Tải bản đầy đủ

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

BÙI THỊ BÍCH HẢI

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỒNG NAI - NĂM 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

BÙI THỊ BÍCH HẢI

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. MAI THỊ ÁNH TUYẾT

ĐỒNG NAI - NĂM 2018


ỜI CẢM ƠN
T

ậ văn “ Phát triển dịch vụ ngân hàng tai Ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Đồng Nai”,

ệ N

Đồ

TMCP Đ

T

QP

T

C

T ể Việt Nam C

Nam

N
T ớ


T
T

C

ế
T ờĐ

ọ L

ọ ậ ở ậ
ệ N

TMCP Đ

Nố ệ
T

ế QC ố
Đồ

Hồ
C

Cô TS. Mai Thị Ánh TuyếtP

ể Việt Nam CNamế


Đồ

N

10

31
T cBùi Thị Bích Hải

2018


ỜI CAM ĐOAN
T
C

ố ệ

ế


Đồ

N

10

31
T cBùi Thị Bích Hải

2018


TÓM TẮT LUẬN VĂN
ệ thống

Luậ


õ

ở lý luận về dịch v c a ngân hàng. Nội

ở lý luận về dịch v

ó ón về dịch v ngân hàng (Khái niệ

ững nội dung

ểm, vai trò, các lo i dịch v …) Tổng
ớc

h p một số kinh nghiệm về phát triển dịch v ngân hàng t i các
:N

TMCP N

N

TMCP C

V ệt Nam

một trong những ngân hàng phát triển m nh về dịch v ngân hàng.
Q

ộng c a ngân hàng TMCP Đ
N

Việt Nam C

Phát triển

Đồng Nai, tác gi nhận th y rằng dịch v ngân hàng c a

chi nhánh còn r t h n chế về c quy mô, số

ng và ch

ng dịch v ngân hàng.

Qua quá trình kh o sát, phỏng v n l y ý kiến
ngân hàng TMCP Đ

và Phát triển Việ N

c a khách hàng, t i

C

N

ực tr ng phát triển dịch v ngân hàng

Đồng Nai Đề tài

ò

í

ịnh tính bằng cách s d ng ph n mềm SPSS nhằm tìm ra các nhân tố
sự phát triển dịch v ngân hàng t i ngân hàng TMCP Đ
C

N

Đồng Nai. T

ó

ựa trên kết qu nghiên c

xu t một số gi i pháp và kiến nghị. Vớ

ể dịch v ngân hàng


./.

P


ó

ến

ển Việt Nam


c, tác gi


ếMỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
TÓM TẮT LUẬN VĂN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1
1. Lý do chọ

ề tài......................................................................................................1

2. M c tiêu nghiên c
3 Đố

ề tài .......................................................................................1

ng và ph m vi nghiên c u ............................................................................2

4 P

u: ........................................................................................2

5. Đ ểm mớ

ề tài........................................................................................................3

6. Bố c c c

ề tài. .....................................................................................................3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VU NGÂN HÀNG................4
1.1 Khái quát về dịch v ngân hàng. .........................................................................4
1.1.1 Khái niệm về dịch v ngân hàng. .................................................................4
1 1 2 Đặ

ểm dịch v ngân hàng ........................................................................5

1.1.3 Vai trò dịch v ngân hàng. ...........................................................................6
1 1 3 1 Đối với nền kinh tế .................................................................................6
1 1 3 2 Đối với hệ thống tài chính - ngân hàng ..................................................7
1.1.4 Các lo i dịch v ngân hàng...........................................................................8
1.1.4.1 Dịch v

ộng vốn ...........................................................................8

1.1.4.2 Dịch v tín d ng .....................................................................................9
1.1.4.3 Dịch v thanh toán: .............................................................................. 10
1.1.4.4 Dịch v

ổi ngo i tệ: ..................................................................... 12

1.1.4.5 Dịch v ngân hàng hiệ

i. ................................................................. 13

1.1.4.6 Một số dịch v khác. ............................................................................ 15
1.2 Phát triển dịch v ngân hàng............................................................................. 15
1.2.1 Khái niệm phát triển dịch v ngân hàng. .................................................... 15


1.2.2 Sự c n thiết ph i phát triển dịch v


1.2.3 Các nhân tố
ó

i. ....................... 16

ến sự phát triển dịch v

i theo

ộ c a khách hàng ........................................................................................ 17

