Tải bản đầy đủ

0 14 NGÀY ĐÍCH 8 điểm số 6

Group:

CM

TƠI - M

HƠI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

HĨA H C - 14 NGÀY ÍCH 8 I M

9.6.2017
Ngày th

6: Có v câu h i lý thuy t kh o sát ph n ng trong dung d ch khá n ng n v i tơi .
Tơi s c g ng h th ng l i ki n th c, ơn luy n d ng câu h i m s ph n ng x y ra .


N i dung 1: So n t ng k t m t s ki n th c v ph n ng di n ra trong dung d ch
1.
2.
3.
4.
5.

Tính kh : .... Al > Cr > Fe > Cu .... Khi cho vào dung d ch mu i kim lo i kh m nh h n p tr c.
Ph n ng v i axit lo i 1: kim lo i ng tr c hi ro trong dãy ho t ng.
Ph n ng v i axit lo i 2: h u h t kim lo i tr Au, Pt.
Tính oxi hóa trong dung d ch: (H+, NO3-) > H+
có H2
dung d ch sau ph n ng h t NO3-.
M t s bán ph n ng c n n m (tham kh o 1 cách cân b ng d i ây nhé):

(1)

4H       NO3   3e      NO     2H 2 O (1N

5

3e

1N 2 )

3+1 = 4 âm

(2)

10H       2 NO3   8e      N 2 O     5H 2 O (2N

5

8e

2N 1 )

2+8 = 10 âm


(3) M t s bán ph n ng khác t o ra: NO2, N2, NH4NO3 làm t ng t .
( ) M t s ph ng trình cân b ng ion làm hồn tồn t ng t : theo ngun t c cân b ng
oxi hóa kh tr

(
6.

7.
8.

c, sau ó cân b ng ngun t và i n tích 2 v c a ph ng trình.
) Ví d :
3Fe2+ + 4H+ + 1NO33Fe3+ + 1NO + 2H2O

H+ + SO42-).
Dung d ch có HSO4-: có tính axit t ng t axit lo i 1 (HSO4h qu : bài t p 2 - SGK.Tr 134: 2Al + 6NaHSO4 Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2
h qu : Cu tan
c trong dung d c h n h p NaNO3 và NaHSO4
3Cu + 8H+ + 2NO33Cu2+ + 2NO + 4H2O
Trong dãy i n hóa t trái sang ph i: tính kh (KL) gi m; tính oxi hóa (ion) t ng. Bài t p kim lo i
mu n làm t t hãy n m ch c ý ngh a dãy ho t ng hóa h c và ý ngh a dãy i n hóa ngay i.
ng d ng ý ngh a dãy i n hóa:

khử mạnh

oxi hóa mạnh

Ví d 1: Cu + Fe3+
Cu2+ + Fe2+
Tính oxi hóa: Fe3+ > Cu2+
Tính kh : Cu > Fe2+
9.

Bài t p hay khai thác: th

oxi hóa yếu + khử yếu

Ví d 2: Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag
Tính oxi hóa: Ag+ > Fe3+
Tính kh : Fe2+ > Ag.

ng gài b y kim lo i Cu, Fe và ion Ag+ vào dung d ch có ch a mu i s t.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

10. V i ph n ng trao

i: u tiên ph n ng trung hòa, axit

bám sát 7, 8 i m - 2017

baz tr

c (H+ + OH-

H2O).

Ví d 1: Khi cho t t H+ n d vào dung d ch h n h p g m (Na+, OH-, AlO2-) thì th t
ph n ng nh sau:
(1) H+ + OH- H2O
(2) H+ + AlO2- + H2O
Al(OH)3
(3) 3H+d sau (2) + Al(OH)3 Al3+ + 3H2O

u tiên

Ví d 2: Khi cho t t x mol H+ (HCl) vào dung d ch ch a y mol Na2CO3, sau ph n ng th y có V
(lít) khí thoát ra
ktc. Tính giá tr c a V theo x, y. Bi t: y < x < 2y.
Th t ph n ng x y ra nh sau:
(1) H+ + CO32- HCO3mol:
y
y
y
+
(2) H + HCO3
CO2 + H2O
mol: (x y) < y
(x y)
V y: th tích CO2 = 22,4.(x

y) lít.

11. Khi kh o sát các ion trong dung d ch c n quan tâm n i u ki n ph n ng x y ra trong dung d ch.
Th a mãn ít nh t 1 trong 3 i u ki n: t o k t t a, ch t khí ho c i n li y u (H2O, RCOOH, ...):
t o ch t k t t a (nghiên c u b ng tính tan).
ch t khí.
ch t i n li y u (H2O, RCOOH, ...).
12. M t s ch t kém b n trong dung d ch:
NH4OH H O NH3 + H2O
2

H2XO3

XO2

H2O

+ H2O (X là C, S)

MgS + 2H2O Mg(OH)2 + H2S
Al2S3 + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S
M2(CO3)3 + 3H2O 2M(OH)3 + 3CO2 (M là Fe, Al)
Ví d : 2AlCl3 + 3Na2CO3+ 3H2O 6NaCl + 2Al(OH)3 + 3CO2
h qu : mu i Al3+ vào dung d ch Na2CO3 sau ph n ng xu t hi n c k t t a và khí là úng.
h qu : mu i Fe3+ vào dung d ch Na2CO3 sau ph n ng xu t hi n c k t t a và khí là úng.
13. M t s t ng k t quan tr ng
a) V i nhôm
T duy 1: AlO 2

T duy 2: Al3

H

H

AlO 2 d­

OH

Chú ý có ph n ng sau:
2

Al(OH)3

Al(OH)3
Al

3


OH

Al(OH)3max

Al(OH)3max

AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O

Hd ­

OH d ­

Al3
Al(OH)3 d ­

Hd ­

AlO 2

OH d ­

Al(OH)3 d ­

Al 3

AlO 2

3NaCl + 4Al(OH)3
S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

b) V i s t
Khi cho Fe vào dung d ch AgNO3
-

u tiên x y ra ph n ng oxi hóa
+

kh :

2+

Fe + 2Ag
Fe + 2Ag
- Sau ó, n u còn Ag+ s di n ra ph n ng oxi hóa

kh :

Fe2+ + Ag+
Fe3++ Ag
- D a vào BTe n u: 2nFe < nAg+ < 3nFe thì x y ra c 2 ph n ng.
Các em có th dùng: BTNT, BTe, BT T,
Th y có ý t ng dùng ph ng pháp
ng chéo. Cùng tham kh o nhé.
Khi cho Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3
- X y ra ph n ng oxi hóa
2+

+

Fe + Ag

kh :

3+

Fe + Ag

Khi cho Fe, Cu vào dung d ch ch a Fe3+
- X y ra ph n ng oxi hóa kh :
Cu + Fe3+
Fe2++ Cu2+
Khi cho h n h p (Cu và Fe2O3) ho c (Cu và Fe3O4) + axit lo i 1 (H+)
- Ph n ng qua 2 giai o n:
Fe2O3 + 6H+
2Fe3+ + 3H2O
- Tuy Cu không ph n ng
c v i H+ nh ng l i có ph n ng sau:
Cu + 2Fe3+
2Fe2+ + Cu2+ (áp d ng quy t c )
------------------------------------------------------------- N u t l mol 2 ch t 1:1 có th g p:
Cu2+ + 2Fe2++ 3H2O
Cu + Fe2O3+ 6H+
- T ng t :
Cu + Fe3O4 + 8H+
Cu2+ + 3Fe2++ 4H2O

14. Theo quan i m cá nhân: Ph n ng trao i x y ra tr c, ph n ng oxi hóa kh x y ra sau
Ví d : Cho AgNO3 vào dung d ch FeCl2, th t ph n ng nh sau:
(1) Ag+ + ClAgCl
+
2+
(2) Ag + Fe
Fe3+ + Ag
15. M t s ph n ng hay nh m l n c n ghi nh

(tham kh o th y Chu Anh Vân)

Fe3+ + S2Fe2+ + S
;
Br / NaOH
NaOH
Cr(OH)3
NaCrO2
Na2CrO4
CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2
2HSO4- + CO322SO42- + CO2 + H2O ;
KHSO4 + BaCl2 BaSO4 + K2SO4 + HCl.

Fe3+ + I-

Fe2+ + I2

2

HSO4- + HCO3-

Trên ây là nh ng t ng k t tôi t p h p l i, n u th y sai sót xin ph n h i cho ng
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

SO42- + CO2

+ H2O

i so n. Chân thành c m n!
3


ễn lý thuy t, lm

nh nhng, lm d ng quen thu c, lm l i nhu n nhuy n

bỏm sỏt 7, 8 i m - 2017

N i dung 2: So n d ng toỏn h n h p (ki m, oxit ki m) + dung d ch mu i
Trớch: file 120 bi t p kim lo i m c tiờu 7 i m. Ng

i so n: D

c i m v l u ý khi gi i toỏn
Na, K, Ca, Ba, ...
u:
hh A gồm
Na 2 O,BaO,...

ng Ti n Ti.

