Tải bản đầy đủ

thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng (1)

�::��u��0#P�k�

];&u�?� �����
#2�A#"�B##o�Q`)~��#�O5�#��Ohn�`#�>o#�I��


�k��4�{?y#:f/m##^��GY#_
�b��z�#U##74zk��;p7�(���XrO>,�#�m��k�(�^��/#��pU�@�hQ#ti��E�(�51��#jAj#�#Ȏ?
r��q�#�D�S��)�


�f1D����8#����
֘ Qj�í��r�#p

#�@>�


#�]#.zt�#�7#0��? Y ߠ}�S���#K�d#.e6U�#��ֹ� �d�6�S&

z�3=Iˣd�L��[�g�/‫��כ‬a}�[�#��#&�Yz~H��u�g�DJ�>����
�Z�^t\���ʔ�#�#"\#6�[)�¯+&��>��y��'�H.'�H�#�H1e@��7C�y12i�!�r�Ec0FPBR�

�@��8���`��~V�:�7V[#�7� �C��#��J�#��.d].�##�we#th� /0�Ă###X��
�#\?�
�F��t���EWS2Ǐ�Y�G#�B#X�##I���`T##A�:�#1�6�r�l#��aCn�#���w�GS��R����SՕ���:gD#b�F�
1���S#j�:0mq�7w�����q�ukV#��#?�V�:###[�ʞ]��@�#%�"+�$Q�{Vԗq|L8V��# ?
U��#���Z��9#t##rz6# ���)^#�`�,��j�6��\���


��K�.�.n���M�JJ#�4##@��
ͱ�P��!�Sq ��2##Ɍ�B�@Hxe���7���Ì;�eTt���
�K`6i��
�ͮ
##�9t�w�Ӎ ��
#
3#`J4��J#MY�##_V'#X�#�����#�PwZ�����&�#��(��K=�
�ʋ��xE#�~�)��N����gO����k48��+���\�.�#
#;�L��H�?g-���\�d�>Q�9�&�X��p#�'W�` �ĝ[��#�Xɸ���#�K(]�#�M#o��
�#�#�


��X�vm,#ЫJ��/s.��#�#?##U�
�Q
����q�#�
˗#�%�#�#�`<�$#�#�A�p@#:ym��dwdv#j�r m'�+��$�25x�#$9A�xO�v�<6~�#{>#_�7?���u�#6#(i�cX��lɆ##0��#E� �i�)����2���5M�#�u����O#�t+


�k>�g��D��4,)�%/YdW�#}D X��#^K�#`���V��# ��#}-��#��M#�#�KtƹZ|#S˼&#@#�#�3��k�
�#uu�#j(ǐ�#��n�"
Z*FO#�#N��9�l�a�vrn�"�cyF�{#����}9j��*f�u�F-!
�S�#��#rD

#͛ ��� h���<��
F##N6#
� �#Bf�}3�2�h��Hs�]�#?
I��#�3T�X�~��#u#��7b8w&�##�{�i0�
e���#�
ү�>e�M;�m[��w��]�#)tVo`Šb��#����0f�7
�j#j��M�wD�z#����5R��$2�ho�#s#&=�~�J�>#�����\�&_�#��#n�*#�f�#�#�9��$�Y�$o#��[�
%#�FQ))���#~4�R���#�h��t>���;#�
c�Ґ


���#=wOW�h�#�8�>�N##��#��
�.E�
��}#����##�#��T7i��19�&6a��y;��cM%���@��z�y�I�/��q��eA��R��+#�>-��g9u�


�!��l#yS##��6"b��h�{��>��#;##�t|%�ū�f��F�{�ģ�##��


�)"#s�щ1PH�}{�‫�غ‬#�i�#�.&�3���#���Y�#�f#'�#UB;P��Z��ir##KU>3�Q�D#K#�Z#


�#����)�ʠ�j#ϟ_H#��:�}Eb[=5�J��#�l�
#*�vS��5$#��o���#����A#���# d��+#E � #S�SO�#A`�fl�ahO!n#YE��#�?��HMm�q���$
[`�$�x&A�&U+����9�����<��s�U��##kC��,#�*�#�#h��3#hE��s#���#OB$#`##�x�:Le�#(�5 ׄ�#�
:��XL���t�V��
#� ##G�#���(�#��w�ç#P#��'4�s0�H�7��TA��5ls#}�<##����#/g�,�/#d��P}�r��
�##��v�#�#M���b,�'#��U#�6��B�i/���e��]�|�(�w�O�4��"W�͚#�� ��#s#d�#9��8vM�w��)

