Tải bản đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thành An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY TNHH THÀNH AN
t

t

t

t

t


t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN MINH HIỆP
MÃ SINH VIÊN
: A16567
CHUYÊN NGÀNH
: TÀI CHÍNH

HÀ NỘI – 2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG
TY TNHH THÀNH AN

Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Nguyễn Thị Vân Nga
Sinh viên thực hiện : Trần Minh Hiệp
Mã sinh viên
: A16567
Chuyên ngành

: Tài chính


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo
trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là Cô giáo Th.S Nguyễn Thị Vân Nga cùng các
bác, cô chú và anh chị trong công ty TNHH Thành An đã tận tình giúp đỡ em hoàn
thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy trong
nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện khóa luận và
cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai.
Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và
hạn chế, kính mong sự chỉt dẫnt vàt đóngt gópt củat cáct thầyt côt giáot đểt khóat luậnt củat emt
đượct hoànt thiệnt hơn.
Hàt Nội,t ngàyt 25t thángt 3t nămt 2014
Sinht viênt
Trầnt Minht Hiệp


LỜIt CAMt ĐOAN
Tôit xint camt đoant Khóat luậnt tốtt nghiệpt nàyt dot tựt bảnt thant thựct hiệnt cót sựt hỗt trợt
từt giáot viênt hướngt dẫnt vàt khôngt saot chépt cáct côngt trìnht nghiênt cứut củat ngườit khác.t
Cáct dữt liệut thôngt tint thứt cấpt sửt dụngt trongt Khóat luậnt làt cót nguồnt gốct vàt đượct trícht
dẫnt rõt ràng.
Tôit xint chịut hoànt toànt trácht nhiệmt vềt lờit camt đoant này!
Sinht viênt
Trầnt Minht Hiệp


MỤCt LỤC
CHƢƠNGt 1.t CƠt SỞt LÝt LUẬNt CHUNGt VỀt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt
XUẤTt KINHt DOANHt TRONGt DOANHt NGHIỆP................................................. 1
1.1. KHÁIt NIỆMt VÀt BẢNt CHẤTt CỦAt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt t XUẤTt

KINHt DOANH........................................................................................................ 1
1.1.1.

Kháit niệmt vềt hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanh.....................1

1.1.2.

Bảnt chấtt củat hiệut quảt kinht doanh....................................................... 3

1.1.3. Mốit quant hệt giữat kếtt quảt kinht doanht vàt hiệut quảt kinht doanh............3
1.2. ĐÁNHt GIÁt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt XUẤTt KINHt DOANH.........4
1.2.1. Đánht giát kháit quátt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanh................................. 5

1.2.1.1. Hệt sốt tổngt lợit nhuận........................................................................... 5
1.2.1.2t Hệt sốt lợit nhuậnt hoạtt động................................................................... 5
1.2.1.3. Tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thu(ROS)................................................. 5
1.2.1.4. Hệt sốt thut nhậpt trênt đầut tưt (ROI):..................................................... 6
1.2.1.5. Tỷt suấtt sinht lờit trênt vốnt chủt sởt hữut (ROE)....................................... 6
1.2.1.6. Tỷt suấtt sinht lờit trênt tổngt tàit sảnt (ROA)............................................. 6
1.2.2.

Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt tàit sản..................................................... 7
1.2.2.1. Hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt chung......................................................... 7
1.2.2.2. Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạn.................................... 9
1.2.2.3. Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt dàit hạn..................................... 12

1.2.3.

Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt vốn........................................................ 14
1.2.3.1. Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt vốnt chủt sởt hữu....................................15
1.2.3.2.

1.2.4.

Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt vốnt vayt (Timest interestt earnedt Ratio)t 15

Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt chit phí................................................... 16
1.2.4.1. Tổngt chit phí...................................................................................... 17
1.2.4.2. Giát vốnt hàngt bán.............................................................................. 17
1.2.4.3. Chit phít bánt hàngt vàt chit phít quảnt lýt doanht nghiệp..........................18

1.3. CÁCt NHÂNt TỐt ẢNHt HƢỞNGt ĐẾNt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt XUẤTt

KINHt DOANHt CỦAt DOANHt NGHIỆP............................................................. 20
1.3.1.

Cáct nhânt tốt bênt ngoài........................................................................ 20
1.3.1.1. Thịt trườngt cạnht tranht vàt đốit thủt cạnht tranh..................................20
1.3.1.2. Nhânt tốt tiêut dùng.............................................................................. 21
1.3.1.3. Nhânt tốt tàit nguyênt môit trường......................................................... 21


1.3.1.4. Cáct chínht sácht củat Nhàt nước.......................................................... 22
1.3.2. Cáct nhânt tốt bênt trongt doanht nghiệp..................................................... 22

1.3.2.1. Nhânt tốt quảnt trịt doanht nghiệp......................................................... 22
1.3.2.2. Laot động............................................................................................ 22
1.3.2.3. Vốnt kinht doanh................................................................................. 22
1.3.2.4. Trangt thiếtt bịt kỹt thuật,t côngt nghệ.................................................... 23
CHƢƠNGt 2.THỰCt TRẠNGt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt XUẤTt KINHt
DOANHt CỦAt CÔNGt TYt TNHHt THÀNHt AN...................................................... 24
2.1. GIỚIt THIỆUt CHUNGt VỀt CÔNGt TYt TNHHt THÀNHt AN......................24
2.1.1. Quát trìnht hìnht thànht vàt phátt triểnt củat côngt ty...................................24
Tênt côngt ty:t côngt tyt TNHHt Thànht An............................................................... 24
2.1.2. Cơt cấut bột máyt tổt chứct củat côngt ty....................................................... 25
2.1.2.1. Giámt đốct côngt ty............................................................................... 26
2.1.2.2. Phòngt tưt vấnt –t thiếtt kế...................................................................... 26
2.1.2.3. Phòngt Kết toán................................................................................... 26
2.1.2.4. Phòngt Kết hoạcht đầut tư..................................................................... 26
2.1.2.5. Phòngt nhânt sự.................................................................................. 27
2.1.2.6. Phòngt Hànht chínht tổngt hợp............................................................ 27
2.1.2.7. Bant điềut hànht dựt án......................................................................... 27
2.1.3. Đặct điểmt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat côngt ty.........................27
2.1.4. Tìnht hìnht laot độngt tạit côngt tyt trácht nhiệmt hữut hạnt Thànht An.........27
2.1.5. Quyt trìnht sảnt xuấtt kinht doanht củat côngt ty.......................................... 29
2.2. ĐÁNHt GIÁt KHÁIt QUÁTt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt XUẤTt KINHt
DOANH........................................................................................................... 30
2.2.1. Hệt sốt tổngt lợit nhuận............................................................................... 31
2.2.2. Hệt sốt lợit nhuậnt hoạtt động...................................................................... 32
2.2.3. Tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thut (ROS).................................................. 33
2.2.4. Hệt sốt thut nhậpt trênt đầut tƣt (ROI)......................................................... 34
2.2.5. Tỷt suấtt sinht lờit trênt vốnt chủt sởt hữu(ROE).......................................... 36
2.3. PHÂNt TÍCHt HIỆUt QUẢt SỬt DỤNGt TÀIt SẢN........................................... 37
2.3.1. Hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt chung............................................................. 37
2.3.1.1. Hiệut suấtt sửt dụngt tổngt tàit sản......................................................... 37
2.3.1.2. Tỷt suấtt sinht lờit trênt tổngt tàit sản....................................................... 38


