Tải bản đầy đủ (.doc) (108 trang)

Luận văn thạc sỹ - Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 108 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
------------

TRẦN QUỐC VIỆT

QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH HẢI
DƯƠNG ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH

Người hướng dẫn khoa học:
TS. NGUYỄN THỊ LỆ THÚY

HÀ NỘI - 2015


LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu của riêng em.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng,
chưa được công bố trong công trình nghiên cứu nào khác.
Hà Nội, ngày …… tháng 10 năm 2015

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trần Quốc Việt


LỜI CẢM ƠN
Trong khi thực hiện đề tài, tác giả luận văn luôn nhận được sự động viên, giúp
đỡ tận tình của các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp.


Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
- TS Nguyễn Thị Lệ Thúy người đã hướng dẫn rất tận tình và đầy trách nhiệm
trong quá trình tác giả thực hiện luận văn.
- Cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô trong khoa Khoa học Quản lý, Viện Đào
tạo sau Đại học - Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tác
giả hoàn thành bản luận văn này.
Hà Nội, ngày …… tháng 10 năm 2015
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trần Quốc Việt


MỤC LỤC
Xuất phát từ lý do trên, học viên đã chọn đề tài: "Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương
đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước" làm luận văn thạc sỹ của mình.
................................................................................................................................................3
CHƯƠNG 1..........................................................................................................................10
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN.................................................10
CẤP TỈNH ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN............................................10
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC..........................................................................................10
1.2.3. Bộ máy quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nước..........................................................................................................17
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.................................................................................31
2.4. Đánh giá quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với sử dụng vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.................................................................................59
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI
VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
..............................................................................................................................................72
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................1



DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DNNN
GDP

Doanh nghiệp nhà nước
Tổng sản phẩm quốc nội

GPMB
HĐND
KLHT
KT-XH
NSNN
UBND
XDCB

Giải phóng mặt bằng
Hội đồng nhân dân
Khối lượng hoàn thành
Kinh tế - Xã hội
Ngân sách nhà nước
Ủy ban nhân dân
Xây dựng cơ bản

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ


BẢNG:
Xuất phát từ lý do trên, học viên đã chọn đề tài: "Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương

đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước" làm luận văn thạc sỹ của mình.
................................................................................................................................................3
CHƯƠNG 1..........................................................................................................................10
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN.................................................10
CẤP TỈNH ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN............................................10
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC..........................................................................................10
1.1.1. Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước.......................................................................................................................10
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước được sử dụng để đầu tư phát triển
theo kế hoạch của Nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thiết yếu, không có khả năng thu hồi vốn. Vốn ngân
sách nhà nước cho đầu tư phát triển gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư kết cấu cơ
sở hạ tầng kinh tế) và vốn đầu tư khác (như đầu tư cho sản xuất, đầu tư cho nhân lực)....11
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước được sử dụng để đầu tư phát triển
theo kế hoạch của Nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thiết yếu, không có khả năng thu hồi vốn. Vốn ngân
sách nhà nước cho đầu tư phát triển gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư kết cấu cơ
sở hạ tầng kinh tế) và vốn đầu tư khác (như đầu tư cho sản xuất, đầu tư cho nhân lực)....11

1.1.2. Đặc điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước..........................12
1.1.3. Vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước........................12
1.2.1. Khái niệm quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nước...........................................................................................14
1.2.3. Bộ máy quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nước..........................................................................................................17
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.................................................................................31
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên tỉnh Hải Dương....................................................................36
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.........................................37
2.4. Đánh giá quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với sử dụng vốn đầu tư xây

dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.................................................................................59
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN HẢI DƯƠNG ĐỐI VỚI
VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
..............................................................................................................................................72
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................1
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................1

BIỂU ĐỒ:
Biểu đồ 2.1.

Biểu đồ tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2014..........Error: Reference


source not found
Biểu đồ 3.1.

