Tải bản đầy đủ

0 14 NGÀY ĐÍCH 8 điểm số 11

D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

16.6.2017

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

HÓA H C - 14 NGÀY ÍCH 8 I M

Ngày th 11: Gi i quy t m t s d ng bài
Rèn lý thuy t vô c t ng h p.

th


n gi n, d

n i m, k t h p hình v thí nghi m.

Ngày th 11 hãy cùng tôi gi i quy t tr n v n nh ng n i dung sau nhé!
N i dung 1. X lý 2 d ng

th hay g p và nh ng bi n d ng c a nó

Ch y u bài toán ki u nh cho A + B
, sau ó bi u di n k t t a theo A ho c B trên
th .
Kinh nghi m b n thân: S d ng nh ng quan h t l , k t h p BTNT, BT T trong dung d ch sau cùng.
1.1. Bi u di n l ng (s mol ho c kh i l ng) k t t a Al(OH)3
a) D ng thu n túy
b) M t s ki u bài t p bi n d ng
1.2. Bi u di n l ng k t t a CaCO3
a) D ng thu n túy
b) M t s ki u bài t p bi n d ng
N i dung 2. Tuy n ch n m t s câu h i v hình v thí nghi m
N i dung 3. Ôn luy n lý thuy t và rèn
vô c t ng h p m c

ch ng li t và 5, 6 i m

CÔNG VI C NH NG NGÀY V
ÍCH CÒN L I C A TÔI NH SAU
Ngày th 11: Gi i quy t m t s bài toán
th và hình v thí nghi m. Rèn
Ngày th 12: BT T, BTNT bài t p có Fe2+, Fe3+ trong dung d ch. Rèn
Ngày th 13: BTNT, BTKL h u c c n b n. Rèn
Ngày th 14: T ng h p m t s l i sai th

lý thuy t vô c .

lý thuy t vô c .

lý thuy t và bài t p h u c .

ng m c ph i. LàmK nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

lý thuy t t ng h p.

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

N i dung 1. X lý 2 d ng

th hay g p và nh ng bi n d ng c a nó

Ch y u bài toán ki u nh cho A + B
, sau ó bi u di n k t t a theo A ho c B trên
th .
Kinh nghi m b n thân: S d ng nh ng quan h t l , k t h p BTNT, BT T trong dung d ch sau cùng.
1.1. Bi u di n l ng (s mol ho c kh i l ng) k t t a Al(OH)3
1.1.1. D ng thu n túy
a) Cho t t dung d ch ch a OH vào dung d ch ch a Al3+ (t o k t t a)
Th t ph n ng:
(1) 1Al3+ + 3OH1Al(OH)3
(2) 1Al(OH)3 + 1OH
1AlO2- + H2O
Hình dáng
th

-N a

th trái:
ñi veà

Al3bñ

-N a

Al(OH)3
Al

3


t l 1: 3 : 1
t l 1: 1 : 1

Al3bñ

(tieán ñeán Al(OH)3 )

th ph i:
Al(OH)3 (tieán ñeán AlO2 )

ñi veà

AlO2

hòa tan h t k t t a thì nOH- ( =0)= 4nAl3+ b . Lúc này toàn b Al3+ ban u i h t v AlO2-.
Ví d minh h a
Ví d 1: Khi nh t t
n d dung d ch KOH vào dung d ch Al(NO3)3 k t qu thí nghi m
c bi u di n trên
th sau (s li u tính theo n v mol)
n Al(OH)

3

x

0,4x

a
T l a : b là
A. 13 : 15.
H ng d n
Cách 1: D a vào t l

B. 5 : 6.
th , theo

C. 6: 7.

0,4x

4x 0,4x 3,6x

D. 15 : 17.

a
b

3x
3,6x

5
6

ch n B.