2.3.1.3. Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt thôngt quat môt hìnht Dupont.....39
2.3.2. Hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạn........................................................ 40
2.3.2.1. Cáct chỉt tiêut chungt vềt tàit sảnt ngắnt hạn............................................ 40
2.3.2.2. Hiệut suấtt sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạn................................................. 41
2.3.2.3. Tỷt suấtt sinht lờit củat tàit sảnt ngắnt hạn(ROCA-t Returnt ont Currentt
Assets)
41
2.3.2.4. Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt TSNHt thôngt quat môt hìnht Dupont......42
2.3.2.7.t Phânt tícht cáct chỉt tiêut đánht giát cáct thànht phầnt củat TSNH............43
2.3.3. Hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt dàit hạn........................................................... 46
2.3.3.1. Sứct sảnt xuấtt TSCĐ........................................................................... 46
2.3.3.2.............................................................................................................Tỷt
suấtt sinht lờit trênt TSCĐ...................................................................... 47
2.4. PHÂNt TÍCHt HIỆUt QUẢt SỬt DỤNGt VỐN.................................................. 47
2.4.1. Hiệut quảt sửt dụngt vốnt chủt sởt hữu.......................................................... 47
2.4.2....................................................................................................................Hiệut
quảt sửt dụngt vốnt vay................................................................................. 48
2.4.2.1.............................................................................................................Khảt
năngt thanht toánt lãit vay...................................................................... 48
2.4.2.2.Vềt tỷt suấtt sinht lờit trênt tiềnt vayt củat côngt ty....................................... 49
2.5. PHÂNt TÍCHt HIỆUt QUẢt SỬt DỤNGt CHIt PHÍ........................................... 50
2.5.1. Giát vốnt hàngt bán.................................................................................... 51
2.5.2. Chit phít tàit chính...................................................................................... 52
2.5.3. Chit phít bánt hàngt vàt quảnt lýt doanht nghiệp.......................................... 52
2.5.4. Cáct chỉt tiêut đánht giát hiệut quảt sửt dụngt chit phí.................................... 53
2.6. CÁCt NHÂNt TỐt ẢNHt HƢỞNGt ĐẾNt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt
XUẤTt KINHt DOANHt CỦAt CÔNGt TY...................................................... 54
2.6.1. Thịt trƣờngt cạnht tranht vàt đốit tƣợngt cạnht tranh.................................. 54
2.6.2. Nhânt tốt tiêut dùng.................................................................................... 55
2.6.3. Cáct chínht sácht củat Nhàt nƣớc................................................................ 55
2.6.4. Nhânt tốt quảnt trịt doanht nghiệp.............................................................. 56
2.6.5. Trangt thiếtt bịt kỹt thuật,t côngt nghệ......................................................... 56
2.7. ĐÁNHt GIÁt CHUNGt VỀt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt KINHt DOANHt
CỦAt CÔNGt TYt TNHHt THÀNHt AN........................................................... 56


2.7.1. Đánht giát điểmt mạnh,t điểmt yếu,t cơt hộit vàt thácht thứct củat côngt ty.....56
2.7.1.1. Điểmt mạnh........................................................................................ 56
2.7.1.2. Điểmt yếu............................................................................................ 57
2.7.1.3. Cơt hội................................................................................................ 57
2.7.1.4. Thácht thức........................................................................................ 57
CHƢƠNGt 3.t GIẢIt PHÁPt NÂNGt CAOt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt KINHt
DOANHt CỦAt CÔNGt TYt TNHHt THÀNHt AN...................................................... 59
3.1. XUt HƢỚNGt PHÁTt TRIỂNt NGÀNHt CÔNGt NGHIỆPt XÂYt DỰNGt VÀt BẤTt
ĐỘNGt SẢNt VIỆTt NAM....................................................................................... 59
3.2. GIẢIt PHÁPt TĂNGt CƢỜNGt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt XUẤTt KINHt
DOANHt CỦAt CÔNGt TYt THÀNHt AN............................................................... 60
3.2.1. Mộtt sốt giảit phápt cảit thiệnt tìnht hìnht tàit chínht củat côngt tyt TNHHt Thànht An
60
3.2.1.1. Tiếtt kiệmt chit phí................................................................................ 60
3.2.1.2. Quảnt lýt hàngt tồnt kho........................................................................ 61
3.2.1.3. Tăngt cườngt quảnt lýt cáct khoảnt phảit thu.......................................... 62
3.2.1.4. Nângt caot hiệut quảt sựt dụngt tàit sảnt cốt định...................................... 67
3.2.1.5. Xâyt dựngt phươngt ánt huyt độngt vốnt dàit hạn....................................68
3.2.1.6. Tiếtt kiệmt chit phít lãit vay..................................................................... 68
3.2.3. Nângt caot hiệut quảt kinht doanht vàt phátt triểnt doanht thut củat doanht nghiệp68
3.2.4. Nângt caot hiệut quảt laot độngt củat nhânt viên........................................... 69
3.2.5. Chút trọngt côngt táct phânt tícht hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht tạit côngt ty
...................................................................................................................69
PHỤt LỤC................................................................................................................... 72
TÀIt LIỆUt THAMt KHẢO......................................................................................... 73


DANHt MỤCt VIẾTt TẮT
Kýt hiệut viếtt tắt
CBCNV
CP

Tênt đầyt đủ
Cánt bột côngt nhânt viên
Chit phí

DT

Doanht thu

GVHB
HS
HSSDTSNH
KH
LNST
QLDN
TC
TNHH
TS
TSCĐ
TSDH
TSNH
VCSH

Giát vốnt hàngt bán
Hiệut suất
Hiệut suấtt sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạn
Khácht hàng
Lợit nhuậnt saut thuế
Quảnt lýt doanht nghiệp
Tàit chính
Trácht nhiệmt hữut hạn
Tàit sản
Tàit sảnt cốt định
Tàit sảnt dàit hạn
Tàit sảnt ngắnt hạn
Vốnt chủt sởt hữu


DANHt MỤCt CÁCt BẢNGt BIỂU
Bảngt 2.1.t Chỉt tiêut đánht giát kháit quátt hiệut quảt kinht doanh.................................. 30
Bảngt 2.2.t Tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thu................................................................ 33
Bảngt 2.3.t Phânt tícht cáct chỉt tiêut hệt sốt thut nhậpt trênt đầut tƣ.................................35
Bảngt 2.4.t Mứct đột ảnht hƣởngt củat ROSt vàt HSt sửt dụngt tàit sảnt lênt ROI..............35
Bảngt 2.5.Tỷt suấtt sinht lờit trênt vốnt chủt sởt hữu........................................................ 36
Bảngt 2.6.t Mứct đột ảnht hƣởngt củat ROSt vàt Hiệut suấtt SDTTSt lênt ROA................39
Bảngt 2.7.t Ảnht hƣởngt củat ROSt vàt hiệut suấtt sửt dụngt TSNHt lênt ROCA..............42
Bảngt 2.8.t Cáct chỉt tiêut đánht giát hàngt tồnt kho......................................................... 43
Bảngt 2.9.t Cáct chỉt tiêut đánht giát tìnht hìnht khoảnt phảit thu..................................... 45
Bảngt 2.10.t Sứct sinht lờit củat vốnt chủt sởt hữu............................................................ 47
Bảngt 2.11.t Cáct khoảnt chit phít tàit chính.................................................................... 49
Bảngt 2.12.t Phânt tícht tỷt trọngt chit phít trênt doanht thu............................................ 50
Bảngt 2.13.t Tăngt trƣởngt giát vốnt hàngt bán.............................................................. 51
Bảngt 2.14.t Cáct khoảnt vayt củat Côngt tyt TNHHt Thànht An..................................... 52
Bảngt 2.15.t Tỷt trọngt chit phít BHt vàt QLDNt sot vớit doanht thu.................................52
Bảngt 3.1.t Bảngt phânt loạit tồnt khot trongt côngt ty..................................................... 61
Bảngt 3.2.t Kết hoạcht quảnt lýt hàngt tồnt kho............................................................... 62
Bảngt 3.3.t Danht sácht cáct nhómt rủit ro...................................................................... 64
Bảngt 3.4.t Môt hìnht tínht điểmt tínt dụng..................................................................... 65
Bảngt 3.5.t Đánht giát điểmt tínt dụngt củat Côngt tyt TNHHt Ant Phƣớc........................65
Bảngt 3.6.t Bảngt theot dõit tuổit cáct khoảnt phảit thut củat côngt tyt nămt 2012..............66