Nh ng
- Ban

- Hi u: hh A tỏc d ng v i H2O tr
-

nh h

c t o Na+, Ba2+,

ng gi i : Nờn túm t t s

hh dung dịch B gồm

v OH-

c quỏ trỡnh
nhánh 1:

cation : Al 3 ,Cu 2 ,...

anion : SO 24 , Cl ,...
xem ion no ph n ng v i ion trong hh B.

lm 2 nhỏnh:
(...)
ưu tiên viết ion âm trước

hh A + hh B

nhánh 2: dd còn lại

ion kim loại theo thứ tự
anion có thể có

- Ph ng phỏp: S d ng cỏc nh lu t BTNT, BT T,
- Chỳ ý: M t s ph n ng hũa tan k t t a khi OH- d ; v ph n ng tỏi t o k t t a.
- Vớ d :
OH vừa

Al3

đủ

Al(OH)3 (kết tủa)

OH d ư

NaAlO 2 (tan)

CO2 d ư (hoặc HCl)

Al(OH)3 (kết tủa)

HCl d ư

Al 3

Vớ d minh h a
Vớ d 1: Cho m gam h n h p g m Al v Na vo n c d . Sau ph n ng th y kim lo i tan hon ton v thoỏt ra
8,96 lớt khớ H2
ktc. Giỏ tr c a m l
A. 7.
B. 8.
C. 9.
D. 10.
H ng d n
Al bđ a b ả o toàn e
NaAlO2 : a mol
3a a 2.0, 4 a 0,2 m 0,2.(27 23) 10 gam
Na bđ a
Gi i thớch ph n ng nh sau
- Giai o n 1: Ch cú Na ph n ng v i H2O:
2Na + 2H2O
2NaOH + H2
- Giai o n 2: Do Al cú kh n ng ph n ng v i dung d ch ba z nờn cú ph n ng sau
2Al + 2NaOH
2NaAlO2 + 3 H2
- Tr l i cỏc cõu h i sau s hi u:
+ Ton b Al v Na ó i v õu?
+ Túm l i nh ng ph n t no ó thay i s oxi húa?
Vớ d 2: Hũa tan 18,8 gam K2O vo dung d ch ch a 0,12 mol Al(NO3)3. Sau ph n ng thu
c m gam k t t a.
Giỏ tr c a m l
A. 3,12.
B. 6,24.
C. 7,80.
D. 0,00.
H ng d n: Ch tr ng c a ng i so n, mu n h ng cỏc b n h c sinh n ph ng phỏp BT T. V y hóy
dnh th i gian suy ng m lm quen v i cỏch gi i d i õy:
+ B c 1: Túm t t ion trong dd sau (ion no ch c ch n cú vi t tr c)
+ B c 2: V n d ng BT T, BTNT
NO3 : 0,36
dd sau K : 0, 4
AlO2 : 0, 4 0,36 0,04
4

BTNT.Al

n Al(OH)3

0,12 0,04 0,08

m

0,08.78 6,24 gam
S pv

ớch r i. C lờn no!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Ví d 3: Cho 2,74 gam Ba vào 1 lít dung d ch CuSO4 0,015 M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i
l ng k t t a thu
c là
A. 3,31 gam.
B. 2,33 gam.
C. 2,526 gam.
D. 4,965 gam.
H ng d n: V i ví d này không nh t thi t ph i tóm t t dung d ch sau ph n ng, b o toàn g c là xong.
Ba 2 : 0,02
Cu 2 : 0,015
Nh n xét:
Cu(OH)2 : 0,015 vµ BaSO 4 : 0,015 m
4,965 gam
OH míi sinh : 0,04 SO 24 : 0,015

ng d ng
Câu 1: Hòa tan h t 4,6 gam Na vào n c d . Sau ph n ng thu
c V lít khí
ktc. Giá tr c a V là
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 1,12.
Câu 2: Cho m gam h n h p Ba và Al vào n c d , sau ph n ng kim lo i tan h t và có 8,96 lít khí
tkc. Giá
tr c a m là
A. 32,8.
B. 16,4.
C. 19,1.
D. 30,1.
Câu 3: Cho h n h p A g m các kim lo i K và Al vào n c, thu
c dung d ch X; 4,48 lít khí ( ktc) và 5,4
gam ch t r n không tan. Kh i l ng c a K và Al trong A l n l t là
A. 3,9 và 2,7.
B. 3,9 và 8,1.
C. 7,8 và 5,4.
D. 15,6 và 5,4.
Câu 4: Cho 6,9 gam Na vào dung d ch AlCl3 d , sau ph n ng thu
c m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 10,2.
B. 13,35.
C. 7,8.
D. 23,4.
Câu 5: Hòa tan 9,3 gam Na2O vào dung d ch ch a 0,02 mol Al2(SO4)3. Sau ph n ng
c m gam k t t a. Giá
tr c a m là
A. 0,00.
B. 10,92.
C. 3,12.
D. 3,90.
Câu 6: Hòa tan m gam r n X g m Al và Li vào n c d , thu
c 0,16 mol khí H2. N u hòa tan m gam r n X
trong dung d ch LiOH d , thu
c 0,22 mol khí H2. Giá tr c a m là
A. 3,80 gam.
B. 6,01 gam.
C. 5,08 gam.
D. 2,72 gam.
Câu 7: Cho 250 ml dung d ch KOH 2M tác d ng v i 75 ml dung d ch Al2(SO4)3 1M. Kh i l ng k t t a là
A. 15,6.
B. 11,7.
C. 7,8.
D. 3,9.
c 0,2 mol k t t a. Giá tr
Câu 8: Cho V ml ddKOH 1M vào dd ch a 0,3 mol Al(NO3)3. Sau ph n ng thu
c a V có th là
A. 900.
B. 700.
C. 1000.
D. 800.
Câu 9: Cho kim lo i Ba vào 200 ml dung d ch ch a HCl 0,5M và CuSO4 0,75M thu
c 2,24 lít H2 ( ktc) và
m gam k t t a. Giá tr c a m là
A. 44,75.
B. 9,80.
C. 28,20.
D. 4,90.
Câu 10: Hòa tan 13,65 gam K vào dd ch a 0,05 mol Al2(SO4)3. Sau ph n ng
c m gam k t t a. Vây giá tr
c a m là
A. 0,00.
B. 15,60.
C. 7,80.
D. 3,90.

áp án: 1A-2C-3B-4C-5A-6A-7C-8C-9C-10D.
H ng d n câu 10
SO24 : 0,15

dd sau K : 0,35 (do 0,35.1 > 0,15.2 nªn ph¶i cßn 1 anion
AlO 2 : 0,35 0,15.2 0,05

BTNT.Al

Al(OH)3

0,05.2 0,05 0,05

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

m

0,05.78 3,9 gam
5


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

N i dung 3: S u t m d ng câu h i liên quan

n

bám sát 7, 8 i m - 2017

m ph n ng

Câu 1: Cho các ng nghi m ch a các b t g m:
(a) Fe và Fe(NO3)2 t l mol 1:1.
(b) Fe và Fe(NO3)3 t l mol 1:2.
(c) Cu và Cu(NO3)2 t l mol 1:1.
(d) Cu và Fe3O4 t l mol 1:1.
(e) Al và NaCl t l mol 1:3.
(e) Cu và Fe2O3 t l mol 1:1.
T ng s các ng nghi m có th tan hoàn toàn khi cho dung d ch HCl d (không có O2) vào là?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
H

ng d n: Gi s s mol ban u m i ch t b ng úng t l .
Nh r ng: các mu i kim lo i ki m, NH4+, NO3- tan m nh trong H2O (dd nào c ng có n c).
(a)
Ch c ch n tan r i vì H+ d (cho dù Fe v Fe2+ hay Fe3+).
(b)
H+ d nên ch c ch n tan.
(c)
C n l u tâm vì hòa tan Cu b t bu c c n có (H+, NO3-) n u ch có H+ (Cu ng sau H2) nên không tan.
3Cu + 8H+ + 2NO33Cu2+ + 2NO + 4H2O
T l :

1
3

<

2
2

Cu h t tr

c, NO3- d

tan h t.

T l (Cu : Fe2O3 = 1:1) ho c t l (Cu : Fe3O4 = 1:1) luôn tan trong H+ d .
Ch c ch n r i vì Al ng tr c H2; không quan tâm NaCl vì nó là mu i tan, mà dd HCl d nên H2O d .
T l (Cu : Fe2O3 = 1:1) ho c t l (Cu : Fe3O4 = 1:1) luôn tan trong H+ d .

(d)
(e)
(f)
.
.
.
.

Tham kh o và l i gi i thi th THPT QG 2017 (không rõ tác gi ).
Câu 2: H n h p A g m 2 kim lo i Fe Cu. Có th dùng dung d ch nào sau ây thu
c Cu kim lo i?
A. Dung d ch Cu(NO3)2 d
B. Dung d ch MgSO4 d
C. Dung d ch Fe(NO3)2 d
D. Dung d ch FeCl3 d
Câu 3:
i u ki n th ng, ch t nào sau ây không có kh n ng ph n ng v i dung d ch H2SO4 loãng?
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. Fe(OH)3.
A. FeCl3.
Câu 4: Kim lo i nào sau ây không tác d ng v i dung d ch Fe(NO3)3 ?
A. Ag
B. Fe
C. Cu
D. Zn
Câu 5: Cho các thí nghi m sau:
(1) Khi cho Cu vào dung d ch FeCl3;
(2) H2S vào dung d ch CuSO4;
(3) HI vào dung d ch FeCl3;
(4) Dung d ch AgNO3 vào dung d ch FeCl3;
(5) Dung d ch NaHSO4 vào dung d ch Fe(NO3)2;
(6) CuS vào dung d ch HCl.
S c p ch t ph n ng
c v i nhau là:
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 6: Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) Cho dung d ch NaI vào dung d ch AgNO3.
(2) Cho dung d ch Na2SO4 vào dung d ch BaCl2.
(3) S c khí NH3 t i d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch CaCl2.
(5) Cho dung d ch NaOH t i d vào dung d ch CrCl3.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghi m thu
c k t t a?
A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
6

