Tải bản đầy đủ

bai 1 hoi chung thuc bao mau

Page |1

Bài 1. HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU: MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. MỤC TIÊU HỌC TẬP
1.1. Mô tả lớp học
1.1.1. Giờ học: 13.30- 16g
1.1.2. Học dựa trên năng lực
1.1.3. Học dựa trên nhóm
1.2. Giảng viên
1.2.1. PGSTS Lâm Thị Mỹ
1.2.2. ThS Nguyễn Thị Mai Lan
1.2.3. Th S Nguyễn Thị Mộng Hồng
1.2.4. ThS Nguyễn Thị Mai Anh
1.3. Học viên
1.3.1. BS nội trú nhi
1.3.2. Học viên cao học
1.3.3. Học viên chuyên khoa 1
1.4. Địa điểm: Hội trường bộ Môn Nhi, BVND1
1.5. Mục tiêu học tập tổng quát
1.5.1. Chẩn đoán được bệnh nhi bị Hội chứng thực bào máu
1.5.2. Điều trị được bệnh nhi bị Hội chứng thực bào máu

1.5.3. Theo dõi bệnh nhi bị Hội chứng thực bào máu
1.5.4. Tiên lượng bệnh nhi bị Hội chứng thực bào máu
1.6. Mục tiêu học tập cụ thể
1.6.1. Định nghĩa Hội chứng thực bào máu (HCTBM)
1.6.2. Trình bày được dịch tễ, sinh lý bệnh của Hội chứng thực bào máu
(HCTBM)
1.6.3. Mô tả được dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhi Hội chứng thực bào máu
(HCTBM)
1.6.4. Liệt kê được các xét nghiệm chẩn đoán xác định Hội chứng thực bào máu
(HCTBM)
1.6.5. Liệt kê được các xét nghiệm sàng lọc nguyên nhân Hội chứng thực bào
máu (HCTBM)
1.6.6. Chẩn đoán xác định được một bệnh nhi bị Hội chứng thực bào máu
(HCTBM)
1.6.7. Điều trị được một bệnh nhi bị Hội chứng thực bào máu (HCTBM)
1.6.8. Biết nguyên tắc theo dõi và tiên lượng được một bệnh nhân bị Hội chứng
thực bào máu (HCTBM)
1.7. Chuẩn bị cho lớp học: Đây là lớp học dựa theo phương pháp học tập theo
nhóm ( team-based learning: TBL), nên học viên cần thực hiện đầy đủ các yêu
cầu sau đây trước khi tham gia lớp học:


Page |2
1.7.1. Chép các tài liệu học tập theo địa chỉ emai, gồm: tài liệu bắt buộc đọc kỹ (
8 bài liệt kê) và tài liệu tham khảo chọn lọc
1.7.1.1. Tài liệu bắt buộc đọc đọc kỹ gồm 7 bài
1.7.1.1.1.
Bài 1.Mục tiêu học tập
1.7.1.1.2.
Bài 2. Dịch tễ, sinh lý bệnh Hội chứng thực bào máu
(HCTBM)
1.7.1.1.3.
Bài 3: Chẩn đoán xác định lâm sàng , xét nghiệm HCTBM
1.7.1.1.4.
Bài 4.Chẩn đoán nguyên nhân liên quan HCTBM
1.7.1.1.5.
Bài 5. Điều trị,
1.7.1.1.6.
Bài 6. Theo dõi và tiên lượng HCTBM ở trẻ em
1.7.1.1.7.
Bài 7 .Những câu hỏi liên quan tới HCTBM ở trẻ em
1.7.1.1.8.
Bài 8. Thông tin cho bệnh nhi và gia đình
1.7.1.2. Tài liệu tham khảo chọn lọc
1.7.2. Đọc kỹ các tài liệu này trước khi tham gia lớp học. Nếu có thắc mắc liên
quan đề tài thì xem thêm trong các tài liệu tham khảo chọn lọc.
1.7.3. Tham dự buổi học theo phân nhóm đã công bố của bộ môn
1.7.4. Cần có mặt trước 15 phút (13g15 để chuẩn làm pretest vào 13.30 )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×