Tải bản đầy đủ

413 BT TRAC NGHIEM THE TICH

NG

Th

iD

NGUY N B O V

ai
Ho
c0
1

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ps

/T

ai


Li

eu

On

413 BÀI T P TR C
NGHI M TH TÍCH KH I
CHÓP

SDT: 0946798489

B Ngoong C

S

Gia Lai

ww

w.

fa

ce

bo
ok
.c
om
/

gr

ou

BIÊN T P VÀ S U T M

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

NG

ai
Ho
c0
1

Thanh An
Câu 1: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCD là hình vuông c nh 2a, SD = 4a, SA vuông góc v i m t
ph ng (ABCD). Chi uăcaoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđ dài tính theo a là:
A. 2a
B. 3a 2
C. 2a 3
D. a 6

Câu 2: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCD là hình vuông c nh 2a, SD = 4a, hai m t ph ng (SAC)

iD

và (SCD) cùng vuông góc v i m t ph ng (ABCD). Chi u cao hành chóp S.ABCD là:
A. SA
B. SC
C. SD
D. SB

Câu 3: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăvuôngăc nh 2a, SA = 2a, SA vuông góc v i m t
D.

2a 3
3

eu

On

Th

ph ng (ABCD). Th tích kh i chóp SABCD tính theo a là .
8a 3
6a 3
4a 3
A.
B.
C.
3
3
3

B. SC

C. SB

D. SO

ai

chóp S.ABCD là:
A. SA

Li

Câu 4: Choăhìnhăchópăđ u S.ABCD có AB = 2a, SD = 3a, AC và BD c t nhau t i O. Chi u cao hình

Câu 5: Choăhìnhăchópăđ u S.ABCD có AB = 2a, SD = 3a, AC và BD c t nhau t i O. Chi u cao hình

ps

/T

chópăS.ABCDăcóăđ dài tính theo a là:
A. a 7
B. a 5

C. 2a 2

D. a

ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăthangăvuôngăt i A và D AB = 2a, AD = CD = a.
Di nătíchăđáyăkh i chóp S.ABCD tính theo a là:.
a2
4a 2
3a 2
2
C.
D.
.
A. 3a
B.
2
2
2

bo
ok
.c
om
/

gr

ou

Câu 6:

Câu 7: Cho hình chópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăch nh t AB = a, BC = 2a, SA = 2a, SA vuông
góc v i m t ph ng (ABCD). Th tích kh i chóp SABCD tính theo a là .
8a 3
6a 3
4a 3
A.
B.
C.
3
3
3

D.

2a 3
3

Câu 8: Kh iăchópăS.ABCăcóăđáyăABCălàătamăgiácăđ u c nh 2a, có tr ng tâm là O, SA vuông góc v i
D. SA

fa

ce

m t ph ng (ABC), SB= 2a. Chi u cao kh i chóp S.ABC là:
A. SB
B. SO
C. SC

Câu 9: Kh iăchópăđ u S.ABC AB = 2a, có tr ng tâm là O, SB= 2a. Kho ng cách t Săđ n m t ph ng
B. SO

C. SC

D. SA

ww

w.

(ABC) b ng:
A. SB

1

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

Câu 10: Kh iăchópăS.ABCăcóăđáyăABCălàătamăgiácăđ u c nh 2a, có tr ngătâmălàăO.ăTamăgiácăSABăđ u

ai
Ho
c0
1

và n m trong m t ph ng vuông góc v i m t ph ng (ABC). Chi u cao kh iăchópăS.ABCăcóăđ dài tính
theo a là:
2a
3
B. 2a 3
C. a
D.
A. a 3
3
2

Câu 11: Kh iăchópăS.ABCăcóăđáyăABCălàătamăgiácăđ u c nh 2a, SA vuông góc v i m t ph ng (ABC),
2a 3 3
3

a3 3
3

iD

C.

D.

Th

SA= 2a. Th tích kh i chóp S.ABC tính theo a là:
a3 3
a3 3
A.
B.
6
12

On

Câu 12: Cho kh i t di n ABCD. Phát bi uănàoăsauăđâyăsai?

eu

A. Th tích kh i t di n ABCD b ng m t ph n ba tích kho ng cách t Aăđ n m t ph ng (BCD) v i
di n tích tam giác BCD.

ai

Li

B. Th tích kh i t di n ABCD b ng m t ph n ba tích kho ng cách t Băđ n m t ph ng (ACD) v i
di n tích tam giác ACD.

/T

C. Th tích kh i t di n ABCD b ng m t ph n ba tích kho ng cách t Căđ n m t ph ng (ABD) v i
di n tích tam giác ABD.

ou

ps

D. Th tích kh i t di n ABCD b ng m t ph n ba tích kho ng cách t Dăđ n m t ph ng (ABC) v i
di n tích tam giác ABD.

gr

Câu 13: Cho kh i chóp S.ABC, V là th tích kh i chóp S.ABC, SSAB, SSAC, SSBC, SABC l năl t là di n

C. SSAB 

bo
ok
.c
om
/

tích tam giác SAB, SAC, SBC, ABC. Phát bi uănàoăsauăđâyăsai?
3V
3V
A. d(S,(ABC)) =
B. d(A,(SBC)) =
SABC
SSBC

3V
d ( B, ( SAC ))

1
D. V  SSAC d ( B, ( SAC ))
3

Câu 14: Kh i t di năđ u ABCD c nh 2a có th tích tính theo a là:

ce

a3 3
12

B.

a3 6
12

C.

a3 3
4

D.

a3 3
24

fa

A.

Câu 15: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăch nh t AB = a, BC = 2a, SB = 3a, SA vuông

ww

w.

góc v i m t ph ng (ABCD). Th tích kh i chóp SABCD tính theo a là .
4a 3
4a 3 5
2a 3 5
B.
C.
A.
3
3
3

D. 2a 3
2

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

NG

Câu 16: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăch nh t AB = a, BC = 2a, M t ph ng (SBC) t o

ai
Ho
c0
1

v i m t ph ng (ABCD) m t góc 450. SA vuông góc v i m t ph ng (ABCD). Th tích kh i chóp
SABCD tính theo a là .
4a 3
2a 3
6a 3
A.
B.
C.
D. 2a 3
3
3
3

Câu 17: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăthoiăc nh a, góc ABC b ng 600. SA vuông góc

On

Th

iD

v i m t ph ng (ABCD). SD t o v i m t ph ng (ABCD) m t góc 600. Th tích kh i chóp SABCD tính
theo a là .
3a 3
a3
a3
B.
C.
D. 2a 3
A.
2
2
3

Câu 18: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăthangăvuôngăt i A và D AB = 2a, AD = CD = a.

ai

Li

eu

SA vuông góc v i m t ph ng (ABCD). SB = 3a. Th tích kh i chóp S.ABCD tính theo a là:
3a 3 5
a3 5
a3 5
a3 5
A.
B.
C.
D.
2
2
6
3

Câu 19: Choăhìnhăchópăđ u S.ABCD có AB = 2a, SD t o v i m t ph ng (ABCD) m t góc 600. Th tích
C.

4a 3 6
3

D.

8a 3 6
3

ou

ps

/T

kh i chóp S.ABCD tính theo a là:
a3 6
A. a 3 6
B.
3

Câu 20: Kh iăchópăđ u S.ABCD có các c nhăđ u b ng 3m. Th tích kh i chóp S.ABCD là.
9 2 3
m
2

bo
ok
.c
om
/

B.

gr

A. 9 2m3

C. 27m3

D..

