Tải bản đầy đủ (.docx) (77 trang)

thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng (5)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (798.37 KB, 77 trang )

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI
KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

---------***---------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH

HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ THÀNH
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thanh
Hương
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Huyền
Lớp: Ngân hàng 5 - K01

Hà Nội …./….

1


2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên : Lê Thị Huyền
Mã sinh viên : 1252014180


Khoá học

: Đại học chính quy khóa 01

1. Thời gian thực tập :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Bộ phận thực tập :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Kết quả thực tập theo đề tài :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2


3

5. Nhận xét chung :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Ngày ....... tháng ........ năm .........
Cán bộ hướng dẫn của cơ quan

Thủ trưởng cơ quan


đến thực tập

(Ký tên và đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

3


4

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................................6
CHƯƠNG I..................................................................................................................... 8
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNT HÀ THÀNH......................................................8
1.

Tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.......................................8
1.1.

Ngân hàng thương mại....................................................................................8

1.2.

Tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại................................10

2.


Rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng

thương mại.................................................................................................................15
2.1.

Khái niệm doanh nghiệp...............................................................................15

2.2.

Hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân

hàng thương mại.....................................................................................................16
CHƯƠNG II.................................................................................................................. 24
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH...........................................................24
3.

Sơ lược về chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà

Thành......................................................................................................................... 24
3.1.

Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp

và phát triển nông thôn Hà Thành...........................................................................24
3.2.

Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành....................26

3.3.


Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành..............................26

Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành...............................................28

4


5

4.

Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và

phát triển nông thôn Hà Thành...................................................................................28
4.1.

Tình hình huy động vốn................................................................................28

4.2.

Tình hình hoạt động tín dụng.........................Error! Bookmark not defined.

4.3.

Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Hà Thành

2013-2015................................................................Error! Bookmark not defined.
5.


Thực trạng rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh

NHNo&PTNT Hà Thành...........................................................................................42
5.1.

Tình hình rủi ro tín dụng của chi nhánh........................................................42

5.2.

Chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng..................................................................44

6.

Công tác quản lý hoạt động rủi ro tín dụng......................................................46
6.1.

Kết quả đạt được...........................................................................................46

6.2.

Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân............................................................46

CHƯƠNG III................................................................................................................. 48
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNT
CHI NHÁNH HÀ THÀNH...........................................................................................48
7.

Định hướng phát triển và mục tiêu hạn chế rủi ro trong cho vay doanh

nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Hà Thành..........................................................48

7.1.

Định hướng phát triển...................................................................................48

7.2.

Mục tiêu hạn chế rủi ro trong cho vay doanh nghiệp....................................48

8.

Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại

NHNo&PTNT chi nhánh Hà Thành...........................................................................49
8.1.

Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh

nghiệp..................................................................................................................... 49

5


6

8.2.

Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng trong cho

vay doanh nghiệp....................................................................................................51
8.3.


Các giải pháp khác........................................................................................52

8.4.

Một số kiến nghị...........................................................................................53

6


7

LỜI MỞ ĐẦU

Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền
kinh tế hàng hoá để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán…, phục
vụ cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế, cá nhân với
đặc thù kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Vì vậy, hoạt động ngân hàng chứa đựng
nhiều tiềm ẩn rủi ro mà chúng ta khó có thể lường trước được. Nguyên nhân của
những tiềm ẩn rủi ro này là do ngân hàng là một trung gian tài chính, huy động vốn
nhàn rỗi trong nền kinh tế với lãi suất thấp, sau đó cho các tổ chức kinh tế, cá nhân
vay lại với lãi suất cao để thu lợi nhuận. Nếu ngân hàng không đáp ứng đủ vốn cho
nền kinh tế hoặc huy động đủ vốn nhưng không có thị trường để cho vay thì ngân
hàng hoạt động kém hiệu quả, sẽ dẫn đến rủi ro.
Trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập của các ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động này
luôn tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế mới nổi như Việt Nam
bởi hệ thống thông tin thiếu minh bạch và không đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro còn
nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng chưa cao… Do chi nhánh
NHNo &PTNT Hà Thành mới thành lập nên hoạt động này chưa thật sự có hiệu quả

như mong muốn nhưng trong vài năm tới, chi nhánh đặc biệt quan tâm đến hoạt
động này với mục đích đem lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. Song, hoạt động
tín dụng bao giờ cũng đi kèm với tính rủi ro cao. Việc tập trung quá nhiều vào tín
dụng trong khi khả năng quản lý rủi ro tín dụng chưa cao, chưa có chính sách tín
dụng khoa học, chưa có mô hình lượng hóa rủi ro, chất lượng nguồn nhân lực còn
yếu kém…có thể tạo ra nguy cơ phát sinh những khoản nợ xấu cho ngân hàng. Hơn
nữa, trong môi trường kinh doanh luôn biến động, rủi ro tín dụng ngày càng trở nên
đa dạng, phức tạp và luôn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chi nhánh sẽ khó có thể đảm
bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng nói riêng cũng như hoạt động kinh
doanh của ngân hàng nói chung nếu không thường xuyên quan tâm đến công tác
quản lý rủi ro tín dụng.


