Tải bản đầy đủ

KĨ THUẬT CASIO GIẢI bài TOÁN MAX MIN số PHỨC(1)

Video h

ng d n và k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh

K THU T CASIO GI I BÀI TOÁN
C C TR S

PH C

S u t m : Tr n Hoài Thanh ậTHPT Khúc Th a D , Ninh Giang, H i D

ng.

https://www.facebook.com/tranhoaithanhvicko

FB:

H C CASIO FREE T I:

https://tinyurl.com/casiotracnghiem


Group: TH THU T CASIO THPT https://fb.com/groups/casiotracnghiem
I) KI N TH C N N T NG
1. B
ng th
ng g p
 B
ng th c Bunhiacopxki :Cho các s th c a , b, x, y ta luôn có

 ax  by
 B

2

  a 2  b2  x2  y2  . D u = x y ra 

ng th c V

: Cho 2 vecto u  x; y

a b

x yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×