9 2 2
m
2

Câu 21: Kh iăchópăS.ABCDăcóăđáyălàăhìnhăthoi c nh 2a, AC = 2a, SC vuông góc v i m t ph ng
(ABCD), SA = 4a. th tích kh i chóp S.ABCD tính theo a là:
B. 2a 3 3

A. 6a 3

C. 3a 3

D..

a3 3
6

là:
1
4

fa

A.

ce

Câu 22: Kh i chóp S.ABC có M là trungăđi m SC. T s th tích gi a hai kh i chóp S.ABC và SABM
B. 1

C.

1
2

D.2

w.

Câu 23: Kh iăchópăđ u S.ABC, AC = 2a, các m tăbênăđ u t o v i m t ph ngăđáyă(ABC)ăm t góc 600.

ww

Th tích kh i chóp S.ABC tính theo a là:

3

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M
B. 2a 3

C.

a3 3
3

D.

2a 3 3
3

ai
Ho
c0
1

A. a 3 3

Câu 24: Kh i chóp S.ABC có các c nhăSA,ăSB,ăSCăđôiăm t vuông góc v i nhau, SA = 2a, SB = 3a, SC
= 4a. Th tích kh i chóp S.ABC tính theo a là:
B. 12a 3
A. 32a 3

C. 4a 3

D. 8a 3

Câu 25: Kh iăchópăS.ABCăcóăđáyăABCălàătamăgiácăvuôngăcânăt i A, AB = 2a. SA vuông góc v i m t

Th

iD

ph ng (ABC) và SA = 2a. Kh ang cách t Căđ n m t ph ng (SAB) tính theo a b ng:
a
a
a
a
A.
B.
C.
D.
2
2
2
2

On

Câu 26: Kh iăchópăS.ABCăcóăđáyăABCălàătamăgiácăvuôngăt i B, SA = BC = AB = a. SA vuông góc v i

Li

eu

m t ph ng (ABC) và SA = 2a. Th tích kh i chóp S.ABC tính theo a b ng:
a3
a3
a3
B.
C.
A.
4
3
2

D.

a3
6

ai

Câu 27: Kh i t di n ABCD có AD vuông góc v i m t ph ng (ABC). AC = AD = 4cm, AB = 3cm, BC

/T

= 5cm. Th tích kh i t di n ABCD b ng:
B. 16cm3

C. 12cm3

D.

ps

A. 8cm3

16 3
cm
3

gr

B. 12 3m

C. 13 3m

D. 18 3m

bo
ok
.c
om
/

ph ng (SBC) b ng:
A. 9 3m

ou

Câu 28: Kh i chóp S.ABC có th tích là 27m3,ătamăgiácăSBCăđ u c nh 3m. Kho ng cách t Aăđ n m t

Câu 29: Kh iăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăvuôngăc nh a, SA vuông góc v i m tăđáyă(ABCD),ă
SB = 2a. G i M, N l n l tălàătrungăđi m SB và BC. Th tích kh i chóp A.SCNM tính theo a là:
a3 3
a3 3
a3 3
a3 3
A.
B.
C.
D.
24
8
12
16

Câu 30: Kh iăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăthoiăc nh a, BD = a, m t ph ng (SAB) và (SAC)

fa

ce

cùng vuông góc v i m tăđáyă(ABCD),ăSDă=ă2a.ăTh tích kh i chóp S.ABCD tính theo a là:
a3
a3
3a 3
a3 3
A.
B.
C.
D.
2
3
2
3

w.

Câu 31: Kh iăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălà hình vuông c nhăa,ătamăgiácăSADăđ u và n m trong m t
tălàătrungăđi m c a SB, BC, CD. Th tích

ww

ph ng vuông góc v i m tăđáyă(ABCD).ăG i M, N, P l năl
kh i t di n CMND tính theo a là::

4

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

a3
A.
32

B.

a3 3
96

C.

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

a3 3
31

D.

NG

a3 3
53

ai
Ho
c0
1

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P

Câu 32: Kh i t di n ABCD có AD vuông góc v i m t ph ng (ABC). AC = AD = 4cm, AB = 3cm, BC
= 5cm. Kho ng cách t Băđ n m t ph ng (ACD) là:
A. 3cm

B. 6cm

C. 12cm

D.

3
cm
2

iD

Câu 33: Cho hình chóp S.ABCăcóăđáyăABCălàătamăgiácăvuôngăcânăt i B, cóBC = a. M t bên SAC

eu

On

Th

vuông góc v iăđáy,ăcácăm t bên còn l iăđ u t o v i m tăđáyăm t góc 450. Th tích kh i chóp S.ABC
tính theo a là:
a3
a3
a3
a3
B.
C.
D.
A.
24
12
8
6

Câu 34: Kh i chóp S.ABC có c nh SA vuông góc v i m tăđáyă(ABC).ăM t bên (SBC) t o v i m tăđáyă

/T

ai

Li

((ABC) m t góc 600. Bi t SB = SC = BC = a. Th tích kh i chóp S.ABC tính theo a là.
a3 3
a3 3
a3 3
a3 3
A.
B.
C.
D.
.
16
24
32
8

Câu 35: Kh iăchópăS.ABCDăcóăđáyălàăhìnhăbìnhăhành.ăG iăB’,ăD’ăl năl tălàătrungăđi m c a SB, SD.

gr

ou

ps

M t ph ngă(AB’D’)ăc t SC t iăC’.ăT s th tích hai kh iăchópăS.AB’C’D’ăvàăS.ăABCD là.
1
1
1
1
B.
C.
D.
A.
12
8
4
6

bo
ok
.c
om
/

Câu 36: ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăch nh t v i AB = a, AD  a 2 , SA = a và SA
 (ABCD). G i M, N l năl tălàătrungăđi m c aăADăvàăSC,ăIălàăgiaoăđi m c a BM và AC. Th tích
kh i t di n ANIB tính theo a là:
a3 2
a3 2
A.
B.
72
32

.
C.

a3 2
36

D.

a3 2
24

16a 3
3

B.

15a 3
2

C.

8a 3
3

D.

5a 3 3
2

fa

A.

ce

Câu 37: Cho hìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyălàăhìnhăthangăvuôngăt i A và B. AB = SD = 3a, AD = SB = 4a,
aă>ă0.ă
ng chéo AC  (SBD). Th tích kh i chóp S.ABCD tính theo a là:

Câu 38: Cho hình chóp S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các m t bên SAB, SBC, SCA t o v i

ww

w.

đáyăm t góc 60o. Tính th tích kh i chóp..
2a 3 3
B.
A. a 3 3
3

C.

a3 3
3

D. 8a 3 3
5

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

Câu 39: Kh i t di n ABCD có AD vuông góc v i m t ph ng (ABC). AC = AD = 4cm, AB = 3cm, BC
D.

