Tải bản đầy đủ

Luận văn thạc sỹ - Quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
***

NGUYỄN THỊ THÊU

QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HÀ NỘI - 2015


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh “ Quản lý thu BHXH
đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội” là công trình nghiên
cứu riêng của tôi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS. Nguyễn Thị Hường cùng
sự chỉ bảo của một số thầy cô giáo.
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết luận nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực, không trùng lặp với đề tài khác. Mọi số liệu được sử dụng đã được trích
dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo.


TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Thị Thêu


LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn Qúy thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã
tận tâm truyền đạt, những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian tôi học tập
tại trường.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Hường đã tận tình
chỉ bảo, hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đang công tác tại BHXH
thành phố Hà Nội đã hết lòng hỗ trợ cung cấp số liệu và đóng góp ý kiến quý báu
giúp tôi hoàn thành luận văn.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Thị Thêu


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM
XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.............................................................................iii
MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM
XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI...............................................................................6
1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ THU BHXH
7
1.1.1 Giới thiệu chung về ngành BHXH và BHXH thành phố Hà Nội...............................................................7
1.1.2 Vai trò của BHXH.....................................................................................................................................11
1.1.3 Mục tiêu, quy trình và các công việc của quản lý thu BHXH..................................................................14
1.2 DOANH NGHIỆP FDI VÀ ĐẶC ĐIỂM THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ
HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
19
1.2.1 Doanh nghiệp FDI...................................................................................................................................19
1.2.2Đặc điểm thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI tại thành phố Hà Nội.............................................20


1.3TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ THU ĐỐI VỚI BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
22
1.4NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ THU BHXH
23
1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
25
1.5.1Từ phía cơ quan BHXH.............................................................................................................................26
1.5.3Từ phía nhà nước và các cơ quan liên quan.............................................................................................29

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP FDI GIAI ĐOẠN 2010-2015...................................................................30
2.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH
PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015
31
2.1.1 Tình hình thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2010-2015.............................................31
2.1.2 Thực trạng phân cấp quản lý thu tại BHXH Hà Nội................................................................................31
2.1.3 Thực trạng thực hiện quy trình thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2010-2015............33
2.1.4 Kết quả thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-201541
2.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ
NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015
49
2.2.1Giao chỉ tiêu thu BHXH theo quận, huyện, thị xã đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn...............49
2.2.2 Lập kế hoạch thu BHXH theo quận, huyện, thị xã...................................................................................51
2.2.3 Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thu, nộp BHXH đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.................51
2.2.4 Phối hợp với các ban ngành trong công tác thu hồi nợ...........................................................................52
2.2.5 Ra quyết định xử lý đối với các doanh nghiệp FDI chây ỳ, cố tình không nộp BHXH............................54
2.2.6 Cải tiến quy trình và thủ tục thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội theo hướng gọn nhẹ, thuận tiện
cho các doanh nghiệp FDI................................................................................................................................55


2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BHXH THÀNH
PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015.
56
2.3.1 Những ưu điểm trong quản lý thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội
giai đoạn 2010-2015.........................................................................................................................................57
2.3.2 Những hạn chế trong trong quản lý thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà
Nội giai đoạn 2010-2015...................................................................................................................................59
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong trong quản lý thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI của
BHXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015................................................................................................61

CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ THU BHXH
ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI
ĐOẠN 2016-2020...................................................................................................64
3.1MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ THU CỦA BHXH VIỆT NAM VÀ CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN 2016-2020.
64
3.1.1. Dự báo tình hình, xu hướng phát triển BHXH, BHYT............................................................................64
3.1.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.......................................................................................66
3.2.1 Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến người lao động và người chủ sử dụng lao động về quyền lợi và
nghĩa vụ tham gia BHXH..................................................................................................................................70
3.2.2 Phối hợp với các ban ngành trong công tác thu, thu hồi nợ....................................................................72
3.2.3 Cải tiến hệ thống thông tin quản lý và ứng dụng CNTT vào mọi mặt của ngành....................................73
3.2.4 Giao chỉ tiêu thu đến từng chuyên viên của cơ quan BHXH và Đánh giá kết quả công việc dựa trên kết
quả thu được......................................................................................................................................................74
3.2.5 Tăng cường công tác đôn đốc thu, thu nợ................................................................................................74
3.2.6 Định kỳ kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp FDI.................................................................................75
3.2.7 Tăng cường công tác khởi kiện................................................................................................................76
3.3.1 Nâng cao ý thức của người lao động và người chủ sử dụng lao động trong việc chấp hành luật BHXH,
BHYT, BHTN.....................................................................................................................................................76
3.3.1 Hoàn thiện các văn bản quy pháp pháp luật về luật BHXH, BHYT, BHTN.............................................77
3.3.2 Tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phốtrong quản lý thu BHXH...............................78

