Tải bản đầy đủ

0 14 NGÀY ĐÍCH 8 điểm số 9

D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

12.6.2017

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

HÓA H C - 14 NGÀY ÍCH 8 I M

Ngày th 9: Nhìn m t thi th tôi khá t tin, nh ng k t qu làm tôi tính toán khá ch m.
Lý thuy t tôi o i o l i m i ph n m t ít r i, bình t nh l i thi s không quá khó âu!

C p nh t m i ngày t i Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping vào các khung gi 12h00 ho c 17h00 ho c 21h00


Ngày th 9 tôi t m c tiêu làm m t s d ng rèn t duy b o toàn
gi i nhanh h n!
Phát hi n có s thay i s oxi hóa, tôi ngh n b o toàn electron.
Phát hi n có nhi u ch t trong dung d ch tôi a v nguyên t , a v ion BTNT, BT T.
Phát hi n có s li u kh i l ng r t khó chuy n i sang s mol, tôi ch n con
ng BTKL.
Phát hi n có nhi u d ki n mol tôi ch n con
ng BTNT là ch y u.
Nói thì d khi làm m i khó, nh ng không làm l i càng khó h n!
M c tiêu 8 i m c a tôi, ph i dành 5, 6 i m tr
N I DUNG ÔN BÀI TOÁN VÔ C

c, ti p

n thì v

t qua ng

ng 7 và ti n v

ích 8.

TRONG PH M VI 30 CÂU C A TÔI NH

D ng toán kim lo i, oxit kim lo i + axit lo i 1
D ng bài h n h p ki m và Al (Al2O3) ; bài t p mu i Al3+
ã ôn
Th t u tiên m t s ph n ng x y ra trong dung d ch
D ng CO2 + OHD ng CO, Al, H2 kh oxit kim lo i
D ng kim lo i + dung d ch mu i
D ng ch t kh + HNO3
D ng bài dung d ch ch a (H+ và NO3-)
D ng toán gài b y Cu, Fe, Ag+ vào dung d ch ch a mu i s t
Tham kh o bài toán oxi hóa h n h p kim lo i b ng O2, Cl2, O3.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

nh ng ngày v

SAUích tr

c ó!

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

1. D ng CO2 + OH

bám sát 7, 8 i m - 2017

-

Các ph n ng có th x y ra:
(1) CO2 + OHHCO3(2) CO2 + 2OH- CO32- + H2O
N u bi t s mol ban u CO2 và OH- l p t l T = nOH- : nCO2.
T 1 ch có (1); T 2 ch có (2); n u 1 < T < 2 x y ra c hai ph n ng.
X lý: t mol HCO3- = a; CO32- = b. R i v n d ng LBT.
N u ch cho bi t 1 trong 2 ch t ban u, ph i i nh n nh xem dung d ch sau ch a gì.
Ràng bu c:
N u Ca(OH)2 (Ba(OH)2) d
ch c ch n CO2 p i v k t t a.
N u mol k t t a nh h n CO2 CO2 i v (HCO3- : a mol và CO32-: b mol; a 0).
Kinh nghi m b n thân: D ng này tôi s v n d ng BTNT, BT T là ch y u.
Rèn luy n d ng toán CO2 + OHCâu 1 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): D n 8,96 lít CO2 (
0,5M. Ph n ng k t thúc thu
c m gam k t t a. Gía tr c a m là
A. 40
B. 30
C. 25

ktc) vào 600 ml dung d ch Ca(OH)2
D. 20

Câu 2 (Yên L c- V nh Phúc- L n 1- 2016): Cho 3,36 lít khí CO2 ( ktc) vào dung d ch ch a 500 ml KOH
0,1M và Ba(OH)2 0,12M k t thúc ph n ng thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 2,55.
B. 3,94.
C. 1,97.
D. 4,925.
Câu 3 (Yên L c- V nh Phúc- L n 1- 2016): H n h p X g m Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 131,4
gam X vào n c, thu
c 6,72 lít khí H2( ktc) và dung d ch Y, trong ó có 123,12 gam Ba(OH)2. H p th
hoàn toàn 40,32 lít khí CO2 ( ktc) vào Y, thu
cm gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 141,84.
B. 94,56.
C. 131,52.
D. 236,40.
Câu 4 (Tr n Phú- V nh Phúc- L n 1- 2016): Cho h n h p X g m hai h p ch t h u c no, n ch c tác d ng
v a v i 100 ml dung d ch KOH 0,4M, thu
c m t mu i và 336 ml h i m t ancol ( ktc). N u t cháy
hoàn toàn l ng h n h p X trên, sau ó h p th h t s n ph m cháy vào bình ng dung d ch Ca(OH)2 d thì
kh i l ng bình t ng 6,82 gam. Công th c c a hai h p ch t h u c trong X là
A. C2H5COOH và C2H5COOCH3.
B. HCOOH và HCOOC3H7.
D. CH3COOH và CH3COOC2H5.
C. HCOOH và HCOOC2H5.
Câu 5 (Tr n Phú- V nh Phúc- L n 1- 2016): T 12 kg g o n p (có 84% tinh b t) lên men thu
c V lít c n
900. Bi t kh i l ng riêng c a C2H5OH là 0,8g/ml, hi u su t c a toàn b quá trình là 58,93 %. Giá tr c a V là
A. 6,548.
B. 5,468.
C. 4,568.
D. 4,685.
Câu 6 (S GD & T B c Ninh- L n 1- 2017): Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t
toàn b quá trình là 75%. H p th toàn b l ng khí CO2 sinh ra trong quá trình trên vào dung d ch n c vôi
trong, thu
c 30,0 gam k t t a và dung d ch X. Bi t dung d ch X có kh i l ng gi m 12,4 gam so v i dung
d ch n c vôi trong ban u. Giá tr c a m là
A. 48,0.
B. 24,3.
C. 43,2.
D. 27,0.

So sánh áp án bên d
2

i. N u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!
Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

áp án Rèn luy n d ng toán CO2 + OHCâu 1 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): D n 8,96 lít CO2 ( ktc) vào 600 ml dung d ch Ca(OH)2
0,5M. Ph n ng k t thúc thu
c m gam k t t a. Gía tr c a m là
A. 40
B. 30
C. 25
D. 20
H ng d n
CO2 = 0,4; OH- = 0,6.0,5.2 = 0,6 mol
T = 1,5
có 2 mu i.
2t HCO3 = a; CO3 = b. Có ngay: BT.(C) = a + b = 0,4 ; BT T: a + 2b = nOH- = 0,6 a = b = 0,2.
V y CaCO3 =CO32- = 0,2 mol
mCaCO3 = 0,2.100 = 20 gam.
Câu 2 (Yên L c- V nh Phúc- L n 1- 2016): Cho 3,36 lít khí CO2 ( ktc) vào dung d ch ch a 500 ml KOH
0,1M và Ba(OH)2 0,12M k t thúc ph n ng thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 2,55.
B. 3,94.
C. 1,97.
D. 4,925.
H ng d n
CO2 =0,15; nOH- = 0,17 T = 1,333
có 2 mu i
t HCO3- = a; CO32- = b. Có ngay: BT.(C) = a + b = 0,15 ; BT T: a + 2b = nOH- = 0,17
a = 0,13; b= 0,02 < nBa2+ . V y BaCO3 =CO32- = 0,02 mol
mBaCO3 = 0,02.197 = 3,94 gam.
Cách khác
Ta có: nCO2 = 0,15 mol ; nOH- = 0,17 mol
nCO3 = nOH - nCO2 = 0,02 mol < nBa = 0,06 mol
nBaCO3 = 0,02 mol
m = 3,94 gam.
Câu 3 (Yên L c- V nh Phúc- L n 1- 2016): H n h p X g m Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 131,4
gam X vào n c, thu
c 6,72 lít khí H2( ktc) và dung d ch Y, trong ó có 123,12 gam Ba(OH)2. H p th
hoàn toàn 40,32 lít khí CO2 ( ktc) vào Y, thu
cm gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 141,84.
B. 94,56.
C. 131,52.
D. 236,40.
H ng d n
Nh ng ki u h n h p nh này, nhi u ch t nên quy i v nguyên t
thu n ti n x lí và b o toàn.
Quy i h n h p X v Ba, Na và O
n Ba = n Ba(OH)2 = 0,72mol, n H2 = 0,3 mol
t n Na = x, n O = y mol
BTKL: m Na + m O = m X - m Ba
23x + 16y = 32,76
BT electron: n e nh ng = n e nh n
( ây Na, Ba nh ng e, O nh n e v O 2-, H+ nh n e thành H2 bay lên)
x + 2.0,72 =2.y + 0,3.2
x = y = 0,84
n OH - = n Na + 2 n Ba = 2,28 mol ; n CO2 = 1,8 mol
x lý ti p t l (ho c d a theo công th c nh nhé)
n CO3 2- = 0,48 mol, n HCO3 - = 1,32 mol m BaCO3 = 0,48 mol
m BaCO3 = 94,56 gam.
Câu 4 (Tr n Phú- V nh Phúc- L n 1- 2016): Cho h n h p X g m hai h p ch t h u c no, n ch c tác d ng
v a v i 100 ml dung d ch KOH 0,4M, thu
c m t mu i và 336 ml h i m t ancol ( ktc). N u t cháy
hoàn toàn l ng h n h p X trên, sau ó h p th h t s n ph m cháy vào bình ng dung d ch Ca(OH)2 d thì
kh i l ng bình t ng 6,82 gam. Công th c c a hai h p ch t h u c trong X là
A. C2H5COOH và C2H5COOCH3.
B. HCOOH và HCOOC3H7.
C. HCOOH và HCOOC2H5.
D. CH3COOH và CH3COOC2H5.
H ng d n
Ta có: nancol = 0,015 mol < nKOH = 0,04 mol
h n h p g m 1 axit và 1 este.
s mol axit = 0,025 mol ; s mol este = 0,015 mol
Khi t cháy thì thu
c nCO2 = nH2O
mbình t ng = mCO2 + mH2O
nCO2 = nH2O = 0,11 mol
G i s C trong axit và este l n l t là a và b. B o toàn C : 0,025a + 0,015b = nCO2 = 0,11
a = 2 ; b = 4 CH3COOH và este C4H8O2
Bình lu n: bài này tôi v n d ng tính m(bình t ng) = m (thêm vào) = mCO2 + mH2O.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

3


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 5 (Tr n Phú- V nh Phúc- L n 1- 2016): T 12 kg g o n p (có 84% tinh b t) lên men thu
c V lít c n
0
90 . Bi t kh i l ng riêng c a C2H5OH là 0,8g/ml, hi u su t c a toàn b quá trình là 58,93 %. Giá tr c a V là
A. 6,548.
B. 5,468.
C. 4,568.
D. 4,685.
H

ng d n

PTHH:

(C6H10O5)n + nH2O
men

C6H12O6
u tiên tính m(tinh b t) = ?

H

nC6H12O6

2C2H5OH + 2CO2
m (Glucoz ) = ?
n (Glucoz ) = ?
n(ancol) = ?
m(ancol)=?
V(ancol nguyên ch t) =?
V dung d ch r u = V(ancol) : 0,9 = ?

Câu 6 (S GD & T B c Ninh- L n 1- 2017): Cho m gam tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t
toàn b quá trình là 75%. H p th toàn b l ng khí CO2 sinh ra trong quá trình trên vào dung d ch n c vôi
trong, thu
c 30,0 gam k t t a và dung d ch X. Bi t dung d ch X có kh i l ng gi m 12,4 gam so v i dung
d ch n c vôi trong ban u. Giá tr c a m là
A. 48,0.
B. 24,3.
C. 43,2.
D. 27,0.
H

ng d n

PTHH:

(C6H10O5)n + nH2O
men

C6H12O6
CO2 + OHCO2 + 2OH-

H

nC6H12O6

2C2H5OH + 2CO2
HCO3CO32- + H2O

bài ã ánh b y, ng i ta không nói là dùng d Ca(OH)2 hay không? Mà ch nói là h p th h t CO2 vào
thôi. V y con s 30 gam k t t a ch a nói lên i u gì.
Th y ngay: m dd gi m = m (k t t a) m (thêm vào)
12,4 = mCaCO3 mCO2 nCO2 = 0,4 mol.
Nhìn vào các PTHH th y ngay: nC6H12O6 = 0,4/2= 0,2 n (tinh b t) = 0,2/n m(tinh b t) = 162.0,2=32,4
Nh ng do H= 75%
m(tinh b t th c t ) = 32,4 : 0,75 = 43,2.