5 34
cm
17

ai
Ho
c0
1

= 5cm. Kho ng cách t Aăđ n m t ph ng (BCD) là:.
6 34
8 34
4 26
cm
B.
cm
C.
cm
A.
17
17
13

Th

iD

Qu c Vân
Câu 40: ChoăhìnhăchópăS.ABCăcóătamăgiácăABCăcânăt iăA,ăBCă=ă2a 3 , BAC  1200 , SAmp(ABC),
SAă=2a.ăG iăMălàătrungăđi măc aăBC.ăKh ngăcáchăgi aăAMăvàăSCălà:
2a 21
a 21
a 3
2a 15
B.
C.
D.
A.
7
7
14
5

a3 3
C.
6

Li

a3 6
B.
2

D. a 3 6

ai

a3 6
A.
2

eu

SA  a 2, AB  a , AC  a 3 . Th tích c a kh i chóp S. ABC là:

On

Câu 41: Cho hình chóp S. ABC cóăđáyălàătamăgiácăvuôngăt i A, c nh SA vuông góc v i m t ph ngăđáy,ă

ou

b3 2
B.
2

b3
D.
6

3b3 2
C.
2

gr

b3 2
A.
6

ps

/T

Câu 42: Cho hình chóp S. ABC cóăđáyălàătamăgiácăđ u c nh b 2 , góc gi a SA và m t ph ngăđáyăb ng
300. Th tích c a kh i chóp S. ABC là:

A.

bo
ok
.c
om
/

Câu 43: Cho hình chóp S. ABC cóăđáyălàătamăgiácăđ u c nh a , m t bên SAC làătamăgiácăđ u và n m
trong m t ph ng vuông góc v iăđáy.ăTh tích kh i chóp S. ABC là:

3a 3
8

B.

a3
4

C.

a3
6

D.

a3
8

fa

1
V
3

B.

1
V
2

C.

2
V
3

D. 2V

w.

A.

ce

Câu 44: Cho hình chóp S. ABC có th tích là V. G i G là tr ng tâm c a tam giác SAC. Th tích c a kh i
chóp G.ABC là:

ww

Câu 45: Cho hình chóp S. ABC v i SA  SB, SB  SC, SC  SA, SA  a , SB  b, SC  c . Th tích
c a kh i chóp S. ABC là:
6

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P
1
abc
3

B.

1
abc
6

C.

1
abc
9

D.

NG

2
abc
3

ai
Ho
c0
1

A.

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

Câu 46: Cho m tăhìnhăchópătamăgiácăcóăđ ng cao b ng 4cm, các c nhăđáyăb ng 3cm, 5cm, 6cm. Th
tích c a kh i chóp t o b iăhìnhăchópăđãăchoălà:ă

8 14 3
cm
3

3

C. 16 77cm3

B. 8 14cm

D. 48 77cm3

iD

A.

b3 3
8

C.

Câu 48: Cho hình chóp S. ABC có M , N l năl

V1
là:
V2

/T

1
3

C.

1
4

ou

B.

ps

1
2

bo
ok
.c
om
/

A.

1
V
2

B.

1
V
3

b3 2
6
t là th

D.

1
8

tălàătrungăđi m c a SA, SB, SC .

gr

Câu 49: Cho hình chóp S. ABC có th tích b ng V và M , N, P l năl
Th tích c a kh i chóp B.MNP là:

D.

tălàătrungăđi m c a SA, SC . G i V1 và V2 l năl

tích c a các kh i chóp S.BMN và S.ABC .ăKhiăđóăt s

A.

b3 3
24

eu

B.

Li

b3 3
4

ai

A.

On

Th

Câu 47: M tăhìnhăchópătamăgiácăđ u có c nhăđáyăb ng b và các m t bên t o v i m t ph ngăđáyăm t góc
600. Th tích c a kh i chóp t o b iăhìnhăchópăđãăchoălà:

C.

1
V
4

D.

1
V
8

Câu 50: Cho hình chóp S. ABC có SA  SB, SB  BC, BC  AB, SA  SB  BC  a . Th tích c a

a3 2
6

B.

1 3
a
6

C.

a3
2

D.

a3
3

fa

A.

ce

kh i chóp S. ABC là:

ww

w.

Câu 51: Cho hình chóp S. ABC có th tích b ng 10cm3 ,ăđáyălàătamăgiácăđ u c nh b ng 2cm . Kho ng
cách t S đ n m t ph ng  ABC  là:

7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

10 3
cm
3

C. 5 3cm

tălàătrungăđi m c a AB, AC . G i V1 là th tích c a kh i

chóp S. AIJ , V2 là th tích c a kh i chóp S.IJCB .ăKhiăđóăt s

A.

1
4

1
3

B.

5 3
cm
3

ai
Ho
c0
1

Câu 52: Cho hình chóp S. ABC . G i I , J l năl

D.

C.

V1
là:
V2
1
2

iD

B.

D. 1

Th

A. 10 3cm

a3
2

B.

C.

3a 3
2

Li

3a 3
4

D.

a3
4

ai

A.

eu

On

Câu 53: Choăhìnhăl ngătr đ u ABC. A' B ' C ' có c nhăđáyăb ng a , c nh bên b ng a 3 . Th tích c a kh i
t di n ABB ' C ' là:

B.

a3 2
6

ps

a3 2
4

C.

a3 2
12

D.

a3 6
12

ou

A.

/T

Câu 54: Choăhìnhăchópătamăgiácăđ u S. ABC c nh a, ASB  600 . Th tích c a kh i chóp S. ABC là:

gr

Câu 55: Cho hình chóp C có SA   ABC  , AB  a , AC  a 2, BAC  450 , góc gi a SC và m t

A.

bo
ok
.c
om
/

ph ng  SAB b ng 300. Th tích c a kh i chóp S. ABC là:

a3 2
6

B.

a3
3

C.

a3 2
2

D.

a3 2
3

Câu 56: Cho hình chóp S. ABC cóăđáyălàătamăgiácăvuôngăcânăt i A, SA   ABC  , AB  2 2cm ,

24 6 3
cm
9

fa

A.

ce

kho ng cách gi aăhaiăđ

ng th ng SB và AC b ng
B.

8 6 3
cm
9

2cm . Th tích c a kh i chóp S. ABC là:
C.

16 6 3
cm
9

D.

16 6 3
cm
3

w.

Câu 57: Cho hình chóp S. ABC cóăđáyălàătamăgiácăvuôngăcânăt i C, m tăbênăSABălàătamăgiácăđ u và n m

ww

trong m t ph ng vuông góc v iăđáy,ăkho ng cách t S đ n m t ph ngăđáyăb ng a 3 . Th tích c a kh i
chóp S. ABC là:
8

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P
3

Câu 58: Cho hình l păph
AA' B ' O là:

C. 2a

3

a3 3
D.
3

3

ai
Ho
c0
1

2a 3 3
B.
3

NG

ng ABCD. A' B' C ' D ' c nh a , tâm O .ăKhiăđóăth tích c a kh i t di n

a3
A.
8

a3
B.
12

a3
C.
9

a3 2
D.
3

iD

A. a

3

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

B.

2
V
3

C.

5
V
9

On

4
V
9

D.

V
3

Li

A.

t t i M , N. Th tích c a kh i chóp B.MNCA là:

eu

ch a BG và song song v i AC c t SA, SC l năl

Th

Câu 59: Cho hình chóp S. ABC có th tích là V. G i G là tr ng tâm c a tam giác SAC . M t ph ng  

ai

Câu 60: Cho t di n ABCD có DA  DB  DC  a 3, AB  a , AC  a 2, BC  a 3 . Th tích c a

a3 2
4

B.

