Tải bản đầy đủ

0 14 NGÀY ĐÍCH 8 điểm số 1

Group:

CM

TÔI - M

3.6.2017

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

HÓA H C - 14 NGÀY

Ngày th nh t: Tôi ôn lý thuy t h u c 60 phút + Làm 1
Tôi t vi t ra s


ÍCH 8 I M
t t nghi p + Làm l i

t duy m i ph n 10 phút. N i dung tôi h c:

minh h a.

ng phân và lý thuy t cacbohi rat.

1. Ôn khái ni m, tính ch t c b n este Xem áp án bên d i (m c tiêu 10 phút ch n xong 20 câu)
Câu 1: Công th c t ng quát c a este t o b i m t axit cacboxylic n ch c và m t ancol n ch c là
A. CnH2nO2.
B. RCOOR .
C. CnH2n 2O2.
D. CnH2nO4.
Câu 2: Etyl fomat có công th c phân t là
B. C2H4O2.
C. C4H8O2.
D. C3H8O
A. C3H6O2.
Câu 3: Ester CH3COOCH3 có tên là
A. etyl fomat.
B. metyl axetat.
C. etyl axetat.
D. metyl fomat.
Câu 4: Ch n phát bi u sai
A. Ch t béo là trieste c a glixerol và các axit béo.
B.
ng v t, lipit t p trung nhi u trong mô m . th c v t, lipit t p trung nhi u trong h t, qu .
C. Ch t béo ng v t th ng d ng r n.
D. Axit panmitit, axit stearic là các axit béo ch y u th ng g p trong ch t béo t qu , h t.
Câu 5: Poli (vinyl axetat) là polime
c i u ch b ng ph n ng trùng h p
A. C2H5COO CH=CH2.
B. CH2=CH COO C2H5.
C. CH3COO CH=CH2.
D. CH2=CH COO CH3.
Câu 6: Polime dùng ch t o th y tinh h u c (plexiglas)
c i u ch b ng ph n ng trùng h p
B. CH2=CH COOCH3.


A. CH2=C(CH3)COOCH3.
C. C6H5 CH=CH2.
D. CH3COO CH=CH2.
Câu 7: un nóng A v i dung d ch NaOH d thu
c mu i và ancol a ch c. Công th c c u t o c a A là
A. CH3 COO CH(CH3)2.
B. CH3 COO CHCl CH3.
C. CH3 COO CH2CH2Cl.
D. CH3 COO CH=CH2.
c acetan ehit. Công
Câu 8: M t este có công th c phân t là C4H6O2 th y phân trong môi tr ng axit thu
th c c u t o thu g n c a este ó là
A. CH2=CH COO CH3.
B. HCOO C(CH3)=CH2.
C. HCOO CH=CHCH3.
D. CH3COO CH=CH2.
Câu 9: Khi th y phân este C4H6O2 trong môi tr ng axit, thu
c m t h n h p g m 2 ch t u có ph n ng
tráng g ng. Công th c c u t o c a este ó là
A. CH2=CH COO CH3.
B. CH3COO CH=CH2.
C. HCOO CH2CH=CH2.
D. HCOO CH=CHCH3.
Câu 10: Cho s
chuy n hóa sau: C3H4O2 + NaOH X + Y; X + H2SO4 loãng
Z + T. Bi t Y và Z u có
ph n ng tráng g ng. Hai ch t Y, Z t ng ng là
A. HCHO, CH3CHO.
B. HCHO, HCOOH.
C. CH3CHO, HCOOH.
D. HCOONa, CH3CHO.
Câu 11: Xà phòng hóa m t h p ch t có công th c phân t C10H14O6 trong dung d ch NaOH (d ), thu
c
glixerol và h n h p g m ba mu i (không có ng phân hình h c). Công th c c a ba mu i ó là
A. CH2=CH COONa, CH3CH2COONa và HCOONa.
B. HCOONa, CH C COONa và CH3 CH2 COONa.
C. CH2=CH COONa, HCOONa và CH C COONa.
D. CH3 COONa, HCOONa và CH3CH=CH COONa.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 12: M t s este có mùi th m hoa qu , không c. Etyl butirat và isoamyl axetat l n l t có mùi
A. chu i chín và mùi táo.
B. táo và mùi hoa nhài.
C. ào chín và mùi hoa nhài.
D. d a và mùi chu i chín.
Câu 13: un este E (C6H12O2) v i dung d ch NaOH ta
c m t ancol A không b oxi hóa b i CuO. Este E có
tên là
A. isopropyl propionat.
B. isopropyl axetat.
C. n butyl axetat.
D. tert butyl axetat.
Câu 14: Xà phòng hóa ch t nào sau ây thu
c glixerol?
A. Benzyl axetat
B. Tristearin
C. Metyl fomat
D. Metyl axetat
Câu 15: Khi trùng h p CH3COOCH=CH2 thu
c
A. polistiren.
B. polivinyl axetat. C. polibuta ien.
D. polietilen.
Câu 16: Ch t X có công th c c u t o CH3CH2COOCH3. Tên g i c a ch t X là
A. propyl axetat
B. metyl propionat C. metyl axetat
D. etyl axetat
Câu 17: Lo i d u nào sau ây không là este c a axit béo và glixerol?
A. D u n
B. D u l c
C. D u d a
D. D u nh t
Câu 18: Phát bi u úng là
A. Ph n ng th y phân este trong môi tr ng axit là ph n ng thu n ngh ch.
B. Ph n ng gi a axit và r u khi có H2SO4 c là ph n ng m t chi u.
C. T t c các este ph n ng v i dung d ch ki m luôn thu
c s n ph m cu i cùng là mu i và ancol.
D. Th y phân ch t béo luôn thu
c C2H4(OH)2.
Câu 19 ( H/2008). Este X có các c i m sau: t cháy hoàn toàn X t o thành CO2 và H2O có s mol b ng
nhau; th y phân X trong môi tr ng axit
c ch t Y tham gia ph n ng tráng g ng và ch t Z có s nguyên t
cacbon b ng m t n a s nguyên t cacbon trong X. Phát bi u KHÔNG úng là
A. Ch t X thu c lo i este no, n ch c.
B. t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s n ph m g m 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
C. Ch t Y tan vô h n trong n c.
D. un Z v i dung d ch H2SO4 c 170°C thu
c anken.
Câu 20 ( minh h a 2017). Este hai ch c, m ch h X có công th c phân t C6H8O4 và không tham gia ph n
ng tráng b c. X
c t o thành t ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không ph n ng v i Cu(OH)2
i u ki n
0
th ng; khi un Y v i H2SO4 c 170 C không t o ra anken. Nh n xét nào sau ây úng?
A. Trong X có ba nhóm CH3.
B. Ch t Z không làm m t màu dung d ch n c brom.
C. Ch t Y là ancol etylic.
D. Phân t ch t Z có s nguyên t cacbon b ng s nguyên t oxi.

2

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

áp án - Ôn khái ni m, tính ch t c b n este
Câu 1: Công th c t ng quát c a este t o b i m t axit cacboxylic n ch c và m t ancol n ch c là
A. CnH2nO2.
B. RCOOR .
C. CnH2n 2O2.
D. CnH2nO4.
Câu 2: Etyl fomat có công th c phân t là
A. C3H6O2.
B. C2H4O2.
C. C4H8O2.
D. C3H8O
Câu 3: Ester CH3COOCH3 có tên là
A. etyl fomat.
B. metyl axetat.
C. etyl axetat.
D. metyl fomat.
Câu 4: Ch n phát bi u sai
A. Ch t béo là trieste c a glixerol và các axit béo.
B.
ng v t, lipit t p trung nhi u trong mô m . th c v t, lipit t p trung nhi u trong h t, qu .
C. Ch t béo ng v t th ng d ng r n.
D. Axit panmitit, axit stearic là các axit béo ch y u th ng g p trong ch t béo t qu , h t.
Câu 5: Poli (vinyl axetat) là polime
c i u ch b ng ph n ng trùng h p
A. C2H5COO CH=CH2.
B. CH2=CH COO C2H5.
C. CH3COO CH=CH2.
D. CH2=CH COO CH3.
Câu 6: Polime dùng ch t o th y tinh h u c (plexiglas)
c i u ch b ng ph n ng trùng h p
A. CH2=C(CH3)COOCH3.
B. CH2=CH COOCH3.
C. C6H5 CH=CH2.
D. CH3COO CH=CH2.
Câu 7: un nóng A v i dung d ch NaOH d thu
c mu i và ancol a ch c. Công th c c u t o c a A là
B. CH3 COO CHCl CH3.
A. CH3 COO CH(CH3)2.
C. CH3 COO CH2CH2Cl.
D. CH3 COO CH=CH2.
Câu 8: M t este có công th c phân t là C4H6O2 th y phân trong môi tr ng axit thu
c acetan ehit. Công
th c c u t o thu g n c a este ó là
B. HCOO C(CH3)=CH2.
A. CH2=CH COO CH3.
C. HCOO CH=CHCH3.
D. CH3COO CH=CH2.
Câu 9: Khi th y phân este C4H6O2 trong môi tr ng axit, thu
c m t h n h p g m 2 ch t u có ph n ng
tráng g ng. Công th c c u t o c a este ó là
A. CH2=CH COO CH3.
B. CH3COO CH=CH2.
C. HCOO CH2CH=CH2.
D. HCOO CH=CHCH3.
Câu 10: Cho s
chuy n hóa sau: C3H4O2 + NaOH X + Y; X + H2SO4 loãng
Z + T. Bi t Y và Z u có
ph n ng tráng g ng. Hai ch t Y, Z t ng ng là
A. HCHO, CH3CHO.
B. HCHO, HCOOH.
C. CH3CHO, HCOOH.
D. HCOONa, CH3CHO.
c
Câu 11: Xà phòng hóa m t h p ch t có công th c phân t C10H14O6 trong dung d ch NaOH (d ), thu
glixerol và h n h p g m ba mu i (không có ng phân hình h c). Công th c c a ba mu i ó là
A. CH2=CH COONa, CH3CH2COONa và HCOONa.
B. HCOONa, CH C COONa và CH3 CH2 COONa.
C. CH2=CH COONa, HCOONa và CH C COONa.
D. CH3 COONa, HCOONa và CH3CH=CH COONa.
Câu 12: M t s este có mùi th m hoa qu , không c. Etyl butirat và isoamyl axetat l n l t có mùi
A. chu i chín và mùi táo.
B. táo và mùi hoa nhài.
C. ào chín và mùi hoa nhài.
D. d a và mùi chu i chín.
Câu 13: un este E (C6H12O2) v i dung d ch NaOH ta
c m t ancol A không b oxi hóa b i CuO. Este E có
tên là
A. isopropyl propionat.
B. isopropyl axetat.
C. n butyl axetat.
D. tert butyl axetat.
Câu 14: Xà phòng hóa ch t nào sau ây thu
c glixerol?
A. Benzyl axetat
B. Tristearin
C. Metyl fomat
D. Metyl axetat
Câu 15: Khi trùng h p CH3COOCH=CH2 thu
c
A. polistiren.
B. polivinyl axetat. C. polibuta ien.
D. polietilen.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