1.2.3.1 Nhân tố khách quan. ............................................................................. 17
1.2.3.2 Nhân tố ch quan ................................................................................. 20
ờng sự phát triển dịch v ngân hàng c a ngân hàng

1.2.3.3 Các chỉ tiêu

i ....................................................................................................... 21
1.2.3.4 Đ

ờng sự phát triển dịch v c a

i theo quan

ểm c a Ngân hàng......................................................................................... 23
1235 Đ

ờng sự phát triển dịch v c a

i theo quan

ểm c a Khách hàng ....................................................................................... 24
1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch v ngân hàng c a một số

i

trong n ớc. ............................................................................................................. 26
1.3.1 Kinh nghiệm về phát triển dich vu ngân hàng ở một số
ớc .................................................................................................... 26

m i

1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho các

i Việt Nam. ...... 26

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .......................................................................................... 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VU NGÂN HÀNG TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI
NHÁNH NAM ĐỒNG NAI ...................................................................................... 30
i cổ ph n Đ

2.1 Tổng quan về
C

N

P

ển Việt Nam

Đồng Nai. ..................................................................................... 30

2.1.1 Lịch s hình thành và phát triển c a Chi nhánh ......................................... 30
2.1.2 Su tổ ch c t i Chi nhánh Ngân hàng

ph n Đ
2.1 3 Đặ

P
ểm ho

ển Việt Nam Chi nhánh N

2015 ế

Đồng Nai ......................... 31

ộng kinh doanh ................................................................. 31

2.1.4 Một số kết qu chính trong ho
mai cổ ph n Đ

i cổ

P

ộng kinh doanh c a Ngân hàng

ển Việ N

C

N

Đồng Nai t

2017. ............................................................................................ 32

2.2 Đ

ực tr ng phát triển dich vu ngân hàng t i ngân hàng

ph n Đ

P

ển Việt Nam chi nhánh N

i cổ

Đồng Nai.............................. 39
2.2.1 Các nhân tố

ến sự phát triển dịch v ngân hàng c a

i cổ ph n Đ

Ngân hàng

P

ển Viêt Nam Chi nhánh Nam

Đồng Nai. ............................................................................................................ 39


2.2.2 Các nhân tố ch
Ngân hàng

ến sự phát triển dịch v ngân hàng c a

Đ

i cổ ph

P

ển Viêt Nam Chi nhánh Nam

Đồng Nai ............................................................................................................. 44
2.2.3 Phân tích kết qu kinh doanh một số dòng s n phẩm dịch v c a Ngân hàng
i cổ ph n Đ


2.2.3.1 Tố

P

ển Việ N

N

Đồng Nai. . 44

ởng về doanh số thực hiện dịch v c a ngân hàng ....... 44

2.2.3.2 Tỷ trong thu nhập các dịch v ………………………………… …...50
2.2.3.3 Số

ng khách hàng. ........................................................................... 50

2.2.3.4 Hệ thống chi nhánh và kênh phân phối ................................................ 52
2.2.3.5 L i nhuận ............................................................................................. 53
2.3 Ứng d

SERVQUAL

ng dịch v ngân hàng theo

ểm khách hàng t N
N

N
2.3 1 Đặ

i cổ ph

Đ

P

ển Việt

Đồng Nai............................................................................... 53

ểm c a mẫu kh o sát ........................................................................ 53

2.3.2 Kết qu thống kê mô t c a các biến quan sát ............................................ 55
2.3.3 Kiểộ tin cậy cC: ....................... 56

2.3.4 Phân tích nhân tố khám phá – EFA ............................................................ 60
2.3.5 Kiể

ịnh gi thiế

í

.............................................. 65

2.3.6 Kết luận phân tích mô hình hồi quy............................................................ 71
2.4 Những mặ
i cổ ph

c và những tồn t i c a phát triển dịch v ngân t i Ngân hàng
Đ

2.4.1 Những mặ
2.4.1.1 Những mặ

P

ển Việ N

N

Đồng Nai ..... 72

c và nguyên nhân ......................................................... 72
c ............................................................................. 72

2.4.1.2 Nguyên nhân ....................................................................................... 72
2.4.2 Những tồn t i, h n chế, nguyên nhân ......................................................... 73
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .......................................................................................... 76


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN
HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI. ......................................................... 77
3 1 Đị