So sánh cơ cấu GDP tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố
khác dự kiến đến năm 2020 (Đơn vị: %).........Error: Reference source
not found

SƠ ĐỒ:
Sơ đồ 1.1

Bộ máy quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của
chính quyền cấp tỉnh..............................Error: Reference source not found

Sơ đồ 2.1

Bộ máy quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà

nước của chính quyền tỉnh Hải Dương hiện nay......Error: Reference source
not found

Sơ đồ 3.1

Bộ máy quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của
chính quyền tỉnh Hải Dương trong thời gian tới......Error: Reference source
not found


Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN
------------

TRầN QuốC VIệT

QUảN Lý CủA CHíNH QUYềN TỉNH HảI
DƯƠNG ĐốI VớI
VốN ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ BảN Từ NGÂN SáCH
NHà NƯớC
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế và chính sách

Ngời hớng dẫn khoa học:
TS. NGUYễN THị Lệ THúY

Hà nội - 2015


i

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Những năm vừa qua trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, Nhà nước
luôn chú trọng huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mà trong đó vốn từ
Ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn. Tuy nhiên, việc quản lý vốn đầu tư
còn nhiều bất cập từ các khâu như: Lập kế hoạch vốn đầu tư; thanh, quyết toán
vốn đầu tư; kiểm soát vốn đầu tư còn bộc lộ nhiều yếu điểm chưa nâng cao được
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Trước tình hình đó học viên lựa chọn đề tài nghiên
cứu: “Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư xây dựng
cơ bản từ ngân sách nhà nước”, là đề tài mà đến nay chưa có công trình nào
nghiên cứu. Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với
vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn thực hiện vốn
đầu tư. Không nghiên cứu quản lý vốn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai
đoạn kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đề tài nghiên cứu
được xây dựng thành luận văn tốt nghiệp với 3 chương, cụ thể:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với
vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
Luận văn đã đưa ra được khung nghiên cứu về quản lý của chính
quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
Qua đó hiểu được thế nào là vốn đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước và đặc điểm của nguồn vốn đầu tư; quản lý vốn đầu tư đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước gồm những hoạt động nào; chủ thể quản
lý là ai; mục tiêu của quản lý là gì? Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư như thế
nào cho hợp lý và đem lại hiệu quả cao nhất. Đồng thời luận văn cũng xác
định được nội dung của quản lý vốn đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước của chính quyền cấp tỉnh gồm các hoạt động như: Bộ máy
quản lý vốn đầu tư; Lập và giao kế hoạch vốn đầu tư; thanh, quyết toán vốn


ii
đầu tư; kiểm soát vốn đầu tư. Điều quan trọng nhất là luận văn đã xác định
được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý của chính quyền cấp tỉnh

đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước bao gồm nhóm
yếu tố bên trong và nhóm yếu tố bên ngoài chính quyền tỉnh.
Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý của chính quyền tỉnh Hải
Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước giai đoạn
2011-2014.
Từ việc thu thập và phân tích số liệu trong giai đoạn 2011 – 2014, chính
quyền tỉnh Hải Dương đã thực hiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước của 809 dự án với tổng mức đầu tư lên đến 3.130 tỷ đồng. Đó là
kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND - UBND tỉnh Hải Dương,
và các sở, ban ngành có liên quan. Qua thu thập số liệu và phân tích thực trạng
quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nước cho thấy:
Thứ nhất, Thực trạng bộ máy quản lý vốn còn bộc lộ nhiều điểm yếu như:
Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý vốn còn yếu do không được đào tạo
chuyên sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; sự phối hợp giữa các cơ quan
chức năng trong quản lý vốn đầu tư còn thiếu nhịp nhàng và linh hoạt.
Thứ hai, Thực trạng lập kế hoạch vốn đầu tư: Hàng năm vốn đầu tư đã
được phân bổ cho các dự án theo quy định, tỷ lệ vốn đầu tư ngày một tăng tuy
nhiên việc lập kế hoạch vốn đầu tư vẫn còn một số bất cập như: Việc giao vốn
đầu tư còn bị trùng lặp; việc tính toán chi phí dự phòng chưa chính xác dẫn đến
việc phân bổ vốn đầu tư thiếu chính xác gây lãng phí vốn đầu tư; việc giao
chuyển nguồn đâu tư còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu của vốn đầu tư.
Thứ ba, Thực trạng thanh, quyết toán vốn đầu tư: Trong gian đoạn từ năm
2011 - 2014 tỷ lệ thanh toán vốn đầu tư so với kế hoạch vốn giao luôn đạt trên
95% (trung bình 97,72%/năm). Tuy nhiên số vốn chưa thanh toán hết còn phải


iii
thực hiện chuyển nguồn trong 4 năm (2011-2014) luỹ kế lên đến 71.136 triệu
đồng. Nguyên nhân chủ yếu là đơn vị thi công chậm tiết độ, công tác hoàn công

