Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì i môn giáo dục công dân 11 năm học 2016 2017 trường THPT chuyên phan ngọc hiển cà mau

TRƯỜNG THPT

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN

MÔN HÓA HỌC 11 (NÂNG CAO)

Trình bày: Nguyễn Đức Thắng

Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)
Câu 1. Yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố cấu thành của tư liệu lao động là:
A. Công cụ lao động

B. Kết cấu hạ tầng

C. Phương tiện lao động

D. Hệ thống bình chứa


Câu 2. Một xã hội muốn có nhiêu của cải vật chất phải thường xuyên chăm lo phát triên nguồn lựuc:
A. Khoa học kĩ thuật

B. Trình độ dân trí

C. Con người

D. Hệ thống máy tự động

Câu 3. Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội gọi là:
A. Kinh tế vĩ mô

B. Kinh tế vi mô

C. Phát triển kinh tế

D. Cơ cấu kinh tế hợp lí

Câu 4. Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản cuất ra nó, gọi là:
A. Sự tăng trưởng kinh tế

B. Phát triển kinh tế

C. Phát triển vĩ mô

D. Phát triển vi mô

Câu 5. Hàng hóa là một phạm trù:
A. Kinh tế

B. Chính trị

C. Văn hóa

D. Lịch sử

Câu 6. Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành:
A. Công cụ lao động


B. Phương tiện lao động

C. Lực lượng sản xuất

D. Tư liệu sản xuất

Câu 7. Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa:
A. Tư liệu lao động và đối tượng lao động

B. Sức lao động và tư liệu sản xuất

C. Sức lao động và tư liệu lao động

D. Sức lao động và đối tượng lao động

Câu 8. Trong nền kinh tế hàng hóa, muốn tiêu dùng được giá trị sử dụng của hàng hóa, phải:
A. Mua được hàng hóa đó

B. Dùng hàng hóa đó

C. Bán hàng hóa đó

D. Sản xuất ra hàng hóa đó

Câu 9. Sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi đi vào tiêu dùng phải:
A. Sản xuấtra hàng hóa

B. Vận chuyển hàng hóa

C. Bảo quản hàng hóa

D. Thông qua mua – bán

Câu 10. Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên:
A. Phát triển kinh tế ổn định

B. Cơ cấu kinh tế hợp lí, công bằng

C. Cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ

D. Vận động trong một cơ cấu nhất định

Câu 11. Trong tư liệu lao động, bộ phận nào cần được phát triển đi trước một bước so với đầu tư sản xuất
trực tiếp?
A. Công cụ lao động

B. Kết cấu hạ tầng của sản xuất

C. Lao động

D. Nguyên liệu cho sản xuất

Nguyễn Đức Thắng trình bày – link facebook: https://www.facebook.com/Nguyen.Duc.Thang.Ca.Mau

Trang 1


Câu 12. Hãy chỉ ra đâu là chức năng của tiền tệ?
A. Thước đo kinh tế

B. Thước đo giá cả

C. Thước đo thị trường

D. Thước đo giá trị

Câu 13. hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
A. Giá trị sử dụng và giá trị

B. Giá trị và giá trị trao đổi

C. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng

D. Giá trị sử dụng và giá cả

Câu 14. Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp
với mục đích của con người được gọi là gì?
A. Đối tượng lao động

B. Công cụ lao động

C. Tư liệu lao động

D. Tài nguyên thiên nhiên

Câu 15. Trong phương thức sản xuất thi quan hệ sản xuất là chỉ mối quan hệ nào dưới đây?
A. Giữa con người với tư liệu sản xuất

B. Giữa con người với tự nhiên

C. Giữa con người với đối tượng lao động

D. Giữa con người với con người

Câu 16. Sức lao động là:
A. Người lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất
B. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải vật chất
C. Hoạt động lao động của con người đến đối tượng lao động
D. Toàn bộ thể lực và trí lực của con người có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất
Câu 17. Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình?
A. Tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội
B. Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng phong phú
C. Là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ
D. Tạo điều kiện vật chất để củng cố an ninh, quốc phòng
Câu 18. Trong phương thức sản xuất thì lực lượng sản xuất là chỉ mối quan hệ nào dưới đây?
A. Giữa con người với tư liệu sản xuất

B. Giữa con người vói tự nhiên

C. Giữa con người với đối tượng lao động

D. Giữa con người với con người

Câu 19. Bản chất của tiền tệ là gì?
A. Thước đo giá trị của hàng hóa
B. Phương tiện để lưu thông hàng hóa và để thanh toán
C. Hàng háo đặc biệt, đóng vai trò là vật ngang giá chung
D. Tiền giấy, tiền vàng và ngoại tệ
Câu 20. Giá trị của hàng hóa là:
A. Sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa
B. Sự thỏa thuận giữa người mua và người bán
C. Số tiền mà người mua phải trả cho người bán
D. Giá tiền đã in trên sản phẩm hoặc người bán quy định
Câu 21. Chức năng của tiền tệ được sử dụng khi nào?
A. Tiền rút khỏi lưu thông
Nguyễn Đức Thắng trình bày – link facebook: https://www.facebook.com/Nguyen.Duc.Thang.Ca.Mau

Trang 2


B. Dùng tiền để trả sau khi giao dịch, mua bán
C. trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia
D. Tiền làm môi giứoi trong quá trình trao đổi hàng hóa
Câu 22. Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố nào bất nguồn từ tự nhiên?
A. Sức lao động

B. Lao động

C. Đối tượng lao động và tư liệu lao động

D. Đối tượng lao động

Câu 23. Thành phần kinh tế la kiểu quan hệ kinh tế dựa trên hình thức:
A. quan hệ kinh tế

B. quan hệ sản xuất

C. lực lượng sản xuất

D. quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất

Câu 24. Nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế nhiểu thành phần bắt đầu
từ năm nào?
A. Năm 1975

B. Năm 1980

C. Năm 1986

D. Năm 1996

II. PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Thế nào là thành phần kinh tế? tại sao thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể phải
giữ vai trò then chốt trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân?
Câu 2. (2.0 điểm) Vì sao nói quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa là một tất yếu khách quan? Vì sao quá
trình công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?
------------------------------Hết ------------------------------

Nguyễn Đức Thắng trình bày – link facebook: https://www.facebook.com/Nguyen.Duc.Thang.Ca.Mau

Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×