Tải bản đầy đủ

0 14 NGÀY ĐÍCH 8 điểm số 7

T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

HÓA H C - 14 NGÀY ÍCH 8 I M

10.6.2017

Ngày th 7: Hãy th nhìn l i 6 ngày trôi qua b n thân ã làm
T n t i l n nh t ang
âu? Hãy bình t nh g r i!

c gì?

Cùng nhìn l i!
Ngày th nh t: Tôi ôn h u c ; làm 1


t t nghi p; n m c b n cách vi t

Ngày th 2: Ôn lý thuy t polime và 2 d ng este (th y phân,

ng phân, cacbohi rat. Khá n!

t cháy). Có v lý thuy t polime còn s sài.

Ngày th 3: Nh ng gì c n b n nh t c a h p ch t ch a nit (amin, aminoaxit, peptit). Tàm t m!
Ngày th 4: Ti p t c ôn c u t o este và h p ch t ch a nit , n u g p bài quen thu c nh lúc ôn ch c là Ok!
Ngày th 5: T ng h p ki n th c tìm so sánh, phát bi u úng/sai. H i hoang mang.
Ngày th 6: Ti p t c là m t ngày mà lý thuy t ang s p tràn kh i

?

T i sao làm

u tôi r i. Ng p quá. Tôi ph i c g ng!

thi th tôi v n ch loanh quanh i m 5, 6, 7 thôi!

Ngày hôm nay - ngày v

ích th

M c tiêu c a b n là gì,
N i dung 1: Th cách làm

7: M

i th v n l n x n; h t tin - còn tôi h i h p, lo l ng!

i v i tôi m c tiêu c th ngày v

ích th

7 nh

sau:


thi 8 i m. N u cách b n gi ng nh cách c a tôi thì cùng c g ng nhé!

N i dung 2: Lý thuy t cacbohi rat và polime sao mà

s quá. C n ti p t c h th ng l i.

N i dung 3: Tôi rèn bài t p phân tích ph n ng x y ra trong dung d ch.
N i dung 4: Tôi i t ng k t m t s bài toán vô c i m 5, 6, 7 tr c ã.
Kim lo i tác d ng v i axit lo i 1.
Kim lo i IA, IIA, Al tác d ng v i H2O ho c dung d ch mu i.
Kim lo i không tan tác d ng v i dung d ch mu i.
Kim lo i tác d ng v i axit lo i 2.
Bài toán gài b y Cu, Fe, Ag+ trong dung d ch ch a mu i s t.
N i dung 5: Tôi t rèn 3

Cùng nhau v

ích th 7 theo chi n thu t!

thi th c a B trong ngày v

ích nhé! Tôi tin chúng ta s làm

c. Vinh quang i, mi ch ta nhé!

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

N i dung 1: Th cách làm

thi

Hãy cùng th y Tài làm theo cách bên d
D

i ây là

nh ng

ng c m

bám sát 7, 8 i m - 2017

t 8 i m (ph i tuân th chi n thu t).

i nhé!

u làm v i, hãy

ck 1l

t 5 phút r i sau ó nhìn bên d

i cu i

nhé!

.
.
.
.
1. TH

S C

8 I M

Câu 1: Công th c t ng quát c a amin no, n ch c, m ch h là
A. CnH2n+3N (n 1).
B. CnH2n-1N (n 1).
C. CnH2n+1N (n 1).
D. CnH2n+2N (n 1).
Câu 2: Ph n ng hóa h c nào sau ây là sai?
A. 2Cu + O2 t
2CuO.
B. 3Fe + 2O2 t
Fe3O4.
t
C. 4Ag + O2
2Ag2O.
D. 2Na + O2
Na2O2.
Câu 3: Cho dãy các ch t: glucoz ; glixerol (C3H5(OH)3); anilin; saccaroz ; etylfomat; phenyl amoniclorua
(C6H5NH3Cl); tinh b t. S ch t trong dãy làm m t màu dung d ch n c brom là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 4: Ch t X có công th c phân t C4H6O2. Khi X tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có công th c
phân t C3H3O2Na. Ch t X có tên g i là
A. metyl acrylat.
B. metyl metacrylat. C. metylaxetat.
D. etylacrylat.
Câu 5: T nào sau ây có ngu n g c t nhiên?
A. T t m.
B. T nitron.
C. T vinilon.
D. T lapsan.
Câu 6: Kim lo i nào d i ây có kh i l ng riêng nh nh t?
A. Cs.
B. Hg.
C. Li.
D. Al.
Câu 7: Khi un m t lo i n c c ng tính c ng c a n c gi m mà không m t i. V y lo i n c ó có th ch a:
B. Ca2+, Mg2+, HCO-3.
A. Ca2+, Mg2+, Cl-.
C. Ca2+, HCO3-.
D. Ca2+, HCO-3, Cl-.
Câu 8: Kim lo i Cu có kh n ng ph n ng v i dung d ch nào sau ây?
A. H2SO4 loãng.
B. HNO3 c, ngu i. C. FeSO4.
D. AlCl3.
Câu 9: Hòa tan h t 10 gam oxit kim lo i M vào dung d ch HCl d , sau ph n ng thu
c dung d ch ch a
23,75 gam mu i. Oxit kim lo i M là
A. Cu.
B. MgO.
C. CuO.
D. Al2O3
Câu 10: Ph n tr m kh i l ng c a N trong anilin là bao nhiêu?
A. 18,67%.
B. 15,73%.
C. 15,05%.
D. 14,89%.
Câu 11: Cho 3,6 gam Mg tác d ng h t v i dung d ch HNO3 (d ), sinh ra V lít khí N2O (
ktc, s n ph m
kh duy nh t c a N+5). Giá tr c a V là
A. 0,84.
B. 1,12.
C. 2,24.
D. 3,36.
Câu 12: S xâm th c các hang ng, núi á vôi là m t quá trình hoá h c là m t trong nh ng nguyên nhân gây
nên tính c ng c a n c. Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó?
2NaHCO3
B. Mg(HCO3)2
MgCO3 + CO2 + H2O
A. Na2CO3 + CO2 + H2O
C. Ca(HCO3)2
CaCO3 + CO2 + H2O
D. CaCO3 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2
cm
Câu 13: Cho 15,84 gam imetylamin vào dung d ch HNO3 loãng d , sau khi k t thúc ph n ng thu
gam mu i. Giá tr c a m là
A. 28,688.
B. 38,016.
C. 37,664.
D. 28,336.
0

0

0

2

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 14: Hòa tan h n h p X g m 3,2 gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 b ng l ng d dung d ch H2SO4 loãng, thu
c dung d ch Y. Cho dung d ch NaOH d vào Y thu
c k t t a Z. Nung Z trong không khí n kh i l ng
không i, thu
c m gam ch t r n. Bi t các ph n ng u x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là
A. 24.
B. 26,4.
C. 27,2.
D. 28.
Câu 15: t cháy hoàn toàn m gam gluxit X b ng l ng oxi v a , sau ph n ng thu
c CO2 và H2O có t
l kh i l ng t ng ng 8 : 3. Công th c phân t c a X là
A. C3H8O2.
B. C3H8O3.
C. C6H12O6.
D. C12H22O11.
Câu 16: Các thí nghi m có hi n t ng: xu t hi n k t t a tr ng, sau ó tan d n tr thành dung d ch không màu:
(1) Cho t t dung d ch AlCl3 n d vào dung d ch NaOH.
(2) Cho t t dung d ch Ba(OH)2 n d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(3) Cho t t dung d ch NH3 n d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(4) Cho t t dung d ch Ba(OH)2 n d vào dung d ch ZnCl2.
(5) Cho t t dung d ch NH3 n d vào dung d ch CuSO4.
(6) Cho t t CO2 n d vào dung d ch Ca(OH)2.
(7) Cho t t dung d ch Ba(OH)2 n d vào dung d ch MgCl2.
(8) Cho t t SO2 n d vào dung d ch BaCl2.
(9) Cho t t dung d ch HCl n d vào dung d ch NaAlO2.
(10) Cho t t dung d ch NH3 n d vào dung d ch ZnSO4.
S thí nghi m th a mãn hi n t ng trên là
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p X g m Al, Fe vào dung d ch H2SO4 loãng, d thu d c 10,08 lít
khí ( kc). Bi t Fe chi m 60,87% v kh i l ng. Giá tr m là
A. 13,8 gam
B. 9,6 gam
C. 6,9 gam
D. 18,3 gam
Câu 18: H n h p X ch a hai ch t béo
c t o b i t axit stearic và axit oleic. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam
X, thu
c 13,8 gam glyxerol. N u t cháy hoàn toàn m gam X c n dùng 12,105 mol O2, thu
c CO2 và
H2O. Giá tr g n nh t c a m là
A. 130.
B. 135.
C. 140.
D. 145.
Câu 19: Có 3 ch t h u c : H2NCH2COOH, C2H5COOH và CH3(CH2)3NH2.
nh n bi t các ch t trên dùng
thu c th là
B. NaOH
C. HCl
D. qu tím
A. H2SO4
Câu 20:
t cháy hoàn toàn 20,1 gam h n h p g m axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat r i cho toàn
b s n ph m cháy vào bình 1 ng dung d ch H 2SO4 c, bình 2 ng n c vôi trong d th y kh i l ng bình 1
t ng m gam, bình 2 xu t hi n 90 gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 18,25.
B. 13,5.
C. 11,7.
D. 17,8.
Câu 21:
tách riêng các ch t kh i h n h p g m Fe, Cu, Al c n ph i dùng các hóa ch t nào sau ây là thích
h p nh t
A. dung d ch HCl và HNO3.
B. dung d ch NaOH và HCl.
C. dung d ch HCl và CuCl2.
D. H2O và dung d ch H2SO4.
Câu 22: Cho h n h p g m 3,84 gam Mg và 2,24 gam Fe trong dung d ch ch a CuCl2 0,2M và FeCl3 0,1M. Sau
khi k t thúc ph n ng, thu
c dung d ch X và r n Y. Cho toàn b Y vào dung d ch H2SO4 loãng, d , th y
thoát ra 1,12 lít khí H2 ( ktc). Cho dung d ch AgNO3 d vào X, k t thúc ph n ng thu
c m gam k t t a. Giá
tr c a m là
A. 68,91.
B. 66,75.
C. 65,67.
D. 64,59.
Câu 23: Cho m u Na vào dung d ch các ch t (riêng bi t) sau: Ca(HCO3)2 (1); CuSO4 (2); KNO3 (3); HCl (4),
KHSO4 (5). Sau khi các ph n ng x y ra xong, ta th y các dung d ch có xu t hi n k t t a là
A. (1), (2).
B. (1), (3).
C. (3), (4).
D. (4), (5).
Câu 24: Khi nhi t phân hoàn toàn 44,5 gam h n h p NaNO3, Fe(NO3)3 (t l mol 1:2), sau ph n ng thu
c
m gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 21,3.
B. 24,5.
C. 22,9.
D. 18,3.
Câu 25: Hòa tan 174 gam h n h p g m 2 mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch
HCl d . Toàn b khí thoát ra
c h p th t i thi u b i 500 ml dung d ch KOH 3M. Kim lo i ki m ó là
A. Li.
B. Na.
C. K.
D. Rb.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