Cách 2: D a vào BT T trong dung d ch sau cùng: n(k t t a max) = x
T i i ma

dd

NO3 : 3x
K :a

nKOH

th có ngay:

a 3x
b nOH max

b

nAl(NO3)3 b = x
NO3 : 3x

3x a (1) ;

T (1) và (2): a : b = 3 : 3,6 = 5 : 6

T ib

dd AlO2 : x 0,4x

0,6x

K :b

ch n B.

Bình lu n: Các b n ch n cách nào, v i tôi khi làm bài t p tôi hay dùng cách 2.
2

nNO3- b = 3x

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

3,6x

b (2)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

b) Cho t t dung d ch ch a H+ vào dung d ch ch a AlO2- (tái t o k t t a)
(1) 1H+ + 1AlO2- + H2O
1Al(OH)3
t l 1: 1 : 1
+
3+
(2) 1Al(OH)3 + 3H
1Al + 3H2O
t l 1: 3 : 1
Chú ý: Có ph n ng tái t o sau:
CO2 + AlO2- + H2O
Al(OH)3 + HCO3K t t a Al(OH)3 không b hòa tan khi dùng d CO2.
Hình dáng
th
Th t ph n ng:

n Al(OH)

3

a

-N a
AlO2

nH

4a

a

0

th trái:

-N a

Al(OH)3

ñi veà

AlO2

AlO2

(tieán ñeán Al(OH)3 )

th ph i:
ñi veà

Al(OH)3 (tieán ñeán Al3 )
Al3hòa tan h t k t t a thì nH+ ( =0)= 4nAlO2- b . Lúc này toàn b Al3+ ban
Ví d minh h a
Ví d 2: Cho t t dung d ch HCl
d i ây.

n d vào dung d ch NaAlO2. K t qu thí nghi m

u i h t v AlO2-.
c bi u di n

th

n Al(OH)

3

x

0

1,2

y

Giá tr c a x, y t ng ng là
A. 0,3 và 0,2.
B. 0,2 và 0,3.
H ng d n
Cách 1: D a vào t l

th , theo

C. 0,2 và 0,2.

th có ngay: x = y =

1,2
= 0,3
4

nH

D. 0,3 và 0,3.
ch n D.

Cách 2: BT T trong dung d ch sau cùng
Cl :1,2

T i 1, 2

dd Na : x
Al : x
3

4x 1,2

y

x

1,2
4

0,3

ch n D.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

3


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

1.1.2. M t s ki u bài t p bi n d ng
Câu 1: Khi nh t t
c bi u di n trên

n d dung d ch NaOH vào dung d ch h n h p ch a AlCl3 và HCl, k t qu thí nghi m
th sau :

n Al(OH)

3

0,4
x
0

Giá tr c a x là :
A. 0,30.
H

y

0,2

B. 0,35.

ng d n
u tiên di n ra ph n ng trung hòa tr

C. 0,25.

c

n OH

1,6

D. 0,20.

ph n ng t o k t t a

ph n ng hòa tan d n k t t a.

Câu 2 (Th y TM - 2017): Cho m gam h n h p g m Na2O vào Al2O3 vào 400 ml dung d ch H2SO4 0,3M và
HCl 0,9M. Sau ph n ng, thu
c dung d ch X. Cho dung d ch Ba(OH)2 d vào dung d ch X, ph n ng
c
bi u di n theo
th sau:

Giá tr c a m là
A. 16,04.
B. 17,20.
C. 11,08.
D. 9,84.
H ng d n
K t t a max = 37,32 gam, g m BaSO4: 0,12 mol và Al(OH)3: x mol x = 0,12 mol
T i 0,28, dung d ch g m Cl-: 0,36 mol; AlO2-: 0,12 mol; Na+: y mol; Ba2+: 0,16 mol
Na2O = 0,08 mol. V y m = 62.0,08 + 102.0,06 = 11,08 gam ch n C.

