Tải bản đầy đủ

0 14 NGÀY ĐÍCH 8 điểm số 8

D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

11.6.2017

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

HÓA H C - 14 NGÀY ÍCH 8 I M

Ngày th 8: Tôi nh n th y câu h i v các ph n ng di n ra trong dung d ch c n l u tâm chút n a.
Tôi rèn m t s bài t p v th t u tiên ph n ng trao i.

C p nh t m i ngày t i Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping vào các khung gi 12h00 ho c 17h00 ho c 21h00


Ti p t c rèn luy n v th t

N i dung 1: Bài t p v th t

u tiên ph n ng x y ra trong dung d ch

u tiên m t s ph n ng không có s thay

i s oxi hóa.

1. Ph n ng c a dung d ch ki m v i h n h p g m dung d ch axit và mu i
Th t u tiên c a các ph n ng nh sau:
(1) Ph n ng trung hòa:
H+ + OHH2O

(2)
(3)

Th

Ph n ng t o k t t a hi roxit:
Mn+ + nOH- M(OH)n
Ph n ng hòa tan hi roxit l ng tính trong ki m d (n u có):
M(OH)n + (4 n) OHMO2(4 n) + 2H2O ; M th
; M th
(ho c có th vi t:
M(OH)n + (4 n) OH- [M(OH)4] (4 n)

ng thì s d ng BT T trong dung d ch và BTNT

ng là Al, Zn.
ng là Al, Zn).

gi i quy t

Câu 1: Cho V lít dung d ch NaOH 1M vào 200 ml dung d ch ZnCl2 thu
c 29,7 gam k t t a. Giá tr c a V là
A. 0,6 ho c 1.
B. 1.
C. 0,6.


D. 0,8 ho c 1,2.
Câu 2: Nh t t 0,25 lít dung d ch KOH 1,04M vào dung d ch g m 0,024 mol Fe(NO3)3; 0,016 mol Al2(SO4)3
và 0,04 mol H2SO4 thu
c m gam k t t a. Tính giá tr c a m?
A. 2,568
B. 4,128
C. 1,560
D. 5,064
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam b t Al vào 150 ml dung d ch HCl 2M thu
c dung d ch X. Cho dung d ch
X tác d ng v i 320 ml dung d ch NaOH 1M thu
c 4,68 gam k t t a. Tính giá tr c a m.
A. 2,7.
B. 1,62.
C. 2,16.
D. 1,89.
Câu 4: Cho V lít dd NaOH 2M vào dd ch a 0,1 mol Al2(SO4)3; 0,05 mol HCl và 0,025 mol H2SO4 n khi
ph n ng hoàn toàn, thu
c 7,8 gam k t t a. Giá tr l n nh t c a V thu
c l ng k t t a trên là
A. 0,4
B. 0,35.
C. 0,25.
D. 0,2.
Câu 5: Cho 2,7 gam Al vào 400 ml dung d ch HCl 1M thu
c dung d ch X. Thêm dung d ch ch a 0,45 mol
NaOH vào dung d ch X thì l ng k t t a thu
c b ng
A. 0,0 gam
B. 7,8 gam
C. 23,4 gam
D. 3,9 gam
Câu 6: Thêm NaOH vào 100 ml dung d ch h n h p HCl 1M và Al(NO3)3 0,1M. S mol NaOH t i thi u ã
dùng k t t a thu
c là l n nh t và nh nh t l n l t là
A. 0,01 và 0,02
B. 0,02 và 0,03
C. 0,02 và 0,03
D. 0,04 và 0,05
Câu 7: Nh t t
n d dung d ch NH3 vào 150 ml dung d ch A g m Al(NO3)3 2M và Zn(NO3)2 3M. Kh i
l ng k t t a thu
c là
A. 44,55 gam
B. 30,6 gam
C. 23,4 gam
D. 67,95 gam
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

