Tải bản đầy đủ

0 14 NGÀY ĐÍCH 8 điểm số 12

D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

18.6.2017

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

HÓA H C - 14 NGÀY ÍCH 8 I M

Ngày th 12: V n d ng BTNT, BT T rèn luy n các bài t p có Fe2+, Fe3+.
Rèn lý thuy t vô c t ng h p.

Ngày th 12 hãy cùng tôi gi i quy t tr n v n nh ng n i dung sau nhé!
N i dung 1. Ôn t p lý thuy t v s t

N i dung 2. Ch n l c m t s bài t p c b n v s t và h p ch t
N i dung 3. Rèn

vô c t ng h p m c

CÔNG VI C NH NG NGÀY V

m c

5, 6, 7 i m, ch ng li t ( ang so n)

ÍCH CÒN L I C A TÔI NH

Ngày th 13: BTNT, BTKL h u c c n b n. Rèn
Ngày th 14: T ng h p m t s l i sai th

SAU

lý thuy t và bài t p h u c .

ng m c ph i. Làm

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

lý thuy t t ng h p.

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

N i dung 1. Ôn t p lý thuy t v s t (s u t m)
Do th i gian cu i c n thi nhi u vi c ph i làm nên th y không so n k p và y h t
c. Ch y u là t ng h p
l i và tham kh o t m t s di n àn h c t p. Mong các em ón nh n và s thông c m c a tác gi (th y Ng c)!
D ng 1: C u t o và tính ch t v t lí
Câu 1: Nguyên t s t có c u hình là: 1s22s22p63s23p63d64s2. V trí c a s t trong B ng h th ng tu n hoàn
các nguyên t hóa h c là:


A. Ô 28 chu kì 4, phân nhóm ph nhóm VIII.
B. Ô 25, chu kì 3 phân nhóm ph nhóm VII .
C. Ô 26, chu kì 4, phân nhóm ph nhóm VIII.
D. Ô 26, chu kì 2, phân nhóm ph nhóm VII.
Câu 2: C u hình electron c a nguyên t ho c ion nào d i ây
c vi t úng?
A. 26Fe: [Ar] 4s13d7.
B. 26Fe2+: [Ar] 4s23d4 .
C. 26Fe2+: [Ar] 3d44s2 .
D. 26Fe3+: [Ar] 3d5.
Câu 3: Nh n xét nào d i ây là úng:
A. H p ch t s t (III) b n h n h p ch t s t (II) vì c u hình electron c a ion Fe3+ có ít electron h n c a
ion Fe2+.
B. H p ch t s t (III) b n h n h p ch t s t (II) vì c u hình electron c a ion Fe3+ b n h n c a ion Fe2+.
C. H p ch t s t (III) kém b n h n h p ch t s t (II) vì ion Fe3+ có tính oxi hóa m nh h n ion Fe2+.
D. A và B u úng.
Câu 4: Tính ch t v t lí nào d i ây không ph i là tính ch t v t lí c a s t:
A. Kim lo i n ng, khó nóng ch y.
B. Màu vàng nâu, d o, d rèn.
C. D n i n và nhi t t t.
D. Có tính nhi m t .
Câu 5: Trong các kim lo i sau: Cu, Al, Fe, Pb. Kim lo i th ng dùng làm v t li u d n i n, d n nhi t là:
A. Cu, Fe.
B. Pb, Al.
C. Fe, Pb.
D. Cu, Al.
D ng 2: Tính ch t hóa h c c b n
Câu 6: Dãy kim lo i nào sau ây
c s p theo th t ho t ng hoá h c t ng d n?
A. K, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag.
B. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu.
C. Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, K.
D. Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, K.
Câu 7: Dãy các ion x p theo chi u gi m d n tính oxi hoá là (bi t trong dãy i n hóa, c p Fe3+/Fe2+
tr c c p Ag+/Ag):
B. Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+
A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+
C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+
D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+
Câu 8: Cho các ph n ng x y ra sau ây:
(1) AgNO3 + Fe(NO3)2
Fe(NO3)3 + Ag
(2) Mn + 2HCl
MnCl2 + H2
Dãy các ion
c s p x p theo chi u t ng d n tính oxi hoá là:
A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.
B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.
C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.
D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.
Câu 9: Cho bi t các ph n ng x y ra sau:
2FeBr2 + Br2
2FeBr3
2NaBr + Cl2
2NaCl + Br2
Phát bi u úng là:
A. Tính kh c a Br- m nh h n c a Fe2+.
B. Tính oxi hóa c a Cl2 m nh h n c a Fe3+.
C. Tính kh c a Cl- m nh h n c a Br-.
D. Tính oxi hóa c a Br2 m nh h n c a Cl2.
Câu 10: M nh không úng là:
c Cu.
A. Fe2+ oxi hoá
B. Fe kh
c Cu2+ trong dung d ch.
C. Fe3+ có tính oxi hóa m nh h n Cu2+.
D. Tính oxi hóa c a các ion t ng theo th t : Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.
2