Al2O3 = 0,06 mol.
y = 0,16 mol

Câu 3 (s u t m): Nh t t dung d ch NaOH vào dung d ch X ch a 41,575 gam g m các ch t HCl, MgCl2,
AlCl3. Ti n trình ph n ng
c bi u di n b i
th sau :

Giá tr c a a là
A. 0,15.
4

B. 0,2.

C. 0,3.
Group:

CM

TÔI - M

D. 0,35.
HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Ti (Gv. THPT Sỏng S n - V nh Phỳc)

L i gi i tham kh o
+ G i s mol c a MgCl2 v AlCl3 l n l

+T
mX

th suy ra n HCl

-

t l x v y. Ta cú

min taùo ra a mol keỏt tuỷa

n OH

max taùo ra a mol keỏt tuỷa

-

S u t m v biờn so n

th sau :

0,2. Ta cú :

95x 133,5y 0,2.36,5 41,575

n OH

https://www.facebook.com/Neil.ping

2x 3(a x) 0,2 0,65

x 0,5
y 0,5

2x 3y (x y a) 0,2 1,05

a 0,2

ch n C.

Cõu 4 (Th y TM - 2017): Hũa tan h t h n h p g m Fe3O4 v Al2O3 (t l mol 1 : 1) trong dung d ch ch a x
mol HCl loóng, thu
c dung d ch X. Cho dung d ch NaOH d vo X, ph n ng
c bi u di n theo
th
sau:

Giỏ tr c a x l
A. 1,12.
B. 1,24.
C. 1,20.
D. 1,18.
H ng d n
- T i 1,4 mol NaOH k t t a ch g m Fe(OH)2 a mol v Fe(OH)3 2a mol a = 0,08; Al2O3 = Fe3O4 = 0,08 mol.
- BTNT.O cho giai o n 1: nHCl ph n ng = 2nH2O = 2nO ban u = 1,12 mol.
- T i 1,4 s mol OH- ph n ng = 1, 4 = nH+ d + 2nFe(OH)2 + 3nFe(OH)3 + 4nAl (Al 2 O3 )
nH+ d = 0,12 mol. V y t ng mol H+ ban u = 1,12 + 0,12 = 1,24 mol.
Cõu 5 (THPT Ti u La- Qu ng Nam- L n 1- 2017): Cho t t
n d dung d ch NaOH vo dung d ch X ch a
h n h p Al(NO3)3, HCl v HNO3. K t qu thớ nghi m
c bi u di n trờn
th sau, giỏ tr c a a l

H

A. 1,5
B. 1,2
ng d n: Xem l i 1 cõu
th t ng t

ó gi i

C. 0,8
D. 1,25
v ớch 10 (Chuyờn V nh Phỳc- L n 5- 2017)

K no ch a t ng m c ph i l i l m c ng l k ch a bao gi th lm vi c gỡ c !

5


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

1.2. Bi u di n l ng k t t a CaCO3
1.2.1. D ng thu n túy
a) S c khí CO2 vào dung d ch ch a Ca(OH)2 ho c Ba(OH)2
Th t ph n ng
CO2
mol :

Ca(OH)2

CaCO3

a
CaCO3

a
CO2

a

a

a

mol :

Hình dáng

H2O

H2 O

(1)

Ca(HCO3 )2

(2)

th
n CaCO

3

a

a

0

Nh n xét: Hình dáng

2a

n CO

2

th là tam giác cân.

b) S c khí CO2 vào dung d ch ch a h n h p các baz NaOH (ho c KOH) và Ba(OH)2 (ho c Ca(OH)2)
Th t ph n ng
Ca(OH)2
mol :

a
a
2NaOH CO2

mol :
mol :

CO2

b

0,5b

Na2 CO3

CO2

0,5b
CaCO3

mol :

Hình dáng

CaCO3
a
Na2 CO3
H2O

H2O

(2)

2NaHCO3

(3)

Ca(HCO3 )2

(4)

a

th
n BaCO

Na2CO3

Nh n xét: Hình dáng

3

a

NaHCO3

0

6

(1)

