Tải bản đầy đủ

352 BAI TAP TRAC NGHIEM TOA DO DIEM VECTO KHONG GIAN OXYZ

ai
Ho
c0
1

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

iD

NGUY N B O V
NG
T NG BIÊN SO N VÀ T NG H P

ce

bo
ok
.c
om
/


gr

ou

ps

/T

ai

Li

eu

On

Th

352 BÀI T P TR C NGHI M
T A Đ -ĐI MVECTO KHÔNG GIAN OXYZ

ww

w.

fa

GIÁO VIÊN MU N MUA FILE WORD LIÊN H
0946798489

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG

BÀI T P TR C NGHI M H T A


ai
Ho
c0
1

TRONG KHÔNG

A. a  1; 2; 1 , b   1; 2;1

B. a  1; 2; 1 , b  1; 2; 1

C. a   1; 2;1 , b   1; 2;1

D. a  1; 2; 1 , b   1; 2;0 

iD

CÁC BÀI TOÁN VÉC T - GÓC – KHO NG CÁCH – I M – TH TÍCH – DI N TÍCH
Câu 1. Trong các c p véc-t sau, c p véc-t đ i nhau là

Câu 3. Cho hai đi m A1; 2;0  , B 1;0; 1 .
B.

On

D. BA 1; 3;1

d̀i đo n th ng AB b ng?

2

C. 1

Li

A. 2

C. BC   1; 3;1

eu

B. AC   1;3; 1

ai

A. AB   1; 3; 1

Th

Câu 2. Cho ba đi m A1; 2;3 , B  0; 1; 2 và C 1;0;1 . K t lu n ǹo sau đây đ́ng?

D.

5

C. 1;5; 2 

D. 1; 5; 2 

ps

B.  3; 1; 4 

ou

A.  1;5; 2 

/T

Câu 4. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho a  1; 2;3 , b   2;3; 1 . Khi đó a  b có t a đ là:

gr

Câu 5. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho a  1; 2;3 , b   2;3; 1 . K t lu n ǹo sau đây đ́ng?

bo
ok
.c
om
/

A. a  b   1;5; 2 
C. b  a   3; 1; 4 

B. a  b   3; 1; 4 
D. a.b  3

Câu 6. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba đi m A 2;1;4 , B  2;2;6 , C  6;0; 1 . Khi đó

AB. AC b ng:

ce

A. -67

B. 65

C. 67

D. 33

fa

Câu 7. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba véc-t a   1;1;0  , b  1;1;0  , c  1;1;1 . M nh đ

w.

ǹo sau đây l̀ đ́ng?

ww

A. a  b  c  0

 

B. a , b, c đ ng ph ng C. cos b, c 

6
3

D. a.b  1

1

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M
Câu 8. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba véc-t a   1;1;0  , b  1;1;0  , c  1;1;1 . Th tích

A.

1
3

B.

2
3

C. 2

ai
Ho
c0
1

c a hình h p hình h p OABC.O ' A'B' C ' th a mãn đi u ki n OA  a , OB  b, OC  c b ng:
D. 6

Câu 9. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho b n đi m A 3; 4;0 , B  0;2;4 , C  4;2;1 . T a đ

C.  0;0; 3 ho c  0;0;3

D.  0;0;0  ho c  0;0; 6 

On

B.  0;0; 2  ho c  0;0;8 

eu

A.  0;0;0  ho c  0;0;6 

Th

iD

đi m D  Ox th a mãn AD  BC là:

B. CD  IJ

C. AB, CD có chung trung đi m

D.  ABC   IJ

/T

A. AB  IJ

t l̀ trung đi m c a AB và CD . M nh đ ǹo sau đây l̀ đ́ng?

ai

G i I và J l n l

Li

Câu 10. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho b n đi m A1;1;1 , B 1;3;5 , C 1;1; 4 và D  2;3; 2  .

ps

Câu 11. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba đi m M 1;0;0  , N  0; 2;0  và P  0;0;1 . N u
C.  2;1; 2 

B. 1; 2;1

D.  2;3; 4 

gr

A.  1; 2;1

ou

MNPQ l̀ hình bình h̀nh thì đi m Q có t a đ l̀:

A. A  0;0;0 

bo
ok
.c
om
/

Câu 12. Cho hình l p ph ng ABCD.A’B’C’D’ có c nh b ng 1, đi m A trùng v i g c t a đ O, B n m
trên tia Ox , D n m trên tia Oy v̀ A’ n m trên tia Oz . K t lu n ǹo sau đây SAI?
B. D'  0;1;1

CÂU13. Trong không gian v i h t a đ

C. C' 1;1;1

D. A' 1; 1; 1

Oxyz , hình chi u vuông góc c a đi m A 2; 1;0 trên m t

B.  1;1; 1

C.  3; 2;1

D.  5; 3;1

fa

A. 1; 1;1

ce

ph ng   : 3x  2 y  z  6  0 có t a đ là:

Câu 14. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , hình chi u vuông góc c a đi m M  3; 2;1 trên Ox có t a

w.

đ là:

ww

A.  0;0;1

B.  3;0;0 

C.  3;0;0 

D.  0; 2;0 

2

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG

 x  6  4t

d :  y  2  t , t  R có t a đ là:
 z  1  2t

B.  2;3;1

A.(3;4;1) .

C.  2; 3;1

D.  2;3;1

ng th ng

ai
Ho
c0
1

Câu 15. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , hình chi u vuông góc c a đi m A1;1;1 trên đ

iD

Câu 22. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho m t ph ng   : x  y  z  2  0 . Kho ng cách t

C. 3

D. 4

On

B. 2

eu

A.

Th

đi m M  0;1;0  đ n m t ph ng   b ng:

x 2 y 2 z

 , đi m A 2;3;1 .
1
2
1
G i  P  là m t ph ng ch a A và  d  . Tính Cosin c a góc gi a m t ph ng  P  và m t ph ng  Oxy
ng th ng  d  :

B.

2
3

C.

2 6
6

ps

2
6

ou

A.

A. a  2 .

bo
ok
.c
om
/

B. c  3 .

Câu 25. Tính kho ng cách gi a hai đ

D.