3a 3 2
4

ps

A.

/T

kh i t di n ABCD là:

C.

a3 6
12

D.

a3 2
2

c a kh i chóp S.ABCD là:
B. 8cm3

bo
ok
.c
om
/

A. 2cm3

gr

ou

Câu 61: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăch nh t, SA  3cm, AB  2cm, AD  4cm. Th tích
C. 24cm3

D. 12cm3

Câu 62: Choăhìnhăchópăđ u S. ABCD có c nhăđáyăb ng a 2 , c nh bên b ng a 3 . Th tích c a kh i
chóp S. ABCD là:

2a 3 2
A.
3

2

4a 3 2
C.
3

D. 4a

3

2

ce

B. 2a

3

w.

a3
3

fa

Câu 63: Cho hình chóp t giácăđ u có c nhăđáyăb ng a và m t bên t o v i m t ph ngăđáyăm t góc 450.
Th tích kh i chóp t o b iăhìnhăchópăđóălà:ă

ww

A.

B.

a3
6

C.

2a 3
3

D.

a3
9
9

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

a3 6
A.
2

a3 6
B.
3

ai
Ho
c0
1

Câu 64: Cho hình chóp t giácăđ u có c nhăđáyăb ng a và c nh bên t o v i m t ph ngăđáyăm t góc 600.
Th tích c a kh i chóp t o b iăhìnhăchópăđóălà:

a3 3
C.
2

a3 6
D.
6

Câu 65: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a , SA   ABCD  và SA  a . Th tích

a3
C.
6

Th

a3
B.
4

a3
D.
8

On

a3
A.
3

iD

kh i t di n S.BCD là:

32 3
cm
3

B. 32cm3

C.

32 3 3
cm
3

3

D. 32 3cm

ai

A.

Li

eu

Câu 66: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a , m t bên SAB là tam giác vuông cân và
n m trong m t ph ng vuông góc v i m t ph ngăđáy.ăTh tích c a kh i chóp S. ABCD là:

a3 3
B.
3

3

gr

A. a

3

ou

ps

ABC  600 . Th tích c a kh i chóp S. ABCD là:

/T

Câu 67: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăthoiătâmăO,ăc nh a , SO   ABCD  , SO  2a ,

a3 3
C.
6

a3 3
D.
2

bo
ok
.c
om
/

Câu 68: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a , hai m t ph ng  SAB và  SAD  cùng
vuông góc v i m t ph ngăđáy,ăc nh SC t o v i m t ph ngăđáyăm t góc 450. G i M , N l năl

t là trung

đi m c a AB, AD . Th tích c a kh i chóp S.MNDC là:

5a 3 2
8

B.

a3 2
12

C.

5a 3 2
24

D.

a3 2
4

ce

A.

a 13
, hình chi u vuông góc c a
2
đ nh S lên m t ph ng  ABCD  làătrungăđi m H c a AB . Th tích c a kh i chóp S. ABCD là:

w.

fa

Câu 69: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a , SD 

a3 2
3

ww
A.

B.

2a 3
3

C.

a 3 10
6

D. a

3

2
10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

NG

a3 3
A.
6

a3 3
B.
3

ai
Ho
c0
1

Câu 70: Cho hình chóp t giácăđ u có c nhăđáyăb ng a và di n tích xung quanh g păđôiădi nătíchăđáy.ă
Th tích c a kh i chóp t o b i hình chópăđãăchoălà:

a3 3
C.
2

a3 3
D.
12

B. b

3b3 3
C.
2

3

Th

3

3

b3 3
D.
2

On

A. 3b

3

iD

Câu 71: Choăhìnhăl ngătr đ u ABC.A’B’C’ có c nhăđáyăb ng b 3 , c nh bên b ng 2b . G i M là trung
đi m c a AA' . Th tích c a kh i chóp M.BCC ' B ' là:

Li

eu

Câu 72: Hình chóp t giác S.ABCD cóăđáyălàăhìnhăch nh t c nh AB  a , AD  a 3 và các c nh bên
đ u

a3 6
C.
3

/T

2a 3 3
B.
3

a3 3
D.
3

ps

2a 3 6
A.
3

ai

cóăđ dài b ng a 5 . Th tích kh i chóp S.ABCD b ng:

gr

ou

Câu 73: Choăhìnhăchópăđ u S. ABCD có c nhăđáyăb ng a 3 , các m tăbênălàătamăgiácăđ u .Th tích kh i
chóp S. ABCD là:

a3 3
B.
3

bo
ok
.c
om
/

a3 3
A.
6

3a 3 6
C.
2

a3 6
D.
2

Câu 74: Cho hình chóp S ABCD có ABCD là hình thoi tâm O , c nh b ng 2a và góc ABC  60 . Hình
chi u c a S trên m t ph ng  ABCD  làăđi m H thu căđo n AB sao cho AH  2HB . Góc gi a SC và
0

3

4a 3 21
B.
9

2a 3 21
C.
3

a3 3
D.
8

ww

w.

fa

A. a

3

ce

m t ph ng  ABCD  b ng 450. Th tích kh i chóp S. ABCD là:

11

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

V1
là:
V2

1
12

B.

1
6

C.

1
4

D.

Câu 76: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyăABCD là hình ch nh t tâm O ,

On

Th

AB  a , AD  a 3, SO   ABCD  ,

eu

a 3
. Th tích kh i chóp S ABCD b ng:
4

Li

kho ng cách gi a AB và SD b ng

a3 3
C.
3

ai

a3 3
B.
8

a 3 15
A.
30

1
8

iD

t s

A.

ai
Ho
c0
1

Câu 75: Cho hình chóp S.ABCD cóăđáyăABCD là hình vuông tâm O. G i H và K l năl tălàătrungăđi m
c a SB, SD. G i V1 là th tích c a kh i t di n AOHK và V2 là th tích c a kh i chóp S. ABCD ,ăkhiăđóă

a3 3
D.
6

ps

/T

Câu 77: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyăABCD là hình thang vuông t i A và D , AB  AD  2a , CD  a .
Góc

A. 6a

3

gr

cùng vuông góc v i m t ph ng  ABCD  . Th tích kh i chóp S ABCD b ng:

6a 3 15
B.
5

bo
ok
.c
om
/

 SCI 

ou

gi a 2 m t ph ng  SBC  và  ABCD  b ng 600. G iăIălàătrungăđi m c a AD .Bi t 2 m t ph ng  SBI  và

3

3a 3 15
C.
5

D. 6a 3

1
Câu 78: Cho hình chóp t giác S.ABCD có th tích b ng V. L yăđi m A' trên c nh SA sao cho SA'  SA.
3

fa

V
3

B.

V
9

C.

V
27

t t i B', C', D'. Khi

D.

V
81

ww

w.

A.

ce

M t ph ng qua A' và song song v iăđáyăc a hình chóp c t các c nh SB, SC, SD l năl
đóăth tích kh i chóp S.A'B'C'D' b ng:

12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

NG

A. a 3

B.

a3
2

C.

ai
Ho
c0
1

Câu 79: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăbìnhăhành, AB  a , BC  a 2, BD  a 5 . Hình chi u
vuông góc c aăđ nh S trên m t ph ngăđáyătrùngăv i tr ng tâm G c a tam giác ABC và kho ng cách t G
1
đ n m t ph ng  SAB b ng
a . Th tích c a kh i chóp S. ABCD là:
10

a3
3

D.

a3
6

S.BCMN là:
B. a 3 10

C.