8

Chính vì thế, qua quá trình học tập, tìm hiểu, thực tập tại chi nhánh
NHNo&PTNT Hà Thành và dưới sự hướng dẫn của cô Phạm Thanh Hương, tôi
muốn nghiên cứu đề tài: “Rủi ro trong hoạt động tín dụng đối với khách hàng
doanh nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Hà Thành và biện pháp phòng
ngừa”.
Kết cấu của chuyên đề
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được chia làm 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro đối với cho vay khách hàng doanh
nghiệp
Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp NHNo&PTNT
Chi nhánh Hà Thành.
Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT chi
nhánh Hà Thành
.9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO ĐỐI VỚI CHO VAY
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1.1.

Tổng quan ngân hàng thương mại và rủi ro trong hoạt động kinh doanh

1.1.1. Khái niện ngân hàng thương mại
Ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Có nhiều
cách định nghĩa về Ngân hàng thông qua các chức năng, dịch vụ hoặc vai trò mà
ngân hàng thực hiện trong nền kinh tế.
Có thể hiểu:“Ngân hàng thương mại là trung gian tài chính thực hiện chức
năng kinh doanh tiền tệ với nội dung cơ bản là nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi đó
để cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán.”
Đồng thời, ngân hàng thương mại còn là những trung gian tài chính, nhận tiền
gửi của các hộ gia đình (cá nhân) cho các doanh nghiệp và cá nhân khác vay, cung
cấp các dịch vụ về trao đổi ngoại tệ, chuyển tiền, các dịch vụ liên quan đến thư tín
dụng, dịch vụ két an toàn, v.v...
Xét từ góc độ dịch vụ trung gian tài chính chủ yếu mà ngân hàng thực hiện,
người ta chia các ngân hàng thương mại thành các loại: ngân hàng thông thường,
ngân hàng tín thác và ngân hàng tín dụng dài hạn. Tuy nhiên, xu hướng chuyển đổi
thành các trung gian tài chính kinh doanh tổng hợp đã khiến cho cách phân loại trên
không còn được sử dụng nhiều. Ngay cả ngân hàng đầu tư, vốn được coi là loại
hình ngân hàng khác ngân hàng thương mại, nay cũng không còn khác biệt nhiều.
Theo luật Mỹ: NHTM là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục
các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh
toán.
Theo luật Ngân hàng và tổ chức tín dụng Việt Nam: Ngân hàng là loại hình tổ

chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh
doanh khác có liên quan như nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cung cấp các dịch
vụ thanh toán.


10

1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
 Hoạt động huy động vốn
NHTM huy động vốn bằng các phương thức sau:
 Nhận tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân
 Vay các tổ chức trung gian tài chính khác
 Phát hành cổ phiếu, trái phiếu
 Vay Ngân hàng nhà nước
 Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng là một hoạt động cơ bản của ngân hàng, đem lại nhiều lợi
nhuận cho ngân hàng. Có nhiều loại hình tín dụng bao gồm:
 Tín dụng thương mại
 Cho vay tiêu dùng
 Tài trợ dự án


Các hoạt động khác của NHTM

 Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán
 Quản lý ngân quỹ
 Bảo lãnh
 Cung cấp các dịch vụ ủy thác và tư vấn
 Cung cấp các dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán
 Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm

1.1.3. Những rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
thương mại
 Rủi ro lãi suất: là những tổn thất tiềm ẩn mà ngân hàng phải chịu khi lãi suất
thị trường có sự biến động.


11

 Rủi ro hối đoái: là rủi ro do sự biến động của tỷ giá hối đoái gây tổn thất cho
ngân hàng trong hoạt động động kinh doanh ngoại tệ.
 Rủi ro tín dụng: là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải gánh
chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn; không trả hoặc trả không đầy đủ
cả vốn và lãi theo hợp đồng tín dụng.
 Rủi ro thanh khoản : là rủi ro phát sinh khi những người gửi tiền đồng thời
có nhu cầu rút tiền ở ngân hàng ngay lập tức. Khi đó, ngân hàng phải bán tài
sản có tính thanh khoản thấp hay vay từ NHNN.
 Rủi ro công nghệ và hoạt động:
 Rủi ro công nghệ phát sinh khi những khoản đầu tư cho phát triển
công nghê không tạo ra được khoản tiết kiệm trong chi phí như đã dự
tính khi mở rộng quy mô hoạt động.
 Rủi ro hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ với rủi ro công nghệ và có
thể phát sinh bất cứ lúc nào khi hệ thống công nghệ bị trục trặc hoặc
là khi hệ thống hỗ trợ bên trong ngừng hoạt động.
 Rủi ro quốc gia và các rủi ro khác…
1.2. Tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

 Tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng là sự cho vay hay ứng trước tiền do ngân hàng thực
hiện. Bản thân ngân hàng là người cho vay còn người đi vay là những khách hàng

khác nhau. Giá mà ngân hàng ấn định cho khách hàng khi đi vay là tiền lãi mà họ
phải trả trong suốt thời gian tồn tại khoản ứng trước đó.