DANHt MỤCt CÁCt SƠt ĐỒ,t BIỂUt ĐỒ
Sơt đồt t 2.1.t Cơt cấut bột máyt tổt chứct côngt tyt TNHHt Thànht An...............................26
Sơt đồt 2.2.t Quyt trìnht tƣt vấnt đầut tƣt xâyt dựngt vàt thiếtt kết nhàt ở...........................29
Biểut đồt 2.1.t Hệt sốt tổngt lợit nhuận............................................................................. 31
Biểut đồt 2.2.t Hệt sốt lợit nhuậnt hoạtt động.................................................................... 32
Biểut đồt 2.3.t Hiệut suấtt sửt dụngt tổngt tàit sản............................................................. 37
Biểut đồt 2.4.t Tỷt suấtt sinht lờit trênt tổngt tàit sản......................................................... 38
Biểut đồt 2.5.t Hiệut suấtt sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạn.................................................... 41
Biểut đồt 2.6.t Tỷt suấtt sinht lờit củat tàit sảnt ngắnt hạnt (ROCA)................................... 41
Biểut đồt 2.7.t Sứct sảnt xuấtt củat TSCĐ........................................................................ 46
Biểut đồt 2.8.t Cáct chỉt tiêut đánht giát hiệut quảt sửt dụngt vốnt vay................................48
Biểut đồt 2.9.t Tỷt suấtt sinht lờit trênt tiềnt vay................................................................ 49
Biểut đồt 2.10.t Chỉt tiêut đánht giát hiệut quảt sửt dụngt chit phí......................................53
Biểut đồt 3.1.t Môt hìnht ABC........................................................................................ 62


LỜIt MỞt ĐẦU
1. Lýt dot chọnt đềt tài
Trongt nềnt kinht tết thịt trường,t cáct nhàt đầut tư,t cáct doanht nghiệpt đóngt gópt mộtt vait
tròt rấtt quant trọngt thúct đẩyt tăngt trưởngt kinht tế.t Giat nhậpt tổt chứct Thươngt mạit thết giớit
(WTO)t mởt rat cơt hộit chot cáct doanht nghiệpt Việtt Nam,t khit mốit quant hệt giaot thươngt
giờt đâyt đượct mởt rộngt khôngt chỉt trongt nước,t màt cònt làt cáct thịt trườngt lớnt củat cáct
nướct trênt thết giới.t Môit trườngt đầut tưt kinht doanht hiệnt nayt củat Việtt Namt đangt đượct
cảit thiệnt dần,t tạot rat nhiềut thuậnt lợit hơnt chot cáct đơnt vịt sảnt xuất,t kinht doanht trongt vàt
ngoàit nước.t Tuyt nhiênt sựt cạnht tranht giữat cáct doanht nghiệpt ngàyt càngt khốct liệt.t Đểt
tồnt tạit vàt phátt triểnt trongt nềnt kinht tết cót sựt cạnht tranht đòit hỏit cáct doanht nghiệpt cầnt
kinht doanht cót chiếnt lượct vàt hiệut quả.t Quat đó,t doanht nghiệpt vừat cót điềut kiệnt đểt phátt
triểnt sảnt xuấtt kinht doanh,t đủt sứct cạnht tranht vớit cáct doanht nghiệpt khác,t đồngt thờit
doanht nghiệpt cũngt sẽt đảmt bảot nghĩat vụt củat mìnht đốit vớit nhàt nước,t đốit tác,t nhânt viênt
toànt côngt tyt vàt cũngt đảmt bảot thựct hiệnt cót hiệut quảt nghĩat vụt phátt triểnt củat chínht
doanht nghiệp.
Đểt hoạtt độngt cót hiệut quả,t cáct doanht nghiệpt phảit thôngt quat nghiênt cứu,t phânt
tích,t đánht giát toànt bột quát trìnht hoạtt độngt vàt sảnt xuấtt kinht doanht củat doanht nghiệpt
dựat trênt báot cáot tàit chínht hàngt năm.t Thôngt quat phânt tích,t doanht nghiệpt mớit cót thểt
biếtt đượct nhữngt kếtt quảt đạtt đượct củat quát trìnht sảnt xuấtt kinht doanh,t phátt hiệnt rat đượct
nhữngt mặtt hạnt chết cònt tồnt đọng.t Cũngt quat đót doanht nghiệpt mớit thấyt rõt nguyênt t
nhân,t nguồnt gốct củat cáct vấnt đềt phátt sinht đểt cót giảit phápt cụt thểt đểt nângt caot hiệut quảt
hoạtt độngt kinht doanht củat doanht nghiệp.
Nhậnt thứct đượct tầmt quant trọngt trênt nênt emt đãt chọnt đềt tàit “Giảit phápt nângt caot
hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat côngt tyt TNHHt Thànht An”t làmt đềt
tàit khóat luậnt củat mình.
2. Đốit tƣợngt vàt phạmt vit nghiênt cứu
Khóat luậnt nghiênt cứu,t xemt xétt tínht hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht đồngt
thờit phânt tícht thựct trạngt hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht tạit côngt tyt TNHHt
Thànht Ant trongt giait đoạnt 2009t –t 2012t thôngt quat cáct chỉt tiêut tàit chính.t Trênt cơt sởt đó,t
chúngt tat sẽt đánht giát hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanhvàt đồngt thờiđưat rat cáct
giảit phápt tăngt cườngt hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht tạit côngt ty.
Phạmt vit nghiênt cứu:t Sửt dụngt bảngt cânt đốit kết toánt vàt bảngt báot cáot kếtt quảt hoạtt
độngt sảnt xuấtt kinht doanht trongt 4t nămt 2009,t 2010,t 2011t vàt 2012t củat côngt tyt TNHHt
Thànht An.
3. Phƣơngt phápt nghiênt cứu
Khóat luậnt sửt dụngt chủt yếut phươngt phápt sot sánh,t phươngt phápt phânt tícht tỷt lệt vàt
phươngt phápt phânt tícht Dupontt đểt đưat rat đánht giát vàt kếtt luậnt từt cơt sởt làt cáct sốt liệut
đượct cungt cấpt vàt thựct trạngt tìnht hìnht hoạtt độngt củat côngt ty.


4. Kếtt cấut khóat luận
Ngoàit mởt đầut vàt kếtt luậnt khóat luậnt gồmt 3t chương:
Chƣơngt 1:t Cơt sởt lýt luậnt chungt vềt hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht trongt
doanht nghiệp
Chƣơng2:t Thựct trạngt hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat côngt tyt
TNHHt Thànht An
Chƣơngt 3:t Giảit phápt nângt caot hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat
côngt tyt TNHHt Thànht An


