Tải bản đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Công thương Thanh Hóa

Chuyênf đềf tốtf nghiệp

BỘf GIÁOf DỤCf VÀf ĐÀOf TẠO
TRƯỜNGf ĐẠIf HỌCf KINHf TẾf QUỐCf DÂN
KHOAf NGÂNf HÀNGf -f TÀIf CHÍNH
----------f ----------

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
f

f

f

Đề tài:
f

GIẢIf PHÁPf HẠNf CHẾf RỦIf ROf TRONGf HOẠTf ĐỘNGf CHOf VAYf
CỦAf NGÂNf HÀNGf CÔNGf THƯƠNGf THANHf HOÁ

Giáof viênf hướngf dẫn

Sinhf viênf thựcf hiện

:f TS.f Đặngf Ngọcf Đức
:f Lêf Vănf Chi

Lớp

: TCDN - 44B
f

f

f

Hàf Nội,f 04/2006

Sinh viên: Lê Văn Chi - Lớp tài chính 44B

1


Chuyên đề tốt nghiệp

MỤC LỤC
f

LỜIf NÓIf ĐẦU..................................................................................................1
CHƯƠNGf I:f TỔNGf QUANf VỀf RỦIf ROf TRONGf HOẠTf ĐỘNGf CHOf
VAY
CỦAf NGÂNf HÀNGf THƯƠNGf MẠI..............................................................7
1.1.

Hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf thươngf mại.............................. 7

1.1.1. Kháif niệmf vềf hoạtf độngf chof vay............................................................... 8
1.1.2. Đặcf điểmf củaf mộtf hoạtf độngf chof vay.............................................. 8
1.1.3. Nhữngf yếuf tốf cấuf thànhf hoạtf độngf chof vay.................................... 9
1.1.4. Vaif tròf củaf hoạtf độngf chof vay....................................................... 11
1.2.


Rủif rof trongf hoàtf độngf chof vayf ngânf hàngf thươngf mại.............13

1.2.1f .f Quanf niệmf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vay..................................13
1.2.2. Cácf loạif rủif rof thườngf gặpf trongf hoạtf độngf chof vay...............................16
1.2.3. Cácf chỉf tiêuf đánhf giáf đọf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf
hàngf thươngf mại............................................................................ 17
1.2.4f Nguyênf nhânf gâyf raf rủif ro.............................................................. 19
1.2.5.f Tácf độngf củaf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vay................................23
1.3.

Cácf biệnf phápf đểf hạnf chếf vàf khắpf phụcf rủif rof chof vayf ởf cácf f f
ngânf hàngf thươngf mại.................................................................... 24

1.3.1. Cácf biệnf phápf hạnf chếf rủif ro......................................................... 24
1.3.2. Biệnf phápf khácf phụcf khif rủif rof xẩyf ra........................................... 26
CHƯƠNGf II:f f THỰCf TRẠNGf RỦIf ROf f TRONGf f HOẠTf ĐỘNGf f CHOf
VAY
TẠIf NGÂNf HÀNGf CÔNGf THƯƠNGf THANHf HOÁ.................................28
2.1. Giớif thiệuf vềf ngânf hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá.......................... 28
2.1.1. Sơf lượcf vềf quáf trìnhf hìnhf thànhf vàf phátf triển.......................................... 28
2.1.2.-f Bộf máyf tổf chứcf NHCT_Thanhf Hoá............................................. 30
2.2. Tìnhf hìnhf hoạtf độngf củaf ngânf hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá....33
2.2.1. Hoạtf độngf huyf độngf vốn................................................................ 37
2.2.2. Hoạtf độngf sửf dụngf vốn.................................................................. 39