4

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

2. D ng CO, Al, H2 kh oxit kim lo i
D i ây là các bài t p trích trong file 120 câu kim lo i m c tiêu 7 i m do tơi so n. Các b n có th tham kh o.
B n ch t: ch t kh l y i oxi c a oxit MxOy (M
S

: Rắn X

M x Oy
Al (CO, H 2 )

H%

t0
100%

Rắn Y

ng sau Al)

M
Al 2 O3 (CO2 , H 2 O)
Al (CO, H 2 ) (có thể dư)
M x O y (có thể dư)

T duy: Ooxit m t i = 3nAl2O3 = 1nCO p (1nCO2) = 1nH2O
Gi i thích: Al + [O]
Al2O3
;
CO (H2) + [O]
Kinh nghi m b n thân: D ng này tơi BTNT, BT.e, BTKL.

CO2 (H2O)

Câu 7 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Kh hồn tồn Fe2O3 c n v a
3,36 lít CO ( ktc). Kh i l ng
s t thu
c sau ph n ng là
A. 5,6.
B. 8,4.
C. 16,8.
D. 2,8.
Câu 8 (Chun KHTN- L n 1- 2016): Cho khí CO i qua m gam Fe2O3 nung nóng thì
c 10,68g ch t r n A và
khí B. Cho tồn b khí B h p th vào ducg d ch Ca(OH)2 d thì th y t o ra 3 gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 11,16g
B. 11,58g
C. 12,0g
D. 12,2g
Câu 9: Th i m t lu ng khí CO i qua ng s
ng m gam h n h p Fe3O4 và CuO nung nóng thu
c 2,32 gam
h n h p r n. Tồn b khí thốt ra cho h p th h t vào bình ng dung d ch Ca(OH)2 d thu
c 5 gam k t t a.
Giá tr c a m là
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 10: Kh hồn tồn h n h p g m m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 b ng CO d
nhi t
cao. Sau ph n ng thu
c
33,6 gam ch t r n. D n h n h p khí sau ph n ng vào dd Ca(OH)2 d , thu
c 80 gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 36,16.
B. 59,2.
C. 34,88.
D. 46,4.
Câu 11 (m t chút nâng cao thơi):
1,12 gam b t Fe trong khơng khí m t th i gian, thu
c 1,44 gam h n h p
r n X g m các oxit s t và s t d . Thêm 2,16 gam b t Al vào X r i th c hi n hồn tồn ph n ng nhi t nhơm, thu
c h n h p r n Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch HNO3 c, nóng (d ), thu
c V lít khí NO2 (là s n ph m kh
duy nh t,
ktc). Giá tr c a V là
A. 1,792 lít.
B. 6,720 lít.
C. 5,824 lít.
D. 1,344 lít.
Câu 12 (ki n th c tái t o k t t a): Nung nóng m gam h n h p g m Al và Fe3O4 trong i u ki n khơng có khơng
khí. Sau khi ph n ng x y ra hồn tồn, thu
c h n h p r n X. Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH (d ), thu
c dung d ch Y, ch t r n Z và 3,36 lít khí H2 ( ktc). S c khí CO2 (d ) vào dung d ch Y, thu
c 39 gam k t
t a. Giá tr c a m là
A. 48,3.
B. 57,0.
C. 45,6.
D. 36,7.
Câu 13 (b o tồn electron t ng t ):
kh hồn tồn 20 gam b t Fe2O3 b ng b t Al ( nhi t
cao, trong i u
ki n khơng có khơng khí) thì kh i l ng b t Al c n dùng là
A. 3,50 gam.
B. 10,125 gam.
C. 3,375 gam.
D. 6,75 gam.
Câu 14 (KB - 2014): Nung h n h p g m 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 m t th i gian, thu
c h n h p r n X.
Hòa tan hồn tồn X trong dung d ch HCl d
c 0,15 mol khí H2 và m gam mu i. Giá tr c a m là
A. 34,10.
B. 32,58.
C. 31,97.
D. 33,39.
Câu 15 (KB - 2010): Tr n 10,8 gam b t nhơm v i 34,8g b t Fe3O4 r i ti n hành ph n ng nhi t nhơm trong i u
ki n khơng có khơng khí. Hòa tan h n h p r n sau ph n ng b ng dung d ch H2SO4 lỗng d thu
c 10,752 lít
H2( ktc). Hi u su t ph n ng nhi t nhơm? (gi s Fe3O4 ch b kh thành Fe)
A. 80%.
B. 90%.
C. 70%.
D. 60%.
Câu 16 (Tr n Phú- V nh Phúc- L n 1- 2016): H n h p X g m Al, Fe3O4 và CuO, trong ó oxi chi m 25% kh i
l ng h n h p. Cho 1,344 lít khí CO ( ktc) i qua m gam X nung nóng, sau m t th i gian thu
c ch t r n Y và
c dung
h n h p khí Z có t kh i so v i H2 b ng 18. Hòa tan hồn tồn Y trong dung d ch HNO3 lỗng (d ), thu
d ch ch a 3,08m gam mu i và 0,896 lít khí NO ( ktc, là s n ph m kh duy nh t). Giá tr m g n giá tr nào nh t
sau ây?
A. 9,0.
B. 9,5
C. 8,0.
D. 8,5.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

5


Ôn lý thuy t, làm

D

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

i ây là trích d n

bám sát 7, 8 i m - 2017

th y Tào 2017. Xin phép th y em ánh máy l i cho các em ti n ôn luy n.

Câu 17- L10: Nung nóng h n h p g m Al và Cr2O3 có t l mol t ng ng 2 : 1 trong i u ki n không có
không khí, n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c h n h p r n ch a?
A. Cr, Al2O3.
B. Cr, Al, Al2O3.
C. Cr, Al2O3, Cr2O3.
D. Al, Cr, Al2O3, Cr2O3.
Câu 18- L11: D n 0,2 mol khí CO qua ng s ch a m gam Fe3O4 nung nóng n khi ph n ng x y ra hoàn
toàn, thu
c h n h p khí có t kh i so v i He b ng 10,2. Giá tr m là
A. 9,28.
B. 6,96.
C. 6,40.
D. 8,70.
Câu 19- L12: D n lu ng khí CO n d qua ng s ch a 13,92 gam Fe3O4 và 7,2 gam MgO nung nóng, sau
khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, r n còn l i trong ng s có kh i l ng là m gam. Giá tr m là
A. 17,28.
B. 14,40.
C. 13,92.
D. 10,546.
Câu 20- L8: Th i khí CO n d qua ng s ch a 10,88 gam h n h p g m MgO và Fe. Th i khí CO n d
qua ng s ch a 10,88 gam h n h p g m MgO và Fe3O4 nung nóng,
c 8,32 gam r n. Khí thoát ra kh i ng
s h p th vào n c vôi trong (l y d )
c m gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là
A. 20.
B. 16.
C. 18.
D. 12.
Câu 21- L2: Nung nóng 19,52 gam h n h p g m Al và Cr2O3 trong i u ki n không có không khí, sau m t
th i gian, thu
c h n h p r n X. Hòa tan h t X c n dùng 600 ml dung d ch HCl 1,6M thu
c 0,18 mol khí
c x gam k t t a. Giá tr c a x là
H2 và dung d ch Y. Cho dung d ch NaOH d vào Y, thu
A. 72,00.
B. 10,32.
C. 6,88.
D. 8,60.
Câu 22- L5: Ti n hành ph n ng nhi t nhôm h n h p g m Al và FexOy trong khí tr
n khi ph n ng x y ra
hoàn toàn thu
c h n h p r n X. Chia h n h p X thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 cho vào dung d ch NaOH
loãng d , th y l ng NaOH ph n ng là 8,0 gam; ng th i thoát ra 1,344 lít khí H2 ( ktc). Ph n 2 tác d ng h t
v i dung d ch HCl loãng d , thu
c 5,376 lít khí H2 ( ktc). Công th c FexOy là
A. FeO.
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. Fe2O3 ho c Fe3O4.
Câu 23- L7: Nung nóng 40,8 gam h n h p g m Al và Fe3O4 trong i u ki n không có không khí, sau m t th i
gian thu
c h n h p r n X. Chia X làm 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 cho vào dung d ch NaOH loãng d , th y
c 0,16 mol khí NO
thoát ra 4,032 lít khí H2 ( ktc). Ph n 2 cho tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng d , thu
duy nh t và dung d ch Y có ch a 97,68 gam mu i. Gi s trong ph n ng nhi t nhôm, Fe3O4 ch b kh thành
Fe. Ph n tr m kh i l ng Fe3O4 ph n ng là
A. 66,7%.
B. 75,0%.
C. 58,3%.
D. 25,0%.
Câu 24- L9: Nung nóng 18,0 gam h n h p X g m Al và Cr2O3 trong i u ki n không có không khí, sau m t
th i gian, thu
c h n h p r n Y. Cho toàn b Y vào dung d ch NaOH loãng, d , th y thoát ra 1,344 lít khí H2
( ktc) và còn l i 10,8 gam r n không tan. Bi t trong ph n ng nhi t nhôm, Cr2O3 ch b kh thành Cr. Hi u su t
ph n ng nhi t nhôm là
A. 55,53%.
B. 75,00%.
C. 66,67%.
D. 60,00%.
c
Câu 25- L10: Nung nóng 25,5 gam h n h p Al, CuO và Fe3O4 trong i u ki n không có không khí, thu
h n h p r n X. Chia X làm 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 cho vào dung d ch NaOH loãng d , th y l ng NaOH
ph n ng là 6,8 gam; ng th i thoát ra a mol khí H2 và còn l i 6,0 gam r n không tan. Hòa tan h t ph n 2
trong dung d ch ch a 0,4 mol H2SO4 và x mol HNO3, thu
c dung d ch Y ch ch a các mu i trung hòa có
t ng kh i l ng là 49,17 gam và a mol h n h p khí Z g m NO, N2O và H2 (trong ó H2 có s mol là 0,02mol).
Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a x là
A. 0,09.
B. 0,13.
C. 0,12.
D. 0,15.

So sánh áp án bên d
6

i. N u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!
Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

áp án
Câu 7 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Kh hoàn toàn Fe2O3 c n v a 3,36 lít CO ( ktc). Kh i
l ng s t thu
c sau ph n ng là
A. 5,6.
B. 8,4.
C. 16,8.
D. 2,8.
H ng d n
T duy: Do kh hoàn toàn nên H% = 100% p ch c ch n 1 th ng h t ho c c 2 v a .
cho v a .
BTNT.O: 3nFe2O3 = 1nCO p = 0,15 nFe2O3 = 0,05 nFe = 0,1
mFe = 5,6.
Câu 8 (Chuyên KHTN- L n 1- 2016): Cho khí CO i qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu
c 10,68g ch t
r n A và khí B. Cho toàn b khí B h p th vào ducg d ch Ca(OH)2 d thì th y t o ra 3 gam k t t a. Giá tr c a
m là
A. 11,16g
B. 11,58g
C. 12,0g
D. 12,2g
H ng d n
nCaCO3 = nCO2 = nCO p = 0,03 mol
B o toàn kh i l ng : mCO + mFe2O3 = mA + mCO2 mFe2O3 = m = 11,16g
Câu 9: Th i m t lu ng khí CO i qua ng s
ng m gam h n h p Fe3O4 và CuO nung nóng thu
c 2,32
gam h n h p r n. Toàn b khí thoát ra cho h p th h t vào bình ng dung d ch Ca(OH)2 d thu
c 5 gam
k t t a. Giá tr c a m là:
A. 3,22 gam.
B. 3,12 gam.
C. 4,0 gam.
D. 4,2 gam.
Câu 10: Kh hoàn toàn h n h p g m m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 b ng CO d
nhi t
cao. Sau ph n ng thu
c 33,6 gam ch t r n. D n h n h p khí sau ph n ng vào dung d ch Ca(OH)2 d , thu
c 80 gam k t t a.
Giá tr c a m là
A. 36,16.
B. 59,2.
C. 34,88.
D. 46,4.
H ng d n
- Nh n xét: c m t sau ph n ng ch ng t hi u su t ph n ng t 100%
ch c ch n 1 ch t h t.
- CO dùng d
ch c ch n O trong oxit ã m t (CO + [O]
CO2)
ch t r n là Fe = 33,6 (gam).
- B o toàn nguyên t : nO(m t i) = nCO (p ) = nCO2 = nCaCO3 = 0,8.
- B o toàn kh i l ng: m = mFe + mO (m t i) = 33,6 + 16.0,8 = 46,4 (gam).
Câu 11 (m t chút nâng cao thôi):
1,12 gam b t Fe trong không khí m t th i gian, thu
c 1,44 gam h n
h p r n X g m các oxit s t và s t d . Thêm 2,16 gam b t Al vào X r i th c hi n hoàn toàn ph n ng nhi t
nhôm, thu
c h n h p r n Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch HNO3 c, nóng (d ), thu
c V lít khí NO2 (là
s n ph m kh duy nh t,
ktc). Giá tr c a V là:
A. 1,792 lít.
B. 6,720 lít.
C. 5,824 lít.
D. 1,344 lít.
H ng d n
- T duy: X ch g m 2 nguyên t (Fe và O)
Fe = 0,02 mol; O = (1,44 1,12) : 16 = 0,02 mol.
- Cho Al vào X, ph n ng hoàn toàn
c ch t r n Y, sau ó Y + HNO3
không c n quan tâm thành ph n Y.
HNO3 d­
+3
- Quy i và xét toàn b quá trình: X + Al
(Fe, Al, O)
Fe , Al+3, O-2, N+4.
- B o toàn electron c quá trình: 3nFe + 3nAl = 2nO(X) + 1nNO2 nNO2 = 0,26 mol V = 5,824.
Câu 12 (ki n th c tái t o k t t a): Nung nóng m gam h n h p g m Al và Fe3O4 trong i u ki n không có
không khí. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c h n h p r n X. Cho X tác d ng v i dung d ch NaOH
(d ), thu
c dung d ch Y, ch t r n Z và 3,36 lít khí H2 ( ktc). S c khí CO2 (d ) vào dung d ch Y, thu
c
39 gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 48,3.
B. 57,0.
C. 45,6.
D. 36,7.
H ng d n
- C m t sau ph n ng ch c ch n 1 ch t (ho c Al ho c Fe3O4) ã h t.
- T c là X g m Fe, Al2O3 và ho c Al d ho c Fe3O4 d .
- Mà X + NaOH t o khí
ch có th là Al ph n ng t o khí Al d .
- B o toàn electron: 3nAl d = 2nH2
nAl d = 0,1 mol.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