CHƯƠNGt 1.t CƠt SỞt LÝt LUẬNt CHUNGt VỀt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt
SẢNt XUẤTt KINHt DOANHt TRONGt DOANHt NGHIỆP
1.1. KHÁIt NIỆMt VÀt BẢNt CHẤTt CỦAt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt XUẤTt
KINHt DOANH
1.1.1. Kháit niệmt vềt hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanh
Trongt điềut kiệnt kinht tết hiệnt nay,t nềnt kinht tết nướct tat đangt ngàyt càngt hộit nhậpt
vớit quốct tết vàt chịut sựt táct độngt mạnht mẽt bởit sựt biếnt độngt củat nềnt kinht tết thết giới.t
Vớit sựt táct độngt vàt ảnht hưởngt khôngt ngừngt củat nềnt kinht tết tớit hoạtt độngt sảnt xuấtt
kinht doanht củat từngt doanht nghiệpt đòit hỏit mỗit côngt tyt cầnt cót chínht sácht kinht doanht
đúngt đắnt đểt tồnt tạit vàt phátt triển.t Hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht chínht làt điềut kiệnt tiênt
quyếtt giúpt doanht nghiệpt tồnt tạit vàt phátt triển.
Khôngt ngừngt nângt caot hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht làt mốit quant tâmt
củat mọit doanht nghiệp.t Đốit vớit cáct bênt kháct nhaut lạit cót cácht tiếpt cậnt vàt nhut cầut xemt
xétt hiệut quảt kinht doanht củat doanht nghiệpt kháct nhau.t Nếut nhưt cáct nhàt đầut tưt đánht t
giát hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht củat doanht nghiệpt đểt xemt xétt đầut tưt thìt Nhàt nướct
đánht giát hiệut quảt kinht doanht đểt xáct địnht mứct đóngt gópt chot ngânt sácht vàt cáct chínht
sácht hỗt trợt nếut cầnt thiết.t Bênt cạnht đó,t chínht bảnt thânt doanht nghiệpt cũngt sửt dụngt t
hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht đểt quyếtt địnht cáct chínht sácht đườngt lốit kinht doanht củat
đơnt vịt mìnht đểt đảmt bảot sựt phátt triểnt khôngt ngừngt củat doanht nghiệp.t Tấtt cảt cáct chínht
sácht vàt cáct côngt cụt quảnt lýt củat doanht nghiệpt nhưt tàit chínht kết toán,t kết hoạcht sảnt
lượng,t quyếtt địnht ngânt sácht hayt vấnt đềt quảnt lýt nhânt sự...t đềut hướngt tớit mụct tiêut duyt
nhấtt làt tăngt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanh.t Tấtt cảt nhữngt cảit tiến,t nhữngt đổit mớit vềt nộit
dung,t phươngt pháp,t biệnt phápt ápt dụngt trongt quảnt lýt chỉt thựct sựt đemt lạit ýt nghĩat khit
chúngt làmt tăngt đượct hiệut quảt kinht doanh,t hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht khôngt nhữngt
làt thướct đot vềt chấtt lượng,t phảnt ánht tìnht hìnht tổt chức,t quảnt lýt kinht doanh,t màt cònt làt
vấnt đềt sốngt cònt củat doanht nghiệp.t Doanht nghiệpt muốnt tồnt tạit vàt vươnt lênt thìt trướct
hếtt đòit hỏit kinht doanht phảit cót hiệut quả.t Hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht càngt cao,t
doanht nghiệpt càngt cót điềut kiệnt táit sảnt xuấtt mởt rộng,t đầut tưt nângt cấpt máyt móct thiếtt
bị,t đổit mớit côngt nghệt tiênt tiếnt hiệnt đại.t Kinht doanht hiệut quảt làt tiềnt đềt nângt caot phúct
lợit chot ngườit laot động,t kícht thícht ngườit laot độngt tăngt năngt suấtt laot độngt vàt làt điềut
kiệnt nângt caot hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanh.t Kinht doanht cót hiệut quả,t doanht nghiệpt sẽt
cót cơt hộit đểt đóngt gópt vàot ngânt sácht quốct giat nhiềut hơn.t Quat đó,t đấtt nướct sẽt phátt
triểnt vàt đờit sốngt củat ngườit dânt mớit cót cơt hộit đểt phátt triển.
Hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht làt mộtt phạmt trùt khoat họct củat kinht tết vit môt cũngt
nhưt kinht tết vĩt môt nóit chung,t làt thướct đot ngàyt càngt trởt nênt quant trọngt củat sựt tăngt
trưởngt kinht tết vàt làt chỗt dựat cơt bảnt đểt đánht giát việct thựct hiệnt mụct tiêut kinht tết củat
doanht nghiệpt trongt từngt thờit kỳ.t Vềt vấnt đềt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht cót rấtt nhiều
14


quant điểmt kháct nhaut củat cáct nhàt kinht tết họct cụt thểt nhưt mộtt vàit quant điểmt mangt tínht
chấtt hiệnt đại.
+t Cót quant điểmt chot rằng:t "Hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht diễnt rat khit xãt hộit
khôngt tăngt sảnt lượngt mộtt loạit hàngt hoát màt cũngt khôngt cắtt giảmt mộtt loạit hàngt hoát
khác.t Mộtt nềnt kinht tết cót hiệut quảt nằmt trênt đườngt giớit hạnt khảt năngt sảnt xuấtt củat nó".t
Trênt phươngt diệnt này,t việct phânt bổt cáct nguồnt lựct củat nềnt kinht tết saot chot việct sửt
dụngt mọit nguồnt lựct sảnt xuấtt trênt đườngt giớit hạnt khảt năngt sảnt xuấtt sẽt làmt chot nềnt
kinht tết cót hiệut quả.
+t Cót quant điểmt lạit chot rằngt "Hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht thểt hiệnt ngayt tạit
hiệut sốt giữat doanht thut vàt chit phí,t nếut doanht thut lớnt hơnt chit phít thìt kếtt luậnt doanht
nghiệpt hoạtt độngt cót hiệut quả.t Ngượct lạit doanht thut nhỏt hơnt chit phít tứct làt doanht
nghiệpt làmt ănt thuat lỗ.t Quant điểmt nàyt đánht giát mộtt cácht chungt chungt hoạtt độngt củat
doanht nghiệp:t Doanht thut lớnt hơnt chit phí,t nhưngt dot khácht hàngt chiếmt dụngt vốnt củat
doanht nghiệpt dot vậyt tiềnt chit lạit lớnt hơnt doanht thut thựct tế,t khit đót doanht nghiệpt bịt
thâmt hụtt vốn,t khảt năngt chit trảt kémt cũngt cót thểt dẫnt đếnt khủngt hoảngt màt caot hơnt nữat
làt cót thểt bịt phát sản.
+t Cũngt cót táct giảt chot rằngt "Hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht đượct xáct địnht bởit
quant hệt tỷt lệ:
Doanht thu
Hiệut quảt SXKD =
Vốnt đầut tư
Hay
Hiệut quảt SXKD

=

Lợit Nhuận
Vốnt đầut tư

Quant điểmt nàyt nhằmt đánht giátínht nhanht chậmt củat khảt năngt thut hồit vốn,t khảt
năngt sinht lờit củat mộtt đồngt vốnt bỏt ra.t Đâyt cũngt chỉt làt nhữngt quant điểmt riêngt lẻt chưat
mangt tínht kháit quátt thựct tế.
Nhiềut táct giảt kháct lạit đềt cậpt đếnt hiệut quảt kinht tết ởt dạngt kháit quát,t họt coit hiệut
quảt kinht tết đượct xáct địnht bởit tỉt sốt giữat kếtt quảt đạtt đượct vàt chit phít bỏt rat đểt đạtt đượct
kếtt quảt đó.t Quant điểmt nàyt đánht giát đượct tốtt nhấtt trìnht đột lợit dụngt cáct nguồnt lựct ởt
mọit điềut kiệnt độngt củat hoạtt độngt kinht tế.t Theot quant điểmt nàyt thìt hoànt toànt cót thểt
tínht toánt đượct hiệut quảt kinht tết cùngt sựt biếnt độngt vàt vậnt độngt khôngt ngừngt củat cáct
hoạtt độngt kinht tế,t chúngt phụt thuộct vàot quyt môt vàt tốct đột biếnt độngt kháct nhau.
Nếut kýt hiệu:
Ht -t Hiệut quảt kinht
doanht Kt -t Kếtt quảt đạtt
được
Ct -t Haot phít nguồnt lựct gắnt vớit kếtt quảt đó


Thìt tat cót côngt thứct saut đểt môt tảt hiệut quảt kinht doanh:


K
Ht t t t t t t

C
Nhưt vậy,t quat cáct địnht nghĩat cơt bảnt đãt trìnht bàyt ởt trên,t chúngt tat hiểut đượct rằngt
hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht làt mộtt phạmt trùt kinht tế,t nót phảnt ánht trìnht đột khait tháct
vàt sửt dụngt cáct nguồnt lựct trongt quát trìnht táit sảnt xuấtt nhằmt thựct hiệnt mụct tiêut kinht
doanht mongt đợit màt doanht nghiệpt đãt đặtt ra,t vớit chit phít bỏt rat ítt nhấtt màt đạtt hiệut quảt
caot nhất.t Nót thểt hiệnt mốit quant hệt tươngt quant giữat kếtt quảt thut đượct vàt chit phít bỏt rat
đểt cót đượct kếtt quảt đó,t đột chênht lệcht giữat hait đạit lượngt nàyt càngt lớnt thìt hiệut quảt t
càngt cao.
Thựct hiệnt cáct chínht sácht nhằmt nângt caot hiệut quảt kinht doanht làt mộtt trongt
nhữngt côngt táct cựct kìt quant trọngt củat doanht nghiệpt đểt thúct đẩyt nềnt kinht tết tăngt
trưởngt caot mộtt cácht bềnt vững.t Đâyt làt việct màt bấtt cứt doanht nghiệpt nàot cũngt chút
trọngt hàngt đầut bởit đót làt yếut tốt giúpt doanht nghiệpt tồnt tạit vàt phátt triểnt khôngt ngừng.
1.1.2. Bảnt chấtt củat hiệut quảt kinht doanh