KẾT LUẬN.............................................................................................................81


DANH MỤC SƠ ĐỒ - HÌNH, BẢNG
Sơ đồ
Sơ đồ 2.1 Mô hình phân cấp quản lý thu tại BHXH thành phố Hà Nội................Error:
Reference source not found

Hình
Hình 2.1:Số đơn vị FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia BHXH.............Error:
Reference source not found
Hình 2.2: Số lao động trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội
tham gia...............................................Error: Reference source not found
Hình 2.3: Cơ cấu số lượng các doanh nghiệp FDI tại các quận, huyện................Error:
Reference source not found
Hình 2.4: Số tiền thu được và số tiền nợ BHXH qua các năm của các doanh nghiệp
FDI trên địa bàn thành phố Hà Nội.....Error: Reference source not found

Bảng
CHƯƠNG 1 TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM
XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.............................................................................iii
MỞ ĐẦU................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM
XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI...............................................................................6
1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ THU BHXH
7
1.1.1 Giới thiệu chung về ngành BHXH và BHXH thành phố Hà Nội...............................................................7
1.1.1.1 Bảo hiểm xã hội Việt Nam.......................................................................................................................7
1.1.1.2 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội...........................................................................................................8

1.1.2 Vai trò của BHXH.....................................................................................................................................11
1.1.3 Mục tiêu, quy trình và các công việc của quản lý thu BHXH..................................................................14
1.1.3.1Mục tiêu của quản lý thu.........................................................................................................................14
1.1.3.2 Quy trình thu..........................................................................................................................................15


1.2 DOANH NGHIỆP FDI VÀ ĐẶC ĐIỂM THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ
HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
19
1.2.1 Doanh nghiệp FDI...................................................................................................................................19
Có sự quản lý trực tiếp của người nước ngoài. Quyền quản lý của các bên phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn của
họ trong vốn pháp định của doanh nghiệp.Bên có vốn đầu tư là người nước ngoài trực tiếp tham gia vào bộ
máy quản trị doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về các kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp FDI hoạt động theo luật pháp của nước sở tại, các hiệp định, các điều ước quốc tế...............20
Doanh nghiệp FDI là nơi gặp gỡ, cọ sát giữa các nền văn hóa khác nhau tạo thành môi trường đa văn hóa. 20
Quá trình thành lập và vận hành doanh nghiệp đòi hỏi có sự cộng đồng trách nhiệm của cả trong nước và
nước ngoài, mỗi bên đại diện cho lợi ích của một quốc gia khác nhau..........................................................20

1.2.2Đặc điểm thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI tại thành phố Hà Nội.............................................20
1.3TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN LÝ THU ĐỐI VỚI BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
22
1.4NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ THU BHXH
23
1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
25
1.5.1Từ phía cơ quan BHXH.............................................................................................................................26
1.5.2.1Từ phía các doanh nghiệp FDI................................................................................................................27
1.5.2.2 Từ phía người lao động..........................................................................................................................28

1.5.3Từ phía nhà nước và các cơ quan liên quan.............................................................................................29

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP FDI GIAI ĐOẠN 2010-2015...................................................................30
2.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH
PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015
31
2.1.1 Tình hình thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2010-2015.............................................31
2.1.2 Thực trạng phân cấp quản lý thu tại BHXH Hà Nội................................................................................31
2.1.3 Thực trạng thực hiện quy trình thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2010-2015............33
2.1.4 Kết quả thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-201541
2.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ
NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015
49
2.2.1Giao chỉ tiêu thu BHXH theo quận, huyện, thị xã đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn...............49
2.2.2 Lập kế hoạch thu BHXH theo quận, huyện, thị xã...................................................................................51
2.2.3 Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thu, nộp BHXH đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.................51
2.2.4 Phối hợp với các ban ngành trong công tác thu hồi nợ...........................................................................52
2.2.5 Ra quyết định xử lý đối với các doanh nghiệp FDI chây ỳ, cố tình không nộp BHXH............................54
2.2.6 Cải tiến quy trình và thủ tục thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội theo hướng gọn nhẹ, thuận tiện
cho các doanh nghiệp FDI................................................................................................................................55
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BHXH THÀNH
PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015.
56
2.3.1 Những ưu điểm trong quản lý thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội
giai đoạn 2010-2015.........................................................................................................................................57
2.3.2 Những hạn chế trong trong quản lý thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà
Nội giai đoạn 2010-2015...................................................................................................................................59
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong trong quản lý thu BHXHđối với các doanh nghiệp FDI của
BHXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015................................................................................................61
2.3.3.1 Nguyên nhân từ phía BHXH thành phố Hà Nội....................................................................................61