3


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 26: Kh hoàn toàn m t l ng Fe2O3 b ng CO nhi t
cao, thu
c m gam Fe và 6,72 lít CO2 ( ktc).
Giá tr c a m là:
A. 2,80.
B. 16,8.
C. 5,60.
D. 11,2.
Câu 27: S p n sinh nh t th y Tài (SS),
chu n b cho sinh nh t n gi n c a mình th y d
nh m i 500
anh em b n bè và h c trò n d ti c ngoài tr i t i Flamingo i L i Resort (top 10 Resort p nh t th gi i).
Nhân ngày c bi t ng i chú h c a th y tên là Rossi D ng Italia ã g i th chúc m ng và g i t ng v cho
ng i cháu mình 1000 lít r u vang nho 11,50 lo i h o h ng ã chu n b cách ây 27 n m. N u theo công th c
s n xu t r u vang c a chú Rossi D ng v i hi u su t lên men t 90% (kh i l ng riêng c a r u là 0,8 g/ml)
thì kh i l ng glucoz ch a trong n c nho chú ã dùng là bao nhiêu?
A. 300 kg.
B. 162 kg.
C. 312,5 kg.
D. 200 kg.
Câu 28: t 2,7 gam b t nhôm ngoài không khí m t th i gian, th y kh i l ng t ng thêm 1,44 gam. Ph n tr m
kh i l ng b t nhôm ã b oxi hóa b i oxi c a không khí là
A. 45%.
B. 53%.
C. 60%.
D. 14%.
Câu 29: Nhúng m t thanh magie vào dung d ch có ch a 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau m t th i
gian l y thanh kim lo i ra cân l i th y kh i l ng t ng 11,6 gam. Kh i l ng Magie ã ph n ng là
A. 20,88 gam.
B. 24 gam.
C. 6,96 gam.
D. 25,2 gam.
Câu 30: H p ch t h u c X n ch c ch a (C, H, O).
t cháy hoàn toàn X thu
c nCO2 = nO2 p =
1,5nH2O. X có ph n ng v i dung d ch NaOH và tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c u t o c a X là
B. HCOOCH=CH2.
A. CH2=CH-COOH.
C. HCOOCH2CH=CH2.
D. HCOOCH=CH-CH3.
Câu 31: X là m t tetrapeptit c u t o t aminoaxit A no, m ch h , có m t nhóm NH2 và m t nhóm COOH.
Trong A, oxi chi m 42,67% kh i l ng. Th y phân h t m gam X thì thu
c 45,36 gam tripeptit; 126,72 gam
ipeptit và 162 gam A. Giá tr c a m là ?
A. 413,28.
B. 295,2.
C. 649,44.
D. 324,72.
Câu 32: Cho m gam h n h p X g m Na và K (t l mol 1 : 1) vào 500 ml dung d ch ch a h n h p g m
Al2(SO4)3 0,5M và H2SO4 1M sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c dung d ch Y. Cho dung d ch Y tác
d ng v i 1,5 lít dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c 23,4 gam k t t a. Giá tr nh
nh t c a m là
A. 130,2 gam.
B. 27,9 gam.
C. 105,4 gam.
D. 74,4 gam.
Câu 33: Hòa tan h t m gam kim lo i M (có hóa tr không i) c n dùng 600 ml dung d ch HNO3 1,5M. Sau khi
k t thúc ph n ng thu
c dung d ch X và 0,045 mol khí N2O duy nh t. Cô c n dung d ch X thu
c (8m +
2,88) gam mu i. Kim lo i M là
A. Ca.
B. Zn.
C. Mg.
D. Al.
Câu 34: Hòa tan h t 30 gam h n h p g m Mg và MgCO3 trong dung d ch HCl d , sau ph n ng thu
ch n
h p khí X và dung d ch ch a 47,5 gam mu i. T kh i c a X so v i hi ro (H2) là
A. 11,5.
B. 9,4.
C. 20,4.
D. 13,6.
Câu 35: Cho các phát bi u sau:
(1) Phân t saccaroz do m t g c glucoz và m t g c fructoz liên k t v i nhau t o thành.
(2) Tinh b t có hai lo i liên k t [1,4] glicozit và [1,6] glicozit.
(3) Xenluloz có các liên k t [1,4] glicozit.
(4) T t c các cacbohi rat u có ph n ng th y phân trong môi tr ng axit.
(5) Dung d ch glucoz b kh b i AgNO3trong NH3 t o ra Ag.
(6) Tinh b t và xenluloz là ng phân c u t o c a nhau.
(7)Trong c th ng i, tinh b t có th b chuy n hóa thành extrin, mantoz , glucoz , glicozen.
S phát bi u úng là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 36: H n h p X ch a hai h p ch t h u c g m ch t Y (C2H7O2N) và ch t Z (C4H12O2N2). un

nóng 9,42 gam X v i dung d ch NaOH d , thu
c h n h p T g m hai amin k ti p có t kh i so v i
He b ng 9,15. N u cho 9,42 gam X tác d ng v i dung d ch HCl loãng d , thu
c dung d ch có ch a
m gam mu i c a các h p ch t h u c . Giá tr c a m là
A. 7,31 gam
4

B. 10,31 gam

C. 11,77 gam
Groups:

CM

D. 14,53 gam
TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 37: Nh t t dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch h n h p Al2(SO4)3 và AlCl3 thu
l ng theo s mol Ba(OH)2 nh
th :

c k t t a có kh i

m (gam)
a

b

0,27

0,54

n Ba (OH)2

T ng giá tr c a (a + b) b ng
A. 105,03.
B. 139,86.
C. 146,88.
D. 167,94.
Câu 38: H p ch t h u c X a ch c có công th c phân t C9H14O6. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn
toàn X s n ph m thu
c là h n h p 2 mu i c a 2 axit h u c
n ch c (trong ó có 1 axit có m ch cacbon
phân nhánh) và h p ch t h u c a ch c Y. Cho 39,24 gam X tham gia ph n ng tráng b c thì kh i l ng Ag
l n nh t thu
c là
A. 19,44.
B. 38,88.
C. 58,32.
D. 77,76.
Câu 39: Hòa tan h t h n h p K g m 0,02 mol CuO và 0,03 mol Fe3O4 trong l ng v a
dung d ch
HCl, thu
c dung d ch Q. i n phân dung d ch Q ( i n c c tr , có màng ng n, hi u su t 100%)
v i c ng
dòng i n không i 5A, n khi kh i l ng dung d ch gi m 11,18 gam thì d ng i n
phân và thu
c dung d ch T. Dung d ch T tác d ng v a
v i V ml dung d ch KmnO4 1M trong
H2SO4 loãng. Giá tr c a V là
A. 160 ml.
B. 180 ml.
C. 240 ml.
D. 360 ml.
Câu 40: Cho 34 gam h n h p T g m 2 este n ch c và u thu c lo i h p ch t th m (t kh i h i c a T i
v i O2 luôn b ng 4,25 v i m i t l s mol gi a 2 este) tác d ng v a
v i 175 ml dung d ch NaOH 2M. Cô
c n dung d ch sau ph n ng thu
c h n h p Q g m 2 mu i khan. Thành ph n ph n tr m v kh i l ng c a
mu i có kh i l ng phân t l n h n trong Q là
A. 35,67%.
B. 64,33%.
C. 43,33%.
D. 56,67%.
--- H T --S u t m & biên so n: D

NG V I LÀM,

C

XONG TUÂN TH CHI N THU T BÊN D

ng Ti n Tài.

I NHÉ!

.
.
.
.
.
.
.
.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

5


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

2. CHI N THU T L Y 8 I M
a)

theo trình t

N u bài chính th c trong phòng thi B s p x p theo m c t d
n khó thì th t d , ki n th c có
c
và d tính i m n m ng ng 8 thì hãy làm th t c n th n 30 câu u tiên nhé, 30 câu u nên làm t i a 40
phút (tùy vào kh n ng t ng b n). H t 40 phút hãy bình t nh soát l i, tô áp án t m , tránh l i sai ng ng n
(àh, , ui, aaaaaa ....). u tiên làm câu lý thuy t tr c, b i câu nào c ng u áng giá 0.25 i m!
Làm xong 30 câu, tô xong áp án 30 câu. Gi n u còn th i gian hãy i làm ti p 10 câu còn l i c a . Làm
cho t i b n, t i không
c thì ánh l i cho áp án trôi d t v âu thì trôi. ánh l i! Không sao c vì m c tiêu
mình t ra 8 i m mà.

b)

s p x p ng u nhiên

ng choáng ng p quá. Hãy bình t nh! Sau khi c 5 phút. Hãy l y nháp và bút, ánh d u vào , vào
nháp m c tiêu 30 câu mình c n làm ti p c n 8 i m. Nh r ng lý thuy t c n u tiên và hay g p b y nh t!
Dành 40 phút

làm th t c n th n nh ng câu v a ánh d u.

Th i gian còn l i i tô áp án 30 câu. Xong âu vào

y r i, làm ti p 10 câu còn l i (n u có kh n ng).

c) Chia s
Nh ng l i nói trên có v các b n ã

c nghe quá nhi u, nh ng

ng nên t m th

ng nó!

Tôi s rèn luy n cách này m i ngày, thành tích c a tôi s t ng áng k . Tôi s ch b n

d) Gi thì l y gi y nháp, bút và máy tính b t

6

nh vinh quang!

u b m gi làm theo chi n thu t nhé! Tôi tin vào b n!

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

3. SO ÁP ÁN
Khi làm
thì nh ng câu h i v công th c c u t o, kim lo i là gì, %kh i l
thì áp án c ng có th là m t d ki n giúp ta v ích y!

ng, kh i l

B n ã l c ra
c nh ng câu nào trong ng ng 8 i m c a b n? T t nhiên 1 cái
kh o. Chúng ta có th t ch cân i th i gian.
M c tiêu c a tôi: 17 câu u, câu 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 35. Ti p
Nh nhé, làm ch c n, c n tr ng nh ng câu lý thuy t.
Câu 1: Công th c t ng quát c a amin no,
A. CnH2n+3N (n 1).
C. CnH2n+1N (n 1).
H

ng, th tích, ....

này mang tính ch t tham

n s là các câu 18, 20, 25, 27, 29, 31.

n ch c, m ch h là
B. CnH2n-1N (n 1).
D. CnH2n+2N (n 1).

ng d n: Amin = H (trong NH3 m t i) thay b ng g c hi rocacbon.
Cách hi u amin: NH3

xR
xH

amin; b c amin = s H trong NH3 m t = s C liên k t tr c ti p v i N.

Amin b c I: RNH2; amin b c II: RNHR ; amin b c III: R 3N.
Amin no, n ch c, m ch h
g c hi rocacbon no, h , phân t có 1N.
Gi s ó là amin b c 1 CnH2n+1NH2
CnH2n+3N (n 1).
Câu 2: Ph n ng hóa h c nào sau ây là sai?
2CuO.
A. 2Cu + O2 t
t
C. 4Ag + O2
2Ag2O.
H ng d n: Ag, Pt, Au không b oxi hóa b i oxi.
0

0

B. 3Fe + 2O2
D. 2Na + O2

t0

Fe3O4.
Na2O2.