3


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 16: Ch t X có công th c c u t o CH3CH2COOCH3. Tên g i c a ch t X là
A. propyl axetat
B. metyl propionat C. metyl axetat
D. etyl axetat
Câu 17: Lo i d u nào sau ây không là este c a axit béo và glixerol?
A. D u n
B. D u l c
C. D u d a
D. D u nh t
Câu 18: Phát bi u úng là
A. Ph n ng th y phân este trong môi tr ng axit là ph n ng thu n ngh ch.
B. Ph n ng gi a axit và r u khi có H2SO4 c là ph n ng m t chi u.
C. T t c các este ph n ng v i dung d ch ki m luôn thu
c s n ph m cu i cùng là mu i và ancol.
D. Th y phân ch t béo luôn thu
c C2H4(OH)2.
Câu 19 ( H/2008). Este X có các c i m sau: t cháy hoàn toàn X t o thành CO2 và H2O có s mol b ng
nhau; th y phân X trong môi tr ng axit
c ch t Y tham gia ph n ng tráng g ng và ch t Z có s nguyên t
cacbon b ng m t n a s nguyên t cacbon trong X. Phát bi u KHÔNG úng là
A. Ch t X thu c lo i este no, n ch c.
B. t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s n ph m g m 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
C. Ch t Y tan vô h n trong n c.
D. un Z v i dung d ch H2SO4 c 170°C thu
c anken.
Câu 20 ( minh h a 2017). Este hai ch c, m ch h X có công th c phân t C6H8O4 và không tham gia ph n
ng tráng b c. X
c t o thành t ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không ph n ng v i Cu(OH)2
i u ki n
th ng; khi un Y v i H2SO4 c 1700C không t o ra anken. Nh n xét nào sau ây úng?
A. Trong X có ba nhóm CH3.
B. Ch t Z không làm m t màu dung d ch n c brom.
C. Ch t Y là ancol etylic.
D. Phân t ch t Z có s nguyên t cacbon b ng s nguyên t oxi.
Thành qu : úng ...../20 câu.
RÚT KINH NGHI M
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

4

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

2. S d ng quy t c 2-4-8 cho h p ch t h u c có nhóm ch c
Công th c g c hi rocacbon
CH3C2H5C3H7C4H9C5H11-

(m c tiêu 25 phút ch n xong 45 câu)
S công th c c u t o
1
1
2
4
8

- L u ý: S
ng phân c a CH3 và C2H5 là 01 r t d nh , ng phân C6H13 g n nh không thi, do v y
chúng ta c n nh s l ng ng phân c a C3H7- ; C4H9 và C5H11
(2 4 8) là i u quan tr ng nh t.
Este n m ch c ng phân có s C
5
- TQ: R1 COO R2 (R2 H).
- L u ý khi thay i v trí R1 và R2 s t o ra este m i.
Ví d : ng ph n este có CTPT C6H12O2 ( mang tính ch t tham kh o).
C6H12O2
S công th c c u t o
CH3 COO C4H9
1.4 = 4 (gi i thích CH3 có 1 p; C4H9 có 9
1.2 = 2
C2H5 COO C3H7
C3H7 COO C2H5
2.1 = 2
C4H9 COO CH3
4.1 = 4
1.8 = 8
H COO C5H11
T ng 20
Amin n m ch c ng phân có s C
5
- Amin có ba b c: R1 NH2; R1 NH R2 và R1
Ví d : Các amin có CTPT C5H13N
C5H13N
C5H11 NH2
CH3 NH C4H9
C2H5 NH C3H7
CH3 N CH3
|
C3H7
CH3 N C2H5
|
C2H5

N R2 s l
|
R3

ng

ng phân)

ng phân ph thu c vào các g c.

S công th c c u t o
8
1.4 = 4
1.2 = 2
1.1.2 = 2
1.1.1 = 1
T ng 17

Dành cho nh ng b n m c tiêu 6, 7, 8
Xem áp án bên d i
Nh : Este thành ph n nguyên t : C, H, O (s O 2, ch n).
Amin thành ph n nguyên t : C, H, N (t ng s (H + N) ph i luôn ch n).
Aminoaxit thành ph n nguyên t : C, H, O, N (ch c n h c thu c 5 a.a SGK 12 trang 45).
Câu 21: Este X có công th c C5H10O2 , X có kh n ng tham gia ph n ng tráng g ng (tráng b c). S
phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 22: S h p ch t n ch c, ng phân c u t o c a nhau có cùng công th c phân t
C4H8O2 u tác d ng v i NaOH là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

ng

5


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 23: Cho 10 gam amin n ch c X ph n ng v i dung d ch HCl d thu
c 15 gam mu i. S
ng phân
c u t o c a X là
A. 8.
B. 4.
C. 5.
D. 7.
Câu 24: t cháy hoàn toàn 0,11 gam m t este X (t o b i axit cacboxylic n ch c và m t ancol n ch c) thu
c 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. S este ng phân c a X là
A. 6.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 25: Este n ch c X có phân t kh i là 116. Xà phòng hoá X thu
c ancol Y, tách n c t Y thu
c
ch t khí có t kh i so v i He = 7. S công th c c u t o c a X là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 26: S h p ch t là ng phân c u t o, có cùng công th c phân t C4H8O2, tác d ng v i dung d ch NaOH
nh ng không tác d ng v i Na là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 27: Ch t h u c A công th c C3H7NO2 có kh n ng tác d ng v i dung d ch NaOH. S
ng phân c u t o
c a A là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 28: Có bao nhiêu tripeptit (m ch h ) khác lo i mà khi th y phân hoàn toàn u thu
c 3 amino axit:
glyxin, alanin và phenylalanin?
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 9.
Câu 29: Khi un nóng este có công th c phân t C5H8O2 v i dung d ch NaOH thu
c an ehit, s
ng phân
c u t o th a mãn tính ch t trên là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 30: Cho 12,744 gam amin n ch c X tác d ng v i dung d ch HCl loãng d , thu
c 20,628 gam mu i.
S
ng phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 31: H p ch t h u c X có công th c phân t C2H7O3N, ph n ng v i dung d ch NaOH un nóng (dùng
d ), thu
c m t khí Y duy nh t (có kh n ng làm qu tím m hóa xanh) và dung d ch ch ch a các h p ch t
vô c . S
ng phân c u t o th a mãn c a X là
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

T gi i
Câu 32: Este X có công th c phân t C2H4O2. S
ng phân c a este X là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 33: Có bao nhiêu ng phân c u t o este m ch h có công th c phân t C5H8O2 khi th y phân t o ra m t
axit và m t an ehit?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 34: X là m t este không no (ch a 1 liên k t ôi C=C) n ch c, m ch h . t cháy hoàn toàn 4,3 gam X
c n v a 7,2 gam O2. X có t i a bao nhiêu công th c c u t o?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 35: Th y phân hòan toàn m t triglixerit (X, thu
c glixerol và h n h p ba axit béo: axit panmitic, axit
stearic và axit oleic. S l ng ng phân c a X là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 36: S
ng phân c u t o c a amin b c m t có cùng công th c phân t C4H11N là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 37: H p ch t h u c X, m ch h (ch a C, H, N), trong ó N chi m 23,73% v kh i l ng. Bi t X tác
d ng v i HCl v i t l mol nx : nHCl = 1 : 1. S
ng phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 38: C4H9O2N có s
ng phân amino axit là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 39: S
ng phân amin b c hai có công th c phân t C4H11N là
A. 3.
B. 8.
C. 2.
D. 4.
6

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 40: Este X n ch c, m ch h có t kh i h i so v i metan b ng 5,375. Th y phân X, thu
c axit
cacboxylic Y và ch t h u c Z có cùng s nguyên t cacbon. Nh n nh nào sau ây là úng?
A. X có tên g i là etyl axetat.
B. Ch t Z cho
c ph n ng tráng g ng.
C. Y có công th c CH2=CHCOOH.
D. X có t n t i ng phân hình h c.
Câu 41: t cháy hoàn toàn este X (no, m ch h và ch ch a m t lo i nhóm ch c) thì th tích khí CO2 sinh ra
b ng th tích khí O2 ã ph n ng ( o cùng i u ki n áp su t và nhi t ). un nóng a mol X c n dùng dung
d ch ch a 2a mol NaOH, thu
c m t mu i và m t ancol. S
ng phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 42: Th y phân este X m ch h có công th c phân t C4H6O2 trong môi tr ng axit, thu
c axit cacboxylic Y
và ch t h u c Z. Bi t Y và Z có cùng s nguyên t cacbon. Công th c c u t o c a X là
A. HCOOC2H3.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOC2H3.
D. C2H3COOCH3.
Câu 43: H p ch t h u c X m ch h có công th c phân t C4H6O4. un nóng a mol X c n dùng dung d ch ch a 2a
mol NaOH, thu
c m t mu i Y và m t ancol Z. L y toàn bô Y tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 un nóng
(dùng d ), thu
c 4a mol Ag. Công th c c u t o th a mãn c a X là
A. HCOO-CH2-CH2-OOCH.
B. HOOC-COO-CH2-CH3.
C. OHC-CH2-COO-CH3.
D. HCOO-CH2-CH2-CHO.
Câu 44: H p ch t h u c X (có M = 89 vC và ch a C, H, O, N).
i u ki n thích h p, ch t X có kh n ng ph n
ng
c v i ch t ho c dung d ch: NaOH, HCl và CH3OH. Công th c c u t o c a X là
B. H2N-CH2COOCH3.
A. HCOONH3-CH=CH2.
C. CH3-CH(NH2)-COOH.
D. CH2=CHCOONH4.
Câu 45: S
ng phân i peptit t o thành t glyxin và alanin là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
--- M