7


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

- Ti p NaOH d nên ch c ch n nguyên t Al trong X ã i h t v dung d ch Y d ng AlO2-.
- Ph n ng tái t o k t t a: NaAlO2 + CO2 + H2O
NaHCO3 + Al(OH)3
- Nh r ng: CO2 d không hòa tan
c Al(OH)3 BTNT.Al: nAl(b ) = nAl(X) = n Al(OH)3 = 39:78 = 0,5
mol
s mol Al (p ) = 0,5 0,1 = 0,4 mol.
- Có th dùng b o toàn nguyên t O, Al tính Fe3O4 ho c dùng b o toàn electron.
0

3

0

0

2

Al
Al
3e
Fe 3O 4 + 8e 3 Fe + 4 O
- Có 8nFe3O4 = 3nAl(p ) n Fe3O4 = 0,15 mol. V y: m = 0,5.27 + 0,15.232 = 48,3 gam.
Câu 13 (b o toàn electron t ng t ):
kh hoàn toàn 20 gam b t Fe2O3 b ng b t Al ( nhi t
cao, trong
i u ki n không có không khí) thì kh i l ng b t Al c n dùng là
A. 3,50 gam.
B. 10,125 gam.
C. 3,375 gam.
D. 6,75 gam.
H ng d n
- B o toàn electron: 3nAl = 6nFe2O3
s mol Al (p ) = 0,25 mol
mAl (p ) = 6,75 gam.
Câu 14 (KB - 2014): Nung h n h p g m 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 m t th i gian, thu
ch nh pr n
X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung d ch HCl d
c 0,15 mol khí H2 và m gam mu i. Giá tr c a m là
A. 34,10.
B. 32,58.
C. 31,97.
D. 33,39.
H ng d n
Nh n xét: toàn b nguyên t kim lo i ban u sau cùng s i h t v mu i.
T duy BTKL: m(mu i) = m(kim lo i) + m(Cl-)
Tìm Cl- thông qua HCl. Mà H trong HCl i v 2 n i ó là H2 và H2O (do oxi trong oxit i v ).
BTNT.O, H: nHCl = 2.0,15 + 2.0,04.4 = 0,62 mol.
V y: m(mu i) = 0,12.27 + 0,04.3.56 + 0,62.35,5 = 31,97 (gam).

Câu 15 (KB - 2010): Tr n 10,8 gam b t nhôm v i 34,8g b t Fe3O4 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm trong
c
i u ki n không có không khí. Hòa tan h n h p r n sau ph n ng b ng dung d ch H2SO4 loãng d thu
10,752 lít H2( ktc). Hi u su t ph n ng nhi t nhôm? (gi s Fe3O4 ch b kh thành Fe)
A. 80%.
B. 90%.
C. 70%.
D. 60%.
H ng d n
0
- PTHH:
8Al + 3Fe3O4 t
9Fe + 4Al2O3
- Ban u có: nAl(b ) = 0,4 ; n Fe3O4(b ) = 0,15 mol.
- D a vào s mol ban u và t l trên ph ng trình, nh n th y: 0,4/8 = 0,15/3 nên hi u su t ph n ng tính theo
ch t nào c ng
c (n u t l khác nhau thì hi u su t ph n ng s tính theo ch t có t l nh h n).
- Do H <100% nên c hai ch t ban u: Al và Fe3O4 s
ud .
- Gi s hi u su t là h
nAl p = 0,4h; n Fe3O4 p = 0,15h
- BTNT. nAl d = (1-h).0,4 và nFe (thu
c) = 0,15h.3 = 0,45h.
- BT.e: 3nAl d + 2nFe = 2nH2
3.0,4.(1-h) + 2.0,45h = 2.0,48
h = 0,8. V y ch n A.
Câu 16 (Tr n Phú- V nh Phúc- L n 1- 2016): H n h p X g m Al, Fe3O4 và CuO, trong ó oxi chi m 25%
kh i l ng h n h p. Cho 1,344 lít khí CO ( ktc) i qua m gam X nung nóng, sau m t th i gian thu
c ch t
r n Y và h n h p khí Z có t kh i so v i H2 b ng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung d ch HNO3 loãng (d ),
thu
c dung d ch ch a 3,08m gam mu i và 0,896 lít khí NO ( ktc, là s n ph m kh duy nh t). Giá tr m
g n giá tr nào nh t sau ây?
A. 9,0.
B. 9,5
C. 8,0.
D. 8,5.
H ng d n
Trong Z có : nCO = nCO2 = 0,03 mol
nO p = nCO p = 0,03 mol. t nO d = a
Coi Y g m Kim lo i và O d a mol
m = (100/25).16(a + 0,03) = 64(a + 0,03)
nNO3 mu i = 2a + 0,04.3 = 2a + 0,12 mol
3,08.64(a + 0,03) = [64(a + 0,03) 16(a + 0,03)] + 62(2a + 0,12)
a = 0,118
m = 64( 0,118 + 0,03) = 9,472g
8

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

D i ây là trích d n th y Tào 2017. Xin phép th y em ánh máy l i cho các em ti n ôn luy n.
Câu 17- L10: Nung nóng h n h p g m Al và Cr2O3 có t l mol t ng ng 2 : 1 trong i u ki n không có
không khí, n khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c h n h p r n ch a?
A. Cr, Al2O3.
B. Cr, Al, Al2O3.
C. Cr, Al2O3, Cr2O3. D. Al, Cr, Al2O3, Cr2O3.
Câu 18- L11: D n 0,2 mol khí CO qua ng s ch a m gam Fe3O4 nung nóng n khi ph n ng x y ra hoàn
toàn, thu
c h n h p khí có t kh i so v i He b ng 10,2. Giá tr m là
A. 9,28.
B. 6,96.
C. 6,40.
D. 8,70.
Câu 19- L12: D n lu ng khí CO n d qua ng s ch a 13,92 gam Fe3O4 và 7,2 gam MgO nung nóng, sau
khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, r n còn l i trong ng s có kh i l ng là m gam. Giá tr m là
A. 17,28.
B. 14,40.
C. 13,92.
D. 10,546.
Câu 20- L8: Th i khí CO n d qua ng s ch a 10,88 gam h n h p g m MgO và Fe. Th i khí CO n d
c 8,32 gam r n. Khí thoát ra kh i ng
qua ng s ch a 10,88 gam h n h p g m MgO và Fe3O4 nung nóng,
s h p th vào n c vôi trong (l y d )
c m gam k t t a. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là
A. 20.
B. 16.
C. 18.
D. 12.
Câu 21- L2: Nung nóng 19,52 gam h n h p g m Al và Cr2O3 trong i u ki n không có không khí, sau m t
th i gian, thu
c h n h p r n X. Hòa tan h t X c n dùng 600 ml dung d ch HCl 1,6M thu
c 0,18 mol khí
c x gam k t t a. Giá tr c a x là
H2 và dung d ch Y. Cho dung d ch NaOH d vào Y, thu
A. 72,00.
B. 10,32.
C. 6,88.
D. 8,60.
n khi ph n ng x y ra
Câu 22- L5: Ti n hành ph n ng nhi t nhôm h n h p g m Al và FexOy trong khí tr
hoàn toàn thu
c h n h p r n X. Chia h n h p X thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 cho vào dung d ch NaOH
loãng d , th y l ng NaOH ph n ng là 8,0 gam; ng th i thoát ra 1,344 lít khí H2 ( ktc). Ph n 2 tác d ng h t
v i dung d ch HCl loãng d , thu
c 5,376 lít khí H2 ( ktc). Công th c FexOy là
A. FeO.
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. Fe2O3 ho c Fe3O4.
Câu 23- L7: Nung nóng 40,8 gam h n h p g m Al và Fe3O4 trong i u ki n không có không khí, sau m t th i
gian thu
c h n h p r n X. Chia X làm 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 cho vào dung d ch NaOH loãng d , th y
thoát ra 4,032 lít khí H2 ( ktc). Ph n 2 cho tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng d , thu
c 0,16 mol khí NO
duy nh t và dung d ch Y có ch a 97,68 gam mu i. Gi s trong ph n ng nhi t nhôm, Fe3O4 ch b kh thành
Fe. Ph n tr m kh i l ng Fe3O4 ph n ng là
A. 66,7%.
B. 75,0%.
C. 58,3%.
D. 25,0%.
Câu 24- L9: Nung nóng 18,0 gam h n h p X g m Al và Cr2O3 trong i u ki n không có không khí, sau m t
th i gian, thu
c h n h p r n Y. Cho toàn b Y vào dung d ch NaOH loãng, d , th y thoát ra 1,344 lít khí H2
( ktc) và còn l i 10,8 gam r n không tan. Bi t trong ph n ng nhi t nhôm, Cr2O3 ch b kh thành Cr. Hi u su t
ph n ng nhi t nhôm là
A. 55,53%.
B. 75,00%.
C. 66,67%.
D. 60,00%.
Câu 25- L10: Nung nóng 25,5 gam h n h p Al, CuO và Fe3O4 trong i u ki n không có không khí, thu
c
h n h p r n X. Chia X làm 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 cho vào dung d ch NaOH loãng d , th y l ng NaOH
ph n ng là 6,8 gam; ng th i thoát ra a mol khí H2 và còn l i 6,0 gam r n không tan. Hòa tan h t ph n 2
trong dung d ch ch a 0,4 mol H2SO4 và x mol HNO3, thu
c dung d ch Y ch ch a các mu i trung hòa có
t ng kh i l ng là 49,17 gam và a mol h n h p khí Z g m NO, N2O và H2 (trong ó H2 có s mol là 0,02mol).
Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Giá tr c a x là
A. 0,09.
B. 0,13.
C. 0,12.
D. 0,15.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

