Tải bản đầy đủ

Tạo động lực đối với người lao động tại bệnh viện than – khoáng sản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
TẠO ĐỘNG L C Đ I V I NGƢỜI L O ĐỘNG
TẠI BỆNH VIỆN TH N – KHOÁNG SẢN

ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ NGÀNH: 8340101

HƢ NG DẪN KHO HỌC: PGS. TS. BÙI ĐỨC THỌ

HÀ NỘI, 12/2018


LỜI C M ĐO N
T

,


v

T

t
,v
PGS TS B

, ốlệ , ế
bố

bấ

sộ l

Đ


T

l
à


ây
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

Tác giả luận văn

u

i

à

r


LỜI CẢM ƠN

Đ

T


,

,

bày ỏ lòe
T

í

ế

,

áâ

à

Hà Nộ ,

àbế ơ

ơ

bệ

à
áà
ầy

ầy,

ế

ầy PGS TS B

á

à

l
á ,

á

á

S

Đ

y

–Đ
á


T

lờ

K á

ơ

, á b

b , ồá
T


à

á
ế

ố , á K

à

l

ò

ự ó ý,
â

à

Bệ


ế ềệ Tà

,

à
á

é ừ

ầy,

àể bà l
T

,P ò

l

ẳ bà l
á
à

,
ế B

áó


ũ

á bế

ó
b và

ơ !
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

Tác giả luận văn

u

ii

r


MỤC LỤC
LỜI C M ĐO N ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
D NH MỤC BẢNG BI U .......................................................................................v
D NH MỤC H NH V , SƠ Đ ............................................................................ vi
MỞ Đ U ....................................................................................................................1
CHƢƠNG 1 CƠ SỞ L LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG L C L O ĐỘNG ................7
Độ

lự

àĐộ

lự

à á

Tộ ố lý
ý

lự llự lyếyế

ố ộ

...........................................................9
l w ........................................................9

VR

álự ..............................................................7
ệ ..................................................8

yế ấ b

43

.......................................................................7lự l
yếơ.........................................................10

He zeb ...................................................11


lự làờ le

í

lự .........................................................................................................15

3 Cá yếếlự lệ ...................21

3

Cá yế

b

..................................................21

3

Cá yế

b

à .................................................23

TI U KẾT CHƢƠNG 1 .........................................................................................25
CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH TH C TRẠNG TẠO ĐỘNG L C Đ I V I
NGƢỜI L O ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN TH N – KHOÁNG SẢN

GI I

ĐOẠN 2015 – 2017 ..................................................................................................26
Gề Bệ

ệ T

Q á

à

Kế
T ự
Số l ợ
T ự

–K á
à

á

Bệ

ệ T

–K á

.......26

........................................................................................29

ũ á bộ y ế

, ơ ấ

.....................................................26


lự

Bệ

ệ T

ũ á bộ y ế
ờ liii

Bệ
Bệ

–K á
ệ T
ệ T

....................30
–K á
–K á

....30
..39


3 T ựK á

lự lờ lBệ

ệ T................................................................................................................43

3

K

yế

íấ ............................................................................43

3

K yế

íầ ..........................................................................49

2.3 3 T4 Đá
Bệ

á
ệ T

ệ làíá

–K á

4ờ llự l............................53ờ l..................................................................................55

ự .................................................................................................55

4

ế .................................................................................................56
ế bấ

2.4.3. Nguyên nhân c

...............................................................57

TI U KẾT CHƢƠNG 2 .........................................................................................58
CHƢƠNG 3 ĐỊNH HƢ NG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TẠO ĐỘNG L C
Đ I V I NGƢỜI L O ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN TH N – KHOÁNG SẢN..59
3