7
13

a  (1,1,0) ; b  (1,1,0) ; c  (1,1,1).

gr

Câu 24. Trong không gian Oxyz,cho 3 vect :
Trong các m nh đ sau m nh đ nào sai:

/T

ai

Li

Câu 23. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho đ

C. a  b.

ng th ng là d:

D. b  c.

x 1 y 1 z 1
x  2 y 2 z3
;d’:
2
1
0
1
1
1

6
1
C.
D. 2 .
.
.
2
6
Câu 26. Cho 4 đi m không đ ng ph ng A(2,-1,-2); B(-1,1,2); C(-1,1,0); S(1,0,1).
d̀i đ ng cao c a
hình chóp S.ABC b ng.
2
1
1
A.
B.
C.
.
D. 13 .
.
.
3 3
13
13
Câu 27. Trong không gian Oxyz ,cho 4 đi m A(1,0,0); B(0,1,0); C(0,0,1); D(1,1,1) không đ ng ph ng.T
di n ABCD có th tích là

A. 6 .

ww

w.

fa

ce

B.

3

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M
1
2
1
B.
C. 2
D.
6
3
3
Câu 28. Trong không gian Oxyz cho ba vect a  (1;1;0), b  (1;1;0), c  (1;1;1) trong các m nh đ sau,
m nh đ nào sai?
A. b  c

B. b  a

C. a  2

ai
Ho
c0
1

A.

D. c  3

B. I  17;9; 20 

C. I  17; 20;9 

D. I  2;1;0 

ai

A. I  4; 2; 1

Li

eu

On

Th

iD

Câu 29. Cho tam giác ABC v i A(1; 4;2), B(3;2;1), C (3; 1;4) . Khi đó tr ng tâm G c a tam giác ABC
là:
7
7
1
1 1 7
1
B. G  3; 9; 21
C. G  ; 1; 
D. G  ;  ; 
A. G  ; 1; 
3
2
3
4 4 5
2
x 1 y  3 z  2
Câu 30. Cho m t ph ng (P): 2 x  y  z  5  0 v̀ đ ng th ng (d):
khi đó t a đ


3
1
3
giao đi m c a (d) và (P) là:

/T

Câu 31. Trong không gian Oxyz cho a=(-1;1;0), b=(1;1;0)

2

C. 1

A. 1

B. 2

Câu 33. Cho A(3;1;0); B(-2;4;
A. M(2;0;0)

D. 4
0

t là 1 và 2 . Bi t góc ( a ; b )= 60 thì a+b b ng:

bo
ok
.c
om
/

Câu 32. Cho a và b có đ dài l n l

ou

B.

gr

A. 2

ps

Cho OABC là hình bình hành v i OA = a ; OB = b thì di n tích OABC b ng:

C.

3
2

D.

22
2

2 ). G i M l̀ đi m trên tr c tung v̀ cách đ u A và B thì:

B. M(0;-2;0)

C. M(0;2;0)

D. M(0;0;2)

ce

Câu 34. Cho A(-1;2;3); B(0;1;-3). G i M l̀ đi m sao cho AM=2BA khi đó t a đ đi m M là.
B. M(-3;4;15)

C. M(1;0;-9)

D. M(-1;0;9)

fa

A. M(3;4;9)

w.

Câu 35. Trong không gian Oxyz cho A(1;0;0); B(0;1;0); C(0;0;1); D(1;1;0)

ww

Th tích c a hình chóp C.OADB b ng:

4

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG

1
6

B.

1
3

C.

2
3

D. 1

ai
Ho
c0
1

A.

Câu 36. Trong không gian Oxyz, cho 3 đi m A(-2; 3; 1), B(

, C(2; 0; 1). Hãy ch n m nh đ đ́ng?

A. A, B, C không th ng hàng.
B. A, B, C th ng hàng.

iD

C.

Th

D.

, C(2; 0; 1). T a đ hình chi u B’ c a

B trên AC là
B.

C.

)

/T

ai

Câu 38. Trong không gian Oxyz, cho 3 đi m A(-2; 3; 1), B(

Li

A.

giác trong góc A c a tam giác ABC là
B. (-1; 0; 1)

C. (1; 1; 1)

ps

A. (1; 0; 1)

eu

On

Câu 37. Trong không gian Oxyz, cho 3 đi m A(-2; 3; 1), B(

D.

, C(2; 0; 1). T a đ chân đ

ng phân

D. (1; 0; -1)

giác ABC là
B.

bo
ok
.c
om
/

A.

gr

ou

Câu 39. Trong không gian Oxyz, cho 4 đi m A(1; 0; 2), B(-2; 1; 3), C(3; 2; 4). T a đ tr c tâm H c a tam

C.

D.

Câu 40. Trong không gian Oxyz, cho 4 đi m A(1; 0; 2), B(-2; 1; 3), C(3; 2; 4), D(6; 9; -5). T a đ tr ng
tâm c a t di n ABCD là
A. (2; 3; 1)

B. (2; -3; 1)

C. (-2; 3; 1)

D. (2; 3; -1)

fa

A.

ce

Câu 41. Trong không gian Oxyz, cho 4 đi m A(1; - 1; 0), B(2; 2; 1), C(13; 3; 4), D(1; 1; 1). T a đ chân
đ ng cao H c a t di n ABCD đ nh D là
B.

C.

D.

ww

w.

Câu 42. Trong không gian Oxyz, cho 4 đi m A(1; - 1; 0), B(2; 2; 1), C(13; 3; 4), D(1; 1; 1). Ch n m nh
đ đ́ng?
A. A, B, C, D đ ng ph ng.

5

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M
B. A, B, C, D l̀ 4 đ nh c a t giác.

đ ng ph ng.

Câu 43. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho vect
i đây l̀ t a đ c a vect

a?

B.  2;0;3

D.  2;3;0 

C.  2; 3;0 

Th

A.  2;0; 3

a th a mãn h th c a  2 i  3 k . B s nào

iD

D.

d

ai
Ho
c0
1

C. A, B, C, D l̀ 4 đ nh c a m t hình t di n.

C.  2;1;0 

D.  0;1;2 

eu

B.  2;0;1

Li

A.  0;2;1

On

Câu 44. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đi m M th a mãn h th c OM  2 j  k . B s nào
d i đây l̀ t a đ c a đi m M ?

B. (3;-8;4)

C. (3;2;4)

/T

A. (-3;8;-4)

ai

Câu 45. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai đi m A(1;3;-2) và B(4;-5;2). T a đ c a vect


B.

5

C. 2

ou

A.

ps

Câu 46. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, đ dài c a vect
3

ab?