HÔI R I ---

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

7


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

áp án - Dành cho nh ng b n m c tiêu 6, 7, 8
Câu 21: Este X có công th c C5H10O2 , X có kh n ng tham gia ph n ng tráng g ng (tráng b c). S
phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
H ng d n
K=1, có 2 O, tráng b c
là este c a axit fomic: HCOOC4H9 = 1.4=4 ng phân.

ng

Câu 22: S h p ch t n ch c, ng phân c u t o c a nhau có cùng công th c phân t
C4H8O2 u tác d ng v i NaOH là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
H ng d n
Có ch c COO (là axit ho c este) d ng R1 COO R2
+ HCOOC3H7=1.2=2
+ CH3COOC2H5=1.1=1
+ C2H5COOCH3=1.1=1
+C3H7COOH=2.1=2
Câu 23: Cho 10 gam amin n ch c X ph n ng v i HCl d thu
c 15 gam mu i. S
X là
A. 8.
B. 4.
C. 5.
D. 7.
H ng d n
Gi s amin n RNH2
RNH3Cl M = 10: (5/36,5)=73 vC. C4H11N
+ Amin b c 1: C4H9NH2 = 4 ng phân.
+ Amin b c 2: (R1-NH-R2) CH3-NH-C3H7 = 1.2=2
C2H5-NH-C2H5=1.1=1
+ Amin b c 3: CH3-N-CH3 =1
|
C2H5
T ng = 8 ng phân

ng phân c u t o c a

Câu 24: t cháy hoàn toàn 0,11 gam m t este X (t o b i axit cacboxylic n ch c và m t ancol n ch c) thu
c 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. S este ng phân c a X là
A. 6.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
H ng d n
nCO2=nH2O K=1 este no, n: CnH2nO2 C4H8O2 : HCOOC3H7 =2; CH3COOC2H5=1; C2H5COOCH3=1
Câu 25: Este n ch c X có phân t kh i là 116. Xà phòng hoá X thu
ch t khí có t kh i so v i He = 7. S công th c c u t o c a X là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
H ng d n
Theo gi thi t Y là C2H5 H C3H7COOC2H5=2 ng phân.

c ancol Y, tách n

c t Y thu

c

D. 5.

Câu 26: S h p ch t là ng phân c u t o, có cùng công th c phân t C4H8O2, tác d ng v i dung d ch NaOH
nh ng không tác d ng v i Na là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
H ng d n
C4H8O2 tác d ng v i dung d ch NaOH nh ng không tác d ng v i Na => C4H8O2 là este no, n ch c m ch h .
Câu 27: Ch t h u c A công th c C3H7NO2 có kh n ng tác d ng v i dung d ch NaOH. S
c a A là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
H ng d n
8

S pv

ng phân c u t o

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Có th là: aminoaxit, este c a aminoaxit, mu i amoni t o b i axit và amin.
H2N-C2H4-COOH; CH3-CH(NH2)-COOH; H2N-CH2-COOCH3; CH3COOH3NCH3; HCOOH3NCH2CH3.
Câu 28: Có bao nhiêu tripeptit (m ch h ) khác lo i mà khi th y phân hoàn toàn u thu
glyxin, alanin và phenylalanin?
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 9.
H ng d n
- G i 3 amino axit t o ra t ng ng là X1, X2, X3
V i X2 n m gi a X1 và X3 => X1 X2 X3; X3 X2 X1: có 2 tri peptit (m ch h ).
- Thay th v trí X2 b ng X1 ho c X3 => có 4 tripeptit (m ch h )

c 3 amino axit:

- Ho c áp d ng công th c ta có s tripeptit = n! = 3! = 3.2.1= 6
Câu 29: Khi un nóng este có công th c phân t C5H8O2 v i dung d ch NaOH thu
c an ehit, s
ng phân
c u t o th a mãn tính ch t trên là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
H ng d n: Este th a mãn i u ki n trên có d ng: RCOO-CH=CH-R .
Câu 30: Cho 12,744 gam amin n ch c X tác d ng v i dung d ch HCl loãng d , thu
c 20,628 gam mu i.
S
ng phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
H ng d n: BTKL, nX = nHCl = (20,628 12,744)/36,5 = 0,216 MX = 59 (C3H9N). Vi t ng phân ...
G i ý: Vi t ng phân l n l t theo nhóm: b c 1, b c 2, b c 3.
+ B c 1: có d ng R-NH2 (2 ch t).
+ B c 2: có d ng R1-NH-R2 (1 ch t).
+ B c 3: có d ng (R1)(R2)(R3)N (1 ch t).
Câu 31: H p ch t h u c X có công th c phân t C2H7O3N, ph n ng v i dung d ch NaOH un nóng (dùng
d ), thu
c m t khí Y duy nh t (có kh n ng làm qu tím m hóa xanh) và dung d ch ch ch a các h p ch t
vô c . S
ng phân c u t o th a mãn c a X là
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
H ng d n
Dung d ch ch a mu i vô c
X kh n ng là mu i cacbonat r i CH3NH3HCO3 (th a mãn bài toán).
P : CH3NH3HCO3 + 2NaOH
CH3NH2 + Na2CO3 + 2H2O.
T gi i
Câu 32: Este X có công th c phân t C2H4O2. S
ng phân c a este X là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 33: Có bao nhiêu ng phân c u t o este m ch h có công th c phân t C5H8O2 khi th y phân t o ra m t
axit và m t an ehit?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 34: X là m t este không no (ch a 1 liên k t ôi C=C) n ch c, m ch h . t cháy hoàn toàn 4,3 gam X
c n v a 7,2 gam O2. X có t i a bao nhiêu công th c c u t o?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 35: Th y phân hòan toàn m t triglixerit (X, thu
c glixerol và h n h p ba axit béo: axit panmitic, axit
stearic và axit oleic. S l ng ng phân c a X là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Câu 36: S
ng phân c u t o c a amin b c m t có cùng công th c phân t C4H11N là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 37: H p ch t h u c X, m ch h (ch a C, H, N), trong ó N chi m 23,73% v kh i l ng. Bi t X tác
d ng v i HCl v i t l mol nx : nHCl = 1 : 1. S
ng phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 38: C4H9O2N có s
ng phân amino axit là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

9


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 39: S
ng phân amin b c hai có công th c phân t C4H11N là
A. 3.
B. 8.
C. 2.
D. 4.
Câu 40: Este X n ch c, m ch h có t kh i h i so v i metan b ng 5,375. Th y phân X, thu
c axit
cacboxylic Y và ch t h u c Z có cùng s nguyên t cacbon. Nh n nh nào sau ây là úng?
A. X có tên g i là etyl axetat.
B. Ch t Z cho
c ph n ng tráng g ng.
C. Y có công th c CH2=CHCOOH.
D. X có t n t i ng phân hình h c.
Câu 41: t cháy hoàn toàn este X (no, m ch h và ch ch a m t lo i nhóm ch c) thì th tích khí CO2 sinh ra
b ng th tích khí O2 ã ph n ng ( o cùng i u ki n áp su t và nhi t ). un nóng a mol X c n dùng dung
d ch ch a 2a mol NaOH, thu
c m t mu i và m t ancol. S
ng phân c u t o c a X là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 42: Th y phân este X m ch h có công th c phân t C4H6O2 trong môi tr ng axit, thu
c axit cacboxylic Y
và ch t h u c Z. Bi t Y và Z có cùng s nguyên t cacbon. Công th c c u t o c a X là
A. HCOOC2H3.
B. CH3COOC2H5.
C. CH3COOC2H3.
D. C2H3COOCH3.
Câu 43: H p ch t h u c X m ch h có công th c phân t C4H6O4. un nóng a mol X c n dùng dung d ch ch a 2a
mol NaOH, thu
c m t mu i Y và m t ancol Z. L y toàn bô Y tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 un nóng
(dùng d ), thu
c 4a mol Ag. Công th c c u t o th a mãn c a X là
A. HCOO-CH2-CH2-OOCH.
B. HOOC-COO-CH2-CH3.
C. OHC-CH2-COO-CH3.
D. HCOO-CH2-CH2-CHO.
Câu 44: H p ch t h u c X (có M = 89 vC và ch a C, H, O, N).
i u ki n thích h p, ch t X có kh n ng ph n
ng
c v i ch t ho c dung d ch: NaOH, HCl và CH3OH. Công th c c u t o c a X là
B. H2N-CH2COOCH3.
A. HCOONH3-CH=CH2.
C. CH3-CH(NH2)-COOH.
D. CH2=CHCOONH4.
Câu 45: S
ng phân i peptit t o thành t glyxin và alanin là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Thành qu : úng ...../25 câu.
RÚT KINH NGHI M
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

10

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

3. Ôn t p Cacbohi rat
-

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

Xem áp án bên d

i

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

(m c tiêu 25 phút ch n xong 55 câu)

Nh : Công th c chung nhóm cacbohi rat hay gluxit: Cn(H2O)m; luôn có ch c OH trong phân t .
Bao g m: monosaccarit, isaccarit, polisaccarit.
Khi t cháy:
Cn(H2O)m + nO2
nCO2 + mH2O; nh n th y nO2 p = nCO2.
Monosaccarit không b th y phân; i và polisaccarit b th y phân trong môi tr ng axit.