Sinh viên: Lê Văn Chi - Lớp tài chính 44B

2


Chuyên đề tốt nghiệp

2.2.3-f Hoạtf độngf thanhf toánf quốcf tếf vàf kinhf doanhf ngoạif hối................42
2.2.4-f Họatf độngf kiểmf traf kiểmf soát....................................................... 43
2.2.5-f Doanhf thuf từf dịchf vụ..................................................................... 43
2.3 Thựcf trạngf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf tạif ngânf hàngf công
thươngf Thanhf Hoá....................................................................................44
2.3.1. Kếtf cấuf chof vayf củaf ngânf hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá.......................45
2.3.2f Nợf quáf hạn...................................................................................... 46
2.3.3. Tỷf lệf nợf quáf hạnf cóf khảf năngf tổnf thấtf /f Dưf nợf quáf hạn.........................51
2.3.4. Rủif rof trongf thẩmf địnhf dựf ánf chof vay..................................................... 51
2.3.5.Rủif rof trongf nhữngf dựf ánf chof vay.................................................. 53
2.4. Đánhf giáf thựcf trạngf côngf tácf phòngf ngừaf vàf hạnf chếf rủif rof trongf hoàtf
độngf chof vayf củaf ngânf hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá.........................55
2.4.1. Nhữngf kếtf quảf đạtf được........................................................................... 55
2.4.2.Nhữngf hạnf chếf cònf vướngf mắc...................................................... 57
CHƯƠNGf 3:f MỘTf SỐf GIẢIf PHÁPf NHẰMf HẠNf CHẾf RỦIf ROf HOẠTf
ĐỘNGf CHOf VAYf CỦAf NGÂNf HÀNGf CÔNGf THƯƠNGf THANHf HOÁf f 59
3.1 Địnhf hướngf phátf triểnf củaf ngânf hàngf côngf thươngf f Thanhf Hoá....59
3.1.1 Mụcf tiêuf dàif hạn...................................................................................... 59
3.1.2 Mụcf tiêuf cụf thểf trongf thờif gianf tới.......................................................... 61
3.2 Mộtf sốf giảif phápf hạnf chếf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf
hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá........................................................... 62
3.2.1 Xâyf dựngf mộtf chínhf sáchf chof vayf phùf hợp................................... 62
3.2.2 Đảmf bảof thựcf hiệnf tốtf quyf trìnhf quảnf lýf rủif rof chof vay................62
3.3 Mộtf sốf kiếnf nghị.................................................................................. 78
3.3.1 Kiếnf nghịf đốif vớif liênf bộ................................................................ 78
3.3.2 Kiếnf nghịf đốif vớif ngânf hàngf nhàf nước.......................................... 78
3.3.3 Kiếnf nghịf đốif vớif ngânf hàngf côngf thươngf Việtf Nam.....................80
3.3.4 Kiếnf nghịf đốif vớif UBNDf tỉnhf Thanhf Hoá.....................................82
KẾTf LUẬN..................................................................................................... 83
TÀIf LIỆUf THAMf KHẢO.............................................................................. 84

Sinh viên: Lê Văn Chi - Lớp tài chính 44B

3


LỜI NÓI ĐẦU
f

1. Tínhf cấpf thiêtf củaf đềf

tài

f

Rủif rof trongf hoạtf độngf tínf dụngf nóif
chungf vàf trongf hoạtf độngf chof vayf nóif riêngf
đượcf biếtf đếnf nhưf mộtf đăcf thù,f làf yếuf tốf tấtf
yếuf kháchf quanf củaf kinhf doanhf tiềnf tệf củaf
ngânf hàng.f Rủif rof thườngf gâyf raf nhữngf tổnf
thâtf thiệtf hạif chof ngânf hàng,f tuỳf theof cấpf
độf rủif rof màf hoạtf độngf kinhf doanhf phảif
chịuf tổnf thấtf lớnf hayf nhỏ.
Sựf phátf triểnf mạnhf mẽf củaf nềnf kinhf tếf
nươcf ta,f đảngf taf đãf đinhf hướngf chof nềnf
kinhf tếf đóf làf nềnf kinhf tếf thịf trườngf địnhf
hướngf XHCN.f Lợif nhuậnf làf vấnf đềf đặtf lênf
hàngf đầuf cùngf vớif sựf phátf triểnf củaf chínhf
mình.f Cơf chếf thịf trườngf cũngf tạof điềuf kiệnf
chof cácf hoạtf độngf cóf hiệuf quả.f Nhưngf đểf
tồnf tạif vàf phátf triểnf cácf doanhf nghiệp f phảif
đốif mặtf vớif sựf cạnhf f tranhf ngàyf càngf gayf f
gắt.f Vìf thếf trongf nềnf kinhf tếf thịf trườngf mọif
doanhf nghiệpf đềuf phảif hếtf sứcf f thậnf trọngf
trongf kinhf doanhf đểf tồnf tạif vàf phátf triển,f
đôif khif phảif chấpf nhậnf mạof hiểm.f Cácf
ngânf hàngf thươngf mạif cũngf khôngf nằmf
ngoàif quyf luậtf đó.f Bấtf kìf mộtf hoạtf độngf
kinhf doanhf nàof củaf ngânf hàngf đềuf cóf thểf
xảyf raf rủif rof dùf ítf hayf nhiềuf cũngf khôngf
thểf tránhf khỏif hoànf toànf được,f đặcf biệtf làf
trongf lĩnhf f vựcf kinhf doanhf tiềnf tệf khảf năngf
gặpf rủif rof củaf hoạtf độnf chof vayf củaf cácf
ngânf hàngf thươngf mạif làf rấtf đángf nói.f Hơnf


