Tải bản đầy đủ

0 14 về ĐÍCH NHỮNG bước CHẠY CUỐI CÙNG

D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

22.6.2017

V

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

ÍCH CU I - HÓA 12 - NH NG V N

-

LÝ THUY T C

S u t m và biên so n

B N NH T


Bình t nh, không run s .
ng quan tâm m i th xung quanh, hãy chi n th ng chính mình!

V n

1: Test nhanh các khái ni m

Câu 1: Th nào là h p ch t h u c a ch c?
Câu 2: Th nào là h p ch t h u c t p ch c?
Câu 3: Ch t d o, t , cao su
c g i chung là gì?
Câu 4: Este là gì?
Câu 5: Ch t béo là gì?
Câu 6: Cacbohi rat là gì?
Câu 7: Amin là gì?
Câu 8: Aminoaxit là gì?
Câu 9: Peptit là gì?
Câu 10: Liên k t peptit là gì?
Câu 11: Polime là gì?
Câu 12: H p kim là gì?
Câu 13: Th nào là s n mòn kim lo i?
Câu 14: N c c ng là gì?
Câu 15: Th nào là s ô nhi m môi tr ng nói chung? Th nào là s ô nhi m môi tr
môi tr ng n c? (không nh rõ c ng không sao, tham kh o bi t thêm).
Hãy xem áp án bên d
Tr l i v n

i nhé! M i chuy n

ng không khí; ô nhi m

u n, không sao âu!

1:

Câu 1: Th nào là h p ch t h u c a ch c?
Tr l i: là h p ch t h u c ch có m t lo i nhóm ch c trong phân t và có t 2 nhóm ch c tr lên.
Câu 2: Th nào là h p ch t h u c t p ch c?
Tr l i: là h p ch t h u c có t 2 nhóm ch c khác nhau tr lên.


Câu 3: Ch t d o, t , cao su
c g i chung là gì?
Tr l i:
c g i chung là v t li u polime.
Câu 4: Este là gì?
Tr l i: khi thay th -OH nhóm caboxyl c a axit cacboxylic b ng nhóm OR thì
c este.
Câu 5: Ch t béo là gì?
Tr l i: là trieste c a glixerol v i axit béo.
Câu 6: Cacbohi rat là gì?
Tr l i: là nh ng h p ch t h u c t p ch c và th ng có công th c chung là Cn(H2O)m.
Câu 7: Amin là gì?
Tr l i: khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 b ng g c hi rocacbon ta thu
c amin.
Câu 8: Aminoaxit là gì?
Tr l i: là h p ch t h u c t p ch c, phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).
Câu 9: Peptit là gì?
Tr l i: là lo i h p ch t h u c t 2 n 50 g c -amino axit liên k t v i nhau b i các liên k t peptit.
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

1


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Câu 10: Liên k t peptit là gì?
Tr l i: là liên k t CO-NHc hình thành gi a hai n v -amino axit. Nhóm CO-NH- gi a hai
n v -amino axit
c g i là nhóm peptit.
Câu 11: Polime là gì?
Tr l i: là nh ng h p ch t có phân t kh i r t l n do nhi u n v c s (g i là m t xích) liên k t v i
nhau t o nên.
M r ng: polime có d ng: (m t xích)n trong ó n g i là h s polime hóa hay polime hóa.
Câu 12: H p kim là gì?
Tr l i: là v t li u kim lo i có ch a m t kim lo i c b n và m t s kim lo i ho c phi kim khác.
Câu 13: Th nào là s n mòn kim lo i?
Tr l i: là s phá h y kim lo i ho c h p kim do tác d ng c a các ch t trong môi tr ng xung quanh.
Câu 14: N c c ng là gì?
Tr l i: là n c ch a nhi u ion Ca2+, Mg2+.
Câu 15: Th nào là s ô nhi m môi tr ng nói chung? Th nào là s ô nhi m môi tr ng không khí; ô nhi m
môi tr ng n c? (không nh rõ c ng không sao, tham kh o bi t thêm)
Tr l i:
- Ô nhi m môi tr ng là s làm thay i tính ch t c a môi tr ng, vi ph m tiêu chu n môi tr ng.
- Ô nhi m môi tr ng không khí là s có m t c a các ch t l ho c s bi n i quan tr ng trong thành
ph n không khí.
- Ô nhi m môi tr ng n c là s thay i thành ph n và tính ch t c a n c gây nh h ng n ho t ng
s ng bình th ng c a con ng i và sinh v t.
V n 2: Test nhanh câu h i li t kê
Câu 16: Nh ng t có thành ph n nguyên t N trong phân t ?
Câu 17: Lo i t nào ã h c không ch a nguyên t N trong phân t ?
Câu 18: T p h p ch t d o? Ph

ng pháp i u ch t

ng ng c a m i polime?