a. C b n
Câu 46: Cacbohi rat là gì?
A. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c a ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m.
B. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c t p ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m.
C. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c t p ch c.
D. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c a ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)n.
Câu 47: Có m y lo i cacbohi rat quan tr ng?
A. 1 lo i.
B. 2 lo i.
C. 3 lo i.
D. 4 lo i.
Câu 48: Ph n ng nào sau ây ch ng t glucoz có c u t o m ch vòng?
A. Ph n ng CH3OH/HCl.
B. Ph n ng v i Cu(OH)2.
C. Ph n ng v i dd AgNO3 / NH3.
D. Ph n ng H2/Ni,t0.
Câu 49: Ph n ng v i ch t nào sau ây có th chuy n hoá glucoz , fructoz thành nh ng s n ph m gi ng
nhau?
B. Ph n ng v i Cu(OH)2.
A.Ph n ng H2 /Ni,t0
C. Ph n ng v i dd AgNO3/NH3.
D. Ph n ng v i Na.
Câu 50: Gluxit (cacbohi rat) ch ch a hai g c glucoz trong phân t là
A. tinh b t.
B. xenluloz .
C. saccaroz .
D. mantoz .
Câu 51: Trong phân t c a cacbohy rat luôn có
A. nhóm ch c axit. B. nhóm ch c xeton. C. nhóm ch c ancol. D. nhóm ch c an ehit.
Câu 52: Ch t thu c lo i isaccarit là
A. glucoz .
B. saccaroz .
C. xenluloz .
D. fructoz .
Câu 53: Hai ch t ng phân c a nhau là
A. glucoz và saccaroz .
B. fructoz và glucoz .
C. fructoz và saccaroz .
D. saccaroz và xenluloz .
Câu 54: Có b n l m t nhãn ch a: Glixerol, ancol etylic, glucoz và axit axetic. Thu c th nào sau ây có th
dùng phân bi t các dung d ch trong t ng l trên ?
B. Na kim lo i.
A. [Ag(NH3)2]OH.
C. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m.
D. N c brom.
Câu 55: Nhóm gluxit u tham gia ph n ng thu phân là
A. Saccaroz , mantoz , glucoz .
B. Saccaroz , fructoz , xenluloz .
C. Mantoz , tinh b t, xenluloz .
D. Saccaroz , glucoz , tinh b t.
Câu 56: Glucoz tác d ng
c v i t t c ch t trong nhóm ch t nào sau ây?
A. H2/Ni , nhi t ; Cu(OH)2; [Ag(NH3)2]OH; H2O/H+, nhi t .
B. [Ag(NH3)2]OH; Cu(OH)2; H2/Ni, un nóng; CH3COOH/H2SO4 c, un nóng.
C. H2/Ni , nhi t ; [Ag(NH3)2]OH; NaOH; Cu(OH)2.
D. H2/Ni , nhi t ; [Ag(NH3)2]OH; Na2CO3; Cu(OH)2.
Câu 57: Thu c th phân bi t glucoz v i fructoz là
A. [Ag(NH3)2]OH. B. Cu(OH)2.
C. dung d ch Br2.
D. H2.
Câu 58: Cacbohi rat (gluxit) là nh ng h p ch t h u c t p ch c và có công th c chung là
A. Cn(H2O)m.
B. C.nH2O.
C. CxHyOz.
D. R(OH)x(CHO)y.
Câu 59: Gluxit không th thu phân
c n a là
A. Glucoz , mantoz .
B. Glucoz , tinh b t.
C. Glucoz , xenluloz .
D. Glucoz , fructoz .
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

11


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 60: Cacbohi rat khi thu phân t o ra 2 phân t monosaccarit là
A. Saccaroz , tinh b t.
B. saccaroz , xenluloz .
C. Mantoz , saccaroz .
D.Saccaroz , glucoz .
Câu 61: Ch t không ph n ng v i glucoz là
A. [Ag(NH3)2]OH. B. Cu(OH)2.
C. H2/Ni.
D. I2.
Câu 62: Trong máu ng i, n ng c a glucoz có giá tr h u nh không i là
A. 0,1%.
B. 0,2%.
C. 0,3%.
D. 0,4%.
Câu 63: Sobit (sobitol) là s n ph m c a ph n ng
A. kh glucoz b ng H2/Ni, to.
B. oxi hoá glucoz b ng [Ag(NH3)2]OH.
C. lên men r u etylic.
D. glucoz tác d ng v i Cu(OH)2.
Câu 64: Ph n ng ch ng t glucoz có nhi u nhóm OH các nguyên t cacbon liên ti p nhau là ph n ng v i
A. dung d ch AgNO3 trong dung d ch NH3.
B. Cu(OH)2 nhi t
th ng.
C. tác d ng v i axit t o este có 5 g c axit.
cao.
D. Cu(OH)2 nhi t
Câu 65: Ph n ng ch ng minh glucoz có nhóm ch c an ehit là
A. tác d ng v i Cu(OH)2 t o dd có màu xanh c tr ng.
B. tác d ng v i axit t o sobitol.
C. ph n ng lên men r u etylic.
D. ph n ng tráng g ng.
Câu 66: Fructoz không ph n ng v i ch t nào sau ây?
A. H2/Ni, to.
B. Cu(OH)2.
C. dung d ch brom.
D. AgNO3/NH3.
Câu 67: Ch t nào sau ây không có kh n ng tham gia ph n ng th y phân trong dung d ch H2SO4 loãng, un
nóng?
A. Xenluloz .
B. Saccaroz .
C. Tinh b t.
D. Fructoz .
Câu 68: nhi t
th ng, nh vài gi t dung d ch iot vào h tinh b t th y xu t hi n màu
A. nâu .
B. vàng.
C. xanh tím.
D. h ng.
Câu 69: Dung d ch ph n ng
c v i Cu(OH)2 nhi t th ng t o thành dung d ch có màu xanh lam là
A. vinyl axetat.
B. saccaroz .
C. metanol.
D. propan-1,3- iol.
Câu 70: Glucoz và fructoz
u
A. có công th c phân t C6H10O5.
B. có ph n ng tráng b c.
C. có nhóm CH=O trong phân t .
D. thu c lo i isaccarit.
b. V n d ng, t duy
Câu 71: Qu chu i xanh có ch a ch t X làm iot chuy n thành màu xanh tím. Ch t X là:
A. Tinh b t.
B. Xenluloz .
C. Fructoz .
D. Glucoz .
Câu 72: Saccaroz và glucoz
u có
A. ph n ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3, un nóng.
B. ph n ng v i dung d ch NaCl.
C. ph n ng v i Cu(OH)2 nhi t th ng t o thành dung d ch xanh lam.
D. ph n ng thu phân trong môi tr ng axit.
Câu 73: Dãy các ch t nào d i ây u ph n ng
c v i Cu(OH)2
i u ki n th ng?
A. Glucoz , glixerol và metyl axetat.
B. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.
C. Glucoz , glixerol và saccaroz .
D. Glixerol, glucoz và etyl axetat.
Câu 74: Phát bi u nào d i ây không chính xác?
A. Monosaccarit là cacbohi rat không th th y phân
c.
B. Th y phân isaccarit sinh ra hai lo i monosaccarit.
12

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

C. Th y phân hoàn toàn polisaccarit sinh ra nhi u monosaccarit .
D. Tinh b t, saccaroz và glucoz l n l t là poli, i, và monosaccarit.
Câu 75: Phát bi u nào sau ây là úng?
A. Th y phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch H2SO4 un nóng, t o ra fructoz .
B. Xenluloz tan t t trong n c và etanol.
C. Saccaroz có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c.
D. Hi ro hóa hoàn toàn glucoz (xúc tác Ni, un nóng) t o ra sobitol.
Câu 76: Cho các gluxit (cacbohi rat): saccaroz , fructoz , tinh b t, xenluloz . S gluxit khi thu phân trong
môi tr ng axit t o ra glucoz là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 77: Cho dãy các dung d ch: Glucoz , saccaroz , etanol, glixerol. S dung d ch ph n ng v i Cu(OH)2
nhi t
th ng t o dung d ch có màu xanh lam là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 78: Cho các ch t sau : Tinh b t; glucoz ; saccaroz ; xenluloz ; fructoz . S ch t không tham gia ph n
ng tráng g ng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 79: Cho dãy các ch t : an ehit axetic, axetilen, glucoz , axit axetic, etyl fomat, metyl axetat. S ch t trong
dãy có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 80: So sánh tính ch t c a fructoz , saccaroz , glucoz , xenluloz
(1) c 4 ch t u d tan trong n c do có nhi u nhóm OH.
(2) Tr xenluloz , còn l i fructoz , glucoz , saccaroz
u có th ph n ng tráng g ng.
(3) C 4 ch t u có th ph n ng v i Na vì có nhi u nhóm OH.
(4) Khi t cháy c 4 ch t trên thì u thu
c s mol CO2 và H2O b ng nhau.
So sánh sai là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 81: Trong i u ki n thích h p glucoz lên men t o thành khí CO2 và
A. CH3CHO.
B. HCOOH.
C. CH3COOH.
D. C2H5OH.
Câu 82: Trong i u ki n thích h p glucoz lên men t o thành axit nào sau ây ?
A. axit axetic.
B. axit lactic.
C. axit oxalic.
D. axit malonic.
Câu 83: t cháy hoàn toàn hai gluxit X và Y u thu
c s mol CO2 nhi u h n s mol H2O. V y hai gluxit
ó là
A. Saccaroz và fructoz .
B. Xenluloz và glucoz .
C. Tinh b t và glucoz .
D. Tinh b t và saccaroz .
Câu 84: Cho các ch t riêng bi t sau: Dung d ch glucoz , dung d ch h tinh b t. Thu c th dùng
nh n bi t
các ch t là
A. qu tím.
B. dd NaOH.
C. dung d ch I2.
D. Na.
Câu 85: Các dung d ch ph n ng
c v i Cu(OH)2 nhi t th ng là
A. fructoz , axit acrylic, ancol etylic.
B. glixerol, axit axetic, glucoz .
C. an ehit axetic, saccaroz , axit axetic.
D. lòng tr ng tr ng, fructoz , axeton.
Câu 86: Dãy g m các dung d ch u tham gia ph n ng tráng b c là
A. Glucoz , fructoz , an ehit axetic, saccaroz .
B. Glucoz , fructoz , axit fomic, an ehit axetic.
C. Glucoz , glixerol, saccaroz , axit fomic.
D. Fructoz , axit fomic, glixerol, an ehit axetic.
Câu 87: Dung d ch saccaroz tinh khi t không có tính kh , nh ng khi un nóng v i H2SO4 loãng l i có ph n
ng tráng g ng, ó là do
A. ã có s th y phân t o ch t o ra glucoz .
B. ã có s t o thành an ehit sau ph n ng.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