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

ng


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Câu 11: Cho 4 kim lo i: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung d ch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim lo i nào ã cho
tác d ng
c v i c 4 dung d ch trên:
A. Al.
B. Fe.
C. Mg.
D. A, B, C u sai.
Câu 12:
kh ion Fe3+ trong dung d ch thành ion Fe2+ có th dùng m t l ng d :
A. kim lo i Cu.
B. kim lo i Ag.
C. kim lo i Ba.
D. kim lo i Mg.
Câu 13: Ph n ng nào sau ây i u ch
c Fe(NO3)3?
A. Fe + HNO3 c ngu i .
B. Fe + Cu(NO3)2.
C. Fe + Fe(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 + AgNO3.
Câu 14: X là kim lo i ph n ng
c v i dung d ch H2SO4 loãng, Y là kim lo i tác d ng
c v i dung d ch
Fe(NO3)3. Hai kim lo i X, Y l n l t là (bi t th t trong dãy th i n hoá: Fe3+/Fe2+ ng tr c Ag+/Ag):
A. Ag, Mg.
B. Cu, Fe.
C. Fe, Cu.
D. Mg, Ag.
2+
Câu 15: Th t m t s c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá nh sau: Mg /Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+;
Ag+/Ag. Dãy ch g m các ch t, ion tác d ng
c v i ion Fe3+ trong dung d ch là:
+
2+
A. Fe, Cu, Ag .
B. Mg, Fe , Ag.
C. Mg, Cu, Cu2+.
D. Mg, Fe, Cu.
Câu 16: Th t m t s c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá nh sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. C p ch t
không ph n ng v i nhau là:
A. Cu và dung d ch FeCl3.
B. dung d ch FeCl2 và dung d ch CuCl2.
C. Fe và dung d ch CuCl2.
D. Fe và dung d ch FeCl3.
Câu 17: C p ch t không x y ra ph n ng hoá h c là:
B. Fe cho vào dung d ch HCl.
A. Cu cho vào dung d ch FeCl3.
C. Fe cho vào dung d ch FeCl3.
D. Cu cho vào dung d ch FeCl2.
Câu 18: Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i: Fe, Cu, Ag.
tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay i
kh i l ng có th dùng:
A. Dung d ch AgNO3.
B. Dung d ch HCl và khí O2.
D. Dung d ch HNO3.
C. Dung d ch FeCl3.
Câu 19: M t h n h p g m Ag, Cu, Fe.
tinh ch Ag có th dùng:
A. Dung d ch HCl.
B. Dung d ch Cu(NO3)2.
C. Dung d ch AgNO3.
D. Dung d ch H2SO4 m c.
Câu 20: Ngâm Cu vào dung d ch AgNO3 thu
c dung d ch A. Sau ó ngâm s t d vào dung d ch A thu
c
dung d ch B. Ch t tan trong dung d ch B g m:
B. Fe(NO3)3.
A. Fe(NO3)2.
C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 Cu(NO3)2, AgNO3.
D ng 3: i u ch , s n xu t
Câu 21: Dãy các kim lo i u có th
c i u ch b ng ph ng pháp i n phân dung d ch mu i c a chúng là:
A. Ba, Ag, Au.
B. Fe, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Cr.
D. Mg, Zn, Cu.
Câu 22:
i u ch Fe trong công nghi p ng i ta s d ng ph ng pháp:
A. i n phân dung d ch mu i s t.
B. i n phân nóng ch y mu i s t.
C. kh oxit s t b ng CO ho c H2 nhi t
cao.
D. dùng kim lo i có tính kh m nh kh ion s t trong dung d ch mu i thành kim lo i t do.
Câu 23: Cho kim lo i M tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng l y khí H2 kh oxit kim lo i N (các ph n ng
u x y ra). M và N l n l t là nh ng kim lo i nào sau ây:
A. ng và s t.
B. B c và ng.
C. ng và b c.
D. S t và ng.
Câu 24: Cho lu ng khí H2 (d ) qua h n h p các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhi t
cao. Sau ph n
ng h n h p r n còn l i là:
A. Cu, Fe, Zn, MgO.
B. Cu, Fe, ZnO, MgO.
C. Cu, Fe, Zn, Mg.
D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
c
Câu 25: Cho khí CO (d ) i vào ng s nung nóng ng h n h p X g m Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu
ch t r n Y. Cho Y vào dung d ch NaOH (d ), khu y k , th y còn l i ph n không tan Z. Gi s các ph n ng x y
ra hoàn toàn. Ph n không tan Z g m:
A. Mg, Fe, Cu.
B. MgO, Fe3O4, Cu. C. MgO, Fe, Cu.
D. Mg, Al, Fe, Cu.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

3


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 26: Tr ng h p nào sau ây không có s phù h p gi a tên qu ng s t công th c h p ch t chính có trong
qu ng?
A. Hematit nâu ch a Fe2O3.
B. Manhetit ch a Fe3O4 .
C. Xi erit ch a FeCO3.
D. Pirit ch a FeS2 .
Câu 27: Tên c a các qu ng ch a FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 l n l t là:
A. Hematit, pirit, manhetit, xi erit.
B. Xi erit, hematit, manhetit, pirit .
C. Xi erit, manhetit, pirit, hematit.
D. Pirit, hematit, manhetit, xi erit.
Câu 28: Trong các lo i qu ng s t, qu ng có hàm l ng s t cao nh t là:
A. hematit .
B. xi erit.
C. hematit nâu.
D. manhetit.
Câu 29: Thành ph n nào d i ây không c n thi t trong quá trình s n xu t gang?
A. Qu ng s t có ch a 30% - 95% oxit s t, không ch a ho c ch a r t ít S, P.
B. Than c c (không có trong t nhiên, ph i i u ch t than m ).
C. Ch t ch y (CaCO3 dùng t o x xilicat).
D. Gang tr ng hay gang xám ho c s t thép ph li u.
Câu 30: Nguyên t c luy n thép t gang là:
A. Dùng CaO ho c CaCO3 kh t p ch t Si, P, S, Mn, trong gang thu
c thép.
B. Dùng ch t kh CO kh oxit s t thành s t nhi t
cao.
C. Dùng O2 oxi hoá các t p ch t Si, P, S, Mn, trong gang thu
c thép.
D. T ng thêm hàm l ng cacbon trong gang thu
c thép.
--- H T N I DUNG 1 ---

So áp án tham kh o bên d

4

i, n u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

áp án n i dung 1. Ôn t p lý thuy t v s t (s u t m)
Do th i gian cu i c n thi nhi u vi c ph i làm nên th y không so n k p và y h t
c. Ch y u là t ng h p
l i và tham kh o t m t s di n àn h c t p. Mong các em ón nh n và s thông c m c a tác gi .
D ng 1: C u t o và tính ch t v t lí

Câu 1: Nguyên t s t có c u hình là: 1s22s22p63s23p63d64s2. V trí c a s t trong B ng h th ng tu n hoàn
các nguyên t hóa h c là:
A. Ô 28 chu kì 4, phân nhóm ph nhóm VIII.
B. Ô 25, chu kì 3 phân nhóm ph nhóm VII .
C. Ô 26, chu kì 4, phân nhóm ph nhóm VIII.
D. Ô 26, chu kì 2, phân nhóm ph nhóm VII.
Câu 2: C u hình electron c a nguyên t ho c ion nào d i ây
c vi t úng?
1 7
2+
A. 26Fe: [Ar] 4s 3d
B. 26Fe : [Ar] 4s23d4
C. 26Fe2+: [Ar] 3d44s2
D. 26Fe3+: [Ar] 3d5
Câu 3: Nh n xét nào d i ây là úng:
A. H p ch t s t (III) b n h n h p ch t s t (II) vì c u hình electron c a ion Fe3+ có ít electron h n c a
2+.
ion Fe
B. H p ch t s t (III) b n h n h p ch t s t (II) vì c u hình electron c a ion Fe3+ b n h n c a ion Fe2+.
C. H p ch t s t (III) kém b n h n h p ch t s t (II) vì ion Fe3+ có tính oxi hóa m nh h n ion Fe2+.
D. A và B u úng.
Câu 4: Tính ch t v t lí nào d i ây không ph i là tính ch t v t lí c a s t:
A. Kim lo i n ng, khó nóng ch y.
B. Màu vàng nâu, d o, d rèn.
C. D n i n và nhi t t t.
D. Có tính nhi m t .
Câu 5: Trong các kim lo i sau: Cu, Al, Fe, Pb. Kim lo i th ng dùng làm v t li u d n i n, d n nhi t là:
A. Cu, Fe.
B. Pb, Al.
C. Fe, Pb.
D. Cu, Al.
D ng 2: Tính ch t hóa h c c b n