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 7: M t h c sinh nghiên c u m t dung d ch X ng trong l không dán nhãn và thu
c k t qu sau:
- X u có ph n ng v i c 3 dung d ch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.
- X không ph n ng v i c 3 dung d ch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.
V y dung d ch X là dung d ch nào sau ây ?
A. BaCl2.
B. CuSO4.
C. Mg(NO3)2
D. FeCl2.
Câu 8: Cho dung d ch ch a FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 tác d ng v i l ng d dung d ch NaOH. Sau khi các ph n
ng x y ra hoàn toàn, em toàn b l ng k t t a thu
c nung trong không khí n kh i l ng không i, thu
c h n h p r n g m:
A. FeO, CuO, ZnO.
B. Fe2O3, ZnO, CuO.
C. FeO, CuO.
D. Fe2O3, CuO.
Câu 9: Cho 2a mol b t Fe vào dung d ch ch a 5a mol AgNO3, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c
dung d ch g m các ch t.
B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.
A. Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2, AgNO3.
D. Fe(NO3)3 và AgNO3.
Câu 10: Ti n hành các thí nghi m sau :
(a) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch HCl
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch HCl loãng d
(c) Cho Cu vào dung d ch HCl c nóng d
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung d ch KHCO3
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m thu
c ch t r n là :
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 11: Hòa tan h t a mol Al vào dung d ch X vào dung d ch ch a 2a mol NaOH thu
c dung d ch X. K t
lu n nào sau ây là úng ?
A. S c CO2 d vào dung d ch X thu
c a mol k t t a.
B. Dung d ch X không ph n ng v i dung d ch CuSO4.
C. Thêm 2a mol HCl vào dung d ch X thu
c 2a/3 mol k t t a.
D. Dung d ch X làm qu tím chuy n sang màu .
Câu 12: Hòa tan hoàn toàn h n h p X (g m x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe 2O3, và t mol Fe3O4) trong dung
d ch HCl không th y khí có khí bay ra kh i kh i bình, dung d ch thu
c ch ch a 2 mu i. M i quan h gi a
s mol các ch t có trong h n h p X là :
A. x + y = 2z + 2t
B. x + y = z + t
C. x + y = 2z + 2t
D. x + y = 2z + 3t
Câu 13: Cho t t t ng gi t c a dung d ch ch a b mol HCl vào dung d ch ch a a mol Na2CO3 thu
c V lít
khí CO2. Ng c l i cho t t t ng gi t c a dung d ch ch a a mol Na2CO3 vào dung d ch ch a b mol HCl thu
c 2V lít khí CO2 (các th tích khí o cùng i u ki n). M i quan h gi a a và b là :
A. a = 0,75b.
B. a = 0,8b.
C. a = 0,35b.
D. a = 0,5b.
c dung d ch Y,
Câu 14: Cho h n h p M g m Fe2O3, ZnO và Fe tác d ng v i dung d ch HX (loãng) thu
ph n kim lo i không tan Z và khí T. Cho Y tác d ng v i l ng d dung d ch AgNO3
c ch t r n Q. Cho Q
vào dung d ch HNO3 d th y thoát khí NO và ch t r n G màu tr ng. Axit HX và ch t r n trong Q là :
A. HCl và Ag.
B. HCl và AgCl, Ag.
C. HCl và AgCl.
D. HBr và AgBr, Ag.
Câu 15: Cho a mol s t tác d ng v i a mol khí clo, thu
c h n h p r n X. Cho X vào n c, thu
c dung
d ch Y. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Dung d ch Y không tác d ng v i ch t nào sau ây ?
A. AgNO3.
B. Cu.
C. NaOH.
D. Cl2.
Câu 16: Cho các ph n ng sau:
(1) Cu + H2SO4 c, ngu i
(5) Cu + HNO3 c, ngu i
(2) Cu(OH)2 + glucoz
(6) axit axetic + NaOH
(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH
(7) AgNO3 + FeCl3
(4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl
(8) Al + Cr2(SO4)3
S ph n ng x y ra
i u ki n th ng ?
A. 5.
B. 7.
C. 8.
D. 6.
Câu 17: Cho dung d ch mu i X n d vào dung d ch mu i Y, thu
c k t t a Z. Cho Z vào dung d ch
c ch t r n T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y l n l t là :
HNO3 (loãng, d ), thu
A. AgNO3 và Fe(NO3)2.
B. AgNO3 và FeCl2.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

7


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

C. AgNO3 và FeCl3.
D. Na2CO3 và BaCl2.
Câu 18: Cho h n h p b t g m 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung d ch AgNO3 1M. Sau khi các ph n
ng x y ra hoàn toàn, thu
c m gam r n. Bi t th t trong dãy i n hóa: Fe3+/Fe2+ ng tr c Ag+/Ag. Giá tr
c a m là:
A. 64,8.
B. 32,4.
C. 54,0.
D. 59,4.
Câu 19: Cho m gam h n h p X g m Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan h t trong 320 ml dung d ch KHSO4 1M. Sau
ph n ng, thu
c dung d ch Y ch a 59,04 gam mu i trung hòa và 896 ml NO (s n ph m kh duy nh t c a
+5
N ,
ktc). Y ph n ng v a
v i 0,44 mol NaOH. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n tr m kh i
l ng c a Fe(NO3)2 trong X có giá tr g n nh t v i giá tr nào sau ây ?
A. 63.
B. 18.
C. 73.
D. 20.
Câu 20: Có b n dung d ch riêng bi t
c ánh s : (1) H2SO4 1M, (2)HCl 1M; (3)KNO3 1M và (4)HNO3 1M.
L y ba trong b n dung d ch trên có cùng th tích tr n v i nhau, r i thêm b t Cu d vào, un nh , thu
c V lít
khí NO ( ktc). H i tr n v i t h p nào sau ây thì th tích khí NO là l n nh t?
A. (1), (2) và (3)
B. (1), (2) và (4)
C. (1), (3) và (4)
D. (2), (3) và (4)
T câu 21 60 : (h tr ngu n bài t p: Th y Ngô Xuân Qu nh - www.hoahoc.org)
Câu 21: Th c hi n các thí nghi m sau nhi t
th ng:
a. Cho b t Al vào dung d ch NaOH.
b. Cho b t Fe vào dung d ch AgNO3.
c. Cho CaO và n c.
d. Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch CaCl2.
S thí nghi m có x y ra ph n ng là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 22: Trong i u ki n thích h p, x y ra các ph n ng sau:
(a) 2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(b) 2FeO + 4H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
(c) Fe(OH)2 + H2SO4 FeSO4 + 2H2O
(d) 2Fe3O4 + 10H2SO4 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O
Trong các ph n ng trên, ph n ng x y ra v i dung d ch H2SO4 loãng là.
A. (d)
B. (c)
C. (a)
D. (b)
Câu 23: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho Fe2O3 vào dung d ch HNO3 loãng d .
(2) Cho Fe(OH)3 vào dung d ch HCl loãng d .
(3) t cháy h n h p b t g m s t và l u hu nh trong i u ki n không có không khí.
(4) B t b t s t n d vào dung d ch HNO3 loãng.
(5) S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl2.
(6) Cho b t Fe vào l ng d dung d ch AgNO3.
Sau khi k t thúc ph n ng, s thí nghi m thu
c mu i Fe (III) là.
A. 5
B. 4
C. 6
D. 3
Câu 24: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho Fe(II) hi roxit vào dung d ch HNO3 loãng d ;
(2) Cho b t Fe vào dung d ch H2SO4 c, ngu i;
(3) Cho b t Fe vào l ng d dung d ch b c nitrat;
(4) t cháy b t Fe trong khí clo;
(5) Cho b t Fe n d vào dung d ch HNO3 loãng.
Trong các thí nghi m trên, s thí nghi m t o ra mu i Fe(II) là
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 25: Th c hi n các thí nghi m sau
i u ki n th ng:
(a) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch HCl loãng;
(b) Cho dung d ch H2SO4 vào dung d ch Na2CrO4;
(c) Cho Cr(OH)3 vào dung d ch NaOH loãng;
8

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

(d) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch NaHCO3;
(e) Cho b t Al vào dung d ch NaOH loãng;
(f) Cho dung d ch NaI vào dung d ch ch a Na2Cr2O7 và H2SO4 loãng.
S thí nghi m có ph n ng hóa h c x y ra là
A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 26: Cho h n h p g m Mg và Al vào dung d ch CuSO4, k t thúc ph n ng, thu
c dung d ch X và r n Y.
Cho dung d ch NaOH d vào X, l y k t t a nung ngoài không khí n kh i l ng không i thu
ch nh p
Z g m hai oxit. i u kh ng nh nào sau ây là úng?
A. Cho Y vào dung d ch HCl loãng d , th y khí không màu thoát ra.
B. H n h p r n Z g m MgO và Al2O3.
C. Dung d ch X g m MgSO4, Al2(SO4)3 và CuSO4.
D. Cho Y vào dung d ch H2SO4 c, ngu i, th y còn l i ph n kim lo i không tan.
Câu 27: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) t cháy h n h p b t g m s t và l u hu nh trong i u ki n không có không khí.
(b) S c khí H2S n d vào dung d ch FeCl3.
(c) Cho b t Fe vào dung d ch AgNO3 d .
(d) Cho b t Fe d vào dung d ch HNO3 loãng.
(e) Cho Fe(OH)2 vào dung d ch HNO3 d .
Sau khi k t thúc các thí nghi m, s tr ng h p thu
c mu i Fe(II) là.
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 28: Th c hi n các ph n ng sau:
(a) Cho b t nhôm ti p xúc v i khí clo.
(b) Cho b t l u hu nh vào ng s ch a CrO3;
(c) Cho Al2O3 vào dung d ch NaOH loãng.
(d) Nung nóng h n h p b t g m ZnO và cacbon trong i u ki n không có không khí.
(e) Cho CrO3 vào dung d ch NaOH.
S thí nghi m có x y ra ph n ng oxi - hóa kh là.
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 29: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch HCl d .
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch H2SO4 loãng d .
(c) Cho Cu vào dung d ch HNO3 loãng d .
(d) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch Ca(HCO3)2.
Sau khi k t thúc các ph n ng, s tr ng h p thu
c ch t r n là.
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 30: Cho các c p ch t có cùng s mol nh sau:
(a) Na và Al2O3;
(b) Cu và Fe2(SO4)3;
(c) Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3;
(d) Ba(OH)2 và Al(OH)3;
(e) CuCl2 và Fe(NO3)2;
(f) FeCO3 và AgNO3.
S c p ch t tan h t trong l ng n c d , ch thu
c dung d ch là.
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 31: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho h n h p g m 2a mol Na và a mol Al vào l ng n c d .
(2) Cho a mol b t Cu vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3.
(3) Cho dung d ch ch a a mol KHSO4 vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(4) Cho dung d ch ch a a mol BaCl2 vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
(5) Cho dung d ch ch a a mol Fe(NO3)2 vào dung d ch ch a a mol AgNO3.
(6) Cho a mol Na2O vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c dung d ch ch a hai mu i là.
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 32: Ti n hành các thí nghi m sau:
(2) Cho CrO3 vào dung d ch HCl.
(1) S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl2.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

