Tải bản đầy đủ

luận văn vốn lưu động công ty thông tin m1 v1

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Khoa Tài chính doanh nghiệp

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động
của Công ty Thông tin M1

Đơn vị thực tập: Công ty Thông tin M1
Sinh viên thực tập: Trần Văn Tuấn
Lớp: CQ51/11.15
Giáo viên hướng dẫn: TS. Diêm Thị Thanh Hải

Hà Nội 2017

1


LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em, các số liệu
đều lấy từ các nguồn chính thống của Công ty Thông tin M1, kết quả nêu

trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập
là Công ty Thông tin M1.

Tác giả luận văn

Trần Văn Tuấn

2


MỤC LỤC

3

Trang


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT
1

Từ viết tắt
BCKQHDKD

Viết đầy đủ

Nghĩa tiếng việt

Báo cáo kết quả hoạt Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh

động kinh doanh
Bảng cân đồi kế toán

2

BCĐKT

Bảng cân đồi kế toán


3

BCLCTT

Báo cáo lưu chuyển tiền Báo cáo lưu chuyển

4

CP

tệ phẩn
Cổ

tiềnphẩn
tệ
Cổ

5

ISO

Intenational

Tổ chức tiêu chuẩn

6

NS

Organization
Nhân sự

7

NK

Nhập khẩu

Nhập khẩu

8

LN

Lợi nhuận

Lợi nhuận

9

SXKD

Sản xuất kinh doanh

Sản xuất kinh doanh

10

TSCĐ

Tài sản cố định

TSCĐ

11

TNBQ

Thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân

12

XNK

Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu

13

VCSH

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

14

VCĐ

Vốn cố định

Vốn cố định

4

for Nhân
hóa quốc
sự tế


DANH MỤC HÌNH VẼ

5


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ

6


PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt những năm gần đây nền
kinh tế thế giới nói chung đang phải đối mặt với khủng hoảng và nền kinh tế
Việt Nam cũng không ngoại trừ rơi vào tình trạng khó khăn luôn nảy sinh, đặc
biệt là vấn đề lạm phát, giá cả thị trường luôn biến động thất thường, cạnh
tranh gay gắt trong tiêu thụ… do vậy đây chính là thách thức lớn đối với các
doanh nghiệp. Vốn là không thể thiếu đối với mọi hoạt động của doanh
nghiệp. Một trong những vấn đề quan trọng mà các nhà quản trị tài chính
doanh nghiệp quan tâm là công tác quản lý vốn hợp lý, hiệu quả. Dưới góc độ
quản trị tài chính, việc tạo lập, sử dụng và quản lý vốn hợp lý sẽ đảm bảo cho
quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành bình thường, đạt hiệu quả kinh
tế cao và cuối cùng là góp phần vào sự gia tăng giá trị doanh nghiệp.
Vai trò của vốn lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với các
doanh nghiệp Việt Nam. Vốn là chìa khóa, là phương tiện để biến các ý tưởng
trong kinh doanh thành hiện thực. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sẽ góp phần
quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, chính vì vậy bất kỳ một doanh
nghiệp nào dù lớn hay nhỏ, dù to hay bé thì đều quan tâm đến vốn và vấn đề
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và quản lý vốn lưu động
nói riêng.
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được chia làm: vốn cố định và vốn lưu
động. Trong đó việc sử dụng vốn lưu động có hiệu quả sẽ quyết định đến sự
phát triển của doanh nghiệp sau này.Trong thực thể doanh nghiệp, vốn lưu
động được ví như dòng huyết mạch giúp mọi hoạt động diễn ra trơn tru và
thuận lợi, bởi đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động
sản xuất kinh doanh. Qua đó có thể thấy vốn lưu động là một bộ phận quan
trọng không thể thiếu trong cơ cấu vốn kinh doanh, và tất nhiên, quản trị vốn
7


lưu động cũng luôn luôn là một trong những công tác hàng đầu trong quản trị
tài chính doanh nghiệp.
Nhận thức rõ được vai trò của công tác quản trị vốn lưu động trong quá
trình sản xuất kinh doanh và qua thực tế tìm hiểu tại Công ty Thông tin M1
em đã chọn và nghiên cứu đề tài “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản
trị vốn lưu động của Công ty Thông tin M1” cho luận văn tốt nghiệp của
mình.
2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Đề tài góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về vốn lưu động và
công tác quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Mặt khác, đề tài còn đề xuất
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tạ Công ty
Thông tin M1 làm cơ sở để cho các nhà quản trị Công ty làm tài liệu tham
khảo.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản trị
vốn lưu động tại doanh nghiệp.
Phân tích thực trạng quản trị vốn lưu động của Công ty Thông tin M1
trong những năm vừa qua, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của
những hạn chế trong việc quản trị vốn lưu động tại công ty
Đề xuất các biện pháp chú yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
lưu động ở công ty trong những năm tới.
4. Đối tương, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
• Đối tượng nghiên cứu:
Vốn lưu động và tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty Thông tin
M1
• Phạm vi nghiên cứu:

8


Về không gian:Công ty Thông tin M1 tại Hà Nội.
Về thời gian: Nghiên cứu về vốn lưu động và tình hình quản trị vốn lưu
động tại Công ty Thông tin M1 năm 2014 2016
• Phương pháp nghiên cứu đề tài:
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh với kỹ thuật lập bảng
so sánh, tổng hợp, phân tích thống kê, diễn giải, đồ thị.
5. Kết cấu đề tài
Ngoài lời mở đầu, phần kết luận và danh mục mục tài liệu tham khảo,
luận văn được chia làm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và tình hình
quản trị vốn lưu động ở doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng vốn lưu động và quản trị vốn lưu động tại
Công ty Thông tin M1
Chương 3: Một số biện pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại
Công ty Thông tin M1
Mặc dù đã cố gắng tìm tòi và nghiên cứu nhưng do những hạn chế nhất
định về trình độ chuyên môm và thời gian nghiên cứu nên đề tài không tránh
khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được những góp ý của các anh
chị phòng Kế toán – Tài chính của công ty, cô hướng dẫn TS. Diêm Thị
Thanh Hải cùng các thầy cô và các bạn để đề tài có thể được hoàn thiện hơn
nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!

9


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×