ớng phát triển c a Ngân hàng

Việ N

2017 ế
P

ển Việ N

N

3.2.1 Gi i pháp cho nhân tố N

P

ển

2020 ................................................................ 77

ể phát triển dịch v ngân hàng t i Ngân hàng

3.2 Gi
Đ

i cổ ph n Đ

i cổ ph n

Đồng Nai. ..................................... 79

ực ph v . .................................................... 79

3.2.2 Gi i pháp cho nhân tố Đồng c m ............................................................... 81
3.2.3 Gi i pháp cho nhân tố Sự tin cậy ................................................................ 82
3.2.4 Gi i pháp cho nhân tố P

ện hữu hình. ............................................ 83

3.3 Kiến nghị .......................................................................................................... 84
3 3 1 Đối vớ N

Đ

3.3.2 Kiến nghị ối vớ N

P

ển Việt Nam. ................................... 84
ớc tỉ

Đồng Nai .............................. 85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .......................................................................................... 85
KẾT LUẬN ............................................................................................................... 86
TÀI LIÊU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ATM

Automated teller machine
V

BIDV
T

M Cổ

CN

Cá nhân

ĐML

Để

Đ

T

P

N

N

T ể Vệ N
DN
DVNH

Dịch v ngân hàng

GDKH

Giao dịch khách hàng

GRDP

G

NHNN

N

NHTM

N

NHTMQD

N

PGD

Phòng giao dịch

PPNC

P

QHKH

Quan hệ khách hàng

R

P

Tổ

)


T


u

QL&DVKQ Qu n lý và dịch v kho qu
QLRR

Qu n lý r i ro

QTTD

Qu n trị tín d ng

SERVQUAL T
TCTD

Tổ

TDH

T

TMCP

T

ng dịch v c a Parasuraman(1985) và cộng sự
í

g

i cổ ph n


DANH MỤC CÁC BẢNG
1 1: TóB ng 2.1: Kết qu ho

í………… 24

2017................................................... 33
ộng BIDV Nam Đồng Nai N

B ng 2.2: Báo cáo kết qu ho
B ng 2.3: T2017 .................... 36

ộng vốn c a BIDV Nam Đồng Nai................................... 45

B ng 2.4: Tình hình s d ng vốn c a BIDV Nam Đồng Nai ..................................... 47
B ng 2.5: Số

2015 – 2017 ........................ 49

ng thẻ do chi nhánh phát hành t

B ng 2.6: B ng thu nhập t các dịch v .................................................................... .50
B ng 2.7: Số

ng máy POS, ATM c a chi nhánh t
I VN

B ng 2.8: Kết qu l i nhuậ

2015 – 2017 .................. 52
Đồng Nai ................................ 53

B ng 2.9 Thống kê giới tính ...................................................................................... 54
B ng 2.10 Thống kê nghề nghiệp............................................................................... 54
B ng 2.11 Thống kê thời gian gian s d ng dịch v c a ngân hàng .......................... 54
B ng 2.12: B ng thống kê mô t các biến quan sát .................................................... 55
B ng 2.13: Kết qu kiểC

’ A

a biến Nhân tố Sự tin cậy ......... 56

B ng 2.14. Kết qu kiểC

’ A

n 2c a biến Nhân tố Sự tin cậy . 57

B ng 2.15: Kết qu kiểC

’ A

a biến Nhân tố Đồng C m ........ 57

B ng 2.16: Kết qu kiểC

’ A

n 2 c a biến Nhân tố Đồng C m

................................................................................................................................... 58
B ng 2.17: Kết qu kiểC

’ A

a biến Nhân tố Đ

ng ........... 58

B ng 2.18: Kết qu kiểC

’ A

a biến Nhân tố N

ực ph v

................................................................................................................................... 59
B ng 2.19: Kết qu kiểC

’ A

a biến Nhân tố P

ện hữu

hình. ........................................................................................................................... 59
B ng 2.20: Kết qu kiểC

’ A

a biến Nhân tố sự hài lòng c a

khách hàng ................................................................................................................. 60
B ng 2.21: Hệ số KMO c a biế

ộc lập ................................................................... 61

B ng 2.22: B ng ma trận xoay các nhân tố ộc lập.................................................... 61
B ng 2.23: Kết qu phân tích nhân tố cho các biế
B ng 2.24: Kết qu phân tích nhân tố

ộc lập ....................................... 63

ới biến ph thuộc ........................... 64

B ng 2.25: Kết qu EFA cho các biến ph thuộc ....................................................... 64
B ng 2.26: Hệ số

..................................................................................... 65


B ng 2.27: Mô hình tổng quát l n 1 ........................................................................... 66
B

2 28: P

............................................................................................... 66