2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía các doanh nghiệp FDI..........................................................................................62
2.3.3.3 Nguyên nhân từ phía nhà nước và các cơ quan liên quan......................................................................63

CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ THU BHXH
ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI
ĐOẠN 2016-2020...................................................................................................64
3.1MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ THU CỦA BHXH VIỆT NAM VÀ CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN 2016-2020.
64
3.1.1. Dự báo tình hình, xu hướng phát triển BHXH, BHYT............................................................................64
3.1.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.......................................................................................66
3.2.1 Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến người lao động và người chủ sử dụng lao động về quyền lợi và
nghĩa vụ tham gia BHXH..................................................................................................................................70
3.2.2 Phối hợp với các ban ngành trong công tác thu, thu hồi nợ....................................................................72
3.2.3 Cải tiến hệ thống thông tin quản lý và ứng dụng CNTT vào mọi mặt của ngành....................................73
3.2.4 Giao chỉ tiêu thu đến từng chuyên viên của cơ quan BHXH và Đánh giá kết quả công việc dựa trên kết
quả thu được......................................................................................................................................................74
3.2.5 Tăng cường công tác đôn đốc thu, thu nợ................................................................................................74
3.2.6 Định kỳ kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp FDI.................................................................................75
3.2.7 Tăng cường công tác khởi kiện................................................................................................................76
3.3.1 Nâng cao ý thức của người lao động và người chủ sử dụng lao động trong việc chấp hành luật BHXH,
BHYT, BHTN.....................................................................................................................................................76
3.3.1 Hoàn thiện các văn bản quy pháp pháp luật về luật BHXH, BHYT, BHTN.............................................77
3.3.2 Tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phốtrong quản lý thu BHXH...............................78

KẾT LUẬN.............................................................................................................81


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
***

NGUYỄN THỊ THÊU

QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

HÀ NỘI - 2015


i

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN

Bảo hiểm xã hội là bộ phận lớn trong hệ thống an sinh xã hội và là trụ cột cơ
bản của an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội góp phần chia sẻ các rủi ro cho người lao
động, chính sách BHXH góp phần trợ giúp cho cá nhân những người lao động gặp
phải rủi ro, bất hạnh, khắc phục những khó khăn.
Tuy nhiên công tác thu, thu nợ tiền đóng BHXH còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ
lệ nợ đọng BHXH còn cao: Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
có chiều hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2014, tổng số nợ
BHXH, BHYT, BHTN lên đến trên 11 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,28% kế hoạch thu
BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, nợ của các đơn vị đang hoạt động trên 8.283 tỷ
đồng (chiếm 93,1%), nợ của các đơn vị đã ngừng hoạt động là 613 tỷ đồng (chiếm
6,9%)... khiến cho hoạt động thu chưa đạt được kết quả cao đồng thời gây ảnh
hưởng lớn đến các quyền lợi, chính sách của người lao động đồng thời ảnh hưởng
lớn đến hệ thống an sinh xã hội. Trong cơ cấu nợ thì nợ của các doanh nghiệp FDI
đứng thứ hai đồng thời cũng mang nhiều vấn đề phức tạp do tính chất đặc thù của
các doanh nghiệp FDI khác với các doanh nghiệp trong nước nên có những doanh
nghiệp phá sản, giải thể hoặc chủ bỏ trốn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu, thu nợ
và chế độ cho người lao động.
Vì thế tác giả đã lựa chọn đề tài: “Quản lý thu BHXH đối với các doanh
nghiệp FDI của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cho luận
văn thạc sĩ của mình.
Đã có một số đề tài nghiên cứu về quản lý thu BHXH. Tuy nhiên các đề tài,
luận án, luận văn trước đó mới chỉ dừng lại ở cơ chế thu nói chung và thời gian từ
những giai đoạn trước đó. Nhưng công tác thu, thu nợ ở mỗi địa phương có những
điểm khác nhau và hiện tại do có những thay đổi của kinh tế nên tình hình thu
BHXH nói chung và ở Hà Nội nói riêng có nhiều điểm khác biệt, khó khăn và phức
tạp hơn. Bên cạnh đó công tác thu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
cũng có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp trong nước đồng thời việc