‫ڔ‬w#WgQ�#"CZ�##Qt�Tk�(5g���~h9�#�##n �K�#oK�.##=�W��###����E��oо�p�? C2
�2�*sG#ZC��K�l#�)�#G#�Ù���Q�sY&��-���M��>�-w�O\���,=?$��Q"�c��{YW/:.D�[�FeJ]#E##.


�ƭ�}��##\O#���Óy$�#]$d�t��2 �Ǜ!��#���#Q���1##(!��#R��C�XYn�Iq?�^#�#���‫؛‬
W#ա�#��GFZ�ҏKK#�.��##�#:�uJ�#�db�


�#�q�?xoA#�uU��j#Kk��\ �)���w�,ΣJ!#��#��A��]0��� F�Z��zK@�I9T6#��!
‫�� ׅ‬
f�� ��o)�F[��SEC�3"#1Q#�#��)
5��[#��8 ?�#�j�8ͺ5��G�k+z##��-}e�.O|�?
O�#N���=+��8>&#+p����*Xf�?�u��?
�##:#��L9=�����t�#/#M0g�LE5rZ�V{��E�C#i�V�p#7]���X%fY�n�#�?
�����\�Mĩ8�t�w[���d�tB�a $�2�A�#�B�a�#�2*:G�c#�
%0#���*��At*g�#��5s1�3�U��e�#��f�}մa���#�ͻ^�����n �#0%#Qk���,
?/��#,~�B��UV�Qk�C�;-�}�ro�Y��a#Gȥ#��K�E|r��#{W��#�Tj�SP��'����5#�sx����M.N#
#
��#`��q �� ���
t �R�(�#V#h,k}8#ɓ�~�i ��-��#e�d\E�j��%��Ћ ?
�L�#ȑ}�z�XF,J�6##�U�ix��9#�d��_����#�*l#�#�v��8i#{��˃ɒ�#�#q�?�V##W#� S8
#����z�;2��#5F9�v#�#�D�z�#�����I�'v;n##�c�=#����#{H�#�}�###�4�1,@\�dC##�� ��"
4�V�Yp����Z
�:r�la�##�5��3AA"h{B#���,���>�##,�m


���#�\�E+[�


�JV��#��

W #�


�?:�\->��e^�#��ρvəL��Ɔ��]���?L


5�c�V��m�X##-#�'#�#�F�g��0G;97|#�<#5#����
�~��Y{#3�:m��#��


]R�������V9"�kv���P\{|�bqw��A###'���
!3Ͼ�F#B��Z���.�#��$e�#�#*r,t?
��#���#1�;#}�#�=�4#J����g#�#�Ws����C�;��.�#:�7�bP��ԉX��g#��##Z5#���&�;�m���wo��#�{w#�f�7ƍ9#��v�v%G��yRxz�y.p�/f��I
7B�#T�q��#�#IQ��,T����⒈‫٭‬nHY���#LD^ ?#N)_w�#O4�{�@W:�T��


̈́̈́�
̈́ _iȄ����@4p�m�y�`��
�p��gn\��M#��>


V�p�##�#�]��4ZƘ�r#��B�ļ���‫�ױ‬#avf���h��<�$�O���hz)a�#��f�#H ?:x#��o6�����@|
##1Na4��W�Aa�#
#y:����Uw3_h���s��o##HL#�##�����#(�‫�=ھ‬Wl�H#�_#e#����x
`k�Bp��#�*�#(�w-v�49���*���(�"���h-##]���Z�#ge�l����/$#�g�>"����a�W�#r�E�
#P�)T�##��η�Kăret��Cza
nI2��#