Câu 6: Dãy kim lo i nào sau ây
c s p theo th t ho t ng hoá h c t ng d n?
A. K, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag.
B. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu.
C. Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, K.
D. Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, K.
Câu 7: Dãy các ion x p theo chi u gi m d n tính oxi hoá là (bi t trong dãy i n hóa, c p Fe3+/Fe2+
tr c c p Ag+/Ag):
A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+
B. Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+
3+
2+
2+
C. Ag+, Fe , Cu , Fe
D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+
Câu 8: Cho các ph n ng x y ra sau ây:
(1) AgNO3 + Fe(NO3)2
Fe(NO3)3 + Ag
(2) Mn + 2HCl
MnCl2 + H2
Dãy các ion
c s p x p theo chi u t ng d n tính oxi hoá là:
A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.
B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.
C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.
D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.
Câu 9: Cho bi t các ph n ng x y ra sau:
2FeBr2 + Br2
2FeBr3
2NaBr + Cl2
2NaCl + Br2
Phát bi u úng là:
A. Tính kh c a Br- m nh h n c a Fe2+.
B. Tính oxi hóa c a Cl2 m nh h n c a Fe3+.
C. Tính kh c a Cl- m nh h n c a Br-.
D. Tính oxi hóa c a Br2 m nh h n c a Cl2.
Câu 10: M nh không úng là:
A. Fe2+ oxi hoá
c Cu.
2+
B. Fe kh
c Cu trong dung d ch.
C. Fe3+ có tính oxi hóa m nh h n Cu2+.
D. Tính oxi hóa c a các ion t ng theo th t : Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

ng

5


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 11: Cho 4 kim lo i: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung d ch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim lo i nào ã cho
tác d ng
c v i c 4 dung d ch trên:
A. Al.
B. Fe.
C. Mg.
D. A, B, C u sai.
3+
2+
Câu 12:
kh ion Fe trong dung d ch thành ion Fe có th dùng m t l ng d :
A. kim lo i Cu.
B. kim lo i Ag.
C. kim lo i Ba.
D. kim lo i Mg.
Câu 13: Ph n ng nào sau ây i u ch
c Fe(NO3)3?
A. Fe + HNO3 c ngu i .
B. Fe + Cu(NO3)2.
C. Fe + Fe(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 + AgNO3.
Câu 14: X là kim lo i ph n ng
c v i dung d ch H2SO4 loãng, Y là kim lo i tác d ng
c v i dung d ch
Fe(NO3)3. Hai kim lo i X, Y l n l t là (bi t th t trong dãy th i n hoá: Fe3+/Fe2+ ng tr c Ag+/Ag):
A. Ag, Mg.
B. Cu, Fe.
C. Fe, Cu.
D. Mg, Ag.
Câu 15: Th t m t s c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá nh sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+;
Ag+/Ag. Dãy ch g m các ch t, ion tác d ng
c v i ion Fe3+ trong dung d ch là:
A. Fe, Cu, Ag+.
B. Mg, Fe2+, Ag.
C. Mg, Cu, Cu2+.
D. Mg, Fe, Cu.
2+
Câu 16: Th t m t s c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá nh sau: Fe /Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. C p ch t
không ph n ng v i nhau là:
A. Cu và dung d ch FeCl3.
B. dung d ch FeCl2 và dung d ch CuCl2.
C. Fe và dung d ch CuCl2.
D. Fe và dung d ch FeCl3.
Câu 17: C p ch t không x y ra ph n ng hoá h c là:
B. Fe cho vào dung d ch HCl.
A. Cu cho vào dung d ch FeCl3.
C. Fe cho vào dung d ch FeCl3.
D. Cu cho vào dung d ch FeCl2.
Câu 18: Cho h n h p b t X g m 3 kim lo i: Fe, Cu, Ag.
tách nhanh Ag ra kh i X mà không làm thay i
kh i l ng có th dùng:
A. Dung d ch AgNO3.
B. Dung d ch HCl và khí O2.
C. Dung d ch FeCl3.
D. Dung d ch HNO3.
Câu 19: M t h n h p g m Ag, Cu, Fe.
tinh ch Ag có th dùng:
A. Dung d ch HCl.
B. Dung d ch Cu(NO3)2.
C. Dung d ch AgNO3.
D. Dung d ch H2SO4 m c.
c dung d ch A. Sau ó ngâm s t d vào dung d ch A thu
c
Câu 20: Ngâm Cu vào dung d ch AgNO3 thu
dung d ch B. Ch t tan trong dung d ch B g m:
A. Fe(NO3)2.
B. Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)2 Cu(NO3)2, AgNO3.
D ng 3: i u ch , s n xu t

Câu 21: Dãy các kim lo i u có th
c i u ch b ng ph ng pháp i n phân dung d ch mu i c a chúng là:
A. Ba, Ag, Au.
B. Fe, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Cr.
D. Mg, Zn, Cu.
Câu 22:
i u ch Fe trong công nghi p ng i ta s d ng ph ng pháp:
A. i n phân dung d ch mu i s t.
B. i n phân nóng ch y mu i s t.
C. kh oxit s t b ng CO ho c H2 nhi t
cao.
D. dùng kim lo i có tính kh m nh kh ion s t trong dung d ch mu i thành kim lo i t do.
Câu 23: Cho kim lo i M tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng l y khí H2 kh oxit kim lo i N (các ph n ng
u x y ra). M và N l n l t là nh ng kim lo i nào sau ây:
A. ng và s t.
B. B c và ng.
C. ng và b c.
D. S t và ng.
Câu 24: Cho lu ng khí H2 (d ) qua h n h p các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhi t
cao. Sau ph n
ng h n h p r n còn l i là:
A. Cu, Fe, Zn, MgO.
B. Cu, Fe, ZnO, MgO.
C. Cu, Fe, Zn, Mg.
D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
Câu 25: Cho khí CO (d ) i vào ng s nung nóng ng h n h p X g m Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu
c
ch t r n Y. Cho Y vào dung d ch NaOH (d ), khu y k , th y còn l i ph n không tan Z. Gi s các ph n ng x y
ra hoàn toàn. Ph n không tan Z g m:
A. Mg, Fe, Cu.
B. MgO, Fe3O4, Cu. C. MgO, Fe, Cu.
D. Mg, Al, Fe, Cu.
6