B ng 2.29: Phân tích hồ

ến l n 1 ................................................................ 67

B ng 2.30: Mô hình tổng quát l n 2 ..............................................................................70
B

2 31: P

............................................................................................... 68

B ng 2.32: Phân tích hồ

ến l n 2 ................................................................ 68


DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
BIỂU ĐỒ
Biể

ồ 2.1 Biểộng vốn ............................................................................ 46

Biể

ồ 2.2: Tình hình s d ng vốn ........................................................................... 48

Biề

ồ 2.3: Số

Biể

ồ 2.4 : Khách hàng cá nhân t

Biể

ồ 2.5 : Khách hàng Doanh nghiệp t i BIDV N

ẻ ghi n quốc tế, thẻ tín dung ................ 49

ng thẻ ghi n nộ

I VN

Đồ

N
Đồ

n 2015 -2017 ..54
N

n 2015 -

2017 ........................................................................................................................... 51
Biể

ồ 2.6 L i nhuận ............................................................................................... 53

SƠ ĐỒ
S

ồ 2.1: C

u tổ ch

I VC

N

Đồng Nai ..................................... 31

HÌNH ẢNH
H

2.1: Đồ thị phân tán giữa giá trị dự

Hình 2.2: Phân phối chuẩn c

hồi quy ....................... 69

..................................................................... 70

Hình 2.3: Mô hình nghiên c u viết l i ....................................................................... 71


1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Dịch v ngân hàng là một ngành kinh tế ặc biệt quan trọng trong nền kinh tế
thị

ờng. Trong nhữ

ới công cuộ

ớc, ngành ngân hàng không ng


giao dịch,

ổi mới, phát triển kinh tế

ởng thành, vững m nh về quy mô, m

íều hành, s n phẩ

t
ới

ng. Tuy

ộng c a các NHTM còn mang nhiều d u n c a lo i hình ngân hàng cổ

nhiên, ho

ển, thể hiện ở chỗ: tín d ng là ho

ộng tín d ng, một ho

hiên nay c a NHTMVN là t ho
VNH

Chính vì vậy, ị

ộng kinh doanh c

trong ho

ộng kinh doanh ch yế

ố nguồn thu nhập

ộng tiềm ẩn nhiều r i ro

ớng về phát triển DVNH là xu thế t t yếu

NHTM

ớc ta, phù h p với sự phát triển nền

kinh tế.
ẩy các ho t

Việc phát triển dịch v ngân hàng còn là gi i pháp hữu hiệ
ộng nghiệp v ngân hàng khác c a BIDV CN N
những h n chế c a ho

Đồng Nai phát triển, khắc ph c

ộng tín d ng, nâng cao s c c nh tranh.

Ngoài ra, Đồng Nai với l i thếằm trong vùng kinh tế ộng lực

ều kiện thuận l i về ị

phía Nam, có nhiều tiề

ể phát triển kinh tế xã

ực: Công nghiệ

hội toàn diện trên t t c
Đời sống nhân dân không ng

ệp và dịch v .

c c i thiện, nhu c u về các s n phẩm dịch v

.
Tuy nhiên, quá trình phát triển dịch v ngân hàng c a BI V CN N


Nai nhữ

Đồng

ng với yêu c u thực tế ặt ra. Chính vì

thế Đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng thương mai cổ phần Đầu
tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Đồng Nai”
nghiên c u trong luậc chọ

ng

.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
ững gi i pháp nhằm phát triển dịch v ngân

M c tiêu tổ
hàng t N

TMCP Đ

T

c tiêu c thể

ó ó
+X

N

ịnh các nhân tố có
TMCP Đ

P

P

ển Việ N

C

N

Đồng Nai.

:

ển Việ N

ến phát triển dịch v ngân hàng t i
C

N

Đồng Nai


2
+P

í

ngân hàng t i N

TMCP Đ

P

Đồng Nai ể cho th y những kết qu
+T

ở ó

t N

ởng ến phát triển dịch v

thực tr ng các yếu tố nh

ển Việt Nam Chi nhánh Nam

c và những h n chế, nguyên nhân.

ề xu t các gi i pháp góp ph n phát triển dịch v ngân hàng

TMCP Đ

P

ển Việt N

C

N

Đồng Nai.