#���#|��#��#����%�#C�����u��W�ŕj�[_#�#vlGy�*R�#M��"�k���
�'Ҏ 0r36�0��#�����c�
8 ����@����
�‫ڟ‬H�u�-�}#K<���K��#�����AU�i���9��vF��!�z#�|��`#4D�##�"c�Uc�^�'!#
���b�o#�2�##�kBI��x,�e�d�|�j~��f#���P���{#X�_���S(#o�#��9�E��#GsR�
��#�9���O#���K�H�3�Q#�##�Xx��^�DU����Z��# &Jil1�#��#n�h�Z!
ʴ#k�KA�2\�.P>Z#»�']#�{�+�fMLo�Z�‫�ڀ‬#��#bp#���;Q�?m�;����Y


�!-�?#�(��?�5f����pk?�#�#\�#7��%�%r���#�+E�#�g{��"H�7h��T��t��!#�K�M���#��u�%Y�
�I�����LO��( ‫ٹ‬,�m������&�yX��;�'����m��##�n]��(�ұϿ�=|ì��###"�x�2�����##�M�Vʾ��
��#�z^���<�ˉ.#�G:RL#��� 
�͐
^�LZw����

�##
� �T#)��!N�,7
‫��ؤ‬U�����@��+��Pb��{�##�R�ǥ�#Y��Á�]Y##�:%�#L2�`�G#ָ�#���#
*
��v���5�c.o�Ք����
#��#��#Ve�E� r�.#U�H#�N�GL�%� #*#� ��
t � ��
b3�������b�-�Tu ?� �
#��
��#g


}�����~�#L[#��]g��?�w�f U�#k�ϵ#�#�CV��g�'>P�Bɧ�
'I��#�e###�#8}�z`a#,�#? V�~�#�#A����H��i:s�#�&�3K��#9�M�=W�"�!���R�K����k|
Sz�#�,A7�#�#Pissl.�&aH�T#H:? L�F2c:��0##^�� �n!�0�w##���1��#��RG�k� :��D��?#�#}
[K ‫���ڪ‬#�u��j�0�Hy#��]/�tcgo7���#�#����BS�r�W��##?l�@�*��5�!
ԝ��>z��ɬD�0�#�R#���">9^т��_v�~*��)(���
ffm�#�9<���r�&#���A#�#0S�8���Y�n|:�?Y�O#f#�
4��>����U?X�4q�#��2V2�"|
�C�#JW��sS�[�o#��>D=C,##�]#�#��4��˜�h2B���k�@#��zT#a�~}��������dI��8�#O+��+#~�)#
��N^�e=�#��C�#���` �
o"I�L^�#IN�$�#�#7���1#�������
= ~#s�>�#J��## .[��##L��G#s�|#zJ+�,�Ld�|MS�u#�p6�S�0�
���� #�=!KJ|�K#�U�@#Q###�6����#X.�m#H
%�A_#��+n�#b#��#�q�##��2�I#���@��L&ac��y®@]�#&�#�1d+��[������##�S�z�3�p����#�#�
X���^@?�wz_������x��QK#��e�.�E��|��c�#��5;Z}o(�=>O��;�#��MG ?�g�L�


!Zb-�\z#�#�o�2��


#9#�#�yG�#d|�#Ν��Ĉ��c#


�BYq�x��O�~��z� �
e`#�E
��#X1�Xg�D��m�3�Y�#�#�Z�w#�#Ѷ��Ȼ7}z�Խ;�L3�#��#�IO�_���O�<)<=�<#��#�E ?#�J#�
G�#k��(Io#*�����VqID7��QTJ
&"��#�����'��l�+�O*��N�f�4 ‫د‬dBly�A���U #8�6μO��@�`���37�K�&#�q##+o�x#���.�M#cLN��MX�~b�Nu��XS�0;3��c�^k#r#��'|��lYP4����
p`�O#$�YN#<#v��7�C��D@ ���#�0#���Ϡ�ǎ��<#_Ie/ e ���
e
9��7�#$&#i�#��jtb


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×