9a 3 10
8

eu

3a 3 10
9

D.

Li

A.

On

Th

iD

Câu 80: Cho hình chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh b ng 3a ,ăđ ng cao SH v i H là tr ng tâm
c a tam giác ABD . G i M làătrungăđi m c a SD , m t ph ng  BCM  c t SA t i N . Th tích kh i chóp

/T

ai

Violet.

27a 3 10
9

B.

1
4

C.

ou

1
2

gr

A.

tălàătrungăđi m SA, SB. T s th tích gi a hai kh i chóp

ps

Câu 81:ăChoăhìnhăchóp S .ABC , A', B' l năl
S.A'B'C và S.ABC b ng :

1
6

D.

1
8

A.

bo
ok
.c
om
/

Câu 82: Choăhìnhăchópăđ u S.ABCD có c nh đáyăb ng a và c nh bên t o v iăđáyăm t góc 60o. Th tích
c aăhìnhăchópăđ uăđóălàă:

a3 6
2

B.

a3 3
6

C.

a3 3
2

D.

a3 6
6

Câu 83: Cho hình chóp S.ABC cóăđáyă ABC là tam giác vuông t i B , AB

a , BC

a 3 , SA

fa

ce

0
vuông góc v i m t ph ngăđáy.ăBi t góc gi a SC và ABC b ng 60 . Th tích kh i chóp S.ABC là :

B. a 3 3

C. a 3

D.

a3 3
3

ww

w.

A. 3a 3

13

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

A.

a3 3
3

4a 3 3
3

B.

2a 3 3
3

C.

ai
Ho
c0
1

Câu 84: Choăhìnhăchópăđ u S .ABCD có c nhăđáy 2a , góc gi a m t bên và m tăđáyăb ng 600 . Th tích
c a hình chóp S .ABCD là :
D. 4 3a 3

B.

a3
4

C.

3a 3
4

a3 3
3

D.

Th

a3
3

On

A.

iD

Câu 85: Cho hình chóp S.ABCD bi t ABCD là m t hình thang vuông A và D; AB = 2a; AD = DC =
a. Tam giác SAD vuông S. G iăIălàătrungăđi m AD. Bi t (SIC) và (SIB) cùng vuông góc v i
mp(ABCD). Th tích kh i chóp S.ABCD theo a là :

a3 6
3

B.

a3 3
3

C.

a3 6
6

D.

a3 3
6

ai

A.

Li

eu

Câu 86 : ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăvuôngăc nh a, c nh bên SA vuông góc v i m t
ph ngăđáyăvàăSCăt o v i m tăđáyăm t góc b ng 600 . Th tích kh i chóp S.ABCD là :

/T

Câu 87: Cho hình chóp S.ABC cóăđáyă ABC làătamăgiácăđ u c nh a , SA vuông góc v i m t ph ng

a3 3
8

B.

a3 6
24

C.

a3 6
8

gr

A.

ou

ps

0
đáy,ăgócăgi a SBC và ABC b ng 30 . Th tích kh i chóp S.ABC là :

D.

a3 3
24

A, AC

bo
ok
.c
om
/

Câu 88: Cho hìnhăl ngătr đ ng ABC .A ' B 'C ' cóăđáy ABC là tam giác vuông t i
a, ACB

a là :

A. a 3 3

600 . BC ' t o v i mp AA 'C 'C m t góc 300 . Th tích c a kh iăl ngătr đóătheoă

B. a 3 6

C.

a3 3
3

D.

a3 6
3

ce

Câu 89: Cho hình chóp S .ABCD cóăđáy ABCD là hình ch nh t có AB

a, BC

2a . Hai mp SAB

fa

và mp SAD ăcùngăvuông góc v iăm tăph ngăđáy,ăc nh SC h p v iăđáyăm t góc 600 . Th tích kh i

ww

w.

chóp S .ABCD theo a là :

14

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P
2a 3 5
3

B.

a 3 15
3

C.

2a 3 15
3

NG

2a 3 5
5

D.

ai
Ho
c0
1

A.

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

Câu 90: Cho hình chóp S.ABC cóăđáyă ABC là tam giác vuông cân t i B , AB a . G i I là trung
đi m AC , tam giác SAC cân t i S và n m trong m t ph ng vuông góc v iăđáy,ăăgócăgi a SB và m t
0

ph ngăđáyăb ng 45 . Th tích kh i chóp S.ABC là :

a3 2
C.
4

a3 3
D.
4

iD

a3 3
B.
12

Th

a3 2
A.
12

On

Câu 91: Choăhìnhăchópăđ u S.ABCD , bi t hình chóp này có chi u cao b ng a 2 vàăđ dài c nh bên

B.

10a 3 2
3

Câu 92: Hình chóp S .ABC có BC

C.

8a 3 2
3

D.

10a 3 3
3

Li

8a 3 3
3

ai

A.

eu

b ng a 6 . Th tích kh i chóp S.ABCD là :

2a ,ăđáy ABC là tam giác vuông t iC , SAB là tam giác vuông cân

/T

t i S và n m trong m t ph ng vuông góc v i m tăđáy.ăBi t mp SAC h p v i mp ABC m t góc 600 .

2a 3 6
C.
3

ou

a3 6
B.
3

gr

2a 3 3
A.
3

ps

Th tích kh i chóp S .ABC là:

a3 6
D.
6

bo
ok
.c
om
/

Câu 93: Choăhìnhăchóp S .ABCD cóăđáy ABCD làăhìnhăvuôngăc nh a , SA

ABCD vàăm tăbên

SCD ăh păv iăm tăph ngăđáy ABCD m tăgóc 600 .ăKho ngăcáchăt ăđi m A đ nă mp SCD là :

A.

a 3
3

a 2
3

B.

C.

a 2
2

D.

a 3
2

ce

Câu 94:ăChoăhìnhăchóp S .ABC cóăđáyălà ABC đ uăc nh a và SA
tălàăhìnhăchi uăvuôngăgócăc aăđi m A l năl

a3 3
50

B.

3a 3 3
25

C.

2a .ăG i H , K l nă

.
tălênăc nh SB, SC .ăTh ătíchăkh iă ABCKH
theo a là :

3a 3 3
50

D.

3a 3 2
25

ww

w.

A.

fa

l

ABC , SA

15

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M
Câu 95 :ăChoăhìnhăchóp S .ABC cóăđáyălàă ABC vuôngăcână

4a 3
27

B.

2a 3
27

tăt i M , N .ăTh ătíchăkh iăchóp S .AMN là:
C.

2a 3
9

D.

4a 3
9

Câu 96: Hìnhăchóp S .ABC cóăđáy ABC làătamăgiácăvuôngăt i B, BA

6a 7
7

B.

A.

300 .ăKho ngăcáchăt B đ n mp SAC là :

3a 7
7

C.

5a 7
7

D.