9


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

(3) t cháy Ag2S trong khí oxi d .
(4) Cho Ba vào dung d ch CuSO4.
(5) i n phân nóng ch y Al2O3.
(6) D n khí H2 n d qua CuO, nung nóng.
Sau khi k t thúc ph n ng, s thí nghi m t o ra n ch t là.
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 33: Cho dung d ch Ba(OH)2 n d l n l t vào các dung d ch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, NH4Cl,
FeCl3, Na2SO4 và Na3PO4. S tr ng h p thu
c k t t a là.
A. 4
B. 6
C. 7
D. 5
Câu 34: Cho các ph n ng sau.
(1) ZnO + C
Zn + CO
(2) 2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr
(4) Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
(3) Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
(5) HgS + O2 Hg + SO2
(6) 2Al2O3l 4Al + 3O2
S ph n ng i u ch kim lo i b ng ph ng pháp nhi t luy n là.
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 35: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho b t Al vào dung d ch NaOH loãng.
(2) Cho CaO vào l ng n c d .
(3) Cho dung d ch NaHCO3 vào dung d ch CaCl2.
(4) S c khí CO2 vào dung d ch Na2CO3.
(5) D n lu ng khí NH3 qua ng s ch a CrO3.
S thí nghi m x y ra ph n ng
i u ki n th ng là.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 36: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) i n phân dung d ch NaCl b ng i n c c tr , không có màng ng n x p.
(2) Cho BaO vào dung d ch CuSO4.
(3) Cho dung d ch FeCl3 vào dung d ch AgNO3.
(4) Nung nóng h n h p b t g m ZnO và cacbon trong i u ki n không có không khí.
(5) t cháy Ag2S trong khí oxi d .
(6) D n lu ng khí NH3 qua ng s ch a CrO3.
(7) Nung nóng h n h p b t g m Al và Cr2O3 trong khí tr .
S thí nghi m thu
c n ch t là.
A. 7
B. 5
C. 4
D. 6
Câu 37: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) S c khí CO2 n d vào dung d ch NaAlO2.
(2) Cho dung d ch NaOH n d vào dung d ch AlCl3.
(3) Cho dung d ch NH3 n d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch HCl n d vào dung d ch NaAlO2.
(5) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3.
(6) Cho BaCO3 vào l ng d dung d ch NaHSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c k t t a là.
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 38: Cho dung d ch HCl loãng, d l n l t vào các dung d ch riêng bi t sau: NaOH; NaHCO3; Al2O3;
AlCl3; NaAlO2, (NH4)2CO3. S tr ng h p x y ra ph n ng là.
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 39: Cho các nh n nh sau:
(a) Crom là kim lo i màu tr ng ánh b c, có
c ng l n nh t trong t t c các kim lo i;
Crom
b
th
ng
v
i
các
axit
nh
HNO
c, ngu i và H2SO4 c, ngu i;
(b)
3
(c) Trong công nghi p, crom
c dùng s n xu t thép;
(d) Trong t nhiên, crom không t n t i d i d ng n ch t;
(e) Crom tác d ng v i dung d ch HCl theo t l mol 1 : 2.
S nh n nh úng là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5
10

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

c dung d ch X. Trong các ch t sau: Cl2, Cu, Fe,
Câu 40: Cho b t Fe n d vào dung d ch AgNO3, thu
HCl, NaNO3, NaOH; s ch t tác d ng
c v i dung d ch X là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 41: Cho h n h p b t ch a các ch t r n có cùng s mol g m BaCl2, NaHSO4 và Fe(OH)2 vào l ng n c
d , sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và k t t a Y. Nung Y ngoài không khí n
kh i l ng không i, thu
c r n Z. Nh n nh nào sau ây là sai?
A. Cho dung d ch NaNO3 vào X, th y thoát ra khí không màu, hóa nâu ngoài không khí.
B. R n Z ch a Fe2O3 và BaSO4.
C. Cho dung d ch AgNO3 d vào X, thu
c hai lo i k t t a.
D. Cho dung d ch Na2CO3 vào X, thu
c k t t a.
Câu 42: Nung nóng h n h p ch a các ch t có cùng s mol g m Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 n khi
kh i l ng không i, thu
c r n X. Hòa tan X vào n c d , thu
c dung d ch Y và r n Z. Th i lu ng khí
CO (dùng d ) qua r n Z, nung nóng thu
c r n T. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Nh n nh nào sau ây là
úng?
A. R n T ch a m t n ch t và m t h p ch t.
B. Nh dung d ch HCl vào dung d ch Y, th y xu t hi n ngay k t t a.
C. R n T ch a m t n ch t và hai h p ch t.
D. Nh dung d ch HCl vào dung d ch Y, th y khí không màu thoát ra.
Câu 43: Cho l n l t các dung d ch: H2SO4 loãng, d ; dung d ch NaOH d ; dung d ch HCl d ; dung d ch
BaCl2 d ; dung d ch NaHCO3 d vào c c ng b t Mg (m i l n thêm ch t ti p theo i cho ph n ng l n
thêm tr c k t thúc). K t thúc quá trình thí nghi m, l c b k t t a, un nóng ph n dung d ch n c l c n c n
khô thu
c r n X. Trong X ch a
A. Na2CO3 và NaCl.
B. NaCl, Na2SO4 và Na2CO3.
C. NaCl, MgCl2 và Na2CO3.
D. Na2CO3, NaCl và BaCl2.
Câu 44: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho a mol Fe3O4 vào dung d ch ch a 8a mol HCl.
(2) Cho 2a mol b t Fe vào dung d ch ch a 5a mol AgNO3.
(3) Cho dung d ch ch a a mol NaHSO4 vào dung d ch ch a a mol BaCl2.
(4) Cho dung d ch ch a a mol NaOH vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(5) S c 2a mol khí CO2 vào dung d ch ch a 3a mol Ca(OH)2.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch ch ch a hai mu i tan là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 45: Cho h n h p b t X ch a Mg, MgO, Al2O3 tan hoàn toàn trong dung d ch h n h p HCl và KNO3 thu
c dung d ch Y và h n h p khí Z ch a H2 và N2. Cho các nh n nh sau v dung d ch Y.
(a). Cho Mg vào Y có th thu
c khí.
(b). Cho Mg vào Y có th thu
c khí NO.
(c). Cho NaOH d vào Y không thu
c k t t a.
(d). Cho Ba(OH)2 d vào Y có th thu
c k t t a nh ng không th thu
c khí.
T ng s phát bi u úng là ?
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 46: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch HCl.
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch NaOH loãng d .
(c) Cho Cu vào dung d ch HCl c, nóng d .
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung d ch KHCO3.
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m thu
c ch t r n là
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 47: Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) Cho dung d ch NaI vào dung d ch AgNO3.
(2) Cho dung d ch Na2SO4 vào dung d ch BaCl2.
(3) S c khí NH3 t i d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch CaCl2.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

11


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

(5) Cho dung d ch NaOH t i d vào dung d ch h n h p ch a CrCl3 và CrCl2.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghi m thu
c k t t a?
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 48: Cho các tính ch t sau:
(a). Tác
c d ng v i dung d ch HNO3 loãng, ngu i.
(b). Tác
c d ng v i dung d ch NaOH.
(c). Là ch t l ng tính.
(d). Tác d ng
c v i dung d ch MgCl2.
T ng s tính ch t mà Al có là?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 49: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho dung d ch Ca(OH)2 vào dung d ch Ba(HCO3)2.
(2) Cho dung d ch FeCl2 vào dung d ch AgNO3 (d ).
(3) Cho Ba vào dung d ch Al2(SO4)3 (d ).
(4) Cho t t
n d dung d ch NaOH vào dung d ch ch a AlCl3 và CuCl2.
(5) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch Ca(HCO3)2 và un nóng.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s thí nghi m thu
c k t t a g m hai ch t là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 50: Th c hi n các thí nghi m sau
i u ki n th ng
(1) Cho b t nhôm vào bình khí clo
(2) S c khí H2S vào dung d ch FeSO4
(3) Cho dung d ch Mg(NO3)2 vào dung d ch ch a FeSO4 và H2SO4 loãng
(4) Cho Cr2O3 vào dung d ch NaOH loãng
(5) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch KHSO4
(6) Cho CrO3 vào ancol etylic
S thí nghi m x y ra ph n ng là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 51: Th c hi n các thí nghi m sau:
1. t cháy b t Fe (dùng d ) trong khí clo.
2. Cho b t Fe (dùng d ) vào dung d ch HNO3 c, ngu i.
3. Cho Fe(OH)2 vào dung d ch H2SO4 c, nóng d .
4. Cho b t Fe (dùng d ) vào dung d ch HNO3 loãng.
5. Cho Fe vào dung d ch AgNO3 d .
6. Cho 2 mol Fe vào dung d ch ch a 5 mol H2SO4 c t o khí SO2 là s n ph m kh duy nh t.
7. Cho FeCl2 d vào dung d ch AgNO3.
8. Cho Fe2O3 vào dung d ch HI.
S thí nghi m t o ra mu i Fe(II) là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
)
,
(NH
)
CO
,
NaHSO
,
NaAlO
Cho
các
ch
t
sau:
Mg(HCO
Câu 52:
3
3 2
4 2
3
2, FeCl2, KHCO3, AgNO3, NaNO2,
KMnO4, K2CrO4. S ch t v a tan trong dung d ch NaOH loãng ngu i, v a tác d ng v i dung d ch H2SO4 1M
(loãng) là:
A. 7.
B. 5.
C. 6.
D. 8.
Câu 53: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch (NH4)2SO4.
(2) Cho Cu d vào dung d ch h n h p KNO3, H2SO4 (loãng).
(3) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho kim lo i Ba vào dung d ch H2SO4 loãng, d .
(5) Cho FeS vào dung d ch HCl.
(6) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch FeCl3.
(7) Cho dung d ch Ba(HCO3)2 vào dung d ch HCl.
S thí nghi m mà sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn th y sinh ra c ch t khí và ch t k t t a là
A. 4
B. 5.
C. 6.
D. 7.
12