 Phân loại tín dụng ngân hàng
Ngân hàng cung cấp rất nhiều loại tín dụng, cho nhiều đối tượng khách hàng
với những mục đích sử dụng khác nhau. Nhìn chung, người ta phân loại tín dụng
dựa theo các tiêu chí sau:


12

 Căn cứ vào thời hạn cho vay
 Tín dụng ngắn hạn: Là hình thức cho vay có thời hạn đến 1 năm. Thường
được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động của doanh nghiệp
và cho vay phục vụ nhu cầu cá nhân.
 Tín dụng trung hạn: Là hình thức cho vay có thời hạn từ trên 1 năm đến 5
năm. Tín dụng trung hạn dùng để cho vay vốn mua sắm TSCĐ, cải tiến và đổi
mới thiết bị kỹ thuật và mở rộng, xây dựng các công trình nhỏ có thời gian thu
hồi vốn nhanh.
 Tín dụng dài hạn: Là hình thức cho vay có thời hạn trên 5 năm. Được sử
dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến, đầu tư công nghệ mới và mở rộng
sản xuất có quy mô lớn.
 Căn cứ vào bảo đảm tín dụng
 Tín dụng không có bảo đảm: Là tín dụng không có tài sản cầm cố thế chấp
hay có bảo lãnh của người thứ 3.
 Tín dụng có bảo đảm: Là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hay có bảo
lãnh của người thứ 3.
 Căn cứ vào mức độ rủi ro của các khoản vay
Để phân chia tín dụng theo mức độ rủi ro, NHTM phải đánh giá và đưa ra
nhiều thang bậc rủi ro khác nhau, chủ yếu là:

 Tín dụng lành mạnh: là các khoản tín dụng an toàn, có khả năng thu hồi cao.
 Tín dụng có vấn đề: là những khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh
như khách hàng kinh doanh thua lỗ, trì hoãn nộp báo cáo tài chính…
 Nợ quá hạn có khả năng thu hồi: là các khoản nợ đã quá hạn trong thời hạn
ngắn nhưng khách hàng có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có giá trị
lớn…
 Nợ quá hạn khó đòi: là những khoản nợ quá hạn lâu, khả năng trả nợ của
khách hàng kém, tài sản đảm bảo nhỏ hoặc bị mất giá, khách hàng chây lỳ…


13

 Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng
Hoạt động tín dụng của NHTM dựa trên một số nguyên tắc nhất định nhằm đảm
bảo tính an toàn và khả năng sinh lời.
 Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc) và lãi với thời gian xác định.
Các khoản tín dụng ngân hàng chủ yếu có nguồn gốc từ các khoản tiền gửi của
khách hàng và các khoản ngân hàng vay mượn. Ngân hàng phải có trách nhiệm
hoàn trả cả lãi và gốc như đã cam kết. Do vậy ngân hàng luôn yêu cầu người vay
phải thực hiện đúng cam kết này. Đó là điều kiện để ngân hàng tồn tại và phát
triển.
 Quá trình sử dụng vốn vay
Khách hàng phải cam kết sử dụng tín dụng theo mục đích được thoả thuận với
ngân hàng, không trái với các quy định của pháp luật và các quy định khác của
ngân hàng cấp trên.
Ngân hàng tài trợ dựa trên phương án có hiệu quả.Thực hiện nguyên tắc này là điều kiện để thực hiện nguyên tắc thứ nhất.

Phương án hoạt động có hiệu quả của người vay minh chứng cho khả năng thu hồi
được vốn và có lãi để trả nợ ngân hàng. Các khoản tài trợ của ngân hàng phải gắn
liền với việc hình thành tài sản của người vay. Trong trường hợp xét thấy kém an
toàn, ngân hàng đòi hỏi người vay phải có tài sản đảm bảo khi vay.
1.2.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
a. Khái niệm rủi ro tín dụng:
Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro mà chúng ta khó có thể
lường trước được. Nguyên nhân của những tiềm ẩn rủi ro này là do ngân hàng là
một trung gian tài chính, huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế với lãi suất thấp,
sau đó cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay lại với lãi suất cao để thu lợi nhuận.
Nếu ngân hàng không đáp ứng đủ vốn cho nền kinh tế hoặc huy động đủ vốn nhưng
không có thị trường để cho vay thì ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, sẽ dẫn đến
rủi ro.