9


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

3. D ng toán kim lo i + mu i
làm t t d ng toán này u tiên hãy trang b cho mình ki n th c v dãy i n hóa ã nhé! Trích th y Tu n.
Câu 26: Cho dãy các kim lo i : Ag, Cu, Al, Mg. Kim lo i trong dãy có tính kh y u nh t là
A. Cu.
B. Mg.
C. Al.
D. Ag.
( thi th THPT Qu c Gia l n 2 THPT chuyên HSP Hà N i, n m 2016)
Câu 27: Dãy các kim lo i
c x p theo chi u gi m d n tính kh là
A. Cu, K, Fe.
B. K, Cu, Fe.
C. Fe, Cu, K.
D. K, Fe, Cu.
( thi th THPT Qu c Gia l n 2 THPT chuyên Tuyên Quang, n m 2016)
Câu 28: Dãy kim lo i nào sau ây
c x p theo chi u tính kh t ng d n?
A. Al, Mg, K, Ca.
B. Ca, K, Mg, Al.
C. K, Ca, Mg, Al.
D. Al, Mg, Ca, K.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT chuyên Nguy n Hu Hà N i, n m 2016)
Câu 29: Trong các kim lo i sau, kim lo i d b oxi hóa nh t là
A. Ca.
B. Fe.
C. K.
D. Ag.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT chuyên i h c Vinh, n m 2016)
Câu 30: Ion nào sau ây có tính oxi hóa m nh nh t?
A. Fe3+.
B. Cu2+.
C. Fe2+.
D. Al3+.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT chuyên Hà Giang, n m 2016)
FeSO4 + Cu. Trong ph n ng này x y ra
Câu 31: Cho ph n ng hóa h c: Fe + CuSO4
A. s kh Fe2+ và s kh Cu2+.
B. s kh Fe2+ và s oxi hóa Cu.
C. s oxi hóa Fe và s oxi hóa Cu.
D. s oxi hóa Fe và s kh Cu2+.
( thi th THPT Qu c Gia S GD và T Thanh Hóa, n m 2016)
Câu 32: Ph n ng nào sau ây ch ng t Fe2+ có tính kh y u h n so v i Cu?
A. Fe +Cu2+
Fe2+ + Cu.
B. 2Fe3+ + Cu
2Fe2+ + Cu2+.
Cu2+ + Fe.
D. Cu2+ + 2Fe2+
2Fe3+ + Cu.
C. Fe2+ + Cu
( thi th THPT Qu c Gia l n 2 THPT Hàn Thuyên B c Ninh, n m 2016)
Câu 33: Kim lo i nào sau ây kh
c ion Fe2+ trong dung d ch?
A. Ag.
B. Mg.
C. Cu.
D. Fe.
( thi th THPT Qu c Gia l n 2 THPT chuyên HSP Hà N i, n m 2016)
Câu 34: Th t m t s c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá nh sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. C p ch t
không ph n ng v i nhau là
C. dung d ch Fe(NO3)3 và dung d ch AgNO3.
A. Cu và dung d ch AgNO3.
B. Fe và dung d ch FeCl3.
D. Fe và dung d ch CuCl2.
Câu 35: Th t m t s c p oxi hoá - kh trong dãy i n hoá nh sau:
Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy ch g m các ch t, ion tác d ng
c v i ion Fe3+ trong dung
d ch là
A. Mg, Fe, Cu.
B. Mg, Fe2+, Ag.
C. Mg, Cu, Cu2+.
D. Fe, Cu, Ag+.
Câu 36: Cho h n h p các kim lo i Fe, Mg, Zn vào c c ng dd CuSO4 d , th t các kim lo i tác d ng v i mu i là
A. Fe, Zn, Mg.
B. Mg, Zn, Fe.
C. Mg, Fe, Zn.
D. Zn, Mg, Fe.
( thi th THPT Qu c Gia l n 3 THPT chuyên Thái Bình, n m 2016)
Câu 37: Cho h n h p Fe, Mg vào dung d ch AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu
c dung d ch A và 1 kim lo i. Kim lo i
thu
c sau ph n ng là?
A. Cu.
B. Ag.
C. Fe.
D. Mg.
Câu 38: Cho b t Fe vào dd AgNO3 d , sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch g m
A. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2, AgNO3.
C. Fe(NO3)3, AgNO3.
D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT Trung Ngh a Phú Th , n m 2016)
Câu 39:
hoà tan hoàn toàn h n h p g m hai kim lo i Cu và Zn, ta có th dùng m t l ng d dung d ch
A. CuSO4.
B. AlCl3.
C. HCl.
D. FeCl3.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT chuyên Nguy n Trãi H i D ng, n m 2016)
Câu 40: Cho h n h p g m Fe và Mg vào dung d ch AgNO3, khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c dung d ch
X (ch a 2 mu i) và ch t r n Y (ch a 2 kim lo i). Hai mu i trong X là
B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)3.
A. AgNO3 và Fe(NO3)2.
C. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.
D. Mg(NO3)2và AgNO3.
( thi th THPT Qu c Gia l n 3 THPT chuyên Thái Bình, n m 2016)
10

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Ti (Gv. THPT Sỏng S n - V nh Phỳc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m v biờn so n

ỏp ỏn
Cõu 26: Cho dóy cỏc kim lo i : Ag, Cu, Al, Mg. Kim lo i trong dóy cú tớnh kh y u nh t l
A. Cu.
B. Mg.
C. Al.
D. Ag.
( thi th THPT Qu c Gia l n 2 THPT chuyờn HSP H N i, n
H ng d n
- D a vo dóy ho t ng húa h c kim lo i. Ch n ỏp ỏn D.
Cõu 27: Dóy cỏc kim lo i
c x p theo chi u gi m d n tớnh kh l
A. Cu, K, Fe.
B. K, Cu, Fe.
C. Fe, Cu, K.
D. K, Fe, Cu.
( thi th THPT Qu c Gia l n 2 THPT chuyờn Tuyờn Quang, n
H ng d n
- D a vo dóy ho t ng húa h c kim lo i. Ch n ỏp ỏn D.
Cõu 28: Dóy kim lo i no sau õy
c x p theo chi u tớnh kh t ng d n?
A. Al, Mg, K, Ca.
B. Ca, K, Mg, Al.
C. K, Ca, Mg, Al.
D. Al, Mg, Ca, K.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT chuyờn Nguy n Hu H N i, n
H ng d n
- D a vo dóy ho t ng húa h c kim lo i. Ch n ỏp ỏn D.
Cõu 29: Trong cỏc kim lo i sau, kim lo i d b oxi húa nh t l
A. Ca.
B. Fe.
C. K.
D. Ag.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT chuyờn i h c Vinh, n
H ng d n
- Trong dóy trờn, K cú tớnh kh m nh nh t, nờn d b oxi húa nh t.
Cõu 30: Ion no sau õy cú tớnh oxi húa m nh nh t?
A. Fe3+.
B. Cu2+.
C. Fe2+.
D. Al3+.
( thi th THPT Qu c Gia l n 1 THPT chuyờn H Giang, n
H ng d n
- D a vo dóy i n húa, ch n ỏp ỏn A.
FeSO4 + Cu. Trong ph n ng ny x y ra
Cõu 31: Cho ph n ng húa h c: Fe + CuSO4
A. s kh Fe2+ v s kh Cu2+.
B. s kh Fe2+ v s oxi húa Cu.
C. s oxi húa Fe v s oxi húa Cu.
D. s oxi húa Fe v s kh Cu2+.
( thi th THPT Qu c Gia S GD v T Thanh Húa, n
H ng d n
0

2

2

m 2016)

m 2016)

m 2016)

m 2016)

m 2016)

m 2016)

0

S thay i s oxi húa : Fe Cu SO 4
Fe SO 4 Cu
Suy ra : Ch t kh l Fe, ch t oxi húa l Cu2+; Fe b Cu2+ oxi húa, Cu2+ b Fe kh .
Cõu 32: Ph n ng no sau õy ch ng t Fe2+ cú tớnh kh y u h n so v i Cu?
A. Fe +Cu2+
Fe2+ + Cu.
B. 2Fe3+ + Cu
2Fe2+ + Cu2+.
2+
2+
2+
2+
Cu + Fe.
D. Cu + 2Fe
2Fe3+ + Cu.
C. Fe + Cu
( thi th THPT Qu c Gia l n 2 THPT Hn Thuyờn
H ng d n
Chi u ph n ng oxi húa kh l :

B c Ninh, n m 2016)

Chaỏt khửỷ maùnh (KM) Chaỏt oxi hoựa maùnh (OXHM)
Chaỏt khửỷ yeỏu (KY) Chaỏt oxi hoựa yeỏu (OXHY)

Suy ra ph n ng ch ng t Fe2+ cú tớnh kh y u h n so v i Cu l :
2 Fe3
OXHM

Cu

2 Fe2

KM

KY

Cu2
OXHY

Cõu 33: Kim lo i no sau õy kh
c ion Fe2+ trong dung d ch?
A. Ag.
B. Mg.
C. Cu.
( thi th THPT Qu c Gia l n 2
H ng d n
Kim lo i kh
c Fe2+ khi nú cú tớnh kh m nh h n Fe.
K no ch a t ng m c ph i l i l m c ng l k ch a bao gi th lm vi c gỡ c !

D. Fe.
THPT chuyờn HSP H N i, n m 2016)

11


Ơn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 34: Th t m t s c p oxi hố - kh trong dãy i n hố nh sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag.
C p ch t khơng ph n ng v i nhau là
A. Cu và dung d ch AgNO3.
C. dung d ch Fe(NO3)3 và dung d ch AgNO3.
B. Fe và dung d ch FeCl3.
D. Fe và dung d ch CuCl2.
H ng d n
Tính khử : Fe Cu Ag
Tính oxi hóa : Fe2

Cu2

Fe3

Ag

Cặp chất không phản ứng với nhau là Fe(NO3 )3

AgNO3 .

Câu 35: Th t m t s c p oxi hố - kh trong dãy i n hố nh sau:
Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy ch g m các ch t, ion tác d ng
c v i ion Fe3+ trong
dung d ch là
A. Mg, Fe, Cu.
B. Mg, Fe2+, Ag.
C. Mg, Cu, Cu2+.
D. Fe, Cu, Ag+.
H ng d n
Tính khử : Mg Fe Cu Ag
Tính oxi hóa : Mg2

Fe2

Cu2

Fe3

Ag

Mg, Fe, Cu phản ứng được với Fe3 .

Câu 36: Cho h n h p các kim lo i Fe, Mg, Zn vào c c ng dung d ch CuSO4 d , th t các kim lo i tác d ng
v i mu i là
A. Fe, Zn, Mg.
B. Mg, Zn, Fe.
C. Mg, Fe, Zn.
D. Zn, Mg, Fe.
( thi th THPT Qu c Gia l n 3 THPT chun Thái Bình, n m 2016)
H ng d n
Tính khử : Mg Zn Fe

Khi cho Mg, Fe, Zn dd CuSO4 thì thứ tự

phản ứng là Mg, Zn, Fe.

Câu 37: Cho h n h p Fe, Mg vào dung d ch AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu
c dung d ch A và 1 kim lo i. Kim
lo i thu
c sau ph n ng là?
A. Cu.
B. Ag.
C. Fe.
D. Mg.
H ng d n
Giả thiết :
Mặt khác

Mg
Fe

dd

Cu(NO3 )2

1 kim loại dd A.

AgNO3

Tính khử : Mg Fe Cu Ag
Tính oxi hóa : Mg 2

Fe 2

Cu 2

Ag

Kim loại thu được là Ag.

Câu 38: Cho b t Fe vào dd AgNO3 d , sau khi ph n ng x y ra hồn tồn, thu
A. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2, AgNO3.
C. Fe(NO3)3, AgNO3.
D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.
H ng d n

c dung d ch g m

Tính khử : Fe Ag
Tính oxi hóa : Fe2

Fe3

Ag

Phản ứng xảy ra khi cho Fe tác dụng với dung dòch AgNO3 dư là :
Fe 3AgNO3

3Ag Fe(NO3 )3

Dung dòch thu được sau phản ứng là Fe(NO3 )3 và AgNO3 .