13


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

C. ã có s th y phân saccaroz t o ra glucoz và fructoz chúng u tráng g ng
c trong môi
tr ng baz .
D. Saccaroz tráng g ng
c trong môi tr ng axit.
Câu 88: Thu phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch axit vô c loãng, thu
c ch t h u c X. Cho X ph n
ng v i khí H2 (xúc tác Ni, to), thu
c ch t h u c Y. Các ch t X, Y l n l t là :
A. glucoz , etanol.
B. glucoz , saccaroz .
C. glucoz , fructoz .
D. glucoz , sobitol.
Câu 89: Cho các ch t : saccaroz , glucoz , frutoz , etyl fomat, axit fomic và an ehit axetic. Trong các ch t
trên, s ch t v a có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c v a có kh n ng ph n ng v i Cu(OH)2
i u ki n
th ng là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 90: Cho các ch t : r u (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucoz , imetyl ete và axit fomic. S ch t tác
d ng
c v i Cu(OH)2 là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 91: Cho dãy các ch t : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, HCOONa, HCOOCH3, C6H12O6 (glucoz ). S
ch t trong dãy tham gia
c ph n ng tráng g ng là
A. 4.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Câu 92: Cho các ch t: (1) axetilen; (2) but 2 in ; (3) metyl fomat; (4) glucoz ; (5) metyl axetat, (6) fructoz ,
(7) amonifomat. S ch t tham gia ph n ng tráng g ng là
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 93: Cho các phát bi u sau:
(a) Glucoz và fructoz ph n ng v i H2 (to, Ni) u cho s n ph m là sobitol.
(b) Trong môi tr ng axit, glucoz và fructoz có th chuy n hóa l n nhau.
(c) Có th phân bi t glucoz và fructoz b ng ph n ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.
(d) Trong dung d ch, glucoz và fructoz
u hòa tan Cu(OH)2 nhi t
th ng cho dung d ch màu xanh
lam.
(e) Fructoz là h p ch t a ch c.
(f) Có th i u ch ancol etylic t glucoz b ng ph ng pháp sinh hóa.
S phát bi u úng là
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 94: So sánh tính ch t c a glucoz , tinh b t, saccaroz , xenluloz .
(1) C 4 ch t u d tan trong n c và u có các nhóm -OH.
(2) Tr xenluloz , còn l i glucoz , tinh b t, saccaroz
u có th tham gia ph n ng tráng b c.
(3) C 4 ch t u b th y phân trong môi tr ng axit.
(4) Khi t cháy hoàn toàn 4 ch t trên u thu
c s mol CO2 và H2O b ng nhau.
(5) C 4 ch t u là các ch t r n, màu tr ng.
Trong các so sánh trên, s so sánh không úng là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 95: Ch n nh ng phát bi u úng trong các câu sau:
c trong dung d ch [Cu(NH3)4](OH)2.
(1) Xenluloz không ph n ng v i Cu(OH)2 nh ng tan
(2) Glucoz
c g i là
ng mía.
(3) D n khí H2 vào dung d ch glucoz , un nóng, xúc tác Ni thu
c poliancol.
(4) Glucoz
c i u ch b ng cách th y phân tinh b t nh xúc tác HCl ho c enzim.
(5) Dung d ch saccaroz không có ph n ng tráng Ag, ch ng t phân t saccaroz không có nhóm CHO.
(6) Saccaroz thu c lo i isaccarit có tính oxi hóa và tính kh .
(7) Tinh b t là h n h p c a 2 polisaccarit là amiloz và amilopectin.
A. (1), (2), (3), (6), (7).
B. (1), (2) , 5, 6, (7).
C. (1), (3), (5), (6), (7).
D. (1), (3), (4), (5), (6), (7).
Câu 96: Cho các chuy n hoá sau :
t o , xt
(1) X + H2O
Y
14

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

o

t , Ni
(2) Y + H2
Sobitol
to
(3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O
Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3
o
t , xt
(4) Y
E +Z
as, clorophin
X +G
(5) Z + H2O
X, Y và Z l n l t là :
A. xenluloz , glucoz và khí cacbon oxit.
B. tinh b t, glucoz và ancol etylic.
C. tinh b t, glucoz và khí cacbonic.
D. xenluloz , fructoz và khí cacbonic.
Câu 97: Th y phân 1 kg s n ch a 20% tinh b t trong môi tr ng axit. V i hi u su t ph n ng 85%. L ng
glucoz thu
c là
A. 261,43 g.
B. 200,8 g.
C. 188,89 g.
D. 192,5 g.
Câu 98: Lên men m g glucoz v i hi u su t 90%. L ng CO2 sinh ra
c h p th vào dd Ca(OH)2 thu
c
10 g k t t a và kh i l ng dd gi m 3,4 g. Giá tr c a m là
A. 30.
B. 15.
C. 17.
D. 34.
Câu 99: Cho 10kg glucoz ch a 10% t p ch t, lên men thành ancol etylic. Trong quá trình ch bi n, ancol b
hao h t 5%. Kh i l ng ancol etylic thu
c b ng bao nhiêu?
A. 4,65kg.
B. 4,37kg.
C. 6,84kg.
D. 5,56kg.
ch p
Câu 100: Cho m g tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. Toàn b l ng CO2 sinh ra
th hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, thu
c 550 g k t t a và dd X. Ðun k dd X thu thêm
c 100 g k t t a. Giá
tr c a m là
A. 650.
B. 750.
C. 550.
D. 810.

Ngu n bài t p: Th y Nguy n Minh Tu n - CHV - PT.

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

15


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

áp án - Ôn t p Cacbohi rat
-

Nh : Công th c chung nhóm cacbohi rat hay gluxit: Cn(H2O)m; luôn có ch c OH trong phân t .
Bao g m: monosaccarit, isaccarit, polisaccarit.
Khi t cháy:
Cn(H2O)m + nO2
nCO2 + mH2O; nh n th y nO2 p = nCO2.
Monosaccarit không b th y phân; i và polisaccarit b th y phân trong môi tr ng axit.

a. C b n
Câu 46: Cacbohi rat là gì?
A. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c a ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m.
B. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c t p ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)m.
C. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c t p ch c.
D. Cacbohi rat là nh ng h p ch t h u c a ch c và a s chúng có công th c chung là Cn(H2O)n.
Câu 47: Có m y lo i cacbohi rat quan tr ng?
A. 1 lo i.
B. 2 lo i.
C. 3 lo i.
D. 4 lo i.
Câu 48: Ph n ng nào sau ây ch ng t glucoz có c u t o m ch vòng?
A. Ph n ng CH3OH/HCl.
B. Ph n ng v i Cu(OH)2.
C. Ph n ng v i dd AgNO3 / NH3.
D. Ph n ng H2/Ni,t0.
Câu 49: Ph n ng v i ch t nào sau ây có th chuy n hoá glucoz , fructoz thành nh ng s n ph m gi ng
nhau?
A.Ph n ng H2 /Ni,t0
B. Ph n ng v i Cu(OH)2.
C. Ph n ng v i dd AgNO3/NH3.
D. Ph n ng v i Na.
Câu 50: Gluxit (cacbohi rat) ch ch a hai g c glucoz trong phân t là
A. tinh b t.
B. xenluloz .
C. saccaroz .
D. mantoz .
Câu 51: Trong phân t c a cacbohy rat luôn có
A. nhóm ch c axit. B. nhóm ch c xeton. C. nhóm ch c ancol. D. nhóm ch c an ehit.
Câu 52: Ch t thu c lo i isaccarit là
A. glucoz .
B. saccaroz .
C. xenluloz .
D. fructoz .
Câu 53: Hai ch t ng phân c a nhau là
A. glucoz và saccaroz .
B. fructoz và glucoz .
C. fructoz và saccaroz .
D. saccaroz và xenluloz .
Câu 54: Có b n l m t nhãn ch a: Glixerol, ancol etylic, glucoz và axit axetic. Thu c th nào sau ây có th
dùng phân bi t các dung d ch trong t ng l trên ?
A. [Ag(NH3)2]OH.
B. Na kim lo i.
C. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m.
D. N c brom.
Câu 55: Nhóm gluxit u tham gia ph n ng thu phân là
A. Saccaroz , mantoz , glucoz .
B. Saccaroz , fructoz , xenluloz .
C. Mantoz , tinh b t, xenluloz .
D. Saccaroz , glucoz , tinh b t.
Câu 56: Glucoz tác d ng
c v i t t c ch t trong nhóm ch t nào sau ây?
A. H2/Ni , nhi t ; Cu(OH)2; [Ag(NH3)2]OH; H2O/H+, nhi t .
B. [Ag(NH3)2]OH; Cu(OH)2; H2/Ni, un nóng; CH3COOH/H2SO4 c, un nóng.
C. H2/Ni , nhi t ; [Ag(NH3)2]OH; NaOH; Cu(OH)2.
D. H2/Ni , nhi t ; [Ag(NH3)2]OH; Na2CO3; Cu(OH)2.
Câu 57: Thu c th phân bi t glucoz v i fructoz là
A. [Ag(NH3)2]OH. B. Cu(OH)2.
C. dung d ch Br2.
D. H2.
Câu 58: Cacbohi rat (gluxit) là nh ng h p ch t h u c t p ch c và có công th c chung là
A. Cn(H2O)m.
B. C.nH2O.
C. CxHyOz.
D. R(OH)x(CHO)y.
Câu 59: Gluxit không th thu phân
c n a là
A. Glucoz , mantoz .
B. Glucoz , tinh b t.
C. Glucoz , xenluloz .
D. Glucoz , fructoz .
16