chậm, thiếu khối lượng để thanh toán vốn đầu tư. Việc quyết toán vốn đầu tư đã
được chú trong quan tâm trong giai đoạn 2011 - 2014 có 647/647 dự án hoàn
thành được thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. Thông qua việc thẩm
tra quyết toán vốn đầu tư đã thu hồi nộp ngân sách 50.898 triệu đồng do thi công
thiếu khối lượng. Tuy nhiên việc quyết toán vốn đầu tư chưa được thực hiện
thường xuyên liên tục; nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cán bộ làm công tác
thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và thiếu chế tài đủ mạnh để răn đe chủ đầu
tư trong việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
Thứ tư, Thực trạng kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước của chính quyền tỉnh Hải Dương: Qua phân tích thực trạng quản lý
vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho thấy chính quyền tỉnh
Hải Dương đã tổ chức tốt các hoạt động kiểm soát vốn đầu tư như: sự giám sát
của HĐND tỉnh, quản lý của UBND tỉnh, công tác thanh tra, kiểm tra của cơ
quan chức năng, hoạt động giám sát cộng đồng của địa phương tại nơi công trình
được thực hiện đầu tư. Tuy nhiên hoạt động kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nước của chính quyền tỉnh Hải Dương vẫn còn một số hạn
chế như sau: (1) Việc giám sát đánh giá đầu tư của chính quyền tỉnh chưa được
kịp thời, chưa thường xuyên (2) Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng
chưa tốt, chưa có tiêu chí cụ thể (3) Việc thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện
thường xuyên và còn chồng chéo.
Luận văn cũng đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân
của những hạn chế trong quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu
tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý của chính quyền tỉnh Hải
Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước đến
năm 2020.


iv
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hải

Dương tập trung một số chỉ tiêu như sau: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường
đầu tư; đầu tư có trọng điểm cho các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, ưu tiên
đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn, các
ngành công nghiệp và dịch vụ có khả năng tạo giá trị tăng thêm cao, bảo vệ tài
nguyên và môi trường. Phấn đấu giai đoạn đến năm 2020 thu hút 145 – 150 ngàn
tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hành tiết
kiệm để tăng tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. Thực hiện chủ trương xã hội hoá
trong xây dựng hạ tầng. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, hình thành
và tăng cường các quỹ hỗ trợ, quỹ bảo hiểm sản xuất. Tạo môi trường đầu tư
thông thoáng, tăng cường cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; xây dựng
các dự án thu hút nguồn vốn từ bên ngoài (ODA, FDI và NGO).
Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của chính quyền
tỉnh Hải Dương, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây:
Thứ nhất, Hoàn thiện bộ máy quản lý vốn đầu tư gồm: (1) Thành lập các
ban quản lý dự án chuyên ngành theo từng lĩnh vực trực thuộc UBND tỉnh quản lý
để nâng cao tính chuyên nghiệp về quản lý vốn đầu tư (2) Thường xuyên phối hợp
với các cơ sở đào tạo mở lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán
bộ làm công tác quản lý vốn đầu tư.
Thứ hai, Hoàn thiện công tác lập và giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ
NSNN cần thực hiện như sau: (1) UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính phối hợp chặt chẽ trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư
XDCB từ NSNN. Trên cơ sở đó chỉ đạo điều hành và cụ thể hóa vào kế hoạch
hàng năm để không bị động trong công tác giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB
(2) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong đó có hệ thống
bảng biểu và chỉ tiêu XDCB theo nguyên tắc rút gọn số chỉ tiêu, chỉ đưa ra
các chỉ tiêu tổng hợp mang tính dự báo, định hướng (3) Tuân thủ các qui định


v
về điều kiện, thủ tục giao kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư XDCB hàng