Đ

lá
Bệ

3

Đ

3

P


3

ệ T

ơ
ệ T

á
ệ T

à

H à3

H à3.3.3 T

á bộ
ơ ộ

à
ệ T

Bệ
lự

– 2025 ..........................59
–K á

á

–K á.........................59

lự lờ l

...............................................................60

á

–K á

3

ơ

–K á
à

Bệ

ó

à

á

G

Bệ

lự lờ l.................................................................................61

í

á
ò
â
ế

ề l ơ


,
l

.................................................61
à

ó

............................................................................62
â

............................................................64

TI U KẾT CHƢƠNG 3 .........................................................................................66
KIẾN NGHỊ .............................................................................................................67
KẾT LUẬN ..............................................................................................................69
D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO ...............................................................71
PHỤ LỤC .................................................................................................................72

iv


D NH MỤC BẢNG BI U
B

Cá yế

B

Sự

B

: Tổ

D

........................................................................................29

B

: Tổ

à

..............................................................................................30

B

3: T

B

4: Kế
,

ụ ấ

B

5: Kế

B

6: Tổ

B

7: Kếy

à ộ
á yế

b


â

e
F He zbe

lự là

...........12

ệ .................................15

5-2017 ...................................................44

ự à lò

ờ l

ề l ơ

, ề

à ợ ấ ........................................................................................48ự à lò
àờ l


ụ â

lý .50

5 – 2017 ....................................51

ự à lò

ờ l

v

ụ á

ụ .52


D NH MỤC H NH V , SƠ Đ
H

T áSơ ồ

:CSơ ồ

:C

ụ ổ

l w ..........................................................................9
ế ự
à