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 60: Cacbohi rat khi thu phân t o ra 2 phân t monosaccarit là
A. Saccaroz , tinh b t.
B. saccaroz , xenluloz .
C. Mantoz , saccaroz .
D.Saccaroz , glucoz .
Câu 61: Ch t không ph n ng v i glucoz là
A. [Ag(NH3)2]OH. B. Cu(OH)2.
C. H2/Ni.
D. I2.
Câu 62: Trong máu ng i, n ng c a glucoz có giá tr h u nh không i là
A. 0,1%.
B. 0,2%.
C. 0,3%.
D. 0,4%.
Câu 63: Sobit (sobitol) là s n ph m c a ph n ng
A. kh glucoz b ng H2/Ni, to.
B. oxi hoá glucoz b ng [Ag(NH3)2]OH.
C. lên men r u etylic.
D. glucoz tác d ng v i Cu(OH)2.
Câu 64: Ph n ng ch ng t glucoz có nhi u nhóm OH các nguyên t cacbon liên ti p nhau là ph n ng v i
A. dung d ch AgNO3 trong dung d ch NH3.
B. Cu(OH)2 nhi t
th ng.
C. tác d ng v i axit t o este có 5 g c axit.
D. Cu(OH)2 nhi t
cao.
Câu 65: Ph n ng ch ng minh glucoz có nhóm ch c an ehit là
A. tác d ng v i Cu(OH)2 t o dd có màu xanh c tr ng.
B. tác d ng v i axit t o sobitol.
C. ph n ng lên men r u etylic.
D. ph n ng tráng g ng.
Câu 66: Fructoz không ph n ng v i ch t nào sau ây?
A. H2/Ni, to.
B. Cu(OH)2.
C. dung d ch brom.
D. AgNO3/NH3.
Câu 67: Ch t nào sau ây không có kh n ng tham gia ph n ng th y phân trong dung d ch H2SO4 loãng, un
nóng?
A. Xenluloz .
B. Saccaroz .
C. Tinh b t.
D. Fructoz .
Câu 68: nhi t
th ng, nh vài gi t dung d ch iot vào h tinh b t th y xu t hi n màu
A. nâu .
B. vàng.
C. xanh tím.
D. h ng.
Câu 69: Dung d ch ph n ng
c v i Cu(OH)2 nhi t th ng t o thành dung d ch có màu xanh lam là
A. vinyl axetat.
B. saccaroz .
C. metanol.
D. propan-1,3- iol.
Câu 70: Glucoz và fructoz
u
A. có công th c phân t C6H10O5.
B. có ph n ng tráng b c.
C. có nhóm CH=O trong phân t .
D. thu c lo i isaccarit.
b. V n d ng, t duy
Câu 71: Qu chu i xanh có ch a ch t X làm iot chuy n thành màu xanh tím. Ch t X là:
A. Tinh b t.
B. Xenluloz .
C. Fructoz .
D. Glucoz .
Câu 72: Saccaroz và glucoz
u có
A. ph n ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3, un nóng.
B. ph n ng v i dung d ch NaCl.
C. ph n ng v i Cu(OH)2 nhi t th ng t o thành dung d ch xanh lam.
D. ph n ng thu phân trong môi tr ng axit.
Câu 73: Dãy các ch t nào d i ây u ph n ng
c v i Cu(OH)2
i u ki n th ng?
A. Glucoz , glixerol và metyl axetat.
B. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.
C. Glucoz , glixerol và saccaroz .
D. Glixerol, glucoz và etyl axetat.
Câu 74: Phát bi u nào d i ây không chính xác?
A. Monosaccarit là cacbohi rat không th th y phân
c.
B. Th y phân isaccarit sinh ra hai lo i monosaccarit.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

17


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

C. Th y phân hoàn toàn polisaccarit sinh ra nhi u monosaccarit .
D. Tinh b t, saccaroz và glucoz l n l t là poli, i, và monosaccarit.
Câu 75: Phát bi u nào sau ây là úng?
A. Th y phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch H2SO4 un nóng, t o ra fructoz .
B. Xenluloz tan t t trong n c và etanol.
C. Saccaroz có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c.
D. Hi ro hóa hoàn toàn glucoz (xúc tác Ni, un nóng) t o ra sobitol.
Câu 76: Cho các gluxit (cacbohi rat): saccaroz , fructoz , tinh b t, xenluloz . S gluxit khi thu phân trong
môi tr ng axit t o ra glucoz là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 77: Cho dãy các dung d ch: Glucoz , saccaroz , etanol, glixerol. S dung d ch ph n ng v i Cu(OH)2
nhi t
th ng t o dung d ch có màu xanh lam là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 78: Cho các ch t sau : Tinh b t; glucoz ; saccaroz ; xenluloz ; fructoz . S ch t không tham gia ph n
ng tráng g ng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 79: Cho dãy các ch t : an ehit axetic, axetilen, glucoz , axit axetic, etyl fomat, metyl axetat. S ch t trong
dãy có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 80: So sánh tính ch t c a fructoz , saccaroz , glucoz , xenluloz
(1) c 4 ch t u d tan trong n c do có nhi u nhóm OH.
(2) Tr xenluloz , còn l i fructoz , glucoz , saccaroz
u có th ph n ng tráng g ng.
(3) C 4 ch t u có th ph n ng v i Na vì có nhi u nhóm OH.
(4) Khi t cháy c 4 ch t trên thì u thu
c s mol CO2 và H2O b ng nhau.
So sánh sai là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 81: Trong i u ki n thích h p glucoz lên men t o thành khí CO2 và
A. CH3CHO.
B. HCOOH.
C. CH3COOH.
D. C2H5OH.
Câu 82: Trong i u ki n thích h p glucoz lên men t o thành axit nào sau ây ?
A. axit axetic.
B. axit lactic.
C. axit oxalic.
D. axit malonic.
Câu 83: t cháy hoàn toàn hai gluxit X và Y u thu
c s mol CO2 nhi u h n s mol H2O. V y hai gluxit
ó là
A. Saccaroz và fructoz .
B. Xenluloz và glucoz .
C. Tinh b t và glucoz .
D. Tinh b t và saccaroz .
Câu 84: Cho các ch t riêng bi t sau: Dung d ch glucoz , dung d ch h tinh b t. Thu c th dùng
nh n bi t
các ch t là
A. qu tím.
B. dd NaOH.
C. dung d ch I2.
D. Na.
Câu 85: Các dung d ch ph n ng
c v i Cu(OH) 2 nhi t th ng là
A. fructoz , axit acrylic, ancol etylic.
B. glixerol, axit axetic, glucoz .
C. an ehit axetic, saccaroz , axit axetic.
D. lòng tr ng tr ng, fructoz , axeton.
Câu 86: Dãy g m các dung d ch u tham gia ph n ng tráng b c là
A. Glucoz , fructoz , an ehit axetic, saccaroz .
B. Glucoz , fructoz , axit fomic, an ehit axetic.
C. Glucoz , glixerol, saccaroz , axit fomic.
D. Fructoz , axit fomic, glixerol, an ehit axetic.
Câu 87: Dung d ch saccaroz tinh khi t không có tính kh , nh ng khi un nóng v i H2SO4 loãng l i có ph n
ng tráng g ng, ó là do
A. ã có s th y phân t o ch t o ra glucoz .
B. ã có s t o thành an ehit sau ph n ng.
18

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

C. ã có s th y phân saccaroz t o ra glucoz và fructoz chúng u tráng g ng
c trong môi
ng baz .
D. Saccaroz tráng g ng
c trong môi tr ng axit.
Câu 88: Thu phân hoàn toàn tinh b t trong dung d ch axit vô c loãng, thu
c ch t h u c X. Cho X ph n
o
ng v i khí H2 (xúc tác Ni, t ), thu
c ch t h u c Y. Các ch t X, Y l n l t là :
A. glucoz , etanol.
B. glucoz , saccaroz .
C. glucoz , fructoz .
D. glucoz , sobitol.
Câu 89: Cho các ch t : saccaroz , glucoz , frutoz , etyl fomat, axit fomic và an ehit axetic. Trong các ch t
trên, s ch t v a có kh n ng tham gia ph n ng tráng b c v a có kh n ng ph n ng v i Cu(OH)2
i u ki n
th ng là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 90: Cho các ch t : r u (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucoz , imetyl ete và axit fomic. S ch t tác
d ng
c v i Cu(OH)2 là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 91: Cho dãy các ch t : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, HCOONa, HCOOCH3, C6H12O6 (glucoz ). S
ch t trong dãy tham gia
c ph n ng tráng g ng là
A. 4.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Câu 92: Cho các ch t: (1) axetilen; (2) but 2 in ; (3) metyl fomat; (4) glucoz ; (5) metyl axetat, (6) fructoz ,
(7) amonifomat. S ch t tham gia ph n ng tráng g ng là
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 93: Cho các phát bi u sau:
(a) Glucoz và fructoz ph n ng v i H2 (to, Ni) u cho s n ph m là sobitol.
(b) Trong môi tr ng axit, glucoz và fructoz có th chuy n hóa l n nhau.
(c) Có th phân bi t glucoz và fructoz b ng ph n ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.
(d) Trong dung d ch, glucoz và fructoz
u hòa tan Cu(OH)2 nhi t
th ng cho dung d ch màu xanh
lam.
(e) Fructoz là h p ch t a ch c.
(f) Có th i u ch ancol etylic t glucoz b ng ph ng pháp sinh hóa.
S phát bi u úng là
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 94: So sánh tính ch t c a glucoz , tinh b t, saccaroz , xenluloz .
(1) C 4 ch t u d tan trong n c và u có các nhóm -OH.
(2) Tr xenluloz , còn l i glucoz , tinh b t, saccaroz
u có th tham gia ph n ng tráng b c.
(3) C 4 ch t u b th y phân trong môi tr ng axit.
(4) Khi t cháy hoàn toàn 4 ch t trên u thu
c s mol CO2 và H2O b ng nhau.
(5) C 4 ch t u là các ch t r n, màu tr ng.
Trong các so sánh trên, s so sánh không úng là
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 95: Ch n nh ng phát bi u úng trong các câu sau:
(1) Xenluloz không ph n ng v i Cu(OH)2 nh ng tan
c trong dung d ch [Cu(NH3)4](OH)2.
(2) Glucoz
c g i là
ng mía.
(3) D n khí H2 vào dung d ch glucoz , un nóng, xúc tác Ni thu
c poliancol.
(4) Glucoz
c i u ch b ng cách th y phân tinh b t nh xúc tác HCl ho c enzim.
(5) Dung d ch saccaroz không có ph n ng tráng Ag, ch ng t phân t saccaroz không có nhóm CHO.
(6) Saccaroz thu c lo i isaccarit có tính oxi hóa và tính kh .
(7) Tinh b t là h n h p c a 2 polisaccarit là amiloz và amilopectin.
A. (1), (2), (3), (6), (7).
B. (1), (2) , 5, 6, (7).
C. (1), (3), (5), (6), (7).
D. (1), (3), (4), (5), (6), (7).
Câu 96: Cho các chuy n hoá sau :
t o , xt
(1) X + H2O
Y
tr

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

19


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

o

t , Ni
(2) Y + H2
Sobitol
to
(3) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O
Amoni gluconat + 2Ag + NH4NO3
t o , xt
(4) Y
E +Z
as, clorophin
(5) Z + H2O
X +G
X, Y và Z l n l t là :
A. xenluloz , glucoz và khí cacbon oxit.
B. tinh b t, glucoz và ancol etylic.
C. tinh b t, glucoz và khí cacbonic.
D. xenluloz , fructoz và khí cacbonic.
Câu 97: Th y phân 1 kg s n ch a 20% tinh b t trong môi tr ng axit. V i hi u su t ph n ng 85%. L ng
glucoz thu
c là
A. 261,43 g.
B. 200,8 g.
C. 188,89 g.
D. 192,5 g.
Câu 98: Lên men m g glucoz v i hi u su t 90%. L ng CO2 sinh ra
c h p th vào dd Ca(OH)2 thu
c
10 g k t t a và kh i l ng dd gi m 3,4 g. Giá tr c a m là
A. 30.
B. 15.
C. 17.
D. 34.
Câu 99: Cho 10kg glucoz ch a 10% t p ch t, lên men thành ancol etylic. Trong quá trình ch bi n, ancol b
hao h t 5%. Kh i l ng ancol etylic thu
c b ng bao nhiêu?
A. 4,65kg.
B. 4,37kg.
C. 6,84kg.
D. 5,56kg.
ch p
Câu 100: Cho m g tinh b t lên men thành ancol etylic v i hi u su t 81%. Toàn b l ng CO2 sinh ra
th hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, thu
c 550 g k t t a và dd X. Ðun k dd X thu thêm
c 100 g k t t a. Giá
tr c a m là
A. 650.
B. 750.
C. 550.
D. 810.

