Tải bản đầy đủ

Chuong 2

LOGO

CHƯƠNG 2
XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH VÀ
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC


www.themegallery.com

CHƯƠNG 2:XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH VÀ
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
 "Một doanh nghiệp không được xác định bởi tên, quy chế,
hoặc điều lệ của công ty. Doanh nghiệp được xác định bởi sứ
mệnh kinh doanh. Chỉ có một định nghĩa rõ ràng về sứ mệnh
và mục đích của tổ chức mới có thể giúp xây dựng mục tiêu
kinh doanh sáng tỏ và thực tế."
Peter Drucker
 "Điều cuối cùng IBM cần ngay bây giờ là một tầm nhìn (tháng
7.1993). Những gì mà IBM cần nhất bây giờ là một tầm nhìn
(Tháng 3 1996)“
Louis V. GerstnerJr., CEO, IBM Corporation

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

NỘI DUNG

1

Xác định sứ mệnh của công ty

2

Xác định mục tiêu chiến lược
3
4

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

I. XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY

Các căn cứ hình thành sứ mệnh của công ty
Cấu thành sứ mệnh của công ty

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

CĂN CỨ HÌNH THÀNH SỨ MỆNH CỦA
CÔNG TY

Khái niệm sứ mệnh
Sứ mệnh là một khái niệm dùng để chỉ lý do tồn tại,
ý nghĩa của sự tồn tại và hoạt động của tổ chức. Sứ
mệnh phản ánh nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ
chức đối với môi trường. Sứ mệnh trả lời câu hỏi: tổ chức là ai, đang làm gì,
ước vọng của lãnh đạo công ty

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Sứ mệnh của FPT
 FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu
mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ
thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần
hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình
điều kiện phát triển tốt nhất tài năng và một cuộc sống đầy
đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.
 Sứ mệnh của G7 Mart “xây dựng hệ thống phân phối số 1
Việt nam, góp phần đưa được hàng Việt Nam ra toàn cầu”.

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Sứ mệnh của Toyota Bắc Mỹ

: “Sứ mệnh của Toyota Bắc Mỹ là: (i) với tư cách là một
công ty Mỹ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của cộng đồng
và của nước Mỹ; (ii) Với tư cách là một công ty độc lập, đóng
góp cho sự ổn định và thịnh vượng của các thành viên trong
nhóm; (iii) với tư cách là một công ty thuộc tập đoàn Toyota,
đóng góp vào sự phát triển chung của Toyota bằng cách gia
tăng giá trị cho khách hàng”.

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY

Công ty hoạt
động trong
ngành nào?

Triết lý kinh
doanh của
công ty là gì?

Ước vọng
của giới lãnh
đạo cao nhất
đến đâu?

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH DOANH

Ngành nghề nào?

Phải làm gì để
nhập ngành?

Triển vọng của
ngành ra sao?

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Ngành nghề nào?

Ai sẽ được thoả
mãn?
(Các nhóm khách Cốt lõi
hàng)

được
bảo
toàn

Sẽ thoả mãn
điều gì?
(Nhu cầu của
khách hàng)

Khách hàng
sẽ được thoả
mãn bằng
cách nào?
(Năng lực gây
khác biệt)

Mô hình xác định hoạt động kinh doanh - Derek F. Abell
COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Triển vọng của ngành ra sao?

Định hướng khách hàng

Định hướng sản phẩm
Tự trói buộc hoạt động KD
bởi 1 nhu cầu cụ thể của 1
nhóm khách hàng cụ thể

Xác định cách thức bảo vệ
DN khỏi sự lạc hậu về
nhận thức khi có sự thay
đổi về nhu cầu

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Phải làm gì để nhập ngành?
 Áp dụng khung hình 3 chiều của Abell để giải
quyết vấn đề
 Cần phải đánh giá và lựa chon phân khúc thị
trường phù hợp với nguồn lực và mục đích kinh
doanh nhằm xác định thị trường mục tiêu hoặc
khách hàng mục tiêu, định rõ nhu cầu nào của
khách hàng nằm trong khả năng phục vụ của
công ty