Theot nghĩat tổngt quát,t thựct chấtt kháit niệmt vềt hiệut quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht
doanht đãt khẳngt địnht bảnt chấtt củat hiệut quảt kinht tết trongt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht
doanht làt phảnt ánht mặtt chấtt lượngt củat cáct hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanh,t phảnt ánht
trìnht đột sửt dụngt cáct nguồnt lựct (laot động,t máyt móc,t thiếtt bị,t khoat họct côngt nghệt vàt
vốn)t đểt đạtt đượct mụct tiêut cuốit cùngt củat mọit hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat t
doanht nghiệpt làt tốit đat hóat lợit nhuận.
Hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht càngt caot càngt cót điềut kiệnt mởt mangt vàt phátt triểnt
đầut tưt muat sắmt thiếtt bị,t nângt caot đờit sốngt chot ngườit laot động,t thựct hiệnt đầyt đủt nghĩat
vụt vớit nhàt nước.t Việct tăngt cườngt cáct nguồnt lựct đầut vàot cùngt vớit việct rat tăngt cáct
chínht sácht quảnt lýt vàt thúct đẩyt kinht doanht lạit cót thểt táct độngt ngượct lạit làmt giat tăngt
hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanh.
1.1.3. Mốit quant hệt giữat kếtt quảt kinht doanht vàt hiệut quảt kinht doanh

Đểt hiểut rõt hơnt vềt bảnt chấtt củat phạmt trùt hiệut quảt kinht tết củat hoạtt độngt sảnt xuấtt
kinht doanh,t tat cầnt phânt biệtt sựt kháct nhaut vàt mốit quant hệt giữat hiệut quảt kinht doanht vàt
kếtt quảt củat hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanh.t Hait kháit niệmt nàyt rấtt dễt bịt nhầmt lẫnt vàt
hiểut nhưt làt một,t nhưngt thựct rat chúngt cót điểmt riêngt biệtt khát lớn.
Điểmt giốngt nhau:
Nhìnt nhậnt ởt khíat cạnht bênt ngoàit thìt kếtt quảt kinht doanht vàt hiệut quảt kinht doanht
cót nhữngt nétt tươngt đồng.t Bênt cạnht đó,t hiệut quảt kinht doanht vàt kếtt quảt kinht doanht cót
mốit quant hệt thuậnt chiềut vớit nhaut nếut xétt trênt góct đột tínht toánt đot lường.t Tat cót thểt
thấyt :


-t Kếtt quảt sảnt xuấtt kinht doanht vàt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht đềut làt thướct đot
đểt giúpt cáct nhàt quảnt trịt doanht nghiệpt đánht giát tìnht hìnht sảnt xuấtt kinht doanht củat
doanht nghiệp.
-t Kếtt quảt sảnt xuấtt kinht doanht vàt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht đềut làt cáct yếut tốt
đầut rat củat mộtt quát trìnht đầut tưt cáct nguồnt lựct củat doanht nghiệp.t Mộtt kếtt quảt vàt hiệut
quảt tốtt sẽt làt cơt hộit giúpt chot doanht nghiệpt cót thểt tồnt tạit vàt phátt triển.
Điểmt kháct nhau:
Bênt cạnht nhữngt biểut hiệnt bênt ngoài,t kếtt quảt kinht doanht vàt hiệut quảt sảnt xuấtt
kinht doanht lạit cót nhữngt kháct biệtt nềnt tảng:
Tat cót thểt hiểut kếtt quảt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat doanht nghiệpt làt doanht
sốt tuyệtt đốit phảnt ánht quyt môt đầut rat củat hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat doanht
nghiệpt saut mộtt quát trìnht hoạtt động,t sảnt xuấtt kinht doanht nhấtt địnht màt họt bỏt côngt sức,t
tiềnt củat vàot vàt kếtt quảt cầnt đạtt cũngt làt mụct tiêut cầnt thiếtt củat doanht nghiệp.t Kếtt quảt
hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht củat mộtt doanht nghiệpt cót thểt làt nhữngt đạit lượngt cânt
đongt đot đếmt đượct nhưt sốt sảnt phẩmt tiêut thụt mỗit loại,t doanht thu,t lợit nhuận,t thịt phần,...t
vàt cũngt cót thểt làt cáct đạit lượngt chỉt phảnt ánht mặtt chấtt lượngt hoànt toànt cót tínht chấtt
địnht tínht nhưt uyt tínt củat doanht nghiệp,t làt chấtt lượngt sảnt phẩm,...t Nhưt thế,t kếtt quảt baot
giờt cũngt làt mụct tiêut củat doanht nghiệp.
Trongt khit đó,t côngt thứct tínht hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht lạit chot thấyt trongt kháit
niệmt vềt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht ngườit tat đãt sửt dụngt cảt hait chỉt tiêut làt kếtt quảt
(đầut ra)t vàt chit phít (cáct nguồnt lựct đầut vào)t đểt đánht giát hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanh.
Nhưt vậy,t xétt vềt bảnt chất,t hiệut quảt vàt kếtt quảt kháct hẳnt nhau.t Kếtt quảt phảnt ánht
quyt môt cònt hiệut quảt phảnt ánht sựt sot sánht tươngt quant giữat cáct khoảnt bỏt rat vàt cáct
khoảnt thut về.t Kếtt quảt chỉt chot tat thấyt quyt môt đạtt đượct làt lớnt hayt nhỏt màt khôngt phảnt
ánht chấtt lượngt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanh.t Cót kếtt quảt mớit tínht đếnt hiệut quả.t Kếtt
quảt dùngt đểt tínht toánt vàt phânt tícht hiệut quảt trongt từngt kỳt kinht doanh.t Dot đó,t kếtt quảt
kinht doanht vàt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanht làt hait kháit niệmt kháct nhaut nhưngt cót mốit
quant hệt mậtt thiếtt vớit nhau.
1.2. ĐÁNHt GIÁt HIỆUt QUẢt HOẠTt ĐỘNGt SẢNt XUẤTt KINHt DOANH

Khit xemt xétt hiệut quảt kinht doanht củat mỗit doanht nghiệp,t cầnt phảit dựat vàot mộtt
hệt thốngt cáct tiêut chuẩn,t cáct doanht nghiệpt phảit coit cáct tiêut chuẩnt làt mụct tiêut phấnt
đấu.t Cót thểt hiểut tiêut chuẩnt hiệut quảt làt giớit hạn,t làt mốct xáct địnht ranht giớit cót hayt
khôngt cót hiệut quả.t Nếut theot phươngt phápt sot sánht toànt ngànht cót thểt lấyt giát trịt bìnht
quânt đạtt đượct củat ngànht làmt tiêut chuẩnt hiệut quả.t Nếut khôngt cót sốt liệut củat toànt
ngànht thìt sot sánht vớit cáct chỉt tiêut củat nămt trước.t Cũngt cót thểt nóit rằng,t cáct doanht
nghiệpt cót đạtt đượct cáct chỉt tiêut nàyt mớit cót thểt đạtt đượct cáct chỉt tiêut vềt kinht tế.