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Câu 26: Tr ng h p nào sau ây không có s phù h p gi a tên qu ng s t công th c h p ch t chính có trong
qu ng?
A. Hematit nâu ch a Fe2O3.
B. Manhetit ch a Fe3O4 .
C. Xi erit ch a FeCO3.
D. Pirit ch a FeS2 .
Câu 27: Tên c a các qu ng ch a FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 l n l t là:
A. Hematit, pirit, manhetit, xi erit.
B. Xi erit, hematit, manhetit, pirit .
C. Xi erit, manhetit, pirit, hematit.
D. Pirit, hematit, manhetit, xi erit.
Câu 28: Trong các lo i qu ng s t, qu ng có hàm l ng s t cao nh t là:
A. hematit .
B. xi erit.
C. hematit nâu.
D. manhetit.
Câu 29: Thành ph n nào d i ây không c n thi t trong quá trình s n xu t gang?
A. Qu ng s t có ch a 30% - 95% oxit s t, không ch a ho c ch a r t ít S, P.
B. Than c c (không có trong t nhiên, ph i i u ch t than m ).
C. Ch t ch y (CaCO3 dùng t o x xilicat).
D. Gang tr ng hay gang xám ho c s t thép ph li u.
Câu 30: Nguyên t c luy n thép t gang là:
A. Dùng CaO ho c CaCO3 kh t p ch t Si, P, S, Mn, trong gang thu
c thép.
B. Dùng ch t kh CO kh oxit s t thành s t nhi t
cao.
C. Dùng O2 oxi hoá các t p ch t Si, P, S, Mn, trong gang thu
c thép.
D. T ng thêm hàm l ng cacbon trong gang thu
c thép.

--- H T N I DUNG 1 ---

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

7


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

N i dung 2. Ch n l c m t s bài t p c b n v s t và h p ch t

M TS
a)
-

KI N TH C RÀNG BU C VÀ KINH NGHI M GI I TOÁN

i u ki n

các ion cùng t n t i trong 1 dung d ch.

Chúng không ph n ng
c v i nhau. C n ghi nh t t ho c d a vào b ng tính tan rèn luy n.
i u ki n các ion ph n ng
c v i nhau: s n ph m c a ph n ng ph i có ít nh t 1 trong các ch t
sau: k t t a, ch t khí, ch t i n li y u (H2O, CH3COOH, ).

b) So sánh

m nh, y u tính oxi hóa

Trong dung d ch có H+ và NO3- thì tính oxi hóa s p x p theo th t sau: (H+, NO3-) > H+.
ch c ch n NO3- ã h t và
S n ph m kh c a H+ là H2. H qu t so sánh trên: n u có khí H2
+
không còn t n t i NO3 trong dung d ch sau ph n ng. D ng (H , NO3 ) c n k n ng vi t bán ph n ng.

-

c) D ng t n t i c a s t
-

Các s oxi hóa c a Fe là: 0, +2, +3.
Trong dung d ch Fe ch t n t i 2 d ng Fe2+ và Fe3+.
C nn m
c c p oxi hóa kh liên quan n Fe và v n d ng
c khi g p bài t p c th . Ví d : n u
t duy
c ch t r n ch a kim lo i ng tr c Fe, Fe, Cu, thì dung d ch sau ch c ch n không t n t i
Fe3+.
Fe2+ có tính kh : nên không cùng t n t i v i dung d ch ch a (H+ và NO3-).
Fe3O4 chính là t h p 2 oxit FeO.Fe2O3 (theo t l mol 1:1). M t s bài t p có th v n d ng phép quy i
này gi i quy t nhanh chóng.

-

d) D ng t n t i c a nhôm
-

Các s oxi hóa c a Al là: 0, +3.
Trong dung d ch Al ch t n t i 2 d ng: Al3+ ho c AlO2-.
K t t a Al(OH)3 có tính l ng tính. H qu : n u sau ph n ng có k t t a thì dung d ch sau ph n ng
không th ch a H+ d hay OH- d n a.
Dd NH3 d s k t t a hoàn toàn Al3+ mà không lo k t t a b hòa tan.
Dd NH3 d s không cho k t t a v i Cu2+, Zn2+, Ag+ vì NH3 d t o ph c
c v i các ion này.
D ng AlO2 có th
c tái t o thành Al(OH)3 trong CO2(có m t H2O) ho c trong dung d ch HCl v a
.
c tái t o không lo b hòa tan.
N u CO2 d thì k t t a
N u HCl d thì k t t a
c tái t o s b hòa tan d n.

-

e) Kinh nghi m gi i toán

Dung d ch ch a (H+ và NO3-) th hi n tính oxi hóa m nh, ch t kh khi g p (H+ và NO3-) s b oxi hóa
lên m c oxi hóa cao nh t. Ví d FeS, FeS2 khi g p (H+ và NO3-) s lên Fe3+, SO42-,
Khi g p Mg, Al, Zn tác d ng v i (H+ và NO3-) thì ph i
phòng có NH4+ trong dung d ch.
tính s mol HNO3 ph n ng c n t duy b o toàn nguyên t (N), (H),
Dung d ch ch a HSO4- thì hi u ây nh 1 axit m nh g m (H+ và SO42-).
Th ng thì nh ng ion kim lo i ki m s không tham gia ph n ng trao i ion. Và d ng t n t i c a
chúng là Na+, K+, Li+,
N u trong dung d ch sau ph n ng khi nh n nh
c s mol c a cation ã bi t nh h n (ho c l n h n)
s mol anion ã bi t thì c n xem xét ion còn l i nên là cation hay là anion, ?
Cu i cùng gi i quy t bài t p b ng ph ng pháp BT T th t t i u, các em c n có v n ki n th c lý
thuy t v ng, ch không theo ki u d oán b a ion r i b o toàn; ho c không bi t ch c ch n, không n m
c các ràng bu c nh t nh thì vi c gi i toán s b t c, m t ph ng h ng.

-

Xem thêm s
8

s di chuy n c a Al, Fe
Group:

CM

nh ng ph n v
TÔI - M

ích tr

c ó!