---

CM

TÔI ---

Thành qu : úng ...../55 câu.
RÚT KINH NGHI M
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

20

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

NGÀY TH

HÔI R I . Ft Tài D

NH T - LÀM

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

T T NGHI P - M C TIÊU 20 PHÚT XONG

Câu 1: Thu phân phenyl axetat trong dung d ch NaOH d thu
c các s n ph m h u c là
A. axit axetic và phenol .
B. natri axetat và phenol.
C. natri axetat và natri phenolat.
D. axit axetic và natri phenolat.
Câu 2: Ph n ng hoá h c x y ra trong tr ng h p nào sau ây thu n ngh ch?
A. un h n h p g m axit axetic và ancol etylic.
B. Axit axetic tác d ng v i axetilen.
C. Thu phân phenyl axetat trong môi tr ng axit.
D. thu phân etyl axetat trong môi tr ng baz .
Câu 3: S l ng este ng phân c u t o c a nhau ng v i công th c phân t C4H8O2 là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 4: Cacbohidrat dang polime là
A. glucoz .
B. saccaroz .
C. xenluloz .
D. fructoz .
Câu 5: Dung d ch làm qu tím chuy n sang màu h ng là
A. anilin.
B. axit 2- amino axetic.
C. metyl amin.
D. axit glutamic.
Câu 6: Polime b thu phân cho -amino axit là
A. polistiren.
B. polipeptit.
C. nilon-6,6.
D. polisaccarit.
Câu 7: Cho ch t X có công th c phân t C4H8O2 tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có công th c
phân t C2H3O2Na. Công th c c a X là
A. HCOOC3H7.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC3H5.
3+
6
Câu 8: C u hình electron c a cation R có phân l p ngoài cùng là 2p . Nguyên t R là
A. S.
B. Al.
C. N.
D. Mg.
Câu 9: Cho dãy các kim lo i: Al, Cr, Hg, W. Hai kim lo i có nhi t
nóng ch y th p nh t và cao nh t t ng
ng là
A. Hg, Al.
B. Al, Cr.
C. Hg, W.
D. W, Cr.
Câu 10: Công th c c a th ch cao s ng là
A. CaSO4.
B. CaSO4.2H2O.
C. CaSO4.H2O.
D. 2CaSO4.2H2O.
Câu 11: S c 8,96 lít khí CO2 ( ktc) vào dung d ch có ch a 0,25 mol Ca(OH)2. S gam k t t a thu
c là
A. 25gam.
B. 10gam.
C. 12gam.
D. 40gam.
Câu 12: Nhôm không tan trong dung d ch
D. Na2SO4.
A. HCl.
B. NaOH.
C. NaHSO4.
Câu 13: Cho h n h p kim lo i g m 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác d ng v i n c d . Sau khi các ph n ng x y
ra hoàn toàn kh i l ng ch t r n còn l i là
A. 2,7gam.
B. 2,3gam.
C. 4,05gam.
D. 5,0 gam.
Câu 14: H n h p X g m 3 oxit có s mol b ng nhau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho m gam h n h p X tác d ng v i
dung d ch HNO3 (d ), thu
c dung d ch Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch NaOH loãng (d ), thu
c 4,28
gam k t t a nâu . Giá tr c a m là
A. 2,32.
B. 3,09.
C. 4,64.
D. 4,8.
2+
Câu 15: C u hình electron c a ion Fe là
A. [Ar] 3d6.
B. [Ar] 3d54s1.
C. [Ar] 3d44s2.
D. [Ar] 3d34s2.
Câu 16: Khi cho dung d ch mu i s t (II) vào dung d ch ki m, cò m t không khí n khi các ph n ng x y ra
hoàn toàn, thu
c h p ch t
A. Fe(OH)2.
B. Fe(OH)3.
C. FeO.
D. Fe2O3.
Câu 17: Kh hoàn toàn h n h p g m m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 b ng CO d
nhi t
cao. Sau ph n ng thu
c 80gam k t t a.
c 33,6 gam ch t r n. D n h n h p khí sau ph n ng vào dung d ch Ca(OH)2 d , thu
Giá tr c a m là
A. 34,88.
B. 36,16.
C. 46,4.
D. 59,2.
Câu 18: Hoà tan phèn chua vào n c thu
c dung d ch có môi tr ng
A. ki m y u.
B. ki m m nh.
C. axit y u.
D. trung tính.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

21


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 19: Cho dãy kim lo i: Zn, Fe, Cr. Th t gi m d n
ho t ng hoá h c c a các kim lo i t trái sang ph i
trong dãy là
A. Zn, Fe, Cr.
B. Fe, Zn, Cr.
C. Zn, Cr, Fe.
D. Cr, Fe, Zn.
Câu 20: Cách b o qu n th c ph m (th t, cá ) an toàn là s d ng
A. fomon.
B. phân m.
C. n c á.
D. n c vôi.
Câu 21: Cho dãy các ch t: FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3. S ch t trong dãy b oxi hoá b i dung d ch H2SO4
c, nóng là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 22: Amiloz
c t o thành t các g c
A. -glucoz .
B. -glucoz .
C. - fructoz .
D. -fructoz .
Câu 23: Khi t cháy 13,5 gam m t amin n ch c gi i phóng 3,36 lít N2 ( ktc). Công th c phân t c a amin
ó là
A. CH5N.
B. C3H9N.
C. C2H7N.
D. C3H7N.
Câu 24: Cho Cu tác d ng v i dung d ch h n h p g m NaNO3 và H2SO4 loãng gi i phóng khí X ( không màu,
d hoá nâu trong không khí). Khí X là
A. NO.
B. NH3.
C. N2O.
D. NO2.
Câu 25: Kim lo i không kh
c n c nhi t
th ng là
A. Na.
B. Ca.
C. Be.
D. Cs.
Câu 26: Cho dãy các ch t: CH3-NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Ch t có l c baz nh nh t trong dãy là
A. CH3-NH2.
B. NH3.
C. C6H5NH2.
D. NaOH.
Câu 27: Không nên dùng xà phòng gi t r a trong n c ch a nhi u ion
A. Ca2+.
B. Na+.
C. NH 4
D. Cl-.
Câu 28: Ch t tác d ng v i Cu(OH)2 t o s n ph m có màu tím là
A. andehyt axetic.
B. tinh b t.
C. xenluloz .
D. peptit.
Câu 29: Các s oxi hoá ph bi n c a crom trong các h p ch t là
A. +2, +4, +6.
B. +2, +3, +6.
C. +1, +2, +6.
D. +3, +4, +6.
Câu 30: Ch t không có tính ch t l ng tính là
A. Al(OH)3.
B. Al2O3.
C. NaHCO3.
D. ZnSO4.
Câu 31: Tính ch t hóa h c c tr ng c a Fe là
A. tính kh .
B. tính oxi hoá.
C. tính axit.
D. tính baz .
Câu 32: Khi i n phân NaCl nóng ch y, catot x y ra
A. s kh ion Cl-.
B. s oxi hoá ion Cl-.
+
C. s kh ion Na .
D. s oxi hoá ion Na+.
Câu 33: Khi cho glyxin tác d ng v i dung d ch ch t X th y có khí N2
c gi i phóng. Ch t X là
C. HNO3.
D. NaOH.
A. HCl.
B. NaNO3.
Câu 34: Cho 4,6 gam kim lo i ki m M tác d ng v i l ng n c (d ) sinh ra 2,24 lít H2 ( ktc). Kim lo i M là
A. K.
B. Na.
C. Li.
D. Cs.
Câu 35: Cho dãy các ch t: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3. S ch t trong dãy khi tác d ng v i dung d ch
HNO3 loãng sinh ra s n ph m khí ( ch a nit ) là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 36: Cho 5,5 gam h n h p g m hai kim lo i Al và Fe vào dung d ch HCl (d ), thu
c 4,48 lít khí H2
( ktc). Kh i l ng c a Al và Fe trong h n h p l n l t là
A. 2,7gam và 2,8gam.
B. 2,8gam và 2,7gam.
C. 2,5gam và 3,0gam.
D. 3,5gam và 2,0gam.
Câu 37: T lapsan thu c lo i t
A. poliamit.
B. polieste.
C. poliete.
D. vinylic.
Câu 38: Dung d ch làm qu tím chuy n sang xanh là
A. Na2CO3.
B. NaNO3.
C. NaHSO4.
D. NaCl.
Câu 39: Oxi hoá NH3 b ng CrO3 sinh ra N2, H2O và Cr2O3. S phân t NH3 tác d ng v i m t phân t CrO3 là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 40: M t h p ch t c a crom có kh n ng làm b c cháy S, C, P, C2H5OH khi ti p xúc v i nó. H p ch t ó là
A. CrO3.
B. Cr2O3.
C. Cr(OH)3.
D. Cr2(SO4)3.
22