2. Ph n ng c a dung d ch axit v i h n h p g m baz và mu i aluminat (ho c zincat)
Th t u tiên c a các ph n ng nh sau:
(1) Ph n ng trung hòa: H+ + OHH2O
(2) Ph n ng tái t o k t t a, n u axit d sau (1): AlO2- + H+ + H2O Al(OH)3
(ho c có th vi t: [Al(OH)4]- + H+ Al(OH)3 + H2O)
(3) Ph n ng hòa tan k t t a, n u axit d sau (2): Al(OH)3 + H+ Al3+ + 3H2O
Câu 8: Cho x mol HCl vào dung d ch ch a 0,08 mol NaAlO2 thu
c 3,9 gam k t t a. Giá tr c a x là
A. 0,05 mol.
B. 0,17 mol.
C. 0,11 mol.
D. áp án khác.
Câu 9: M t dung d ch A có ch a NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho 1 mol axit HCl vào A thu
c 15,6 gam k t
t a. Kh i l ng NaOH trong d ch A là bao nhiêu?
A. 32 gam.
B. 16 gam.
C. 32 ho c 16 gam.
D. 32 ho c 8 gam.
Câu 10: Dung d ch X g m các ch t NaAlO2 0,16 mol; Na2SO4 0,56 mol; NaOH 0,66 mol. Th tích c a dung
d ch HCl 2M c n cho vào dung d ch X thu
c 0,1 mol k t t a là
A. 0,50 lít ho c 0,41 lít.
B. 0,41 lít ho c 0,38 lít.
C. 0,38 lít ho c 0,50 lít.
D. 0,25 lít ho c 0,50 lít.
3. Ph n ng c a dung d ch axit m nh v i dung d ch mu i c a a axit y u (axit nhi u n c)
Th ng g p bài toán: H+ tác d ng v i h n h p g m (CO32- và HCO3-), khi ó s x y ra hai tr ng h p.
Tr ng h p 1: Cho t t H+ vào h n h p g m (CO32- và HCO3-)
H+ + CO32- HCO3(1) Giai o n 1: axit hóa chuy n toàn b CO32- v mu i HCO3-:
(2) Giai o n 2: n u H+ d sau (1) thì m i x y ra ph n ng t o khí CO2: H+ + HCO3- CO2 + H2O
Tr ng h p 2: Cho t t h n h p g m (CO32- và HCO3-) vào H+ , x y ra ng th i 2 ph n ng sau:
(1) H+ + CO32- - CO2 + H2O
(2) H+ + HCO3-- CO2 + H2O
Câu 11: Cho t t dung d ch ch a a mol HCl vào dung d ch ch a b mol Na2CO3 ng th i khu y u, thu
c
V lít khí ( ktc) và dung d ch X. Khi cho d n c vôi trong vào dung d ch X th y có xu t hi n k t t a. Bi u
th c liên h gi a V v i a, b là
A. V = 22,4(a - b). B. V = 11,2(a - b).
C. V = 11,2(a + b).
D. V = 22,4(a + b).
Câu 12: Nh t t t ng gi t n h t 30 ml dung d ch HCl 1M vào 100 ml dung d ch ch a Na2CO3 0,2M và
NaHCO3 0,2M, sau ph n ng thu
c s mol CO2 là
A. 0,020.
B. 0,030.
C. 0,015.
D. 0,010.
Câu 13:
t t 200ml HCl 1,2M vào dung d ch ch a 0,1 mol K2CO3, 0,05 mol NaHCO3. Sau ph n ng thu
c m gam k t t a. Giá tr V và m là
c dung d ch B và V lít khí ( ktc). Thêm Ba(OH)2 d vào B thu
A. 2,24 và 9,85
B. 3,136 và 1,97
C. 3,36 và 0
D. K t qu khác.
Câu 14:
t t 100ml H2SO4 1,2M vào dung d ch ch a 0,1 mol K2CO3 và 0,06 mol NaHCO3. Sau ph n ng
c m gam k t t a. Giá tr V và m là
thu
c dung d ch B và V lít khí ( ktc). Thêm Ba(OH)2 d vào B thu
A. 3,136 và 3,94
B. 3,36 và 29,33
C. 3,36 và 1,97
D. 3,136 và 31,9
Câu 15: Cho a gam h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3. Hòa tan m gam h n h p trong n c thu
c dung
d ch A. N u cho 100ml dung d ch HCl 1,5M vào A thì thu
c 1,12lit khí CO2
ktc. N u cho 250ml dung
d ch HCl 1,5M vào A thì thu
c 4,48 lít khí CO2 ktc. Giá tr c a a là
A. 21,2 gam
B. 17,9 gam
C. 22,1 gam
D. 19 gam
áp án: 1A-2B-3C-4A-5D-6D-7C-8D-9C-10C-11A-12D-13B-14D-15D (N u sai sót xin ph n h i l i!).
2

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

N i dung 2: Rèn luy n ph n ng x y ra trong dung d ch (xem thêm lý thuy t v

S u t m và biên so n

ích 6, 7 nhé).

( ) Ôn l i nh ng ki n th c có th thi theo kinh nghi m b n thân
Cho h n h p ki m, oxit ki m (ho c Ba, Ca) và Al, Zn, ... vào n c thì ch c ch n u tiên có ph n ng
t o ra dung d ch baz sau ó kh o sát ph n ng c a dung d ch baz v i các ch t còn l i.
Ví d : Cho (Na, Al t l mol 1:2) vào H2O thì sau ph n ng thu
c NaAlO2 và Al d .
phaân li hoaøn toaøn

Dung d ch có HSO4hi u có ion H+ và SO42- (vì HSO4Cho BaCl2 vào KHSO4 s có ph n ng t o k t t a: BaCl2 + KHSO4

H+ + SO42-).
BaSO4 + KCl + HCl

Dung d ch ch a (H+, NO3-) có tính oxi hóa m nh nh HNO3 loãng. Th t oxi hóa: (H+, NO3-) > H+.
Sau ph n ng có khí H2 ch c ch n h t NO3-.
Cu tan
c trong dung d ch h n h p (KNO3 và HCl).
Anion c a axit y u còn H+ là l ng tính, ví d HCO3- . L u ý: HSO4- có tính axit, không l
Có ph n ng: OH- + HCO3- CO32- + H2O
H+ + HCO3- CO2 + H2O

ng tính.