A.  2;3;5

bo
ok
.c
om
/

vect

gr

Câu 47. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho vect

B.  2;3; 5

C.  2; 1;1

Câu 48. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho vect

a b?

B. 1; 1; 5

C.  1;1; 1

fa

A. 1; 1;1

ce

vect

w.

Câu 49. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho vect

ww

đây l̀ t a đ c a vect
A.  2;4; 6 

D. (-3;2;4)

a  1;0;2  là
D. 1

a  1;1; 2  và b  1;2; 3 . Tìm t a đ c a
D.  2; 1; 5

a   0;1; 2  và b  1;2; 3 . Tìm t a đ c a
D.  1; 1;1

a  1; 2; 3 và b  2 a . B s ǹo d

i

b?
B.  2;4;6 

C.  2;4;6 

D.  2; 4; 6 

6

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG
Câu 50. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, kho ng cách gi a hai đi m M(2;1;-3) và N(4;-5;0) là.
B. 6

C. 7

D. 8

ai
Ho
c0
1

A. 5

Câu 51. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho 2 đi m A1;2; 3 , B  3; 2;1 . T a đ trung đi m I
c a đo n th ng AB là
A. I  2;0; 1

B. I  4;0; 2 

C. I  2;0; 4 

D. I  2; 2; 1

iD

Câu 52: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho tam giác ABC v i A(1;0;4), B  2; 3;1 , C  3; 2; 1 .

1 4
3 3

 4 1
 3 3

4
3
C. G  4; 1;4 

1
3

4
3

D. G  2;  ;  

eu

B. G   ; ;  

On

4
3

A. G  ;  ; 

Th

Tìm to đ tr ng tâm G c a tam giác ABC.

Li

Câu 53: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho ba đi m A 3;2;1 , B  1;3;2 ; C  2;4; 3 . Giá tr c a
tích AB. AC b ng

ai

C. 2

B. 6

A.10

D. 2

B. B  0;1;0 

C. C  0;0;2 

ps

A. A1;0;0 

/T

Câu 54: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, đi m ǹo sau đây n m trên tr c Oz ?
D. D  2;1;0 

B. B  0;1;2 

C. C  0;0;2 

gr

A. A1;2;3

ou

Câu 55: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, đi m ǹo sau đây n m trên m t ph ng Oxy.
D. D  2;0;0 

bo
ok
.c
om
/

Câu 56: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, hình chi u A’ c a đi m A 3;2;1 lên tr c Ox có t a đ là:
A.  3;2;0 

B.  3;0;0

C.  0;0;1

D.  0;2;0 

Câu 57:Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đi m A’ đ i x ng v i đi m A 3;5; 7  qua tr c Ox.
A.  3;0;0 

ce

T a đ c a đi m A’ là:

B.  3;5;7 

C.  3; 5; 7 

w.

fa

Câu 58:Trong không gian v i h t a đ Oxyz, đi u ki n đ
B.  a , b   0

C. a  b  0

a vuông góc v i b là
D. a  b  0

ww

A. a . b  0

D.  3; 5;7 

7

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M
Câu 59:Trong không gian v i h t a đ Oxyz, đi u ki n đ hai vect a , b cùng ph
C. a  b  0

B.  a , b   0D. a  b  0

ai
Ho
c0
1

A. a . b  0

ng l̀

Câu 60:Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho a   b . Kh ng đ nh ǹo sau đây sai?
A. a , b cùng ph

ng

B. a , b l̀ hai vect đ i nhau

B.65

C. 67

eu

A. –67

On

Th

iD

D. a  b  0
C. a , b
Câu 61: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho A(2; 1; 4), B(–2; 2; –6), C(6; 0; –1). Tích AB. AC
b ng:
D. 33

B.  0; 4;3

C.  0;4; 3

D.  0;8; 6 

/T

A.  2; 2;2 

ai

A1; 2;3 , B 3;0;2  , C  1;4; 2  . T a đ c a vect AM là

Li

Câu 62:Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho tam giác ABC v i M l̀ trung đi m c a c nh BC và

ps

Câu 63: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho ba đi m A1; 2;3 , B  3;0;2 , C  1;4; 2 . M nh đ

ou

ǹo sau đây đúng ?

gr

A. 2 AB  AC  0

bo
ok
.c
om
/

C. A, B, C th ng hàng

B.  AB, AC   0
D. A, B, C t o thành tam giác

Câu 64: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, đi m B’ đ i x ng v i B  2; 1; 3 qua m t ph ng Oxy có
t a đ là
A.  2;1; 3

B.  2;1;3

C.  2; 1; 3

D.  2; 1;3

đây sai?

ce

Câu 65. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho hai vect b  (1;2;3), a   2;4;6  . M nh đ nào sau

fa

A. Vect a cùng ph

B. a  b  (3;6;9)
D. a  2 b

ww

w.

C. a  b

ng v i b

8

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG
Câu 66:Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho ba đi m M 1;2;4  , N  2; 1;0  , M  2;3; 1 . Tìm

A. Q  3;6;3

 3
 2

B. Q  3; 6; 3

ai
Ho
c0
1

t a đ đi m Q bi t r ng MQ  NP

3
2

C. Q  1;2;1 D. Q   ;3; 

Oxyz, cho đi m A1;2;3 v̀ đi m B th a mãn h th c

Câu 67:Trong không gian v i h t a đ

C.  2; 1; 1

Câu 68: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho 2 vectTh

D.  1;1;2 

On

B.  4;2;2 

a  2i  j 2k ,

eu

A.  4; 2; 2 C. 1350

ai

B. 450

Li

S đo c a góc a , b b ng
A. 450

iD

OB  k  3 i . Trung đi m M c a đo n th ng AB có t a đ là:

b  0; 2; 2 .

D. 600

B.

C.

ps

A.

.

ou

C(5;-3;8). Tính cos

/T

Câu 69:Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho tam giác ABC v i A(-4;3;5), B(-3;2;5) và

D.

đây đúng?
A. AB  AC

bo
ok
.c
om
/

gr

Câu 70: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho A(2;1;1) , B  0;3; 1 , C 1;1;2  . M nh đ nào sau
B. AB  BC

C. BC  AC

D. AB  AC

Câu 71: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho 3 đi m A1;0; 2 , B  2;1; 1 , C 1; 3;3 v̀ đi m M
th a mãn h th c OM  2 AB  3BC  AM T a đ c a đi m M là
A.  0; 5; 6 

B.  0; 5;2

C.  0; 5;6 

D.  0; 5;4 

ce

Câu 72: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho 4 đi m A1; 2;2  , B  0; 1;2  , C  0; 2;3 ,
1
2

B.

