Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP CKC1 ÔN THI CHO SINH VIÊN

q

P=qa

q

D

P=2qa

q

F
I

H

G

C


a

D

P=qa

2a

E

a

q

A

B

a

a

a

a

2a

q
D

A

P=2qa

P=qa

q

a2a

a

2a

q

q

P=2qa

H

B

I

k

i

a

F

2a

G

a

P=qa

C

2a

a

E

a

a

3kN/m

6m

a

a
3kN/m

4m

6m

P=60kN

3m

m3

a/2 a/2

a

2a

q=20kN/m

6m

M=30kNm

3m

3m

a/2 a/2


12 knm

4m

6 kn

3m

4m

6 kn

q=20kN/m

3m

6m

2m

M=30kNm

P=60kN

3m

q

2 kn/ m

3m
q

3m

a/2

1m

2m

2m

2m

a

a

a

a

q

P

p=qa m=2qa2

q

E

D

C

a

B

a

a

P

A

a

3m

m=2qa2

p=qa

1m

P=20kN

a/2

3 kn/ m

a

a

a

a

F

a

a

a

a


q

P

k

G

F

P
H

EI=const

a/2

q

EA=const

C

A

B

a

a

b

a/2

E

P

b

D

P

EJ=const

a
q

P=qa

P=qa

EA = EI
4a

2

CD

a

D

h

q

C

a

B

a

h

q
EI=const

2a

a

P

P

2

P

3

4

l

l

2a

P

1

5

P

2

P

3

4

5

a

a

1

a

A

10

9
a

8
a

6

7
a

a

10

9
a

8
a

6

7
a

aTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×