4a , SBC

ABC

Th

2a 3, SBC

3a, BC

4a 7
7

eu

.ăBi tă SB

điăqua AG vàăsongă

ai
Ho
c0
1

songăv i BC c t SC , SB l năl
A.

a .ăG iăG làătr ngătâmăc aă SBC , mp

mp ABC , SA

iD

a 2, SA

On

B, AC

Li

Câu 97. Cho kh i chóp S. ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông t i B , AB  a , AC  a 3. Tính

a3 6
C.
6

/T

a3 6
B.
4

ps

a3 2
A.
3

ai

th tích kh i chóp S. ABC bi t r ng SB  a 5

a 3 15
D.
6

ou

Câu 98. Cho kh i chóp S. ABC cóăđáyă ABC làătamăgiácăđ u c nh a . Hai m t bên  SAB và  SAC  cùng

2a 3 6
9

a3 6
12

bo
ok
.c
om
/

A.

gr

vuông góc v iăđáy.ăTínhăth tích kh i chóp bi t SC  a 3
B.

C.

a3 3
4

D.

a3 3
2

Câu 99. Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a . Hai m t (ABC) và (ASC) cùng vuông góc v i
(SBC). Tính th tích hình chóp .
A.

a3 3
12

B.

a3 3
4

C.

a3 3
6

D.

a3 2
12

fa

ce

Câu 100. Cho hình chóp SA BCăcóăđáyăABCălàătamăgiácăvuôngăcânăt i B v i AC = a bi t SA vuông góc
v iăđáyăABCăvàăSBăh p v iăđáyăm t góc 60o. Tính th tích hình chóp
a3 3
B.
24

a3 6
C.
8

a3 6
D.
48

ww

w.

a3 6
A.
24

16

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

NG

a3 3
A.
8

a3
C.
4

a3 3
B.
12

ai
Ho
c0
1

Câu 101. Cho hình chóp SABC cóăđáyăABCălàătamăgiácăđ u c nh a bi t SA vuông góc v iăđáyăABCăvàă
(SBC) h p v iăđáyă(ABC) m t góc 60o. Tính th tích hình chóp
a3 3
D.
4

a3 3
3

B.

2a 3 3
3

C.

a3 3
6

D. a 3 3

Th

A.

iD

Câu 102 Cho hình chóp SABCD cóăđáyăABCDălàăhìnhăăvuôngăcóăc nh a và SA vuôngăgócăđáyăABCDă
và m t bên (SCD) h p v iăđáyăm t góc 60o. Tính th tích hình chóp SA BCD

On

Câu 103. Cho kh i chóp S. ABCD cóăđayă ABCD là hình ch a nh t tâm O , AC  2 AB  2a , SA vuông

a3 5
3

B.

a 3 15
3

C. a 3 6

D.

Li

A.

eu

góc v iăđáy.ăTínhăth tích kh i chóp bi t SD  a 5

a3 6
3

a3 3
9

B.

a3 3
3

C. a 3

ou

A.

ps

/T

vuông góc v iăđáy.ăTínhăth tích kh i chóp bi t SC  a 3

ai

Câu 104. Cho kh i chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a . Hai m t ph ng  SAB ,  SAD  cùng

D.

a3
3

gr

Câu 105. Cho kh i chóp S. ABCD cóăđáyă ABCD là hình ch nh t AD  2a , AB  a . G i H là trung

A.

bo
ok
.c
om
/

đi m c a AD , bi t SH   ABCD  . Tính th tích kh i chóp bi t SA  a 5 .
2a 3 3
3

B.

4a 3 3
3

C.

4a 3
3

D.

2a 3
3

2a 3 3
3

fa

A.

ce

Câu 106. Cho kh i chóp S. ABCD cóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh 2a . G i H làătrungăđi m c nh AB bi t
SH   ABCD  . Tính th tích kh i chóp bi t tam giác SAB đ u
B.

4a 3 3
3

C.

a3
6

D.

a3
3

ww

w.

Câu 107. Cho kh i chóp SABC cóă đáyă ABC là tam giác cân t i a v i BC = 2a , BAC  120o , bi t
SA  ( ABC ) và m t (SBC) h p v iăđáyăm t góc 45o . Tính th tích kh i chóp SABC

17

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

a3
9

B.

a3
3

C. a 3 2

a3
2

D.

ai
Ho
c0
1

A.

Câu 108. Cho kh i chóp SABCD cóăđáyăABCD là hình vuông bi t SA  (ABCD),SC = a và SC h p v i
đáyăm t góc 60o Tính th tích kh i chóp
A.

a3 3
48

B.

a3 6
48

C.

a3 3
24

a3 2
16

D.

C. 10a 3

D.

10a 3 3
3

On

B. 40a 3

eu

A. 20a 3

Th

iD

Câu 109. Cho kh i chóp SABCD cóăđáyăABCD là hình ch nh t bi t r ng SA  (ABCD) , SC h p v iăđáyă
m t góc 45o và AB = 3a , BC = 4a. Tính th tích kh i chóp

Li

Câu 140 Cho kh i chóp SABCD cóăđáyăABCD là hình thoi c nh a và góc nh n a b ng 60o và SA  (ABCD)

a3 2
B.
12

a3 3
C.
6

/T

a3 2
A.
4

ai

Bi t r ng kho ng cách t a đ n c nh SC = a.Tính th tích kh i chóp SABCD
D. a 3 3

ou

ps

Câu 141. Cho kh i chóp SABCD cóăđáyăABCD là hình thang vuông t i a và B bi t AB = BC = a , AD =
2a ,

B. a 3 3

bo
ok
.c
om
/

A. a 3 6 / 2

gr

SA  (ABCD) và (SCD) h p v iăđáyăm t góc 60o Tính th thích kh i chóp SABCD.
C. a 3 6 / 6

D. a 3 6

Câu 142. Cho kh i chóp SABCD cóăđáyăABCD là n a l căgiácăđ u n i ti p trong n aăđ ngătrònăđ
kính AB = 2R bi t (SBC) h p v iăđáyăABCD m t góc 45o.Tính th tích kh i chóp SABCD
A. 3R3 / 4

B. 3R3

C. 3R3 / 6

ng

D. 3R3 / 2

a3 3
6

fa

A.

ce

Câu 143. Cho hình chóp S.ABCD cóăđáyăABCD là hình vuông có c nh a. M t bên SAB làătamăgiácăđ u
n m trong m t ph ng vuông góc v iăđáyABCD. Tính th tích kh i chóp S.ABCD.
B. a 3 3

C.

a3 3
2

D.

a3 3
3

ww

w.

Câu 144. Cho t di n ABCD có ABC làătamăgiácăđ u ,BCD là tam giác vuông cân t i D , (ABC)  (BCD)
và AD h p v i (BCD) m t góc 60o .Tính th tích t di n ABCD.

18

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P
a3 3
9

B.

a3 3
3

C.

a3 3
12

NG

D. 2a 2 3

ai
Ho
c0
1

A.

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

Câu 145. Cho hình chóp S.ABC cóăđáyăABC là tam giác vuông cân t i B, có BC = a. M t bên SAC vuông
góc v iăđáy,ăcácăm t bên còn l iăđ u t o v i m tăđáyăm t góc 450.Tính th tích kh i chóp SABC

a3
12

B.

a3
6

C.

a3
24

D. a 3

iD

A.

a3
12

B.

a3
6

C.

a3
24

D. a 3

eu

A.

On

Th

Câu 146. Cho hình chóp SABC cóăđáyăABC vuông cân t i a v i AB = AC = a bi t tam giác SAB cân t i S
và n m trong m t ph ng vuông góc v i (ABC) ,m t ph ng (SAC) h p v i (ABC) m t góc 45o. Tính th
tích c a SABC.