ii

thu nợ đối với các doanh nghiệp FDI khó khăn phức tạp hơn nhưng chưa có đề tài
nghiên cứu nào đề cập đến. Vì thế đề tài này sẽ đưa ra được thực trạng công tác thu
BHXH tại các doanh nghiệp FDI do BHXH thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn
2010-2015 và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu BHXH tại các
doanh nghiệp FDI do BHXH thành phố Hà Nội quản lý đến 2020.

1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc phân tích thực trạngquản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT,
BHTN đối với các doanh nghiệp FDI của Bảo hiểm xã hội Hà Nội qua đó tìm ra các
mặt ưu điểm và hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý thu, thu nợ
BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp FDI trên cơ sở đó đưa ra các giải
pháp kiến nghị nhằm hoàn thiệnquản lýthu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với
các doanh nghiệp FDI của BHXH Hà Nội .

Nhiệm vụ nghiên cứu
Để có thể đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài thìtrong mỗi chương của
luận văn cần giải quyết các nhiệm vụ sau:
Khái quát quản lý thu BHXH, Doanh nghiệp FDI và đặc điểm thu BHXH đối
với các doanh nghiệp FDI của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội? Tầm quan trọng
của quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà
Nội?Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của
BHXH thành phố Hà Nội?
Nghiên cứu tình hình thu, thực trạng quản lý thu BHXH đối với các doanh
nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015? Những kết quả đã
đạt được của quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành
phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015?Những hạn chế nào cần phải khắc phục? Nguyên
nhân của những hạn chế của quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI giai
đoạn 2010-2015?


iii

Mục tiêu và định hướng quản lý thu BHXH của BHXH Việt Nam và BHXH
thành phố Hà Nội? Các giải pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường quản lý thu
BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của thành phố Hà Nội là gì?

2.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:Luận văn nghiên cứu quản lý thu BHXH đối với các
doanh nghiệp FDI của BHXH Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu:
Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý thu BHXH đối với các
doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội với nội dung chủ yếu là công tác
thu BHXH
Thời gian: Tình hình thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của thành
phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015.

3.

Phương pháp nghiên cứu
Luận văn chủ yếu sử dụng tài liệu, số liệu của phòng Thu bảo hiểm xã hội thành

phố Hà Nội; số liệu đã được công bố từ các nguồn: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bài báo, bài viết công trình nghiên cứu công bố trên các
báo, phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ cho việc nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp,
sử dụng các bảng biểu trong việc phân tích các số liệu để đưa ra các nhận xét về
công tác thu BHXH hiện nay từ đó tìm ra các biện pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện
công tác thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG 1 TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
1.1 Khái quát quản lý thu BHXH
1.1.1 Giới thiệu chung về ngành BHXH và BHXH thành phố Hà Nội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập theo Nghị định số 19/CP ngày
16/02/1995 trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm xã hội hiện nay ở Trung


iv

ương và địa phương thuộc hệ thống Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng
Liên đoàn lao động Việt Nam để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác quản
lý quỹ Bảo hiểm xã hội và thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội theo
pháp luật của Nhà nước.Bảo hiểm xã hội Việt Nam có tư cách pháp nhân, hạch toán
độc lập và được Nhà nước bảo hộ, có con dấu riêng, có tài khoản, có trụ sở đặt tại
thành phố Hà Nội.
1.1.2 Vai trò của BHXH
BHXH có vai trò ổn định thu nhập cho người lao động và gia đình họ..
BHXH tạo được tâm lý an tâm, tin tưởng. BHXH đảm bảo cuộc sống cho người
lao động, giúp cho người lao động cảm thấy an tâm vì vậy góp phần nâng cao đời
sống tinh thần cho người lao động đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân
dân lao động.
BHXH giúp cho các đơn vị sử dụng lao động nói chung, hay các doanh
nghiệpnói riêng, ổn định hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh thông qua việc
phân phối các chi phí cho người lao động một cách hợp lý.
Khi tham gia BHXH cho người lao động sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm,
gắn bó tận tình của người lao động trong các doanh nghiệp làm cho mối quan hệ thị
trường lao động được trở nên lành mạnh hơn, thị trường sức lao động vận động theo
hướng tích cực góp phần xây dựng và có kế hoạch phát triển chất lượng nguồn nhân
lực đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường.
BHXH góp phần thực hiện bình đẳng xã hội: trên giác độ xã hội, BHXH là
một công cụ để nâng cao điều kiện sống cho người lao động.
1.1.3 Mục tiêu, quy trình và các công việc của quản lý thu BHXH
Mục tiêu hoạt động của BHXH là nhằm thực hiện các chính sách xã hộicủa
Nhà nước, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và các thành viên trong
giađịnh họ vì vậy, hoạt động của BHXH là hoạt động phi lợi nhuận và nhằm mục
đích ansinh xã hội. Bên cạnh đó, BHYT cũng hoạt động phi lợi nhuận, vì sức khỏe
con người


