Tải bản đầy đủ

Sang tao ki thuat lan thu vToàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)

MỤC LỤCTRANG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TÊN GIẢI PHÁP:

1- Lý do chọn giải pháp

4

2- Thời gian nghiên cứu.

4

II. CÁC GIẢI PHÁP:


1- Giới thiệu chung về chương trình hỗ trợ quản lý học sinh
tiểu học

9

2- Thiết lập 25 sheet danh sách học sinh.

9

3- Thiết lập 25 sheet điểm.

14

4- Thiết lập10 sheet tổng hợp.

18

5- Thiết lập sheet " Trang chủ" , "Hướng dẫn" , "Biểu mẫu
thổng kê - Công tác tổ chức"

29

III- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

30

I: ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TÊN GIẢI PHÁP

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

3
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)
"Chương trình hỗ trợ quản lý
học sinh tiểu học"
1/ LÝ DO CHỌN GIẢI PHÁP:
1.1/ Lý do khách quan:
Sự phát triển như vũ bảo của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những
thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc
vận dụng CNTT vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật
tích cực: Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, việc quản lý nhân sự,
chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm
thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu,
nhiệm vụ năm học
1.2/ Lý do chủ quan:
Mặc dù trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng
trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn
hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục còn rất hạn chế. Nhiều cán bộ quản
lý, giáo viên chưa tiếp cận hoặc ngại tiếp cập ( có nhiều lý do: già rồi học làm gì?
mắt kém sờ vào máy hỏng mắt, khó,...) Chúng ta cần phải có giải pháp để giải quyết
những vướng mắc nhanh chóng nâng cao chất lượng, nghiệp vụ giảng dạy, nghiệp
vụ quản lý. Chúng ta không nên từ chối những gì có sẵn mà lĩnh vực CNTT mang
lại, chúng ta nên biết cách tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả cho công
việc của mình, mục đích của mình.
1.3 Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan trên nên tôi lựa chọn
nghiên cứu giải pháp thiết kế "Chương trình hỗ trợ quản lý học

sinh tiểu học ".
2/ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU:
Ngày 1 háng 9 năm 2009 cô Hiệu trưởng nghỉ đẻ và tôi nhận chức Phó hiệu
trưởng đồng thời đảm nhận phần lớn công việc của hiệu trưởng khi tiếp xúc với các
biểu mẫu tổng hợp báo cáo đầu năm học như: Emis, chuyên môn, Số liệu
CBCCVC,...Các số liệu của giáo viên đưa lên nhiều biểu mẫu vênh nhau về số liệu
làm cho công tác tổng hợp quá vất vả mà GV cũng phải cùng nhà trường kiểm tra
và báo cáo lại làm mất rất nhiều thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ
đạo và quản lí nhà trường cũng như giảng dạy và giáo dục học sinh của giáo viên.
Vì thế, tôi trăn trở suy nghĩ cần phải tìm ra giải pháp.
Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

4
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Trước tiên, tôi mua các tài liệu tin học để tự học. Tôi phát hiện ra phầm mềm
Microsoft Office Excel có thể giải quyết trăn trở đó của mình. Tôi phác thảo nội
dung cuốn sổ điểm, các cách tính điểm và cùng đồng chí Lương Xuân Việt nghiên
cứu và thiết kế. Cuối năm học 2009 - 2010 cuốn sổ điểm được thử nghiệm. Lúc này
sổ điểm có nhiều thiếu sót chưa thể sử dụng được các hàm tổng hợp sử dụng quá
cồng kềnh, không chính xác. Tôi cùng đ/c Việt tiếp tục nghiên cứu và thiết kế lại.
Năm học 2010 - 2011 cuốn sổ điểm đầu tiên được chính thức đưa vào thử
nghiệm, bước đầu có hiệu quả: Giáo viên cũng như Hiệu phó chuyên môn không
còn phải vất vả cho việc tổng hợp báo cáo, các số liệu chính xác. Sổ điểm cuối năm
đã được tải lên trang Wbesite của nhà trường nhằm công khai chất lượng giáo dục.
Nhà trường nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh, đã có nhiều phụ
huynh sau khi xem các thông tin trong sổ điểm đã giúp nhà trường và giáo viên chủ
nhiệm làm tốt hơn công tác điều tra cơ bản đầu năm, đồng thời phụ huynh cũng rút
ra kinh nghiệm cho mình khi báo cáo thông tin của con em mình đầy đủ và chính
xác hơn trong năm học 2011- 2012. Tuy nhiên, để kiểm tra thông tin của giáo viên
điền đã chính xác chưa cũng như sử dụng số liệu của số điểm link sang các báo cáo
cần phải có trình độ tin học nhất định, vì thế ngoài tự học tôi đăng kí lớp học tin học
trình độ B, qua lớp học tôi đã trang bị thêm kiến thức tin học cho mình.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

5
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Qua thử nghiệm tôi nhận thấy sổ điểm còn thiếu nhiều thông tin cần cho các
loại báo cáo. Tôi nhận được sự giúp đỡ và tư vấn của đ/c Trần Hoàng Nam Tổ
trưởng chuyên môn phòng giáo dục nên tôi phác thảo lại nội dung "Sổ điểm" và
nâng cấp thành "Hồ sơ quản lý nhà trường" .