0,5b

0,5b
CO2 H 2 O

a

H2O

a

a b

2a b

n CO

2

th là hình thang cân.
Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Ví d minh h a
Ví d 3: S c V lít khí CO2 ( ktc) vào dung d ch ch a h n h p Ca(OH)2 và NaOH, k t qu thí nghi m
b ng th sau :
nCaCO

c bi u di n

3

x

n CO
2
0,1
0,22 0,27
Giá tr c a x là : 0
A. 0,07.
B. 0,06.
C. 0,04.
D. 0,05.
H ng d n
- T i m 0,1 n 0,22 có ngay s mol ch t duy nh t trong dung d ch sau là NaHCO3 = 0,22
- T i i m 0,27:
Na : 0,12
BTÑT

dd sau Ca2 : 0,1 x

1.0,12 2.(0,1 x) 0,27 x

x

0,05

0,1 = 0,12 mol.

ch n D.

HCO3 : 0,27 x

Ví d 4: S c CO2 vào dung d ch ch a a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH sinh ra c mol k t t a. K t qu ta

Giá tr c a a là.
A. 0,1.
B. 0,15.
C. 0,2.
D. 0,25.
H ng d n
- T i m a n (a + 0,25) ó chính là toàn b NaHCO3 =0,25 (ch t duy nh t trong dung d ch)
- T i i m 0,4:
Na : 0,25
BTÑT

dd sau Ba2 : a 0,05

1.0,25 2.(a 0,05) 0,4 0,05

a 0,1

c

th sau.

b = 0,25.

ch n A.

HCO3 : 0,4 0,05

Ví d 5: Khi s c t t
n d CO2 vào dung d ch h n h p g m a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, k t qu thí nghi m
bi u di n trên th sau
nCaCO3

c

0,5

0
T l a : b là
A. 4 : 3.
H ng d n

0,5

1,4

B. 2 : 3.

Có b = 0,5 và t i 1,4 ó chính là Ca(HCO3)2 và NaHCO3

nCO2

C. 5 : 4.
BTNT.C

D. 4 : 5.
a + 2b = 1,4

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

a = 0,4

a:b = 4:5

ch n D.
7


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

1.2.2. M t s ki u bài t p t

ng t ho c bi n d ng

Câu 6 (Th y Tu n): S c V lít khí CO2 ( ktc) vào dung d ch ch a h n h p Ba(OH)2 và KOH, k t qu thí
nghi m
c bi u di n b ng th sau :
n BaCO

3

1,25a

1,25a

0

Giá tr c a V b ng bao nhiêu
A. 4,48 V 8,96.
C. 4,2 V 8,904.

thu

ck tt ac c

L i gi i tham kh o
C n c vào
th ta th y : n Ba(OH)

2

n CO

2

2n Ba(OH)

2

n NaOH

n CO

0,585

2,65a

2

i?

B. 2,24 V 6,72.
D. 2,24 V 5,376.

1,25a mol; n NaOH

1,4a mol. Suy ra

3,9a mol.

M t khác, theo
th , hòa tan h t l
Suy ra : 3,9a 0,585 a 0,15.
thu
c k t t a c c i thì

ng k t t a c n 0,585 mol CO2.

1,25a 0,1875 n CO

4,2 lít

2

hòa tan h t k t t a thì

2,65a 0,3975

VCO

2

(ñktc)