5
3

C.

5
6

D.

1
6

ww

w.

A.

fa

D(2; 1;1) . Th tích t di n ABCD là

9

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M

T a đ c a vect m  3 a  2 b  c là:
A. m   3;9;4 

B. m   5;5;12

C. m   3; 9;4 

D. m   3;9; 4 

ai
Ho
c0
1

a  1;2;3 , b   2; 1;2  , c   2;1; 1 .

Câu 73: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho 3 vect

Câu 74: Trong không gian h t a đ Oxyz, cho 3 vect a   2;3;1 , b   5;7;0  , c   3; 2;4  . B s

B.(1;0;0)

C. (0;1;0)

D. (1;1;1)

Th

A. (0;0;0)

iD

(m;n;p) th a mãn h th c ma  nb  pc  0 là

B.

eu

A. 200

có giá tr b ng

D. 200

C. 2002

200

Li

 2a  3ba  2b

On

Câu 75: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai vect a  4; 2; 4  , b   6; 3;2  thì

B. x   2;3;1

C. x   3;2; 2 

ps

A. x   2;3; 2 

x là

/T

vect th a mãn x . a  5, x . b  11, x . c  20 . T a đ

ai

Câu 76: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho a   2; 1;3 , b  1; 3;2  , c   3;2; 4  . G i x là

D. x  1;3;2 

B. x  1

2

bo
ok
.c
om
/

A. x  1

gr

ou

Câu 77: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho a   x;2;1 , b   2;1;2  .Tìm x, bi t

3

C. x  3
2

cos a , b 

2
.
3

D. x  1

4

Câu 78: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho 3 đi m A(2;1;1) , B  0;3; 1 , C 1;1;2  . Khi đó tam
giác ABC
A. vuông t i A

B. vuông t i B

C. vuông t i C

D. đ u.

Câu 79: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho A(2; 2; 1) , B  2;3;0  , C  x;3; 1 .Giá tr c a x

fa

ce

đ tam giác ABC đ u là

B. x  3

 x  1
C. 
 x  3

D. x  1

ww

w.

A. x  1

10

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG

m t ph ng Oxy sao cho ba đi m A, B, C th ng h̀ng. i m C có t a đ là
A. 1;2;3

C. 1;2;0 

B. 1;2;1

D. 1;1;0 

ai
Ho
c0
1

Câu 80: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai đi m A(2;1;1) , B  0;3; 1 v̀ đi m C n m trên

Câu 81: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho tam giác ABC v i A1;2; 1 , B  2;3; 2 , C 1;0;1 .

Trong các đi m M  4;3; 2 , N  1; 2;3 , P  2;1;0 , đi m ǹo l̀ đ nh th t c a hình bình h̀nh có 3 đ nh
B. Ch có đi m M

C. Ch có đi m N

D. Ch có đi m P

Th

A. C đi m M và N

iD

là A, B, C ?

On

Câu 82: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho 4 đi m M  2; 3;5 , N  4;7; 9 , P  3;2;1 ,

B. M, N , P

C. M, P, Q

D. N, P, Q

Li

A. M, N, Q

eu

Q 1; 8;12  . B 3 đi m ǹo sau đây th ng hàng ?

B.

26

26
2

C.

26
3

ps

A.

ng cao k t C c a tam giác ABC là:

/T

d̀i đ

ai

Câu 83: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho tam giác ABC có A1;0;1 , B  0;2;3 , C  2;1;0  .

D. 26

B. a  1;2; 1 , b  1;2; 1

gr

bo
ok
.c
om
/

A. a  1;2; 1 , b   1; 2;1

ou

Câu 84. Trong các c p véc-t sau, c p véc-t đ i nhau là

C. a   1; 2;1 , b   1; 2;1

D. a  1;2; 1 , b   1; 2;0 

Câu 85. Cho ba đi m A1;2;3 , B  0; 1;2 và C 1;0;1 . Tính:

A. AB   1; 3; 1 B. AC   1;3; 1

C. BC   1; 3;1

D. BA 1; 3;1

ce

Câu 86. Cho hai đi m A 0;1;0 và B 1;0;1 . Tính:

w.

fa

A. AB  1; 1;1

B. AB=1

C. AB= 5

ww

Câu 87. Cho ba đi m A1; 2;0  , B 1;0; 1 và C  0; 1;2  .

D. AB   1;1; 1
d̀i đo n th ng AB b ng:

11

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M
B.

D. 5

C. 1

2

Câu 88. Cho ba đi m A1; 2;0  , B 1;0; 1 và C  0; 1;2  .

A. 2

B.

d̀i đo n th ng BC b ng:

D. 5

C. 1

11

ai
Ho
c0
1

A. 2

C. 1;5;2 

D. 1; 5; 2 

B. a  b   3; 1; 4 

C. b  a   3; 1;4 

D. a.b  3

ai

Li

A. a  b   1;5;2 

eu

Câu 90. Trong không gian Oxyz cho a  1; 2;3 , b   2;3; 1 .Khi đó:

Th

B.  3; 1;4 

On

A.  1;5;2 

iD

Câu 89. Trong không gian Oxyz cho a  1; 2;3 , b   2;3; 1 .Khi đó a  b có t a đ là:

B. a  2b   5;4;5

C. 2b  a   5; 4;5

D. a  2b   3;8;1

gr

ou

ps

A. 3a  b  1;9;8

/T

Câu91. Trong không gian Oxyz cho a  1; 2;3 , b   2;3; 1 .Khi đó:

A. a.b  1

bo
ok
.c
om
/

Câu 92. Trong không gian Oxyz cho a  1; 2;3 , b   2;3; 1 .Khi đó:
B. a .b  1

C. 2b.a  2

D. a  2b   3;8;1

Câu 93. Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho ba đi m A 2;1;4 , B  2;2;6 , C  6;0; 1 . Tích

ce

AB. AC b ng:

B. 65

C. 67

D. 33

fa

A. -67

w.

Câu 94. Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho ba véc-t a   1;1;0  , b  1;1;0  , c  1;1;1 . Trong

ww

các m nh đ sau, m nh đ ǹo đ́ng?