Câu 3: Cho dãy các ch t: glucoz ; glixerol (C3H5(OH)3); anilin; saccaroz ; etylfomat; phenyl amoniclorua
(C6H5NH3Cl); tinh b t. S ch t trong dãy làm m t màu dung d ch n c brom là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
H ng d n
Bao g m nh ng h p ch t h u c có liên k t b i, nhóm CHO, anilin, phenol.
bài này 3 ch t g m: glucoz ; anilin; etylfomat.
L u ý: axit fomic ho c este c a axit fomic có tính ch t nh m t an ehit th c th
kh n ng làm m t màu
dung d ch n c brom; có kh n ng tham gia ph n ng tráng g ng vì có ch a nhóm CHO trong phân t .
HCOOR

H-C-OR

O
Câu 4: Ch t X có công th c phân t C4H6O2. Khi X tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có công th c
phân t C3H3O2Na. Ch t X có tên g i là
A. metyl acrylat.
B. metyl metacrylat. C. metylaxetat.
D. etylacrylat.
H ng d n
C3H3O2Na
RCOONa
C2H3-COONa
CH2=CH-COONa
Câu 5: T nào sau ây có ngu n g c t nhiên?
A. T t m.
B. T nitron.
C. T vinilon.
Câu 6: Kim lo i nào d i ây có kh i l ng riêng nh nh t?
A. Cs.
B. Hg.
C. Li.
H ng d n: SGK 12 trang 84.

C4 H 6 O 2

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

X là CH2=CH-COOCH3.

D. T lapsan.
D. Al.
7


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 7: Khi un m t lo i n c c ng tính c ng c a n c gi m mà không m t i. V y lo i n c ó có th ch a:
A. Ca2+, Mg2+, Cl-. B. Ca2+, Mg2+, HCO-3. C. Ca2+, HCO3-.
D. Ca2+, HCO-3, Cl-.
H ng d n
un lên m t tính c ng t m th i thôi. V n còn Cl- (gây nên tính v nh c u) không th làm m m b ng cách un.
Câu 8: Kim lo i Cu có kh n ng ph n ng v i dung d ch nào sau ây?
A. H2SO4 loãng.
B. HNO3 c, ngu i. C. FeSO4.
H ng d n
HNO3 có tính oxi hóa m nh. Cu tan
c trong HNO3 dù c nóng, hay
HNO3 c ngu i ho c H2SO4 c ngu i.

D. AlCl3.
c ngu i. Al, Fe, Cr b th

ng trong

Câu 9: Hòa tan h t 10 gam oxit kim lo i M vào dung d ch HCl d , sau ph n ng thu
c dung d ch ch a
23,75 gam mu i. Oxit kim lo i M là
A. Cu.
B. MgO.
C. CuO.
D. Al2O3.
H ng d n
nCl- = (23,75 10) : (2.35,5 16) = 0,25
th v i hóa tr II: M + 16 = 10 : 0,25 M = 24 (Mg) MgO.
Chú ý: C n c k
xem là nó h i M hay h i oxit c a M nhé, thi tho ng ng i ta l a ki u ó y em .
Câu 10: Ph n tr m kh i l ng c a N trong anilin là bao nhiêu?
A. 18,67%.
B. 15,73%.
C. 15,05%.
Chú ý: h i anilin hay h i alanin nhé?

D. 14,89%.

Câu 11: Cho 3,6 gam Mg tác d ng h t v i dung d ch HNO3 (d ), sinh ra V lít khí N2O (
kh duy nh t c a N+5). Giá tr c a V là
A. 0,84.
B. 1,12.
C. 2,24.
D. 3,36.
H ng d n: B o toàn electron: 8. nN2O = 2. nMg
mol N2O = 0,0375
Ch n A.

ktc, s n ph m

Câu 12: S xâm th c các hang ng, núi á vôi là m t quá trình hoá h c là m t trong nh ng nguyên nhân gây
nên tính c ng c a n c. Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó?
A. Na2CO3 + CO2 + H2O
2NaHCO3
B. Mg(HCO3)2
MgCO3 + CO2 + H2O
C. Ca(HCO3)2
CaCO3 + CO2 + H2O
D. CaCO3 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2
Chú ý:
Ph n ng xâm th c á vôi ( á mòn): CaCO3 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2.
t
Ph n ng t o th ch nh (t o k t t a): Ca(HCO3)2
CaCO3 + CO2 + H2O
0

cm
Câu 13: Cho 15,84 gam imetylamin vào dung d ch HNO3 loãng d , sau khi k t thúc ph n ng thu
gam mu i. Giá tr c a m là
A. 28,688.
B. 38,016.
C. 37,664.
D. 28,336.
+
H ng d n: Quan h mol 1N
1H p
1HNO3. Dùng ph ng pháp BTKL: mu i = m(amin) + mHNO3.
Câu 14: Hòa tan h n h p X g m 3,2 gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 b ng l ng d dung d ch H2SO4 loãng, thu
c dung d ch Y. Cho dung d ch NaOH d vào Y thu
c k t t a Z. Nung Z trong không khí n kh i l ng
không i, thu
c m gam ch t r n. Bi t các ph n ng u x y ra hoàn toàn. Giá tr c a m là
A. 24.
B. 26,4.
C. 27,2.
D. 28.
H ng d n
Toàn b quá trình: Cu
CuO; Fe3O4
Fe2O3. BTNT tính mol m i ch t r n. BTKL tính ra m.
Câu 15: t cháy hoàn toàn m gam gluxit X b ng l ng oxi v a , sau ph n ng thu
c CO2 và H2O có t
l kh i l ng t ng ng 8 : 3. Công th c phân t c a X là
A. C3H8O2.
B. C3H8O3.
C. C6H12O6.
D. C12H22O11.
H ng d n
mCO2 : mH2O = 8 : 3
44nCO2 : 18nH2O = 8:3 44nCO2 : 9nH2O = 8:3 nC : nH = 6 :11
ch n D.
8

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Ti (Gv. THPT Sỏng S n - V nh Phỳc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Cõu 16: Cỏc thớ nghi m cú hi n t ng: xu t hi n k t t a tr ng, sau ú tan d n tr thnh dung d ch khụng mu:
(1) Cho t t dung d ch AlCl3 n d vo dung d ch NaOH.
(2) Cho t t dung d ch Ba(OH)2 n d vo dung d ch Al2(SO4)3.
(3) Cho t t dung d ch NH3 n d vo dung d ch Al2(SO4)3.
(4) Cho t t dung d ch Ba(OH)2 n d vo dung d ch ZnCl2.
(5) Cho t t dung d ch NH3 n d vo dung d ch CuSO4.
(6) Cho t t CO2 n d vo dung d ch Ca(OH)2.
(7) Cho t t dung d ch Ba(OH)2 n d vo dung d ch MgCl2.
(8) Cho t t SO2 n d vo dung d ch BaCl2.
(9) Cho t t dung d ch HCl n d vo dung d ch NaAlO2.
(10) Cho t t dung d ch NH3 n d vo dung d ch ZnSO4.
S thớ nghi m th a món hi n t ng trờn l
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
H ng d n
ý
bi h h i: u tiờn t o thnh k t t a sau ú k t t a tan tr thnh dd khụng mu nhộ.
(1)
AlCl3 d
sau cựng ch c ch n thu
c k t t a Al(OH)3 tr ng keo.
(2)
Ba(OH)2 d
khụng th k t t a c a Al(OH)3 nh ng ch c ch n v n cũn k t t a BaSO4.
(3)
Al(OH)3, Fe(OH)3, Mg(OH)2 , ... khụng tan trong dung d ch NH3 d .
(4)
Ban u t o k t t a Zn(OH)2 mu tr ng, Ba(OH)2 d
khụng th k t t a c a Zn(OH)2.
(5)
Ban u k t t a Cu(OH)2 mu xanh
lo i. Cho dự Cu(OH)2 tan trong NH3 d .
(6)
Ban u t o k t t a CaCO3 mu tr ng CO2 ch c ch n khụng th cú k t t a CaCO3.
(7)
Ch c ch n cú k t t a Mg(OH)2 khụng tan trong baz d .
(8)
K t t a thu
c l BaSO3.
(9)
Ban u t o k t t a Al(OH)3 tr ng keo, d ti p HCl k t t a b hũa tan.
(10) Ban u tan k t t a Zn(OH)2 mu tr ng, d NH3 k t t a tan (k t t a c a Zn2+, Cu2+, Ag+, ... tan v t o
ph c trong dung d ch NH3 d ).
Cõu 17: Hũa tan hon ton m gam h n h p X g m Al, Fe vo dung d ch H2SO4 loóng, d thu d
khớ ( kc). Bi t Fe chi m 60,87% v kh i l ng. Giỏ tr m l
A. 13,8 gam
B. 9,6 gam
C. 6,9 gam
D. 18,3 gam

c 10,08 lớt

Cõu 18: H n h p X ch a hai ch t bộo
c t o b i t axit stearic v axit oleic. X phũng húa hon ton m gam
X, thu
c 13,8 gam glyxerol. N u t chỏy hon ton m gam X c n dựng 12,105 mol O2, thu
c CO2 v
H2O. Giỏ tr g n nh t c a m l
A. 130.
B. 135.
C. 140.
D. 145.
H ng d n
Cú ngay t ng s mol cỏc g c = s mol OH = 0,15.3 = 0,45 mol.
C17 H 35COOH: a mol
C17 H 33COOH: b mol
C 3 H 5 (OH)3 : 0,15 mol

Quy

i X:

BT.O : (18.2 18 2).a (18.2 17 2).b (3.2 4 3).0,15 12,105.2
a b 0,45

H 2 O : -0,45 mol
a 0,21
b 0,24

m 133,02 (gam)

gần nhất với 135.

P/s: Thầy nhìn thấy các chất ban đầu cùng được tạo bởi axit và ancol tương ứng nên nghĩ ra cách quy đổi này.
Các em tham khảo.

Cõu 19: Cú 3 ch t h u c : H2NCH2COOH, C2H5COOH v CH3(CH2)3NH2.
thu c th l
A. H2SO4
B. NaOH
C. HCl
K no ch a t ng m c ph i l i l m c ng l k ch a bao gi th lm vi c gỡ c .

nh n bi t cỏc ch t trờn dựng
D. qu tớm
9


Ơn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 20:
t cháy hồn tồn 20,1 gam h n h p g m axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat r i cho tồn
b s n ph m cháy vào bình 1 ng dung d ch H 2SO4 c, bình 2 ng n c vơi trong d th y kh i l ng
bình 1 t ng m gam, bình 2 xu t hi n 90 gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 18,25.
B. 13,5.
C. 11,7.
D. 17,8.
Kinh nghi m: Cho tên g i ph i a v ngay cơng th c phân t . Axit acrylic, vinyl axetat và
metyl metacrylat có cơng th c c u t o l n l t là CH2=CHCOOH, CH3COOCH=CH2, CH2=C(CH3)COOCH3.
Nh n xét : cơng th c chung c a các ch t CnH2n-2O2 (k = 2).
Theo gi thi t ta th y : K t t a bình 2 là CaCO3, kh i l ng bình 1 t ng là kh i l ng c a H2O.
G i t ng s mol c a các ch t là x mol. Theo gi thi t và b o tồn ngun t C, ta có :
n C trong C
mC

nCO

n H2n 2O2

n H2n 2O2

nCaCO

2

3

0,9

nx

(14n 30)x 20,1

20,1

S d ng cơng th c (k 1).n hợp chất hữu cơ
nH

2O

n CO

2

nC

0,9

n H2n 2O2

0,9

nCO

0,65 mol

2

mH

nH
2O

2O

nx

0,9

x

0,25

suy ra :

0,65.18 11,7 gam.