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 54: Cho h n h p g m Fe2O3 và Cu vào l ng d dung d ch H2SO4 loãng thu
c dung d ch X và còn l i
m t ph n r n không tan. Dung d ch X tác d ng
c v i bao nhiêu ch t trong s các ch t sau: Fe, NaNO3, Cl2,
KMnO4, I2, K2CrO4.
A. 3
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 55: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho a mol Mg vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3.
(2) Cho a mol Fe tác d ng v i dung d ch ch a 3a mol HNO3, thu khí NO là s n ph m kh duy nh t.
(3) Cho a mol Fe vào dung d ch ch a 3a mol AgNO3.
(4) S c a mol khí CO2 vào dung d ch ch a a mol Ca(OH)2.
(5) Cho dung d ch ch a 3a mol NaOH vào dung d ch ch a a mol AlCl3.
Sau khi k t thúc ph n ng, s tr ng h p thu
c dung d ch ch a hai mu i là.
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
Câu 56: Cho s
ph n ng sau:
(2) Z + CO2 + H2O T + KHCO3
(1) 2X + 2Y + 2H2O 2Z + 3H2
(3) 2X + 3Cl2 2XCl3
(4) 2X + 6HCl 2XCl3 + 3H2
Các ch t X, Y, Z, T l n l t là.
A. Cr2O3, NaOH, NaCrO2, Cr(OH)3
B. Al, KOH, KAlO2, Al(OH)3.
C. Al, NaOH, NaAlO2, Al(OH)3
D. Cr2O3, KOH, KCrO2, Cr(OH)3
Câu 57: Cho các dung d ch sau: NaHCO3 (1), MgCl2 (2), Ba(NO3)2 (3), HCl (4), K2CO3 (5). Các dung d ch
ph n ng
c v i dung d ch NaOH là
A. (1), (3),(5).
B. (2), (4), (5).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Câu 58: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch NH3 d vào dung d ch Al(NO3)3.
(b) Cho dung d ch NaOH d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(c) Cho dung d ch HCl d vào dung d ch NaAlO2.
(d) D n khí CO2 d vào dung d ch KAlO2.
(e) Cho dung d ch AgNO3 d vào dung d ch FeCl2.
S thí nghi m thu
c k t t a sau khi ph n ng k t thúc là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 59: Cho các phát bi u sau:
(a) Các kim lo i Na, Mg, Al ch i u ch
c b ng ph ng pháp i n phân nóng ch y.
(b) Hàm l ng cacbon trong thép cao h n trong gang.
(c) Các kim lo i Mg, Zn và Fe u kh
c ion Cu2+ trong dung d ch thành Cu.
c Ag.
(d)
t cháy Ag2S trong khí O2 d , không thu
S phát bi u úng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 60 : Ti n hành các thí nghi m sau :
(a) Cho Na vào dung d ch FeCl3 d .
(b) Cho dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch (NH4)2SO4.
(c) un nóng nh dung d ch Ca(HCO3)2
(d) Cho dung d ch FeCl2 vào dung d ch AgNO3.
(e) i n phân dung d ch NaCl v i i n c c tr , màng ng n x p.
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m v a thu
c ch t khí v a thu
c ch t k t t a là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
So sánh áp án bên d

i. N u có phát hi n sai sót, xin

c ph n h i l i. Chân thành c m n!

.
.
.
.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

13


Ôn lý thuy t, làm

Tham kh o

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

và l i gi i thi th THPT QG 2017 (không rõ tác gi )

Câu 2. Chuyên Thái Bình 2017. L1: H n h p A g m 2 kim lo i Fe Cu. Có th dùng dung d ch nào sau
ây thu
c Cu kim lo i?
A. Dung d ch Cu(NO3)2 d
B. Dung d ch MgSO4 d
C. Dung d ch Fe(NO3)2 d
D. Dung d ch FeCl3 d
Câu 3. Chuyên L ng Th Vinh
ng Nai 2017. L1:
i u ki n th ng, ch t nào sau ây không có
kh n ng ph n ng v i dung d ch H2SO4 loãng?
A. FeCl3.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. Fe(OH)3.
Câu 4. Chuyên L ng Th Vinh
ng Nai 2017. L1: Kim lo i nào sau ây không tác d ng v i dung
d ch Fe(NO3)3 ?
A. Ag
B. Fe
C. Cu
D. Zn
Câu 5. Chuyên L ng Th Vinh
ng Nai 2017. L1: Cho các thí nghi m sau:
(1) Khi cho Cu vào dung d ch FeCl3;
(2) H2S vào dung d ch CuSO4;
(3) HI vào dung d ch FeCl3;
(4) Dung d ch AgNO3 vào dung d ch FeCl3;
(5) Dung d ch NaHSO4 vào dung d ch Fe(NO3)2;
(6) CuS vào dung d ch HCl.
S c p ch t ph n ng
c v i nhau là:
A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
L i gi i tham kh o
- Có 5 c p ch t ph n ng
c v i nhau là:
(1) Cu + 2FeCl3
CuCl2 + 2FeCl2
(2) H2S + CuSO4
CuS + H2SO4
(3) 3HI + FeCl3
FeI2 + 0,5I2 + 3HCl
(4) 3AgNO3 + FeCl3
3AgCl + Fe(NO3)3
2
(5) 4HSO 4 NO 3 3Fe
3Fe3 NO 2H 2 O 4SO 42
(6) CuS không tan trong dung d ch HCl.
Câu 6. Chuyên L ng Th Vinh
ng Nai 2017. L1: Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) Cho dung d ch NaI vào dung d ch AgNO3.
(2) Cho dung d ch Na2SO4 vào dung d ch BaCl2.
(3) S c khí NH3 t i d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch CaCl2.
(5) Cho dung d ch NaOH t i d vào dung d ch CrCl3.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghi m thu
c k t t a?
A. 5
B. 2
C. 4
D. 3
L i gi i tham kh o
- Có 4 ph n ng t o k t t a là:
(1) NaI + AgNO3
AgI vàng + NaNO3
(2) Na2SO4 + BaCl2
BaSO4 tr ng + 2NaCl
(3) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 tr ng keo + 3NH4Cl
(4) Na2CO3 + CaCl2
CaSO3 tr ng + 2NaCl
(5) 4NaOH + CrCl3
NaCrO2 + 3NaCl + 2H2O
Câu 7. Chuyên L ng Th Vinh
ng Nai 2017. L1: M t h c sinh nghiên c u m t dung d ch X
trong l không dán nhãn và thu
c k t qu sau:
- X u có ph n ng v i c 3 dung d ch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.
- X không ph n ng v i c 3 dung d ch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.
14

S pv

ích r i. C lên nào!!!

ng


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

V y dung d ch X là dung d ch nào sau ây ?
A. BaCl2.
B. CuSO4.

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

C. Mg(NO3)2

D. FeCl2.

L i gi i tham kh o
- Dung d ch X là BaCl2. Các ph n ng x y ra là:
BaCl2 2NaHSO 4
2HCl BaSO 4
BaCl2

Na 2CO3

BaCl2 AgNO3

2HCl Na 2SO 4 BaSO 4
AgCl Ba NO3

2

Câu 8. Chuyên L ng Th Vinh
ng Nai 2017. L1: Cho dung d ch ch a FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 tác
d ng v i l ng d dung d ch NaOH. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, em toàn b l ng k t t a thu
c nung trong không khí n kh i l ng không i, thu
c h n h p r n g m:
A. FeO, CuO, ZnO.
B. Fe2O3, ZnO, CuO.
C. FeO, CuO.
D. Fe2O3, CuO.
L i gi i tham kh o
NaOH
O2
Fe(OH) 2 , Cu(OH) 2
Fe 2O 3 , CuO
- Quá trình: FeCl 2 , ZnCl 2 ,CuCl 2
o
t

Câu 9. Chu V n An TN 2017. L1: Cho 2a mol b t Fe vào dung d ch ch a 5a mol AgNO3, sau khi ph n
ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch g m các ch t.
A. Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.
C. Fe(NO3)2, AgNO3.
D. Fe(NO3)3 và AgNO3.
L i gi i tham kh o
- Vì 2n Fe n AgNO3 3n Fe nên trong dung d ch sau ph n ng ch ch a Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.
Câu 10. Chu V n An TN 2017. L1: Ti n hành các thí nghi m sau :
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch HCl loãng d
(a) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch HCl
(c) Cho Cu vào dung d ch HCl c nóng d
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung d ch KHCO3
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m thu
c ch t r n là :
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
L i gi i tham kh o
- Có 3 ph n ng thu
c ch t r n là:
(a) AgNO3 HCl AgCl HNO 3
(c) Cu không ph n ng v i HCl nên sau ph n ng thu
(d) Ba OH 2 2KHCO3 K 2CO3 BaCO3 2H 2O

c ch t r n là Cu.

Câu 11. Chuyên KHTN HN 2017. L1: Hòa tan h t a mol Al vào dung d ch X vào dung d ch ch a 2a mol
NaOH thu
c dung d ch X. K t lu n nào sau ây là úng ?
A. S c CO2 d vào dung d ch X thu
c a mol k t t a.
B. Dung d ch X không ph n ng v i dung d ch CuSO4.
C. Thêm 2a mol HCl vào dung d ch X thu
c 2a/3 mol k t t a.
D. Dung d ch X làm qu tím chuy n sang màu .
L i gi i tham kh o
- Ph n ng : 2Al + 2NaOH + 2H2O
2NaAlO2 + 3H2
mol : a
2a
a
(NaOH d )
- Dung d ch X thu
c g m: NaAlO2 (a mol) và NaOH d (a mol).
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

15


ễn lý thuy t, lm

nh nhng, lm d ng quen thu c, lm l i nhu n nhuy n

A. ỳng, S c CO2 d vo dung d ch X thỡ:

CO 2

bỏm sỏt 7, 8 i m - 2017

NaAlO 2 2H 2O

Al(OH) 3 NaHCO 3

a mol

a mol

CO 2 NaOH
NaHCO 3
B. Sai, Trong dung d ch X cú NaOH d ph n ng v i dung d ch CuSO4 :

CuSO4 + NaOH
Cu(OH)2 + Na2SO4
C. Sai, Khi thờm 2a mol HCl vo dung d ch X thỡ :
HCl + NaOH
NaCl + H2O
HCl + NaAlO2 + H2O
mol:
a
a
a
a
- Ph n ng x y ra v a
do v y ch cú a mol k t t a c a Al(OH)3.
D. Sai, Dung d ch X cú NaOH d nờn lm qu tớm chuy n sang mu xanh.