12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG

 

6
3

D. a.b  1

ai
Ho
c0
1

C. cos b, c 

B. a , b, c đ ng ph ng

A. a  b  c  0

Câu 95. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho b n đi m A 3; 4;0 , B  0;2;4 , C  4;2;1 . T a đ

B.  0;0;2  ho c  0;0;8 

C.  0;0; 3 ho c  0;0;3

D.  0;0;0  ho c  0;0; 6 

Th

A.  0;0;0  ho c  0;0;6 

iD

đi m D  Ox : AD  BC là:

B. CD  IJ

eu

A. AB  IJ

t l̀ trung đi m c a AB và CD . Trong các m nh đ sau, m nh đ ǹo đ́ng?
C. AB, CD có chung trung đi m

Li

G i I và J l̀n l

On

Câu 96. Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho b n đi m A1;1;1 , B 1;3;5 , C 1;1;4 và D  2;3;2  .

D.  ABC   IJ

ai

Câu 97. Cho ba đi m M 1;0;0  , N  0; 2;0  và P  0;0;1 . N u MNPQ là hình bình hành thì t a đ c a

Câu 98. Ch n ph

C.  2;1;2 

ps

B. 1;2;1
ng án sai

D.  2;3;4 

ou

A.  1;2;1

/T

đi m Q là:

A. A  0;0;0 

bo
ok
.c
om
/

gr

Cho hình l p ph ng ABCDA’B’C’D’ c nh b ng 1 có A trùng v i g c t a đ O, B n m trên tia Ox , D
n m trên tia Oy v̀ A’ n m trên tia Oz . Khi đó:

B. D'  0;1;1

C. C' 1;1;1

D. A' 1; 1; 1

Câu 99. Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho ba véc-t a   1;1;0  , b  1;1;0  , c  1;1;1 , hình

1
3

fa

A.

ce

h p OABCO ' A'B' C ' th a mãn đi u ki n OA  a , OB  b, OC  c . Th tích c a hình h p nói trên
b ng:
B.

2
3

C. 2

D. 6

ww

w.

CÂU 100. Trong không gian v i h t a đ Oxyz ,hình chi u vuông góc c a đi m A 2; 1;0  trên m t
ph ng   : 3x  2 y  z  6  0 có t a đ là:

13

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M

A. 1; 1;1

B.  1;1; 1

C.  3; 2;1

D.  5; 3;1

t a đ là:

A.  0;0;1

B.  3;0;0 

C.  3;0;0 

D.  0;2;0 

ai
Ho
c0
1

Câu 101. Trong không gian v i h t a đ Oxyz ,hình chi u vuông góc c a đi m M  3;2;1 trên Ox có

iD

Câu 102. Trong không gian v i h t a đ Oxyz ,hình chi u vuông góc c a đi m A1;1;1 trên đ

On
eu

B.  2;3;1

C.  2; 3;1

D.  2;3;1

Li

A.  2; 3; 1

Th

 x  6  4t

th ng d :  y  2  t , t  R có t a đ là:
1  2t


ng

ai

Câu 103. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho ba vect a   1;1;0  , b  1;1;0  , c  1;1;1 . Trong

2

C. a và b cùng ph

B. ac  1

ng

D. a  b  c  0

ou

6

ps

 

A. cos b, c 

/T

các m nh đ sau m nh đ ǹo đ́ng?

A. x  4; y  7

bo
ok
.c
om
/

nào c a x,y thì A, B, M th ng hàng.

gr

Câu 104. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho ba đi m A 2; 1;5 , B  5; 5;7 , M  x; y;1 . V i giá tr
B. x  4; y  7

C x  4; y  7

D. x  4; y  7

Câu 105. Trong không gian v i hê t a đ Oxyz , cho a , b, c l̀ các véct khác 0 . K t lu n nào là sai?
A.  a , b   b, a  B.  a , b  vuông góc v i a và b C.  ka , b   k a , b 

 

D.  a , b   a . b .sin a , b

fa

b ng:

ce

Câu 106. Trong không gian v i hê t a đ Oxyz , cho A1;0; 1 , B 1; 1;2  . Di n tích tam giác OAB

11
2

w.

ww

A.

B. 11

C.

6

D.

6
2

14

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG
Câu 107. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba đi m A a ,0,0 ; B  0, b,0 ; C  0,0, c  v i

ai
Ho
c0
1

a , b, c  0 . M nh đ ǹo sau đây l̀ sai?

A.Ba véct OA, OB, OC không đ ng ph ng.
B.Tam giác ABC có ba góc nh n.

a 2b 2  b 2 c 2  c 2 a 2

iD

C.Di n tích tam giác ABC b ng

Th

D.Th tích t di n OABC b ng abc

On

6

eu

Câu 108. Trong không gian v i hê t a đ Oxyz , cho tam giác ABC v i A1;0;0 ; B  0;1;0 ; C  0;0;1

1 1 1
3 3 3

Li

thì tr c tâm H c a tam giác ABC là

1 1 1
2 2 2

B. 1;1;1

D.  0;0;0 

C.  ; ; 

ai

A.  ; ; 

A. 9

ps

/T

Câu 109. Cho A 3,0,0  ; B  0,3,0  , C  0,0,3 ; D 1; 1;0  thì th tích c a t di n ABCD là

2

ou

B. 27

D. 1

D. 3

2

gr

Câu 110. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho m t ph ng v̀ đi m M 1; 0; 1 . T a đ đi m M '

bo
ok
.c
om
/

đ i x ng v i M qua P là:
A. M '

1; 4; 1

B. M '

2; 0;1

C. M ' 4;2; 2

Câu 111. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho m t ph ng

ce

A 2; 1; 0 . Hình chi u vuông góc c a A lên m t ph ng

B. H

1;1; 1

:3x

2y

z

6

0 v̀ đi m

là H . Khi đó H có t a đ là:

C. H 3; 2;1

D. H 5; 3;1

fa

A. H 1; 1;1

D. M ' 3;2;1

w.

Câu 112.Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho hai đi m P  x; 1; 1 , Q  3; 3;1 , bi t PQ  3 , giá tr

ww

c a

x

là:

15

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


A. 2 ho c 4

C. 2 ho c -4

D. 4 ho c -2

C. mp  Oxy

D. mp  Oyz 

i m M  4;0;7  n m trên:
B. tr c Oy

Cho 114. đi m A(2,-1,-2); B(-1,1,2); C(-1,1,0); D(1,0,1).