v

Mục tiêu của quản lý thu nhằm thu đúng các đối tượng, đúng tỷ lệ, thu đủ số
tiền tham gia của các đối tượng
1.2 DOANH NGHIỆP FDI VÀ ĐẶC ĐIỂM THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Có nhiều quan điểm khác nhau về doanh nghiệp FDI nhưng có thể nói doanh
nghiệp FDI là một thuật ngữ chỉ tất cả các loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp
nhân tại nước sở tại (nước nhận đầu tư), bên nước ngoài có tỷ lệ góp vốn tối thiểu
đủ để tham gia vào bộ máy quản trị doanh nghiệp. Họ trực tiếp quản lý hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích cho tất cả các bên.
Các đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp FDI
Doanh nghiệp FDI là những tổ chức kinh doanh quốc tế và là pháp nhân của
nước sở tại. Có sự quản lý trực tiếp của người nước ngoài. Doanh nghiệp FDI là nơi
gặp gỡ, cọ sát giữa các nền văn hóa khác nhau tạo thành môi trường đa văn hóa.
Quá trình thành lập và vận hành doanh nghiệp đòi hỏi có sự cộng đồng trách
nhiệm của cả trong nước và nước ngoài, mỗi bên đại diện cho lợi ích của một quốc
gia khác nhau.
1.2.2 Đặc điểm thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI tại thành phố Hà Nội
Tính đến hết quý hai năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số
2.682 doanh nghiệp FDI chiếm 6,09 % tổng số doanh nghiệp tham gia BHXH trên
địa bàn thành phố
Doanh nghiệp FDI đăng ký kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh tập
trung ở các quận trung tâm như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà
Trưng, Nam Từ Liêm.
1.3 Tầm quan trọng của quản lý thu đối với BHXH thành phố Hà Nội
Vì vậy, công tác thu quyết định đến việc hình thành quỹ bảo hiểm xã hội từ đó
quyết định đến việc chi trả các chế độ cho người lao động. Công tác thu tiến hành
tốt, thu đủ, quỹ bảo hiểm ổn định thì việc chi trả các chế độ cho người lao động
được kịp thời; ngược lại thu không đủ, không đủ để chi trả các chế độ cho người lao
động sẽ gây vỡ quỹ BHXH.Quản lý thu tốt sẽ giúp cho cơ quan BHXH nắm được


vi

mức tham gia, tỷ lệ tham gia BHXH của người lao động từ đó có thể chi trả các chế
độ đúng người, đúng mức.
Công tác thu giúp thống kê và quản lý số người tham gia BHXH và sự biến
động của việc tham gia BHXH đối với người lao động từ đó có thể tính toán được
tỷ lệ lao động tham gia BHXH.
1.4 NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ THU BHXH
Quản lý thu BHXH bao gồm: Quản lý đối tượng tham gia, quản lý hồ sơ,
thanh tra kiểm tra BHXH và Xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH
Quản lý đối tượng tham gia: Bao gồm các đối tượng tham gia BHXH bắt
buộc, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và các đối tượng liên quan
Quản lý hồ sơ: Bao gồm các hồ sơ liên quan ghi nhận quá trình tham gia
BHXH, BHYT, BHTN của người lao động
Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp: Công tác kiểm tra theo quy định
tiến hành thường kỳ để nắm rõ được tình hình đơn vị, kiểm tra thanh tra việc thực
hiện pháp luật về BHXH
Xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH: Đối với các trường hợp vi
phạm về pháp luật BHXH nhất là các trường hợp trốn đóng chậm đóng, cơ quan
BHXH tiến hành đôn đốc các đơn vị thực hiện theo quy định. Nếu đơn vị không
thực hiện tiến hành lập hồ sơ khởi kiện các đơn vị ra tòa án
1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Cơ quan BHXH là đơn vị sự nghiệp của nhà nước, thay mặt nhà nước để tiến
hành các hoạt động quản lý. Các hoạt động của cơ quan BHXH đề ảnh hưởng trực
tiếp hoặc gián tiếp đến quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI trên địa
bàn thành phố Hà Nội
Doanh nghiệp đóng một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong thực hiện
quản lý thu bởi lẽ doanh nghiệp kê khai thông báo các phát sinh, thay đổi hàng
tháng đúng, kịp thời, thanh toán đầy đủ tiền đóng BHXH..
Người lao động là chủ thể tham gia BHXH, tất cả các hoạt động của BHXH
đề liên quan đến người lao động