Cho t t H+ vào mu i CO32- có khí ch c ch n CO32- trong dung d ch ã h t.
Gi i thích:
u tiên: H+ + CO32HCO3Sau ó: H+ + HCO3- CO2 + H2O (ph i h t CO32- m i có ph n ng này).
L u ý: D ng này H+ l y
âu? Tr l i: t axit lo i 1 (HCl, H2SO4 loãng); t HSO4-.
Cation Fe2+ b oxi hóa b i Cl2, Br2, ...
Các ion Fe2+, Cl- b oxi hóa b i KMnO4/H2SO4 ho c K2Cr2O7/H2SO4.
Cation Fe3+ b kh b i Cu, Fe, ...

có nh ng kim lo i này d thì dung d ch sau không ch a Fe3+.

D a vào quy t c trong dãy i n hóa
có Ag+ d thì dung d ch sau không ch a Fe2+/
Gi i thích: Ag+ + Fe2+
Fe3+ + Ag

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

3


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

( ) S U T M BÀI T P RÈN LUY N N I DUNG 2 (N u bài t p trùng l p, m t l n n a hãy làm l i nhé)
Câu 1: Ion OH có th ph n ng
c v i các ion nào sau ây:
3
2
2
B. Fe 2 ; Zn 2 ; HS ;SO 24 .
A. Fe ; Mg ;Cu ; HSO 4 .
C. Ca 2 ; Mg 2 ; Al3 ;Cu 2 .
D. H ; NH 4 ; HCO3 ;CO32 .
Câu 2: Cho b t Fe vào dung d ch AgNO3 d , sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch g m các
ch t (bi t trong dãy i n hóa c a kim lo i, c p oxi hóa - kh : Fe3 + / Fe2 + ng tr c c p: Ag+ / Ag ):
A. Fe(NO3)2, AgNO3.
B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2,AgNO3,Fe(NO3)3.
D. Fe(NO3)3, AgNO3.
Câu 3: Trong các thí nghi m sau, thí nghi m nào khi k t thúc ph n ng thu
c k t t a Al(OH)3 ?
A. Cho t t dung d ch Ca(OH)2 n d vào dung d ch AlCl3.
B. Cho t t dung d ch HCl n d vào dung d ch Al(OH)3.
C. Cho t t dung d ch NH3 n d vào dung d ch AlCl3.
D. Cho t t dung d ch H2SO4 n d vào dung d ch Al(OH)3.
Câu 4: Cho m t m u Na vào dung d ch CuSO4, hiên t ng x y ra là:
A. có khí thoát ra, xu t hi n k t t a xanh, sau ó k t t a tan.
B. có khí thoát ra, xu t hi n k t t a xanh, k t t a không tan.
C. dung d ch m t màu xanh, xu t hi n Cu màu .
D. dung d ch có màu xanh, xu t hi n Cu màu .
Câu 4: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Mg vào dung d ch Fe2 (SO4)3 d
(b) S c khí Cl2vào dung d ch FeCl2
(c) D n khí H2 d qua b t CuO nung nóng
(d) Cho Na vào dung d ch CuSO4 d
(e) Nhi t phân AgNO3
(g) t FeS2 trong không khí
(h) i n phân dung d ch CuSO4 v i i n c c tr .
Sau khi k t thúc các ph n ng. S thí nghi m thu
c kim lo i là:
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
Câu 5: Cho h n h p b t g m Al, Cu vào dung d ch ch a AgNO3 và Fe(NO3)3 sau ph n ng hoàn toàn thu
c
ch t r n X g m hai kim lo i và dung d ch Y ch a 3 mu i. Các cation trong dung d ch Y là:
C. Al3+, Fe3+, Cu2+ D. Al3+,Fe3+,Fe2+
A. Fe3+, Ag+, Cu2+ B. Al3+, Fe2+, Cu2+
Câu 6: Cho các dung d ch sau: Ba(HCO3 )2,NaOH,AlCl3,KHSO4
c ánh s ng u nhiên là X, Y, Z, T. Ti n
hành các thí nghi m sau:
Hóa ch t
X
Y
Z
T
Qu tím
xanh
xanh
Dung d ch HCl
Khí bay ra
ng nh t
ng nh t
ng nh t
Dung d ch
K t t a tr ng,
K t t a tr ng
K t t a tr ng
ng nh t
Ba(OH)2
sau tan
Dung d ch ch t Y là
B. NaOH
C. AlCl3
D. Ba(HCO3 )2
A. KHSO4
Câu 7: Cho dãy các kim lo i: Na, Ba, Al, K, Mg. S kim lo i trong dãy ph n ng v i l ng d dung d ch FeCl3
thu
c k t t a là:
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 8: Cho 1,37 gam Ba vào 100,0 ml dung d ch Al2(SO4)3 0,03M thu
c ch t r n có kh i l ng là
A. 2,205
B. 2,565
C. 2,409
D. 2,259
+FeSO4 + H2 SO4
+ NaOH d­
X
Y +Br2 + NaOH Z
Câu 9: Cho s
chuy n hóa sau: K 2 Cr2 O7
Bi t X, Y và Z là các h p ch t c a crom. Hai ch t Y và Z l n l t là
A. Cr(OH)3 và Na2CrO4.
B. Cr(OH)3 và NaCrO2.
D. Cr2(SO4)3 và NaCrO2.
C. NaCrO2 và Na2CrO4.
4