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Bài t p rèn luy n n i dung 2
Câu 1: Nung m gam b t s t trong oxi, thu
c 3 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung
d ch HNO3 (d ), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là :
A. 2,52.
B. 2,22.
C. 2,62.
D. 2,32.
( thi tuy n sinh i h c kh i B n m 2007)
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12 gam h n h p Fe, Cu (t l mol 1:1) b ng axit HNO3, thu
c V lít ( ktc) h n
h p khí X (g m NO và NO2) và dung d ch Y (ch ch a hai mu i và axit d ). T kh i c a X i v i H2 b ng 19.
Giá tr c a V là :
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 5,60.
D. 3,36.
( thi tuy n sinh i h c kh i A n m 2007)
Câu 3: Nung n hoàn toàn 0,005 mol FeCO3 trong bình kín ch a 0,01 mol O2 thu
c ch t r n A.
hòa tan
h t A b ng dung d ch HNO3 c nóng thì s mol HNO3 c n dùng các ph n ng x y ra v a
t o thành dung
d ch ch a mu i duy nh t là
A. 0,14.
B. 0,16.
C. 0,15.
D. 0,18.
Câu 4: Cho h n h p A g m có 1 mol FeS2; 1 mol FeS và 1 mol S tác d ng hoàn toàn v i H2SO4 ( c, nóng,
d ) thu
c V lít khí SO2 ( ktc). Tính V?
A. 224.
B. 336.
C. 448.
D. 560.
thu
c V lít NO
Câu 5: Hòa tan h t 5,2 gam h n h p ch t r n X g m FeS và FeS2 trong dd HNO3 v a
( ktc) là s n ph m kh duy nh t và dung d ch Y ch ch a 1 mu i duy nh t. Giá tr c a V là
A. 8,96
B. 2,24
C. 3,36
D. 4,48
Câu 6: Kh hoàn toàn m gam oxit MxOy c n v a
17,92 lít khí CO thu
c a gam kim lo i. Cho kim lo i
qua dung d ch H2SO4 c nóng d thu
c 20,16 lít SO2 ktc. Công th c c a oxit là
A. Fe3O4.
B. Cr2O3.
C. CrO.
D. FeO.
C n ph i chú ý nh ng bài toán có Fe d và Cu d
dung d ch không ch a Fe3+.
Câu 7: Hòa tan h t m gam h n h p g m Cu và 2 oxit s t c n v a 500 ml dd HCl 1,2M. Cô c n dung d ch
sau ph n ng thu
c 38,74 gam h n h p hai mu i. Tính m?
Câu 8: Cho 61,2 gam h n h p X g m Cu và Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng un nóng và khu y
u. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c 3,36 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ktc), dung d ch
Y và còn l i 2,4 gam kim lo i. Cô c n dung d ch Y
c m gam mu i. Tính m?
Câu 9: Cho m gam h n h p Cu và Fe vào 200 ml dung d ch AgNO3 0,2M, sau m t th i gian thu
c 4,16
gam ch t r n X và dung d ch Y. Cho 5,2 gam Zn vào dd Y, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c
5,82 gam ch t r n Z và dd ch ch a m t mu i duy nh t. Tính giá tr c a m?
Câu 10: Hòa tan m gam h n h p Fe, Cu ( Fe chi m 40%) vào 380 ml dung d ch HNO3 1M. Sau ph n ng thu
c dung d ch Y và 0,7m gam ch t r n và 1,12 lít h n h p g m NO, N2O ( ktc) (là hai s n ph m kh duy
nh t). Kh i l ng mu i khan thu
c khi cô c n dung d ch Y là bao nhiêu gam?
Câu 11: Cho h n h p g m 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung d ch ch a h n h p g m H2SO4 0,5M
và NaNO3 0,2M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và khí NO (s n ph m kh duy
nh t). Cho V ml dung d ch NaOH 1M vào dung d ch X thì l ng k t t a thu
c là l n nh t. Giá tr t i thi u
c a V là
A. 120.
B. 240.
C. 360.
D. 400.
( thi th
i h c l n 5 THPT chuyên KHTN Hà N i, n m h c 2012 2013)
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung d ch HNO3 4M, s n ph m thu
c g m dung d ch
X và m t ch t khí thoát ra. Dung d ch X có th hòa tan t i a m gam Cu. Bi t trong các quá trình trên, s n
ph m kh duy nh t c a N+5 u là NO. Giá tr c a m là
A. 12,8.
B. 6,4.
C. 9,6.
D. 3,2.
( thi tuy n sinh i h c kh i B n m 2012)
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

9


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 13: Hòa tan h t 31,2 gam h n h p Fe, FeO, Fe2O3 vào 800 ml dung d ch HNO3 2M v a , thu
c V lít
NO ( ktc, s n ph m kh duy nh t) và dung d ch X. Dung d ch X hòa tan t i a 9,6 gam Cu. Giá tr c a V là
A. 8,21 lít.
B. 6,72 lít.
C. 3,36 lít.
D. 3,73 lít.
( thi th
i h c l n 1 THPT chuyên KHTN Hu , n m h c 2013 2014)
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam h n h p X g m Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong 400 ml dung d ch HNO3 3M
(d ), un nóng, thu
c dung d ch Y và V lít khí NO (là s n ph m kh duy nh t). Cho 350 ml dung d ch
NaOH 2M vào dung d ch Y, thu
c 21,4 gam k t t a và dung d ch Z. Giá tr c a V là
A. 3,36.
B. 5,04.
C. 5,6.
D. 4,48.
( thi th
i h c Tr ng THPT Lê H ng Phong Nam nh, n m h c 2011 2012)
Câu 15: Cho m gam b t Fe vào 800 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c 0,6m gam h n h p b t kim lo i và V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t,
ktc). Giá tr c a m và V l n l t là
A. 17,8 và 4,48.
B. 17,8 và 2,24.
C. 10,8 và 4,48.
D. 10,8 và 2,24.
( thi tuy n sinh i h c kh i B n m 2009)
--- H T N I DUNG 2 ---

So áp án tham kh o bên d

10

i, n u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

áp án n i dung 2. Ch n l c m t s bài t p c b n v s t và h p ch t
Câu 1: Nung m gam b t s t trong oxi, thu
c 3 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung
d ch HNO3 (d ), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là :
A. 2,52.
B. 2,22.
C. 2,62.
D. 2,32.
( thi tuy n sinh i h c kh i B n m 2007)
c V lít ( ktc) h n
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 12 gam h n h p Fe, Cu (t l mol 1:1) b ng axit HNO3, thu
h p khí X (g m NO và NO2) và dung d ch Y (ch ch a hai mu i và axit d ). T kh i c a X i v i H2 b ng 19.
Giá tr c a V là :
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 5,60.
D. 3,36.
( thi tuy n sinh i h c kh i A n m 2007)
Câu 3: Nung n hoàn toàn 0,005 mol FeCO3 trong bình kín ch a 0,01 mol O2 thu
c ch t r n A.
hòa tan
h t A b ng dung d ch HNO3 c nóng thì s mol HNO3 c n dùng các ph n ng x y ra v a
t o thành dung
d ch ch a mu i duy nh t là
A. 0,14.
B. 0,16.
C. 0,15.
D. 0,18.
G i ý: (FeCO3
CO2=0,05; còn Fe=0,05 + O còn =0,05, O2 m i =0,01)
3+
BT.e (Fe và NO2)

Fe=0,05; t ng O=0,07

Câu 4: Cho h n h p A g m có 1 mol FeS2; 1 mol FeS và 1 mol S tác d ng hoàn toàn v i H2SO4 ( c, nóng,
d ) thu
c V lít khí SO2 ( ktc). Tính V?
A. 224.
B. 336.
C. 448.
D. 560.
L u ý: S+4 là s n ph m kh c a H2SO4, còn toàn b
Câu 5: Hòa tan h t 5,2 gam h n h p ch t r n X g
( ktc) là s n ph m kh duy nh t và dung d ch Y ch
A. 8,96
B. 2,24