Câu 19: Li t kê nh ng lo i t nhân t o ã h c?
Câu 20: T p h p các polime trùng h p?
Câu 21: T p h p các polime trùng ng ng?
Câu 22: Polime ch b th y phân trong môi tr
Câu 23: Polime b th y phân trong c môi tr

ng axit?
ng axit và baz ?

Câu 24: T p h p nh ng ch t làm m t màu dung d ch n
Câu 25: T p h p kim lo i ch

c i u ch b ng ph

c brom (ch

ng trình 12 c b n).

ng pháp i n phân nóng ch y?

Câu 26: Công th c chung phèn nhôm?
Câu 27: Ph n ng dùng

thu h i th y ngân

Câu 28: Các ph n ng màu c n nh ? (ch

c?

ng trình 12 c b n).

Câu 29: Các khí là nguyên nhân ch y u gây ra hi n t
Câu 30: Các ion là tác nhân gây ô nhi m ngu n n
2

Group:

ng hi u ng nhà kính? Hi n t

ng m a axit?

c?

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

Tr l i v n

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

2:

Câu 16: Nh ng t có thành ph n nguyên t N trong phân t ?
Tr l i:
T poliamit : T nilon (6, 7, 6-6); t t m; len (lông c u).
T olon (t vinylic).
Câu 17: Lo i t nào ã h c không ch a nguyên t N trong phân t ?
Tr l i: ó là t lapsan.
Câu 18: T p h p ch t d o? Ph ng pháp i u ch t ng ng c a m i polime?
Tr l i: PE, PVC, PMM, PPF.
T tc
u
c i u ch b ng ph ng pháp trùng h p, tr PPF ( i u ch b ng ph ng pháp trùng
ng ng).
Câu 19: Li t kê nh ng lo i t nhân t o ã h c?
Tr l i: T nhân t o hay bán t ng h p: g m t visco và t xenluloz axetat (hai t này u có ngu n g c
t xenluloz ).
Câu 20: T p h p các polime trùng h p?
Tr l i: t nitron (olon); t t c các lo i các su và m t s ch t d o k trên.
Câu 21: T p h p các polime trùng ng ng?
Tr l i: PPF; poliamit (nilon 6, 7, 6-6); polieste (t lapsan).
Câu 22: Polime ch b th y phân trong môi tr ng axit?
Tr l i: tinh b t, xenluloz .
Câu 23: Polime b th y phân trong c môi tr ng axit và baz ?
Tr l i: poliamit và poli este.
Câu 24: T p h p nh ng ch t làm m t màu dung d ch n

c brom (ch

ng trình 12 c b n).

Tr l i: este c a axit fomic có d ng HCOOR; este không no còn liên k t C,C ; glucoz ; anilin.
Câu 25: T p h p kim lo i ch
c i u ch b ng ph ng pháp i n phân nóng ch y?
Tr l i: IA, IIA, và Al (riêng Al là i n phân nóng ch y Al2O3; còn l i thông th ng là i n phân nóng
ch y mu i clorua).
Câu 26: Công th c chung phèn nhôm?
Tr l i: công th c chung M2SO4. Al2(SO4)3.24H2O. Trong ó: M có th là Li+, Na+, K+, NH4+.
N u M là K+ thì g i ó là phèn chua?
Câu 27: Ph n ng dùng thu h i th y ngân c?
Tr l i: Hg + S
HgS.
L u ý: ph n ng này di n ra ngay nhi t th ng. M t s ph n ng khác c a kim lo i v i phi kim mà
di n ra ngay nhi t
th ng c n l u ý nhé:
nhieät ñoä thöôøng
Al + Cl2
(nhôm t b c cháy khi ti p xúc v i khí clo).
nhieät ñoä thöôøng
Li + N2
Li3N.
nhieät ñoä thöôøng
IA + O2 và Cl2
Mg + O2 nhieät ñoä thöôøng
Crom: khi tác d ng v i phi kim nhi t th ng crom ch tác d ng v i flo. nhi t cao, crom tác
d ng v i oxi, clo, l u hu nh, ...
Câu 28: Các ph n ng màu c n nh ? (ch ng trình 12 c b n).
Tr l i:
Amin, aminoaxit + qu tím
? (chú ý: anilin và aminoaxit có s nhóm NH2 = s nhóm COOH
coi nh không làm i màu qu tím).
Tinh b t + I2
màu xanh tím
Peptit, protein + Cu(OH)2
màu tím (peptit ph i t 2 liên k t peptit tr lên).
K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