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Câu 10: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Cu d vào dung d ch Fe(NO3)3.
(b) S c khí CO2 d vào dung d ch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 d vào dung d ch Ca(HCO3)2.
(d) Cho b t Fe vào dung d ch FeCl3 d .
S thí nghi m cu i cùng còn l i dung d ch ch a 1 mu i tan là:
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 11: Th c hi n các thí nghi m sau:
1. Hòa tan h n h p g m Cu và Fe2O3 (cùng s mol) vào dung d ch HCl loãng d .
2. Cho KHS vào dung d ch KHSO4 v a .
3. Cho CrO3 tác d ng v i dung d ch NaOH d .
4. Hòa tan Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 d .
5. Cho h n h p b t g m Ba và NaHSO4 (t l mol t ng ng 1 : 2) vào l ng n c d .
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m luôn thu
c hai mu i là
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 12: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho h n h p g m Fe3O4 và Cu (t l mol t ng ng 2 : 1) vào dung d ch HCl loãng d .
(2) Cho dung d ch Ca(OH)2 n d vào m u n c c ng toàn ph n.
(3) Cho h n h p g m Ba và Al2O3 (t l mol 1 : 1) vào l ng n c d .
(4) Cho dung d ch ch a a mol FeCl3 vào dung d ch ch a a mol AgNO3.
(5) Cho a mol b t Mg tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3, th y thoát ra khí 0,1a mol N2.
(6) Cho h n h p g m FeCl3 và Cu (t l mol t ng ng 1 : 1) vào l ng n c d .
Sau khi k t thúc ph n ng, s thí nghi m thu
c dung d ch ch a hai mu i là
A. 5
B. 4
C. 6
D. 3
Câu 13: Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) S c khí Cl2 vào dung d ch NaOH nhi t
th ng.
(2) Cho dung d ch ch a a mol NaOH vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(3) Cho h n h p 2a mol Fe2O3 và a mol Cu vào dung d ch HCl loãng d .
(4) Cho a mol Fe vào dung d ch HNO3, thu
c 0,8a mol khí NO là s n ph m kh duy nh t.
(5) S c khí NO2 vào dung d ch NaOH (dùng d ).
S thí nghi m thu
c hai mu i là
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 14: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Ca(HCO3)2 vào dung d ch Ca(OH)2.
(b) Cho Zn vào dung d ch FeCl3 (d ).
(c) Cho dung d ch Ba(OH)2 (d ) vào dung d ch Al2(SO4)3.
(d) Cho khí CO2 (d ) vào dung d ch h n h p g m Ba(OH)2 và NaOH.
(e) Cho dung d ch HCl (d ) vào dung d ch NaAlO2.
(f) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch MgCl2.
S thí nghi m có t o ra k t t a sau khi k t thúc ph n ng là
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 15: Cho các h n h p sau:
(a) Na2O và Al2O3 (t l mol 1 : 1).
(b) Ba(HCO3)2 và NaOH (t l mol 1 : 2).
(c) Cu và FeCl3 (t l mol 1 : 1).
(d) AlCl3 và Ba(OH)2 t l mol (1 : 2).
(e) KOH và KHCO3 (t l mol 1 : 1).
(f) Fe và AgNO3 (t l mol 1 : 3).
S h n h p tan hoàn toàn trong n c (d ) ch t o ra dung d ch là
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 16: Cho các h n h p r n d ng b t có t l s mol trong ngo c theo th t ch t nh sau:
(2) Cu và FeCl 3 (1 : 3)
(1) Na và Al2O3 (2 : 1)
(3) Na, Ba và Al2O3 (1 : 1 : 2)
(4) Fe và FeCl 3 (2 : 1)
(5) Al và Na (1 : 2)
(6) K và Sr (1 : 1)
Có bao nhiêu h n h p có th tan h t trong n c d ?
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

5


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

A. 3
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 17: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) S c khí CO2 n d vào dung d ch NaAlO2.
(2) Cho dung d ch NaOH n d vào dung d ch AlCl3.
(3) Cho dung d ch NH3 n d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch HCl n d vào dung d ch NaAlO2.
(5) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3.
(6) Cho BaCO3 vào l ng d dung d ch NaHSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c k t t a là
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 18: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho h n h p g m 2a mol Na và a mol Al vào l ng n c d .
(2) Cho a mol b t Cu vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3.
(3) Cho dung d ch ch a a mol KHSO4 vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(4) Cho dung d ch ch a a mol BaCl2 vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
(5) Cho dung d ch ch a a mol Fe(NO3)2 vào dung d ch ch a a mol AgNO3.
(6) Cho a mol Na2O vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c dung d ch ch a hai mu i là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 19: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho b t Cu vào dung d ch ch a NaNO3 và H2SO4 loãng.
(b) un nóng m u n c c ng t m th i.
(c) Cho b t Fe vào dung d ch HNO3 c ngu i.
(d) Cho b t Al vào dung d ch NaOH loãng.
S thí nghi m có sinh ra ch t khí là
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 20: Cho các thí nghi m sau:
(a) Cho h n h p b t ch a Mg và K tan h t trong dung d ch HNO3 (loãng).
(b) Cho Ba vào dung d ch ch a CuSO4.
(c) i n phân dung d ch MgCl2.
(d) Cho h n h p b t ch a Fe và Zn tan h t trong dung d ch HCl.
T ng s thí nghi m có th cho ng th i c khí và k t t a (ch t r n) là
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 21: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) t dây s t d trong khí clo.
(b) t nóng h n h p b t Fe và S (trong i u ki n không có oxi).
(c) Cho FeO vào dung d ch HNO3 (loãng d ).
(d) Cho Mg d vào dung d ch Fe2(SO4)3.
(e) Cho Fe vào dung d ch H2SO4 (loãng, d ).
Có bao nhiêu thí nghi m sau khi ph n ng hoàn toàn thu
c mu i s t (II)?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 22: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Cu d vào dung d ch Fe(NO3)3.
(b) S c khí CO2 d vào dung d ch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 d vào dung d ch Ca(HCO3)2.
(d) Cho b t Fe d vào dung d ch FeCl3.
S thí nghi m sau ph n ng còn l i dung d ch ch a m t mu i tan là
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 23: Th c hi n các thí nghi m sau
i u ki n th ng
(1) Cho b t nhôm vào bình khí clo.
(2) S c khí H2S vào dung d ch FeSO4.
(3) Cho dung d ch Mg(NO3)2 vào dung d ch ch a FeSO4 và H2SO4 loãng.
6