14

Do đặc thù kinh doanh của ngân hàng nên có rất nhiều loại rủi ro: rủi ro lãi suất,
rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng … Trong số tất cả các loại rủi ro
kể trên thì rủi ro trong hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất,
đang diển ra ở mức đáng quan tâm.
Chính vì vậy, đã có nhiều tác giả nghiên cứu và đưa ra quan niệm của mình về
rủi ro tín dụng
 Theo cuốn “Đánh giá và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân
hàng” của Nguyễn Văn Tiến, ông cho rằng rủi ro tín dụng phát sinh trong trường
hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay hoặc là việc
thanh toán nợ gốc và lãi không đúng kỳ hạn.
 Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngân hàng nhà
nước Việt Nam thì: Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín
dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

do khách
hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo
cam kết.
Từ đó, có thể rút ra khái niệm của rủi ro tín dụng:
Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách
hàng vay không trả, hoặc không trả đúng hạn, hoặc không trả đầy đủ vốn và
(hoặc) lãi tiền vay theo như các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.
b. Phân loại rủi ro tín dụng:
Rủi ro tín dụng được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tùy theo mục tiêu
quản lý rủi ro của từng ngân hàng.
Các loại rủi ro tín dụng thường thấy:
 Căn cứ vào tính chất của rủi ro:
1. Rủi ro sai hẹn: đó là rủi ro tín dụng khi người vay sai hẹn trong việc thực
hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng, bao gồm nợ gốc và( hoặc) lãi vay.
Sự sai hẹn này là trễ hẹn.


15

2. Rủi ro mất vốn: đó là rủi ro khi người vay không thực hiện nghĩa vụ nợ theo
hợp đồng tín dụng, bao gồm nợ gốc và (hoặc) lãi vay.
 Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro
 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan
Đó thường là những rủi ro mà ngân hàng không thể dự đoán hoặc không thể
dự đoán được một cách chính xác ảnh hưởng của chúng. Loại rủi ro này thường
do các yếu tố thuộc môi trường tự nhiên, môi trường xã hội,…gây nên.
 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan
Đây là loại rủi ro mà ngân hàng có thế dự đoán được chủ thể gây ra rủi ro đó,
ước tính được mức độ ảnh hưởng và thời gian phát sinh…để từ đó có thể đưa ra
những biện pháp phòng ngừa hợp lý, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Loại rủi

ro này thường xuất phát từ chính bản thân ngân hàng hoặc khách hàng đi vay.
c. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
 Đối với nền kinh tế:
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp,
các ngành và các cá nhân, vì vậy khi một ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng hay bị
phá sản thì người gửi tiền ở các ngân hàng khác hoang mang lo sợ và kéo nhau ồ ạt
đến rút tiền ở các ngân hàng khác, làm cho toàn bộ hệ thống ngân hàng gặp khó
khăn. Ngân hàng phá sản sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản suất kinh doanh của doanh
nghiệp, không có tiền trả lương dẫn đến đời sống công nhân gặp khó khăn. Hơn
nữa, sự hoảng loạn của các ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế.
Nó làm cho nền kinh tế bị suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã
hội mất ổn định. Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới
vì ngày nay nền kinh tế mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào nền kinh tế khu vực và thế
giới. Kinh nghiệm cho ta thấy cuộc khủng hoảng tài chính châu Á (1997) và mới
đây là cuộc khủng hoảng tài chính Nam Mỹ (2001-2002) đã làm rung chuyển toàn
cầu. Mặt khác, mối liên hệ về tiền tệ, đầu tư giữa các nước phát triển rất nhanh nên
rủi ro tín dụng tại một nước ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế các nước có liên
quan.


16

 Đối với ngân hàng:
Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho
vay, nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn, điều
này làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi. Khi không thu được nợ thì
vòng quay vốn tín dụng giảm làm ngân hàng kinh doanh không có hiệu quả. Khi
gặp phải rủi ro tín dụng ngân hàng có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh
khoản, làm mất lòng tin người gửi tiền, ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng, bị cấp
trên khiển trách. Đối với cấp dưới, do gặp phải rủi ro tín dụng nên không có tiền trả

lương cho nhân viên vì thế những người có năng lực sẽ thuyên chuyển công tác, gây
khó khăn cho ngân hàng.
Nói tóm lại, rủi ro tín dụng của một ngân hàng xảy ra ở mức độ khác nhau: nhẹ
nhất là ngân hàng bị giảm lợi nhuận khi không thu hồi được lãi cho vay, nặng nhất
khi ngân hàng không thu được vốn lãi, nợ thất thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân hàng
bị lỗ và mất vốn. Nếu tình trạng này kéo dài không khắc phục được, ngân hàng sẽ bị
phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân
hàng nói riêng. Chính vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận
trọng và có những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay.
1.3. Rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng
thương mại
1.3.1. Khái niệm doanh nghiệp
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn
định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực
hiện các hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế tiến hành các hoạt động kinh tế theo một kế
hoạch nhất định nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.
Đặc điểm của cho vay doanh nghiệp
Đặc điểm chung của hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam là có quy mô tài sản và
nguồn vốn nhỏ, tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu cao.