3


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Protein (ví d : anbumin hay lòng tr ng tr ng) + HNO3
k t t a vàng
Anilin + Br2
k t t a tr ng
2Cân b ng: C2O7 + H2O
2CrO42- + 2H+
thêm H+ vào mu i CrO42- thì vàng sang da cam.
(da cam)
(vàng)
Câu 29: Các khí là nguyên nhân ch y u gây ra hi n t ng hi u ng nhà kính? Hi n t
Tr l i:
Hi u ng nhà kính: ch y u gây ra b i CO2.
Hi n t ng m a axit: NO2, SO2, ...
Câu 30: Các ion là tác nhân gây ô nhi m ngu n n c?
Tr l i:
Các ion c a kim lo i: Hg, As, Pb, Cu, Mn, Sb, ...
Các anion: NO3-, PO43-, SO42-, ...

ng m a axit?

V n 3: Phân tích tính úng sai
Câu 31: Polime chia ra g m 2 lo i: polime thiên nhiên và polime t ng h p?
Câu 32: Cao su buna-N; cao su buna-S l n l

t ch a nguyên t nit và l u hu nh trong phân t ?

Câu 33: Trong n mòn i n hóa kim lo i m nh h n b n mòn và óng vai trò là c c d
Câu 34: H p kim
Câu 35:

nhi t

ng thau (Cu

Zn)

ng (Anot).

trong không khí m không b n mòn i n hóa).

cao, t t c các kim lo i ki m th

u tác d ng

cv in

c.

Câu 36: Phenyl axetat có công th c c u t o thu g n là CH3COOCH2C6H5.
Câu 37: Khi th y phân ch t béo trong môi tr
Câu 38: Ch t béo r n + H2

Ni, t 0

ng axit ho c baz luôn thu

c glixerol.

ch t béo l ng.

Câu 39: Trong phân t c a axit béo, s nguyên t Cacbon luôn là s ch n.
Câu 40: Khi t cháy h p ch t h u c ch a C, H, O trong phân t mà s mol O2 ph n ng b ng s mol CO2 thì
ta luôn có công th c chung c a h p ch t h u c ó là Cn(H2O)m.

Tr l i v n

3:

Câu 31: Polime chia ra g m 2 lo i: polime thiên nhiên và polime t ng h p?
Tr l i: Sai. G m polime thiên nhiên và polime hóa h c (hóa h c l i g m t ng h p và bán t ng h p).
Câu 32: Cao su buna-N; cao su buna-S l n l t ch a nguyên t nit và l u hu nh trong phân t ?
Tr l i: úng m t n a.
Cao su buna-N: khi ng trùng h p buta-1,3- ien v i acrilonnitrin CH2=CH-CN có xúc tác Na
thành
ph n có: C, H, N.
Cao su buna-S: khi ng trùng h p buta-1,3- ien v i stiren C6H5CH=CH2 có xúc tác Na
thành ph n
có: C, H.
4

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

-

S u t m và biên so n

Câu 33: Trong n mòn i n hóa kim lo i m nh h n b n mòn và óng vai trò là c c d ng (Anot).
Tr l i: Không chính xác. Ch c ch n kim lo i m nh h n luôn b n mòn tr c, và nó óng vai trò làm
anot ( i n c c âm).
Câu 34: H p kim ng thau (Cu Zn) trong không khí m không b n mòn i n hóa).
Tr l i: Sai. Zn b n mòn i n hóa.
Câu 35: nhi t cao, t t c các kim lo i ki m th
u tác d ng
c v i n c.
Tr l i: Sai. Nh r ng Be không kh
c n c nhi t cao.
Câu 36: Phenyl axetat có công th c c u t o thu g n là CH3COOCH2C6H5.
Tr l i: Sai. úng ph i là: CH3COOC6H5. Còn c u t o CH3COOCH2C6H5 có tên là benzyl axetat (este
này có mùi th m c a hoa nhài).
Ti n th : este có th m c a chu i chín ó là: iso amylaxetat (CH3COOCH2CH2CH(CH3)2).
Câu 37: Khi th y phân ch t béo trong môi tr ng axit ho c baz luôn thu
c glixerol.
Tr l i: Chính xác.
Câu 38: Ch t béo r n + H2 Ni, t
ch t béo l ng.
Tr l i: Sai. Ng c l i m i úng: Ch t béo l ng + H2 Ni, t
ch t béo r n
0