0,25

Câu 21:
tách riêng các ch t kh i h n h p g m Fe, Cu, Al c n ph i dùng các hóa ch t nào sau ây là thích
h p nh t
A. dung d ch HCl và HNO3.
B. dung d ch NaOH và HCl.
C. dung d ch HCl và CuCl2.
D. H2O và dung d ch H2SO4.
H ng d n: ch n B. M t cách tách bên d i.
NaAlO 2

Fe
Al
Cu

NaOH

Fe
Cu

HCl

HCl

Al(OH)3
FeCl 2

Al

Al 2 O3

Al

Fe

Cu

Câu 22: Cho h n h p g m 3,84 gam Mg và 2,24 gam Fe trong dung d ch ch a CuCl2 0,2M và FeCl3 0,1M. Sau
khi k t thúc ph n ng, thu
c dung d ch X và r n Y. Cho tồn b Y vào dung d ch H2SO4 lỗng, d , th y
thốt ra 1,12 lít khí H2 ( ktc). Cho dung d ch AgNO3 d vào X, k t thúc ph n ng thu
c m gam k t t a. Giá
tr c a m là
A. 68,91.
B. 66,75.
C. 65,67.
D. 64,59.
H ng d n
- Nh n nh: r n là kim lo i theo th t t o thành là Cu, Fe d , Mg d . Kinh nghi m là Mg khơng d (ch a
c n quan tâm s li u, m t th i gian). M t khác: r n Y + H2SO4 lỗng, d , th y thốt ra 1,12 lít khí H2 ( ktc)
X ch a mu i c a Mg2+, Fe2+ và Fe d nhé = nH2= 0,05 mol.
- t s mol Fe3+ b = x Cu2+ b = 2x (theo t l n ng ).
- Dung d ch X g m MgCl2=0,16 và FeCl2 = 0,04 + x 0,05 = x 0,01 (BTNT.Fe tính s mol Fe2+).
- BTNT.Cl có: 2.2x + 3x = 0,16.2 + 2.(x-0,01) x = 0,06 BT.e: nAg = 1nFe2+ = x 0,01 = 0,05.
- BT.Cl: nAgCl = nCl- b = 2.2x + 3x = 0,42. V y m = 108.0,05 + 143,5.0,42 = 65,67.
Câu 23: Cho m u Na vào dung d ch các ch t (riêng bi t) sau: Ca(HCO3)2 (1); CuSO4 (2); KNO3 (3); HCl (4),
KHSO4 (5). Sau khi các ph n ng x y ra xong, ta th y các dung d ch có xu t hi n k t t a là
A. (1), (2).
B. (1), (3).
C. (3), (4).
D. (4), (5).
Ki n th c:
Nh r ng: kim lo i tan trong n c (Li, Na, K, Ba, Ca) thì ph n ng
c v i m i dung d ch (hi u n gi n
dung d ch ch a dung mơi H2O và ch t tan). N u có H+ (axit) thì nó s ph n ng v i H+ axit tr c, sau ó ph n
ng v i H2O.
i v i (1) và (2): Khi Na vào u tiên nó ph n ng v i H2O t o ra NaOH. Sau ó OH- b t u i ph n ng
v i các ion còn l i trong dung d ch (n u có). (Na+ khơng ph i ng
c v i b n nào c , nên khơng c n ý).
10

Groups:

CM

TƠI - M

HƠI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

(1) Vì HCO3- l ng tính: OH- + HCO3CO32- + H2O. Dù OH- hay HCO3- d luôn có ph n ng t o k t t a
22+
2+
v i Ca : Ca + CO3
CaCO3
2+
-(2) Cu + 2OH
Cu(OH)2
(3) Na+ hay OH- không ph n ng các ion còn l i.
(4) Na i vào ph n ng ngay l p t c v i H+; cùng l m sau ó h t H+ (HCl) thì Na d m i ti p t c ph n ng
v i n c trong dung d ch. u tiên: Na + H+ Na+ + H2 ; n u Na d : Na + H2O NaOH + H2 .
không có k t t a.
(5) T ng t nh cái (4) HSO4- nh 1 axit. Na i vào ph n ng ngay l p t c v i H+; cùng l m sau ó h t H+
(HCl) thì Na d m i ti p t c ph n ng v i n c trong dung d ch. u tiên: Na + H+ Na+ + H2 ; n u Na d :
Na + H2O NaOH + H2 .
không có k t t a.
Câu 24: Khi nhi t phân hoàn toàn 44,5 gam h n h p NaNO3, Fe(NO3)2 (t l mol 1:2), sau ph n ng thu
c
m gam ch t r n. Giá tr c a m là
A. 21,3.
B. 24,5.
C. 22,9.
D. 18,3.
t
H ng d n:
2NaNO3
2NaNO2 + O2
t
4Fe(NO3)2
2Fe2O3 + 8NO2 + O2
0

0

Câu 25: Hòa tan 174 gam h n h p g m 2 mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch
HCl d . Toàn b khí thoát ra
c h p th t i thi u b i 500 ml dung d ch KOH 3M. Kim lo i ki m ó là
A. Li.
B. Na.
C. K.
D. Rb.
H ng d n
Hai mu i ban u là M2SO3 và M2CO3. Dùng ph ng pháp gi i h n, xét kho ng.
C nh giác v i c m t KOH t i thi u nhé
ch t o ra mu i axit KHXO3.
Gi s h n h p ch g m mu i M2SO3 nM2SO3 = nSO2 = nKHSO3 = 0,5.3 = 1,5
M = 18.
Gi s h n h p ch g m mu i M2CO3 nM2CO3 = nCO2 = nKHCO3 = 0,5.3 = 1,5
M = 28.
Suy ra: 18 < M < 28
M = 23 (Na).
Câu 26: Kh hoàn toàn m t l ng Fe2O3 b ng CO nhi t
cao, thu
Giá tr c a m là:
A. 2,80.
B. 16,8.
C. 5,60.
H ng d n
nO(trong oxit m t i) = nCO p = nCO2 = 0,3 nFe2O3 = 0,3 : 3 = 0,1

c m gam Fe và 6,72 lít CO2 (

ktc).

D. 11,2.
nFe = 0,2

m = 11,2.

Câu 27: S p n sinh nh t th y Tài (SS),
chu n b cho sinh nh t n gi n c a mình th y d
nh m i 500
anh em b n bè và h c trò n d ti c ngoài tr i t i Flamingo i L i Resort (top 10 Resort p nh t th gi i).
Nhân ngày c bi t ng i chú h c a th y tên là Rossi D ng Italia ã g i th chúc m ng và g i t ng v cho
ng i cháu mình 1000 lít r u vang nho 11,50 lo i h o h ng ã chu n b cách ây 27 n m. N u theo công th c
s n xu t r u vang c a chú Rossi D ng v i hi u su t lên men t 90% (kh i l ng riêng c a r u là 0,8 g/ml)
thì kh i l ng glucoz ch a trong n c nho chú ã dùng là bao nhiêu?
A. 300 kg.
B. 162 kg.
C. 312,5 kg.
D. 200 kg.
H ng d n
men
PTHH: C6H12O6
2C2H5OH + 2CO2
V r u = 0,115.1000 = 115 lít m r u = 115. 0,8 = 92 kg
n(r u) = 2 Kmol
nGlucoz = (2:2) : 0,9 = 10/9 Kmol m(glucoz ) = 200 Kg.
Câu 28: t 2,7 gam b t nhôm ngoài không khí m t th i gian, th y kh i l ng t ng thêm 1,44 gam. Ph n tr m
kh i l ng b t nhôm ã b oxi hóa b i oxi c a không khí là
A. 45%.
B. 53%.
C. 60%.
D. 14%.
H ng d n
m t ng = m(oxit) mAl = mO = 1,44 gam nO = 0,09 Bte: 3nAl p = 2nO nAl p = 0,06 H=0,6.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

11


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 29: Nhúng m t thanh magie vào dung d ch có ch a 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau m t th i
gian l y thanh kim lo i ra cân l i th y kh i l ng t ng 11,6 gam. Kh i l ng Magie ã ph n ng là
A. 20,88 gam.
B. 24 gam.
C. 6,96 gam.
D. 25,2 gam.
H ng d n: V n d ng t ng gi m kh i l ng, BTNT.
Câu 30: H p ch t h u c X n ch c ch a (C, H, O).
t cháy hoàn toàn X thu
c nCO2 = nO2 p =
1,5nH2O. X có ph n ng v i dung d ch NaOH và tham gia ph n ng tráng b c. Công th c c u t o c a X là
A. CH2=CH-COOH.
B. HCOOCH=CH2.
C. HCOOCH2CH=CH2.
D. HCOOCH=CH-CH3.
Câu 31: X là m t tetrapeptit c u t o t aminoaxit A no, m ch h , có m t nhóm NH2 và m t nhóm COOH.
Trong A, oxi chi m 42,67% kh i l ng. Th y phân h t m gam X thì thu
c 45,36 gam tripeptit; 126,72 gam
ipeptit và 162 gam A. Giá tr c a m là ?
A. 413,28.
B. 295,2.
C. 649,44.
D. 324,72.
H ng d n
Theo gi thi t A có 2 nguyên t O. T % kh i l ng oxi trong A ta có :
16.2
0,4267 M A 75 gam / mol
A là là Glyxin (H2NCH2COOH).
MA
Công th c c a X là : Gly-Gly-Gly-Gly
45,36
S c a các ch t : Tripeptit là : n Gly Gly Gly
0,24 mol .
75.3 - 2.18
126,72
ipeptit là : n Gly Gly
0,96 mol .
75.2 - 18
162
Glyxin là : n Gly
2,16 mol.
75
S
ph n ng th y phân:
Gly-Gly-Gly-Gly + H2O
Gly + Gly-Gly + Gly-Gly-Gly
mol:
2,16
0,96
0,24
Áp d ng nh lu t b o toàn nguyên t cho nhóm Gly ta có :
2,16 0,96.2 0,24.3
n Gly Gli Gly Gly
1,2 mol
4
m Gly Gli Gly Gly (75.4 3.18).1,2 295,2 gam.
Câu 32: Cho m gam h n h p X g m Na và K (t l mol 1 : 1) vào 500 ml dung d ch ch a h n h p g m
c dung d ch Y. Cho dung d ch Y tác
Al2(SO4)3 0,5M và H2SO4 1M sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
d ng v i 1,5 lít dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
c 23,4 gam k t t a. Giá tr nh
nh t c a m là
A. 130,2 gam.
B. 27,9 gam.
C. 105,4 gam.
D. 74,4 gam.
L i gi i tham kh o th y Tu n
S
ph n ng:
K

H2SO4

Na

Al2 (SO4 )3

K , Na , [Al(OH)4 ]

(1)

SO42 , OH

hoãn hôïp X

HCl
(2)

Al(OH)3
0,3 mol

Al3 , K , Na
SO42 , Cl
dung dòch Z

dung dòch Y

Kh i l ng Na, K ã dùng có giá tr nh nh t khi x y ra hi n t ng hòa tan m t ph n k t t a
Theo b o toàn nguyên t Al, g c SO42 và b o toàn i n tích trong dung dich Z, ta có:
n
n

Al3 / Z
SO42

3n

Al3 / Z
0,2

12

n

n Al(OH)

Al3 bñ

nH

3

3n Al

2SO4

n

K
x

n

Na
x

2 (SO4 )3

n

Cl

1,5

0,2

x 1,7

1,25
2n

ph n ng (2).