năm theo các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thứ ba, Hoàn thiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước gồm các giải pháp sau: (1) Củng cố, tăng cường bộ máy và con người
của cơ quan Kho bạc nhà nước tỉnh (2) Cải cách thủ tục thanh toán theo
hướng đơn giản hóa hơn và có sự phối hợp đồng bộ của tất cả các cơ quan
ban ngành có liên quan (3) Nghiên cứu quản lý thanh toán cho dự án đầu tư
theo nguyên tắc “đầu ra” sản phẩm của dự án đầu tư xây dựng cơ bản là công
trình xây dựng.
Thứ tư, Hoàn thiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước gồm các giải pháp sau: (1) Có cơ chế khen thưởng và xử phạt đới với
các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác quyết toán vốn đầu tư (2)
UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với Sở Tài
chính trừ vào kế hoạch vốn đầu tư năm sau của các đơn vị tương ứng với số
vốn đầu tư chưa được quyết toán đối với các dự án vi phạm thời gian lập và
phê duyệt quyết toán (3) UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn
các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành tốt công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB từ
NSNN (4) Bố trí cán bộ có năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ trong công tác
thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoặc có thể trưng tập cán bộ có chuyên môn ở
các Sở ban ngành khác (như Giao thông, Xây dựng, Nông nghiệp,...) để hỗ trợ
công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư.
Thứ năm, Hoàn thiện kiểm soát sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN: (1)
Đổi mới hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đối với việc kiểm tra giám sát hoạt
động quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN (2) UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo
Thanh tra nhà nước tỉnh, Thanh tra chuyên ngành Kế hoạch đầu tư, Tài chính xây
dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên đối với hoạt động quản lý vốn đầu tư XDCB
từ NSNN (3) Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát cộng đồng địa phương.


vi
Luận văn cũng nêu ra được các đề xuất kiến nghị đối với chính quyền tỉnh

Hải Dương và các cơ quan nhà nước cấp trên như: Chính phủ và một số Bộ,
ngành có liên quan đối với một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư
xây dựng cơ bản.
Cùng với nỗ lực của tác giả, luận văn đã xác định khung nghiên cứu về
quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư XDCB từ NSNN; phân tích
thực trạng quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư XDCB từ
NSNN giai đoạn 2011 - 2014; đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và các
nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương
đối với vốn đầu tư XDCB từ NSNN của trong giai đoạn 2011 - 2014; đề xuất
được định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý của chính quyền tỉnh Hải
Dương đối với vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong thời gian tới. Mặc dù đã có
những cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những hạn chế, kính mong các thầy,
cô trong Hội đồng chỉ dẫn, các bạn đồng nghiệp góp ý để luận văn này tiếp tục
hoàn thiện có giá trị cao hơn để áp dụng vào công tác quản lý của chính quyền
tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong thời gian tới./.


Trờng Đại học KINH Tế QuốC DÂN
------------

TRầN QuốC VIệT

QUảN Lý CủA CHíNH QUYềN TỉNH HảI
DƯƠNG
ĐốI VớI VốN ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ BảN
Từ NGÂN SáCH NHà NƯớC
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế và chính sách

Ngời hớng dẫn khoa học:
TS. NGUYễN THị Lệ THúY


Hà nội - 2015


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Những năm vừa qua trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, Nhà nước
luôn chú trọng huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mà trong đó vốn từ
Ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn. Đến nay nhiều công trình đã phát
huy tác dụng, có hiệu quả cao góp phần làm cho nền kinh tế ngày càng phát
triển một cách bền vững. Mặt khác, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách
đổi mới và tăng cường quản lý vốn từ ngân sách nhà nước nói chung và vốn
đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
Tuy nhiên, về quản lý vốn đầu tư còn nhiều vấn đề đang được đặt ra,
đặc biệt là hiệu quả của đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp; thất thoát và lãng
phí trong đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều và diễn ra ở tất cả các khâu như:
chủ trương đầu tư, kế hoạch vốn, khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế, thẩm
định dự án đầu tư, đấu thầu, giám sát thi công và thanh quyết toán công trình.
Công tác quản lý đầu tư và xây dựng nói chung, trong đó đặc biệt là quản lý
các dự án xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nước còn nhiều yếu kém,
thiếu sót. Đáng kể nhất là trình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài và kém hiệu quả,
nợ đọng trong đầu tư tăng cao, đã trở thành vấn đề bức xúc hiện nay; các hiện
tượng tiêu cực còn khá phổ biến trong xây dựng cơ bản làm ảnh hưởng trực
tiếp đến chất lượng công trình, gây thất thoát, lãng phí lớn đang là vấn đề
được quan tâm sâu sắc trong xã hội và đòi hỏi phải nghiên cứu một cách toàn
diện nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực này. Vì vậy,
có khá nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau:
Thứ nhất, Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự

án đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng và tiến độ
thi công. Đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước bao gồm


2
nhiều khâu như lập và giao kế hoạch vốn đầu tư, cấp phát, thanh toán vốn đầu
tư, quyết toán vốn đầu tư. Do đó việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trở
nên rất khó khăn. Làm thế nào đảm bảo sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
đúng mục đích tránh thất thoát (điều này rất dễ xảy ra trong quá trình thực hiện
dự án đầu tư xây dựng cơ bản do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan), vừa
đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đặc biệt là trong điều kiện
quy mô, số lượng dự án tăng. Việc hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ
bản chính là một trong những câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi đó.
Thứ hai, Hiện nay môi trường pháp lý về đầu tư và xây dựng ở nước ta
còn chưa đầy đủ. Hệ thống các văn bản pháp quy về xây dựng cơ bản chưa
đầy đủ, trong khi lại có nhiều văn bản chồng chéo nhau, thậm chí nội dung
mâu thuẫn nhau, các thủ tục hành chính còn rườm rà ảnh hưởng đến công tác
đầu tư và xây dựng. Trong điều kiện môi trường pháp lý như vậy, việc thực
hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư mang lại hiệu quả kinh
tế xã hội cao cho ngành và xã hội càng trở nên khó khăn gấp bội, đòi hỏi phải
hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Thứ ba, Xuất phát từ chính vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản là
tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định làm thay đổi
cơ cấu kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế
đất nước. Những vai trò đó chỉ có thể được thể hiện trong điều kiện có sự
quản lý chặt chẽ ở tầm vĩ mô cũng như tầm vi mô, còn nếu buông lỏng quản
lý thì vai trò đó lập tức sẽ bị thủ tiêu. Điều này đã được thực tế kiểm nghiệm
không chỉ ở nước ta mà trên thế giới. Vì vậy, hoàn thiện quản lý vốn đối với
các dự án đầu tư xây dựng cơ bản vừa là một thực tiễn khách quan, vừa là
một yêu cầu cấp bách.

Về mặt thực tiễn, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý vốn đầu tư
xây dựng cơ bản của tỉnh Hải Dương vẫn còn kém, các nguyên nhân chủ yếu


3
làm cho công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn yếu kém là: Bố trí
kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân tán, dàn trải, kéo dài, bộ máy quản
lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản không hiệu quả, năng lực yếu không đáp ứng
được yêu cầu công việc, thêm vào đó do đặc thù của vốn đầu tư xây dựng cơ
bản rất lớn, thời gian đầu tư dài nên dễ dàng xảy ra tình trạng thất thoát vốn
của nhà nước, vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hải Dương cũng không
nằm ngoài đặc thù này. Đây chính là nguyên nhân làm thất thoát vốn đầu tư
xây dựng cơ bản của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như thời
gian sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản. Bộ máy tổ chức cán bộ
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn bất cập, công tác quản lý chất lượng công
trình còn nhiều thiếu sót; cán bộ chủ chốt trình độ chuyên môn thành thạo còn
rất ít, nhưng lại tập trung ở cấp tỉnh, còn cấp huyện, xã thì hầu như chưa có.
Việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản là một lĩnh vực vừa quan
trọng vừa khó khăn. Hiện nay, các chính sách chưa đồng bộ, còn nhiều mâu
thuẫn nảy sinh, cần được khắc phục những chồng chéo trong sự phân công
quản lý. Các chính sách vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn kéo dài và gay
gắt giữa một bên là nhu cầu đầu tư ngày càng lớn với một bên là khả năng
cung ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Nhà nước lại có hạn. Cơ
chế đấu thầu lỏng lẻo, quá trình phân công phân cấp chưa rõ ràng tức là các
chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước chưa được hoàn
chỉnh. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà
nước đòi hỏi cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới và hoàn
thiện, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nền kinh tế trong
lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.
Xuất phát từ lý do trên, học viên đã chọn đề tài: "Quản lý của chính

quyền tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước" làm luận văn thạc sỹ của mình.