1.2.1. Đánht giát kháit quátt hiệut quảt sảnt xuấtt kinht doanh

Đánht giát kháit quátt hiệut quảt kinht doanht nhằmt biếtt đượct hiệut quảt kinht doanht ởt
mứct đột nào,t xut hướngt kinht doanht củat doanht nghiệpt vàt nhữngt nhânt tốt ảnht hưởng.t
Thôngt quat việct đánht giát nhằmt đưat rat cáct giảit phápt đểt nângt caot hiệut quảt kinht doanh,t
tăngt khảt năngt sinht lờit phảit đảmt bảot hiệut quảt kinht tế,t xãt hộit nhưt tônt trọngt luậtt pháp,t
quyềnt lợit chot cánt bột côngt nhânt viênt bảot vệt tàit nguyênt vàt môit trườngt …Đểt đánht giát
kháit quátt hiệut quảt kinht doanht thườngt baot gồmt nhiềut chỉt tiêut nhưt hiệut quảt sửt dụngt
vốn,t hiệut quảt hoạtt độngt vàt hiệut quảt sửt dụngt tàit sản.t Saut đâyt làt mộtt sốt chỉt tiêut cơt bản.
1.2.1.1. Hệt sốt tổngt lợit nhuận
Chot biếtt mứct đột hiệut quảt khit sửt dụngt cáct yếut tốt đầut vàot (vậtt tư,t laot động)t trongt
mộtt quyt trìnht sảnt xuấtt củat doanht nghiệp.
Doanht sốt -t Giát vốnt hàngt bán
Hệt sốt tổngt lợit nhuậnt t
Doanht sốt bán
Nhưt vậy,t vềt nguyênt lý,t khit chit phít đầut vàot tăng,t hệt sốt tổngt lợit nhuậnt sẽt giảmt vàt
trừt khit côngt tyt cót thểt chuyểnt cáct chit phít nàyt chot khácht hàngt củat mìnht dướit hìnht thứct
nângt giát bánt sảnt phẩm.Trongt thựct tế,t khit muốnt xemt cáct chit phít nàyt cót caot quát hayt
không,t ngườit tat sẽt sot sánht hệt sốt tổngt sốt lợit nhuậnt củat mộtt côngt tyt vớit hệt sốt củat cáct
côngt tyt cùngt ngành.t Nếut hệt sốt tổngt lợit nhuậnt củat cáct côngt tyt cùngt ngànht caot hơnt thìt
côngt tyt cầnt cót giảit phápt tốtt hơnt trongt việct kiểmt soátt cáct chit phít đầut vào.
1.2.1.2t Hệt sốt lợit nhuậnt hoạtt động
Chot biếtt việct sửt dụngt hợpt lýt cáct yếut tốt trongt quát trìnht sảnt xuấtt kinht doanht đểt
tạot rat lợit nhuậnt chot doanht nghiệp.
Hệt sốt lợit nhuậnt hoạtt độngt t Thut nhậpt trƣớct thuết vàt lãit vayt (EBIT)t
Doanht thu
Hệt sốt nàyt làt thướct đot đơnt giảnt nhằmt xáct địnht đònt bẩyt hoạtt độngt màt mộtt công
tyt đạtt đượct trongt việct thựct hiệnt hoạtt độngt kinht doanht củat mình.t Hệt sốt lợit nhuậnt hoạtt
độngt chot biếtt mộtt đồngt vốnt bỏt rat cót thểt thut vềt baot nhiêut thut nhậpt trướct thuế.t Hệt sốt
lợit nhuậnt hoạtt độngt caot cót nghĩat làt quảnt lýt chit phít cót hiệut quả,t hayt doanht thut tăngt
nhanht hơnt chit phít hoạtt động.t Cáct nhàt quảnt lýt cầnt phảit tìmt rat cáct nguyênt nhânt khiếnt
hệt sốt lợit nhuậnt hoạtt độngt caot hayt thấpt đểt từt đót họt cót thểt xáct địnht xemt côngt tyt hoạtt
độngt cót hiệut quảt hayt không,t hoặct xemt giát bánt sảnt phẩmt đãt tăngt nhanht hơnt hayt chậmt
hơnt chit phít vốn.
1.2.1.3. Tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thu(ROS)
Phảnt ánht khoảnt thut nhậpt ròngt (thut nhậpt saut thuế)t củat mộtt côngt tyt sot vớit doanht
thut củat nó.t Hệt sốt lợit nhuậnt ròngt làt hệt sốt từt mọit giait đoạnt kinht doanh.t Nóit cácht kháct
đây,t làt tỷt sốt sot sánht lợit nhuậnt ròngt vớit doanht sốt bán.t Doanht thu


Tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thut t

Lợit nhuậnt saut thuết t t t t t
Doanht thu
Tỷt suấtt nàyt phảnt ánht kếtt quảt
cuốit cùngt củat hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht
doanh,t chỉt tiêut nàyt chot biếtt trongt 100t
đồngt doanht thut thuầnt cót baot nhiêut
đồngt lợit nhuậnt saut thuế.t Trênt thựct tế,t
tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thut giữat
cáct ngànht làt kháct nhau,t cònt trongt bảnt
thânt mộtt ngànht thìt côngt tyt nàot quảnt
lýt vàt sửt dụngt cáct yếut tốt đầut vàot tốtt
hơnt thìt sẽt cót hệt sốt nàyt caot hơn.t Xétt
từt góct đột nhàt đầut tư,t mộtt côngt tyt cót
điềut kiệnt phátt triểnt thuậnt lợit sẽt cót
mứct lợit nhuậnt ròngt caot hơnt lợit nhuậnt
ròngt trungt bìnht củat ngànht vàt cót thểt
liênt tụct tăng.t Ngoàit ra,t mộtt côngt tyt
càngt giảmt chit phít củat mìnht mộtt cácht
hiệut quảt thìt tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht
thut càngt cao.
1.2.1.4. Hệt sốt thut nhậpt trênt đầut tưt
(ROI):
Phảnt ánht mứct đột ảnht hưởngt củat
biênt lợit nhuậnt sot vớit doanht thut vàt
tổngt tàit sảnt củat doanht nghiệp.
REBT
O(1-T)
I Tổng
t

tàit
sản

t

Thut
nhậ

Thut nhậpt rt
ng/Doanht

pt rt
ngt

sốt bánt
Doanht sốt

Tổ
ngt

bán/Tổngt
tàit sản

tàit
sản
Mụct đícht củat việct sửt dụngt hệt sốt
ROIt làt đểt sot sánht cácht thứct tạot lợit
nhuậnt củat mộtt côngt tyt vàt cácht thứct
côngt tyt sửt dụngt tàit sảnt đểt tạot doanht


thu.t Nếut tàit sảnt đượct sửt dụngt cót hiệut quảt
xuất,t thịt trườngt tiêut thụ,t nhằmt tăngt
thìt thut nhậpt vàt ROIt sẽt cao.t Ngượct lại,t thut
trưởngt mạnh,t do
nhậpt vàt ROIt sẽt thấp.
1.2.1.5. Tỷt suấtt sinht lờit trênt vốnt chủt sởt hữut
(ROE)
Khảt năngt tạot rat lợit nhuậnt củat vốnt
chủt sởt hữut màt doanht nghiệpt sửt dụngt chot
hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanht làt mụct tiêut
củat cáct nhàt quảnt trị,t chỉt tiêut nàyt đượct
tínht nhưt sau:
ROEt t Lợit nhuậnt rt ng
Vốnt chủt sởt hữu
Chỉt tiêut nàyt chot biếtt trongt mộtt kỳt
phânt tícht thìt 100t đồngt vốnt chủt sởt hữut tạot
rat baot nhiêut đồngt thut nhập,t chỉt tiêut nàyt
càngt caot chứngt tỏt hiệut quảt sửt dụngt vốnt
chủt sởt hữut tốt,t gópt phầnt nângt caot khảt
năngt đầut tưt củat doanht nghiệp,t điềut đót sẽt
giúpt nhàt quảnt trịt doanht nghiệpt tăngt vốnt
chủt sởt hữut phụct vụt chot mụct đícht sảnt xuấtt
kinht doanh.t Cót thểt nói,t bênt cạnht cáct hệt
sốt tàit chínht kháct thìt ROEt làt thướct đot
chínht xáct nhấtt đểt đánht giát mộtt đồngt vốnt
bỏt rat vàt tícht lũyt đượct tạot rat baot nhiêut
đồngt lời.t Đâyt cũngt làt mộtt chỉt sốt đángt tint
cậyt vềt khảt năngt mộtt côngt tyt cót thểt sinht
lờit trongt tươngt lai.t Thôngt thường,t ROEt
càngt caot chứngt tỏt côngt tyt sửt dụngt hiệut
quảt đồngt vốnt chủt sởt hữu,t cót nghĩat làt
côngt tyt đãt cânt đốit mộtt cácht hàit hòat giữat
vốnt cổt đôngt vớit vốnt đit vayt đểt khait tháct
lợit thết cạnht tranht củat mìnht trongt quát
trìnht huyt độngt vốn,t mởt rộngt quyt mô.
1.2.1.6. Tỷt suấtt sinht lờit trênt tổngt tàit sảnt
(ROA)
Trongt quát trìnht tiếnt hànht nhữngt
hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanh,t doanht
nghiệpt mongt muốnt mởt rộngt quyt môt sảnt


