Tải bản đầy đủ

LUẬN văn MARKETING mix công ty TNHH thắng linh

Đề tài: Một số giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao hiệu quả

kinh doanh công ty TNHH Thắng Linh
Sinh viên thực tập: Cao Thị Ngọc
Lớp: CQ51/32.02
Giáo viên hướng dẫn:

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC VIẾT TẮT
STT

Từ viết tắt

Viết đầy đủ

Nghĩa tiếng việt

1.


BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động Báo cáo kết quả hoạt
kinh doanh
động kinh doanh

2.

BCĐKT

Bảng cân đồi kế toán

3.

BCLCTT

4.

CP

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ phẩn
Cổ phẩn
Cổ

5.

CLKD

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

6.

HĐQT

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị


7.

ISO

8.

NS

Intenational Organization Tổ chức tiêu chuẩn hóa
for Standardization
quốc tế
Nhân sự
Nhân sự

9.

NLĐ

Người lao động

Người lao động

10.

LN

Lợi nhuận

Lợi nhuận

11.

SXKD

Sản xuất kinh doanh

Sản xuất kinh doanh

12.

TSCĐ

Tài sản cố định

TSCĐ

13.

TNBQ

Thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân

14.

TT

Thị trường

Thị trường

15.

VCSH

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

16.

VCĐ

Vốn cố định

Vốn cố định

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02

Bảng cân đồi kế toán


DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Kết cấu nghiên cứu

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
MARKETING CHO CÔNG TY
1.1. Các khái niệm về quản trị chiến lược, chiến lược marketing và phân
cấp chiến lược
1.1.1. Khái niệm về chiến lược
1.1.1.1. Chiến lược
Thuật ngữ chiến lược xuất phát từ lĩnh vực quân sự với ý nghĩa để chỉ ra các
kế hoạch lớn và dài hạn trên cơ sở chắc chắn rằng cái gì đối phương có thể
làm được, cái gì đối phương không thể làm được. Từ đó cùng với sự phát
triển của trao đổi hàng hóa, thuật ngữ chiến lược kinh doanh ra đời, theo quan
điểm truyền thống chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn
của một tổ chức để từ đó đưa ra các chương trình hành động cụ thể cùng với
việc sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý nhằm để đạt được các mục tiêu
đã đề ra.
Theo William J’. Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất,
tính toàn diện và tính phối hợp, được thiết kế đảm bảo rằng các mục tiêu cơ
bản của tổ chức sẽ được thực hiện”(Nguyễn Khoa Khôi và Đồng Thị Thanh
Phương, 2007).
Theo Fred R. David: “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục
tiêu dài hạn. Chiến lược kinh doanh có thể gồm có sự phát triển về địa lý, đa
dạng hóa hoạt động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường,
cắt giảm chi tiêu, thanh lý và liên doanh” (Fred David, 2006).
1.1.1.2. Các cấp độ quản trị chiến lược
1.1.1.3. Các loại chiến lược
1.1.2. Khái niệm quản trị Marketing
1.1.2.1. Chiến lược Marketing

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


1.1.2.2. Vai trò và nhiệm vụ của hoạch định chiến lược Marketing
1.2. Nội dung cơ bản của hoạt động chiến lược Marketing
1.2.1. Đánh giá mục tiêu, chiến lược hoạt động marketting của công ty
1.2.2. Phân tích môi trường Marketing
1.2.3. Lựa chọn thị trường
1.2.4. Xây dựng mục tiên chiến lược marketing
1.2.5. Các công cụ hoạch định chiến lược marketing
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH THẮNG LINH
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thắng Linh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực sản xuất kinh doanh
2.1.3. Loại hình tổ chức kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.2. Đánh giá công tác hoạch định marketing của Công ty TNHH Thắng
Linh
2.2.1. Xác định mục tiêu chiến lược hoạt động marketing của công ty
2.2.2. Phân tích môi trường marketing của công ty
2.2.3. Công tác xây dựng mục tiêu chiến lược marketing
2.2.4. Công tác lựa chọn thị trường của công ty
2.3. Đánh giá công tác hoạch định marketing của Công ty TNHH Thắng
Linh
2.3.1 Những ưu điểm trong hoạt động marketing tại Công ty
2.3.2. Những nhược điểm trong hoạt động marketing tại công ty
2.4. Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty TNHH Thắng Linh
2.4.1. Phân tích môi trường vĩ mô
2.4.2. Môi trường cạnh tranh
2.4.3. Phân tích môi trường nội bộ công ty
2.4.4. Ma trận các yếu tố bên trong và một số nhận xét
2.5. Phân tích ma trận SWOT của Công ty TNHH Thắng Linh

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


2.6. Phân tích các chính sách marketing mảng điện thoại của Công ty
2.6.1. Chiến lược giá
2.6.2. Chiến lược sản phẩm
2.6.3. Chính sách về phân phối
2.6.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO
CÔNG TY TNHH THẮNG LINH
3.1.

Định hướng hoạt động Công ty TNHH Thắng Linh

3.1.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty
3.1.2. Định hướng chiến lược marketing giai đoạn 2017- 2020 của công ty
3.2.

Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho Công ty TNHH

Thắng Linh
3.2.1. Giải pháp về thị trường
3.2.2. Giải pháp cho chiến lược Marketing 4P
3.2.3. Một số giải pháp hỗ trợ
3.3.

Kiến nghị

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu tiếng việt

3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

1. Nguyễn Ngọc Điện ( 2014), Giáo trình quản trị chiến lược, Đại
học Bách Khoa Hà Nội.
2. Hồ Đức Hùng (2004), Tài liệu giáo trình môn Quản trị
Marketing, Viện nghiên cứu kinh tế phát triển.
Nguyễn Khoa Khôi và Đồng Thị Thanh Phương, (2007), Quản trị chiến lược,
NXB Thống kê.
4. Nguyễn Minh Tuấn (2006), Giáo trình môn Marketing căn bản,
Nxb Lao động xã hội.
5. Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, chiến lược, cơ cấu:
Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh
nghiệp, Nxb TP. Hồ Chí Minh.
Bộ thông tin và truyền thông, (2015), Sách trắng vềCông nghệ thông tin và
Truyền thông Việt Nam, NXB Thông tin và truyền thông.
Bộ thông tin và truyền thông, (2014), Sách trắng vềCông nghệ thông tin và
Truyền thông Việt Nam, NXB Thông tin và truyền thông.
Fred David, (2006), Bản dịch khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống
kê.
Micheal E.Porter, (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ thuật.
Tổng cục Thống kê, 2016, Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê
Báo cáo tài chính,(2014,2015,2016), Phòng kế toán, Công ty TNHH Thắng
Linh.
Tài liệu tiếng anh
Porter M.E., (1996), “ What is Strategy?”, Harvard Business Review
Stalk G., Hout T.M.,(1990), Competing Agains Time, Free Press, New York
Hitt, Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Concepts
and Cases, South-Western, 2008

Cao Thị Ngọc – CQ51/32.02Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×