vii

Nhà nước và các cơ quan liên quan bao gồm: Chính phủ, bộ tài chính, thuế,
tòa án, Bộ lao động và các cấp, các ngành liên quan. Sự phối hợp giữa các cơ quan
liên quan là nhân tố quan trọng tác động đến quản lý thu BHXH.

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP FDI GIAI ĐOẠN 2010-2015
2.1 TÌNH HÌNH THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI GIAI ĐOẠN 20102015
Trong giai đoạn 2010-2015 thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI tăng.
Số lượng các đơn vị tăng, số tiền thu được tăng, tỷ lệ nợ của các doanh nghiệp FDI
qua các năm đã giảm xuống.
2.2 Thực trạng Quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của Bảo hiểm
xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015
Thông qua:thực trạng phân cấp quản lý thu tại BHXH Hà Nội, Thực trạng thực
hiện quy trình thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI giai đoạn 2010-2015,Kết
quả thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội giai
đoạn 2010-2014 làm cơ sở đánh giá quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp
FDI.
2.3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI
CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015
Đánh giá các biện pháp mà BHXH thành phố Hà Nội tiến hành nhằm quản lý
thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI: Giao chỉ tiêu thu BHXH theo quận,
huyện, thị xã đối với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn , Lập kế hoạch thu BHXH
theo quận, huyện, thị xã,Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thu, nộp BHXH đối với
các doanh nghiệp trên địa bàn,Phối hợp với các ban ngành trong công tác thu hồi
nợ,Ra quyết định xử lý đối với các doanh nghiệp FDI chây ỳ, cố tình không nộp
BHXH, Cải tiến quy trình và thủ tục thu BHXH của BHXH thành phố Hà Nội theo
hướng gọn nhẹ, thuận tiện cho các doanh nghiệp FDI
2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
FDI CỦA BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2015.
Trong giai đoạn 2010-2015 quản lý thu BHXH thành phố Hà Nội cũng đạt
được nhiều thành tựu như: tăng số lượng tham gia, số lao động tham gia, tỷ lệ thu
tăng, tỷ lệ nợ giảm.


viii

Tuy nhiên bên cạnh đó doanh nghiệp FDI chiếm một tỷ lệ nhỏ nhưng tỷ lệ nợ vẫn
còn khá cao. Các doanh nghiệp FDI phá sản, chủ bỏ trốn không thể thu được số tiền
BHXH mà doanh nghiệp nợ...
2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong trong quản lý thu BHXHđối với các
doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quản lý thu BHXH đối
với các doanh nghiệp FDI: Các nguyên nhân từ phía cơ quan BHXH, từ phía người
lao động, người sử dụng lao động và các nguyên nhân khác

CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ
THUBHXH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP FDI CỦA BHXH THÀNH PHỐ
HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020
3.1MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ THU CỦA BHXH VIỆT NAM VÀ CỦA
BHXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020.
Theo định hướng mở rộng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT thì trong giai
đoạn tới tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT sẽ không ngừng tăng. Thêm vào đó, xu
hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn tới có khả năng tăng cao là
tín hiệu cho thấy tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT nói chung và tỷ lệ doanh nghiệp FDI
tham gia BHXH sẽ tăng.
Căn cứ trên chỉ tiêu, kế hoạch mà BHXH Việt Nam đưa ra, BHXH thành phố
Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng, kế hoạch thu BHXH cho từng
đối tượng. Từ đó, sẽ tiến hành xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cho các phòng và các
quận, huyện sao cho phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%.
3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu BHXH giai đoạn 20162020
Thông qua các biện pháp: Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến người lao động và
người chủ sử dụng lao động về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHXH; Phối hợp
với các ban ngành trong công tác thu, thu hồi nợ;Cải tiến hệ thống thông tin quản
lý và ứng dụng CNTT vào mọi mặt của ngành; Giao chỉ tiêu thu đến từng chuyên
viên của cơ quan BHXH và Đánh giá kết quả công việc dựa trên kết quả thu