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

(4) Cho Cr2O3 vào dung d ch NaOH loãng.
(5) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch KHSO4.
(6) Cho CrO3 vào ancol etylic.
S thí nghi m x y ra ph n ng là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 24: Cho các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch Ca(OH)2 d vào dung d ch Ca(HCO3)2.
(b) Cho dung d ch Ba(OH)2 d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(c) Cho dung d ch HCl d vào dung d ch NaAlO2.
(d) D n khí CO2 d vào dung d ch NaAlO2.
(e) Cho dung d ch NaOH d vào dung d ch AlCl3.
(f) Cho dung d ch NH3 d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(g) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch Fe(NO3)2.
S thí nghi m không thu
c k t t a là
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 25: Cho các c p ch t v i t l s mol t ng ng nh sau:
(a) Fe3O4 và Cu (1:1);
(b) Al và Zn (2:1);
(c) Zn và Cu (1:1)
(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1);
(e) FeCl2 và Cu (2:1);
(g) FeCl3 và Cu (1:1)
S c p ch t tan hoàn toàn trong l ng d dung d ch HCl loãng nóng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Bây gi còn m y ngày n a nhi u bài t p quá, không h p th h t
c. V y m i hôm i làm vài d ng nh
nhàng nh th này nhé. So sánh áp án bên d i. N u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

7


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

( ) ÁP ÁN BÀI T P RÈN LUY N N I DUNG 2 (N u bài t p trùng l p, m t l n n a hãy làm l i nhé)
Câu 1: Ion OH có th ph n ng
c v i các ion nào sau ây:
3
2
2
A. Fe ; Mg ;Cu ; HSO 4 .
B. Fe 2 ; Zn 2 ; HS ;SO 24 .
C. Ca 2 ; Mg 2 ; Al3 ;Cu 2 .
D. H ; NH 4 ; HCO3 ;CO32 .
H ng d n
Fe3
3OH
Fe OH 3
2
Mg
2OH
Mg(OH) 2
2
Cu
2OH
Cu OH 2
HSO 4 + OH
SO 42 + H 2O
Câu 2: Cho b t Fe vào dung d ch AgNO3 d , sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch g m các
ch t (bi t trong dãy i n hóa c a kim lo i, c p oxi hóa - kh : Fe3 + / Fe2 + ng tr c c p: Ag+ / Ag ):
A. Fe(NO3)2, AgNO3.
B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2,AgNO3,Fe(NO3)3.
D. Fe(NO3)3, AgNO3.
H ng d n
Fe2 Fe3 Ag
Theo dãy i n hóa c a kim lo i ta có
Fe Fe2
Ag
2
u tiên, ta có :
Fe 2Ag
Fe
2Ag
2
3
Vì d nên ti p t c có ph n ng : Fe
Ag
Fe
Ag .
V y dung d ch sau ph n ng g m Fe(NO3)3 và AgNO3 d .
Câu 3: Trong các thí nghi m sau, thí nghi m nào khi k t thúc ph n ng thu
c k t t a Al(OH)3 ?
A. Cho t t dung d ch Ca(OH)2 n d vào dung d ch AlCl3.
B. Cho t t dung d ch HCl n d vào dung d ch Al(OH)3.
C. Cho t t dung d ch NH3 n d vào dung d ch AlCl3.
D. Cho t t dung d ch H2SO4 n d vào dung d ch Al(OH)3.
H ng d n
A. Khi mà d thì ta luôn luôn không thu
c k t t a Al(OH)3
B. Vì l ng HCl d nên l ng k t t a t o thành lúc ban u s b hòa tan h t.
C. Luôn luôn t o k t t a Al(OH)3 vì NH3 không có kh n ng hòa tan k t t a.
D. Gi ng v i ph n ng B, ta luôn có l ng k t t a t o thành lúc ban u s b hòa tan h t.
V y k t thúc thí nghi m C ta thu
c k t t a Al(OH)3 .
Câu 4: Cho m t m u Na vào dung d ch CuSO4, hiên t ng x y ra là:
A. có khí thoát ra, xu t hi n k t t a xanh, sau ó k t t a tan.
B. có khí thoát ra, xu t hi n k t t a xanh, k t t a không tan.
C. dung d ch m t màu xanh, xu t hi n Cu màu .
D. dung d ch có màu xanh, xu t hi n Cu màu .
H ng d n
Nh n th y ngay, khi cho m u Na vào dung d ch CuSO4 thì Na tác d ng v i H2O sinh ra khí H2 . Sau ó, dung
d ch NaOH tác d ng v i CuSO4 t o k t t a màu xanh (Cu(OH)2), k t t a này không tan.
2Na 2H 2 O 2NaOH H 2