vậyt nhàt quảnt trịt thườngt đánht giát hiệut quảt sửt dụngt cáct tàit sảnt đãt đầut tưt cót thểt xáct
địnht bằngt côngt thức:
ROAt t Lợit nhuậnt rt ng
Tổngt tàit sản
Chỉt tiêut nàyt chot biếtt trongt mộtt kỳt phânt tícht thìt 100t đồngt tàit sảnt sẽt tạot rat baot
nhiêut đồngt thut nhập,t chỉt tiêut nàyt càngt caot chứngt tỏt hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt tốt,t đót làt
nhânt tốt giúpt nhàt quảnt trịt đầut tưt theot chiềut rộngt nhưt xâyt dựngt nhàt xưởng,t muat thêmt
máyt móct thiếtt bị.t Mộtt côngt tyt đầut tưt tàit sảnt ítt nhưngt thut đượct lợit nhuậnt caot sẽt làt tốtt
hơnt sot vớit côngt tyt đầut tưt nhiềut vàot tàit sảnt màt lợit nhuậnt thut đượct lạit thấp.t Hệt sốt ROAt
thườngt cót chênht lệcht giữat cáct ngành.t Nhữngt ngànht đòit hỏit phảit cót đầut tưt tàit sảnt lớnt
vàot dâyt chuyềnt sảnt xuất,t máyt móct thiếtt bị,t côngt nghệt nhưt cáct ngànht vậnt tải,t xâyt
dựng,t sảnt xuấtt kimt loại,…t thườngt cót ROAt nhỏt hơnt sot vớit cáct ngànht khôngt cầnt phảit
đầut tưt nhiềut vàot tàit sảnt nhưt ngànht dịcht vụ,t quảngt cáo,t phầnt mềm,…
1.2.2. Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt tàit sản

1.2.2.1. Hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt chung
Hiệut suấtt sửt dụngt tổngt tàit sảnt (Sốt vt ngt quayt tổngt tàit sản)
Trongt hoạtt độngt sảnt xuấtt kinht doanh,t cáct doanht nghiệpt mongt muốnt tàit sảnt vậnt
độngt khôngt ngừngt đểt đẩyt mạnht tăngt doanht thu,t từt đót làt nhânt tốt gópt phầnt tăngt lợit
nhuậnt chot doanht nghiệp.t Hiệut suấtt sửt dụngt tổngt tàit sảnt cót thểt xáct địnht bằngt côngt
thứct nhưt sau:
Sốt vt ngt quayt tổngt tàit sảnt t

Doanht thut thuần

Giát trịt bìnht quânt tổngt tàit sản
Chỉt tiêut nàyt chot biếtt trongt mộtt kỳt phânt tícht cáct tàit sảnt quayt đượct baot nhiêut
vòngt hayt 1t đồngt tàit sảnt tạot rat đượct baot nhiêut đồngt doanht thut thuần,t chỉt tiêut nàyt càngt
caot chứngt tỏt cáct tàit sảnt vậnt độngt nhanh,t gópt phầnt tăngt doanht thut vàt làt điềut kiệnt đểt
nângt caot lợit nhuậnt chot doanht nghiệp.t Nếut chỉt tiêut nàyt thấpt chứngt tỏt cáct tàit sảnt vậnt
độngt chậm,t cót thểt hàngt tồnt kho,t dởt dangt nhiều,t cót thểt tàit sảnt cốt địnht chưat hoạtt độngt
hếtt côngt suấtt làmt chot doanht thut củat doanht nghiệpt giảm.t Tuyt nhiên,t cầnt lưut ýt rằngt khit
phânt tícht chỉt tiêut nàyt cầnt xemt xétt đặct điểmt ngànht nghềt kinht doanht vàt đặct điểmt tàit
sảnt màt doanht nghiệpt hoạtt động,t đểt cót kếtt luậnt chínht xáct vàt đưat rat biệnt phápt hợpt lýt
đểt tăngt tốct đột quayt vòngt củat tàit sản.
Tỷt suấtt sinht lờit trênt tổngt tàit sảnt (ROA)
Phảnt ánht hiệut quảt việct sửt dụngt tàit sảnt trongt hoạtt độngt kinht doanht củat côngt tyt
vàt cũngt làt mộtt thướct đot đểt đánht giát năngt lựct quảnt lýt củat bant lãnht đạot côngt ty.
Lợit nhuậnt rt ng
ROAt t Tổngt giát trịt tàit sản


Hệt sốt nàyt cót ýt nghĩat làt vớit 100t đồngt tàit sảnt củat côngt tyt thìt sẽt mangt lạit baot
nhiêut đồngt lợit nhuận.t Mộtt côngt tyt đầut tưt tàit sảnt ítt nhưngt thut đượct lợit nhuậnt caot sẽt làt
tốtt hơnt sot vớit côngt tyt đầut tưt nhiềut vàot tàit sảnt màt lợit nhuậnt thut đượct lạit thấp.t Hệt sốt
ROAt thườngt cót sựt chênht lệcht giữat cáct ngành.t Nhữngt ngànht đòit hỏit phảit cót đầut tưt tàit
sảnt lớnt vàot dâyt chuyềnt sảnt xuất,t máyt móct thiếtt bị,t côngt nghệt nhưt cáct ngànht vậnt tải,t
xâyt dựng,t sảnt xuấtt kimt loại…,t thườngt cót ROAt nhỏt hơnt sot vớit cáct ngànht khôngt cầnt
phảit đầut tưt nhiềut vàot tàit sảnt nhưt ngànht dịcht vụ,t quảngt cáo,t phầnt mềm…
Mộtt trongt nhữngt khíat cạnht đượct quant tâmt nhấtt củat thut nhậpt trênt tổngt tàit sảnt làt
khảt năngt phốit hợpt củat cáct chỉt sốt tàit chínht đểt tínht toánt ROA.t Mộtt ứngt dụngt thườngt
đượct nhắct tớit nhiềut nhấtt làt môt hìnht phânt tícht Dupontt dướit đây.
Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt thôngt quat môt hìnht phânt tícht Dupont
Phânt tícht Dupontt làt kỹt thuậtt phânt tícht bằngt cácht chiat tỷt sốt ROAt thànht nhữngt
bột phậnt cót liênt quant tớit nhaut đểt đánht giát táct độngt củat từngt bột phậnt lênt kếtt quảt cuốit
cùng.t Môt hìnht nàyt thườngt đượct sửt dụngt bởit cáct nhàt quảnt lýt trongt nộit bột côngt tyt đểt
cót cáit nhìnt cụt thểt vàt rat quyếtt địnht xemt nênt cảit thiệnt tìnht hìnht tàit chínht củat côngt tyt
bằngt cácht nào.t Mụct đícht củat môt hìnht phânt tícht Dupontt làt phụct vụt chot việct sửt dụngt
vốnt chủt sởt hữut saot chot hiệut quảt sinht lợit làt nhiềut nhất.
Bảnt chấtt củat môt hìnht làt tácht mộtt tỷt sốt tổngt hợpt phảnt ánht mứct sinht lợit củat
doanht nghiệpt như:t thut nhậpt trênt tàit sảnt ROAt thànht tícht sốt củat chuỗit cáct tỷt sốt cót mốit
quant hệt nhânt quảt vớit nhau.t Điềut đót chot phépt phânt tícht ảnht hưởngt củat cáct tỷt sốt đót
vớit cáct tỷt sốt tổngt hợp.t Nhưt vậy,t sửt dụngt phươngt phápt nàyt chúngt tat cót thểt nhậnt biếtt
đượct cáct nguyênt nhânt dẫnt đếnt cáct hiệnt tượngt tốt,t xấut trongt hoạtt độngt củat doanht
nghiệp.t Hệt thốngt nàyt nêut bậtt ýt nghĩat củat việct thểt hiệnt ROAt thôngt quat biênt lợit nhuậnt
vàt doanht thut tàit sản.t Cáct cấut phầnt cơt bảnt củat hệt thốngt đượct trìnht bàyt nhưt saut :
ROAt t