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

6
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Tháng 8 năm 2011, PGD tạo điều kiện cho chúng tôi được giới thiệu "Hồ sơ
quản lí nhà trường" tới 100% CBQL và GV ở các trường Tiểu học trên địa bàn thị
xã qua lớp học bồi dưỡng hè 2011.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

7
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Qua thử nghiệm Hồ sơ quản lý còn chưa hoàn chỉnh vẫn còn bất cập: thiếu
thông tin, khó sử dụng với trình độ tin học phổ thông hơn nữa vì chúng tôi sử dụng
2 phiên bản Microsoft Office 2003 và Microsoft Office 2010 tông màu của 2 phiên
bản lệch nhau làm cho hồ sơ bị lỗi vì thế chúng tôi tiếp tục thay đổi và thiết kế lại
cho phù hợp với tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, đồng thời
tiện sử dụng kể cả với người sử dụng mới chỉ biết đánh văn bản và đáp ứng được
các yêu cầu báo cáo về mọi thông tin có liên quan đến học sinh.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

8
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)II: CÁC GIẢI PHÁP
I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH:
"Chương trình hỗ trợ quản lý học sinh tiểu học" gồm có 61 sheet : 25 sheet
"Danh sách học sinh" bao gồm tất cả các thông tin cần thiết về học sinh; 25 sheet
"Điểm" ; 10 sheet "Tổng hợp" và 1 sheet "Hướng dẫn". Chương trình gọn nhẹ dễ
sử dụng không còn cồng kềnh gồm 119 sheet khó sử dụng, thiếu thông tin như Hồ
sơ quản lý nhà trường (có đĩa minh chứng kèm theo).
II/ CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH:
1/ Thiết lập 25 sheet danh sách:
Qua khảo sát nắm bắt kế khoạch đã xây dựng về quy mô trường lớp và học
sinh đến năm 2020 của các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ thì mỗi
khối lớp có tối đa là 5 lớp, mỗi lớp có thể lên đến trên 40 học sinh ( vì nếu học sinh
học đúng tuyến đông nhưng không có đủ cơ sở vật chất để tách lớp), và có thể có từ
3 đến 4 học sinh chuyển đi hoặc chuyển đến vì thế chúng tôi thiết kế 25 sheet ứng
với 5 khối lớp mỗi khối có 5 lớp, mỗi lớp có thể nhập 45 học sinh và 9 học sinh
khuyết tật.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

9
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Các sheet danh sách này dành cho giáo viên chủ nhiệm (mỗi sheet có 66 cột
thông tin) sau khi GV điều tra cơ bản đầu năm chính xác họ sẽ điền các thông tin
của học sinh vào 24 cột mục (từ cột 1 đến cột 18, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 63). Mỗi
năm có 5 lần cập nhật các kết quả hoạt động, rèn luyện và các biến động chuyển đi,
chuyển đến của trẻ ở mỗi thời điểm như: đầu năm, giữa học kì I, cuối học kì I, giữa
học kì II và cuối năm học vào 42 cột mục còn lại.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

10
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt11
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Cuối danh sách đều có hệ thống kiểm tra lỗi những cột mục bắt buộc phải
điền đủ thông tin nếu giáo viên không nhập đủ số liệu thì hệ thống sẽ báo lỗi.

Cuối cùng là các biểu tổng hợp số liệu cần thiết như:
*/ Thống kê số liệu học sinh dân tộc:

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

12
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)*/ Số liệu học sinh: Tổng số học sinh của lớp, số học sinh nữ, học sinh dân
tộc, học sinh nữ dân tộc, học sinh khuyết tật, số liệu đội viên đầu năm và các đợt
kết nạp trong năm học, số liệu tổng hợp học sinh theo độ tuổi, học sinh dân tộc
theo độ tuổi, học sinh khuyết tật theo độ tuổi, học sinh khuyết tật dân tộc theo độ
tuổi, hoàn cảnh học sinh, học sinh chuyển đi, học sinh chuyển đến, học sinh lưu
ban, tình trạng sức khoẻ, hoàn cảnh của học sinh, thống kê học sinh ở các xã
phường (theo khẩu và theo chỗ ở).

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

13
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt14
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Sau khi thiết lập đặt hàm, kiểm tra độ chính xác và hoàn thiện sheet đầu tiên
thì copy ra 24 sheet nữa và khi đó chỉ phải thay đổi một vài thông số cho phù hợp
với từng khối lớp.
2/ Thiết lập 25 sheet điểm:
Sau các đợt kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra định kì nhà trường phối
hợp với tổ chuyên môn kiểm tra việc chấm chữa của GV, các bài kiểm đảm bảo
chính xác thì giáo viên nhập điểm và hạnh kiểm của học sinh vào chương trình:

Chương trình cho sẵn thang điểm GV chỉ phải chọn trong bộ lọc điểm phù
hợp với kết quả của học sinh.
Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

15
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Để tiện cho việc sử dụng và không làm lỗi chương trình nên các cột mục GV
không phải nhập đã được khoá.