B.

a3 3
24

C.

a3 3
12

/T

a3 2
24

D. 2a 2 2

ps

A.

ai

Li

Câu 147. Cho hình chóp SABC có BAC  90o ; ABC  30o ; SBC làătamăgiácăđ u c nh a và (SAB)
 (ABC). Tính th tích kh i chóp SABC.

B.

a3
3

gr

a3 3
4

bo
ok
.c
om
/

A.

ou

Câu 148.Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình ch nh t ,  SAB đ u c nh a n m trong m t ph ng
vuông góc v i (ABCD) bi t (SAC) h p v i (ABCD) m t góc 30o .Tính th tích hình chóp SABCD
C.

a3 3
2

D. a 3

Câu 149. Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình ch nh t có AB = 2a , BC = 4a, SAB  (ABCD) , hai
m t bên (SBC) và (SAD) cùng h p v iăđáyăABCD m t góc 30o .Tính th tích hình chóp SABCD
A.

8a 3 3
9

B.

a3 3
9

C.

8a 3 3
3

D.

4a 3 3
9

fa

a3 5
12

w.

A.

ce

Câu 150. Cho hình chóp SABCD cóăđáyăABCD là hình thoi v i AC = 2BD = 2a và  SAD vuông cân t i
S , n m trong m t ph ng vuông góc v i ABCD. Tính th tích hình chóp SABCD.
B.

a3 5
6

C.

a3 5
4

D.

a3 3
12

ww

Câu 151. Cho hình chóp SABCD cóăđáyăABCD là hình thang vuông t i a và D; AD = CD = a ; AB = 2a,
 SAB đ u n m trong m t ph ng vuông góc v i (ABCD). Tính th tích kh i chóp SABCD .
19

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M
a3 3
2

B.

a3 2
2

C.

a3 3
4

D. a 3 3

ai
Ho
c0
1

A.

Câu 152 .ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyălàăhìnhăthoi,ătamăgiácăSABăđ u và n m trong m t ph ng vuông
góc v iăđáy.ăBi t AC=2a, BD=3a. tính kho ng cách gi aăhaiăđ ng th ng AD và SC

1 208
a
3 217

B.

1 208
a
2 217

C.

208
a
217

D.

3 208
a
2 217

iD

A.

0

a3 3
C.
2

4a 3 3
D.
3

eu

2a 3 3
B.
3

Li

5a 3 3
A.
3

On

Th

Câu 153. Choăhìnhăchópăđ u S.ABCD có c nhăđáyăb ng 2a. M t bên c a hình chóp t o v iăđáyăgócăă 60 .
M t ph ng (P) ch aăABăvàăđiăquaătr ng tâm G c a tam giác SAC c t SC, SD l năl t t i M,N. Tính theo a
th tích kh i chóp S.ABMN.

Câu 153. ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăbìnhăhànhăv i AB=a, AD=2a, BAD  60 ,

ai

0

0

V

a3

ps

B.

3

C. 7

ou

A. 2 3

/T

SA vuông góc v iăđáy,ăgócăgi aăSCăvàăđáyăb ng 60 . Th tích kh i chóp S.ABCD là V. T s
D. 2 7

bo
ok
.c
om
/

gr

Câu 154. Cho hình chóp S.ABCD. L y m tăđi m M thu c mi n trong tam giác SBC. L y m tăđi m N
thu c mi n trong tam giác SCD. Thi t di n c a hình chóp S.ABCD v i (AMN) là
A. Hình tam giác

B. Hình t giác

C.ăHìnhăng ăgiác

D. Hình l c giác

Câu 155. ChoăhìnhăchópăS.ABCăcóăđáyălàătamăgiácăvuôngăcânăt i C, c nh SA vuông góc v i m tăđáyă,ă

A.

8 3
3

ce

bi t AB=2a, SB=3a. Th tích kh i chóp S.ABC là V. T s

B.

8 5
3

C.

4 5
3

8V
có giá tr là.
a3
D.

4 3
3

Câu 156.ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăthoiătâmăIăvàăcóăc nh b ng a, góc BAD  60

fa

0

0

ww

w.

. G iăHălàătrungăđi m c a IB và SH vuông góc v i (ABCD). Góc gi a SC và (ABCD) b ng 45 . Tính
th tích kh i chóp S.AHCD.

20

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P
39 3
a
32

39 3
a
16

B.

C.

35 3
a
32

35 3
a
16

D.

NG

ai
Ho
c0
1

A.

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

Câu 157. ChoăhìnhăchópăS.ABCăcóăđáyălàătamăgiácăcânăt i A, AB=AC=a, BAC  120 . M t bên SAB
làătamăgiácăđ u và n m trong m t ph ng vuông góc v iăđáy.ăTínhătheoăaăth tích kh i chóp S.ABC
0

a3
C.
2

D. 2a

3

iD

B. a

3

a 17
hình chi u vuông góc H c a
2

On

Câu 158.ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a, SD 

Th

a3
A.
8

3a
5

B.

a 3
7

C.

a 21
5

D.

ai

A.

Li

eu

S lên m tă(ABCD)ălàătrungăđi m c aăđo n AB. G iăKălàătrungăđi m c a AD. Tính kho ng cách gi a hai
đ ng SD và HK theo a
3a
5
0

a3 2
C.
2

ou

a3 3
B.
24

gr

a3 2
A.
4

ps

/T

Câu 159. Cho hình chóp t giácăđ u S.ABCD có c nhăđáyăb ng a, góc gi a m tăbênăvàăđáyăb ng 60 .
M,Nălàătrungăđi m c a c nh SD, DC. Tính theo a th tích kh i chóp M.ABC.

a3
D.
8

bo
ok
.c
om
/

Câu 160. Choăchópătamăgiácăđ u SABC c nhăđáyăb ng a và c nh bên b ng 2a. Ch ng minh r ng chân
đ ng cao k t S c a hình chóp là tâm c aătamăăăgiácăđ u ABC.Tính th tíchăchópăđ u SABC
a 3 11
A.
6

a 3 11
B.
4

a 3 11
C.
12

a3 2
D.
12

a3 2
6

fa

A.

ce

Câu 161. Cho kh i chóp t giác SABCD có t t c các c nhăcóăđ dài b ng a . Tính th tích kh i chóp
SABCD
B.

a3 2
3

C.

a3 2
12

D.

a3 2
2

ww

w.

Câu 162. Cho kh i t di năđ u ABCD c nh b ngăa,ăMălàătrungăđi m DC. Tính kho ng cách t Măđ n
mp(ABC).

21

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M
B.

a 6
6

C.

a 6
4

D.

Câu 163. Choăhìnhăchópătamăgiácăđ u SABC có c nh bên a, góc
hình chóp SABC.
A. a 3

B.

3a 3
16

C.

a 6
3

ai
Ho
c0
1

A. a

đáyăc a m t bên là 45o.Tính th tích

a3
3

D.

a3 3
16

B.

a3
3

C.

D.

ng cao h và m t bên có góc

B.

h3
4

C.

h3 3
3

/T

h3 3
8

ai

Tính th tích hình chóp.
A.

a3 3
24

đ nh b ng 60o.

Li

Câu 165. Choăhìnhăchópătamăgiácăđ uăcóăđ

a3 3
12

On

a3
6

eu

A.