Câu 39:
hồ tan hồn tồn h n h p g m hai kim lo i Cu và Zn, ta có th dùng m t l
A. CuSO4.
B. AlCl3.
C. HCl.
D. FeCl3.
H ng d n


Tính khử : Zn Cu

Fe 2

Tính oxi hóa : Zn 2

Cu 2

12

Fe3

ng d dung d ch

Zn, Cu tan hết trong FeCl 3 dư.
Groups:

CM

TƠI - M

HƠI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Câu 40: Cho h n h p g m Fe và Mg vào dung d ch AgNO3, khi các ph n ng x y ra hồn tồn thu
c dung
d ch X (ch a 2 mu i) và ch t r n Y (ch a 2 kim lo i). Hai mu i trong X là
B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)3.
A. AgNO3 và Fe(NO3)2.
C. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.
D. Mg(NO3)2và AgNO3.
( thi th THPT Qu c Gia l n 3 THPT chun Thái Bình, n m 2016)
H ng d n
Tính khử : Mg Fe Ag
Tính oxi hóa : Mg2
(Mg, Fe) dd AgNO3

Fe2

Fe3

Ag

2 kim loại là Ag, Fe
2 muối là Mg(NO3 )2 , Fe(NO3 )2

Nào gi thì i làm tốn nhé!
a) S d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l

Ghi nh :

ng

m dd gi¶m

m chÊt r¾n t¨ng

m kim lo¹i s¶n phÈm

m kim lo¹i ph¶n øng

m dd t¨ng

m chÊt r¾n gi¶m

m kim lo¹i ph¶n øng

m kim lo¹i s¶n phÈm

Câu 41: Cho m gam Mg vào dung d ch ch a 0,12 mol FeCl3. Sau khi ph n ng x y ra hồn tồn thu
c 2,24
gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 4,32 gam.
B. 2,88 gam.
C. 2,16 gam.
D. 2,4. gam.
H ng d n
Ch t r n là kim lo i sau ph n ng: s u tiên Fe, Mg.
Nh n xét: 0,12.56 = 6,72 > 2,24 nên ch c ch n khơng có Mg d , và 3,36 gam ch là Fe.
T c là dung d ch sau có: FeCl2= 0,12 2,24/56 = 0,08. BT(Cl): MgCl2 = 0,1. V y m = 2,4 gam. Ch n D.
Câu 42: Cho m gam b t Zn vào 500 ml dung d ch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các ph n ng x y ra hồn tồn,
kh i l ng dung d ch t ng thêm 8,7 gam so v i kh i l ng dung d ch ban u. Giá tr c a m là
A.13
B. 20,80.
C. 14,3.
D. 18,85.
H ng d n
Cách 1: Ph ng trình ph n ng :
2Fe3+ + Zn
2Fe2+ + Zn2+
mol: 0,24
0,12
0,24
0,12
2+
Fe
+ Zn
Fe + Zn2+
mol: x
x
x
x
- Vì tr c và sau ph n ng t ng kh i l ng khơng i nên sau ph n ng kh i l ng dung d ch t ng 8,7 gam thì
kh i l ng kim lo i gi m 8,7 gam.
- Theo ph ng trình ta th y : Kh i l ng kim lo i gi m = mZn ph n ng - mFe sinh ra = (0,12+x)65 56x = 8,7
x= 0,1. V y mZn = (0,1 + 0,12).65 = 14,3 gam. Ch n C.
Cách 2:
t a là s mol Zn p ; b là s mol kim lo i Fe sinh ra:
- T ng gi m klg: 65a 56b = 8,7
- BT.e: 2nZn = nFe3+ + 2nFe(sinh ra)
2a = 0,24 + 2b
a = 0,22
mZn = 14,3 gam. Ch n C.
Câu 43: Cho m gam b t Fe vào dung d ch X ch a 2m gam FeCl3 sau khi ph n ng k t thúc thu
c dung d ch
Y và 11,928 gam ch t r n. m có giá tr là
A. 9,1 gam.
B. 16,8 gam.
C. 18,2 gam.
D. 33,6 gam.
Câu 44: Cho m gam kim lo i Mg vào 250 ml dung d ch CuSO4 1M, k t thúc ph n ng thu
c 2m gam ch t
r n g m hai kim lo i. Giá tr c a m là
A. 10.
B. 12.
C. 8.
D. 6.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

13


Ôn lý thuy t, làm

b) S d ng ph
nh h

ng:

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

ng pháp b o toàn i n tích, b o toàn electron (n u c n)
B
B
B

c 1: Tóm t t ion nào có tr c? u tiên tóm t t ion âm tr c.
c 2: Sau ó d a theo dãy i n hóa. Li t kê ion d ng theo th t . (C KL m nh t o mu i tr
c 3: V n d ng linh ho t BT T, BTNT, BT.e, .

Câu 45: Cho 3 mol Fe vào dung d ch ch a 1 mol AgNO3 và 1 mol Cu(NO3)2. Sau ph n ng
gam ch t r n?
A. 84.
B. 168.
C. 172.
D. 256.
H ng d n
- T duy:

dd sau

NO3 : 3
Fe2 :1,5 3 (tháa m·n)

Ag :1 mol
chÊt r¾n Cu:1 mol
Fe: 1,5 mol

m

c).

c bao nhiêu

256

Câu 46: Cho h n h p b t g m 0,2 mol Al và 0,2 mol Zn vào dung d ch ch a 0,7 mol AgNO3. Sau khi các ph n
ng x y ra hoàn toàn, thu
c m gam ch t r n. Giá tr c a m là:
A. 74,4.
B. 75,6.
C. 85,35.
D. 9,75.
H ng d n

NO3 : 0,7
- T duy:

dd sau

Al3 : 0,2

chÊt r¾n

Zn 2 : 0,05 0,2 (tháa m·n)

Ag : 0,7 mol
Zn: 0,15 mol

m

85,35

Câu 47: Cho h n h p b t g m 7,68 gam Cu và 7,84 gam Fe vào 590 ml dung d ch AgNO3 1M. Sau khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X. S mol mu i Fe(NO3)2 trong dung d ch sau là (bi t th t
trong dãy th i n hoá: Fe3+/Fe2+ ng tr c Ag+/Ag) :
A. 0,05
B. 0,07
C. 0,09
D. 0,14
Câu 48: Cho m gam Mg vào dung d ch ch a 0,15 mol Fe2(SO4)3. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c
4,48 gam ch t r n. Giá tr c a m là :
A. 2,88.
B. 3,72.
C. 4,32.
D. 5,52.
Câu 49: Cho 0,639 gam h n h p b t Fe và Al vào 250 ml dung d ch AgNO3 0,12M. Sau khi các ph n ng x y
ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và 3,324 gam ch t r n. Kh i l ng Fe trong h n h p ban u là :
A. 0,504 gam.
B. 0,123 gam.
C. 0,177 gam.
D. 0,168 gam.
c) Bài t p ng d ng
Câu 50 (Chuyên V nh Phúc- L n 5- 2017): Cho dãy các dung d ch: CuSO4, MgSO4, FeCl3, HCl và NaOH. S
dung d ch trong dãy ph n ng
c v i Fe là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 51 (Chuyên Vinh- Ngh An- L n 4- 2017): Cho 3,28 gam h n h p X g m Mg và Fe vào dung d ch ch a
a mol Cu(NO3)2, sau m t th i gian thu
c dung d ch Y và 3,72 gam ch t r n Z. Cho Y tác d ng h t v i l ng
d dung d ch NaOH, k t t a thu
c em nung trong không khí n kh i l ng không i còn l i 1,6 gam
ch t r n. Giá tr c a a g n nhât v i giá tr nào sau ây?
A. 38,8.
B. 50,8.
C. 42,8.
D. 34,4.
Câu 52 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Cho m gam Al vào 100 ml dung d ch ch a Cu(NO3)2 0,5M
và AgNO3 0,45M sau khi ph n ng k t thúc thu
c 6,78 gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 0,945 gam.
B. 0,48 gam.
C. 0,81 gam.
D. 0,960 gam.
Câu 53 (S GD B c Ninh- L n 1- 2017): Cho 2,24 gam b t s t vào 200 ml dung d ch CuSO4 0,05M. Sau khi
các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và m gam ch t r n Y. Giá tr c a m là
A. 3,84.
B. 2,32.
C. 1,68.
D. 0,64.
Câu 54 (Chuyên KHTN- L n 1- 2016): Dung d ch X có ch a AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng n ng
mol .
Thêm 1 h n h p g m 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dd X cho t i khi ph n ng k t thúc thu
c ch t
r n Y g m 3 kim lo i . Cho m gam Y vào HCl d gi i phóng 0,07g khí. N ng c a 2 mu i ban u là
A. 0,3M.
B. 0,4M.
C. 0,42M.
D. 0,45M.
14

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

áp án
a) S d ng ph

Ghi nh :

ng pháp t ng gi m kh i l

ng

m dd gi¶m

m chÊt r¾n t¨ng

m kim lo¹i s¶n phÈm

m kim lo¹i ph¶n øng

m dd t¨ng

m chÊt r¾n gi¶m

m kim lo¹i ph¶n øng

m kim lo¹i s¶n phÈm

Câu 41: Cho m gam Mg vào dung d ch ch a 0,12 mol FeCl3. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c 2,24
gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 4,32 gam.
B. 2,88 gam.
C. 2,16 gam.
D. 2,4. gam.
H ng d n
Ch t r n là kim lo i sau ph n ng: s u tiên Fe, Mg.
Nh n xét: 0,12.56 = 6,72 > 2,24 nên ch c ch n không có Mg d , và 3,36 gam ch là Fe.
T c là dung d ch sau có: FeCl2= 0,12 2,24/56 = 0,08. BT(Cl): MgCl2 = 0,1. V y m = 2,4 gam. Ch n D.
Câu 42: Cho m gam b t Zn vào 500 ml dung d ch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn,
kh i l ng dung d ch t ng thêm 8,7 gam so v i kh i l ng dung d ch ban u. Giá tr c a m là
A.13
B. 20,80.
C. 14,3.
D. 18,85.
H ng d n
Cách 1: Ph ng trình ph n ng :
2Fe3+ + Zn
2Fe2+ + Zn2+
mol: 0,24
0,12
0,24
0,12
2+
Fe
+ Zn
Fe + Zn2+
mol: x
x
x
x
- Vì tr c và sau ph n ng t ng kh i l ng không i nên sau ph n ng kh i l ng dung d ch t ng 8,7 gam thì
kh i l ng kim lo i gi m 8,7 gam.
- Theo ph ng trình ta th y : Kh i l ng kim lo i gi m = mZn ph n ng - mFe sinh ra = (0,12+x)65 56x = 8,7
x= 0,1. V y mZn = (0,1 + 0,12).65 = 14,3 gam. Ch n C.
Cách 2:
t a là s mol Zn p ; b là s mol kim lo i Fe sinh ra:
- T ng gi m klg: 65a 56b = 8,7
- BT.e: 2nZn = nFe3+ + 2nFe(sinh ra)
2a = 0,24 + 2b
a = 0,22

mZn = 14,3 gam. Ch n C.

Câu 43: Cho m gam b t Fe vào dung d ch X ch a 2m gam FeCl3 sau khi ph n ng k t thúc thu
Y và 11,928 gam ch t r n. m có giá tr là
A. 9,1 gam.
B. 16,8 gam.
C. 18,2 gam.
D. 33,6 gam.
H ng d n
- Ch t r n chính là Fe d , nên dung d ch Y ch ch a FeCl2 = (2m/162,5).3/2.
- BTKL (Fe) tr c và sau: m + 56.2m/162,5 = 56.(2m/162,5).3/2 + 11,928
m = 18,2 gam.

c dung d ch

c 2m gam ch t
Câu 44: Cho m gam kim lo i Mg vào 250 ml dung d ch CuSO4 1M, k t thúc ph n ng thu
r n g m hai kim lo i. Giá tr c a m là
A. 10.
B. 12.
C. 8.
D. 6.
H ng d n
- Ch t r n có 2 kim lo i ó là Cu và Mg d , nên ch c ch n dd mu i sau ch là MgSO4 = 0,25 mol.
- KTKL (KL) tr c và sau: m + 0,25.64 = 2m + 0,25.24
m = 10 gam. V y ch n A.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

15


Ôn lý thuy t, làm

b) S d ng ph
nh h

ng:

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

ng pháp b o toàn i n tích, b o toàn electron (n u c n)
B
B
B

c 1: Tóm t t ion nào có tr c? u tiên tóm t t ion âm tr c.
c 2: Sau ó d a theo dãy i n hóa. Li t kê ion d ng theo th t . (C KL m nh t o mu i tr
c 3: V n d ng linh ho t BT T, BTNT, BT.e, .