Al(OH)3 + NaCl
a

Cõu 12. Chuyờn KHTN HN 2017. L1: Hũa tan hon ton h n h p X (g m x mol Fe, y mol Cu, z mol
Fe2O3, v t mol Fe3O4) trong dung d ch HCl khụng th y khớ cú khớ bay ra kh i kh i bỡnh, dung d ch thu
c
ch ch a 2 mu i. M i quan h gi a s mol cỏc ch t cú trong h n h p X l :
A. x + y = 2z + 2t
B. x + y = z + t
C. x + y = 2z + 2t
D. x + y = 2z + 3t
L i gi i tham kh o
BT:e

2n Fe 2n Cu

2n Fe3O4

2n Fe2O3

x y z t

Cõu 13. Chuyờn KHTN HN 2017. L1: Cho t t t ng gi t c a dung d ch ch a b mol HCl vo dung d ch
ch a a mol Na2CO3 thu
c V lớt khớ CO2. Ng c l i cho t t t ng gi t c a dung d ch ch a a mol Na2CO3
vo dung d ch ch a b mol HCl thu
c 2V lớt khớ CO2 (cỏc th tớch khớ o cựng i u ki n). M i quan h
gi a a v b l :
A. a = 0,75b.
B. a = 0,8b.
C. a = 0,35b.
D. a = 0,5b.
L i gi i tham kh o
- Cho t t a mol HCl vo b mol Na2CO3 thỡ : n CO2 (1)
- Cho t t b mol Na2CO3 vo a mol HCl thỡ : n CO2 (2)
- Theo

bi ta cú :

n CO2 (1)
n CO2 (2)

V
2V

1
2

b a
0,5b

1
2

n HCl n Na 2CO3
n HCl
0,5b
2

n CO 2

b a

a 0,75b

Cõu 14. Chuyờn KHTN HN 2017. L1: Cho h n h p M g m Fe2O3, ZnO v Fe tỏc d ng v i dung d ch
HX (loóng) thu
c dung d ch Y, ph n kim lo i khụng tan Z v khớ T. Cho Y tỏc d ng v i l ng d dung
d ch AgNO3
c ch t r n Q. Cho Q vo dung d ch HNO3 d th y thoỏt khớ NO v ch t r n G mu tr ng.
Axit HX v ch t r n trong Q l :
A. HCl v Ag.
B. HCl v AgCl, Ag.
C. HCl v AgCl.
D. HBr v AgBr, Ag.
L i gi i tham kh o
- Quỏ trỡnh: Fe 2 O 3 , ZnO, Fe
Hỗn hợp M

HCl

FeCl 3 , FeCl 2 , ZnCl 2
dung dịch Y

AgNO 3

Ag, AgCl

HNO 3

AgCl
rắn G

rắn Q

Cõu 15. Chuyờn KHTN HN 2017. L1: Cho a mol s t tỏc d ng v i a mol khớ clo, thu
ch nh pr n
X. Cho X vo n c, thu
c dung d ch Y. Bi t cỏc ph n ng x y ra hon ton. Dung d ch Y khụng tỏc d ng
v i ch t no sau õy ?
A. AgNO3.
B. Cu.
C. NaOH.
D. Cl2.
16

S pv

ớch r i. C lờn no!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

L i gi i tham kh o
+ Ban

u: 2Fe
a

+ Sau khi cho n

3Cl 2
a

H n h p r n X g m: FeCl3:

 2FeCl3
2a
3

c vào r n X: Fe 2FeCl3
a
3

3FeCl 2

2a
3

2a
a
mol và Fe d :
mol.
3
3

Ph n ng v a

a

nên dd Y ch a FeCl2.

- em dung d ch Y tác d ng v i các ch t sau:
FeCl2 + 3AgNO3
FeCl2 + 2NaOH

Fe(NO3)3 + 2AgCl
Fe(OH)2

tr ng xanh +

tr ng

+ Ag .

2NaCl

2FeCl2 + Cl2
2FeCl3
Cu + FeCl2: không ph n ng
Câu 16. Chuyên KHTN HN 2017. L1: Cho các ph n ng sau:
(5) Cu + HNO3 c, ngu i
(1) Cu + H2SO4 c, ngu i
(2) Cu(OH)2 + glucoz
(6) axit axetic + NaOH
(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH
(7) AgNO3 + FeCl3
(4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl
(8) Al + Cr2(SO4)3
S ph n ng x y ra
i u ki n th ng ?
A. 5.
B. 7.
C. 8.
D. 6.
L i gi i tham kh o
- Các ph n ng x y ra:
(1) Cu + 2H2SO4 c, ngu i
CuSO4 + SO2 + 2H2O
(5) Cu + 4HNO3 c, ngu i
Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
(2) Cu(OH)2 + 2C6H12O6
(C6H11O6)2Cu + 2H2O
(6) CH3COOH + NaOH
CH3COONa + H2O
(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH : t o ph c màu tím
(7) 3AgNO3 + FeCl3
3AgCl + Fe(NO3)3
(4) 3Fe2+ + 4H+ + NO3

3Fe3+ + NO + 2H2O

(8) 2Al + Cr2(SO4)3
Al2(SO4)3 + 2Cr
V y c 8 ph n ng u x y ra
i u ki n th ng.
Câu 17. Chuyên KHTN HN 2017. L1:
Cho dung d ch mu i X n d vào dung d ch mu i Y, thu
c
c ch t r n T và khí không màu hóa nâu trong
k t t a Z. Cho Z vào dung d ch HNO3 (loãng, d ), thu
không khí. X và Y l n l t là :
A. AgNO3 và Fe(NO3)2.
B. AgNO3 và FeCl2.
D. Na2CO3 và BaCl2.
C. AgNO3 và FeCl3.
L i gi i tham kh o
A. AgNO3 + Fe(NO3)2
Fe(NO3)3 + Ag
3Ag + 4HNO3
3AgNO3 + NO + 2H2O
B. 3AgNO3 + FeCl2
Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag
3Ag + 4HNO3
3AgNO3 + NO + 2H2O và AgCl + HNO3 : không ph n ng
C. 3AgNO3 và FeCl3
Fe(NO3)3 + 3AgCl
AgCl + HNO3 : không ph n ng
D. Na2CO3 + BaCl2
BaCO3 + 2NaCl
BaCO3 + 2HCl
BaCl2 + CO2 + H2O
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

17


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 18. Lâm
ng 2017. L1: Cho h n h p b t g m 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung d ch
AgNO3 1M. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c m gam r n. Bi t th t trong dãy i n hóa:
3+
2+
+
Fe /Fe
ng tr c Ag /Ag. Giá tr c a m là:
A. 64,8.
B. 32,4.
C. 54,0.
D. 59,4.
L i gi i tham kh o
- Ta có: n e cho max 3n Al 3n Fe 0, 6 mol và n e cho min 3n Al 2n Fe 0,5 mol
- Nh n th y: n e cho max ne nh n = n Ag > n e cho min Al tan h t và Fe tan h t trong dung d ch Ag+ thu
h p s n ph m g m các cation Al3+, Fe2+, Fe3+ và r n ch có Ag v i m Ag

0,55.108

ch n

59, 4 (g)

Câu 19. Chu V n An TN 2017. L1: Cho m gam h n h p X g m Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan h t trong 320
ml dung d ch KHSO4 1M. Sau ph n ng, thu
c dung d ch Y ch a 59,04 gam mu i trung hòa và 896 ml NO
(s n ph m kh duy nh t c a N+5,
ktc). Y ph n ng v a
v i 0,44 mol NaOH. Bi t các ph n ng x y ra
hoàn toàn. Ph n tr m kh i l ng c a Fe(NO3)2 trong X có giá tr g n nh t v i giá tr nào sau ây ?
A. 63.
B. 18.
C. 73.
D. 20.
L i gi i tham kh o
0,04 mol

NO
Fe, Fe3O4 , Fe(NO3 ) 2 KHSO4

0,32mol

0,32mol

K

0,32mol

m(g) X

H 2O
, Fe 2 , Fe3 , NO3 ,SO4 2

NaOH

Fe(OH) 2 , Fe(OH)3

59,04(g) dd Y
BT:H

n KHSO 4
0,16 mol BTKL
2
3n Fe3 n NaOH 0, 44 mol

n H 2O

- Ta có: 2n Fe2
BT:N

n Fe(NO3 )2

n NO n NO3

0, 08 mol

2

mX

m Y 30n NO 18n H 2O 136n KHSO 4

BTDT(Y)

n NO3

%m Fe(NO3 ) 2

nK

2n Fe2

3n Fe3

19, 6 (g)

2n SO 4 2

0,12 mol

73, 46

Câu 20. Hàn Thuyên B c Ninh 2017. L1: Có b n dung d ch riêng bi t
c ánh s : (1) H2SO4 1M,
(2)HCl 1M; (3)KNO3 1M và (4)HNO3 1M. L y ba trong b n dung d ch trên có cùng th tích tr n v i nhau, r i
thêm b t Cu d vào, un nh , thu
c V lít khí NO ( ktc). H i tr n v i t h p nào sau ây thì th tích khí NO
là l n nh t?
A. (1), (2) và (3)
B. (1), (2) và (4)
C. (1), (3) và (4)
D. (2), (3) và (4)
L i gi i tham kh o
n KNO3 n HNO3 1 mol
t n H2SO4 n HCl
- Xét tr ng h p tr n H2SO4(1) v i HCl(2) và KNO3(3):
nH
3
n NO

1

3

3Cu
3

B
SP
- Xét tr

8H

2NO3

3Cu

2

2NO

4H 2O

1

0
0,25
0,75
ng h p tr n H2SO4(1) v i HCl(2) và HNO3(4):
nH
4
n NO

18

3

1
S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

8H
2NO3
3Cu 2
2NO
4H 2O
B
1
SP
0
0
1
- Xét tr ng h p tr n H2SO4(1) v i KNO3(3) và HNO3(4) :
nH
3
3Cu
4

n NO

3

2

8H
2NO3
3Cu 2
2NO
4H 2O
B
3
2
SP
0
1,75
0,75
- Xét tr ng h p tr n HCl (1)v i KNO3 (3)và HNO3(4)
nH
2
 
n NO
2
 3Cu

3

8H
2NO3
3Cu 2
2NO
4H 2O
B
2
2
SP
0
1,875
0,125
V y khi tr n H2SO4(1) v i HCl(2) và HNO3(4) ta s thu
d ng v i Cu.
3Cu

c th tích NO là l n nh t n u cho h n h p tác

T câu 21 60 : (h tr ngu n bài t p: Th y Ngô Xuân Qu nh - www.hoahoc.org)
Câu 21: Th c hi n các thí nghi m sau nhi t
th ng:
a. Cho b t Al vào dung d ch NaOH.
b. Cho b t Fe vào dung d ch AgNO3.
c. Cho CaO và n c.
d. Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch CaCl2.
S thí nghi m có x y ra ph n ng là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 22: Trong i u ki n thích h p, x y ra các ph n ng sau:
(a) 2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(b) 2FeO + 4H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O
(c) Fe(OH)2 + H2SO4 FeSO4 + 2H2O
(d) 2Fe3O4 + 10H2SO4 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O
Trong các ph n ng trên, ph n ng x y ra v i dung d ch H2SO4 loãng là.
A. (d)
B. (c)
C. (a)
D. (b)
Câu 23: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho Fe2O3 vào dung d ch HNO3 loãng d .
(2) Cho Fe(OH)3 vào dung d ch HCl loãng d .
(3) t cháy h n h p b t g m s t và l u hu nh trong i u ki n không có không khí.
(4) B t b t s t n d vào dung d ch HNO3 loãng.
(5) S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl2.
(6) Cho b t Fe vào l ng d dung d ch AgNO3.
Sau khi k t thúc ph n ng, s thí nghi m thu
c mu i Fe (III) là.
A. 5
B. 4
C. 6
D. 3
Câu 24: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho Fe(II) hi roxit vào dung d ch HNO3 loãng d ;
(2) Cho b t Fe vào dung d ch H2SO4 c, ngu i;
(3) Cho b t Fe vào l ng d dung d ch b c nitrat;
(4) t cháy b t Fe trong khí clo;
(5) Cho b t Fe n d vào dung d ch HNO3 loãng.
Trong các thí nghi m trên, s thí nghi m t o ra mu i Fe(II) là
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