3. Đố tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
- Đố

ng nghiên c u: Ch

và doanh nghiệp t i N
N

ng dịch ngân hàng cho khách hàng cá nhân

TMCP Đ

P

ển Việt Nam Chi nhánh

Đồng Nai.
- Ph m vi nghiên c u:
I VN

+ Không gian: t

Đồng Nai. Dữ liệu nghiên c

c thu thập

ới d ng phiếu tr lời trực tiếp t các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp
G

ốc hoặc nhân viên
06 ến tháng 10/2018 ối

+ Thời gian: thời gian thực hiện nghiên c u t
I VN

với các khách hàng t

Đồng Nai.

4. Phƣơn ph p n h ên cứu:
N

Trong bài nghiên c u về phát triển dịch ngân hàng t
P

ển Việ N

N

ịnh tính, nghiên c u ị

nghiên c
tỉ

C

Đồng Nai. Tác gi s d
ng. Nghiên c

Đồng Nai, thời gian thực hiện t

khách hàng về ch
Việ N

Nghiên c

6

ng dịch ngân hàng t

C

N

TMCP Đ u

2018
N

ịa bàn

c thực hiệ

ực hiện kh o sát trên 250
TMCP Đ

P

Đồng Nai.

ịnh tính: S d ng nghiên cí

phỏng v n chuyên gia là các cán bộ c p qu n lý chi nhánh t i BIDV CN N
Nai và cán bộ qu n lý c p phòng t i BIDV CN N
sự ồng thuận khi nghiên c u về ch
-P

u ị

thố

Đồ

N

ng: nghiên c u
ột số

ể thu thập ý kiến, tìm

c s d ng trong giao

ng lớn các khách hàng sau

ững tỉ lệ % về những ý kiến. Kết qu nghiên c u


Đồng

ng dịch v ngân hàng.
ò

n nghiên c u chính th
ó

ểnờng,

i diện cho tổng thể nghiên c u Đề tài s d ng ph n mền

SPSS ể x lý số liệu liên quan v

ề nghiên c u.


3
5. Đ ểm mớ đề tài.
Là sự phối h p giữ 2


ểm tiếp cận, giữ 2

ng nhằm gi i quyết v

ngân hàng t i N

ịnh tính và

ề thực tiển là nhóm gi i pháp phát triển dịch v

TMCP Đ

P

ển Viêt Nam Chi nhánh Nam

Đồng Nai
6. Bố cục của đề tà .
P
ế

. Nộ:
C

1: Tổng quan về phát triển dich v ngân hàng.

C

2: T ự

cổ ph n Đ
C

P

phát triển dịch v ngân hàng t i Ngân hàng
ển Việ N

3: Đề xu t gi
i cổ ph n Đ

C

N

i

Đồng Nam .

ể dịch v ngân hàng t i Ngân hàng
P

ển Việ N

C

N

Đồng Nam.


4

CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VU NGÂN HÀNG
1.1 Khái quát về dịch vụ ngân hàng.
1.1.1 Kh
T
N ậ

n ệm về dịch vụ ngân hàng.
Hệ

– ịGATS)

íế


môi giớé

íT ế

í


T

chính: Mộ

:


í

TổWTO)ề ị

ó í


ế

.íí

í

í


í

ể ).
T


í

ếí

7

óT


12

í

WTO

ế


T

c. Nói cách khác, theo WTO: Dị

í

ó

.

Đ ều 4 Luật các tổ ch c tín d ng số 02/1997/QH10, do Quốc hộ
V ệt Nam

Cộng hòa xã hội ch

16/06/2010

hàng là lo i hình tổ ch c tín d ng có thể

c thực hiện t t c các ho

ịnh c a luật này. Theo tính ch t và m c tiêu ho
ngân hàng bao gồ

ớc

ịnh: Ngân
ộng ngân

ộng, các lo i hình

i, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác

xã.
Đ ề 98 ế Đ ều 107 c a Luật các tổ ch c tín d

2010 ó

ịnh về

ộng ngân hàng c a các NHTM bao gồm:

ho
-

H
t

ộng vốn: là ho
ở cho ho

ộng kinh doanh c a NHTM, bao gồm các ho

+ Nhận tiền g i: là ho

ộng nhận tiền c a tổ ch

ự khở

u

ộng:
ới hình th c

tiền g i không k h n, tiền g i có k h n, tiền g i tiết kiệm, phát hành ch ng chí tiền


5
g i, k phiếu, tín phiếu và các hình th c nhận tiền g i khác theo nguyên tắc có hoàn
tr

ời g i tiền theo thỏa thuận.

tiền gố
ờng tiền tệ: Khi có sự

u tín d ng và nguồn

ậm, kho n m c này trở nên quan trọ

tiền g

các nguồn sau: t N

thể
-

ối với các NHTM. NHTM có

T

các tổ ch c tài chính khác.

