Tải bản đầy đủ

KĨ THUẬT CASIO TÍNH ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN(2)

V

ng d

CH

t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh

9:

K THU T CASIO GI I BÀI TOÁN
NG D NG TÍCH PHÂN
Biên so n: Tr n Hoài Thanh ậTHPT Khúc Th a D , Ninh Giang, H i D
FB:

ng.

https://www.facebook.com/tranhoaithanhvicko

H C CASIO FREE T I:


Group: TH THU T CASIO THPT
A. KI N TH C C

https://tinyurl.com/casiotracnghiem
https://fb.com/groups/casiotracnghiem

B N

1. Di n tích hình ph ng
a) Di n tích hình ph ng gi i h n b i đ th hàm s

y

f ( x)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×