.

B.

3 3

1

.

C.

13

2
13

.

a  (1;1;0), b  (1;1;0), c  (1;1;1) trong các m nh đ

On

Câu 115. Trong không gian Oxyz cho ba vect
sau, m nh đ nào sai?
A. b  c

D. 13 .

Th

1

C. a  2

B. b  a

.

B.

.

C.

13

2
13

.

ng cao c a t di n v t D

D. 13 .

ou

3 3

1

d̀i đ

ps

1

D. c  3

/T

ai

Câu 116. Cho 4 đi m A(2,-1,-2); B(-1,1,2); C(-1,1,0); D(1,0,1).
b ng:
A.

ng cao c a t di n v t D b ng:

eu

A.

d̀i đ

iD

A. mp  Oxz 

Li

Câu 113.

B. -2 ho c -4

ai
Ho
c0
1

TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M

7
3

bo
ok
.c
om
/

1
3

A. G  ; 1; 

gr

Câu 117. Cho tam giác ABC v i A(1; 4; 2), B(3; 2;1), C (3; 1; 4) Khi đó tr ng tâm G c a tam giác ABC
là:
B. G  3; 9;21

1
2

7
2

1
4

C. G  ; 1; 

1 7
4 5

D. G  ;  ; 

B. D  0;0;1

fa

A. D 1;1;1

ce

Câu 118. Cho ba đi m A(1;0;0), B(1;1;0), C (0;1;1) đ t giác ABCD là hình bình h̀nh thì đi m D có t a
đ là:
C. D  0;2;1

w.

Câu 119. Cho m t ph ng (P): 2 x  y  z  5  0 v̀ đ

ng th ng (d): x  1  y  3  z  2 khi đó t a đ
3

1

3

ww

giao đi m c a (d) và (P) là:

D. D  2;0;0 

16

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG
B. I  17;9;20 

Câu 120. T a đ tâm H c a đ

C. I  17;20;9 

D. I  2;1;0 

ng tròn (C ) là giao tuy n c a m t c u

ai
Ho
c0
1

A. I  4;2; 1

(S) : ( x  2)2  ( y  3)2  ( z  3)2  5 và m t ph ng ( ) : x  2 y  2 z  1  0 là

H 1;2;0 

D.

11 

3

H  1;2;3

Th

C.

7
3

B. H  ;  ; 

iD

5
3

3 3 3
2 4 2

A. H  ; ; 

18
7

B.

2
7

C.

6
7

Li

A.

eu

On

Câu 121: Cho t di n OABC có OA, OB, OC đôi m t vuông góc , OA=1, OB=2, OC=3. Kho ng cách t
O đ n m t ph ng (ABC) b ng :
D.

1
7

ai

t l̀ giao đi m c a m t ph ng P  : 3x  y  z  m  0 v i các tr c Ox, Oy,
3
Oz. Tìm các giá tr c a m đ t di n OABC có th tích b ng
2
C. m  3

D. m  4

ou

B. m  3

ng th ng  có ph

x  1 t

ng trình tham s :  y  2  2t .
z  3  t


C. M 1; 2; 3

D. M  2;1;3

gr

A. m  3

ps

/T

Câu 122: G i A, B, C l n l

bo
ok
.c
om
/

Câu 123: Trong không gian Oxyz cho đ
ǹo sau đây thu c đ

ng th ng  :

A. M 1; 2;3

B. M 1; 2;3

x 1 y z 2
v̀ đi m M 1;0; 2 . M t
2
1
1
ng th ng MN vuông góc v i đ ng th ng  . Khi đó to đ đi m

Câu 124: Trong không gian Oxyz , cho đ
ng th ng  sao cho đ

ng th ng

fa

ce

đi m N trên đ
N là:

w.

7 2 4
; ;
3 3 3

B. N 7; 2; 4

C. N

:

7 2 4
; ;
3 3 3

D. N 7; 2; 4

ww

A. N

i mM

17

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M

A.  0; 2;1

B.  2;0;1

C.  2;1;0 

ai
Ho
c0
1

Câu 125. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đi m M th a mãn h th c OM  2 j  k . T a đ
c a đi m M là:
D.  0;1; 2 

A.  3;8; 4 

B.  3; 8; 4 

D.  3; 2; 4 

C.  3; 2; 4 

iD

Câu 126. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai đi m A(1;3;-2) và B(4;-5;2). T a đ c a vect
AB là:

B. B  0;1;2 

C. C  0;0;2 

D. D  2;0;0 

eu

A. A1;2;3

On

Th

Câu 127. Trong không gian Oxyz. i m ǹo sau đây n m trên m t ph ng t a đ mp  Oxy

B.  3;0;0

C.  0;0;1

D.  0; 2;0 

ai

A.  3; 2;0 

Li

Câu 128. Trong không gian Oxyz. Hình chi u A’ c a đi m A 3; 2;1 lên tr c Ox có t a đ là:

ps

/T

Câu 129. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, hai vect a , b cùng ph
B.  a , b   0

C. a  b  0

D. a  b  0

ou

A. a . b  0

ng khi v̀ ch khi

gr

Câu 130. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba đi m A1;1;1 , B  1; 1;0  , C  3;1; 1 . T a đ

 7 
A.  0; ; 2 
 4 

bo
ok
.c
om
/

đi m N thu c (Oxy) cách đ u A, B, C là :
 7 
B.  2; ;0 
 4 

7 

C.  2;  ;0 
4 


7 

D.  2;  ;0 
4 


Câu 131. Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba đi m A1; 2; 1 , B  3;0; 4  , C  2;1; 1 .

dài

6

B.

33
50

C. 5 3

D.

50
33

fa

A.

ce

ng cao h t đ nh A c a ABC là :

đ

w.

Câu 132.Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho ba đi m A 0;0; 2  , C 1;1;0  và D  4;1; 2  . Tính đ
ng cao c a t di n ABCD h t đ nh D xu ng mp ( ABC ) ?

ww

d̀i đ

18

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG

B.