Câu 45: Cho 3 mol Fe vào dung d ch ch a 1 mol AgNO3 và 1 mol Cu(NO3)2. Sau ph n ng
gam ch t r n?
A. 84.
B. 168.
C. 172.
D. 256.
H ng d n
- T duy:

dd sau

NO3 : 3
Fe2 :1,5 3 (tháa m·n)

Ag :1 mol
chÊt r¾n Cu:1 mol
Fe: 1,5 mol

m

c).

c bao nhiêu

256

Câu 46: Cho h n h p b t g m 0,2 mol Al và 0,2 mol Zn vào dung d ch ch a 0,7 mol AgNO3. Sau khi các ph n
ng x y ra hoàn toàn, thu
c m gam ch t r n. Giá tr c a m là:
A. 74,4.
B. 75,6.
C. 85,35.
D. 9,75.
H ng d n

NO3 : 0,7
- T duy:

dd sau

Al3 : 0,2

chÊt r¾n

Zn 2 : 0,05 0,2 (tháa m·n)

Ag : 0,7 mol
Zn: 0,15 mol

m

85,35

Câu 47: Cho h n h p b t g m 7,68 gam Cu và 7,84 gam Fe vào 590 ml dung d ch AgNO3 1M. Sau khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X. S mol mu i Fe(NO3)2 trong dung d ch sau là (bi t th t
trong dãy th i n hoá: Fe3+/Fe2+ ng tr c Ag+/Ag) :
A. 0,05
B. 0,07
C. 0,09
D. 0,14
H ng d n
- Nh n xét: 2nCu + 2nFe < nAg+ < 2nCu + 3nFe
t o c 2 mu i s t trong dung d ch sau cùng.
c
Câu 48: Cho m gam Mg vào dung d ch ch a 0,15 mol Fe2(SO4)3. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
4,48 gam ch t r n. Giá tr c a m là :
A. 2,88.
B. 3,72.
C. 4,32.
D. 5,52.
- H ng d n Chú ý: s mol Fe3+ = 0,15.2 = 0,3.
- S d ng b o toàn electron: 2nMg = nFe3+ + 2nFe.
Câu 49: Cho 0,639 gam h n h p b t Fe và Al vào 250 ml dung d ch AgNO3 0,12M. Sau khi các ph n ng x y
ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và 3,324 gam ch t r n. Kh i l ng Fe trong h n h p ban u là :
A. 0,504 gam.
B. 0,123 gam.
C. 0,177 gam.
D. 0,168 gam.
H ng d n
Gi s AgNO3 ph n ng h t thì mAg = 108.0,12.0,25 = 3,24 gam < 3,324 gam : úng!.
V y AgNO3 h t, trong ch t r n ngoài Ag còn có Fe d ho c Al d
và Fe ch a ph n ng v i kh i l ng là 3,324 3,24 = 0,084 gam.
Kh i l ng Al và Fe ã ph n ng v i dung d ch AgNO3 là 0,639 - 0,084 = 0,555 gam.
G i s mol c a Al và Fe ph n ng l n l t là x và y (x > 0, y 0).
Ph ng trình theo kh i l ng c a Al, Fe : 27x + 56y = 0,555
(1)
Áp d ng nh lu t b o toàn electron (ho c BT T) ta có : 3x + 2y = 0,12.0,25
(2)
T ó suy ra x = 0,005 mol và y = 0,0075 mol.
L u ý: S t ã ph n ng ch ng t Al ã h t, 0,084 gam kim lo i d là Fe.
Kh i l ng c a Fe trong h n h p = 0,084 + 0,0075.56 = 0,504 gam.

16

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

c) Bài t p ng d ng
Câu 50 (Chuyên V nh Phúc- L n 5- 2017): Cho dãy các dung d ch: CuSO4, MgSO4, FeCl3, HCl và NaOH. S
dung d ch trong dãy ph n ng
c v i Fe là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 51 (Chuyên Vinh- Ngh An- L n 4- 2017): Cho 3,28 gam h n h p X g m Mg và Fe vào dung d ch ch a
a mol Cu(NO3)2, sau m t th i gian thu
c dung d ch Y và 3,72 gam ch t r n Z. Cho Y tác d ng h t v i l ng
d dung d ch NaOH, k t t a thu
c em nung trong không khí n kh i l ng không i còn l i 1,6 gam
ch t r n. Giá tr c a a g n nhât v i giá tr nào sau ây?
A. 38,8.
B. 50,8.
C. 42,8.
D. 34,4.
Câu 52 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Cho m gam Al vào 100 ml dung d ch ch a Cu(NO3)2 0,5M
và AgNO3 0,45M sau khi ph n ng k t thúc thu
c 6,78 gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 0,945 gam.
B. 0,48 gam.
C. 0,81 gam.
D. 0,960 gam.
Câu 53 (S GD B c Ninh- L n 1- 2017): Cho 2,24 gam b t s t vào 200 ml dung d ch CuSO4 0,05M. Sau khi
các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và m gam ch t r n Y. Giá tr c a m là
A. 3,84.
B. 2,32.
C. 1,68.
D. 0,64.
H ng d n
Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu
nFe = 0,04 mol ; nCuSO4 = 0,01 mol => ch t r n g m : 0,01 mol Cu và 0,03 mol Fe=> m = 2,32 gam.
mol .
Câu 54 (Chuyên KHTN- L n 1- 2016): Dung d ch X có ch a AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng n ng
Thêm 1 h n h p g m 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100 ml dd X cho t i khi ph n ng k t thúc thu
c ch t
r n Y g m 3 kim lo i . Cho m gam Y vào HCl d gi i phóng 0,07g khí. N ng c a 2 mu i ban u là
A. 0,3M.
B. 0,4M.
C. 0,42M.
D. 0,45M.
H ng d n
Ch t r n Y g m 3 kim lo i
G m Ag,Cu,Fe
Khi cho Y + HCl
nH2 = nFe(Y) = 0,035 mol
S mol Fe ph n ng là: 0,05 0,035 = 0,015 mol
G i n ng mol 2 mu i ban u là x M
2nCu2+ + nAg+ = 2nFe p + 3nAl
0,1.(2x + x) = 2.0,015 + 3.0,03
x = 0,4M

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

17


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n
+

bám sát 7, 8 i m - 2017

-

4. D ng ch t kh + HNO3 ho c dung d ch ch a (H , NO3 )
Ph ng pháp c tr ng: BT.e. K t h p BTNT, BT T trong dung d ch.
C n có k n ng vi t bán ph n ng (xem thêm ph n v ích s tr c v cách vi t bán ph n ng)
Câu 55 (S GD B c Ninh- L n 1- 2017): Hòa tan hoàn toàn m gam Al b ng dung d ch HNO3 loãng, thu
c
5,376 lít ( ktc) h n h p khí X g m N2, N2O và dung d ch ch a 8m gam mu i. T kh i c a X so v i H2 b ng 18.
Giá tr c a m là
A. 17,28.
B. 21,60.
C. 19,44.
D. 18,90.
Câu 56 (Chuyên KHTN- L n 1- 2016): Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam h n h p X g m Mg, Al, Zn b ng dung
d ch HNO3. Sau khi ph n ng k t thúc thu
c dung d ch Y và 4,48 lít ( ktc) khí Z (g m hai h p ch t khí
không màu) có kh i l ng 7,4 gam. Cô c n dung d ch Y thu
c 122,3 gam h n h p mu i. Tính s mol HNO3
ã tham gia ph n ng.
A. 0,4 mol.
B. 1,9 mol.
C. 1,4 mol.
D. 1,5 mol.
Câu 57 (Chuyên KHTN- L n 1- 2016): Hòa tan hoàn toàn 20g h n h p A g m Mg và Fe2O3 b ng dung d ch
HNO3 c d thu
c dung d ch B và V lit khí NO2 (dktc) là s n ph m kh duy nh t. Thêm NaOH d vào
dung d ch B. K t thúc thí nghi m , l c l y k t t a em nung trong không khí n kh i l ng không i thu
c 28g ch t r n. Giá tr c a V là
A. 44,8 lít.
B. 33,6 lít.
C. 22,4 lít.
D. 11,2 lít.
Câu 58 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Cho khí CO d i qua 23,2 gam h n h p X g m Fe3O4 và
FeCO3 nung nóng n ph n ng hoàn toàn thu
c Fe và h n h p khí g m CO2 và CO. Cho h n h p khí này
vào dung d ch Ba(OH)2 d th y có m gam k t t a. em hòa tan l ng Fe thu
c trong 400 ml dung d ch
HNO3 loãng, nóng d th y thoát ra 5,6 lít NO duy nh t ( ktc). Giá tr m là
A. 59,1.
B. 68,95.
C. 88,65.
D. 78,8.
Câu 59 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,03 mol Cu và 0,09 mol
c dung d ch ch ch a các mu i
Mg vào dung d ch ch a 0,07 mol KNO3 và 0,16 mol H2SO4 loãng thì thu
sunfat trung hòa và 1,12 lít ( ktc) h n h p khí X g m các oxit c a nit có t kh i so v i H2 là x. Giá tr c a x là
A. 20,1.
B. 19,5.
C. 19,6.
D. 18,2.
Câu 60 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): H n h p X g m Al, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong ó oxi
chi m 25,39% kh i l ng h n h p. Cho m gam h n h p X tác d ng v i 13,44 lít khí CO ( ktc), sau m t th i
gian thu
c ch t r n Y và h n h p khí Z có t kh i so v i H2 b ng 19. Cho ch t r n Y tác d ng v i dung d ch
HNO3 loãng (d ) thu
c dung d ch T và 10,752 lít khí NO ( ktc, là s n ph m kh duy nh t). Cô c n dung
d ch T thu
c 5,184m gam mu i khan. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr nào sau ây?
A. 57,645.
B. 17,30.
C. 25,62.
D. 38,43.

So sánh áp án bên d

18

i. N u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

áp án
Câu 55 (S GD B c Ninh- L n 1- 2017): Hòa tan hoàn toàn m gam Al b ng dung d ch HNO3 loãng, thu
c
5,376 lít ( ktc) h n h p khí X g m N2, N2O và dung d ch ch a 8m gam mu i. T kh i c a X so v i H2 b ng 18.
Giá tr c a m là
A. 17,28.
B. 21,60.
C. 19,44.
D. 18,90.
H ng d n
-Kim lo i ph n ng v i HNO3 t o s n ph m kh thì áp d ng: ne = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3
Có : MX = 36g , nX = 0,24 mol
nN2 = nN2O = 0,12 mol
Al s chuy n h t thành Al(NO3)3
nAl(NO3)3 = nAl = m/27 (mol)
mAl(NO3)3 = 7,89m < 8m
có NH4NO3
nNH4NO3 = m/720 (mol)
B o toàn e : 3nAl = 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3 3.m/27 = 8.0,12 + 10.0,12 + 8.m/720
m = 21,6 gam.
Câu 56 (Chuyên KHTN- L n 1- 2016): Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam h n h p X g m Mg, Al, Zn b ng dung
d ch HNO3. Sau khi ph n ng k t thúc thu
c dung d ch Y và 4,48 lít ( ktc) khí Z (g m hai h p ch t khí
không màu) có kh i l ng 7,4 gam. Cô c n dung d ch Y thu
c 122,3 gam h n h p mu i. Tính s mol HNO3
ã tham gia ph n ng.
A. 0,4 mol.
B. 1,9 mol.
C. 1,4 mol.
D. 1,5 mol.
H ng d n
Vì Z g m 2 h p ch t không màu nên Z có NO và N2O, nZ = nNO + nN2O = 0,2 mol
Và mZ = 30nNO + 44nN2O = 7,4g
nNO = nN2O = 0,1 mol
Gi s có t o thành NH4NO3 x mol
b o toàn e : ne trao i = nNO3 mu i = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = 1,1 + 8x mol
mmu i = mKL + mNO3 mu i + mNH4NO3
122,3 = 25,3 + 62.( 1,1 + 8x) + 80x
x = 0,05 mol
nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 = 1,9 mol.
Câu 57 (Chuyên KHTN- L n 1- 2016): Hòa tan hoàn toàn 20g h n h p A g m Mg và Fe2O3 b ng dung d ch
HNO3 c d thu
c dung d ch B và V lit khí NO2 (dktc) là s n ph m kh duy nh t. Thêm NaOH d vào
dung d ch B. K t thúc thí nghi m , l c l y k t t a em nung trong không khí n kh i l ng không i thu
c 28g ch t r n. Giá tr c a V là
A. 44,8 lít.
B. 33,6 lít.
C. 22,4 lít.
D. 11,2 lít.
H ng d n
S
ph n ng :
A(Mg,Fe2O3)
dd B(Mg2+,Fe3+)
Mg(OH)2,Fe(OH)3
MgO,Fe2O3
mr n cu i cùng mA = mO(MgO) = 8g
nMgO = nMg = 0,5 mol
Ch có Mg ph n ng oxi hóa v i HNO3
B o toàn e : 2nMg = nNO2 = 1 mol
VNO2= 22,4 lít.
Câu 58 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Cho khí CO d i qua 23,2 gam h n h p X g m Fe3O4 và
FeCO3 nung nóng n ph n ng hoàn toàn thu
c Fe và h n h p khí g m CO2 và CO. Cho h n h p khí này
vào dung d ch Ba(OH)2 d th y có m gam k t t a. em hòa tan l ng Fe thu
c trong 400 ml dung d ch
HNO3 loãng, nóng d th y thoát ra 5,6 lít NO duy nh t ( ktc). Giá tr m là
A. 59,1.
B. 68,95.
C. 88,65.
D. 78,8.
Câu 59 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): Hòa tan hoàn toàn h n h p g m 0,03 mol Cu và 0,09 mol
Mg vào dung d ch ch a 0,07 mol KNO3 và 0,16 mol H2SO4 loãng thì thu
c dung d ch ch ch a các mu i
sunfat trung hòa và 1,12 lít ( ktc) h n h p khí X g m các oxit c a nit có t kh i so v i H2 là x. Giá tr c a x là
A. 20,1.
B. 19,5.
C. 19,6.
D. 18,2.
Câu 60 (S GD & T H i D ng- L n 2- 2017): H n h p X g m Al, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong ó oxi
chi m 25,39% kh i l ng h n h p. Cho m gam h n h p X tác d ng v i 13,44 lít khí CO ( ktc), sau m t th i
gian thu
c ch t r n Y và h n h p khí Z có t kh i so v i H2 b ng 19. Cho ch t r n Y tác d ng v i dung d ch
HNO3 loãng (d ) thu
c dung d ch T và 10,752 lít khí NO ( ktc, là s n ph m kh duy nh t). Cô c n dung
d ch T thu
c 5,184m gam mu i khan. Giá tr c a m g n nh t v i giá tr nào sau ây?
A. 57,645.
B. 17,30.
C. 25,62.
D. 38,43.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

19


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

5. D ng bài toán gài b y ... (xem l i lý thuy t ngày v ích th 6)
a) Bài t p thu n túy c a h n h p (Cu và Fe2O3) ho c (Cu và Fe3O4) + axit lo i 1 (H+).
Nh n xét quan tr ng:
S mol Cu ph n ng = s mol oxit ph n ng.