nữaf hiệuf quảf củaf hoạtf

hàngf đóngf gópf khôngf nhỏf chof sựf phátf triểnf

độngf chof vayf làf

củaf lĩnhf vựcf tàif chính-f ngânf hàngf nóif riêngf

thướcf đof hiệuf quảf

vàf

trongf

trongf cơf chếf thịf trường,f ngânf hàngf cũngf

ngânf

hàngf

thươngf mại.f Dof đóf
việcf phòngf ngừaf vàf f
hạnf chếf rủif rof trongf
hoạtf độngf chof vayf làf
rấtf quanf trọngf khôngf
chỉf đốif vớif cácf ngânf
hàngf thươngf mạif màf
cònf đốif vớif cácf thànhf
phầnf kinhf tế.
Hoạtf độngf chof vayf
củaf cácf ngânf hàngf
thươngf mạif khôngf
cònf làf vấnf đềf mớif mẻf
tạif Việtf Namf tuyf
nhiênf việcf phânf tíchf
đánhf giáf rủif rof hoạtf
độngf nàyf trongf nềnf
kinhf tếf thịf trườngf cầnf
cóf mộtf cáchf nhìnf mớif
hơn.
Ngânf hàngf côngf
thươngf Thanhf Hoáf làf
mộtf đơnf vịf hạchf toánf
độcf lậpf trựcf thuộcf
ngânf
thươngf

hàngf

côngf

việtf

nam,f

nhữngf nămf quaf ngânf

gập

f f

nềnf kinhf tếf nóif chung.f Tuyf nhiênf


phảif khôngf ítf khóf khăn,f đăcf biệtf làf trongf vấnf đềf phòngf ngừaf vàf hạnf chếf rủif ro
trongf hoạtf độngf chof vay.
Từf gócf độf trênf màf đềf tàif “Giảif phápf hạnf chếf rủif rof trongf hoạtf độngf chof f
vayf củaf Ngânf hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá”f đượcf chọnf viếtf chuyênf đềf tốtf
nghiệpf chof mình.
2. Mụcf đíchf nghiênf cứu.

- Kháif quátf nhữngf vấnf đềf chungf vềf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf
hàngf thươngf mại.
- Phânf tíchf đánhf giáf thựcf trạngf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf chínhf tạif Ngânf
hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá.
-f Đưaf raf mộtf sốf giảif phápf nhằmf phòngf ngừaf vàf hạnf chếf rủif rof trongf hoạtf
độngf chof vayf tạif ngânf hàngf côngf thươngf Thanhf Hoáf vàf đềf xuấtf nhữngf kiếnf
nghịf đốif vớif cácf bộ,f nghànhf liênf quan.
3. Đốif tượngf vàf phạmf vif nghiênf cứu.

Đốif tượngf nghiênf cứu:f Rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf tạif ngânf hàngf công
thươngf Thanhf Hoá.
Phạmf vif nghiênf cứu:f Hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf côngf thương
Thanhf Hoá.
4. Phươngf phápf nghiênf cứu.