11
11

C. 1

Câu 133. Trong không gian v i h t a đ
M thu c Oy v̀ cách đ u B, C ?
 9 
B.  0; ;0 
 2 

Oxyz ,cho hai đi m B(1; 1;0) , C (3;1; 1) . Tìm t a đ đi m
9 

D.  0;  ;0 
4 


9 

C.  0;  ;0 
2 


iD

 9 
A.  0; ;0 
 4 

D. 11

ai
Ho
c0
1

A. 11

On
1
3

Câu 135. Cho đi m A1;1;1 v̀ đ

C. x 

3
2

D. x 

1
4

 x  6  4t

ng th ng d :  y  2  t . Hình chi u c a đi m A trên đ
 z  1  2t


là:

C.  2;3;1

gr

bo
ok
.c
om
/

Câu 136. Cho đi m A(3;3;0) và m t ph ng (P) có ph

ng th ng d

D.  2;3;1

ou

B.  2; 3; 1

A.  2; 3;1

eu

B. x 

Li

1
2

ai

A. x 

2
.
3

/Tpscos a , b 

Th

Câu 134. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho a   x; 2;1 , b   2;1; 2  .Tìm x bi t

ng trình x + 2y – z-3 =0

Hình chi u vuông góc c a A lên m t ph ng (P) là
A. H(1;1;1).

B. H(2;1;1).

Câu 137.Cho đ

ng th ng (d) và m t ph ng (P) có ph

x 1 y 1 z  3


1
2
2

D. H(2;1;2).

ng trình
(P): 2x – 2y + z – 3 = 0

ce

(d):

C. H(2;2;2).

fa

T a đ giao đi m c a (d) và (P) là

w.

A.  2; 1;5

ww

Câu 138. Cho đ

B.  2;1;5

C.  2;1;5

ng th ng (d) và m t ph ng (P) có ph

D.  2; 1;5

ng trình

19

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M
x 1 y 1 z  3


1
2
2

(P): 2x – 2y + z – 3 = 0

ai
Ho
c0
1

(d):

Sin góc gi a (d) và (P) là
B.

1
.
3

Câu 139. Cho m t ph ng (P) có ph
A. n (2;-1;2).

C.

2
.
9

D.

ng trình 2x – y + 2 = 0. Vect pháp tuy n c a m t ph ng (P) là:

B. n (2;-1;1). C. n (2;-1;0).

D. n (2;0;-1).

ng trình x – 3y – z +2 = 0

On

Câu 140. Cho đi m D(4;1;2) và m t ph ng (P)có ph

 45 8 21 
C. 
; ;

 11 11 11 
 43 14 23 
D.  ; ; 
 11 11 11 

C. (3; 1; -5).

gr

B.( 1; 1; -1).

ou

c a (D) và (P) là:
A.(-1; -1; 1).

ng th ng (D)

ps

Câu 141. Cho m t ph ng (P) 2x + y + z – 2 = 0 v̀ đ

/T

ai

Li

 45 8 21 
 ; ; 
 11 11 11 
 43 14 23 
;
;

.
 11 11 11 

B.

eu

T a đ hình chi u H c a D trên m t ph ng (P) là
A.

1
.
9

iD

4
.
9

Th

A.x 1
z2
.T a đ giao đi m A
 y
2
3

D. (-3; -1; -5).
bo
ok
.c
om
/

Câu 142. Trong không gian Oxyz, cho 3 vecto a   2;1;0  ; b  1;3; 2  ; c   2;4;3  . T a đ c a

u  2a  3b  c là
A.(-3 ;7 ;9)

B. (5 ;3 ;-9)

C.(-3 ;-7 ;-9)

D.(3 ;7 ;9)

Câu 143: Trong không gian Oxyz, cho 2 đi m B(1;2;-3) và C(7;4;-2). N u E l̀ đi m th a mãn đ ng th c
CE  2EB thì t a đ đi m E là

fa

ce

 8 8
A.  3; ;  
 3 3

8
8
B.  ;3;  
3
3

8

C.  3;3;  
3


1

D. 1; 2; 
3


ww

w.

Câu 144. Trong không gian Oxyz cho 3 đi m A(2;-1;1), B(5;5;4) và C(3;2;-1). T a đ tâm G c a tam giác
ABC là

20

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG
 1 4 10 
C.  ; ; 
3 3 3 

 10 4 
B.  ; 2; 
3
 3

1 4
D.  ; 2; 
3 3

ai
Ho
c0
1

 10 4 
A.  ; ; 2 
 3 3 

Câu 145. Cho hình h p ABCD.A’B’C’D’ có A(1;0;1), B(2;1;2); D(1;-1;1) v̀ C’(4;5;5). T a đ c a C và
A’ l̀:
A. C(2 ;0 ;2) ; A’(3 ;5 ;-6)
B. C(4 ;6 ;-5) ; A’(3 ;5 ;-6)

C. C(2 ;5;-7) ; A’(3;4;-6)
D. C(2 ;0 ;2) ; A’(3 ;4 ;-6)
iD

Câu 146: Trong không gian Oxyz cho a   3; 2; 4  ; b   5;1;6  ; c   3;0; 2  . T a đ c a x sao cho x

B. (0;0;0)

C. (0;1;0)

On

A. (0;0;1)

Th

đ ng th i vuông góc v i a , b, c là:

D. (1;0;0)

m sau đây đi m nào thu c (P)
D.
D(-1;-2;-4)
n c a mpai

Li

eu

Câu 147: Trong không gian Oxyz cho mp(P): 3x-y+z-1=0. Trong các đi
A . A(1;-2;-4)
B. B(1;-2;4)
C. C(1;2;-4)
Câu 148: Trong không gian Oxyz véc t ǹo sau đây l̀ véc t pháp tuy
(P): 4x-3y+1=0
A. (4;-3;0)
B. (4;-3;1)
C. (4;-3;-1)

D.

(-3;4;0)

ps

C. a  b

D. b  c

ou

B. c  3

gr

A. a  2

/T

Câu 149 : Trong không gian Oxyz, cho 3 vecto a   1;1;0  ; b  1;1;0  ; c  1;1;1 . Trong các m nh
đ sau, m nh đ nào sai

A.

bo
ok
.c
om
/

Câu 150 : Cho 3 đi m A(2; 1; 4), B(–2; 2; –6), C(6; 0; –1). Tích AB. AC b ng:
–67

B.

65

C.

67

D.

33

Câu 151 : Trong không gian Oxyz, cho ba vect a   1,1,0  ; b  (1,1,0); c  1,1,1 . Trong các m nh đ

a bc 0

B.

a , b, c đ ng

ph ng.