19


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 25: Th c hi n các thí nghi m sau
i u ki n th ng:
(a) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch HCl loãng;
(b) Cho dung d ch H2SO4 vào dung d ch Na2CrO4;
(c) Cho Cr(OH)3 vào dung d ch NaOH loãng;
(d) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch NaHCO3;
(e) Cho b t Al vào dung d ch NaOH loãng;
(f) Cho dung d ch NaI vào dung d ch ch a Na2Cr2O7 và H2SO4 loãng.
S thí nghi m có ph n ng hóa h c x y ra là
A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 26: Cho h n h p g m Mg và Al vào dung d ch CuSO4, k t thúc ph n ng, thu
c dung d ch X và r n Y.
Cho dung d ch NaOH d vào X, l y k t t a nung ngoài không khí n kh i l ng không i thu
ch nh p
Z g m hai oxit. i u kh ng nh nào sau ây là úng?
A. Cho Y vào dung d ch HCl loãng d , th y khí không màu thoát ra.
B. H n h p r n Z g m MgO và Al2O3.
C. Dung d ch X g m MgSO4, Al2(SO4)3 và CuSO4.
D. Cho Y vào dung d ch H2SO4 c, ngu i, th y còn l i ph n kim lo i không tan.
Câu 27: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) t cháy h n h p b t g m s t và l u hu nh trong i u ki n không có không khí.
(b) S c khí H2S n d vào dung d ch FeCl3.
(c) Cho b t Fe vào dung d ch AgNO3 d .
(d) Cho b t Fe d vào dung d ch HNO3 loãng.
(e) Cho Fe(OH)2 vào dung d ch HNO3 d .
Sau khi k t thúc các thí nghi m, s tr ng h p thu
c mu i Fe(II) là.
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 28: Th c hi n các ph n ng sau:
(a) Cho b t nhôm ti p xúc v i khí clo.
(b) Cho b t l u hu nh vào ng s ch a CrO3;
(c) Cho Al2O3 vào dung d ch NaOH loãng.
(d) Nung nóng h n h p b t g m ZnO và cacbon trong i u ki n không có không khí.
(e) Cho CrO3 vào dung d ch NaOH.
S thí nghi m có x y ra ph n ng oxi - hóa kh là.
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 29: Th c hi n các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch HCl d .
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch H2SO4 loãng d .
(c) Cho Cu vào dung d ch HNO3 loãng d .
(d) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch Ca(HCO3)2.
Sau khi k t thúc các ph n ng, s tr ng h p thu
c ch t r n là.
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 30: Cho các c p ch t có cùng s mol nh sau:
(a) Na và Al2O3;
(b) Cu và Fe2(SO4)3;
(c) Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3;
(d) Ba(OH)2 và Al(OH)3;
(e) CuCl2 và Fe(NO3)2;
(f) FeCO3 và AgNO3.
S c p ch t tan h t trong l ng n c d , ch thu
c dung d ch là.
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 31: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho h n h p g m 2a mol Na và a mol Al vào l ng n c d .
(2) Cho a mol b t Cu vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3.
(3) Cho dung d ch ch a a mol KHSO4 vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(4) Cho dung d ch ch a a mol BaCl2 vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
(5) Cho dung d ch ch a a mol Fe(NO3)2 vào dung d ch ch a a mol AgNO3.
20

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

(6) Cho a mol Na2O vào dung d ch ch a a mol CuSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c dung d ch ch a hai mu i là.
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 32: Ti n hành các thí nghi m sau:
(1) S c khí Cl2 vào dung d ch FeCl2.
(2) Cho CrO3 vào dung d ch HCl.
(3) t cháy Ag2S trong khí oxi d .
(4) Cho Ba vào dung d ch CuSO4.
(5) i n phân nóng ch y Al2O3.
(6) D n khí H2 n d qua CuO, nung nóng.
Sau khi k t thúc ph n ng, s thí nghi m t o ra n ch t là.
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 33: Cho dung d ch Ba(OH)2 n d l n l t vào các dung d ch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, NH4Cl,
FeCl3, Na2SO4 và Na3PO4. S tr ng h p thu
c k t t a là.
A. 4
B. 6
C. 7
D. 5
Câu 34: Cho các ph n ng sau.
(1) ZnO + C
Zn + CO
(2) 2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr
(3) Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
(4) Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
(5) HgS + O2 Hg + SO2
(6) 2Al2O3l 4Al + 3O2
S ph n ng i u ch kim lo i b ng ph ng pháp nhi t luy n là.
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
Câu 35: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho b t Al vào dung d ch NaOH loãng.
(2) Cho CaO vào l ng n c d .
(3) Cho dung d ch NaHCO3 vào dung d ch CaCl2.
(4) S c khí CO2 vào dung d ch Na2CO3.
(5) D n lu ng khí NH3 qua ng s ch a CrO3.
S thí nghi m x y ra ph n ng
i u ki n th ng là.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 36: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) i n phân dung d ch NaCl b ng i n c c tr , không có màng ng n x p.
(2) Cho BaO vào dung d ch CuSO4.
(3) Cho dung d ch FeCl3 vào dung d ch AgNO3.
(4) Nung nóng h n h p b t g m ZnO và cacbon trong i u ki n không có không khí.
(5) t cháy Ag2S trong khí oxi d .
(6) D n lu ng khí NH3 qua ng s ch a CrO3.
(7) Nung nóng h n h p b t g m Al và Cr2O3 trong khí tr .
S thí nghi m thu
c n ch t là.
A. 7
B. 5
C. 4
D. 6
Câu 37: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) S c khí CO2 n d vào dung d ch NaAlO2.
(2) Cho dung d ch NaOH n d vào dung d ch AlCl3.
(3) Cho dung d ch NH3 n d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch HCl n d vào dung d ch NaAlO2.
(5) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3.
(6) Cho BaCO3 vào l ng d dung d ch NaHSO4.
Sau khi k t thúc thí nghi m, s tr ng h p thu
c k t t a là.
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 38: Cho dung d ch HCl loãng, d l n l t vào các dung d ch riêng bi t sau: NaOH; NaHCO3; Al2O3;
AlCl3; NaAlO2, (NH4)2CO3. S tr ng h p x y ra ph n ng là.
A. 5
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 39: Cho các nh n nh sau:
(a) Crom là kim lo i màu tr ng ánh b c, có
c ng l n nh t trong t t c các kim lo i;
ng v i các axit nh HNO3 c, ngu i và H2SO4 c, ngu i;
(b) Crom b th
(c) Trong công nghi p, crom
c dùng s n xu t thép;
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

21


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

(d) Trong t nhiên, crom không t n t i d i d ng n ch t;
(e) Crom tác d ng v i dung d ch HCl theo t l mol 1 : 2.
S nh n nh úng là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5
Cho
b
t
Fe
n
d
vào
dung
d
ch
AgNO
,
thu
c
dung
d
ch
X.
Trong các ch t sau: Cl2, Cu, Fe,
Câu 40:
3
HCl, NaNO3, NaOH; s ch t tác d ng
c v i dung d ch X là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 41: Cho h n h p b t ch a các ch t r n có cùng s mol g m BaCl2, NaHSO4 và Fe(OH)2 vào l ng n c
d , sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch X và k t t a Y. Nung Y ngoài không khí n
kh i l ng không i, thu
c r n Z. Nh n nh nào sau ây là sai?
A. Cho dung d ch NaNO3 vào X, th y thoát ra khí không màu, hóa nâu ngoài không khí.
B. R n Z ch a Fe2O3 và BaSO4.
C. Cho dung d ch AgNO3 d vào X, thu
c hai lo i k t t a.
D. Cho dung d ch Na2CO3 vào X, thu
c k t t a.
Câu 42: Nung nóng h n h p ch a các ch t có cùng s mol g m Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 n khi
kh i l ng không i, thu
c r n X. Hòa tan X vào n c d , thu
c dung d ch Y và r n Z. Th i lu ng khí
CO (dùng d ) qua r n Z, nung nóng thu
c r n T. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Nh n nh nào sau ây là
úng?
A. R n T ch a m t n ch t và m t h p ch t.
B. Nh dung d ch HCl vào dung d ch Y, th y xu t hi n ngay k t t a.
C. R n T ch a m t n ch t và hai h p ch t.
D. Nh dung d ch HCl vào dung d ch Y, th y khí không màu thoát ra.
Câu 43: Cho l n l t các dung d ch: H2SO4 loãng, d ; dung d ch NaOH d ; dung d ch HCl d ; dung d ch
BaCl2 d ; dung d ch NaHCO3 d vào c c ng b t Mg (m i l n thêm ch t ti p theo i cho ph n ng l n
thêm tr c k t thúc). K t thúc quá trình thí nghi m, l c b k t t a, un nóng ph n dung d ch n c l c n c n
khô thu
c r n X. Trong X ch a
B. NaCl, Na2SO4 và Na2CO3.
A. Na2CO3 và NaCl.
C. NaCl, MgCl2 và Na2CO3.
D. Na2CO3, NaCl và BaCl2.
Câu 44: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho a mol Fe3O4 vào dung d ch ch a 8a mol HCl.
(2) Cho 2a mol b t Fe vào dung d ch ch a 5a mol AgNO3.
(3) Cho dung d ch ch a a mol NaHSO4 vào dung d ch ch a a mol BaCl2.
(4) Cho dung d ch ch a a mol NaOH vào dung d ch ch a a mol KHCO3.
(5) S c 2a mol khí CO2 vào dung d ch ch a 3a mol Ca(OH)2.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu
c dung d ch ch ch a hai mu i tan là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 45: Cho h n h p b t X ch a Mg, MgO, Al2O3 tan hoàn toàn trong dung d ch h n h p HCl và KNO3 thu
c dung d ch Y và h n h p khí Z ch a H2 và N2. Cho các nh n nh sau v dung d ch Y.
(a). Cho Mg vào Y có th thu
c khí.
(b). Cho Mg vào Y có th thu
c khí NO.
(c). Cho NaOH d vào Y không thu
c k t t a.
(d). Cho Ba(OH)2 d vào Y có th thu
c k t t a nh ng không th thu
c khí.
T ng s phát bi u úng là ?
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 46: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch HCl.
(b) Cho Al2O3 vào dung d ch NaOH loãng d .
(c) Cho Cu vào dung d ch HCl c, nóng d .
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung d ch KHCO3.
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m thu
c ch t r n là
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 47: Ti n hành các thí nghi m sau:
22