17

Trình độ phát triển của các doanh nghiệp không đồng đều, lĩnh vực hoạt động
rộng lớn và ở nhiều ngành nghề khác nhau.
Các khoản cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp thường có nhu cầu vốn lớn.
Những khoản vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp thường có độ rủi ro cao.
Xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp trong nước hiện nay còn thấp.
1.3.2. Hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân

hàng thương mại
a. Quan điểm về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp: Hạn
chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM là việc các NHTM thực
hiện những biện pháp phòng ngừa và xử lý nhằm giảm bớt tổn thất của những rủi ro
tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.
b. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp
Hạn chế RRTD là xây dựng các giải pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro có thể
xảy ra và những ảnh hưởng bất lợi của RRTD 6 đến kết quả hoạt động kinh doanh
của ngân hàng. Để hạn chế RRTD doanh nghiệp, ngân hàng cần xây dựng chính
sách tín dụng an toàn bằng việc xây dựng các quy trình và quy định đối với cho vay
khách hàng doanh nghiệp nhằm mục tiêu quản lý tốt dư nợ và rủi ro tín dụng.
c. Điều kiện cho vay vốn của Ngân Hàng đối với Khách Hàng là Doanh Nghiệp,
Tổ chức kinh tế
Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, có hộ
khẩu thường trú tại các tỉnh thành hoặc khu vực giáp ranh, nơi có trụ sở của các chi
nhánh
Khách hàng có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, rõ ràng.
Tình hình tài chính của Khách hàng lành mạnh, đủ khả năng trả gốc và lãi
đúng cam kết trong hợp đồng vay vốn.
Không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng khác.
Khách hàng đang có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi
kèm theo kế hoạch trả nợ khả thi gửi cho NGÂN HÀNG.


18

Khách hàng có tài sản bảo đảm cho khoản vay phù hợp với các quy định của
Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước cũng như của NGÂN HÀNG.
d. Tài sản bảo đảm cho khoản vay
Khách hàng có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay để cầm cố, thế chấp

hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.
Bất động sản (nhà, đất, tài sản hình thành trên đất…)
Động sản (hàng hoá, máy móc, thiết bị, ôtô, phương tiện vận tải…)
Các loại giấy tờ có giá (sổ tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi,
công trái, trái phiếu chính phủ…)
Bảo đảm, bảo lãnh bằng uy tín của khách hàng (tín chấp)
Một số các loại tài sản khác thỏa mãn với đánh giá và quy định của Ngân
hàng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cần phải thực hiện tốt quy trình tín dụng nội bộ, bao
gồm những nội dung như: xây dựng hệ thống thông tin tín dụng bảo đảm, nâng cao
chất lượng thẩm định tín dụng, hoàn thiện đo lường lượng hóa rủi ro tín dụng, tăng
cường kiểm tra - giám sát - quản lý nợ vay, thực hiện phân loại nợ và trích lập dự
phòng rủi ro tín dụng để xử lý nợ, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xử lý thu
hồi nợ có vấn đề, sử dụng các công cụ bảo hiểm và phát mãi tài sản. Thực hiện tốt
quy trình tín dụng sẽ giúp sẽ giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng và
giảm thiểu rủi ro tín dụng, hạn chế được tổn thất tín dụng khi rủi ro xảy ra. Đồng
thời, ngân hàng cần phải thực hiện kiểm tra kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả
nhằm đảm bảo quy trình tín dụng được thực hiện nghiêm túc.
1.3.3. Đo lường rủi ro tín dụng
Rủi ro là những biến cố xảy ra ngoài mong đợi trong hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng, tuy không thể loại bỏ được hoàn toàn nhưng ta có thể
nghiên cứu để nhận biết nó, từ đó có thể đưa ra các biện pháp nhằm phòng ngừa và
hạn chế rủi ro, giảm thiểu mức độ thiệt hại đến mức thấp nhất. Muốn dự đoán
được rủi ro chính xác nhất thì ngân hàng phải đo lường được rủi ro. Đây là một


19

trong những phương pháp nghiên cứu mà ngân hàng nào cũng áp dụng vì nó có ý
ngĩa rất lớn trong công tác quản lý kinh doanh.