ix

được;Tăng cường công tác đôn đốc thu, thu nợ; Định kỳ kiểm tra, thanh tra các
doanh nghiệp FDI;Tăng cường công tác khởi kiện để giúp cho BHXH nâng cao
công tác quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn 20162020.
3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
Để có thể giải quyết các nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý thu BHXH đối
với các doanh nghiệp FDI trong giai đoạn tời cần: Nâng cao ý thức của người lao
động và người chủ sử dụng lao động trong việc chấp hành luật BHXH, BHYT,
BHTN; Hoàn thiện các văn bản quy pháp pháp luật về luật BHXH, BHYT, BHTN;
Tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố trong quản lý thu BHXH


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
***

NGUYỄN THỊ THÊU

QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC
DOANH NGHIỆP FDI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Người hướng dẫn khoa học:
PGS. TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG

HÀ NỘI - 2015


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), An sinh xã hội được hiểu là sự bảo vệ
của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng,
nhằm chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu
nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già
và chết; đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp gia đình đông con”. Ở
nước ta, do thuật ngữ an sinh xã hội được dịch ra từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, nên
ngay ngữ nghĩa cũng đã có rất nhiều tên gọi khác nhau như an sinh xã hội, bảo trợ
xã hội, bảo đảm xã hội, an toàn xã hội, an ninh xã hội... và do đó nội dung của các
cụm từ cũng có những khác biệt nhất định. An sinh xã hội là góp phần đảm bảo thu
nhập và đời sống cho mọi công dân trong xã hội. Phương thức hoạt động là thông
qua các biện pháp công cộng. Mục đích là tạo ra sự “an sinh” cho mọi thành viên
trong xã hội và vì vậy mang tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc.
Bảo hiểm xã hội là bộ phận lớn trong hệ thống an sinh xã hội và là trụ cột cơ
bản của an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội góp phần chia sẻ các rủi ro cho người lao
động, chính sách BHXH góp phần trợ giúp cho cá nhân những người lao động gặp
phải rủi ro, bất hạnh, khắc phục những khó khăn.
Bảo hiểm xã hội là việc chia sẻ rủi ro dựa trên việc cùng đóng góp giữa các
cá nhân tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp và nhà nước. Tuy nhiên công tác thu, thu
nợ tiền đóng BHXH còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ nợ đọng BHXH còn cao: Tình
trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN có chiều hướng gia tăng, năm sau
cao hơn năm trước. Năm 2014, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN lên đến trên 11
nghìn tỷ đồng, chiếm 6,28% kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, nợ của
các đơn vị đang hoạt động trên 8.283 tỷ đồng (chiếm 93,1%), nợ của các đơn vị đã
ngừng hoạt động là 613 tỷ đồng (chiếm 6,9%)... khiến cho hoạt động thu chưa đạt
được kết quả cao đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến các quyền lợi, chính sách của
người lao động đồng thời ảnh hưởng lớn đến hệ thống an sinh xã hội. Trong cơ cấu


2
nợ thì nợ của các doanh nghiệp FDI đứng thứ hai đồng thời cũng mang nhiều vấn
đề phức tạp do tính chất đặc thù của các doanh nghiệp FDI khác với các doanh
nghiệp trong nước nên có những doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc chủ bỏ trốn
ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu, thu nợ và chế độ cho người lao động. Vì thế tác
giả đã lựa chọn đề tài: “Quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội”làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của
mình.

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Liên quan đến công tác thu BHXH đã có nhiều công trình nghiên cứu. Có thể
kể đến một số đề tài:
1.Luận án: “Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp ở Việt Nam” của tác giả Hoàng Bích Hồng năm 2011 đã đưa ra các chế độ
bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam trên cơ sở đó
luận án đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện các chế độ BHXH tai nạn lao động và
bệnh nghề nghiệp. Luận án đề cập đến mảng chi trả chế độ bảo hiểm xã hội chứ
chưa nghiên cứu công tác thu bảo hiểm xã hội
2.Luận án “Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm
xã hội ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Chính năm 2010 đã nêu ra hệ thống tổ
chức của BHXH ở Việt Nam và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Công
tác thu BHXH chỉ được nhắc đến trong cơ cấu hệ thống tổ chức, chưa đề cập sau
đến công tác thu BHXH.
3.Luận án “Hoàn thiện cơ chế thu bảo hiểm xã hội ở Việt nam” của tác giả Phạm
Trường Giang năm 2010 đã đề cập đến công tác thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.
Luận văn tập trung chỉ ra cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác thu
BHXH ở Việt Nam. Luận văn chỉ ra cơ chế phối hợp chung cho hoạt động thu
BHXH tại BHXH Việt Nam chưa đi sâu nghiên cứu công thức thu cho từng loại
hình doanh nghiệp cụ thể là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