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

(1) Cho dung d ch NaI vào dung d ch AgNO3.
(2) Cho dung d ch Na2SO4 vào dung d ch BaCl2.
(3) S c khí NH3 t i d vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch CaCl2.
(5) Cho dung d ch NaOH t i d vào dung d ch h n h p ch a CrCl3 và CrCl2.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghi m thu
c k t t a?
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 48: Cho các tính ch t sau:
(a). Tác
c d ng v i dung d ch HNO3 loãng, ngu i.
(b). Tác
c d ng v i dung d ch NaOH.
(c). Là ch t l ng tính.
(d). Tác d ng
c v i dung d ch MgCl2.
T ng s tính ch t mà Al có là?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 49: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho dung d ch Ca(OH)2 vào dung d ch Ba(HCO3)2.
(2) Cho dung d ch FeCl2 vào dung d ch AgNO3 (d ).
(3) Cho Ba vào dung d ch Al2(SO4)3 (d ).
(4) Cho t t
n d dung d ch NaOH vào dung d ch ch a AlCl3 và CuCl2.
(5) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch Ca(HCO3)2 và un nóng.
Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, s thí nghi m thu
c k t t a g m hai ch t là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 50: Th c hi n các thí nghi m sau
i u ki n th ng
(1) Cho b t nhôm vào bình khí clo
(2) S c khí H2S vào dung d ch FeSO4
(3) Cho dung d ch Mg(NO3)2 vào dung d ch ch a FeSO4 và H2SO4 loãng
(4) Cho Cr2O3 vào dung d ch NaOH loãng
(5) Cho dung d ch BaCl2 vào dung d ch KHSO4
(6) Cho CrO3 vào ancol etylic
S thí nghi m x y ra ph n ng là
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 51: Th c hi n các thí nghi m sau:
1. t cháy b t Fe (dùng d ) trong khí clo.
2. Cho b t Fe (dùng d ) vào dung d ch HNO3 c, ngu i.
3. Cho Fe(OH)2 vào dung d ch H2SO4 c, nóng d .
4. Cho b t Fe (dùng d ) vào dung d ch HNO3 loãng.
5. Cho Fe vào dung d ch AgNO3 d .
6. Cho 2 mol Fe vào dung d ch ch a 5 mol H2SO4 c t o khí SO2 là s n ph m kh duy nh t.
7. Cho FeCl2 d vào dung d ch AgNO3.
8. Cho Fe2O3 vào dung d ch HI.
S thí nghi m t o ra mu i Fe(II) là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 52: Cho các ch t sau: Mg(HCO3)2, (NH4)2CO3, NaHSO3, NaAlO2, FeCl2, KHCO3, AgNO3, NaNO2,
KMnO4, K2CrO4. S ch t v a tan trong dung d ch NaOH loãng ngu i, v a tác d ng v i dung d ch H2SO4 1M
(loãng) là:
A. 7.
B. 5.
C. 6.
D. 8.
Câu 53: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch (NH4)2SO4.
(2) Cho Cu d vào dung d ch h n h p KNO3, H2SO4 (loãng).
(3) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3.
(4) Cho kim lo i Ba vào dung d ch H2SO4 loãng, d .
(5) Cho FeS vào dung d ch HCl.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

23


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

(6) Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch FeCl3.
(7) Cho dung d ch Ba(HCO3)2 vào dung d ch HCl.
S thí nghi m mà sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn th y sinh ra c ch t khí và ch t k t t a là
A. 4
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 54: Cho h n h p g m Fe2O3 và Cu vào l ng d dung d ch H2SO4 loãng thu
c dung d ch X và còn l i
m t ph n r n không tan. Dung d ch X tác d ng
c v i bao nhiêu ch t trong s các ch t sau: Fe, NaNO3, Cl2,
KMnO4, I2, K2CrO4.
A. 3
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 55: Th c hi n các thí nghi m sau:
(1) Cho a mol Mg vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3.
(2) Cho a mol Fe tác d ng v i dung d ch ch a 3a mol HNO3, thu khí NO là s n ph m kh duy nh t.
(3) Cho a mol Fe vào dung d ch ch a 3a mol AgNO3.
(4) S c a mol khí CO2 vào dung d ch ch a a mol Ca(OH)2.
(5) Cho dung d ch ch a 3a mol NaOH vào dung d ch ch a a mol AlCl3.
Sau khi k t thúc ph n ng, s tr ng h p thu
c dung d ch ch a hai mu i là.
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
Câu 56: Cho s
ph n ng sau:
(1) 2X + 2Y + 2H2O 2Z + 3H2
(2) Z + CO2 + H2O T + KHCO3
(3) 2X + 3Cl2 2XCl3
(4) 2X + 6HCl 2XCl3 + 3H2
Các ch t X, Y, Z, T l n l t là.
A. Cr2O3, NaOH, NaCrO2, Cr(OH)3
B. Al, KOH, KAlO2, Al(OH)3.
C. Al, NaOH, NaAlO2, Al(OH)3
D. Cr2O3, KOH, KCrO2, Cr(OH)3
Câu 57: Cho các dung d ch sau: NaHCO3 (1), MgCl2 (2), Ba(NO3)2 (3), HCl (4), K2CO3 (5). Các dung d ch
ph n ng
c v i dung d ch NaOH là
A. (1), (3),(5).
B. (2), (4), (5).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (2), (4).
Câu 58: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a) Cho dung d ch NH3 d vào dung d ch Al(NO3)3.
(b) Cho dung d ch NaOH d vào dung d ch Al2(SO4)3.
(c) Cho dung d ch HCl d vào dung d ch NaAlO2.
(d) D n khí CO2 d vào dung d ch KAlO2.
(e) Cho dung d ch AgNO3 d vào dung d ch FeCl2.
S thí nghi m thu
c k t t a sau khi ph n ng k t thúc là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 59: Cho các phát bi u sau:
(a) Các kim lo i Na, Mg, Al ch i u ch
c b ng ph ng pháp i n phân nóng ch y.
(b) Hàm l ng cacbon trong thép cao h n trong gang.
(c) Các kim lo i Mg, Zn và Fe u kh
c ion Cu2+ trong dung d ch thành Cu.
(d)
t cháy Ag2S trong khí O2 d , không thu
c Ag.
S phát bi u úng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 60 : Ti n hành các thí nghi m sau :
(a) Cho Na vào dung d ch FeCl3 d .
(b) Cho dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch (NH4)2SO4.
(c) un nóng nh dung d ch Ca(HCO3)2
(d) Cho dung d ch FeCl2 vào dung d ch AgNO3.
(e) i n phân dung d ch NaCl v i i n c c tr , màng ng n x p.
Sau khi k t thúc các ph n ng, s thí nghi m v a thu
c ch t khí v a thu
c ch t k t t a là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Ng

i so n ã c g ng ki m soát. N u có phát hi n sai sót, xin
24

c ph n h i l i. Chân thành c m n!
S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TễI - M

HễI R I . Ft Ti D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

N i dung 4: So n bi toỏn dung d ch ch a (Fe2+, H+, Cl-,
C s lý thuy t
- Dung d ch ch a (Fe2+, H+, Cl-,

Fe

) + AgNO3 d

) khi cho thờm dung d ch AgNO3 d vo thỡ

c h n h p cỏc ion sau:

2

H
Ag

trao đổi: Ag
xuất hiện các phản ứng

Cl

oxh k : 3Fe

2

oxh k : Fe 2

NO3

AgCl

4H

Fe3

Ag

3Fe3

NO 3

NO

2H 2O

Ag

Cl
BT.e
BTNT

n NO

BT.e

1.n Fe2

BTNT
BTKL

m

1
.n
4 Hd ư
3
.n
4 Hd ư

3.n NO 1.n Ag
143,5.n Cl

1.n Ag

108.n Ag

ban đầu

Bi t p vớ d
Vớ d 1: Cho 30,88 gam h n h p g m Cu v Fe3O4 vo V lớt dung d ch HCl 2M
c dung d ch X v cũn l i
1,28 gam ch t r n khụng tan. Cho dung d ch AgNO3 d tỏc d ng v i dung d ch X
c 0,56 lớt khớ Y ( ktc)
khụng mu hoỏ nõu trong khụng khớ v m gam k t t a. Bi t cỏc ph n ng x y ra hon ton. Giỏ tr c a V v m
l n l t l
A. 5,04 lớt v 153,45 gam.
B. 0,45 lớt v 153,45 gam.
C. 5,04 lớt v 129,15 gam.
D. 0,45 lớt v 129,15 gam.
(Thi th THPT QG l n 1, V nh Phỳc 2016)
H ng d n
- Khớ khụng mu húa nõu trong khụng khớ l NO: 0,025 mol.
- Do X + AgNO3 cú khớ NO
X cũn ch a H+.
- Do sau giai o n + HCl cũn ch t r n khụng tan
ú l Cu
nCu p = nFe3O4= a mol
- Khi ú:
Cu 2 : 0,1
2

X

Fe : 0,3
Hd ư : x
Cl : 2V

AgNO3

p /ư
mX
BTKL

64a 232a

BT.e
BTNT

nH

BT.e

1.n Fe2

BTNT
BTKL

m

x


4.n NO

30,88 1,28
x

3.n NO 1.n Ag
143,5.n Cl

ban đầu

X khụng ch a Fe3+

0,1
n Ag

108.n Ag

BT ĐT

a
2V

0,1 mol.
0,9

V

0,45

0,225
143,5.0,9 108.0,225 153,45

Vớ d 2: Hũa tan 1,12 gam Fe b ng 300 ml dung d ch HCl 0,2M, thu
c dung d ch X v khớ H2. Cho dung
c khớ NO (s n ph m kh duy nh t c a N+5) v m gam k t t a. Bi t
d ch Ag NO3 d vo dung d ch X, thu
cỏc ph n ng x y ra hon ton. Giỏ tr cuat m l
A. 7,36
D. 8,61
C. 9,15
D. 10,23
(Thi THPT QG 2015 BGD)
K no ch a t ng m c ph i l i l m c ng l k ch a bao gi th lm vi c gỡ c .

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×