Lợit nhuậnt saut thuế

Doanht thut thuầnt kinht
doanht Tàit sảnt bìnht
Doanht thut thuầnt kinht doanh
quân
t

ROAt Tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thut Sốt vt ngt quayt tàit sản
Từt môt hìnht chit tiếtt ởt trênt cót thểt thấyt đượct cáct nhânt tốt ảnht hưởngt đếnt khảt năngt
sinht lờit củat tàit sảnt nhưt sau:
Thứt nhấtt làt sốt vòngt quayt củat tổngt tàit sảnt bìnht quânt càngt caot chứngt tỏt sứct sảnt
xuấtt củat cáct tàit sảnt càngt nhanh,t đót làt nhânt tốt tăngt sứct sinht lờit củat tàit sản,t cụt thểt hơnt
sốt vòngt quayt củat tổngt tàit sảnt bìnht quânt lạit bịt ảnht hưởngt bởit hait nhânt tốt làt tổngt doanht
thut thuầnt vàt tổngt tàit sảnt bìnht quân.t Nếut doanht thut thuầnt lớnt vàt tổngt tàit sảnt bìnht quânt
nhỏt thìt sốt vòngt quayt lớn.t Tuyt nhiênt trongt thựct tết hait chỉt tiêut nàyt thườngt cót mốit quant
hệt cùngt chiều,t khit tổngt tàit sảnt bìnht quânt tăngt thìt doanht thut thuầnt cũngt tăngt vít dụt nhưt
khit doanht nghiệpt nớit lỏngt hơnt chínht sácht tínt dụngt thươngt mại,t dẫnt đếnt khoảnt phảit


thut khácht hàngt tăng,t hàngt tồnt khot tăngt vàt doanht thut thuầnt cũngt tăngt lên….t Trêntsởt đó,t nếut doanht nghiệpt muốnt tăngt vòngt quayt củat tổngt tàit sảnt bìnht quânt thìt cầnt phânt
tícht cáct nhânt tốt liênt quan,t phátt hiệnt nhữngt mặtt tícht cựct vàt tiêut cựct củat từngt nhânt tốt
đểt cót biệnt phápt nângt caot sốt vòngt quayt củat tàit sảnt thícht hợp.
Thứt hait là,t tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thut càngt caot thìt sứct sinht lờit củat tàit sảnt
càngt tăng.t Tuyt nhiênt cót thểt thấyt rằngt sứct sinht lờit củat doanht thut ảnht hưởngt bởit hait
nhânt tốt làt doanht thut vàt chit phí,t nếut doanht thut caot vàt chit phít thấpt thìt tỷt suấtt sinht lờit
trênt doanht thut tăngt vàt ngượct lại.t Tuyt nhiên,t trongt thựct tết khit doanht nghiệpt tăngt
doanht thut thìt kéot theot mứct chit phít cũngt tăngt lênt nhưt chit phít giát vốn,t chit phít quảnt lý,t
chit phít bánt hàng…t Chínht vìt vậy,t đểt cót thểt tăngt đượct tỷt suấtt sinht lờit trênt doanht thu,t
doanht nghiệpt cầnt nghiênt cứut nhữngt nhânt tốt cấut thànht lênt tổngt chit phít đểt cót cáct biệnt
phápt điềut chỉnht phùt hợp,t đồngt thờit cót cáct biệnt phápt đẩyt nhanht tốct đột bánt hàng,t tăngt
doanht thut vàt giảmt cáct khoảnt giảmt trừt doanht thu.
1.2.2.2. Phânt tícht hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạn
Hiệut quảt sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạnt làt mộtt phạmt trùt kinht tế,t phảnt ánht tìnht hìnht
sửt dụngt tàit sảnt ngắnt hạnt củat doanht nghiệpt đểt đạtt hiệut quảt caot nhấtt trongt kinht doanht
vớit chit phít thấpt nhất.
Tàit sảnt ngắnt hạnt làt cáct tàit sảnt cót thờit giant thut hồit vốnt ngắn,t trongt khoảngt thờit
giant 12t thángt hoặct trongt mộtt chut kỳt sảnt xuấtt kinht doanht củat doanht nghiệp.t Tàit sảnt
ngắnt hạnt củat doanht nghiệpt baot gồm:t Tiềnt vàt cáct khoảnt tươngt đươngt tiền,t cáct khoảnt
đầut tưt tàit chínht ngắnt hạn,t cáct khoảnt phảit thut ngắnt hạn,t hàngt tồnt khot vàt mộtt sốt tàit sảnt
ngắnt hạnt khác.t Tàit sảnt ngắnt hạnt củat doanht nghiệpt đượct sửt dụngt chot cáct quát trìnht dựt
trữ,t sảnt xuấtt vàt lưut thông.t Quát trìnht vậnt độngt củat TSNHt bắtt đầut từt việct dùngt tiềnt tệt
muat sắmt vậtt tưt dựt trữt chot sảnt xuất,t tiếnt hànht sảnt xuấtt vàt khit sảnt xuấtt xongt doanht
nghiệpt tổt chứct tiêut thụt đểt thut vềt mộtt sốt vốnt dướit hìnht tháit tiềnt tệt bant đầut vớit giát trịt
tăngt thêm.t Mỗit lầnt vậnt độngt nhưt vậyt đượct gọit làt mộtt vòngt luânt chuyểnt củat TSNH.t
Doanht nghiệpt sửt dụngt vốnt đót càngt cót hiệut quảt baot nhiêut thìt càngt cót thểt sảnt xuấtt vàt
tiêut thụt sảnt phẩmt nhiềut bấyt nhiêu.t Vìt lợit ícht kinht doanht đòt t it hỏit cáct doanht nghiệpt t t
phảit sửt dụngt hợpt lý,t hiệut quảt hơnt từngt đồngt TSNH,t làmt chot mỗit đồngt TSNHt hàngt
nămt cót thểt muat sắmt nguyên,t nhiênt vậtt liệut nhiềut hơn,t sảnt xuấtt rat sảnt phẩmt vàt tiêut
thụt đượct nhiềut hơn.t Nhưngt điềut đót cũngt đồngt nghĩat vớit việct doanht nghiệpt nângt caot
tốct đột luânt chuyểnt TSNHt (sốt vòngt quayt TSNHt trongt mộtt năm).
Trongt hoạtt độngt tàit chínht củat doanht nghiệpt cáct hệt thốngt chỉt tiêut tàit chínht
đượct đưat rat đểt đánht giát cáct hoạtt độngt củat doanht nghiệpt trongt mộtt niênt đột kết toánt làt
khôngt thểt thiếu.t Quat quát trìnht phânt tícht hệt thốngt chỉt tiêut nàyt thìt doanht nghiệpt cót thểt
đánht giát hiệut quảt hoạtt độngt củat mìnht vàt đưat rat cáct giảit phápt cầnt thiếtt đểt khắct phụct
khót khănt trongt niênt đột tiếpt theo.t Đểt đánht giát khácht quant hiệut quảt sửt dụngt TSNHt
chúngt tat cót thểt sửt dụngt nhiềut chỉt tiêut kháct nhaut nhưt sau:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×