Chuyênf đềf sửf dụngf cácf phươngf phápf nghiênf cứuf làf duyf vậtf biệnf chứng,f f
duyf vậtf lịchf sử,f kếtf hợpf vớif phươngf phápf thốngf kê,f phânf tíchf kinhf tế,f tổngf f
hợp,f sof sánhf sốf liệu.
5. Kếtf cấuf củaf đềf tài.

Tênf đềf tàif “Giảif phápf hạnf chếf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf
côngf thươngf Thanhf Hoá’
Đềf tàif ngoàif phầnf mởf đầuf vàf kếtf luậnf gồmf 3f chương.
Chươngf 1:f Tổngf quanf vềf rủif rof trongf hoatf độngf chof vayf củaf ngânf hàng
thươngf mại.


Chươngf 2:f Thựcf trangf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf công
thươngf Thanhf Hoá.
Chươngf 3:f Mộtf sốf giảif phápf nhằmf hạnf chếf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vay
củaf ngânf hàngf côngf thươngf Thanhf Hoá.


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
f

f

f

f

f

f

f

f

f

CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
f

1.1.

f

f

f

f

f

Hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf thươngf mại.
Chof vayf làf hoạtf độngf kinhf doanhf f chủf yếuf củaf ngânf hàngf thươngf mạif đểf f
tạof raf lợif nhuận.f Doanhf thuf từf hoạtf độngf chof vayf mớif bùf đắpf nổif chif phíf tiềnf
gửi,f chif phíf dựf trử,f chif phíf kinhf doanhf vàf quảnf lý,f chif phíf vốnf trôif nổi,f chif phíf
thuếf cácf loạif vàf cácf chif phíf rủif rof đầuf tư.
Kinhf tếf càngf phátf triển,f doanhf sốf chof vayf củaf cácf ngânf hàngf thươngf mạif
càngf tăngf nhanhf vàf loạif hìnhf chof vayf càngf trơf nênf vôf cùngf đaf dạngf ởf hầuf hếtf
cácf nướcf phátf triểnf hàngf đầuf thếf giới,f chof vayf củaf cácf ngânf hàngf thươngf mạif
đãf chuyểnf dầnf từf chof vayf ngắnf hạnf sangf chof vayf dàif hạn.f khuf vựcf chof vayf
ngắnf hạnf nhườngf chổf chof thịf trươngf tàif chính-f tiềnf tệf cungf ứng.f ngượcf lạif ởf
hầuf hếtf cácf nướcf đangf phátf triển,f chof vayf ngắnf hạnf vẫnf chiếmf bộf phậnf lớnf f
hơnf chof vayf dàif hạn,f xuấtf phátf từf chỗf thiếuf anf toànf chof cácf khoảnf đầuf tưf dàif
hạnf (trongf đóf cóf nhữngf tácf nhânf chủf yếuf nhưf tìnhf hìnhf tăngf trưởng,f lạmf
phát…)
Ởf mộtf sốf nướcf phátf triểnf chof tớif nay,f khif mộtf ngânf hàngf đượcf thànhf lậpf
vàf đif vàof hoạtf động,f mốif quanf tâmf chínhf vàf thườngf xuyênf củaf nóf làf chof aif
vay,f vàf đầuf tưf vàof đâu.f Ởf nhữngf nướcf này,f đốif tươngf chof vayf làf điềuf làmf bậnf
tâmf nhiềuf hơn,f nếuf khôngf nóif làf vấnf đềf quanf trọngf nhất.f Trongf khif đóf ởf cácf
nướcf phátf triểnf tìnhf hìnhf lạif ngượcf lại.f Vấnf đềf đặtf raf chof cácf ngânf hàngf
khôngf phảif vấnf đềf chof aif vay,f màf lợif tứcf cóf caof khôngf vàf anf toànf không.f
Thậmf chíf nhữngf lof ngạif đạif loạif nhưf vậyf thựcf tếf đãf khôngf cònf vìf hầuf hếtf họf
đãf cóf nhữngf thịf phầnf chắcf chắnf vàf vấnf đềf anf toànf củaf vốnf đãf cóf phápf luậtf
bảof đảm.f Điềuf họf quanf tâmf làf làmf saof huyf độngf đượcf ngàyf càngf nhiềuf tiềnf
chof f cácf khoảnf đầuf tưf cóf sẵn.
Chof vayf củaf ngânf hàngf thươngf mại,f nóif rộngf raf làf tínf dụngf ngânf hàngf
thươngf mại,f làf mộtf lĩnhf vựcf phứcf tạpf vàf thườngf xuyênf cậpf nhậtf theof những