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Triết lý kinh doanh chủ yếu
 Công ty tiến hành các hoạt động theo
kiểu gì?
 Vị lợi nhuận hay vị xã hội?
 Khách hàng luôn luôn đúng hay,
 Khách hàng là phương tiện đạt mục
tiêu
…

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Triết lý kinh doanh của…

Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm
được yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh
thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất
lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành
của Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là
trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu
cầu của khách hàng

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Ước vọng của giới lãnh đạo cao nhất
 Có gan tới đâu, có mưu tới đó
 Số 1 trên thị trường hay số 2,
 Leading hay follow up,
…

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

CẤU THÀNH BẢN TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

Sứ mệnh – Lý do tồn tại của công ty

Tầm nhìn – Tuyên bố về những mong
muốn trong tương lai

Giá trị cốt lõi – Triết lý chủ đạo của
doanh nghiệp

Công bố các nhiệm vụ chính

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

TẦM NHÌN
Có thể hiểu tầm nhìn như là một bức tranh, hình
ảnh, hình tượng độc đáo, lý tưởng về điều có thể
xẩy ra của tổ chức trong tương lai.

 Tầm nhìn trả lời
câu hỏi: Chúng ta
muốn trở nên như
thế nào?

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

TẦM NHÌN

Tầm nhìn
của
General
Motors

•là trở thành người dẫn
đầu trên thế giới về
phương tiên vận tải và
dịch vụ liên quan

Tầm nhìn
của Tyson
Foods:

•là trở thành lựa chọn đầu tiên
của thế giới về các giải pháp
cung cấp protein đồng thời tối
đa hóa giá trị cho cổ đông

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

TẦM NHÌN
 Sứ mệnh,tầm nhìn của ĐHQGHN đến năm 2030
Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao, trình độ
cao, bồi dưỡng nhân tài;
nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ và chuyển giao tri
thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp
phần xây dựng, phát triển và
bảo vệ đất nước; làm nòng cột
và đầu tàu trong hệ thống giáo
dục đại học Việt Nam.

Tầm nhìn: Trở thành đại học
định hướng nghiên cứu, đa
ngành, đa lĩnh vực có tính hội
nhập cao, trong đó, một số
trường đại học, viện nghiên
cứu thành viên thuộc các lĩnh
vực khoa học cơ bản, công
nghệ cao và kinh tế - xã hội
mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến
châu Á.
COMPANY LOGO


www.themegallery.com

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
 Cách thức mà các nhà quản trị dự định tiến
hành KD
 Những đặc tính được tạo dựng cho tổ chức
 Điều khiển hành vi trong phạm vi tổ chức
 Nền tảng văn hoá của tổ chức

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Giá trị cốt lõi (Ví dụ)
1. Khơi nguồn sáng tạo
2. Phát triển và bảo vệ thương hiệu
3. Lấy người tiêu dùng làm tâm
4. Gây dựng thành công cùng đối tác
5. Phát triển nguồn nhân lực mạnh
6. Lấy hiệu quả làm nền tảng
7. Góp phần xây dựng cộng đồng

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Giá trị cốt lõi (Ví dụ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý
Trưởng thành qua những thử thách và thất bại
Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh
Sáng tạo là sức sống
Tư duy hệ thống
Kết hợp đông tây

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

2.1.1. Khái niệm sứ mệnh
 Giá trị cốt lõi của Vingroup

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Phân biệt mục tiêu chiến lược với các mục tiêu khác
Các phương thức xác định mục tiêu chiến lược

COMPANY LOGO


www.themegallery.com

Mục tiêu chiến lược
 Trạng thái tương lai mà doanh
nghiệp cố gắng thực hiện
 Là kết quả cuối cùng của các
hành động được hoạch định
 Chỉ rõ những gì doanh nghiệp
hy vọng đạt được ở tầm dài hạn
và trung hạn

COMPANY LOGO


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×