8,904 lít

Câu 7 (A_2013): Hh X g m Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào n c, thu
c 1,12 lít
khí H2 ( ktc) và dung d ch Y, trong ó có 20,52 gam Ba(OH)2. H p th hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 ( ktc) vào
Y, thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 21,92.
B. 23,64.
C. 39,40.
D. 15,76.
Câu 8 (Th y Bính): S c V lít CO2 ( ktc) vào dung d ch hh ch a x mol NaOH và y mol Ba(OH)2.
thu
c là c c i thì giá tr c a V là
A. 22,4.y V (x + y).22,4.
B. V = 22,4.(x+y).
C. 22,4.y V (y + x/2).22,4.
D. V = 22,4.y.
Câu 9 (Th y Bính): S c CO2 vào dung d ch ch a
nCaCO3
Ca(OH)2 và NaOH ta thu
c k t qu nh hình bên. Giá
tr c a b là
A. 0,24.
B. 0,28.
0,12
C. 0,40.
D. 0,32.
0,06

nCO2
0

8

Group:

CM

TÔI - M

a

HÔI R I . Ft Tài D

b
ng (SS)

0,46

k tt a


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 10 (Th y Bính): Dung d ch A ch a a mol Ba(OH)2
và m gam NaOH. S c CO2 d vào A ta th y l ng k t t a
bi n i theo hình bên. Giá tr c a a và m là
A. 0,4 và 20,0.
B. 0,5 và 20,0.
C. 0,4 và 24,0.
D. 0,5 và 24,0.

-

S u t m và biên so n

nBaCO3

a
nCO2
0

Câu 11 (Th y Bính): S c CO2 vào dung d ch ch a
Ca(OH)2 và NaOH ta thu
c k t qu nh hình bên. Giá
tr c a x là
A. 0,64.
B. 0,58.
C. 0,68.
D. 0,62.

a
nCaCO3

0,1
0,06

nCO2
0

Câu 12 (Th y Bính): S c CO2 vào dung d ch ch a
Ca(OH)2 và KOH ta thu
c k t qu nh hình bên. Giá tr
c a x là
A. 0,12.
B. 0,11.
C. 0,13.
D. 0,10.

a

a+0,5

x

nCaCO3

x

nCO2
0

Câu 13 (Th y Bính): S c CO2 vào dung d ch ch a
Ba(OH)2 và KOH ta thu
c k t qu nh hình bên. Giá tr
c a x là
A. 0,45.
B. 0,42.
C. 0,48.
D. 0,60.

1,3

a+0,5

0,15

0,45

0,5

nBaCO3

x
nCO2
0

Câu 14 (Th y Bính): S c CO2 vào dung d ch ch a a mol
NaOH và b mol Ba(OH)2 ta thu
c k t qu nh hình
bên. T l a : b b ng
A. 3 : 2.
B. 2 : 1.
C. 5 : 3.
D. 4 : 3.

0,6a

a

2a

3

nBaCO3

0,4
nCO2
0,4

0

Câu 15 (Th y Bính): S c CO2 vào dung d ch ch a a mol
NaOH và b mol Ca(OH)2 ta thu
c k t qu nh hình
bên. T l a : b b ng
A. 3 : 5.
B. 2 : 3.
C. 4 : 3.
D. 5 : 4.

1

nCaCO3

0,3
nCO2
0

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

0,3

1,1
9


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Trên ây là m t s t ng h p nho nh c a tôi. Do th i gian ng n nên tôi không th
a y các d ng vào
c. Hy v ng r ng m t s b n ang loay hoay v bài t p th có th s d ng ph ng pháp BT T vào gi i
quy t bài toán.
Xem thêm ph ng pháp
th y c a m t trong các th y sau (google seach): th y V Kh c Ng c, th y
Kim V n Bính (s ph tôi ó @@), th y Nguy n Minh Tu n, th y Nguy n Anh Phong, ...
Chúc các s t v

t qua kì thi THPT QG 2017 thành công t t

p!

N i dung 2. Tuy n ch n m t s câu h i v hình v thí nghi m
ang so n: ....
N i dung 3. Ôn luy n lý thuy t và rèn

vô c t ng h p m c

ch ng li t và 5, 6 i m

ang so n: ....

T ng h p: D ng Ti n Tài
THPT Sáng S n - Huy n Sông Lô - T nh V nh Phúc.

10

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×