biếnf chuyểnf củaf môif trườngf kinhf tế.f Đểf hiểuf nó,f chúngf taf cầnf tìmf hiểuf nhữngf
nétf đặcf trưngf quanf trọngf củaf nó.
1.1.1. Kháif niệmf vềf hoạtf độngf chof vay.
Nhàf kinhf tếf phápf Louisf Baundin,f đãf địnhf nghĩaf tínf dụngf nhưf làf “Mộtf sựf f
traof đổif tàif hoáf hiệnf tạif lấyf mộtf tàif hoáf tươngf lai”.f Ởf đây,f chúngf taf thấyf yếuf tốf
thờif gianf đãf xenf lẫnf vàof cũngf vìf cóf sữf xenf lẫnf đó,f chof nênf cóf sựf bấtf trắc,f rủif f
dof xảyf raf vàf cầnf cóf sựf tínf nhiệm,f sửf dụngf sựf tínf nhiệmf củaf nhauf nênf mớif cóf
danhf từf tínf dụng.
Tạif Việtf Namf cácf quyếtf địnhf 1627/2001_QĐ_NHNNf ngàyf 31/12/2001f củaf
thốngf đốcf ngânf hàngf vềf việcf banf hànhf quyf chếf chof vayf củaf tổf chứcf tínf dụngf
đốif vớif kháchf hàngf vàf hướngf dẫnf thựcf hiệnf sốf 49/QĐ_HĐQTf ngàyf

f

31/05/2002f củaf NHCTf Việtf Namf ,f quyếtf địnhf sốf f 106/QĐ_HĐQT_NHCTf
ngàyf 20/08/2002f vềf việcf chof vayf đốif vớif kháchf hàngf trongf hệf thốngf ngânf f
hàngf côngf thươngf Việtf Nam,f phânf tíchf đánhf giáf doanhf nghiệpf f dướif giácf độf f
tàif chínhf _f ngânf hàng.
Chof vayf làf mộtf hìnhf thứcf cấpf tínf dụng,f theof đóf ngânf hàngf chof vayf giaof chof
kháchf hàngf mộtf khoảnf tiềnf đểf sửf dụngf vàof mụcf đíchf vàf thờif gianf nhấtf địnhf
theof thoảf thuậnf vớif nguyênf tắcf cóf hoảnf trảf cảf ngốcf vàf lãi.
Địnhf nghĩaf trênf đượcf cácf ngânf hàngf vàf tổf chứcf tínf dụngf khácf ápf dụngf để
làmf tiềnf đềf cănf bảnf chof cácf hoạtf độngf chof vayf củaf mình.
1.1.2. Đặcf điểmf củaf mộtf hoạtf độngf chof vay.
* Tínhf phápf lýf củaf nghiệpf vụf chof vay:f Chof vayf củaf f ngânf hàngf làf mộtf kháif
niệmf kinhf tếf hơnf làf phápf lý.f Cácf hànhf vif chof vayf củaf ngânf hàngf cóf cùngf mộtf
logícf kinhf tế,f hứngf chịuf rủif rof chof mộtf ngườif màf ngânf hàngf tinf f tưởngf f ứngf
vốnf chof vay,f nhưngf nóf khôngf chỉf gồmf mộtf giaof dịchf phápf lýf màf nhiềuf loạif
(chof vay,f bảof lãnhf ,f cầmf cố…).
Luậtf ngânf hàngf cácf nướcf địnhf nghĩaf tínf dụngf nhưf sau:f “Cấuf thànhf mộtf
nghiệpf vụf tínf dụngf bấtf cứf tácf độngf nào,f quaf đóf mộtf ngườif đưaf hoặcf hứaf đưaf
vốnf chof mộtf ngườif khácf dùng,f hoặcf camf kếtf bằngf chữf kýf chof ngườif này