4
2. Tình hình nghiên cứu trong nước có liên quan đến đề tài
2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Những nghiên cứu sớm nhất về hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà
nước (như là một thành phần của chi ngân sách nhà nước) phải kể đến là
những tranh luận giữa những người theo trường phái của Keynes và những
người theo trường phái kinh tế Tân cổ điển. Nghiên cứu của trường phái
Keynes nhấn mạnh tầm quan trọng của Chính phủ trong điều kiện nền kinh tế
suy thoái hoặc đang ở dưới mức tiềm năng, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế
bền vững ở mức tiềm năng. Trong khi đó, các nhà kinh tế Tân cổ điển lại tin
rằng kinh tế thị trường sẽ tự điều chỉnh về mức cân bằng mà không cần sự can
thiệp của Chính phủ. Các cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn, tuy nhiên một điểm
chung có thể nhận thấy là đầu tư ngân sách nhà nước nói riêng và chi tiêu
ngân sách nói chung sẽ có vai trò quan trọng khi nền kinh tế ở xa mức tăng
trưởng tiềm năng, chứng tỏ tầm quan trọng của đầu tư từ ngân sách nhà nước.
Nghiên cứu của Kho bạc Anh (HM Treasury) cho thấy, ở Anh, Vụ chiến
lược đầu tư là cơ quan đảm bảo cho những khoản đầu tư từ NSNN đạt được
những mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, vấn đề hiệu quả đầu tư trong
nghiên cứu này chỉ tập trung vào quản lý dự án. Một nghiên cứu khác của
Ngân hàng Châu Á và Bộ Tài chính Trung Quốc (năm 2002) đã đề cập khá sâu
đến vấn đề quản lý vốn đầu tư từ NSNN, chẳng hạn như nghiên cứu đã đề ra
nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư từ dưới lên trên, từ trên xuống kết hợp cả hai
phương pháp này để đảm bảo tính hiệu quả của đầu tư từ NSNN. Mặc dù vậy,
nghiên cứu này cũng chỉ mới dừng lại ở khu vực đầu tư cơ sở hạ tầng.
Một nghiên cứu khác của Quỹ tiền tệ Thế giới (năm 2005) cho thấy
việc tăng cường năng lực thể chế trong lập kế hoạch và đánh giá dự án là tiền

đề quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư công. Tuy nhiên, nghiên cứu này
cũng không phải là một nghiên cứu chuyên sâu, đề cập toàn diện tới vấn đề
hiệu quả vốn đầu tư từ NSNN.


5
Trong thực tiễn phát triển kinh tế ở Trung Quốc, một vấn đề khác cũng
đáng được chú ý trong đầu tư vốn nhà nước của Trung Quốc khi quyết định
đầu tư phải đạt được nhiều tiêu chí, trong đó có một tiêu chí quan trọng là
công trình phải có mức thu hồi vốn trên 10%/năm. Về mặt lý thuyết rất khó
xác định cụ thể mức sinh lời của vốn đầu tư khi đầu tư dưới dạng hàng hóa
công cộng, không đem lại hiệu quả kinh tế trược tiếp.
Tóm lại, kinh nghiệm nước ngoài trong quản lý vốn đầu tư từ NSNN
hết sức đa dạng. Tuy nhiên cũng chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu
nào bàn về "hoàn thiện quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư
xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước", và cũng chưa có công trình nghiên
cứu nào tổng kết các kinh nghiệm nước ngoài phù hợp với thực tế Việt Nam.
2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong nước
Hiện nay đã có nhiều tác giả và nhiều công trình khoa học nghiên cứu về
đầu tư xây dựng cơ bản cũng như một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
huy động và sử dụng vốn nói chung và vốn đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng,
đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nước, trong đó có một số công trình khoa học như:
- Nguyễn Công Nghiệp, "Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu
tư từ ngân sách nhà nước", Đề tài nhánh IX, đề tài nghiên cứu khoa học cấp
nhà nước, Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính, năm 2009;
- Phạm Đức Hồng, “Chiến lược đầu tư phát triển từ nguồn vốn Nhà nước
giai đoạn 2011-2020”, Đề án cấp Bộ, Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, năm 2009;
- Phạm Đức Hồng, “Nâng cao hiệu quả đầu tư công”, Đề án cấp Bộ,
Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính, năm 2011;

- Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, “Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ
nguồn vốn NSNN năm 2011, định hướng và giải pháp quản lý vốn đầu tư
XDCB từ nguồn NSNN năm 2012”, Chuyên đề cấp Vụ, năm 2011.