2NaOH CuSO 4
Cu OH 2
Na 2SO 4
Câu 4: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Mg vào dung d ch Fe2 (SO4)3 d
(b) S c khí Cl2vào dung d ch FeCl2
(c) D n khí H2 d qua b t CuO nung nóng
(d) Cho Na vào dung d ch CuSO4 d
(e) Nhi t phân AgNO3
(g) t FeS2 trong không khí
(h) i n phân dung d ch CuSO4 v i i n c c tr .
8

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Sau khi k t thúc các ph n ng. S thí nghi m thu
c kim lo i là:
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
H ng d n
Fe 2 SO 4 3
MgSO 4 2FeSO 4
a) Ch có duy nh t m t ph n ng x y ra: Mg
- N u là tr ng h p s c Mg d vào dung d ch Fe2(SO4)3 thì sau khi x y ra ph n ng trên, Mg ti p t c tác d ng v i
mu i FeSO4 sinh ra kim lo i Fe theo ph ng trình Mg FeSO 4
c
MgSO 4 Fe . K t thúc ph n ng ta thu
hai kim lo i là Fe và Mg d .
b) Mu i s t(II) d b oxi hóa thành mu i s t(III) b i các ch t oxi hóa : Cl2 2FeCl 2
2FeCl3
0

c) Khi un nóng, CuO d b H2 , CO, C kh thành ng kim lo i: H 2 CuO t H 2 O Cu
d) Khi cho Na vào dung d ch CuSO4 d , ta có
1
Na 2SO 4 Cu OH 2
và 2 2NaOH CuSO 4
1 Na H 2 O NaOH
H2
2
0
1
e) Nhi t phân AgNO3 ,ta có PTHH AgNO3 t Ag NO 2
O2
2
0
f) Khi t FeS2 trong không khí, ta
c : 4FeS2 11O 2 t 2Fe 2 O3 8SO 2
1
g) i n phân CuSO4 v i i n c c tr : CuSO 4 H 2 O Cu
O2
H 2SO 4
2
V y các thí nghi m thu
c kim lo i sau khi k t thúc ph n ng là : c, e và g.
Câu 5: Cho h n h p b t g m Al, Cu vào dung d ch ch a AgNO3 và Fe(NO3)3 sau ph n ng hoàn toàn thu
ch t r n X g m hai kim lo i và dung d ch Y ch a 3 mu i. Các cation trong dung d ch Y là:
A. Fe3+, Ag+, Cu2+ B. Al3+, Fe2+, Cu2+
C. Al3+, Fe3+, Cu2+ D. Al3+,Fe3+,Fe2+
H ng d n
AgNO3
Al
Raén X(2 kim loaïi)
Al3 Fe 2 Cu 2
Fe3
Có :
 . Dãy i n hóa c a kim lo i:
Cu Fe NO3 3
Al Fe
Cu
Fe 2
Dung dòch Y(3 muoái)

c

Ag
Ag

X ch c ch n có Ag và m t kim lo i n a trong ba kim lo i Al, Fe, Cu. Khi ó thì b t k là kim lo i nào trong ba
kim lo i ó c ng s
y h t mu i Fe3+ thành mu i Fe2+ nên trong dung d ch Y không t n t i cation Fe3+. n ây,
ta th y ch duy nh t áp án B th a mãn.
Câu 6: Cho các dung d ch sau: Ba(HCO3 )2,NaOH,AlCl3,KHSO4
c ánh s ng u nhiên là X, Y, Z, T. Ti n
hành các thí nghi m sau:
Hóa ch t
X
Y
Z
T
Qu tím
xanh
xanh
Dung d ch HCl
Khí bay ra
ng nh t
ng nh t
ng nh t
Dung d ch
K t t a tr ng,
K t t a tr ng
K t t a tr ng
ng nh t
Ba(OH)2
sau tan
Dung d ch ch t Y là
A. KHSO4
B. NaOH
C. AlCl3
D. Ba(HCO3 )2
H ng d n
Y làm qu tím hóa
nên Y có tính axit nên lo i ngay
c áp án B và D. Y t o dung d ch ng nh t khi tác
d ng v i HCl và t o k t t a tr ng khi tác d ng v i Ba(OH)2 nên Y ch có th là KHSO4 vì khi AlCl3 khi tác d ng
v i Ba(OH)2 s t o k t t a và r i k t t a l i tan.
PTHH: KHSO4 +HCl
KCl + H2SO4 và KHSO4 +Ba(OH)2
BaSO4 + KOH +H2O
Câu 7: Cho dãy các kim lo i: Na, Ba, Al, K, Mg. S kim lo i trong dãy ph n ng v i l ng d dung d ch FeCl3
thu
c k t t a là:
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
H ng d n
Các kim lo i ph n ng
c v i l ng d FeCl3 thu
c k t t a là nh ng kim lo i t o hidroxit: Na, Ba,Mg. Khi
ó k t t a sinh ra là Fe(OH)3.
Câu 8: Cho 1,37 gam Ba vào 100,0 ml dung d ch Al2(SO4)3 0,03M thu
c ch t r n có kh i l ng là
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