nhưngf đảmf bảo,f bảof trứngf hayf bảof lãnhf màf cóf thuf tiền”.f Địnhf nghĩaf nàyf nêuf f
raf 3f trườngf hợpf xétf vềf tínhf chấtf phápf lý,f cácf nghiệpf vụf chof vayf ngânf hàngf vềf
cơf bảnf là:
- Chof vayf ứngf trướcf (chof vayf trựcf tiếp).
- Chof vayf dựaf trênf việcf chuyểnf nhượngf tráif quyền.
- Chof vayf quaf chữf kýf (chof vayf quaf việcf camf kếtf bằngf chữf ký).
*f Cácf khoảnf vayf đềuf phảif theof mộtf quyf trìnhf chof vay,f thuf nợf nhấtf định.
Thôngf thườngf gồmf 5f bước:
Bướcf 1:f Lậpf hồf sơf đềf nghịf vay.
Bướcf 2:f Phânf tíchf tínf dụng.
Bướcf 3:f Quyếtf địnhf cấpf tínf dụngf chof vay.
Bướcf 4:f Giảif ngân.
Bướcf 5:f Giámf sátf thuf nợf vàf thanhf lýf hợpf đồngf chof vay.
* Lãif suấtf trongf hợpf đồngf chof vayf theof thoảf thuậnf giữaf kháchf hàngf vàf ngânf
hàngf chof vay.f (Víf dụ:f Lãif suấtf cốf định,f lãif suấtf thảf nổi,…).
* Cácf khoảnf chof vayf cóf hoặcf khôngf cóf tàif sảnf đảmf bảof tuỳf vàof việcf đánh
giáf vàf xếpf hạngf kháchf hàngf củaf ngânf hàngf chof vay.
* Khif kếtf thúcf hợpf đồngf kháchf hàngf cóf nghĩaf vụf trảf ngốcf vàf lãif hoặcf mộtf sốf
thoảf thuậnf khácf nếuf đượcf ngânf hàngf chof vayf chấpf nhận.f Trườngf f hợpf f kháchf
hàngf khôngf thựcf hiệnf hợpf đồngf hayf khôngf cóf mộtf điềuf khoảnf nàof khácf thìf tàif
sảnf đảmf bảof thuộcf quyềnf quyếtf địnhf củaf ngânf hàngf chof vay.
1.1.3. Nhữngf yếuf tốf cấuf thànhf hoạtf độngf chof vay.
1.1.3.1. Cácf bênf thamf gia.
- Ngườif chof vay:f Làf mộtf địnhf chếf tàif chínhf hayf mộtf ngươif nàof đóf chof ngươif
vayf vayf mộtf khoảnf tiềnf nàof đóf trênf cơf sởf hợpf đồngf chof vayf đãf đượcf thoãf
thuậnf cácf điềuf kiệnf vềf mứcf vay,f thờif hạnf vay,f lãif suất,f hìnhf thứcf trảf gốcf vàf
lãi,f tàif sảnf đảmf bảof …
- Ngườif vay:f Làf ngườif cóf f phươngf f án,f dựf ánf cầnf cóf f vốnf f đểf thựcf hiệnf nó
baof gồm:


+f Cácf phápf nhân:f Doanhf nghiệpf nhàf nước,f hợpf tácf xã,f côngf tyf tráchf
nhiệmf hửuf hạn,f côngf tyf cổf phần,f doanhf nghiệpf cóf vốnf đầuf tưf nướcf ngoàif vàf
cácf tổf chứcf khácf cóf đủf điềuf kiệnf quyf địnhf tạif điềuf 94f củaf bộf luậtf dânf sự.
+ Hộ gia đình.
Ngân hàng cho vay
+ Tổ hợp tá

+ Cá nhân.
+ Hộ gia đình.
+ Tổ hợp tác.
+ Doanh nghiệp tư nhân.
+ Công ty hợp danh.

