Tải bản đầy đủ

Tiểu luận sự hình thành triết học Mác

MỤC LỤC
Lý do chọn đề tài………………………………………………. 1
Phần nội dung……………...…………………………………... 2
I. Điều kiện kinh tế - xã hội
1. Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng công nghiệp
2. Sự phát triển của những mâu thuẫn trong lòng chủ nghĩa tư
bản
3. Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tư
cách là một lực lượng chính trị - xã hội chống chủ nghĩa tư bản
4. Chủ nghĩa Mác ra đời đáp ứng về mặt lý luận những yêu
cầu của lịch sử xã hội
II. Những tiền đề lý luận của Triết học Mác
1. Triết học cổ điển Đức
2. Kinh tế - chính trị học Anh
3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp
III. Những tiền đề khoa học tự nhiên của triết học Mác
Phần kết luận………………………………………………..


LỜI MỞ ĐẦU

Triết học Mác là một hệ thống triết học khoa học và cách mạng, chính
vì vậy nó đã trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai
cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trong thời đại mới. Triết học Mác – Lênin
đã kế thừa những tinh hoa xuyên suốt lịch sử triết học từ triết học thời kỳ cổ
đai, trung cổ, triết học cổ điển Đức… Đồng thời, triết học Mác – Lênin còn
là sự thấm nhuần những giá trị từ các tiền đề tư tưởng, khoa học kỹ thuật;
dưới sự tác động của hoàn cảnh xã hội thời kỳ đó để cho ra đời một học
thuyết bao gồm những hệ tư tưởng mang tính Cách mạng sâu sắc, hướng con
người tới một xã hội tốt đẹp hơn. Không những thế, triết học Mác – Lênin
còn cung cấp thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho loài người
tiến bộ. Chính vì vậy, những giá trị của triết học Mác - Lênin vẫn như
những chân lý sáng mãi cho tới tận thời đại hôm nay.
Sự hình thành triết học Mác là một tất yếu của lịch sử, một hiện tượng
hợp quy luật. Nó là kết tinh của tất cả những giá trị cao quý nhất của triết
học, văn học, khoa học của nhân loại. Đồng thời, cũng dựa trên những tiền
đề cần thiết về mặt kinh tế, xã hội, khoa học đạt được thời đó. Có thể nói,
triết học Mác ra đời là bước ngoặt cách mạng, là đỉnh cao trong sự phát triển
lý luận triết học, vừa là sự tiếp thu, kế thừa biện chứng những di sản triết học
và khoa học của nhân loại. Nói cách khác, sự hình thành và phát triển của
triết học Mác không nằm ngoài dòng lịch sử chung của tư duy khoa học và
văn hóa thế giới.


Phần nội dung
I.
1.S

Điều kiện kinh tế - xã hộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×