:

C p tín d

ể tổ ch c, cá nhân s d ng một kho n tiền

+ C p tín d ng: là việc thỏa thuậ

hoặc cam kết cho phép s d ng một kho n tiền theo nguyên tắc có hoàn tr bằng
nghiệp v cho vay, chiết kh u, cho thuê tài chính, bao thanh toán, b o lãnh ngân hàng
và các nghiệp v c p tín d ng khác.


+ Ho

:

ộng góp vốn, mua cổ ph n c a các doanh nghiệp


và các Tổ ch c tín d ng khác
NHTM ò

ịnh c a pháp luật. Ngoài ra,


c góp vốn, mua cổ ph n và liên doanh vớthành lập ngân hàng liên doanh.
ộng dịch v thanh toán và ngân qu : bao gồm các ho

- Ho

ện thanh toán, thực hiện các dịch v

ộng: cung c p
ớc cho khách

hàng, thực hiện dịch v thu hộ và chi hộ, thực hiện dịch v thanh toán quốc tế và các
dịch v

c NHNN cho phép, thực hiện dịch v thu và phát tiền

mặt cho khách hàng, tổ ch c hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh
ớc, tham gia hệ thống thanh toán quốc tế

c

NHNN cho phép.
ộng cung c p dịch v khác: bao gồm tham gia thị

- Các ho

ộng s n, kinh doanh dịch v

kinh doanh ngo i hối, kinh doanh vàng, kinh doanh b
và b o hiểm, nghiệp v
ến ho

i lý, dịch v

ộng ngân hàng. Mặc dù ho


c a họ. Những ho

ộng này s

n và các dịch v khác liên

ộng ngân hàng r


c thực hiện các ho
N

ờng tiền tệ,

N

ng và phong

c nêu trong gi y phép

ớc quyế

ịnh theo t

ờng

h p c thể.
1.1.2 Đặc đ ểm dịch vụ ngân hàng
thể khái niệm dịch v ngân hàng. Kế

Luật các tổ ch c tín d


GATS WTO

L ậí

ó
6: ó

í+ Tíí


óíỏ í
í


ề …Qíế S

ò

í
ố ộ

ể ắế hành theoó

s
+ Tí


ế

ờ:Qó ẵ


ó

ó

í
ó

ộ chuyên môn


…)ế


í

ế


ị :

óự ữ


ó

:ế


ó


+ Tí

ó í

ó


…T

ó óí

1.1.3 Va trò dịch vụ ngân hàng.
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
ực hiện quá trình chu chuyển tiền tệ cho nền kinh tế.

- Dịch v
Tiền tệ

c vậ

ộng và luân chuyển trong không gian và thờ

các kho n tiền nhàn rỗ
ế

ở thành các kho

ể sinh lời, t

ó

ển t

ến khách hàng khác ph c v s n xu t kinh doanh,
í

í

ẩy s n xu t phát triển.


7
- Dịch v ngân hàng cung c p các tiện ích, tiết kiệ
ếm, b o qu n, vận chuyển tiề

giao dịch, chi phí kiể

c thời gian và chi phí
ặc biệng
ện t ,

hàng hóa và giá trị giao dịch giữa các quốc gia nhờ các dịch v
thanh toán quốc tế.

- Dịch v ngân hàng giúp gi m thiểu chi phí giao dịch c a các doanh nghiệp,
nhờ ó

ệp có thể h giá thành s n phẩ

nh

ực c nh tranh,
ệp

n hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, t

phát triể

Q

ó

óội lựa chọn s n phẩm dịch v ngân hàng

có l i nh t và hiệu qu nh t cho mình.
ẩy nền kinh tế theo

- Dịch v

ớng kinh tế tri th c. Việc

phát triển các dịch v ngân hàng trên nền t ng công nghệ tiên tiến thể hiện sự
minh c a một nền kinh tế vì nó trực tiếp biế

ổi t nền kinh tế tiền mặt sang nền
ò

kinh tế phi tiền mặt. Dịch v ngân hàng là những dịch v ch
ời cung c p và khách hàng ph i có am hiểu nh
T