0

T duy ch t béo l ng là nh ng ch t béo không no, còn liên k t C, C .
Câu 39: Trong phân t c a axit béo, s nguyên t Cacbon luôn là s ch n.
Tr l i: chính xác. Ví d axit panmitic: C15H31COOH.
Câu 40: Khi t cháy h p ch t h u c ch a C, H, O trong phân t mà s mol O2 ph n ng b ng s mol CO2 thì
ta luôn có công th c chung c a h p ch t h u c ó là Cn(H2O)m.
Tr l i: chính xác.
H qu : t ây ch c ch n khi t cháy cacbohi rat các em thành l p công th c nh th này nhé, s r t
hi u qu
y. Ho c b o cho este n ho c hai ch c, ...mà khi t cháy s mol CO2 thu
c b ng s mol O2
ph n ng. Các em n u t công th c chung ki u này thì nh m ra este là r t nhanh.

V n

4: Các c s c a ph n ng

Câu 41: Ph n ng th y phân este x y ra trong môi tr

ng nào?

Câu 42: Ph n ng th y phân cacbohi rat x y ra trong môi tr

ng nào?

Câu 43: T i sao poliamit và polieste kém b n trong xà phòng có
Câu 44: Khái ni m và i u ki n
Câu 45: Chi u h

th c hi n ph n ng nhi t luy n?

ng x y ra ph n ng oxi hóa

Câu 46: Nguyên t c

gi m tính c ng c a n

Câu 47: T i sao Cu l i tan

ki m cao?

kh ?
c?

c trong h n h p dung d ch HCl và KNO3?

Câu 48: T i sao m t s ch t nh Al, BaCl2 l i tác d ng

c v i dung d ch KHSO4?

Câu 49: Cho dung d ch FeCl3 vào dung d ch metyl amin thu

c k t t a nâu

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

?

5


Ôn lý thuy t, làm

nh nhàng, làm d ng quen thu c, làm l i nhu n nhuy n bám sát 7, 8 i m - 2017

Tr l i v n
4:
Câu 41: Ph n ng th y phân este x y ra trong môi tr ng nào?
Tr l i: X y ra trong môi tr ng axit ho c baz .
Câu 42: Ph n ng th y phân cacbohi rat x y ra trong môi tr ng nào?
Tr l i: Ch x y ra trong môi tr ng axit.
Câu 43: T i sao poliamit và polieste kém b n trong xà phòng có
ki m cao?
Tr l i: Poliamit có nhóm -CO-NH- ; polieste có nhóm -COO- trong môi tr ng ki m chúng d dàng b
th y phân.
Câu 44: Khái ni m và i u ki n th c hi n ph n ng nhi t luy n?
Tr l i: dùng ch t kh nh Al, H2, CO, (C) kh các oxit kim lo i ng sau Al. B n ch t: ch t kh l y
i oxi trong oxit kim lo i t o thành Al2O3, H2O, CO2.
Câu 45: Chi u h ng x y ra ph n ng oxi hóa kh ?
Tr l i: ch t oxi hóa m nh + ch t kh m nh
ch t kh y u + ch t oxi y u.
Câu 46: Nguyên t c gi m tính c ng c a n c?
Tr l i: tìm cách làm gi m n ng c a Ca2+, Mg2+ trong n c c ng.
Câu 47: T i sao Cu l i tan
c trong h n h p dung d ch HCl và KNO3?
Tr l i: Nh r ng dung d ch ch a H+, NO3- thì th hi n tính oxi hóa m nh t ng t nh axit HNO3 loãng
nh , oxi hóa
c h u h t các ch t kh (tr Au, Pt).
Câu 48: T i sao m t s ch t nh Al, BaCl2 l i tác d ng
c v i dung d ch KHSO4?
Tr l i: Nh r ng HSO4- có tính axit m nh t ng t nh axit HCl, nó phân li ra H+ và SO42-. OK ch a?
Câu 49: Cho dung d ch FeCl3 vào dung d ch metyl amin thu
c k t t a nâu ?
Tr l i: Chính xác. Vì dung d ch metyl amin có tính baz (m nh h n dung d ch NH3) nên ph n ng t o
k t t a t ng t nh FeCl3 + dung d ch NH3 v y.
FeCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O
Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