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 41: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 ph n ng h t v i dung d ch NaOH (d ), un nóng. Kh i l ng mu i
CH3COONa thu
c là
A. 16,4gam.
B. 12,3gam.
C. 4,1gam.
D. 8,2gam.
Câu 42: Cho 0,12 mol anilin (C6H5NH2) tác d ng v a
v i axit HCl. Kh i l ng mu i phenylamoniclorua (
C6H5NH3Cl) thu
c là
A. 25,900 gam.
B. 6,475 gam.
C. 12,95 gam.
D. 15,54 gam.
Câu 43: Canxi hi roxit (Ca(OH)2) còn g i là
A. th ch cao.
B. á vôi.
C. th ch ca s ng.
D. vôi tôi.
Câu 44: Hai ch t nào sau ây u là hi roxit l ng tính ?
A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3
B. Cr(OH)3 và Al(OH)3
C. NaOH và Al(OH)3
D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3
Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 12,15 gam Al b ng dung d ch HNO3 (loãng, d ), thu
c V lít khí NO (s n ph m
kh duy nh t,
ktc). Giá tr c a V là
A. 10,08.
B. 4,48.
C. 3,36.
D. 8,96.
Câu 46: Kim lo i Fe ph n ng
c v i dung d ch nào sau ây t o thành mu i s t (III)?
A. Dung d ch HNO3 (loãng, d ).
B. Dung d ch H2SO4 (loãng).
C. Dung d ch HCl.
D. Dung d ch CuSO4.
Câu 47: Cho CH3COOCH3 vào dung d ch NaOH ( un nóng), sinh ra các s n ph m là
A. CH3COONa và CH3COOH.
B. CH3COONa và CH3OH.
D. CH3OH và CH3COOH.
C. CH3COOH và CH3ONa.
Câu 48: Thành ph n chính c a qu ng boxit là
A. FeCO3.
B. Al2O3.2H2O.
C. FeS2.
D. Fe3O4.
Câu 49: Cho 15,0 gam h n h p X g m Fe và Cu ph n ng v i dung d ch HCl loãng (d ), n khi ph n
ng x y ra hoàn toàn thu
c 3,36 lít khí H2 ( ktc). Kh i l ng c a Cu trong 10,0 gam h n h p X là
A. 6,6 gam.
B. 8,4 gam.
C. 4,4 gam.
D. 9,6 gam.
Câu 50: Ch t X tác d ng v i dung d ch HCl. Khi ch t X tác d ng v i dung d ch Ca(OH)2 sinh ra k t t a. Ch t
X là
B. CaCO3.
C. Ca(HCO3)2.
D. BaCl2.
A. AlCl3.
--- M

H I R I ---

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

23


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n

bám sát 7, 8 i m - 2017

NGÀY TH NH T
ÁP ÁN
T T NGHI P
Câu 1: Thu phân phenyl axetat trong dung d ch NaOH d thu
c các s n ph m h u c là
A. axit axetic và phenol .
B. natri axetat và phenol.
C. natri axetat và natri phenolat.
D. axit axetic và natri phenolat.
Câu 2: Ph n ng hoá h c x y ra trong tr ng h p nào sau ây thu n ngh ch?
A. un h n h p g m axit axetic và ancol etylic.
B. Axit axetic tác d ng v i axetilen.
C. Thu phân phenyl axetat trong môi tr ng axit.
D. thu phân etyl axetat trong môi tr ng baz .
Câu 3: S l ng este ng phân c u t o c a nhau ng v i công th c phân t C4H8O2 là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 4: Cacbohidrat dang polime là
A. glucoz .
B. saccaroz .
C. xenluloz .
D. fructoz .
Câu 5: Dung d ch làm qu tím chuy n sang màu h ng là
A. anilin.
B. axit 2- amino axetic.
C. metyl amin.
D. axit glutamic.
Câu 6: Polime b thu phân cho -amino axit là
A. polistiren.
B. polipeptit.
C. nilon-6,6.
D. polisaccarit.
Câu 7: Cho ch t X có công th c phân t C4H8O2 tác d ng v i dung d ch NaOH sinh ra ch t Y có công th c
phân t C2H3O2Na. Công th c c a X là
A. HCOOC3H7.
B. C2H5COOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC3H5.
3+
6
Câu 8: C u hình electron c a cation R có phân l p ngoài cùng là 2p . Nguyên t R là
A. S.
B. Al.
C. N.
D. Mg.
Câu 9: Cho dãy các kim lo i: Al, Cr, Hg, W. Hai kim lo i có nhi t
nóng ch y th p nh t và cao nh t t ng
ng là
A. Hg, Al.
B. Al, Cr.
C. Hg, W.
D. W, Cr.
Câu 10: Công th c c a th ch cao s ng là
A. CaSO4.
B. CaSO4.2H2O.
C. CaSO4.H2O.
D. 2CaSO4.2H2O.
Câu 11: S c 8,96 lít khí CO2 ( ktc) vào dung d ch có ch a 0,25 mol Ca(OH)2. S gam k t t a thu
c là
A. 25gam.
B. 10gam.
C. 12gam.
D. 40gam.
Câu 12: Nhôm không tan trong dung d ch
A. HCl.
B. NaOH.
C. NaHSO4.
D. Na2SO4.
Câu 13: Cho h n h p kim lo i g m 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác d ng v i n c d . Sau khi các ph n ng x y
ra hoàn toàn kh i l ng ch t r n còn l i là
A. 2,7gam.
B. 2,3gam.
C. 4,05gam.
D. 5,0 gam.
Câu 14: H n h p X g m 3 oxit có s mol b ng nhau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho m gam h n h p X tác d ng v i
dung d ch HNO3 (d ), thu
c dung d ch Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch NaOH loãng (d ), thu
c 4,28
gam k t t a nâu . Giá tr c a m là
A. 2,32.
B. 3,09.
C. 4,64.
D. 4,8.
Câu 15: C u hình electron c a ion Fe2+ là
A. [Ar] 3d6.
B. [Ar] 3d54s1.
C. [Ar] 3d44s2.
D. [Ar] 3d34s2.
Câu 16: Khi cho dung d ch mu i s t (II) vào dung d ch ki m, cò m t không khí n khi các ph n ng x y ra
hoàn toàn, thu
c h p ch t
A. Fe(OH)2.
B. Fe(OH)3.
C. FeO.
D. Fe2O3.
Câu 17: Kh hoàn toàn h n h p g m m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 b ng CO d
nhi t
cao. Sau ph n ng thu
c 80gam k t t a.
c 33,6 gam ch t r n. D n h n h p khí sau ph n ng vào dung d ch Ca(OH)2 d , thu
Giá tr c a m là
A. 34,88.
B. 36,16.
C. 46,4.
D. 59,2.
Câu 18: Hoà tan phèn chua vào n c thu
c dung d ch có môi tr ng
A. ki m y u.
B. ki m m nh.
C. axit y u.
D. trung tính.
24

S pv

ích r i. C lên nào!!!


Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)

-

Fb: https://www.facebook.com/Neil.ping

Câu 19: Cho dãy kim lo i: Zn, Fe, Cr. Th t gi m d n
ho t ng hoá h c c a các kim lo i t trái sang ph i
trong dãy là
A. Zn, Fe, Cr.
B. Fe, Zn, Cr.
C. Zn, Cr, Fe.
D. Cr, Fe, Zn.
Câu 20: Cách b o qu n th c ph m (th t, cá ) an toàn là s d ng
A. fomon.
B. phân m.
C. n c á.
D. n c vôi.
Câu 21: Cho dãy các ch t: FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3. S ch t trong dãy b oxi hoá b i dung d ch H2SO4
c, nóng là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 22: Amiloz
c t o thành t các g c
A. -glucoz .
B. -glucoz .
C. - fructoz .
D. -fructoz .
Câu 23: Khi t cháy 13,5 gam m t amin n ch c gi i phóng 3,36 lít N2 ( ktc). Công th c phân t c a amin
ó là
A. CH5N.
B. C3H9N.
C. C2H7N.
D. C3H7N.
Câu 24: Cho Cu tác d ng v i dung d ch h n h p g m NaNO3 và H2SO4 loãng gi i phóng khí X ( không màu,
d hoá nâu trong không khí). Khí X là
A. NO.
B. NH3.
C. N2O.
D. NO2.
Câu 25: Kim lo i không kh
c n c nhi t
th ng là
A. Na.
B. Ca.
C. Be.
D. Cs.
Câu 26: Cho dãy các ch t: CH3-NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Ch t có l c baz nh nh t trong dãy là
A. CH3-NH2.
B. NH3.
C. C6H5NH2.
D. NaOH.
Câu 27: Không nên dùng xà phòng gi t r a trong n c ch a nhi u ion
A. Ca2+.
B. Na+.
C. NH 4
D. Cl-.
Câu 28: Ch t tác d ng v i Cu(OH)2 t o s n ph m có màu tím là
A. andehyt axetic.
B. tinh b t.
C. xenluloz .
D. peptit.
Câu 29: Các s oxi hoá ph bi n c a crom trong các h p ch t là
A. +2, +4, +6.
B. +2, +3, +6.
C. +1, +2, +6.
D. +3, +4, +6.
Câu 30: Ch t không có tính ch t l ng tính là
A. Al(OH)3.
B. Al2O3.
C. NaHCO3.
D. ZnSO4.
Câu 31: Tính ch t hóa h c c tr ng c a Fe là
A. tính kh .
B. tính oxi hoá.
C. tính axit.
D. tính baz .
Câu 32: Khi i n phân NaCl nóng ch y, catot x y ra
B. s oxi hoá ion Cl-.
A. s kh ion Cl-.
+
C. s kh ion Na .
D. s oxi hoá ion Na+.
Câu 33: Khi cho glyxin tác d ng v i dung d ch ch t X th y có khí N2
c gi i phóng. Ch t X là
A. HCl.
B. NaNO3.
C. HNO3.
D. NaOH.
Câu 34: Cho 4,6 gam kim lo i ki m M tác d ng v i l ng n c (d ) sinh ra 2,24 lít H2 ( ktc). Kim lo i M là
A. K.
B. Na.
C. Li.
D. Cs.
Câu 35: Cho dãy các ch t: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3. S ch t trong dãy khi tác d ng v i dung d ch
HNO3 loãng sinh ra s n ph m khí ( ch a nit ) là
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 36: Cho 5,5 gam h n h p g m hai kim lo i Al và Fe vào dung d ch HCl (d ), thu
c 4,48 lít khí H2
( ktc). Kh i l ng c a Al và Fe trong h n h p l n l t là
A. 2,7gam và 2,8gam.
B. 2,8gam và 2,7gam.
C. 2,5gam và 3,0gam.
D. 3,5gam và 2,0gam.
Câu 37: T lapsan thu c lo i t
A. poliamit.
B. polieste.
C. poliete.
D. vinylic.
Câu 38: Dung d ch làm qu tím chuy n sang xanh là
A. Na2CO3.
B. NaNO3.
C. NaHSO4.
D. NaCl.
Câu 39: Oxi hoá NH3 b ng CrO3 sinh ra N2, H2O và Cr2O3. S phân t NH3 tác d ng v i m t phân t CrO3 là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 40: M t h p ch t c a crom có kh n ng làm b c cháy S, C, P, C2H5OH khi ti p xúc v i nó. H p ch t ó là
A. CrO3.
B. Cr2O3.
C. Cr(OH)3.
D. Cr2(SO4)3.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c .

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×