Đo lường rủi ro tín dụng là cơ sở để Ngân hàng xây dựng chính sách tín
dụng hợp lý, chính sách lãi suất phù hợp với từng thời kỳ, xây dựng hệ thống
quản trị rủi ro tín dụng cho từng loại tài sản có và cho từng loại hình cho vay.
Chỉ tiêu dùng để đo lường rủi ro tín dụng được chia thành các nhóm sau:
1.3.3.1.

Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng nợ
Tỷ lệ nợ quá hạn =Tổng nợ quá hạn/ Tổng dư nợ

Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã
quá hạn. Ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn cao thì rủi ro càng lớn vì với những
khoản nợ không thu hồi được sẽ ảnh hưởng đến quá trình khai thác và sử dụng
vốn của Ngân hàng, phá vỡ kế hoạch kinh doanh và đặc biệt nó làm ảnh hưởng
đến khả năng thanh toán của các tổ chức tín dụng.
Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao làm tăng chi phí của Ngân hàng. Với một khoản
tín dụng gặp rủi ro Ngân hàng phải thêm một khoản chi phí giám sát khoản vay,
chi phí xử lý tài sản đảm bảo, chi phí pháp lý…do đó làm tăng chi phí thực tế
của Ngân hàng. Trong khi không có nguồn thu từ khoản vay này thì ngân hàng
vẫn tiếp tục trả lãi cho nguồn vốn vay từ khách hàng.
Nợ quá hạn xuất hiện làm chậm quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn của
các tổ chức tín dụng, làm giảm hiệu quả hiệu quả sử dụng vốn, giảm lợi nhuận,
giảm hiệu quả kinh doanh. Đồng thời hạn chế khả năng mở rộng và tăng trưởng tín
dụng, khả năng kinh doanh cũng như giảm uy tín của Ngân hàng và khả năng
cạnh tranh của Ngân hàng với các tổ chức tín dụng khác.


20

1.3.3.2. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ.
Ở Việt Nam theo quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 22/04/2010 của

NHNN Việt Nam, Các khoản nợ bao gồm 6 nhóm:
 Nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn (là các khoản nợ có đủ khả năng thu hồi
đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. Nhưng nếu quá hạn từ 1 đến dưới 10
ngày, vẫn nằm trong nhóm đủ tiêu chuẩn nhưng sẽ bị phạt lãi quá hạn
150%)
 Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý (là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90
ngày)
 Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn (là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180
ngày)
 Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ (là các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360
ngày)
 Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn (là các khoản nợ quá hạn trên 360
ngày)
Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3,4 và 5 Tỷ lệ nợ xấu cũng là một chỉ
tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng. Nếu tỷ lệ này cao thì
rủi ro tín dụng cao vì đây là những khách hàng có dấu hiệu khó khăn về mặt tài
chính nên khó trả nợ cho Ngân hàng.
Tỷ lệ nợ xấu = Dư nợ xấu/Tổng dư nợ
1.3.3.3. Tỷ lệ mất vốn
Tỷ lệ mất vốn= Dư nợ mất vốn/Tổng dư nợ
Dư nợ mất vốn là các khoản nợ thuộc nhóm 5 bao gồm: Các khoản nợ quá
hạn trên 360 ngày, các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90
ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu.…
Tỷ lệ mất vốn càng cao thì thiệt hại cho Ngân hàng càng lớn vì nó phản
ánh những khoản tín dụng mà bị mất và phải dùng quỹ dự phòng để bù đắp.


21

1.3.3.4.


Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

Tỷ lệ trích lập
phòng RRTD

= Dự phòng RRTD/ Tổng dư nợ kỳ báo cáo dự
được trích lập

Tại Việt Nam hiện nay, việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của hầu hết các
Ngân hàng được thực hiện theo quyết định số 493/QD-NHNN và quyết định số
18/2007/QD-NHNN của NHNN Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ
thể đối với từng nhóm nợ như sau: Nhóm 1 là 0%; nhóm 2 là 5%; Nhóm 3 là
20%; Nhóm 4 là 50%; Nhóm 5 là 100%.
Dự phòng chung: Tổ chức tín dụng thực hiện trích lập và duy trì dự phòng
chung bằng 0.75% tổng giá trị các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4. Tỷ lệ này
ngày càng cao chứng tỏ rủi ro càng cao vì dự phòng trích lập nhiều sẽ làm tăng
chi phí của Ngân hàng dẫn đến giảm lợi nhuận thậm chí làm cho Ngân hàng bị lỗ.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp
của ngân hàng
1.4.1. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
Có bốn nguyên nhân cơ bản gây nên rủi ro tín dụng. Đó là:
1. Nguyên nhân khách qua từ môi trường bên ngoài.
2. Nguyên nhân từ phía khách hàng.
3. Nguyên nhân từ chính ngân hàng tạo nên.
4. Nnguyên nhân từ phía bảo đảm tín dụng.
1.4.2. Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài
Rủi ro do các nguyên nhân bất khả kháng thuộc về thiên nhiên như: thiên tai
dịch họa, lũ lụt hạn hán, chiến tranh.… gây ra các biến động xấu ngoài dự kiến
trong mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng, làm gia tăng khối lượng

các khoản nợ quá hạn.
Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định: Bao gồm các yếu tố: các giai
đoạn của chu kỳ kinh tế (phát triển, hưng thịnh hay suy thoái), sự thay đổi cơ chế
chính sách kinh tế, lãi suất, tỷ giá, CPI... môi trường kinh tế không ổn định có thể