SO42

m min

mK

m Na

1,7.39

1,7.23

105,4 gam

1,25

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 33: Hòa tan h t m gam kim lo i M (có hóa tr không i) c n dùng 600 ml dung d ch HNO3 1,5M. Sau khi
k t thúc ph n ng thu
c dung d ch X và 0,045 mol khí N2O duy nh t. Cô c n dung d ch X thu
c (8m +
2,88) gam mu i. Kim lo i M là
A. Ca.
B. Zn.
C. Mg.
D. Al.
H ng d n
D oán chút: là kim lo i hóa tr không i, ph n ng v i HNO3 xác su t r i vào Al là r t cao, sau ó n
Mg, Zn. Có kh i l ng mu i chênh l ch, mà l i cho bi t s mol khí r i ki u gì c ng có NH4+.
V i h c sinh khá gi i, thì bài này khá quen, nên th y không x lí n a. V i b n v n ang ng p l n 5, 6 i m
thì câu này r t m t th i gian dành cho các em y nhé.
Câu 34: Hòa tan h t 30 gam h n h p g m Mg và MgCO3 trong dung d ch HCl d , sau ph n ng thu
h p khí X và dung d ch ch a 47,5 gam mu i. T kh i c a X so v i hi ro (H2) là
A. 11,5.
B. 9,4.
C. 20,4.
D. 13,6.
H ng d n
t n Mg và MgCO3 l n l t là a, b. Có 24a + 84b = 30 và 95.(a+b) = 47,5. Suy ra: a = 0,2 và b = 0,3.
Hai khí t ng ng là H2 = 0,2 và CO2 = 0,3
mX = 13,6 MTB X = 27,2
t kh i = 27,2/2 = 13,6.

ch n

Câu 35: Cho các phát bi u sau:
(1) Phân t saccaroz do m t g c glucoz và m t g c fructoz liên k t v i nhau t o thành.
(2) Tinh b t có hai lo i liên k t [1,4] glicozit và [1,6] glicozit.
(3) Xenluloz có các liên k t [1,4] glicozit.
(4) T t c các cacbohi rat u có ph n ng th y phân trong môi tr ng axit.
(5) Dung d ch glucoz b kh b i AgNO3trong NH3 t o ra Ag.
(6) Tinh b t và xenluloz là ng phân c u t o c a nhau.
(7)Trong c th ng i, tinh b t có th b chuy n hóa thành extrin, mantoz , glucoz , glicozen.
S phát bi u úng là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
làm t t câu này: c n n m ch c ki n th c SGK. Các em d sách ra soát l i nhé.
Cacbohi rat có hai v n lý thuy t gây khó kh n:
+ c i m c u t o.
+ Tính ch t v t lí.
Câu 36: H n h p X ch a hai h p ch t h u c g m ch t Y (C2H7O2N) và ch t Z (C4H12O2N2).

un
nóng 9,42 gam X v i dung d ch NaOH d , thu
c h n h p T g m hai amin k ti p có t kh i so v i
He b ng 9,15. N u cho 9,42 gam X tác d ng v i dung d ch HCl loãng d , thu
c dung d ch có ch a
m gam mu i c a các h p ch t h u c . Giá tr c a m là:
A. 7,31 gam

B. 10,31 gam

C. 11,77 gam

D. 14,53 gam

L i gi i tham kh o
x mol

Y : HCOONH 3CH 3

Cho 9, 42 (g) X

NaOH

x mol

Z : H 2 NCH 2COONH 3C 2 H 5
y mol

+ Ta có:

77x 120y 9, 42
31x 45y 36, 6.(x y)

T (M T

36, 6) : CH 3 NH 2 và C 2 H 5 NH 2

x mol
HCl

y mol

y mol

y mol

CH 3 NH 3 Cl, Cl H 3 NCH 2COOH , C 2H 5 NH 3Cl
m (g )

x 0, 06
y 0, 04

mmu i =11,77 gam.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

13


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 37: Nh t t dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch h n h p Al2(SO4)3 và AlCl3 thu
l ng theo s mol Ba(OH)2 nh
th :

c k t t a có kh i

m (gam)
a

b

0,27

n Ba (OH)2

0,54

T ng giá tr c a (a + b) b ng
A. 105,03.
B. 139,86.
C. 146,88.
D. 167,94.
H ng d n
T i 0,27 nhìn th y
ng
th k t t a là li n m ch ó là BaSO4 và Al(OH)3 xu t hi n song song ó em.
Khi max 0,27 thì h t t o ra BaSO4 nSO42- b = 0,27
Al2(SO4)3 = 0,09 mol.
Sau o n 0,27 Al(OH)3 ti p t c k t t a mà nh i m là
ng nét t gi a g m BaSO4 và Al(OH)3 max.
T i 0,54 k t t a ch còn BaSO4 = 0,09 mol. Nh n xét dung d ch
i làm ph ng pháp i n tích.
Cl : 3x

T¹i 0,54 dd sau gåm AlO 2 : 0,09.2 x 0,18 x (®Æt AlCl3
2

x mol)

Ba : 0,54 0,27 0,27 (bá ®i l­îng Ba
BaSO 4 : 0,27
n Al(OH)3 : 0,18 x 0,27

2

t¹o

b 233.0,27 62,91
a 233.0,27 78.0,27 83,97

x 0,09
)

a b 146,88 (gam).

Câu 38: H p ch t h u c X a ch c có công th c phân t C9H14O6. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn
toàn X s n ph m thu
c là h n h p 2 mu i c a 2 axit h u c
n ch c (trong ó có 1 axit có m ch cacbon
phân nhánh) và h p ch t h u c a ch c Y. Cho 39,24 gam X tham gia ph n ng tráng b c thì kh i l ng Ag
l n nh t thu
c là
A. 19,44.
B. 38,88.
C. 58,32.
D. 77,76.
L i gi i tham kh o
D th y X có 3 liên k t và 6 nguyên t O
X là este 3 ch c.Vì có 1 axit phân nhánh nên s nguyên t C t i
thi u trong axit này là 4.
V y CTCT c a X là:
CH 2 OOCH
CHOOCH

nX

0,18

n Ag

0,18.2.2 0,72

m Ag

77,76

CH 2 OOC CH(CH 3 )2

Câu 39: Hòa tan h t h n h p K g m 0,02 mol CuO và 0,03 mol Fe3O4 trong l ng v a
dung d ch
HCl, thu
c dung d ch Q. i n phân dung d ch Q ( i n c c tr , có màng ng n, hi u su t 100%)
v i c ng
dòng i n không i 5A, n khi kh i l ng dung d ch gi m 11,18 gam thì d ng i n
v i V ml dung d ch KMnO4 1M trong
phân và thu
c dung d ch T. Dung d ch T tác d ng v a
H2SO4 loãng. Giá tr c a V là
A. 160 ml.
B. 180 ml.
C. 240 ml.
D. 360 ml.
14

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

H

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

ng d n
2

Fe :0,03 mol

- X lí s mol: Fe3O 4 : 0,03 mol

3
HCl

Fe :0,06 mol

dd Q

CuO: 0,02 mol

2

Cu :0,02 mol
Cl :0,28 mol (

- Nh n xét:

m dd gi ¶ m

m Cl2

m Cu

Fe2+ còn d , H2O ch a b

m dd gi ¶ m

m Cl2

)

m Fe > 0,28.35,5 +0,02.64 > 11,18
i n phân.

- Khi i n phân Q, t s mol Cl- và Fe2+ b
BTe
1.n Fe3 2.n Cu2 2.n Fe2 1.n Cl
t ¨ ng gi¶m khèi l­îng

BT §T

m Cu

i n phân l n l

t là x, y. Khi ó:

0,06 2.0,02 2y

x

35,5x 64.0,02 56y 11,18

m Fe

x

0,2

y

0,05

2

- Dd T g m: Fe : (0,03 0,06) 0,05 0,04 mol

BTe

5.n KMnO4

1.n Fe2

1.n Cl

Cl : 0,28 0,2 0,08 mol

n KMnO4

0,04 0,08
5

0,024

- V y: V = 240 ml.
L u ý: Khi cho KMnO4/H2SO4 là ch t oxi hóa m nh, có kh n ng oxi hóa Fe2+ và Cl- trong dung
d ch lên Fe3+ và Cl0.
Câu 40: Cho 34 gam h n h p T g m 2 este n ch c và u thu c lo i h p ch t th m (t kh i h i c a T i
v i 175 ml dung d ch NaOH 2M. Cô
v i O2 luôn b ng 4,25 v i m i t l s mol gi a 2 este) tác d ng v a
c n dung d ch sau ph n ng thu
c h n h p Q g m 2 mu i khan. Thành ph n ph n tr m v kh i l ng c a
mu i có kh i l ng phân t l n h n trong Q là
A. 35,67%.
B. 64,33%.
C. 43,33%.
D. 56,67%.
L i gi i tham kh o th y H ng
Do t kh i h i c a T i v i O2 luôn b ng 4,25 v i m i t l s mol gi a 2 este nên M c a 2 este này ph i b ng
nhau và ch c ch n r ng hai este này là ng phân v i nhau.
MX= MA = MB = 136 gam/mol. Mà 2 este này
thu c lo i h p ch t th m
CTPT c a A và B là: C8H8O2.
A

Do: M=136 (gam/mol)

B

NaOH

Hh Q

0,35

0,25 mol

Trong h n h p ph i có 1 este c a phenol (gi s là A)

n A = 0,1 mol
n B = 0,15 mol

A có CTCT d ng: HCOOC6H4CH3 ho c CH3COOC6H5.
Mà sau khi cô c n ch thu
c h n h p ch g m hai mu i khan ch ng t
HCOOC 6 H 4 CH 3 : 0,1 mol

CH 3C 6 H 4 ONa : 0,1 mol

HCOOCH 2 C 6 H 5 : 0,15mol

HCOONa: 0,25 mol

A và B ph i là:

CH 3C 6 H 4 ONa : 43,33%
HCOONa: 56,67%

4. K T QU - RÚT KINH NGHI M
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

15


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

N i dung 2: Rèn luy n câu h i lý thuy t cacbohi rat và polime (m c

6, 7 i m)