ó

ờ vào kh

ịnh mới có thể s d ng và vận

ở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, dịch

v ngân hàng góp ph n nâng cao hiệu qu qu n lý c
các hành vi gian lậ

ỏi

N

ớc về tiền tệ, kiểm soát

i, trốn thuế

- Dịch v ngân hàng t

ều kiện cho các ngành dịch v khác phát triển. Dịch

v ngân hàng giúp luân chuyển các luồng vốn, các giao dịch tài chính c a các ngành
ặc biệt là các ngành dịch v quốc tế phát triển.

dịch v

1.1.3.2 Đối với hệ thống tài chính - ngân hàng
- Sự phát triển c a dịch v mới, hiệ
ộ qu n lý, k thuật c a các tổ ch
trọặn tố

i với chi phí th p giúp cho công nghệ
í

c c i thiện, là nhân tố quan

ự b t ổn c a hệ thống tài chính.

- Đối với m ng dịch v ngân hàng truyền thống, ngân hàng ho

ộng ch yếu

dựa trên nghiệp v tín d ng là chính, thu dịch v chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ
khiến cho ho
Kó

ộng ngân hàng gặp nhiều r i ro, bị ộng, ph thuộc nhiều vào khách

ều kiện thị

ờng ngày càng ph c t p, ho

r i ro mà chỉ dựa vào nguồn thu t ho

ộng tín d ng có quá nhiều

ộng tín d ng s không an toàn cho ho t

ộng kinh doanh c a ngân hàng. Việc phát triển dịch v ngân hàng hiệ
danh m c dịch v c a ngân hàng trở

i khiến cho

c nhiều khách hàng,


8
…Đ

i cho ngân hàng các kho n thu t dịch v và hoa hồ
thu ổ

ịnh, chắc chắ

c r i ro trong kinh doanh.


- Dịch v ngân hàng giúp mở rộng thị

ị ph n cho ngân

hàng. Vai trò này thể hiện qua việc dịch v ngân hàng hiệ
ở ó

s n phẩm

i mở rộng việc bán chéo

ng cố quan hệ với khách hàng hiện t i

ệ í

bằng việ

ững nguồn

ồng thời phát triển khách hàng mới.

- Dịch v ngân hàng hiệ

i góp ph n nâng cao kh

nh tranh c a ngân

ờng, các ngân hàng không chỉ c nh tranh về lãi su t,

hàng. Trong nền kinh tế thị

phí dịch v , phong cách ph c v …

ò

nh tranh trong việ

ng tốt nhu c u

ng c a khách hàng.
1.1.4 Các loại dịch vụ ngân hàng.
NHTM

C
3

í

Mỗ

ó

ớ :ị í

NHTMóân hàng

.
1.1.4.1 Dịch vụ huy động vốn

ế

T


ế

ế

; ề
)T ề
3óó

í

ó


:
ó


ó
ế

ế
K

ó:

ế


ế:ế
ế

ỉ ọn
ó


9
b) T ề


óí

:L

)


ế.ế
ế

bao
ổ ế


-Tề

ó

ệ :L

Tề


ếó

c) T ề

Tề

:Lế

ế

ồ :

-Tề

ó

:L
1


1, 2, 3,.. …, 12

.

C


-P

ó

-V-Ví

N

N

ớ Vệ N

1.1.4.2 Dịch vụ tín dụng
LNHTM L
ó

ế

) C

ó
ế

ế

Nế


ế ớ

ế

ếóế

3:


ế

C

ế

ế

+C

-

ế

ế

-Cí

ế+C


ó

K

ó

ế :
óK


ó

ế
í

2

:


10
+C

ó:

+C

í
ó

íó

ó

:
ó

íó

ếóĐốế
C

-í

+C

é

2

:

ó í

+ Cho vay tiêu dùng
b) C

ế
ó

ế


K

ở ữ


óN


ó
ế

ó


ế

ế

ếC ếế
:ó

ế

ở ữ
ó

)H

ế
ở ữ

ó

Đóó
tề


ó

í

:T

;C

ẻ í

)LĐ

í
ò
ế


ếó


ế


ó
í

ế

1.1.4.3 Dịch vụ thanh toán:
- Dịch v

ớc:

+ H u hết các giao dịch thanh toán giữa các khách
ớc

c thực hiện thông qua ngân hàng. Nhờ việc nắm giữ tài kho n c a
ồng thời thông qua việc kiểm soát ch ng t thanh toán mà các ngân


11
ực hiện các dịch v thanh toán theo yêu c u c a khách

hàng hoàn toàn có kh
hàng.