Các sheet này bắt buộc GV phải điền đủ thông tin, chương trình có hệ thống
báo lỗi nếu giáo viên nhập sai hoặc thiếu chương trình đều báo lỗi.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

16
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Sau khi GV hoàn tất bảng điểm thì Ban lãnh đạo cùng với bộ phận được
giao nhiệm vụ sẽ kiểm tra việc vào điểm của GV nếu chính xác thì khoá lại, khi đó
GV không thể tự ý chỉnh sửa mà chỉ được phép in ra để chép vào sổ điểm và học
bạ của học sinh.
Cuối bảng điểm có các biểu tổng hợp phục vụ cho các loại báo cáo chuyên
môn, emis, pemis, chất lượng tối thiểu,...:
*/ Biểu tổng hợp về hạnh kiểm của học sinh trong lớp, HS dân tộc, nữ dân
tộc, HS khuyết tật, HS dân tộc khuyết tật, nữ dân tộc khuyết tật.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

17
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)*/ Học lực dành cho học sinh trừ học sinh khuyết tật gồm có:
- Các biểu tổng hợp các điểm kiểm tra của tất cả các môn hoc: Toán, Tiếng
Việt, Đạo đức, TNXH (lớp 1,2,3), Khoa học và Lịch sử - Địa lý (lớp 4, 5), Âm nhạc,
Mĩ thuật, Thủ công (lớp 1,2,3), Kĩ thuật (lớp 4, 5), Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các biểu tổng hợp xếp loại chung từng môn học: các môn chấm điểm như
Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý , Tin học, Ngoại ngữ thì tổng hợp xếp
loại Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu.
- Cuối cùng là biểu tổng hợp chung về học lực.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

18
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)*/ Các biểu tổng hơp về học lực dành cho học sinh khuyết tật: Tương tự
như các biểu mẫu trên.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

19
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Các biểu tổng hợp các điểm kiểm tra của tất cả các môn học; Các biểu tổng
hợp xếp loại chung từng môn học; Cuối cùng cũng là biểu tổng hợp chung về học
lực.

Tất cả các biểu này đều được khoá GV chỉ được xem và in ra để điền vào sổ
chủ nhiệm.
3/ Thiết lập 10 sheet tổng hợp chung toàn trường:
*/ Biểu tổng hợp độ tuổi: Gồm có 4 biểu ( Tổng hợp độ tuổi học sinh toàn
trường theo lớp, độ tuổi học sinh dân tộc theo lớp, học sinh khuyết tật theo lớp, học
sinh):

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

20
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt21
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)*/ Biểu thống kê học sinh dân tộc: Thông kê cụ thể 56 dân tộc theo bảng dân tộc
của chương trinh V.Emis.

*/ Biểu tổng hợp chất lượng đầu năm: Đây là biểu báo cáo chất lượng khảo sát
đầu năm học hàng năm. Gồm có 4 biểu : khảo sát chất luợng HS trừ HS khuyết tật,
khảo sát chất lượng HS khuyết tật ( 2 biểu này chỉ đánh giá 2 môn Toán và Tiếng
Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

22
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)Việt), biểu tổng hợp học lực không có HS khuyết tật và tổng hợp học lực HS
khuyết tật. Các biểu được kết nối từ 25 sheet điểm.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

23
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)*/ Biểu tổng hợp chất lượng giữa học kì 1 (tương tự 4 biểu đầu năm):

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

24
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)*/ Biểu tổng hợp chất lượng cuối học kì 1: Gồm các biểu tổng hợp chi tiết 12
môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Anh văn, Đạo đức,
Tự nhiên và xã hội, Mĩ thuật, Kĩ thuật (Thủ công), Thể dục; xếp loại hạnh kiểm,
xếp loại học lực chung.

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

25
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt26
Toàn văn giải pháp dự thi " Hội thi sáng tạo tỉnh Yên Bái lần thứ V" (2011 - 2012)*/ Biểu tổng hợp chất lượng giữa học kì 2 : Gồm 4 biểu tương tự chất lượng giữa
học kì 1.
*/ Biểu tổng hợp chất lượng cuối năm: Tương tự các biểu chất lượng cuối học kì
*/ Biểu tổng hợp địa chỉ của học sinh: Gồm 2 biểu ( tổng hợp theo chỗ ở và tổng
hợp theo bìa hộ khẩu) các biểu này phục vụ cho công tác phổ cập giáo dục và các
báo cáo Emis....

Nhóm thực hiện: Chu Thị Tú Liên, Lương Xuân Việt

27


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×