ế .........................................................................16
í

....................................................................19

vi


MỞ Đ U
1. T n c

t i tc

T,N à

ề l
l ợ

t i

ự ,Bệ

â

ế

b ệ là
â

Đó

óá

ó
ày ếN à
ó

Tá

ữ bệ

áBệ

áữ bệ

–K

á

á

Bế ó

ề á

ữ bệơ , ự

y là â

CBCNVế N àệ N à

áá

Đó là ự

ụy ế

áó , ự

í

ợ b


ó là

ó

ề l

ế
âà
á

–K á

ỏe,

à

áb

ữ bệ

ỏ à

CN à

y

lợ

ó

ấ l ợ

y ế ể

à

â

â


Bệ
T

ệ T

–K á


Vệ N

CBCNV N à

Bệ

ệ T
à

ỏ,ũ

à

y,

â,ý


ế

à

y


ế ò

l ợ

,


à
y
ế

á

à

Bệ
á Bệơ

à á lự

bệ

ây ự

â

yể l

yế

ế

á y bá


ầy

ệ là yếờ bệ

àó


à ộ1

bệ

ế ,

ế

l , Bệ

ộ bế

,


,Bệ

ĐHệ


â


bệế, ố l ợ

bệ

â lự
ấ b

âbệ,

là Bệơ

,

ấ í, ốl ợâ

à

ây ự

bó lâ
é

à


ò
ơb

ó,à C

ữ bệ
à

T y

ế

ề D

yế

–K áộ T

áBệ

T


T

ế b y ế, ó

–K á

à á
á

là ơ

ày
âũ

y Bệâ lựế

á

à
Cờ l

à
âày

K

lý ố
à


ẩyí

lợ í


lự lơ

ệ , â
ấy
ơ

ơ

ợ ừ ộ

ờ l

ộ ,

ơó ộ

ờ l

CBCNV

á


àế

,

ộ ể ự

í

lự


à

ồ lự


ộ yế

yà

â

ẩy ự

áó,

lựề à: T

ế
ộ ,
ơ ,
ơ

bó à

l,

lự

à ộ

lự

ó

ệ D
áó, ể â

ơ

â

ế

à á

ề yế

lự là

ờ l

Đềâ

l

ế

lự là

y

lựà

à á

ể CBCNV l

–K áỏ,

á,

ơ

ế à


ó

ó ộ

lự lK

í

b

ơĐây ũ

ờ lểl

ũ CBCNV

ộ …
ẩyệ ,

àơá
ợ í
N â

à CBCNV

CBCNV ó

l

ơ
y ơ

á

lựà

ấylCBCNV

n

ó

ế
,l
ế

ấy

ơ

bệ
lựờ l

,

á

á ừBệ

lựệ T

ề à

2. Tổng qu n ng iên cứu
T
lự ,ợ Đ
álự


ỳ ổ

lự ,

,

ơ

y ề

àN à
ể làế

ó -

,

á

â

Đồ

lự là
y í

ó, ấờ , ây ũ

â


ề ộ

ề à
T2

á bộ,

â

à

Tổ

ày


á

à
5làm v ệ

ề ộ


áế

Tế
á

ấy

N

íí

y

à

í
à

á bộ
lự là

V

bố

ệ ,

ũ

ộ á bộ,
íT y


ế ể

ấy

óề l ơlự

á bộT


á

á

T ấ

à ế

H

á bộí

Hồ

ộ á bộ,
â

yễ T

í Tổ

ệ ;

ế ề ộ

lự

y

yễ

á

ầ ;
á

N

lự là

lự là

áTế

lự là, á

T; ầ

ó

à

3á bộ

à

íá 3 – 20
ó

àà

àá
á

í

ể ể

yế

íí

áy

ừ ó

ệ yó


á Tế
l
âK

:


lự là

lự
l

ế ộ
lự
l

à

lý à
ơ


ệ ,


l

à
ể:


à

,í

ế


òàb
á

3

í

à

íy

â làề ; á

ơ là
ơộ à


; ổ

á ề

lý;

á


ế

ó

ệ …T

à

lự
á

á
ộ áb
lự là: ơ ấ

yề ; l ơ

T
T

ệ ,í

y í
á7) T

bà Hà Nộ

lý;(

lự là

àUy

àà
Vũ T
í

á

á

í

lự là

ế
ợ lý,

ó á

á

âT
â

O

(

9):

ílự


à

p áà


Vệ N
T

y 9/3
lự là


á


Để ây ự

;


à là

õ

ó

ờ, á

lự là

ờ lBệlự làà

ế

bà ;

lự ,à

á

ờ lBệ

lự là

Đồlự là

, ó ấ í

ó

í


ó

ơ

–K á

â


à

â


á

lự là

í

á

áề à


Vó

,

y, ề tài nghiên

ệ T

–K áơ

ơl

3. M c

c ng iên cứu


í

lự

l â
ờ l


à

á

á

y ổơ

y

ề ộy

y

ế l ợ

ờ l

C

áệ T


íừ ốá
â

ề à T y
3)

à :

á

à


ờ l

ây ự, ề à

ũ

ó

á , á

ề lý l

(

,

áHà Q y

à

á à

,l

y 9/3,

á

á
lự là

,

N
l

á

à

T y

lự là

y Dệ


àV T

,í

ó

á

T


, ừ ó
à

í

ộ á

Dệ

Vệ Nà


í

á

á

ộ ổ
lựlà ệó lý l

Q

ờ l
lự

ộ , ừ ó ề
ũ á bộ y ế,

â

Bệ

á
í , á

ộ ố

á

ệ T

K á
4. Đ i tƣ ng v
Đốvi ng iên cứu
à

l

4áá

lự
ờ lBệ

7 T y

,

CBNV là: 93
ờ,
C

á bộ

ó, K ố

lệ: 9,3
(Độ

5. P ƣơng

–K á

ố l ợ

ờ,

ế

y

ũ y, bá

,

ụ( àò í, ổ

í )

Bệ


)