L u ý:

ý s mol c a cation trong dung d ch quan h v i nhau nh th nào nhé.

ng d ng n u áp d ng v i (Fe, Fe2O3 ho c Fe3O4) + H+ s không còn úng, vì toàn b Fe ph n ng

ch a ch c ã

u dùng

ph n ng v i Fe3+.

Câu 61: Hòa tan m gam h n h p Cu và Fe3O4 trong dung d ch HCl d thu
c dung d ch X và còn 8,32 gam
ch t r n không tan. Cô c n dung d ch X thu
c 61,92 gam ch t r n khan. Giá tr c a m là
A. 103,67
B. 43,84
C. 70,24
D. 55,44
(Trích kh o sát THPT Chuyên V nh Phúc l n 3, 2013 - 2014).
Câu 62: Cho 50 gam h n h p X g m Fe3O4 và Cu vào dung d ch HCl d . K t thúc ph n ng còn l i 20,4 gam
ch t r n không tan. Ph n tr m v kh i l ng c a Cu trong h n h p X là
A. 40,8%
B. 40,4%
C. 20,4%
D. 53,6%
(Trích thi th THPT H ng L nh 2015).
Câu 63: Hòa tan m gam h n h p Cu và Fe2O3 trong dung d ch HCl d thu
c dung d ch X và còn 6,4 gam
ch t r n không tan. Cô c n dung d ch X thu
c 46,68 gam ch t r n khan. Tính m.
A. 36,48
B. 33,28
C. 38,65
D. 48,96
b) Bài t p thu n túy c a FeCl2 + AgNO3
Câu 64 (s u t m): Cho 100 ml dung d ch FeCl2 1,2M tác d ng v i 200 ml dung d ch AgNO3 2M, thu
cm
gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 30,18
B. 34,44
C. 12,96
D. 47,4
Câu 65 (s u t m): Hòa tan hoàn toàn 24,4 gam h n h p g m FeCl2 và NaCl (có t l s mol t ng ng là 1:2)
vào m t l ng n c (d ), thu
c dung d ch X. Cho dung d ch AgNO3 (d ) vào dung d ch X, sau khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c m gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 68,2
B. 28,7
C. 10,8
D. 57,4
Câu 66 (s u t m): Cho 9,36 gam h n h p X g m Cu và Fe3O4 vào bình ch a 400 ml dung d ch HCl 0,2M v a
, ph n ng xong thu
c dung d ch Y và còn l i m t ph n ch t r n không tan. Thêm ti p AgNO3 n d vào
bình ph n ng, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c k t t a Z. Kh i l ng c a k t t a Z là
A. 11,804
B. 18,204
C. 18,16
D. 36,32
c) Bài t p thu n túy c a Fe + AgNO3
Câu 67: Cho 8,96 gam b t Fe vào 440 ml dung d ch AgNO3 1M sau khi ph n ng k t thúc thu
c dung d ch
X và m gam kim lo i. Kh i l ng mu i s t (II) trong dung d ch X là
A. 8,1 gam
B. 5,4 gam
C. 7,2 gam
D. 10,8 gam
Câu 68: Cho 16,32 gam h n h p b t kim lo i g m Fe và Cu (có t l mol Fe : Cu = 4 : 5) vào 636 ml dung d ch
AgNO3 1M sau khi ph n ng k t thúc thu
c dung d ch X và m gam kim lo i. Kh i l ng mu i s t (II) trong
dung d ch X là
A. 4,32
B. 4,68
C. 5,04
D. 3,96
d) Bài t p thu n túy c a Fe(NO3)2 + AgNO3
Câu 69: Cho 200 ml dung d ch AgNO3 2,5a mol/l tác d ng v i 200 ml dung d ch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi
ph n ng k t thúc thu
c 17,28 gam ch t r n và dung d ch X. Cho dung d ch HCl d vào dung d ch X thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 34,44
B. 28,70
C. 40,18
D. 43,05
3+
e) Bài t p thu n túy c a Cu + Fe (kim lo i t ng t hay g p Fe)
Câu 70: Hòa tan h n h p b t g m m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 loãng (r t d ), sau ph n
ng k t thúc ch thu
c dung d ch X. Dung d ch X làm m t màu v a
100 ml dung d ch KMnO4 0,1M. Giá
tr c a m là
A. 0,64
B. 0,96
C. 1,24
D. 3,20
20

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

áp án
a) Bài t p thu n túy c a h n h p (Cu và Fe2O3) ho c (Cu và Fe3O4) + axit lo i 1 (H+).
Câu 61: Hòa tan m gam h n h p Cu và Fe3O4 trong dung d ch HCl d thu
c dung d ch X và còn 8,32 gam
ch t r n không tan. Cô c n dung d ch X thu
c 61,92 gam ch t r n khan. Giá tr c a m là
A. 103,67
B. 43,84
C. 70,24
D. 55,44
(Trích kh o sát THPT Chuyên V nh Phúc l n 3, 2013 - 2014).
H ng d n
- Ch t r n khan g m: Cu2+, Fe2+, Cl- s mol l n l t là a, 3a và 8a.
- BTKL: 64.a + 56.3a + 35,5.8a = 61,92
a = 0,12. V y m = 64.a + 232.a + 8,32 = 43,84 gam.
Câu 62: Cho 50 gam h n h p X g m Fe3O4 và Cu vào dung d ch HCl d . K t thúc ph n ng còn l i 20,4 gam
ch t r n không tan. Ph n tr m v kh i l ng c a Cu trong h n h p X là
A. 40,8%
B. 40,4%
C. 20,4%
D. 53,6%
(Trích thi th THPT H ng L nh 2015).
H ng d n
- H n h p ph n ng: Fe3O4 và Cu u có a mol. BTKL: 64.a + 232.a = 29,6
a=0,1.
- V y: %mCu= (64.0,1 + 20,4)/50,4.100% = 53,6%.
Câu 63: Hòa tan m gam h n h p Cu và Fe2O3 trong dung d ch HCl d thu
c dung d ch X và còn 6,4 gam
ch t r n không tan. Cô c n dung d ch X thu
c 46,68 gam ch t r n khan. Tính m.
A. 36,48
B. 33,28
C. 38,65
D. 48,96
H ng d n
- Ch t r n khan g m: Cu2+, Fe2+, Cl- s mol l n l t là a, 2a và 6a.
- BTKL: 64.a + 56.2a + 35,5.6a = 46,68
a = 0,12. V y m = 64.a + 160.a + 6,4 = 33,28 gam.
b) Bài t p thu n túy c a FeCl2 + AgNO3
Câu 64 (s u t m): Cho 100 ml dung d ch FeCl2 1,2M tác d ng v i 200 ml dung d ch AgNO3 2M, thu
cm
gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 30,18
B. 34,44
C. 12,96
D. 47,4
Câu 65 (s u t m): Hòa tan hoàn toàn 24,4 gam h n h p g m FeCl2 và NaCl (có t l s mol t ng ng là 1:2)
vào m t l ng n c (d ), thu
c dung d ch X. Cho dung d ch AgNO3 (d ) vào dung d ch X, sau khi các
ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c m gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 68,2
B. 28,7
C. 10,8
D. 57,4
Câu 66 (s u t m): Cho 9,36 gam h n h p X g m Cu và Fe3O4 vào bình ch a 400 ml dung d ch HCl 0,2M v a
, ph n ng xong thu
c dung d ch Y và còn l i m t ph n ch t r n không tan. Thêm ti p AgNO3 n d vào
bình ph n ng, sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c k t t a Z. Kh i l ng c a k t t a Z là
A. 11,804
B. 18,204
C. 18,16
D. 36,32
c) Bài t p thu n túy c a Fe + AgNO3
Câu 67: Cho 8,96 gam b t Fe vào 440 ml dung d ch AgNO3 1M sau khi ph n ng k t thúc thu
X và m gam kim lo i. Kh i l ng mu i s t (II) trong dung d ch X là
A. 8,1 gam
B. 5,4 gam
C. 7,2 gam
D. 10,8 gam
H ng d n
- Nh n xét: nAg+/nFe = 2,75
t o c 2 mu i Fe2+ và Fe3+.
- Áp d ng
ng chéo:
Fe2+
0,25
1
t a mol.
BTNT.Fe

2,75
Fe3+

m Fe(NO3 )2

0,75

180.a

3

a 3a

0,16

a

c dung d ch

0,04 mol.

t 3a mol.

7,2 gam.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

21


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 68: Cho 16,32 gam h n h p b t kim lo i g m Fe và Cu (có t l mol Fe : Cu = 4 : 5) vào 636 ml dung d ch
AgNO3 1M sau khi ph n ng k t thúc thu
c dung d ch X và m gam kim lo i. Kh i l ng mu i s t (II) trong
dung d ch X là
A. 4,32
B. 4,68
C. 5,04
D. 3,96
H ng d n
- Có s mol Fe = 0,12; Cu = 0,15; Ag+ = 0,636.
- Nh n xét: 2.0,12 + 2.0,15 < 0,636.1 < 3.0,12 + 2.0,15
dung d ch t o c 2 mu i s t, và khi ó ã có mu i
s t (III) thì kim lo i ch c ch n ch là Ag. Vì n u có Fe hay Cu d thì ngay l p t c Fe3+ b ph n ng.
- T l : (0,636 2.0,15)/0,12 = 2,8.
- Áp d ng
ng chéo:
2+
Fe
0,2
1
t a mol.
BTNT.Fe

2,8
Fe3+

m Fe(NO3 )2

0,8

180.a

a 4a

4

0,12

a

0,024 mol.

t 4a mol.

4,32 gam.

d) Bài t p thu n túy c a Fe(NO3)2 + AgNO3
Câu 69: Cho 200 ml dung d ch AgNO3 2,5a mol/l tác d ng v i 200 ml dung d ch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi
ph n ng k t thúc thu
c 17,28 gam ch t r n và dung d ch X. Cho dung d ch HCl d vào dung d ch X thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 34,44
B. 28,70
C. 40,18
D. 43,05
H ng d n
- Ch t r n là Ag = 108.0,2a = 17,28
a = 0,8.
Ag+ d = 1,5.a.0,2 = 0,24
mAgCl=143,5.0,24=34,44.

e) Bài t p thu n túy c a Cu + Fe3+ (kim lo i t ng t hay g p Fe)
Câu 70: Hòa tan h n h p b t g m m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 loãng (r t d ), sau ph n
ng k t thúc ch thu
c dung d ch X. Dung d ch X làm m t màu v a
100 ml dung d ch KMnO4 0,1M. Giá
tr c a m là
A. 0,64
B. 0,96
C. 1,24
D. 3,20
H ng d n
- Cách 1: Ch có Fe2+ ph n ng v i KMnO4 1.nFe2+ = 5.nKMnO4
nFe2+=0,05.
- BT.e 2.nCu=1. nFe2+ t o thành
2.nCu= 0,05 0,02
nCu=0,015
mCu=0,96 gam.
- Cách 2: BT.e quá trình: 1.nFe3O4 + 2.nCu= 5. nKMnO4
nCu=0,015
mCu=0,96 gam.