1. T ng k t cacbohi rat
- Nh : Công th c chung nhóm cacbohi rat hay gluxit: Cn(H2O)m; luôn có ch c OH trong phân t .
- Bao g m: monosaccarit, isaccarit, polisaccarit.
- Khi t cháy:
Cn(H2O)m + nO2
nCO2 + mH2O; nh n th y nO2 p = nCO2.
- Monosaccarit không b th y phân; i và polisaccarit b th y phân trong môi tr ng axit.
a) Monosaccarit
- Glucoz mang 2 tính ch t: ancol a ch c (có OH k nhau) và an ehit n ch c.
- Trong môi tr ng ki m, glucoz và fructoz chuy n hóa qua l i. Nên trong môi tr ng ki m glucoz và
fructoz có tính ch t gi ng nhau.
phân bi t G và F dùng dung d ch brom trong môi tr ng trung tính ho c môi tr ng axit.
- G và F v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính kh (d n ch ng: p v i H2 và v i AgNO3/NH3).
b) isaccarit
- Trong phân t có liên k t glicozit.
- Mang tính ch t ancol a (có OH k nhau); không có tính ch t c a an ehit (không có tính kh ); th y
phân trong mt H+.
c) Polisaccarit
- G m tinh b t và xenluloz ; công th c chung: (C6H10O5)n ; s m t xích X > T.
TINH B T
XENLULOZ
(không có tính kh )
(không có tính kh )
(C6H10O5)n , M = 162n
(C6H10O5)n , M = 162n
CTPT
- Là polisaccarit, có nhi u g c
- Là polisaccarit, có nhi u g c
- glucoz liên k t l i t o ra 2 d ng ó là
- glucoz liên k t v i nhau.
amiloz và amilopectin.
- D ng m ch không phân nhánh.
- Amiloz : d ng m ch th ng, g m nhi u g c - - M i g c glucoz (C6H10O5) có 3 nhóm
c i m glucoz liên k t v i nhau b ng liên k t 1,4
OH
c ut o
glicozit. Có KLPT kho ng 200 000 vc.
- CTCT : [C6H7O2(OH)3]n
- Amilopectin : d ng m ch nhánh, do nhi u o n
m ch amiloz liên k t v i nhau b ng liên k t
1,6- glicozit. Amilopectin có KLPT l n kho ng
1 000 000 vc n 2 000 000 vc.
Tính ch t

- Th y phân t o ra - glucoz .
- Ph n ng t o màu xanh tím v i iot.

- Th y phân t o ra - glucoz .
- Ph n ng v i axit nitric c t o ra thu c n
không khói.
- Ph n ng v i CH3COOH t o ra t axetat.

2. T ng k t polime
Có 3 lo i polime i thi: ch t d o, t và cao su.
Có 3 d ng m ch i thi:
D ng m ch th ng (không phân nhánh): phân t ch có m t polime duy nh t do nhi u m t xích t o nên
(t ng m t xích có th có ho c không có m ch nhánh). Ví d : PE, cao su thiên nhiên, amiloz , xenluloz ,
capron, ...
D ng m ch phân nhánh: trên m ch polime có nh ng nhánh c ng do các m t xích t o nên. Ví d :
amilopectin, glicozen, ...
D ng m ng không gian: gi a các chu i polime có các c u n i b n v ng. Ví d : cao su l u hóa, nh a
bakelit, ...
Có 2 ph ng pháp i u ch polime i thi: trùng h p (n i ôi) và trùng ng ng (ít nh t 2 ch c p v i nhau).
Xem l i nh ng polime b n hay kém b n trong môi tr ng axit - baz
n i dung 2/v ích ngày 5 nhé!
16

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

RÈN LUY N N I DUNG 2: LÝ THUY T CACBOHI RAT VÀ POLIME
Chân thành c m n th y giáo Nguy n Minh Tu n THPT Chuyên Hùng V ng Phú Th ã cung c p
ngu n câu h i r t h u ích, qua ó giúp các em h c sinh t tin v t qua kì thi THPT QG 2017.

Câu 1: Ch t nào sau ây có ph n ng tráng g ng?
A. Tinh b t.
B. Glucoz .
C. Xenluloz .
D. Saccaroz .
Câu 2: Phát bi u úng là
A. nhi t
th ng, các amino axit u là nh ng ch t l ng.
B. T visco, t xenluloz axetat u thu c lo i t t ng h p.
C. Ph n ng th y phân este (t o b i axit cacboxylic và ancol) môi tr ng axit là ph n ng thu n ngh ch.
D. Glucoz b kh hóa b i dung d ch AgNO3 trong NH3.
Câu 3: Th c hi n m t s thí nghi m v i 4 ch t h u c , thu
c k t qu nh sau:
Th c hi n m t s thí nghi m v i 4 ch t h u c , thu
c k t qu nh sau:
Ch t

X

Y

Z

T

Không t o k t
t a tr ng b c

T ok tt a
tr ng b c

Không t o
k tt a
tr ng b c

Thu c th
Dung d ch
AgNO3/NH3, un nh

T ok tt a
tr ng b c

Dung d ch NaOH

Có x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Dung d ch HCl

Có x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Các ch t X, Y, Z, T l n l t là:
A. glucoz , tinh b t, metyl fomat, glyxin. B. etyl fomat, xenluloz , glucoz , Ala-Gly.
C. metyl fomat, tinh b t, fructoz , anilin. D. fructoz , xenluloz , glucoz , alanin.
Câu 4: Ch t không tham gia ph n ng th y phân là
A. Tinh b t.
B. Xenluloz .
C. Ch t béo.
D. Glucoz .
Câu 5: Polime nào sau ây không ph i là thành ph n chính c a ch t d o
A. Poliacrilonitrin. B. Polistiren.
C. Polietilen.
D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 6: S n ph m h u c c a ph n ng nào sau ây không dùng ch t o t t ng h p?
A. Trùng ng ng axit -aminocaproic.
B. Trùng ng ng hexametylen iamin v i axit a ipic.
C. Trùng h p metyl metacrylat.
D. Trùng h p vinyl xianua.
Câu 7: Phát bi u không úng là:
A. Có th dùng n c brom phân bi t glucoz và fructoz .
B. ipeptit glyxylalanin (m ch h ) có 2 liên k t peptit.
C. Ch t béo là thành ph n chính c a d u m
ng, th c v t.
D. Amilopectin có c u trúc m ch phân nhánh.
Câu 8: H p ch t nào sau ây thu c lo i isaccarit?
A. Glucoz .
B. Xenluloz .
C. Saccaroz .
D. Glixerol.
Câu 9: Phát bi u nào sau ây là úng?
A. T visco, t xenluloz axetat u thu c lo i t t ng h p.
B. T nilon-6,6
c i u ch t hexametylen iamin và axit axetic.
C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là s n ph m c a ph n ng trùng ng ng.
D. S i bông, t t m thu c lo i polime thiên nhiên.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

17


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 10: Khi th y phân n cùng xenluloz thì thu
c s n ph m là
A. Saccaroz .
B. Glucoz .
C. Fructoz .
D. Tinh b t.
Câu 11: Dãy nào sau ây g m các polime dùng làm ch t d o?
A. polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).
B. nilon-6; xenluloz triaxetat; poli(phenol-foman ehit).
C. polibuta-1,3- ien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).
D. poli stiren; nilon-6,6; polietilen.
Câu 12: Cho dãy g m các ch t: metyl metacrylat; triolein; saccaroz ; xenluloz ; glyxylalanin; t nilon-6,6. S
ch t trong dãy b th y phân khi un nóng trong môi tr ng axit là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 13: Tìm các ch t X, Y, Z, T th a mãn b ng sau:
Ch t

X

Y

Z

T

Có x y ra ph n
ng

Có x y ra ph n
ng

Không x y ra
ph n ng

T ok tt a
tr ng b c

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra ph n
ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Thu c th
Cu(OH)2

Dung d ch AgNO3/NH3

Dung d ch NaOH

Có x y ra ph n
ng

A. fructoz , Ala-Gly-Val, saccaroz , anilin. B. fructoz , Ala-Gly-Val, tinh b t, anilin.
C. glucoz , Gly-Ala-Val, xeluloz , alanin. D. glucoz , Gly-Ala-Val, saccaroz , alanin.
Câu 14: Ch t tác d ng v i H2 t o thành sobitol là
A. saccaroz .
B. glucoz .
C. xenluloz .
D. tinh b t.
Câu 15: Trong s các polime sau ây: t t m, s i bông, len lông c u, t visco, t nilon-6, t axetat, t nitron,
thì nh ng polime có ngu n g c t xenluloz là:
A. t t m, s i bông, t nitron.
B. s i bông, t visco, t axetat.
C. s i bông, t visco, t nilon-6.
D. t visco, t nilon-6, t axetat.
Câu 16: Dung d ch saccaroz tinh khi t không có tính kh , nh ng khi un nóng v i H2SO4 loãng l i có ph n
ng tráng g ng, ó là do
A. ã có s th y phân t o ch t o ra glucoz .
B. ã có s t o thành an ehit sau ph n ng.
C. ã có s th y phân saccaroz t o ra glucoz và fructoz chúng u tráng g ng
c trong môi
tr ng baz .
D. Saccaroz tráng g ng
c trong môi tr ng axit.
Câu 17: Polime nào sau ây là t nhân t o?
A. t axetat.
B. t olon.
C. t capron.
D. t t m.
Câu 18: K t lu n nào sau ây không úng?
A. Phenol (C6H5OH) và anilin không làm i màu qu tím.
B. Tinh b t và xenluloz thu c nhóm polisaccarit.
C. Isoamyl axetat có mùi d a.
D. T nilon-6,6
c c u t o b i 4 nguyên t hóa h c.
Câu 19: Phát bi u nào sau ây là úng?
A. Th y phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch H2SO4 un nóng, t o ra fructoz .
B. Xenluloz tan t t trong n c và etanol.
C. Saccaroz có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c.
D. Hi ro hóa hoàn toàn glucoz (xúc tác Ni, un nóng) t o ra sobitol.
18

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 20: K t qu thí nghi m c a các dung d ch X, Y, Z, T v i thu c th
c ghi b ng sau:
M u
Thu c th
Hi n t ng
th X
Dung d ch I2
Có màu xanh tím
Y
Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m
Có màu tím
Dung d ch AgNO3 trong NH3, un K t t a Ag tr ng
Z
nóng
nóng
sáng
T
N d c, Brun
K t t a tr ng
2
Dung d ch X, Y, Z, T l n l t là:
A. H tinh b t, lòng tr ng tr ng, anilin, glucoz .
B. Lòng tr ng tr ng, h tinh b t, glucoz , anilin.
C. H tinh b t, lòng tr ng tr ng, glucoz , anilin.
D. H tinh b t, anilin, lòng tr ng tr ng, glucoz .
Câu 21: Cho các ch t : saccaroz , glucoz , frutoz , etyl fomat, axit fomic và an ehit axetic. Trong các ch t
trên, s ch t v a có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c v a có kh n ng ph n ng v i Cu(OH)2
i u ki n
th ng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 22: Cho dãy các ch t: glucoz , saccaroz , xenluloz , tinh b t. S ch t trong dãy không tham gia ph n ng
th y phân là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 23: M t lo i polime r t b n v i nhi t và axit,
c tráng lên "ch o ch ng dính" là polime có tên g i nào
sau ây?
A. Plexiglas poli(metyl metacrylat).
B. Poli(phenol foman ehit) (PPF).
C. Teflon poli(tetrafloetilen).
D. Poli(vinyl clorua) (nh a PVC).
Câu 24: Cho dãy các ch t: glucoz , xenluloz , etyl fomat, metylamin. S ch t trong dãy có th tham gia ph n
ng tráng g ng là
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 25: Ch n nh n xét úng:
A. Xenluloz có c u trúc m ch phân nhánh.
B. T t c các peptit và protein u có ph n ng màu biure v i Cu(OH)2.
C. Xà phòng là mu i c a natri ho c kali v i axit béo.
D. Este ch
c t o ra khi cho axit cacboxylic ph n ng v i ancol.
Câu 26: B ng d i ây ghi l i hi n t ng khi làm thí nghi m v i các ch t sau d ng dung d ch n c: X, Y, Z,
T và Q
X
Y
Z
T
Q
Ch t
Thu c th
Qu tím
không i màu
không i
không i
không i
không i
màu
màu
màu
màu
Dung
d ch
không có k t t a
không

không

Ag
Ag
AgNO3/NH3, un nh
k tt a
k tt a
Cu(OH)2, l c nh
Cu(OH)2 không tan
dung d ch
dung d ch
Cu(OH)2
Cu(OH)2
xanh lam
xanh lam
không tan
không tan
N c brom
K t t a tr ng
không có k t
không có
không có
không có
t a
k tt a
k tt a
k tt a
Các ch t X, Y, Z, T và Q l n l t là
A. Glixerol, glucoz , etylen glicol, metanol, axetan ehit.
B. Phenol, glucoz , glixerol, etanol, an ehit fomic.
C. Anilin, glucoz , glixerol, an ehit fomic, metanol.
D. Fructoz , glucoz , axetan ehit, etanol, an ehit fomic.
Câu 27: Thu phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch axit vô c loãng, thu
c ch t h u c X. Cho X ph n
o
ng v i khí H2 (xúc tác Ni, t ), thu
c ch t h u c Y. Các ch t X, Y l n l t là:
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