Bệ

ó 8là K ốC


lự là
ệ :
-C

ế
-C
ụ ổ
à
í
3- C
ụ á
ụ â lý

êờ llự l


ũ á bộ y
ế
bệ

T
–K á

ứu

Bƣớc 1: N

yế

ể á

lựBƣớc 2: T
bộ ừ

ốlệ
5 ế

ế
ệ ,

ệ T

à

ũ á bộ y ế
ề à

Bệ

ệ D

Bƣớc 5: P â
í


ồ : bá
à

á , à lệ ,

í ,

òệ làế


à

í

áá

à

íũ á bộ y ếũ á bộ y ế

–K á
á,


T

ừ á

ò

ế

,
Bƣớc 4: T ế7

Bƣớc 3: T ế

áBệ

5–

ý t u ết

Qu trì

bệ

â

á


lự là
ệ :
- ế ố


- ế ố
á ng iên cứu

u
ế

ệ T

Bệ

á

, á

á

ệ T

–K á

ày á

á

ốlệ

ếKế
ể là

ế
á

à

y, ố
í

ế ,õ ự

á


á là 75

ó

ũ á bộ y ế (5

P ế

lự

ộ á
á

y

)

ế
à

b

ũ á bộ y ế

á
bệ


ệ T

–K á

Bƣớc 6: Đá
ề áBƣớc 7: Đề
ệ T

áể ,lự

á

ế à

y

ũ á bộ y ế

álự

âbệ

ế

ệ T–K á

ũ á bộ y ế

bệ

–K á

P

ơ

p

p t u t ập v xử ý s

u

) Nguồn s liệu
- Số l ệ
ệ T

ơ ấ :P ế

ũ á bộ y ế Bệ

ộ bộ ừ

5 ế

–K á

- Số l ệ

ấ :

+ Cá bá
à

í

á , à lệ ,
Bệ

b) P ƣơng
-P


ệ T

ơ


,


-P

á

â

ó ó ơ

yế

à ề

ơ

á

í ,7 ể

â

,

áà ốlệ


Bệ

á

ệ T

–K áũ á bộ y ế làà Bệ


à
ệ T

á

–K á, ừ ó á

á

ơ


–K á


ộ á


á

ề bộ
í
á

lự
à

á


, ừũ á bộ y

á

ơ

í

luận văn


lý l

-C

ơ

P â

í

á bộ y ế

ữlệ

ể ó áơ
Bệ
ơ

-C

-C

Tổ

á

ũ á bộ y ế
ệ T

á bộ y ế

í

ấ á

ể á

6. Nội dung c

: Dự

Bệ

Bệ

Bệ

ò

–K á

ũ á bộ y ế

á


7

á t u t ậ s liệu

5 ế

lự

ếBệ

lự lálự l

ũ

álự l

ũ

–K á
á

ệ T

ệ T

3 Gà–K á

6


CHƢƠNG 1
CƠ SỞ L LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG L C L O ĐỘNG
1.1.Động l c v t

ộng l c l

v

ộng

s

T e H

à ộ

ự: Độ

à

lự là

,

lự

ự ềT e R bb

à ộ

à
T e

lự


ếye

y

ự: Độể Tế

l ợ

lự làV ệ : Độá

â

ààáá

â


lựể là á

ẩy, là

á


T e


á

Đ

ể là ự

áá
á

K

à ự

yệ

â Hà Nộ , ộ

N Đ ểlự llự
,

ế


yế

í

ề ộ

lự

: Độlự là ấ


à

e


N
y, óN Đ Độ

lự


lự l

ó

á

â là ế

ề bế
T Bệ

á

ể l

, ấ

l ờ
á,ệ T
à

là ế

à á


à


,lự


–K á

óừ á, là
á

lệ


í , ó

á ừ ộ â
ờ D


í

á

á ừ bấ

à

ồ lự

ự ế

ể, ó
á

lờ


ó ổ

à

lự

ế à , ó

bể

ó ộá, á

í

y, à
ề yế
á

là ổ

,

7

ế


á

à là

â lự

ó


à

á á bộ

ờ l
â

hệ

à

à

- Hàá , á K

á bộ

K
á

ự là

y

á

lự làlự l

yệ

ờ l
l ơ
óá

â

â
à

à í

ự làợ l
p
ệ là ấểGá
K

âvà cá

à

á bộ

á bộ
à

à

àtr
T

ơ

à

á bộ

lự, là
Kó ộ

á

/P ò

ộ bộâ

ự á

ữ bệ

ệ ,

-T â
l

/P ò

â

-D
á í

:

,

áà

á bệ

á ,

í

á

á, ự
T


lự

á

ợ lý

à


ày

+T

lự ló

ờ l

lợ íK

ờ lờ l
á
ệ ,à lợ í

ờ l


b
ơ


â

ểl
ế

8

á

y ơ

ệ , â

ồ lự

y ơy

ờ l

lự l

lý;

ộ :
àá
lý ố ,

lự l


ờ l

à

Đề

áânhữ

ờ l

lự l


+Tâộ ,
ấ l

á

+T

ệ , ừ là

ồ l

â

- Đốừ là á


K

ộ ,
,à
ó

ộ ể

lự là
ế

à

à

,

á

y
ệ ,- Đố+G

:

+G+G

,

â

ế, y í

nâng
+ Đe

l

âộ lự l ợ

ộ á

,


ự á

+G

â lự

ấ là+Tl

l

ũyàề ó á


1.2. Một s l t u t v t

ộng l c l

ộng

1.2.1. Lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow
l w

à


ò
ơ

ờ b


K

á
à

,

ờ l

ờ l

á

ơ
ý

yế

ộ òbá
ó àá

y ề5l

(4)

Bậc cao

(3)

NN

Nà ,

N

Nhu cầu
Bậc thấp

Hình 1.1. Tháp nhu cầu c a Maslow

9

à
ế

ế

Nhu cầu

(1)

ờ,


(5)

(2)

áe


(1) N


ò
lý: ó là, ố ,

ờ ó
( )N

ệ ,

(3) Ne
à ,
,ầ bừb

à

ó là

yế

l


b

á Nề ựó

ế l

ờ, ếâ

ể, ự

lế

â , ự ộ l

à

, ựà(3), ầ

ế bộ à ự

ấ b :


(4) à ầ

ồ :

(5): là


á

: ộ


lự
ơbơb

ày ó ý

ộ ,
ộ , ồ
Và /


ế

ộ,ó

ày

lý ầ

á
ếá

à


á


à
, à

à ộ

10

ơ là


à

Sự


ơ


ấ b

bàá
ố ấ là

á

1.2.2 Mô hình thuyết kỳ vọng của V.Room
V

à

â

( ): ây là

lý,

à

à
ờ l

b

l w

à

ờ l

y ế

yế

( ) à ầ

ờ N ữ

H
bế

lự
ờ,

bế

b

á

5 ầ


y

à ựừ ộ


à

ế yếy áyế

: ó là

ầ b

H

ũ

-N

á

àá

ó,

àộ,b
,
:b
à lò

ờ b

â ,

ề ự-N

B

ơ b

Đây là

ế ộb

ộ:b

yề lự , y í ,
á

l

: là

ấ à(5) Nể ồ

à

ệ ,

, ,

á , ự

(4) N
ế
T

yế

yếSự ộ

e

ơ
V

l


Pyế

b

l

ây ự

ơế

e:ơ

ờ l- Tíá

à

à

â:á

ệ ố

à
lự là

ếệ : là

á ;
á

ệ ;


ếb

á

b

ố:
+ Sự

â

+ N lự

ếyế

í

+Hệ
Sự ộ

N

y,

lự là


-

T à

-

P ầ

-

Sự

T

),

(1923ế
ễ ,

3 yế

ệ á

e

V

á

, ál
á

â

óà

ờ lá

à

í

áờ lế
ơ ủa Herzebrgà âà

â

yếvào:

à

yế

âV

ế
í

yế H

à á

ơ

à

yế
: là-

/

-ế

1.2.3 Mô hình hai yếu t

T

à ó: là

-P

óó:

- Kỳ

= Kỳ
T

yế

b

àyí


à

àT

yế
11

959 bá

ây ự


à

Fe e

P


yế
b

, Pe

He zbe


á
yl

ệ á

He zbe

ó

N ó
yế

á yế

ố ộ

á yế

ốl

à

ế

(

N ó

ốl
óó là:)

á yế

ố l

ế bấlà á yếy

(Hygiene Factors).
Cá yế

ố àylệ
u trì v

B ng 1.1. Các yếu t
Các
1. P

ơ

2. Hệ

:
v ê t e qu

u t du trì
áá

Các

á

â3. Q4. Đ ề

ệ là5. C í

á6. C ộál

1. Sự

á

2. Cá

ơ ộ

ểm của F. Herzberg
ut

ộng viên

ế

3. Ý

á

4. Sự

à

áâ

5. Ý

á

á7. Đ
8. Q

Cá yế


á

yếá

â

ố ộ

Đây là
l

K

á
ày


à ề

ầ b

âlự

à ự

ờ l

-B

ấ b

C

ệ là

à
ơà

Sự

à

ệ b
ộ ố

ố b

ệ l
áệ b

ế

ự ừ

, á

í

,
á

ờ lấ b
í ,

à
ệ là

ờ C ẳ
íy

,

ộ ố

ẩyâ
ế
ơ ộ

á

ể ,

à

ệ b

12

â

á

; ó


ò

ẩy

ờ l

ơ ,


Đề-

Sự

Sựày ó
lự

ệ là

ệ ố


à
b ệ là l

ề l ơ

l

ơ ,

à

í

í

là ựà

ừb

â

Sự

ệ ,ế

ơ

àC

á

á

à

âáự áí

ílờ

e

á
ế


óà


yế

b

ề àl-

y

Đó là ự

à

â

ờ l

ấyà

àà

ột công

lự

ó

ểb
à bá

yề

à

ó

b Cá yế
Cá yếy

ố àyó


ờ l
-Sự

á

á
ób


T y


N ữ

yế

à

ố ày

, ếl

í

ếíây
T y
ế
ờ l

Sự l
â

ơ

ơà

-

óế

á

,


,â

lự
à

à

ế
à

âây á lự
-Tề l ơ
Tề l ơá

à

ó

l

13

ộ ,à

ơ
ờ lá l

ế

llàly

á

ề l ơ

lự

âl ơ

ó

ờ bấ


-He zbe
, ó ó

á
á bệ-Ô
ó ,

ễ là ó

í

á


á bộ

ệ là

à

Nế

á

à á

â

í

Đ

ó ũ

ế

Kồ ệ ơệ là

á ơ
á


íâ

lVệ

á

yế

á là
á

ổbế

à á

,Q

y

â
í

â


ày

He zbeó

b

á

ế chúng.

Đ
là í í


ó

ệ là

à

ó

í


-

b
ày


á bí

ệ ày ố

ế

ợ l , ế

á

óể ấ

ấy

phòng, ban nà

àế
í

á

, á

e

àể à

á ố N

ó

-

yb

á ốá

ệ là
,

ệ T y

ây

Bể


ó á

àề ề l ơ

Ô


àá

(

â) là ấ

ể là

T e He zbe ,ó

yế

N

ầ làố ày ó á14á

ề ự
ế


y bấ

ờ l
- Cá yếố ộ

ờ l
ây
yế ố

í

ự ,


ơ

N

yế ốừ ó ộ

á yế

ố ày ếự bấ
- Cá yếybấ

ự bấ

ó

Sự

lự làK
ó ự

b y

Các
á yế

:

ng l c làm vi c

u t du trì


Kởng của các yếu t t

B ng 1.2. S

á yế
Các

, ế

ut

ộng viênKhi sai

K

Bấ

T ỏ

Khi sai
Kbấ
K
lự
yế

l

lự

á
á

ơ

á

á yế

H

yếó ự

ệ T e He zbe
ộ l
lý ố


ờ ó

à

ày

à

à

e

ờ llự1.2.4 Mô hình các công cụ t
chất

K

lự

bấầ , ề ơb


Đây là
à

T

ng l c làm vi

ng theo tính

ng l c
Đểyế

lự
ể á

ờ l


lờ l

15

,

à

lý ólà:
ế,3
ụ ổ

ó


à

í

àá

ụ â

ế là ộ

a) Công cụ kinh tếá

ơà*C

ế

ế ựà
ế

ế ự

ờ l

à

- Tiền lương: là ố ề

à

l

ờ lềl


ờ llự

Để ề l ơ

y

lự


ờ l

, ó làế

ế

ế

Tợ ấ

ờ l
ơ


yế


ờ le

l
á
á


ó
ể , ề l ơ

lự là

lự

C

P ụ ấáế ự

,

ếin t tr c ti

Đây là

Ở ááá


ế

Tề

í

ờ l

ế

CếSơ ồ 1.1: C ng c

Tề l ơ

ơ

là yế

ờ lố ầ
Vế

à

ụ ó

à
y,
ụ ề l ơ

á

á
ó


ộ ,

ụ ề l ơ

:

16

ệ lự
àế

ế ụ

ộ ố


T ế

ế ề l ơờ là
T ế
b

ế ề l ơ

á

l

,ơ

e

(2)

ơ

e

(3)

ơ


à

í


ó

ờ l
áà

ế ề l ơ

e

á

:

ó


ờ l

ơy

íó

ó


ờ l

ờ là ề l ơ


ó á
b

á yế


b
ơ
ấ,

à

à

+Tề

ế
llự là

ệ ,

ế

ế á

:

ờ,

+ Tề

ụy

ếụ ề

ế ,
à


yế

+Tề

à ó í

á

ế ,

ấ l ợ

ộ, ý ế
yế

b

íố,


ờ lá
á

ế
ó áà ự


- Phụ cấp: là

ál ơ

ờ l

á

ụ ề

ó ế

à ó

,
Để

íl

l

á


y

ề l ơ- Tiền thưởng: à

á

á

á

(4) Kế
à(1)

Tề

à

e bế

à
y áà ò

l

ề l ơ

óá

ế ề l ơ

Hệ

l

âí ố
T ế

ếá
b


ờ l
á

:

ụ ấ

ộ ,
lợ

ế

ỏe


ụ ấ

ổbế

17

á

ệ ,

ụ ấ,ờ l

V

òé

à

á

ơ


*C
ờ l


ế

á

ếờ lờ lấy

lự là

, ừ ó

bộ, là

áộ ,

Cà

- Trợ cấp: là
l

ụ ấ là ể

á

â

lế

á

ế là á

lợ

b

ờ l

à

à

á

à


ế

ế


l

ơ â

ếá

ế

bó ơ

áờ l

l,

ệ , ừ ó

ơlự

ế ừ

áờ l

lự là


ế
ó-P

lợ b b ộ : là á

ál

lợ

ờ l

:e

y

ế ộb

lợ ố

á l


Ở,

ế ộ ợ ấ

-P

lợ ự

,

ệ b b ộ
lợ b

ế ộ ợ ấ ố
b

yệ là: á

lợ í

à

, á

ờ l
l
lợ

ờ ly

ày b

ồ :Bb ộ b
,

ế ộ ợ ấ

ệ ,

í

àà

lự

â

ể, à

ồ :à

í


Cá l
l

lợ
,b) Cô
C
ệ ổ

,

ụ tổ, bồ

,

à


ụ ổ

à

l
íí

18

ụ á

àlệế :

á
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×