S ban u i v S+6 r i nhé.
m FeS và FeS2 trong dd HNO3 v a
thu
ch a 1 mu i duy nh t. Giá tr c a V là
C. 3,36
D. 4,48

c V lít NO

G i ý: Mu i duy nh t là Fe2(SO4)3
Quy i, Tóm t t dung d ch. K t h p BTNT, BT T, BTe
Câu 6: Kh hoàn toàn m gam oxit MxOy c n v a
17,92 lít khí CO thu
c a gam kim lo i. Cho kim lo i
c 20,16 lít SO2 ktc. Công th c c a oxit là
qua dung d ch H2SO4 c nóng d thu
A. Fe3O4.
B. Cr2O3.
C. CrO.
D. FeO.
C n ph i chú ý nh ng bài toán có Fe d và Cu d
dung d ch không ch a Fe3+.
Câu 7: Hòa tan h t m gam h n h p g m Cu và 2 oxit s t c n v a 500 ml dd HCl 1,2M. Cô c n dung d ch
sau ph n ng thu
c 38,74 gam h n h p hai mu i. Tính m?
s=22,24
Câu 8: Cho 61,2 gam h n h p X g m Cu và Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng un nóng và khu y
u. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c 3,36 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ktc), dung d ch
Y và còn l i 2,4 gam kim lo i. Cô c n dung d ch Y
c m gam mu i. Tính m?
s=151,5
Câu 9: Cho m gam h n h p Cu và Fe vào 200 ml dung d ch AgNO3 0,2M, sau m t th i gian thu
c 4,16
gam ch t r n X và dung d ch Y. Cho 5,2 gam Zn vào dd Y, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c
5,82 gam ch t r n Z và dd ch ch a m t mu i duy nh t. Tính giá tr c a m?
s=1,76 gam
Câu 10: Hòa tan m gam h n h p Fe, Cu ( Fe chi m 40%) vào 380 ml dung d ch HNO3 1M. Sau ph n ng thu
c dung d ch Y và 0,7m gam ch t r n và 1,12 lít h n h p g m NO, N2O ( ktc) (là hai s n ph m kh duy
nh t). Kh i l ng mu i khan thu
c khi cô c n dung d ch Y là bao nhiêu gam?
s=27 gam
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

11


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 11: Cho h n h p g m 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung d ch ch a h n h p g m H2SO4 0,5M
và NaNO3 0,2M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và khí NO (s n ph m kh duy
nh t). Cho V ml dung d ch NaOH 1M vào dung d ch X thì l ng k t t a thu
c là l n nh t. Giá tr t i thi u
c a V là
A. 120.
B. 240.
C. 360.
D. 400.
( thi th
i h c l n 5 THPT chuyên KHTN Hà N i, n m h c 2012 2013)
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung d ch HNO3 4M, s n ph m thu
c g m dung d ch
X và m t ch t khí thoát ra. Dung d ch X có th hòa tan t i a m gam Cu. Bi t trong các quá trình trên, s n
ph m kh duy nh t c a N+5 u là NO. Giá tr c a m là
A. 12,8.
B. 6,4.
C. 9,6.
D. 3,2.
( thi tuy n sinh i h c kh i B n m 2012)
Câu 13: Hòa tan h t 31,2 gam h n h p Fe, FeO, Fe2O3 vào 800 ml dung d ch HNO3 2M v a , thu
c V lít
NO ( ktc, s n ph m kh duy nh t) và dung d ch X. Dung d ch X hòa tan t i a 9,6 gam Cu. Giá tr c a V là
A. 8,21 lít.
B. 6,72 lít.
C. 3,36 lít.
D. 3,73 lít.
( thi th
i h c l n 1 THPT chuyên KHTN Hu , n m h c 2013 2014)
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam h n h p X g m Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong 400 ml dung d ch HNO3 3M
(d ), un nóng, thu
c dung d ch Y và V lít khí NO (là s n ph m kh duy nh t). Cho 350 ml dung d ch
NaOH 2M vào dung d ch Y, thu
c 21,4 gam k t t a và dung d ch Z. Giá tr c a V là
A. 3,36.
B. 5,04.
C. 5,6.
D. 4,48.
( thi th
i h c Tr ng THPT Lê H ng Phong Nam nh, n m h c 2011 2012)
Câu 15: Cho m gam b t Fe vào 800 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c 0,6m gam h n h p b t kim lo i và V lít khí NO (s n ph m kh duy nh t,
ktc). Giá tr c a m và V l n l t là
A. 17,8 và 4,48.
B. 17,8 và 2,24.
C. 10,8 và 4,48.
D. 10,8 và 2,24.
( thi tuy n sinh i h c kh i B n m 2009)
--- H T N I DUNG 2 ---

