Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG WEBSITE TRONG 30 NGÀY

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG WEBSITE
TRONG 30 NGÀY
Soạn bảng báo giá:

 Trần Tiến Đạt (Phát triển ý tưởng/ Quản lý dự án )
 Trần Minh Cường (Hỗ trợ dự án)
 Chu Nguyên Chương (Phòng thiết kế/ hiệu ứng)
 Đỗ Vũ Hoàng Anh (Thiết kế/ phát triển ý tưởng)
 Trương Hoàng Cường (Phòng lập trình – cơ sở dữ liệu)

STT

GIAI ĐOẠN

QUY TRÌNH

QUY TRÌNH KHÁCH THỜI
HÀNG
GIAN(NGÀY
)
- Đưa những yêu cầu

1
cơ bản về ebsite
- Đưa những yêu cầu
về giao diện mà khách
hàng muốn
- Xem xét và bổ sung / 2
chỉnh sửa đề án
- Kiểm tra lại đề án

01

Lấy thông tin
khách hàng

02

Ký hợp đồng

03

Thiết kế giao
diện

- Tư vấn khách hàng về những
tính năng phù hợp theo nghành
nghề
- Tư vấn phương án triển khai
giao diện
- Lên danh sách tính năng và
viết kế hoạch thực hiện gởi
khách hang
- Hoàn thiện các tính năng của
website
- Tạm ứng chi phí lần 01 ( 40% ) - Thanh toán chi phí
1
- Tiếp nhận thông tin tổng thể
lần 01 ( 40% )
- Cung cấp tài liệu,
hình ảnh, logo liên
quan


- Triển khai lên ý tưởng demo
- Theo dõi tiến độ triển 7
giao diện
khai - Lên ý tưởng
đăng ký tên miền Chuẩn bị nội dung để
nhập liệu mẫu lên


04

website
- Gởi bản demo giao diện lần 01 - Duyệt giao diện lần
3
- Gởi bản demo giao diện lần 02 01, đưa thêm những
yêu cầu nếu cần chỉnh
sửa
- Duyệt giao diện lần
02, ký xác nhận giao
diện nếu hài lòng
- Coding và xây dựng database - - Theo dõi triển khai
7
Xây dựng các tính năng theo yêu - Tiếp nhận website
cầu
phiên bản beta và kiểm
- Test các tính năng chính lần 01 tra các yêu cầu
- Chuyển giao khách hàng test
các yêu cầu về tính năng
- Đưa website lên môi trường
- Kiểm tra toàn bộ các 1
internet và đưa tên miền vào sử
tính năng cũng như
dụng
yêu cầu về mỹ thuật
sau khi coding.
- Nhập dữ liệu mẫu lên website ( - Bắt đầu nhập liệu lên 3
10 trang A4 dữ liệu)
website, kiểm tra các
tính năng admin hoạt
động tốt

05

Lập trình

06

Thử nghiệm
sản phẩm

07

Nhập liệu

08

KIỂM TRA
TOÀN DIỆN
VÀ CHUYỂN
GIAO SẢN
PHẨM
Nghiệm thu
- Bàn giao admin, hướng dẫn sử
website
dụng admin cho nhân viên
khách hàng

09

- Nhận bàn giao các
thông tin cần thiết của
website - Chuyển giao
nhân viên tiếp nhận
admin

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×