3
Các đề tài, luận án, luận văn trước đó mới chỉ dừng lại ở cơ chế thu nói chung và
thời gian từ những giai đoạn trước đó. Nhưng công tác thu, thu nợ ở mỗi địa
phương có những điểm khác nhau và hiện tại do có những thay đổi của kinh tế nên
tình hình thu BHXH nói chung và ở Hà Nội nói riêng có nhiều điểm khác biệt, khó
khăn và phức tạp hơn. Bên cạnh đó công tác thu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài cũng có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp trong nước đồng
thời việc thu nợ đối với các doanh nghiệp FDI khó khăn phức tạp hơn nhưng chưa
có đề tài nghiên cứu nào đề cập đến. Vì thế đề tài này sẽ đưa ra được thực trạng
công tác thu BHXH tại các doanh nghiệp FDI do BHXH thành phố Hà Nội quản lý
giai đoạn 2010-2015 và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu BHXH tại
các doanh nghiệp FDI do BHXH thành phố Hà Nội quản lý đến 2020.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3.1 Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc phân tích thực trạngquản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT,
BHTN đối với các doanh nghiệp FDI của Bảo hiểm xã hội Hà Nội qua đó tìm ra các
mặt ưu điểm và hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý thu, thu nợ
BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp FDI trên cơ sở đó đưa ra các giải
pháp kiến nghị nhằm hoàn thiệnquản lýthu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với
các doanh nghiệp FDI của BHXH Hà Nội .

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Để có thể đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài thìtrong mỗi chương của
luận văn cần giải quyết các nhiệm vụ sau
Chương 1: Cần trả lời các câu hỏi
-

Khái quát quản lý thu BHXH?

-

Doanh nghiệp FDI và đặc điểm thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội?


4
-

Tầm quan trọng của quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của

BHXH thành phố Hà Nội?
-

Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI

của BHXH thành phố Hà Nội?
Chương 2: Cần trả lời các câu hỏi
-

Thực trạng quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH

thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015?
-

Quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà

Nội giai đoạn 2010-2015 đã đạt được những kết quản gì?
-

Quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà

Nội giai đoạn 2010-2015 còn những hạn chế nào cần phải khắc phục? Nguyên nhân
của những hạn chế này?
Chương 3: cần trả lời các câu hỏi
-

Mục tiêu và định hướng quản lý thu BHXH của BHXH Việt Nam và BHXH

thành phố Hà Nội?
-

Các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý thu BHXH đối với các

doanh nghiệp FDI của thành phố Hà Nội là gì?

4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH
Hà Nội.

4.2 Phạm vi nghiên cứu:
- Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý thu BHXH đối với các doanh
nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội với nội dung chủ yếu là công tác thu
BHXH


5
- Thời gian: Tình hình thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của thành phố
Hà Nội giai đoạn 2010-2015.

5.

Phương pháp nghiên cứu
Luận văn chủ yếu sử dụng tài liệu, số liệu của phòng Thu bảo hiểm xã hội

thành phố Hà Nội; số liệu đã được công bố từ các nguồn: Bảo hiểm xã hội thành
phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bài báo, bài viết công trình nghiên cứu
công bố trên các báo, phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ cho việc nghiên
cứu
Luận văn sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp,
sử dụng các bảng biểu trong việc phân tích các số liệu để đưa ra các nhận xét về
công tác thu BHXH hiện nay từ đó tìm ra các biện pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện
công tác thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội.

6.

Kết cấu luận văn

Luận văn gồm có 3 chương
Chương 1: Tầm quan trọng của quản lý thu BHXH và các nhân tố ảnh hưởng đến
quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội
Chương 2: Thực trạng quản lý thu BHXH đối với các doanh nghiệp FDI của
BHXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2015
Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu BHXH đối với
các doanh nghiệp FDI của BHXH thành phố Hà Nội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×