12

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

N i dung 3. Ôn luy n lý thuy t và rèn

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

vô c t ng h p m c

-

S u t m và biên so n

5, 6, 7 i m

Câu 1: Cho các ph n ng sau (x y ra, n u có).
1) Hg + S
2) Al + S
3) Al + O2
4) Al + Cl2
5) FeCl2 + AgNO3 d
6) Cu + O2
7) SO2 + O2
8) Ag2S + O2
9) Ag + HCl
10) Fe3O4 + HCl
11) FeS + HCl
12) FeS2 + H2SO4
13) NaOH + Cl2
14) KClO3 + HCl
15) MnO2 + HCl
S ph n ng x y ra nhi t
th ng là
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 8.
Câu 2: Thu c th phù h p nh t nh n bi t các dung d ch sau: FeCl3, NaOH, MgSO4, Cu(NO3)2 là
A. Qu tím.
B. BaCl2.
C. AgNO3.
D. HCl.
0
CO (dö), t
Y (dö)
T (dö)
Câu 3: Th c hi n s
chuy n hóa sau: FeO
X
Z
Fe(NO3 )3 .
Các ch t X, Y, Z, T l n l t th a mãn là
A. Fe2O3, HCl, FeCl3, AgNO3.
B. Fe, Cl2, FeCl3, HNO3.
C. Fe, Cl2, FeCl3, Cu(NO3)2.
D. Fe, HCl, FeCl2, AgNO3.
Câu 4: Hòa tan h t 50 gam h n h p g m Al, Fe, CuO, MgO (trong ó O chi m 20% v kh i l ng) vào 5000
ml dung d ch HCl 1M, sau ph n ng thu
c 0,7 mol H2 và m gam mu i. Tính m.
A. 134,075.
B. 135.
C. 111,88.
D. 231,1.
Câu 5: Tính V (lít) dung d ch AgNO3 2M
tác d ng t i a v i 200 ml dung d ch g m FeCl2 1M và CuCl2
2M.
A. 0,5.
B. 0,6.
C. 0,7.
D. 0,8.
c dung d ch X. Cho dung d ch
Câu 6: Hòa tan h t 13,92 gam Fe3O4 trong dung d ch HCl v a , thu
AgNO3 vào X, thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 75,36.
B. 81,84.
C. 68,88.
D. 88,32.
Câu 7:
t cháy 3,834 gam m t kim lo i M trong khí clo,
c 16,614 gam ch t r n X. Hòa tan hoàn toàn X
trong dung d ch HCl,
c dung d ch Y. Cô c n c n th n dung d ch Y, thu
c 18,957 gam ch t r n khan.
Kim lo i M là
A. Ca.
B. Al.
C. Be.
D. Mg.
Câu 8: Cho h n h p kim lo i g m 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác d ng v i n c d . Sau khi các ph n ng x y
ra hoàn toàn kh i l ng ch t r n còn l i là
A. 2,3 gam.
B. 4,05 gam.
C. 2,7 gam.
D. 5,0 gam.
c 1,792 lít khí H2 ( ktc) và còn l i x
Câu 9: Cho 14,22 gam h n h p g m Na và Al2O3 vào n c d , thu
gam r n không tan. Giá tr c a x là
A. 5,27.
B. 1,70.
C. 2,38.
D. 3,40.
Câu 10: Cho 4,32 gam h n h p Na và Na2O vào n c d , thu
c 896 ml khí H2 ( ktc) và 200 ml dung d ch
X ch a NaOH xM. Giá tr c a x là
A. 0,4.
B. 0,6.
C. 0,8.
D. 1,0.
Câu 11: Cho 10 gam b t Fe vào 200 ml dung d ch CuSO4 x (mol/l), sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c 10,96 gam ch t r n. Giá tr c a x là
A. 1,0.
B. 0,6.
C. 0,8.
D. 0,4.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

13


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 12: Cho m gam kim lo i Mg vào 200 ml dung d ch CuSO4 1M, k t thúc ph n ng thu
c 2m gam ch t
r n g m hai kim lo i. Giá tr c a m là
A. 10.
B. 12.
C. 8.
D. 6.
Câu 13: Cho m gam h n h p g m Mg và Al vào 200 ml dung d ch Fe2(SO4)3 0,4M và CuSO4 0,8M. Sau khi
k t thúc ph n ng, thu
c dung d ch X và 20,19 gam r n Y. Cho dung d ch NaOH d vào X, th y l ng
NaOH ph n ng là 36,8 gam. Giá tr c a m là
A. 9,24.
B. 9,51.
C. 8,52.
D. 10,14.
Câu 14: Cho 10,02 gam h n h p X g m Mg, Al và Cu vào dung d ch HCl loãng d , thu
c 2,688 lít khí H2
( ktc) và dung d ch ch a 10,86 gam mu i. N u hòa tan h t 10,02 gam X trên vào dung d ch HNO3 loãng d ,
thu
c 0,12 mol khí NO và dung d ch ch a x gam mu i. Giá tr c a x là
A. 40,98.
B. 39,78.
C. 41,78.
D. 41,38.
Câu 15: Hòa tan h t 6,12 gam Mg trong a gam dung d ch H2SO4 80%, th y thoát ra khí SO2 duy nh t; ng
th i thu
c dung d ch X và 1,44 gam r n không tan. Cho dung d ch BaCl2 d vào X, thu
c 69,9 gam k t
t a. Giá tr c a a g n nh t v i giá tr nào sau ây?
A. 60.
B. 56.
C. 54.
D. 62.
Câu 16: H p th h t a mol khí CO2 vào 200 ml dung d ch NaOH 1M và Ba(OH)2 0,6M. Sau khi các ph n ng
x y ra hoàn toàn, thu
c 21,67 gam k t t a và dung d ch ch a hai mu i. Giá tr c a a là
A. 0,33.
B. 0,22.
C. 0,44.
D. 0,11.
Câu 17:
t cháy hoàn toàn 2,88 gam Al c n dùng h n h p khí g m O2 và Cl2 có t kh i so v i He b ng 11,9
thu
c m gam h n h p g m Al2O3 và AlCl3 (không th y khí thoát ra). Giá tr c a m là
A. 5,99.
B. 10,94.
C. 12,59.
D. 7,64.
Câu 18: Cho 4,48 lít khí CO ( ktc) i qua m gam h n h p X g m Al, Fe3O4 và CuO nung nóng, n khi ph n
ng x y ra hoàn toàn, thu
c r n Y và h n h p khí Z có t kh i so v i He b ng 9,8. Cho toàn b Y vào dung
c 0,2 mol khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5) và dung d ch ch a 47,1 gam
d ch HNO3 loãng d , thu
mu i. Ph n tr m kh i l ng c a Fe3O4 trong h n h p X là
A. 38,22%.
B. 32,95%.
C. 57,33%.
D. 39,54%.
Câu 19: Cho t t
n d dung d ch NaOH vào dung d ch ch a a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3, ph n ng
c bi u di n theo
th sau:

T l a : b là
A. 4 : 3.
B. 1 : 3.
C. 2 : 3.
D. 1 : 2.
Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 16,0 gam h n h p r n X g m FeS2 và Cu2S trong 120 gam dung d ch H2SO4 98%,
un nóng thu
c dung d ch Y và V lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Cho BaCl2 d vào dung d ch Y
thu
c 139,8 gam k t t a. Giá tr c a V là
A. 17,92.
B. 20,16.
C. 16,80.
D. 22,40.
--- H T N I DUNG 3 --So áp án tham kh o bên d

14

i, n u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

áp án n i dung 3. Ôn luy n lý thuy t và rèn
Câu 1: Cho các ph n ng sau (x y ra, n u có).
1) Hg + S
2) Al + S
3) Al + O2
4) Al + Cl2
5) FeCl2 + AgNO3 d
6) Cu + O2
7) SO2 + O2
8) Ag2S + O2
9) Ag + HCl
10) Fe3O4 + HCl
11) FeS + HCl
12) FeS2 + H2SO4
13) NaOH + Cl2
14) KClO3 + HCl
15) MnO2 + HCl
S ph n ng x y ra nhi t
th ng là
A. 5.
B. 6.