6
- Lê Toàn Thắng (2012), Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước của Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ ngành Kinh tế chính
trị Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị.
- Phom Ma Sen Boun Ma (2011), Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở tỉnh XêKông nước CHDCND Lào,
Luận văn thạc sỹ Kinh tế Tài chính Ngân hàng trường đại học kinh tế thành
phố Hồ Chí Minh.
Những đóng góp chủ yếu của các đề tài trong việc nâng cao hiệu quả
quản lý vốn đầu tư có thể tóm tắt như sau:
- Đã trình bày được những lý thuyết căn bản về tiết kiệm, đầu tư và tăng
trưởng kinh tế làm cơ sở cho các phân tích thực tế tình hình thế giới và Việt Nam.
- Đã nêu được một số mô hình quản lý NSNN hiện tại, làm cơ sở để
hoàn thiện mô hình quản lý NSNN ở Việt Nam.
- Đã trình bày, phân tích những vấn đề lý luận về hiệu quả chi tiêu
NSNN; nhiều công trình nghiên cứu còn bao gồm thống kế, phân tích, minh
họa khá cụ thể về hiệu quả quản lý NSNN dưới góc độ của tăng trưởng kinh
tế, phát triển văn hóa, xã hội, mức độ cải thiện HDI của Việt Nam.
- Đã nêu phương pháp điều chỉnh cơ cấu NSNN của một số nước, từ đó
rút ra bài học có thể áp dụng ở Việt Nam.
Những ý kiến đóng góp từ những đề tài nói trên đã phần nào áp dụng
vào quá trình điều hành NSNN, đặc biệt là trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển
theo hướng chi đúng tiến độ, quản lý chi NSNN đúng dự toán và chính sách,
tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.
Tuy nhiên, có một thực tế là trong khi tỷ trọng vốn từ NSNN dành cho đầu tư

XDCB ngày càng tăng lên thì hiệu quả sử dụng vốn từ nguồn này lại càng có
dấu hiệu đi xuống. Như vậy, vấn đề hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ NSNN vẫn
còn nhiều bất cập.


7
Một số hạn chế của các nghiên cứu trong vấn đề nâng cao hiệu quả
quản lý vốn đầu tư từ NSNN có thể tóm tắt như sau:
- Tồn tại lớn nhất có thể được nhận thấy đó là, cho đến nay vẫn chưa có
một công trình nghiên cứu toàn diện đối với vấn đề quản lý của chính quyền
tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
xét trên cả phương diện lý thuyết phát triển hiện đại; kinh nghiệm quốc tế và
từ tình hình thực tế ở Hải Dương.
- Đa phần các đề tài nghiên cứu dàn trải trên nhiều nội dung, thường
gắn liền việc quản lý ngân sách với huy động nguồn lực. Vì vậy, đề xuất đôi
khi còn mang tính đơn giản, thiếu tính đột phá.
Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, các tác giả đã có nhiều cố
gắng trong việc phân tích lý luận, đánh giá thực tiễn đề xuất đổi mới cơ chế,
chính sách về quản lý vốn đầu tư từ NSNN, đề xuất một số tiêu chí đánh giá
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN. Tuy nhiên vẫn chưa có công trình nào
tập trung phân tích đầy đủ hiệu quả của quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ
NSNN cả mặt chất và mặt lượng, trên cơ sở đó đề xuất hệ thống giải pháp
đồng bộ hơn, khả thi hơn. Vì vậy, nghiên cứu đề tài "Quản lý của chính quyền
tỉnh Hải Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước"
là cần thiết, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và giải quyết những
bức xúc do thực tiễn đặt ra.
3. Mục tiêu nghiên cứu
(1) Xác định được khung nghiên cứu về quản lý của chính quyền cấp
tỉnh đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
(2) Phân tích được giải pháp hoàn thiện quản lý của chính quyền tỉnh

Hải Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
(3) Đề xuất được giải pháp hoàn thiện quản lý của chính quyền tỉnh Hải
Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.