Th

iD

Câu 164. Choăhìnhăchópătamăgiácăđ u SABC có c nhăđáyăaăvàăm t bên h p v iăđáyăm t góc 60o. Tính th
tích hình chóp SABC

D.

h3 2
12

B.

a3 2
3

a3 3
3

ou

a3 2
6

C.

gr

A.

ps

Câu 166. Cho hình chóp t giácăđ u SABCD có c nhăđáyăaăvàă ASB  60o . Tính th tích hình chóp
D.

a3 3
6

bo
ok
.c
om
/

Câu 167. Cho hình chóp t giácăđ u có m t bên h p v iăđáyăm t góc 45o và kho ng cách t chânăđ
cao c aăchópăđ n m t bên b ng a.Tính th tích hình chóp
a3 3
A.
3

a3 5
B.
2

8a 3 3
C.
3

ng

D. 3a 3 3

ce

Câu 168. Cho hình chóp SABCD có t t c các c nh b ng nhau. Ch ng minh r ng SABCD là chóp t giác
3
đ u.Tính c nh c a hình chóp này khi th tích c a nó b ng V  9a 2
B. 2a

C. 3a

D. 4a

fa

A. a

2

ww

w.

Câu 169. Cho kh i chóp t giácăđ u SABCD. M t m t ph ng ( ) quaăA,ăBăvàătrungăđi m M c a SC .
Tính t s th tích c a hai ph n kh i chóp b phân chia b i m t ph ngăđó
A.

2
5

B.

3
5

C.

4
5

D. 1
22

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

41 BÀI T P TR C NGHI M TH TÍCH KH I CH P

GIÁO VIÊN NGUY N B O V

NG


A.

a3 3
2

B.

a3 6
18

C.

a3 6
12

D.

ai
Ho
c0
1

Câu 170. Cho hình chóp t giácăđ uăS.ABCD,ăđáyălàăhìnhăvuôngăc nh a, c nh bên t o v iăđáyăgócă 60 .
G iăMălàătrungăđi m SC. M t ph ngăđiăquaăAMăvàăsongăsongăv i BD, c t SB t i E và c t SD t i F. Tính
th tích kh i chóp S.AEMF
a3 6
36

B.

a3
3

3a 3
6

C.

2a 3
3

D.

On

2 2a 3
9

eu

A.

Th

iD

Câu 171. ChoăhìnhăchópăS.ABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăvuôngăc nhăa,ăSAăvuôngăgócăđáy,ă SA  a 2 .
G iăB’,ăD’ălàăhìnhăchi u c a A l năl t lên SB, SD. M t ph ngă(AB’D’)ăc t SC t i C’.Tínhăth tích kh i
chópăS.AB’C’D’

1
2

C.

1
3

D.

1
4

/T

B.

ai

A. 1

Li

Câu 172. ChoăhìnhăchópăSABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăbìnhăhànhăvàăIălàătrungăđi m c a SC.M t ph ng
qua AI và song song v i BD chia hình chóp thành 2 ph n.Tính t s th tích 2 ph n này

TR

B.

5 1
3

C.

gr

1
2

5
3

D.

5 1
2

bo
ok
.c
om
/

A.

ou

ps

Câu 173. ChoăhìnhăchópăSABCDăcóăđáyăABCDălàăhìnhăbìnhăhànhăvàăl y M trên SA sao cho SM  x
SA
Tìmăxăđ m t ph ng (MBC) chia hình chóp thành 2 ph n có th tích b ng nhau

NG THPT TÂN CHÂU

Câu 174: Trong các m nhăđ sau, m nhăđ nào sai?
A. Hình l păph

ngălàăđaăđi n l i

B. T di nălàăđaădi n l i

ce

C. Hình h pălàăđaădi n l i

fa

D. Hình t o b i hai t di năđ u ghép v i nhau là m tăđaădi n l i
A. 4

Câu 176: Kh iăđaădi năđ u lo i {3;4} có s c nh là:
8

A. 14

B. 6

C. 8
B. 12

D. 10
C. 10

D.

ww

w.

Câu 175: Kh iăđaădi năđ u lo i {4;3} có s đ nh là:

23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
TÀI LI U ÔN THI THPT
BIÊN SO N VÀ S U T M

Câu 177: Kh iăm

i hai m tăđ u thu c lo i

A. {5, 3}

B. {3, 5}

C. {4, 3}

D. {3, 4}

ngălàăkh iăđaădi năđ u lo i:

C. 4;3

A. {5;3}

B. {3;4}

C. {4;3}

D. {3;5}

B. 12

C. 10

D. 8

Câu 180: Kh iăđaădi năđ u lo i {5;3} có s m t là:

A. 14

Câu 181: Có bao nhiêu lo i kh iăđaădi năđ u?

A. 3

iD

Câu 179: Kh i l păph

B.5

C.20

B. Nh th p di năđ u

C. Bát di năđ u

D. T di năđ u

A. Kh iăchópătamăgiácăđ u

eu

Ai C p có hình dáng c a kh iăđaădi nănàoăsauăđây

B. Kh i chóp t giác C. Kh i chóp tam giác D. Kh i chóp t giácăđ u

Li

Câu 183: Kim T Tháp

D.Vô s

On

Câu 182: Kh iăđaădi năđ uănàoăsauăđâyăcóăm t không ph iălàătamăgiácăđ u?
A. Th p nh di năđ u

D. 5;3

B. 3; 4

Th

A. 3;3

ai
Ho
c0
1

Câu 178: Hình bát di năđ u thu c lo i kh iăđaădi năđ uănàoăsauăđâyăăă

ai

Câu 184: M iăđ nh c a bát di năđ uălàăđ nh chung c a bao nhiêu c nh?

A. 3

B.5

/T

Câu 185 M iăđ nh c a nh th p di năđ uălàăđ nh chung c a bao nhiêu c nh? A. 20
B. 8

C. 10

D.16
D.30

i hai m tăđ u là :

A . 20

B. 12

C. 18

Câu 188: S c nh c aăhìnhăm

i hai m tăđ u là:

A . 30

B. 12

C. 18

ou

Câu 187: S đ nh c aăhìnhăm

gr

B. 12

A . 12

ps

Câu 186: S c nh c a m t bát di năđ u là:

C.8

D.4

C. 8

D.5

D.20

A. V 

1
Bh
3

bo
ok
.c
om
/

Câu 189: Th tích kh i chóp có di nătíchăđáyăB và chi u cao h là:
B. V  Bh

C. V 

1
Bh
2

D. V  3Bh

Câu 190: Kh iăchópăđ u S.ABCD có m t đáyălà:
A. Hình bình hành

B. Hình ch nh t

C. Hình thoi

B. 7.
B. 6.
B. 2

C. 8.
C. 9.
C. 6

w.

fa

ce

Câu 191: S m t ph ngăđ i x ng c a hình l păph ngălà:ăăăA.ă6.
Câu 192: S m t ph ngăđ i x ng c a hình bát di n đ u là: A. 3.
Câu 193: S m t ph ngăđ i x ng c a kh i t di năđ u là: A. 1

D. Hình vuông

ww

Câu 194: N u không s d ngăăthêmăđi mănàoăkhácăngoàiăcácăđ nh c a hình l păph
hình l păph ngăthànhă

D. 9.
D. 12.
D. 3

ngăthìăcóăth chia

24

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×