V n

5: Kim lo i

Câu 50: H n h p dùng
Câu 51: H p kim

hàn

ng ray?

c dùng làm vàng tây?

Câu 52: H p kim siêu nh

c dùng trong k thu t hàng không?

Câu 53: H p kim dùng làm ch t trao
Câu 54: Kim lo i dùng

i nhi t trong m t s lò ph n ng h t nhân?

làm t bào quang i n?

Câu 55: Hai kim lo i ph bi n nh t?
Câu 56: Qu ng giàu s t nh t?
Câu 57:

ng d ng c a NaOH?

Câu 58: Mu i

c ng d ng ch thu c au d dày?

Câu 59: M t s

ng d ng c a phèn chua?

Câu 60: M t s

ng d ng c a Al2O3?

6

Group:

CM

TÔI - M

HÔI R I . Ft Tài D

ng (SS)


D

ng Ti n Tài (Gv. THPT Sáng S n - V nh Phúc)

-

https://www.facebook.com/Neil.ping

Tr l i v n
5:
Câu 50: H n h p dùng hàn
ng ray?
Tr l i: Al và Fe2O3. Xem SGK 12 c b n trang 122.
Câu 51: H p kim
c dùng làm vàng tây?
Tr l i: Ag Cu.
Câu 52: H p kim siêu nh
c dùng trong k thu t hàng không?
Tr l i: Li Al.
Câu 53: H p kim dùng làm ch t trao i nhi t trong m t s lò ph n ng h t nhân?
Tr l i: Na K.
Câu 54: Kim lo i dùng làm t bào quang i n?
Tr l i: Cs.
Câu 55: Hai kim lo i ph bi n nh t?
Tr l i: Nh t Al, nhì Fe.
Câu 56: Qu ng giàu s t nh t?
Tr l i: quang manhetit (Fe3O4).
Câu 57: ng d ng c a NaOH?
Tr l i:
NaOH là hóa ch t quan tr ng, ng hàng th hai sau axit sunfuric.
c dùng
ph m nhu m, t nhân t o, tinh ch qu ng nhôm, ch bi n d u m , ...

-

S u t m và biên so n

n u xà phòng, ch

Câu 58: Mu i
c ng d ng ch thu c au d dày?
Tr l i: mu i NaHCO3. Dùng ch thu c au d dày và dùng làm b t n . (SGK 12 CB

Tr 110).

Câu 59: M t s ng d ng c a phèn chua?
Tr l i:
c dùng trong công nghi p thu c da, công nghi p gi y, ch t c m màu, ch t làm trong n
Câu 60: M t s ng d ng c a Al2O3?
Tr l i:
Trong tinh th Al2O3, n u m t s ion Al3+
c thay b ng Cr3+ ta có h ng ng c dùng làm
chân kính ng h và dùng trong k thu t laze.
Tinh th Al2O3 có l n t p ch t Fe2+, Fe3+ và Ti4+ ta có saphia dùng làm
trang s c.
B t Al2O3 dùng trong công nghi p s n xu t ch t xúc tác cho t ng h p h u c .

Link ngày v

c, ...

trang s c,

ích 14: https://drive.google.com/file/d/0B1qOzE2MqNmeYlUyLURWcHhocHM/view

Link full 14 ngày v

ích: https://drive.google.com/file/d/0B1qOzE2MqNmeZl9idkJhWnk2ZWs/view

L t qua v y r i. Ch a n thì nên xem V
ÍCH NGÀY 14 n a. M i môn dành 30 phút thôi nhé.
Ki m tra t chuông báo th c. i ng s m. Ch
i m cao cho n ngày mai. Chúc thành công!

-D

K nào ch a t ng m c ph i l i l m c ng là k ch a bao gi th làm vi c gì c !

ng Ti n Tài -

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×