19


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

A. glucoz , etanol. B. glucoz , saccaroz . C. glucoz , fructoz . D. glucoz , sobitol.
Câu 28: Polime
c t ng h p b ng ph n ng trùng ng ng là:
A. poli(vinyl clorua).
B. poli(etylen-terephtalat).
C. poliacrilonitrin.
D. polietilen.
Câu 29: Cho các ch t sau ây: triolein, etyl axetat, saccaroz , fructoz , Ala-Gly-Ala, glucoz , xenluloz , vinyl
fomat, anbumin. S ch t b th y phân trong môi tr ng ki m là
A. 8.
B. 7.
C. 6.
D. 5.
Câu 30: Qua nghiên c u ph n ng este hóa xenluloz , ng i ta th y m i g c glucoz (C6H10O5) có bao nhiêu
nhóm hi roxyl?
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 31: Phát bi u nào d i ây không chính xác?
A. Monosaccarit là cacbohi rat không th th y phân
c.
B. Th y phân isaccarit sinh ra hai lo i monosaccarit.
C. Th y phân hoàn toàn polisaccarit sinh ra nhi u monosaccarit.
D. Tinh b t, saccaroz và glucoz l n l t là poli, i, và monosaccarit.
Câu 32: Poli(vinyl clorua) (PVC) i u ch t vinyl clorua b ng ph n ng
A. trao i.
B. trùng h p.
C. trùng ng ng.
D. oxi hoá-kh .
Câu 33: Saccaroz thu c lo i
A. polosaccarit.
B. isaccarit.
C. a ch c.
D. monosaccarit.
Câu 34: Polime nào sau ây trong thành ph n ch a nguyên t nit ?
A. Nilon-6,6.
B. Polibuta ien.
C. Polietilen.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 35: Cho dãy các ch t sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucoz , saccaroz , etylamin, alanin. Phát bi u sai?
A. Có 2 ch t tham gia ph n ng tráng b c. B. Có 3 ch t b th y phân trong môi tr ng ki m.
C. Có 3 ch t h u c
n ch c, m ch h . D. Có 3 ch t làm m t màu n c brom.
Câu 36: Cho các gluxit (cacbohi rat): saccaroz , fructoz , tinh b t, xenluloz . S gluxit khi thu phân trong
môi tr ng axit t o ra glucoz là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 37: T nào sau ây có ngu n g c t nhiên?
A. T nitron.
B. T t m.
C. T lapsan.
D. T vinilon.
Câu 38: B ng d i ây ghi l i hi n t ng khi làm thí nghi m v i các ch t X, Y, Z, T d ng dung d ch v i
dung môi n c:
Ch t
X
Y
Z
T
Thu c th
Dung
d ch
AgNO3/NH3, un Không có k t t a
Ag
Không có k t t a
Ag
nh
Cu(OH)2, l c nh

Cu(OH)2 không tan

Dung d ch xanh lam Dung d ch xanh lam Dung d ch xanh lam

M t màu n c
M t màu n c Không m t màu Không m t
N c brom
brom và có k t t a
brom
n c brom
n c brom
tr ng xu t hi n
Các ch t X, Y, Z, T l n l t là:
A. Phenol, axit fomic, saccaroz , glucoz . B. Anilin, glucoz , glixerol, frutoz .
C. Anilin, glucoz , etanol, axit acrylic.
D. Phenol, glucoz , glixerol, axit axetic.
Câu 39: Glucoz không có tính ch t nào sau ây?
A. Tính ch t c a nhóm an ehit.
B. Tính ch t c a ancol a ch c.
C. Tham gia ph n ng th y phân.
D. Lên men t o ancol etylic.
Câu 40: Tinh b t, xenluloz , saccaroz
u có kh n ng tham gia ph n ng
C. trùng ng ng.
D. tráng g ng.
A. th y phân.
B. hoà tan Cu(OH)2.
So sánh áp án bên d
20

i. N u th y sai sót xin ph n h i l i. Chân thành c m n!
Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

màu


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

ÁP ÁN N I DUNG 2: RÈN LUY N LÝ THUY T CACBOHI RAT VÀ POLIME
Chân thành c m n th y giáo Nguy n Minh Tu n THPT Chuyên Hùng V ng Phú Th ã cung c p
ngu n câu h i r t h u ích, qua ó giúp các em h c sinh t tin v t qua kì thi THPT QG 2017.
Câu 1: Ch t nào sau ây có ph n ng tráng g ng?
A. Tinh b t.
B. Glucoz .
C. Xenluloz .
D. Saccaroz .
Câu 2: Phát bi u úng là
A. nhi t
th ng, các amino axit u là nh ng ch t l ng.
B. T visco, t xenluloz axetat u thu c lo i t t ng h p.
C. Ph n ng th y phân este (t o b i axit cacboxylic và ancol) môi tr ng axit là ph n ng thu n ngh ch.
D. Glucoz b kh hóa b i dung d ch AgNO3 trong NH3.
Câu 3: Th c hi n m t s thí nghi m v i 4 ch t h u c , thu
c k t qu nh sau:
Th c hi n m t s thí nghi m v i 4 ch t h u c , thu
c k t qu nh sau:
Ch t

X

Y

Z

T

Không t o k t
t a tr ng b c

T ok tt a
tr ng b c

Không t o
k tt a
tr ng b c

Thu c th
Dung d ch
AgNO3/NH3, un nh

T ok tt a
tr ng b c

Dung d ch NaOH

Có x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Dung d ch HCl

Có x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Các ch t X, Y, Z, T l n l t là:
A. glucoz , tinh b t, metyl fomat, glyxin. B. etyl fomat, xenluloz , glucoz , Ala-Gly.
C. metyl fomat, tinh b t, fructoz , anilin. D. fructoz , xenluloz , glucoz , alanin.
Câu 4: Ch t không tham gia ph n ng th y phân là
A. Tinh b t.
B. Xenluloz .
C. Ch t béo.
D. Glucoz .
Câu 5: Polime nào sau ây không ph i là thành ph n chính c a ch t d o
A. Poliacrilonitrin. B. Polistiren.
C. Polietilen.
D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 6: S n ph m h u c c a ph n ng nào sau ây không dùng ch t o t t ng h p?
A. Trùng ng ng axit -aminocaproic.
B. Trùng ng ng hexametylen iamin v i axit a ipic.
C. Trùng h p metyl metacrylat.
D. Trùng h p vinyl xianua.
Câu 7: Phát bi u không úng là:
A. Có th dùng n c brom phân bi t glucoz và fructoz .
B. ipeptit glyxylalanin (m ch h ) có 2 liên k t peptit.
C. Ch t béo là thành ph n chính c a d u m
ng, th c v t.
D. Amilopectin có c u trúc m ch phân nhánh.
Câu 8: H p ch t nào sau ây thu c lo i isaccarit?
A. Glucoz .
B. Xenluloz .
C. Saccaroz .
D. Glixerol.
Câu 9: Phát bi u nào sau ây là úng?
A. T visco, t xenluloz axetat u thu c lo i t t ng h p.
B. T nilon-6,6
c i u ch t hexametylen iamin và axit axetic.
C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là s n ph m c a ph n ng trùng ng ng.
D. S i bông, t t m thu c lo i polime thiên nhiên.
Câu 10: Khi th y phân n cùng xenluloz thì thu
c s n ph m là
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

21


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

A. Saccaroz .
B. Glucoz .
C. Fructoz .
D. Tinh b t.
Câu 11: Dãy nào sau ây g m các polime dùng làm ch t d o?
A. polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).
B. nilon-6; xenluloz triaxetat; poli(phenol-foman ehit).
C. polibuta-1,3- ien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).
D. poli stiren; nilon-6,6; polietilen.
Câu 12: Cho dãy g m các ch t: metyl metacrylat; triolein; saccaroz ; xenluloz ; glyxylalanin; t nilon-6,6. S
ch t trong dãy b th y phân khi un nóng trong môi tr ng axit là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 13: Tìm các ch t X, Y, Z, T th a mãn b ng sau:
Ch t

X

Y

Z

T

Có x y ra ph n
ng

Có x y ra ph n
ng

Không x y ra
ph n ng

T ok tt a
tr ng b c

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra ph n
ng

Không x y ra
ph n ng

Có x y ra
ph n ng

Thu c th
Cu(OH)2

Dung d ch AgNO3/NH3

Dung d ch NaOH

Có x y ra ph n
ng

A. fructoz , Ala-Gly-Val, saccaroz , anilin. B. fructoz , Ala-Gly-Val, tinh b t, anilin.
C. glucoz , Gly-Ala-Val, xeluloz , alanin. D. glucoz , Gly-Ala-Val, saccaroz , alanin.
Câu 14: Ch t tác d ng v i H2 t o thành sobitol là
A. saccaroz .
B. glucoz .
C. xenluloz .
D. tinh b t.
Câu 15: Trong s các polime sau ây: t t m, s i bông, len lông c u, t visco, t nilon-6, t axetat, t nitron,
thì nh ng polime có ngu n g c t xenluloz là:
A. t t m, s i bông, t nitron.
B. s i bông, t visco, t axetat.
C. s i bông, t visco, t nilon-6.
D. t visco, t nilon-6, t axetat.
Câu 16: Dung d ch saccaroz tinh khi t không có tính kh , nh ng khi un nóng v i H2SO4 loãng l i có ph n
ng tráng g ng, ó là do
A. ã có s th y phân t o ch t o ra glucoz .
B. ã có s t o thành an ehit sau ph n ng.
C. ã có s th y phân saccaroz t o ra glucoz và fructoz chúng u tráng g ng
c trong môi
tr ng baz .
D. Saccaroz tráng g ng
c trong môi tr ng axit.
Câu 17: Polime nào sau ây là t nhân t o?
A. t axetat.
B. t olon.
C. t capron.
D. t t m.
Câu 18: K t lu n nào sau ây không úng?
A. Phenol (C6H5OH) và anilin không làm i màu qu tím.
B. Tinh b t và xenluloz thu c nhóm polisaccarit.
C. Isoamyl axetat có mùi d a.
D. T nilon-6,6
c c u t o b i 4 nguyên t hóa h c.
Câu 19: Phát bi u nào sau ây là úng?
A. Th y phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch H2SO4 un nóng, t o ra fructoz .
B. Xenluloz tan t t trong n c và etanol.
C. Saccaroz có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c.
D. Hi ro hóa hoàn toàn glucoz (xúc tác Ni, un nóng) t o ra sobitol.
22