9


Ôn lý thuy t, làm

H
n Ba

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

A. 2,205
ng d n
0, 01 mol; n Al2 SO4
n Ba OH

2

Ta có : 3

0, 01 mol

n OH

B. 2,565
3

nOH

0, 02 mol

4

Al OH 3
Ta có: Al3 3OH
x
3x
x
3
Al
4OH
AlO 2 2H 2 O
y
4y
y
n OH 3x 4y 0, 02
x
y
n Al3 x y 0, 006
L i có n BaSO4
V y kh i l

n SO 2
4

D. 2,259

0, 003 mol

0, 02
0, 003.2

n Al3

C. 2,409

bám sát 7, 8 i m - 2017

0, 009 mol

Nên sau ph n ng t o ra k t t a Al(OH)3 và Ba(AlO2 )2

0, 004
0, 002

vì n Ba 2

n Al OH

x

3

0, 004

n SO 2
4

ng k t t a sau ph n ng là : m Al OH m BaSO4
3

2, 409 gam.

Câu 9: Cho s
chuy n hóa sau: K 2 Cr2 O7 +FeSO4 + H2SO4 X + NaOH d­ Y +Br2 + NaOH
Bi t X, Y và Z là các h p ch t c a crom. Hai ch t Y và Z l n l t là
A. Cr(OH)3 và Na2CrO4.
B. Cr(OH)3 và NaCrO2.
C. NaCrO2 và Na2CrO4.
D. Cr2(SO4)3 và NaCrO2.
Câu 10: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Cu d vào dung d ch Fe(NO3)3.
(b) S c khí CO2 d vào dung d ch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 d vào dung d ch Ca(HCO3)2.
(d) Cho b t Fe vào dung d ch FeCl3 d .
S thí nghi m cu i cùng còn l i dung d ch ch a 1 mu i tan là:
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
H ng d n : Có 2 thí nghi m dung d ch thu
c ch ch a 1 mu i tan là (b), (d).

Z

(a) Cu(d ) + 2Fe(NO3)3
Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
(b) CO2 (d ) + NaOH
NaHCO3
(c) Na2CO3 (d ) + Ca(HCO3)2
CaCO3 + 2NaHCO3 (ngoài ra còn Na2CO3 d )
(d) Fe d + 2FeCl3
3FeCl2
Câu 11: Th c hi n các thí nghi m sau:
1. Hòa tan h n h p g m Cu và Fe2O3 (cùng s mol) vào dung d ch HCl loãng d .
2. Cho KHS vào dung d ch KHSO4 v a .
3. Cho CrO3 tác d ng v i dung d ch NaOH d .
4. Hòa tan Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 d .
5. Cho h n h p b t g m Ba và NaHSO4 (t l mol t ng ng 1 : 2) vào l ng n c d .
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m luôn thu
c hai mu i là
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 12: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho h n h p g m Fe3O4 và Cu (t l mol t ng ng 2 : 1) vào dung d ch HCl loãng d .
(2) Cho dung d ch Ca(OH)2 n d vào m u n c c ng toàn ph n.
(3) Cho h n h p g m Ba và Al2O3 (t l mol 1 : 1) vào l ng n c d .
(4) Cho dung d ch ch a a mol FeCl3 vào dung d ch ch a a mol AgNO3.
(5) Cho a mol b t Mg tan hoàn toàn trong dung d ch HNO3, th y thoát ra khí 0,1a mol N2.
(6) Cho h n h p g m FeCl3 và Cu (t l mol t ng ng 1 : 1) vào l ng n c d .
10