22

làm cho doanh nghiệp hoạt động không tốt gián tiếp là nguyên nhân gây ra rủi ro tín
dụng.
Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển mạnh, hoạt động kinh doanh thuận lợi vì
thế dẫn đến việc rủi ro vỡ nợ và rủi ro không trả được nợ thấp hơn do đó hoạt động
tín dụng là tương đối an toàn.
Trong điều kiện nền kinh tế suy thoái, sản xuất bị đình trệ dẫn và ứ đọng vốn
dẫn đến khả năng tài chính của khách hàng gặp nhiều khó khăn, khả năng trả nợ của
khách hàng kém sẽ dẫn đến các khoản tín dụng gặp rủi ro gia tăng.
Trong điều kiện nền kinh tế phát triển quá nóng, Ngân hàng nhà nước sẽ áp
dụng chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất thị trường tăng, doanh nghiệp sẽ phải đi
vay với lãi suất cao hơn dẫn đến chi phí tài chính tăng. Trong khi đó thì doanh thu
của doanh nghiệp giảm một cách rõ rệt, vì vậy rủi ro tín dụng sẽ gia tăng.
14.2.1. Môi trường chính trị, pháp luật:
Khi một quốc gia có nền chính trị không ổn định, luôn xảy ra các cuộc chiến tranh,
bạo loạn, đình công, tranh chấp giữa các đảng phái.… thì việc kinh doanh trong giai
đoạn đầu tư của các doanh nghiệp chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và cũng sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến các ngân hàng trong hoạt động tín dụng.
Ngoài ra, trong những trường hợp có sự thay đổi về chính trị, điều chỉnh chính sách,
chế độ, luật pháp của Nhà nước hoặc thay đổi địa giới hành chính của các địa
phương, sự sát nhập hay tách ra của các cơ quan, bộ ngành trong nền kinh tế.
Những sự thay đổi và điều chỉnh đó là tất yếu trong quá trình phát triển của một đất
nước. Nhưng nó là nguyên nhân gây rủi ro trong kinh doanh tín dụng của Ngân

hàng, vì liên quan đến các đối tượng vay bị thay đổi.
1.4.2.2. Môi trường quốc tế: Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tín dụng trong
nước có mối quan hệ chặt chẽ với tín dụng nước ngoài, vì các dòng vốn luôn vận
hành theo quy luật thị trường. Khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra làm cho mối
quan hệ thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các nước bị thay đổi, cắt đứt hoặc
tạm ngưng trệ, làm giảm sút sức mua hàng hóa, dẫn đến việc hàng hóa tiêu thụ sẽ bị


23

ứ đọng và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn Ngân hàng. Tất
yếu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.
-

Ngoài ra, rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế:

quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho việc bất cân xứng
gia tăng, nợ xấu gia tăng khi tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến cho các
doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của Ngân hàng phải đối mặt với
nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường. Bên cạnh đó, bản
thân sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước với hệ thống quản lý
yếu kém gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm
lực tài chính lớn sẽ bị các ngân hàng nước ngoài thu hút.
1.4.3. Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp vay
Đối với khách hàng là doanh nghiệp, nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng bao gồm:


Về phía thị trường của doanh nghiệp:

Thị trường cung cấp đầu vào bị thu hẹp, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, chi phí sản

xuất tăng lên, sản phẩm giảm sức cạnh tranh.
Sản phẩm kém phẩm chất, không phù hợp với thị trường, khó tiêu thụ. Nguyên nhân
khác như: cạnh tranh, thị hiếu thay đổi, thị trường bị thu hẹp.
Tất cả các nguyên nhân trên, làm doanh thu của doanh nghiệp giảm sút.


Khách hàng doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, do đó mất vốn hoặc hiệu

quả đầu tư thấp không trả đươc nợ dẫn đến nợ quá hạn.


Trình độ của cán bộ quản lý thiếu năng lực và thiếu trình độ chuyên môn

trong kinh doanh hay không có kinh nghiệm làm cho việc tổ chức và việc điều hành
yếu kém, hiệu quả sử dụng vốn giảm, khả năng trả nợ giảm.