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 20: K t qu thí nghi m c a các dung d ch X, Y, Z, T v i thu c th
c ghi b ng sau:
M u
Thu c th
Hi n t ng
th X
Dung d ch I2
Có màu xanh tím
Y
Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m
Có màu tím
Dung d ch AgNO3 trong NH3, un K t t a Ag tr ng
Z
nóng
nóng
sáng
T
N d c, Brun
K t t a tr ng
2
Dung d ch X, Y, Z, T l n l t là:
A. H tinh b t, lòng tr ng tr ng, anilin, glucoz .
B. Lòng tr ng tr ng, h tinh b t, glucoz , anilin.
C. H tinh b t, lòng tr ng tr ng, glucoz , anilin.
D. H tinh b t, anilin, lòng tr ng tr ng, glucoz .
Câu 21: Cho các ch t : saccaroz , glucoz , frutoz , etyl fomat, axit fomic và an ehit axetic. Trong các ch t
trên, s ch t v a có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c v a có kh n ng ph n ng v i Cu(OH)2
i u ki n
th ng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 22: Cho dãy các ch t: glucoz , saccaroz , xenluloz , tinh b t. S ch t trong dãy không tham gia ph n ng
th y phân là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 23: M t lo i polime r t b n v i nhi t và axit,
c tráng lên "ch o ch ng dính" là polime có tên g i nào
sau ây?
A. Plexiglas poli(metyl metacrylat).
B. Poli(phenol foman ehit) (PPF).
C. Teflon poli(tetrafloetilen).
D. Poli(vinyl clorua) (nh a PVC).
Câu 24: Cho dãy các ch t: glucoz , xenluloz , etyl fomat, metylamin. S ch t trong dãy có th tham gia ph n
ng tráng g ng là
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 25: Ch n nh n xét úng:
A. Xenluloz có c u trúc m ch phân nhánh.
B. T t c các peptit và protein u có ph n ng màu biure v i Cu(OH)2.
C. Xà phòng là mu i c a natri ho c kali v i axit béo.
D. Este ch
c t o ra khi cho axit cacboxylic ph n ng v i ancol.
Câu 26: B ng d i ây ghi l i hi n t ng khi làm thí nghi m v i các ch t sau d ng dung d ch n c: X, Y, Z,
T và Q
X
Y
Z
T
Q
Ch t
Thu c th
Qu tím
không i màu
không i
không i
không i
không i
màu
màu
màu
màu
Dung
d ch
không có k t t a
không

không

Ag
Ag
AgNO3/NH3, un nh
k tt a
k tt a
Cu(OH)2, l c nh
Cu(OH)2 không tan
dung d ch
dung d ch
Cu(OH)2
Cu(OH)2
xanh lam
xanh lam
không tan
không tan
N c brom
K t t a tr ng
không có k t
không có
không có
không có
t a
k tt a
k tt a
k tt a
Các ch t X, Y, Z, T và Q l n l t là
A. Glixerol, glucoz , etylen glicol, metanol, axetan ehit.
B. Phenol, glucoz , glixerol, etanol, an ehit fomic.
C. Anilin, glucoz , glixerol, an ehit fomic, metanol.
D. Fructoz , glucoz , axetan ehit, etanol, an ehit fomic.
Câu 27: Thu phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch axit vô c loãng, thu
c ch t h u c X. Cho X ph n
o
ng v i khí H2 (xúc tác Ni, t ), thu
c ch t h u c Y. Các ch t X, Y l n l t là:
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

23


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

A. glucoz , etanol. B. glucoz , saccaroz . C. glucoz , fructoz . D. glucoz , sobitol.
Câu 28: Polime
c t ng h p b ng ph n ng trùng ng ng là:
A. poli(vinyl clorua).
B. poli(etylen-terephtalat).
C. poliacrilonitrin.
D. polietilen.
Câu 29: Cho các ch t sau ây: triolein, etyl axetat, saccaroz , fructoz , Ala-Gly-Ala, glucoz , xenluloz , vinyl
fomat, anbumin. S ch t b th y phân trong môi tr ng ki m là
A. 8.
B. 7.
C. 6.
D. 5.
Câu 30: Qua nghiên c u ph n ng este hóa xenluloz , ng i ta th y m i g c glucoz (C6H10O5) có bao nhiêu
nhóm hi roxyl?
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 31: Phát bi u nào d i ây không chính xác?
A. Monosaccarit là cacbohi rat không th th y phân
c.
B. Th y phân isaccarit sinh ra hai lo i monosaccarit.
C. Th y phân hoàn toàn polisaccarit sinh ra nhi u monosaccarit.
D. Tinh b t, saccaroz và glucoz l n l t là poli, i, và monosaccarit.
Câu 32: Poli(vinyl clorua) (PVC) i u ch t vinyl clorua b ng ph n ng
A. trao i.
B. trùng h p.
C. trùng ng ng.
D. oxi hoá-kh .
Câu 33: Saccaroz thu c lo i
A. polosaccarit.
B. isaccarit.
C. a ch c.
D. monosaccarit.
Câu 34: Polime nào sau ây trong thành ph n ch a nguyên t nit ?
A. Nilon-6,6.
B. Polibuta ien.
C. Polietilen.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 35: Cho dãy các ch t sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucoz , saccaroz , etylamin, alanin. Phát bi u sai?
A. Có 2 ch t tham gia ph n ng tráng b c. B. Có 3 ch t b th y phân trong môi tr ng ki m.
C. Có 3 ch t h u c
n ch c, m ch h . D. Có 3 ch t làm m t màu n c brom.
Câu 36: Cho các gluxit (cacbohi rat): saccaroz , fructoz , tinh b t, xenluloz . S gluxit khi thu phân trong
môi tr ng axit t o ra glucoz là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 37: T nào sau ây có ngu n g c t nhiên?
A. T nitron.
B. T t m.
C. T lapsan.
D. T vinilon.
Câu 38: B ng d i ây ghi l i hi n t ng khi làm thí nghi m v i các ch t X, Y, Z, T d ng dung d ch v i
dung môi n c:
Ch t
X
Y
Z
T
Thu c th
Dung
d ch
AgNO3/NH3, un Không có k t t a
Ag
Không có k t t a
Ag
nh
Cu(OH)2, l c nh

Cu(OH)2 không tan

Dung d ch xanh lam Dung d ch xanh lam Dung d ch xanh lam

M t màu n c
M t màu n c Không m t màu Không m t
N c brom
brom và có k t t a
brom
n c brom
n c brom
tr ng xu t hi n
Các ch t X, Y, Z, T l n l t là:
A. Phenol, axit fomic, saccaroz , glucoz . B. Anilin, glucoz , glixerol, frutoz .
C. Anilin, glucoz , etanol, axit acrylic.
D. Phenol, glucoz , glixerol, axit axetic.
Câu 39: Glucoz không có tính ch t nào sau ây?
A. Tính ch t c a nhóm an ehit.
B. Tính ch t c a ancol a ch c.
C. Tham gia ph n ng th y phân.
D. Lên men t o ancol etylic.
Câu 40: Tinh b t, xenluloz , saccaroz
u có kh n ng tham gia ph n ng
A. th y phân.
B. hoà tan Cu(OH)2.
C. trùng ng ng.
D. tráng g ng.
--- H T N I DUNG 2 --24

Groups:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

màu


T ng h p: D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

N i dung 3: Rèn luy n ph n ng x y ra trong dung d ch (xem l i lý thuy t v

ích 6 nhé).

(H tr ngu n bài t p: Th y Ngô Xuân Qu nh - www.hoahoc.org)
Câu 1: Cho các dung d ch sau tác d ng v i nhau t ng ôi m t nhi t
th ng: BaCl2; NaHCO3; Na2CO3;
NaHSO4. S ph n ng x y ra là
A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 2: Trong các kim lo i Na, Fe, Cu, Ag, Al. Có bao nhiêu kim lo i ch i u ch
c b ng ph ng pháp
i n phân?
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 3: Cho các kim lo i: Al, Mg, Zn, Fe, Cu, Ca, Ni. S kim lo i
c i u ch b ng ph ng pháp nhi t luy n

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 4: Trong các kim lo i Na; Ca; K; Al; Fe; Cu và Zn. S kim lo i tan t t vào dung d ch KOH là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 5: Cho các mu i r n sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. S mu i d b nhi t phân là
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 6: Cho các ch t: Al2O3, HCl, CuO, FeCl2. S ch t tác d ng v i dung d ch KOH là
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
i u
Câu 7: Cho dãy các kim lo i: Al, Na, Be, Mg, K, Ba, Fe. S kim lo i trong dãy ph n ng
c v i H2 O
ki n th ng là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 8: Cho dãy các ch t: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. S ch t trong dãy tác d ng
c v i dung d ch
HCl loãng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 9: Cho 4 c p kim lo i nguyên ch t ti p xúc tr c ti p v i nhau: (1) Fe và Pb; (2) Fe và Zn; (3) Fe và Sn; (4)
Fe và Ni. Khi nhúng các c p kim lo i trên vào dung d ch axit HCl, s c pkim lo i trong ó Fe b n mòn tr c là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 10: Cho dãy các ch t sau: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Al, Fe, ZnCl2. S ch t trong dãy tác d ng
c v i dung
d ch NaOH là
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 11: Cho các ch t: Al, Al2O3, Mg, NaHCO3. S ch t v a tác d ng v i dung d ch HCl, v a tác d ng v i
dung d ch NaOH là
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
c v i c dung d ch
Câu 12: Cho các ch t: Al, Fe3O4, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr2O3, Cr(OH)3. S ch t tác d ng
HCl và dung d ch NaOH loãng?
A. 4
B. 3.
C. 2
D. 5
Câu 13: Cho các ch t: Zn, Cl2, NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, AgNO3. S ch t tác d ng
c v i dung d ch
Fe(NO3)2 là
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 14: Cho dãy các kim lo i: Cu, Ni, Zn, Mg, Na, Ag. S kim lo i trong dãy ph n ng
c v i dung
d ch FeCl3 là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
Câu 15: Cho dãy các kim lo i: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe. S kim lo i trong dãy ph n ng v i dung d ch FeCl3 d
t o k t t a là
A. 5.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 16: Cho t t
n d dung d ch NaOH vào các dung d ch AlCl3, CuCl2, FeCl3, ZnCl2. S k t t a thu
c

A. 4 ch t k t t a
B. 3 ch t k t t a
C. 2 ch t k t t a
D. 1 ch t k t t a
Câu 17: Cho Ba vào các dung d ch riêng bi t : Ca(HCO3)2, CuSO4, (NH4)2CO3, MgCl2, Na3PO4. S k t t a t o
ra khác nhau là
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×