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

vô c t ng h p m c

C. 7.

-

S u t m và biên so n

5, 6, 7 i m

D. 8.

Câu 2: Thu c th phù h p nh t nh n bi t các dung d ch sau: FeCl3, NaOH, MgSO4, Cu(NO3)2 là
A. Qu tím.
B. BaCl2.
C. AgNO3.
D. HCl.
CO (dö), t 0
Y (dö)
T (dö)
Câu 3: Th c hi n s
chuy n hóa sau: FeO
X
Z
Fe(NO3 )3 .
Các ch t X, Y, Z, T l n l t th a mãn là
A. Fe2O3, HCl, FeCl3, AgNO3.
B. Fe, Cl2, FeCl3, HNO3.
C. Fe, Cl2, FeCl3, Cu(NO3)2.
D. Fe, HCl, FeCl2, AgNO3.
Câu 4: Hòa tan h t 50 gam h n h p g m Al, Fe, CuO, MgO (trong ó O chi m 20% v kh i l ng) vào 5000
ml dung d ch HCl 1M, sau ph n ng thu
c 0,7 mol H2 và m gam mu i. Tính m.
A. 134,075.
B. 135.
C. 111,88.
D. 231,1.
H

ng d n: m = 0,8.50 + 35,5.(0,2.50:8 + 0,7.2) = 134,075.

Câu 5: Tính V (lít) dung d ch AgNO3 2M
tác d ng t i a v i 200 ml dung d ch g m FeCl2 1M và CuCl2
2M.
A. 0,5.
B. 0,6.
C. 0,7.
D. 0,8.
H ng d n: V = (2.0,2 + 4.0,2 + 0,2)/2 = 0,7 lít = 700 ml.
Câu 6: Hòa tan h t 13,92 gam Fe3O4 trong dung d ch HCl v a , thu
c dung d ch X. Cho dung d ch
AgNO3 vào X, thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 75,36.
B. 81,84.
C. 68,88.
D. 88,32.
Câu 7:
t cháy 3,834 gam m t kim lo i M trong khí clo,
c 16,614 gam ch t r n X. Hòa tan hoàn toàn X
trong dung d ch HCl,
c dung d ch Y. Cô c n c n th n dung d ch Y, thu
c 18,957 gam ch t r n khan.
Kim lo i M là
A. Ca.
B. Al.
C. Be.
D. Mg.
Câu 8: Cho h n h p kim lo i g m 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác d ng v i n c d . Sau khi các ph n ng x y
ra hoàn toàn kh i l ng ch t r n còn l i là
A. 2,3 gam.
B. 4,05 gam.
C. 2,7 gam.
D. 5,0 gam.
c 1,792 lít khí H2 ( ktc) và còn l i x
Câu 9: Cho 14,22 gam h n h p g m Na và Al2O3 vào n c d , thu
gam r n không tan. Giá tr c a x là
A. 5,27.
B. 1,70.
C. 2,38.
D. 3,40.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

15


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 10: Cho 4,32 gam h n h p Na và Na2O vào n c d , thu
c 896 ml khí H2 ( ktc) và 200 ml dung d ch
X ch a NaOH xM. Giá tr c a x là
A. 0,4.
B. 0,6.
C. 0,8.
D. 1,0.
Câu 11: Cho 10 gam b t Fe vào 200 ml dung d ch CuSO4 x (mol/l), sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c 10,96 gam ch t r n. Giá tr c a x là
A. 1,0.
B. 0,6.
C. 0,8.
D. 0,4.
Câu 12: Cho m gam kim lo i Mg vào 200 ml dung d ch CuSO4 1M, k t thúc ph n ng thu
c 2m gam ch t
r n g m hai kim lo i. Giá tr c a m là
A. 10.
B. 12.
C. 8.
D. 6.
Câu 13: Cho m gam h n h p g m Mg và Al vào 200 ml dung d ch Fe2(SO4)3 0,4M và CuSO4 0,8M. Sau khi
k t thúc ph n ng, thu
c dung d ch X và 20,19 gam r n Y. Cho dung d ch NaOH d vào X, th y l ng
NaOH ph n ng là 36,8 gam. Giá tr c a m là
A. 9,24.
B. 9,51.
C. 8,52.
D. 10,14.
Câu 14: Cho 10,02 gam h n h p X g m Mg, Al và Cu vào dung d ch HCl loãng d , thu
c 2,688 lít khí H2
( ktc) và dung d ch ch a 10,86 gam mu i. N u hòa tan h t 10,02 gam X trên vào dung d ch HNO3 loãng d ,
thu
c 0,12 mol khí NO và dung d ch ch a x gam mu i. Giá tr c a x là
A. 40,98.
B. 39,78.
C. 41,78.
D. 41,38.
Câu 15: Hòa tan h t 6,12 gam Mg trong a gam dung d ch H2SO4 80%, th y thoát ra khí SO2 duy nh t; ng
c 69,9 gam k t
th i thu
c dung d ch X và 1,44 gam r n không tan. Cho dung d ch BaCl2 d vào X, thu
t a. Giá tr c a a g n nh t v i giá tr nào sau ây?
A. 60.
B. 56.
C. 54.
D. 62.
Câu 16: H p th h t a mol khí CO2 vào 200 ml dung d ch NaOH 1M và Ba(OH)2 0,6M. Sau khi các ph n ng
x y ra hoàn toàn, thu
c 21,67 gam k t t a và dung d ch ch a hai mu i. Giá tr c a a là
A. 0,33.
B. 0,22.
C. 0,44.
D. 0,11.
Câu 17:
t cháy hoàn toàn 2,88 gam Al c n dùng h n h p khí g m O2 và Cl2 có t kh i so v i He b ng 11,9
thu
c m gam h n h p g m Al2O3 và AlCl3 (không th y khí thoát ra). Giá tr c a m là
A. 5,99.
B. 10,94.
C. 12,59.
D. 7,64.
Câu 18: Cho 4,48 lít khí CO ( ktc) i qua m gam h n h p X g m Al, Fe3O4 và CuO nung nóng, n khi ph n
ng x y ra hoàn toàn, thu
c r n Y và h n h p khí Z có t kh i so v i He b ng 9,8. Cho toàn b Y vào dung
c 0,2 mol khí NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5) và dung d ch ch a 47,1 gam
d ch HNO3 loãng d , thu
mu i. Ph n tr m kh i l ng c a Fe3O4 trong h n h p X là
A. 38,22%.
B. 32,95%.
C. 57,33%.
D. 39,54%.
Câu 19: Cho t t
n d dung d ch NaOH vào dung d ch ch a a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3, ph n ng
c bi u di n theo
th sau:

T l a : b là
A. 4 : 3.
B. 1 : 3.
C. 2 : 3.
D. 1 : 2.
Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 16,0 gam h n h p r n X g m FeS2 và Cu2S trong 120 gam dung d ch H2SO4 98%,
un nóng thu
c dung d ch Y và V lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Cho BaCl2 d vào dung d ch Y
thu
c 139,8 gam k t t a. Giá tr c a V là
A. 17,92.
B. 20,16.
C. 16,80.
D. 22,40.
T ng h p: D ng Ti n Tài
THPT Sáng S n - Huy n Sông Lô - T nh V nh Phúc.
16

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×