C.

 

cos b, c 

6
3

D.

a .b  1

ww

w.

fa

A.

ce

sau, m nh đ ǹo đ́ng?

21

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M
Câu 152. Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho đi m A(0; 1; 2) và B(1;1;1) m t ph ng

( P) : x  2 y  2z  3  0 . i m M thu c đ

ai
Ho
c0
1

A. M(11; 23; 35)

B. M(11; 21; 30)

C. M(1;1;1)

D. M(1; 3; 5)

Câu 153.Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đ

ng th ng  :

iD

i đây?

x6 y 1 z  2


v̀ đi m
1
3
2

Th

b ng 2 l̀ đi m ǹo d

ng th ng AB th a mãn kho ng cách t M đ n m t ph ng (P)

B. M(9;1; 3)

C. M(3; 3;1)

D. M(6; 1; 2)
Oxyz, cho các đi m A(1; 2;1); B(2;1; 3) và m t ph ng

bo
ok
.c
om
/

 3 11 
C. M   ; ; 6 
 2 2 

gr

A. M(0; 5; 1)

ng th ng đi qua A, B v i m t ph ng (P) là:

ou

( P) : x  y  2z  3  0 . T a đ giao đi m c a đ

ps

Câu 154.Trong không gian v i h t a đ

/T

ai

Li

 51 1 17 
A. M  ;  ;  
7
7 
7

eu

On

A(1;7;3). i m M có hònh đ nguyên thu c  sao cho AM  2 30 . T a đ đi m M là:

B. M  2;1; 3 
D. M  3; 4; 5 

Câu 155. Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho hai đi m A(1;1; 2); B(2; 1; 0) . Tìm t a đ đi m

9
l n kho ng cách t M đ n
4
m t ph ng (P), bi t m t ph ng (P) là m t ph ng đi qua A v̀ vuông góc v i AB.

fa

ce

M có t a đ nguyên thu c tr c Ox sao cho kho ng cách t M đ n A b ng

 129

; 0; 0 
B. M 
 7


ww

w.

A. M  1; 0; 0 

22

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


BÀI T P TR C NGHI M T A Đ - ĐI M VECTO KHÔNG GIAN OXYZ
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
GIÁO VIÊN NGUY N B O V
NG

ai
Ho
c0
1

9

D. M  ; 0; 0 
4


C. M(1; 0; 0)

x 1 y 1 z

 v̀ hai đi m
2
1 1
A(1; 1; 2); B(2; 1; 0) . Xác đ nh t a đ đi m M có t a đ nguyên thu c d sao cho tam giác AMB vuông

Câu 156. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho đ

ng th ng d:

iD

t i M.
B. M(1; 1; 0)

C. M(3; 2;1)

D. M  1; 0; 1

eu

On

Th

7 5 2
A. M  ;  ; 
3 3 3

x 1 y  2 z  3


.
1
2
2

ai

ng trình l̀:

i m M có hònh đ d

ng

ng thu c d sao cho th tích

/T

th ng d có ph

Li

Câu 157. Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho đi m A(0;1;0), B(2; 2; 2), C(2; 3; 4) v̀ đ

ps

kh i t di n MABC b ng 3. T a đ đi m M c n tìm là:

gr

bo
ok
.c
om
/

C. M 1; 3; 3 

ou

A. M  3; 3; 1


1

B. M  2;  ; 6 
2


D. M 1; 2; 3 

Câu 158. Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho m t ph ng (P): 2x + 2y + z – 5 = 0 v̀ đ

ng

x2 y2 z3


. i m A thu c d sao kho ng cách t A đ n m t ph ng (P) b ng 6. T a đ
1
1
2
đi m A th a mãn l̀ đi m ǹo d i đây:
B. A(1; 3; 3)
C. A(2; 2; 5)
D. A(4; 4;7)
A. A(11; 9; 9)

ce

th ng d :

fa

Câu 159. Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho m t ph ng (P): 2x – 2y + z + 1 = 0 v̀ đ

ng

x 1 y  2 z 1


. i m M trên đ ng th ng d sao cho kho ng cách t M đ n m t ph ng (P)
3
1
1
b ng 3. i m M ǹo d i đây th a mãn yêu c u đ bài?

ww

w.

th ng d :

23

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


A. M(4; 3; 2)

B. M(2; 3; 0)

C. M(10; 1; 4)

D. M(8; 5; 2)

Câu 160. Trong không gian v i h

tr c t a đ

ai
Ho
c0
1

TÀI LI U ÔN THI THPT QG
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
BIÊN SO N VÀ S U T M

Oxyz, cho đi m A(4;1; 3) v̀ đ

ng th ng d:

C. B(7; 4; 6);

 1 4 30 
D. B   ; ;  
7 
 7 7

Th

 13 10 12 
B. B   ; ;  
7 
 7 7

Li

eu

On

A. B  5; 2; 12 

iD

x 1 y 1 z  3


. i m B có t a đ nguyên thu c d th a mãn AB  27 có t a đ là:
1
3
2

ai

Câu 161. Trong không gian h t a đ Oxyz, cho đi m M(2;3;5) v̀ đ

 10 23 8 
A. N   ;  ; 
7 7
 7

i đây?

gr

ou

ps

B. N(2; 6; 8)

bo
ok
.c
om
/

C. N(4; 11; 4)

x1 y  2 z 2


.
1
3
2

/T

i m N thu c d sao cho N cách M m t kho ng b ng 5 l̀ đi m ǹo d

ng th ng d :

 4 5 20 
D. N   ;  ; 
 7 7 7 

Câu 162. Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho hai đi m A(4; 2; 2); B(0; 0;7) v̀ đ

x  3 y 6 z 1


. i m C thu c đ
2
1
2
d i đây th a mãn yêu c u đ bài?
A. C(5; 4; 0)

ce

d:

ng th ng d sao cho tam giác ABC cân t i đ nh A. i m C nào
B. C(9; 0; 2)
D. C 1; 8; 0 

fa

C. C(3;12; 4)

w.

Câu 163. Trong không gian h tr c t a đ Oxyz, cho m t ph ng ( P) : x  y  z  3  0 v̀ đ

x2 y 1 z


. G i M là giao đi m gi a m t ph ng (P) v̀ đ
1
2
1

ww

d:

ng th ng

ng th ng

ng th ng d. T a đ đi m M là:

24

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×