+ Ngân hàng thực hiện các giao dịch thanh toán c a khách hàng bằng cách
trích tiền t

ời chuyển sang tài kho n c a

tài kho n c

qua nghiệp v kế toán c a ngân hàng. Các

ời th

ởng thông

tiện thanh toán thông d ng bao


gồm: Thanh toán bằng y nhiệm thu, y nhiệm chi, bằng séc, bằng thẻ
ều kiệ

+ Thông qua nghiệp v


khác

NHTMc vốn t

ịnh, góp ph

c một kho n phí nh

n

thu phí dịch v c a ngân hàng.
- Dịch v thanh toán quốc tế:
Hiện nay, ho
NHTM óc thực hiện trên ph m vi toàn thế giới,

ò

tr tích cực cho ho

ọng trong về trung gian về tài chính quốc tế, hỗ

i quốc tế phát triển.

Việc thanh toán chi tr giữa các ch thể có liên quan thông qua hệ thống
ới nhữ

ngân hàng có thể thực hiệ

:

+ Dịch v chuyển tiền quốc tế:
Bao gồm chuyển tiền ph c v

i mậu dịch và chuyển tiền kiều hối

qua kênh Western Union.
Chuyển tiền ph c v
ó

tr

ph c v


ời tr tiề

i mậu dịmình trích tiền t

c thanh toán

ời nhập khẩu...) y nhiệm cho ngân hàng

ời xu t khẩu...) thông qua các hình th

ện (T/T), chuyển tiền bằ

ời nhận tiền

tài kho n c a mình chuyể

chuyển tiền bằng

(M/T) và chuyển tiền qua m ng SWIFT.

Chuyển tiền kiều hối qua kênh Western Union.
Chuyển tiền kiều hối qua kênh Western Union là dịch v chuyển tiền
ớc chuyển tiề

nhanh trên toàn thế giới, áp d
ngoài hoặc cá nhân làm việc và học tập t
ịnh về qu n lý ngo i hố Đ
ó

ớc ngoài chuyển tiền về

ớc
ớc

ột hình th c chuyển tiền nhanh

n và thuận tiện cho khách hàng.
+ Dịch v thanh toán nhờ thu:
Đó

ời xu t khẩu sau khi hoàn

giao hàng hoặc cung ng dịch v tiến hành y thác cho ngân hàng


12
ph c v

mình thu hộ tiền t

ở hối phiếu và

nhà nhập khẩu dự

ời xu t khẩu lập ra.

ch ng t
+ Dịch v

tín d ng ch ng t

P

ó

c tín d ng ch ng t là một sự thỏa thuậ
í
í

ng) cam kết s tr một số tiền nh

ởng số tiền t

ời yêu c u phát

ng) theo yêu c u c
ịnh cho

ời th

ời th ba ký phát

tín d ng), hoặc ch p nhận hối phiế

trong ph m vi số tiề

ó

ời th ba xu t trình cho ngân hàng một bộ ch ng t


thanh toán phù h p vớ
í

Thực ch

ời th

ề ra c

tín d ng.


ng (L/C) là một b
ộng thay mặ

th o và ký bởi mộ

c so nó

ững cam kết tr tiền c a chính mình thay cho khách hàng. Thực hiện
dịch v này ngân hàng s

c phí t việc mở

í

ng và thanh toán ch ng

t .
1.1.4.4 Dịch vụ trao đổi ngoại tệ:
- Kinh doanh ngo i hối bao gồm việc mua bán ngo i hố
ịnh kinh doanh ngo i hối t


ổn

ớc ngoài, tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỷ

ồng tiền khác nhau. Thực ch t, kinh doanh ngo i hối là ho t

giá và lãi su t giữ
ộng dịch v

m b o số

m b o thực hiện thanh toán cho các khách hàng giữa các quốc gia,
ổi tỷ giá trong thanh toán bằng

t o cho các doanh nghiệp kh
ngo i tệ.

- Các hình th c ch yếu c a giao dịch kinh doanh ngo i tệ

ờng là:

+ Giao dịch mua bán trao ngay (Spot Orperationns); Giao dịch mua bán có
k h n (Forward Orperationns); Giao dịch quyền chọn (Option Orperationns);
+ Giao dịch hF

tiền tệ (Swap Orperationns); Giao dị
+H

); Gn:

ổi tiền tệ chéo (Cross Currency Swap); Giao dị

ồng tiền (Interest Rate Swap).

ổi

ổi lãi su t

ổi lãi su t bao gồm 2 lo i giao dị

+ Giao dị
lãi su t mộ

O

ổi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×