22

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

6. Tham kh o bài toán oxi hóa h n h p kim lo i b ng O2, Cl2, O3 ( i m 8, 9)
a) Cl2, O2, O3 là nh ng ch t oxi hóa t ng i m nh.
- Kim lo i có th b oxi hóa lên m c oxi hóa cao nh t khi g p Cl2, O3; O2 có tính oxi hóa y u h n Cl2, O3.
8
.
3

-

Khi s t b oxi hóa b i oxi có th lên các m c oxi hóa +2, +3 hay trung gian +

b)
c)
-

S di chuy n các nguyên t .
Kim lo i s i v cation d ng oxit hay mu i.
i v i oxit c ng hoàn toàn có th b o toàn i n tích.
Cl2 s di chuy n v Cl-. Còn O2, O3 s di chuy n v O2-.
Chú ý
Khi s n ph m có các m c oxi hóa trung gian thì chúng có th b oxi hóa lên m c cao h n b i các ch t
oxi hóa m nh, ví d nh HNO3, KMnO4/H2SO4.
Fe2+, Cl- ti p t c b oxi hóa b i KMnO4/H2SO4.
1 dung d ch có th ch a ng th i Cl-, Fe2+ và H+ khi tác d ng v i AgNO3, c n chú ý n các ph n ng
trao i và ph n ng oxi hóa kh .

-

Trích m t s câu th y Tu n.
Câu 1 (KA-2014): t cháy 4,16 gam h n h p g m Mg và Fe trong khí O2, thu
c 5,92 gam h n h p X ch g m
các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung d ch HCl v a , thu
c dung d ch Y. Cho dung d ch NaOH d vào Y,
thu
c k t t a Z. Nung Z trong không khí n kh i l ng không i, thu
c 6 gam ch t r n. M t khác cho Y tác
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
d ng v i dung d ch AgNO3 d , thu
A. 10,80.
B. 32,11.
C. 32,65.
D. 31,57.
Câu 2: Cho O3 d vào bình kín ch a h n h p Fe và Cu r i nung nóng t i ph n ng hoàn toàn th y kh i l ng ch t
c 2,688
r n t ng 5,12 gam và
c m gam h n h p oxit. M t khác, cho h n h p kim lo i trên vào dd HNO3 thu
(lít) khí NO ktc (s n ph m kh duy nh t) và 2m/7 gam ch t r n ch ch a m t kim lo i. Giá tr m g n nh t v i
A.15,0.
B. 20,0.
C. 25,0.
D. 26,0.
Câu 3: H n h p X g m FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong ó O chi m 4,6997% kh i l ng. Cho 15,32 gam X tác
d ng v a
v i 0,644 mol H2SO4 c ( un nóng) sinh ra 14,504 lít khí SO2 (là s n ph m kh duy nh t) và dung
d ch Y. Nhúng thanh Mg d vào Y sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn l y thanh Mg ra cân l i th y t ng 5,14
gam (Gi s 100% kim lo i sinh ra bám vào thanh Mg).
t cháy hoàn toàn 15,32 gam X b ng l ng v a
V lít
( ktc) h n h p khí A g m O2 và O3 t l mol 1:1. Giá tr g n nh t c a V là
A. 4,3.
B. 10,5.
C. 5,3.
D. 3,5.
Câu 4:
t cháy m gam h n h p X g m Cu và Fe trong 2,912 lít ( ktc) h n h p khí g m Cl2 và O2, thu
c (m +
6,11) gam h n h p Y g m các mu i và oxit (không th y khí thoát ra). Hòa tan h t Y trong dung d ch HCl, un nóng,
thu
c dung d ch Z ch a 2 mu i. Cho AgNO3 d vào dung d ch Z, thu
c 73,23 gam k t t a. M t khác, hòa tan
h t m gam h n h p X trên trong dung d ch HNO3 31,5%, thu
c dung d ch T và 3,36 lít khí NO (s n ph m kh
duy nh t; ktc). N ng ph n tr m c a Fe(NO3)3 trong dung d ch T g n nh t v i giá tr nào sau ây?
A. 5%.
B. 7%.
C. 8%.
D. 9%.
c 92,4
Câu 5: Cho m t lu ng khí O2 i qua ng ng 63,6 gam h n h p kim lo i Mg, Al và Fe nung nóng thu
gam ch t r n X. Hòa tan hoàn toàn l ng X trên b ng dung d ch HNO3 (d ). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn
thu
c dung d ch Y và 3,44 gam h n h p khí Z. Bi t có 4,25 mol HNO3 tham gia ph n ng, cô c n c n th n dung
d ch Y
c 319 gam mu i. Ph n tr m kh i l ng c a N có trong 319 gam h n h p mu i trên là
A. 18,082%.
B. 18,125%.
C. 18,038%.
D. 18,213%.
Câu 6 (hay): H n h p X g m khí Cl2 và O2. Cho 4,928 lít X ( ktc) tác d ng h t v i 15,28 gam h n h p Y g m
Mg và Fe, thu
c 28,56 gam h n h p Z. Các ch t trong Z tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dùng v a ),
thu
c dung d ch T và 2,464 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (là s n ph m kh duy nh t và
ktc).
Kh i l ng mu i khan thu
c khi cô c n dung d ch T là
A. 73,34 gam.
B. 63,9 gam.
C. 70,46 gam.
D. 61,98 gam.
Câu 7: Cho 8,654 gam h n h p X g m khí Cl2 và O2 tác d ng v a
v i 0,396 mol h n h p Y g m Mg, Zn, Al,
thu
c 23,246 gam h n h p Z g m mu i clorua và oxit c a 3 kim lo i. Cho Z ph n ng v a
v i V ml dung
d ch HCl 1M, thu
c dung d ch T. Cho t t dung d ch Ba(OH)2 2M vào T n khi l ng k t t a thu
c không
thay i v kh i l ng thì c n v a
286 ml. Giá tr c a V là
A. 780.
B. 864.
C. 572.
D. 848.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

23


Ơn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

áp án
Câu 1:
t cháy 4,16 gam h n h p g m Mg và Fe trong khí O2, thu
c 5,92 gam h n h p X ch g m các
oxit. Hòa tan hồn tồn X trong dung d ch HCl v a , thu
c dung d ch Y. Cho dung d ch NaOH d vào Y,
thu
c k t t a Z. Nung Z trong khơng khí n kh i l ng khơng i, thu
c 6 gam ch t r n. M t khác cho
Y tác d ng v i dung d ch AgNO3 d , thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 10,80.
B. 32,11.
C. 32,65.
D. 31,57.
( thi tuy n sinh i h c kh i A, n m 2014)
H

ng d n
nMg

x

24x 56y 4,16

x 0,01

nFe

y

40x 160.0,5y 6

y 0,07

nO

2

2 n Mg

5,92 4,16
0,055
32
3n Fe 4 nO n

n

2n

Cl

2

0,07

0,01

Ag pư

0,055

n

?

4 nO

O2

n

Ag pư

0,01

nAg

0,22

Cl

0,01;nAgCl

m(Ag, AgCl)

0,22

32,65 gam

0,22

2

0,055

Câu 2: Cho O3 d vào bình kín ch a h n h p Fe và Cu r i nung nóng t i ph n ng hồn tồn th y kh i l ng
ch t r n t ng 5,12 gam và thu
c m gam h n h p oxit. M t khác, cho h n h p kim lo i trên vào dung d ch
HNO3 thu
c 2,688 (lít) khí NO ktc (s n ph m kh duy nh t) và 2m/7 gam ch t r n ch ch a m t kim lo i.
Giá tr m g n nh t v i
A.15,0.
B. 20,0.
C. 25,0.
D. 26,0.

H

ng d n
O3
(1)

(Cu, Fe)

(CuO, Fe2 O3 )
m gam

m chất rắn tăng
Cu
Fe

TN2 :

5,12 gam

(m 5,12); m O
6.5,12
48

n electron trao đổi

5,12

3

0,64

Cu2 : x mol
HNO3
(2)

Fe2 : y mol
NO3

(m 5,12) g

m (Cu, Fe) pư

m (Cu, Fe)

NO

Cu dư

0,12 mol

2m/ 7 (g)

56x 64y (m 5,12) 2m / 7

BTE cho (2) : 2x 2y

0,12.3

BTE cho (1), (2) : 3x 2y

2.2m
7.64

0,64

x

0,08

y

0,1

m

22,4 gần nhất với 20

Câu 3: H n h p X g m FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong ó O chi m 4,6997% kh i l ng. Cho 15,32 gam X
tác d ng v a
v i 0,644 mol H2SO4 c ( un nóng) sinh ra 14,504 lít khí SO2 (là s n ph m kh duy nh t) và
dung d ch Y. Nhúng thanh Mg d vào Y sau khi các ph n ng x y ra hồn tồn l y thanh Mg ra cân l i th y
t ng 5,14 gam (Gi s 100% kim lo i sinh ra bám vào thanh Mg).
t cháy hồn tồn 15,32 gam X b ng l ng
v a V lít ( ktc) h n h p khí A g m O2 và O3 t l mol 1:1. Giá tr g n nh t c a V là
A. 4,3.
B. 10,5.
C. 5,3.
D. 3,5.
24

Groups:

CM

TƠI - M

HƠI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

H

ng d n

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Sơ đồ phản ứng :
FeO
FeS2

Fe : x
Cu : y
S: z
O : 0,045

Fe2 O3

Quy đổi

Fe2 (SO 4 )3 : 0,5x

H 2 SO4 đặc
0,674 mol

S, CuS

X'

SO2

CuSO 4 : y

0,6475 mol

Y

X, 4,7%O

Fe2 (SO 4 )3 : 0,5x

Fe
Cu

Mg

CuSO 4 : y

MgSO 4
(1,5x y) mol

Y

m X'

56x 64y 32z 14,6
z 0,644 1,5x y 0,6475
56x 64y 24(1,5x y) 4,94

BTNT S
m

quy đổi

(O2 , O3 )

BTE : 2n O pư
32x 48x

n O pư

O

2n O/ X'

7,576

x 0,047
y 0,1
z 0,174

3n Fe
x

2n Cu

0,0947

m (O

4n S
V(O

2,

2,

0,4735
O3 )

m O pư

7,576

4,24 gần nhất với 4,3 lít

O3 )

Câu 4:
t cháy m gam h n h p X g m Cu và Fe trong 2,912 lít ( ktc) h n h p khí g m Cl2 và O2, thu
c
(m + 6,11) gam h n h p Y g m các mu i và oxit (khơng th y khí thốt ra). Hòa tan h t Y trong dung d ch HCl,
c 73,23 gam k t t a.
un nóng, thu
c dung d ch Z ch a 2 mu i. Cho AgNO3 d vào dung d ch Z, thu
M t khác, hòa tan h t m gam h n h p X trên trong dung d ch HNO3 31,5%, thu
c dung d ch T và 3,36 lít
khí NO (s n ph m kh duy nh t; ktc). N ng
ph n tr m c a Fe(NO3)3 trong dung d ch T g n nh t v i giá
tr nào sau ây?
A. 5%.
B. 7%.
C. 8%.
D. 9%.
H ng d n
Cu

TN1:

Fe

oxit

(Cl2 , O2 )
0,13 mol

muối

X, m (g)

nO

n Cl

2

32n O

2

0,13

nO
6,11

2

BNTN Cl : n AgCl
n Ag
m

2

n Cl

2n Cl

2

TN2 :

Fe

2

0,08

n O2

0,16

0,05

n HCl

2n O2

n HCl

0,42

n FeCl

0,32
n Ag

2/Z

n CuCl

Fe(NO3 )2 : y mol

0,12

0,42 0,12.2
2

2

NO

Cu(NO3 )2 : 0,09 mol

BTE : 3x 2y 0,09.2 0,15.3

x

0,03

BTNT Fe : x y

0,12

y

0,09

BTNT N : n HNO

3n Fe(NO

3 )3

73,23 (g)

0,09

Fe(NO3 )3 : x mol
HNO3
31,5%

X, m (g)

C%Fe(NO

...

Z có 2 muối

73,23 0,42.143,5
0,12
108
0,12.56 0,09.64 12,48
Cu

AgCl

AgNO3 dư

...

Y, (m 6,11) g

71n Cl

2

CuCl2

HCl

3

3 )3

2n Fe(NO

3 )2

0,15 mol

2n Cu(NO

0,03.242
12,48 0,6.63 : 31,5% 0,15.30

3 )2

H2O

n NO

0,6

5,67% gần nhất 5%

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×