8
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước của chính quyền tỉnh Hải Dương.
- Phạm vi nội dung:
+ Nghiên cứu quản lý vốn đầu tư theo quy trình quản lý.
+ Nghiên cứu quản lý vốn đầu tư theo cách tiếp cận tác nghiệp, không
nghiên cứu các chiến lược và chính sách về vốn đầu tư.
+ Nghiên cứu quản lý vốn đầu tư của chính quyền tỉnh với tư cách là cơ
quan quản lý nhà nước, không nghiên cứu với tư cách là các chủ đầu tư.
- Về không gian: Địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Về thời gian: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2014; Trên cơ sở đó đề
xuất giải pháp đến năm 2020.
5. Khung nghiên cứu
Yếu tố ảnh hưởng đến

Quản lý của chính quyền

Mục tiêu quản lý vốn đầu tư

quản lý vốn đầu tư của

cấp tỉnh đối với vốn đầu tư


của chính quyền cấp tỉnh:

chính quyền cấp tỉnh:

từ ngân sách nhà nước:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng

- Yếu tố thuộc chính

- Lập và giao kế hoạch vốn

vốn đầu tư; Kiềm chế lạm

quyền cấp tỉnh.

đầu tư.

phát, giảm dần bội chi ngân

- Yếu tố thuộc môi

- Thanh toán vốn đầu tư.

sách nhà nước.

trường của chính quyền

- Quyết toán vốn đầu tư.


- Giảm nợ đọng xây dựng cơ bản.

cấp tỉnh

- Kiểm soát vốn đầu tư.

- Giảm dần đầu tư công, huy
động các nguồn vốn của các
thành phần kinh tế trong và
ngoài nước.

6. Quy trình và phương pháp nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu:
Bước 1: Thu thập tài liệu để xác định khung nghiên cứu, từ đó phân
tích thực trạng quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.


9
Phương pháp nghiên cứu sử dụng là: Phương pháp thu thập tài liệu,
phân tích và tổng hợp để mô hình hóa khung nghiên cứu.
Bước 2: Thu thập số liệu thứ cấp của các ngành kinh tế sử dụng vốn
đầu tư từ ngân sách nhà nước trong địa bàn tỉnh: Giao thông, xây dựng, giáo
dục - đào tạo, văn hóa - thể thao,...
Các phương pháp nghiên cứu sử dụng là: Phương pháp thu thập, xử lý
dữ liệu, phân tích và tổng hợp để mô hình hóa.
Bước 3: Phân tích số liệu, đánh giá thực trạng quản lý của chính quyền
cấp tỉnh đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
Các phương pháp nghiên cứu sử dụng là: Phương pháp phân tích,
phương pháp mô hình hóa để tổng hợp phân tích.

Bước 4: Xác định những thành tựu đạt được, những hạn chế và đưa ra
các nguyên nhân hạn chế trong quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với vốn
đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
Các phương pháp nghiên cứu sử dụng là: Phương pháp thu thập tài liệu,
phân tích và tổng hợp.
Bước 5: Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý của chính quyền tỉnh Hải
Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
Các phương pháp nghiên cứu sử dụng là: Phương pháp phân tích, đánh
giá, tổng hợp.
7. Bố cục của Luận văn
Gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với
vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương
đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2014.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý của chính quyền tỉnh Hải
Dương đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước đến
năm 2020.


10

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN
CẤP TỈNH ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
1.1.1. Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nước
a/ Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản

Trong kinh tế “đầu tư” được hiểu là sự chi tiêu mà kết quả làm tăng tài
sản cho nền kinh tế (giá trị của những tài sản mua đi bán lại giữa các thực thể
kinh tế với nhau không được coi là đầu tư đối với nền kinh tế).
Như vậy, đầu tư là hoạt động bỏ vốn nhằm đạt được hiệu quả lớn hơn
trong tương lai, không phân biệt nguồn hình thành, cơ cấu vốn, hình thức đầu
tư. Vì vậy, bất kỳ một hoạt động bỏ vốn nào nhằm mục đích thu được hiệu
quả như mua cổ phiếu hay vàng, gửi tiết kiệm hoặc để xây dựng kết cấu hạ
tầng đều được gọi là hoạt động đầu tư.
Đầu tư xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân là một bộ phận của
đầu tư phát triển. Đây chính là quá trình bỏ vốn để tiến hành các hoạt động
xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng ra các tài
sản cố định trong nền kinh tế. Do vậy đầu tư xây dựng cơ bản là tiền đề quan
trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nền kinh tế nói chung và
của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt
động chủ yếu tạo ra tài sản cố định đưa vào hoạt động trong lĩnh vực kinh tế xã hội, nhằm thu được lợi ích với nhiều hình thức khác nhau. Đầu tư xây
dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân được thông qua nhiều hình thức xây


Xem Thêm

×