Do sự thay đổi nhân sự hoặc thay đổi sở hữu doanh nghiệp: khi có sự thay

đổi về đội ngũ chủ chốt trong doanh nghiệp làm cho bộ máy doanh nghiệp trở nên
kém đồng bộ, hiệu quả sản xuất không cao, giảm số lượng sản phẩm sản xuất ra
hoặc chất lượng sản phẩm giảm. Lúc đó doanh nghiệp sẽ không thu được lợi nhuận
sự kiến hoặc bị thua lỗ.


24Do tình trạng tham nhũng diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp, cũng làm cho


doanh nghiệp hoạt động yếu kém và dẫn tới rủi ro tín dụng cho vay với ngân hàng.
1.4.4. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
Nguyên nhân rủi ro từ phía Ngân hàng là rất quan trọng, và chủ động vì
Ngân hàng là chủ thể của các hoạt động tín dụng. Theo đánh giá của quỹ tiền tệ
quốc tế IMF thì 50% ngân hàng phá sản trên thế giới là do năng lực quản lý yếu
kém. Nguyên nhân cụ thể như sau:
i. Ngân hàng thiếu một chính sách cho vay rõ ràng, chính sách cho vay không
phù hợp với thực trạng nền kinh tế. Thực tế chứng minh sự hoạt động của một Ngân
hàng dựa trên cơ sở chính sách thống nhất hiệu quả nhiều hơn là dựa trên cơ sở kinh
nghiệm và trao quyền quyết định cho Giám đốc. Chính sách cho vay ở đây phải
được hiểu theo nghĩa đầy đủ, bao gồm: định hướng chung cho việc cho vay, chế độ
tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các quy định về bảo đảm tiền vay, về loại
khách hàng mà Ngân hàng cho vay quan tâm, ngành nghề được ưu tiên, quy trình
xét duyệt cho vay cụ thể…Chính sách cho vay của một Ngân hàng là kim chỉ nam
cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đó.
ii. Ngân hàng chưa chú trọng vào mục tiêu của khoản vay, tính toán sai hiệu quả
đầu tư của dự án xin vay dẫn đến các quyết định sai lầm trong cho vay.
iii. Ngân hàng đánh giá chưa đúng mức về khoản vay, về người đi vay hoặc do
chủ quan tin tưởng khách hàng của mình mà coi nhẹ khâu kiểm tra về tình hình tài
chính, phi tài chính, khả năng thanh toán hiện tại và tương lai, nguồn trả nợ.…
iv. Cán bộ tín dụng không am hiểu về ngành kinh doanh mà mình đang tài trợ,
ngân hàng không có đủ các số liệu thống kê, các chỉ tiêu để phân tích, so sánh đánh
giá vai trò của vị trí của doanh nghiệp trong ngành, khả năng thị trường hiện tại và
tương lai, chu kỳ, vòng đời sản phẩm… dẫn đến việc xác định sai hiệu quả của dự
án xin vay, không bao quát được hết các điểm yếu về mặt pháp lý hoặc sai sót do
khách quan, chủ quan của doanh nghiệp trong hồ sơ, chứng từ xin vay, hoặc đôi khi
cán bộ tín dụng có vấn đề về đạo đức.25

v. Thiếu thông tin tín dụng, hoặc thông tin không chính xác, kịp thời, chưa có
danh sách “ Phân loại doanh nghiệp”, chưa có sự phân tích đánh giá doanh nghiệp
một cách khách quan, đúng đắn.
vi. Ngân hàng thiếu một cơ chế theo dõi, quản lý rủi ro, thiếu hạn mức tín dụng
tối đa cho từng khách hàng thuộc các ngành nghề, sản phẩm địa phương khác nhau
để phân tán rủi ro, chưa đủ các tiêu thức đo lường rủi ro, độ rủi ro tín dụng tối đa
cho phép chấp nhận đối với từng khách hàng thuộc các ngành khác nhau.
1.4.5. Nguyên nhân từ các bảo đảm tín dụng
1.4.5.1. Trường hợp bảo đảm bằng tài sản:


Do sự biến động của giá trị tài sản đảm bảo theo chiều hướng bất lợiDo doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, nắm giữ các tài sản đảm

bảo để xử lý chúng.


Tài sản đảm bảo khó định giá, tính khả mại thấp.…Có những tranh chấp về mặt pháp lý

1.4.5.2. Trường hợp bảo đảm đối nhân (bảo lãnh )
Người bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho người vay tín dụng

khi người này không có khả năng trả nợ.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI
NHNo&PTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH
2.1.

Sơ lược về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh
Hà Thành

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Hà Thành
Là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay, ngân hàng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cần phải củng cố và phát triển phù hợp với
tình hình trước mắt. Từ thực tế đó, NHNo &PTNT Việt Nam đã nâng cao công nghệ
và trình độ cho cán bộ công nhân viên, mở rộng màng lưới hoạt động kinh doanh


Xem Thêm

×