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Sau khi k t thúc ph n ng, s thí nghi m thu
c dung d ch ch a hai mu i là
A. 5
B. 4
C. 6
D. 3
Câu 13: Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) S c khí Cl2 vào dung d ch NaOH nhi t
th ng.
(2) Cho dung d ch ch a a mol NaOH vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(3) Cho h n h p 2a mol Fe2O3 và a mol Cu vào dung d ch HCl loãng d .
(4) Cho a mol Fe vào dung d ch HNO3, thu
c 0,8a mol khí NO là s n ph m kh duy nh t.
(5) S c khí NO2 vào dung d ch NaOH (dùng d ).
S thí nghi m thu
c hai mu i là
A. 2
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 14: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Ca(HCO3)2 vào dung d ch Ca(OH)2.
(b) Cho Zn vào dung d ch FeCl3 (d ).
(c) Cho dung d ch Ba(OH)2 (d ) vào dung d ch Al2(SO4)3.
(d) Cho khí CO2 (d ) vào dung d ch h n h p g m Ba(OH)2 và NaOH.
(e) Cho dung d ch HCl (d ) vào dung d ch NaAlO2.
(f) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch MgCl2.
S thí nghi m có t o ra k t t a sau khi k t thúc ph n ng là
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 15: Cho các h n h p sau:
(a) Na2O và Al2O3 (t l mol 1 : 1).
(b) Ba(HCO3)2 và NaOH (t l mol 1 : 2).
(c) Cu và FeCl3 (t l mol 1 : 1).
(d) AlCl3 và Ba(OH)2 t l mol (1 : 2).
(e) KOH và KHCO3 (t l mol 1 : 1).
(f) Fe và AgNO3 (t l mol 1 : 3).
S h n h p tan hoàn toàn trong n c (d ) ch t o ra dung d ch là
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 16: Cho các h n h p r n d ng b t có t l s mol trong ngo c theo th t ch t nh sau:
(1) Na và Al2O3 (2 : 1)
(2) Cu và FeCl3 (1 : 3)
(3) Na, Ba và Al2O3 (1 : 1 : 2)
(4) Fe và FeCl 3 (2 : 1)
(5) Al và Na (1 : 2)
(6) K và Sr (1 : 1)
Có bao nhiêu h n h p có th tan h t trong n c d ?
A. 3
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 17: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) S c khí CO2 n d vào dung d ch NaAlO2.
(2) Cho dung d ch NaOH n d vào dung d ch AlCl3.
(3) Cho dung d ch NH3 n d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch HCl n d vào dung d ch NaAlO2.
(5) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3.
(6) Cho BaCO3 vào l ng d dung d ch NaHSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c k t t a là
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 18: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho h n h p g m 2a mol Na và a mol Al vào l ng n c d .
(2) Cho a mol b t Cu vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3.
(3) Cho dung d ch ch a a mol KHSO4 vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(4) Cho dung d ch ch a a mol BaCl2 vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
(5) Cho dung d ch ch a a mol Fe(NO3)2 vào dung d ch ch a a mol AgNO3.
(6) Cho a mol Na2O vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c dung d ch ch a hai mu i là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 19: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho b t Cu vào dung d ch ch a NaNO3 và H2SO4 loãng.
(b) un nóng m u n c c ng t m th i.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

11


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

(c) Cho b t Fe vào dung d ch HNO3 c ngu i.
(d) Cho b t Al vào dung d ch NaOH loãng.
S thí nghi m có sinh ra ch t khí là
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 20: Cho các thí nghi m sau:
(a) Cho h n h p b t ch a Mg và K tan h t trong dung d ch HNO3 (loãng).
(b) Cho Ba vào dung d ch ch a CuSO4.
(c) i n phân dung d ch MgCl2.
(d) Cho h n h p b t ch a Fe và Zn tan h t trong dung d ch HCl.
T ng s thí nghi m có th cho ng th i c khí và k t t a (ch t r n) là
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 21: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) t dây s t d trong khí clo.
(b) t nóng h n h p b t Fe và S (trong i u ki n không có oxi).
(c) Cho FeO vào dung d ch HNO3 (loãng d ).
(d) Cho Mg d vào dung d ch Fe2(SO4)3.
(e) Cho Fe vào dung d ch H2SO4 (loãng, d ).
Có bao nhiêu thí nghi m sau khi ph n ng hoàn toàn thu
c mu i s t (II)?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 22: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho Cu d vào dung d ch Fe(NO3)3.
(b) S c khí CO2 d vào dung d ch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 d vào dd Ca(HCO3)2.
(d) Cho b t Fe d vào dung d ch FeCl3.
S thí nghi m sau ph n ng còn l i dung d ch ch a m t mu i tan là
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 23: Th c hi n các thí nghi m sau
i u ki n th ng
(1) Cho b t nhôm vào bình khí clo.
(2) S c khí H2S vào dung d ch FeSO4.
(3) Cho dung d ch Mg(NO3)2 vào dung d ch ch a FeSO4 và H2SO4 loãng.
(4) Cho Cr2O3 vào dung d ch NaOH loãng.
(5) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch KHSO4.
(6) Cho CrO3 vào ancol etylic.
S thí nghi m x y ra ph n ng là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 24: Cho các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch Ca(OH)2 d vào dung d ch Ca(HCO3)2.
(b) Cho dung d ch Ba(OH)2 d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(c) Cho dung d ch HCl d vào dung d ch NaAlO2.
(d) D n khí CO2 d vào dung d ch NaAlO2.
(e) Cho dung d ch NaOH d vào dung d ch AlCl3.
(f) Cho dung d ch NH3 d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(g) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch Fe(NO3)2.
S thí nghi m không thu
c k t t a là
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 25: Cho các c p ch t v i t l s mol t ng ng nh sau:
(a) Fe3O4 và Cu (1:1);
(b) Al và Zn (2:1);
(c) Zn và Cu (1:1)
(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1);
(e) FeCl2 và Cu (2:1);
(g) FeCl3 và Cu (1:1)
S c p ch t tan hoàn toàn trong l ng d dung d ch HCl loãng nóng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
S u t m và biên so n: D ng Ti n Tài
THPT Sáng S n - Huy n Sông Lô - T nh V nh Phúc.
12

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×