Điềuf kiệnf củaf chủf thểf vayf vốn:
Cóf năngf lựcf chủf thể:f Năngf lựcf phápf luậtf dânf sựf vàf năngf lựcf hànhf vif dânf
sựf (Điềuf 16,18,f 96f -f Bộf luậtf dânf sự)f chịuf tráchf nhiệmf phápf lýf trongf kinhf tếf vàf
dânf sự.
-f Cácf cơf quanf quảnf lýf nhàf nước:f Làf cácf cơf quanf côngf quyềnf nhưf ngânf hàngf
nhàf nước,f cơf quanf côngf chứng,f toàf án,f thuếf quanf …f Nhữngf cơf quanf nàyf cóf
tráchf nhiệmf kiểmf soátf việcf tuânf thủf quyf địnhf phápf luật,f đồngf thờif côngf nhậnf
tínhf hợpf phápf củaf cácf giaof dịchf chof vay,f quyềnf sởf hửuf phápf lýf đốif vớif tàif sảnf
vàf xétf xửf giảif quyếtf tranhf chấp.
Tuỳf theof mỗif hìnhf thứcf chof vayf màf cácf chủf thểf trênf cóf liênf đớif thamf giaf
vớif mứcf độf nhấtf địnhf hoặcf khôngf thamf giaf vàof hìnhf thứcf chof vayf nàof đó.f Kếtf
quảf nhữngf tácf độngf quaf lạif giữaf cácf bênf làf hợpf đồngf chof vayf (hơpf đồngf tínf
dụng).
1.1.3.2. Chif phíf chof vay.
Baof gồmf cácf loaif chif phíf cơf bảnf sau.
- Lãif suấtf chof vay.
Trongf chof vayf lãif suấtf đượcf xácf địnhf theof kỳf hạnf chof vayf ngắnf hạn,f f
trungf hạnf vàf dàif hạnf vàf cóf nhữngf cáchf trảf lãif khácf nhauf nhưf trảf lãif trước,f trảf
lãif địnhf kỳf hoặcf trảf lãif sauf …f Ngườif chof vayf khôngf chỉf quanf tâmf đếnf lãif suấtf
màf cònf quanf tâmf đếnf sựf anf toànf củaf khoảnf vay.f Cònf ngườif vayf ngoàif vấnf
đề


lãif suấtf họf cònf quanf tâmf vàof giáf tiềnf củaf giáf trịf sửf dụngf màf họf phảif trảf cóf phùf
hợpf vớif khảf năngf tàif chínhf vàf kếtf quảf kinhf doanhf mangf lạif chof họf hayf không.
Thôngf thường,f lãif suấtf chof vayf đượcf tínhf toánf dựaf trênf cơf sởf lãif suấtf cho
vayf ngắnf hạn,f phầnf bùf rủif rof vàf tỷf lệf phí.
Idầif hạn=f Ingắnf hạnf +f Rpf (f phầnf bùf rủif ro).
Dof vậyf lãif suấtf luônf phảif điềuf chỉnhf tuỳf vàof thờif hạnf vayf vàf đốif tượngf
kháchf hàng.f Mặtf khácf lãif suấtf chof vayf luônf phảif phùf hợpf vớif diễnf biếnf kinhf
tếf vĩf mô,f chínhf sáchf tàif chínhf tiềnf tệf củaf chínhf phủf đồngf thờif lãif suấtf cạnhf
tranhf giữaf cácf ngânf hàngf thươngf mạif vàf tổf chứcf tínf dụngf khác.
Lãif suấtf trongf hợpf đồngf chof vay,f đượcf thểf hiệnf f dướif haif mứcf thoãf thuậnf
làf ápf dụngf lãif suấtf cốf địnhf hayf lãif suấtf thảf nổif theof thịf trường.
-Chif phíf marketingf trựcf tiếp.
- Chif phíf dựf phòngf chof trườngf hợpf khôngf thuf hồif đượcf vốnf chof vay.
- Chif phíf quảnf lý.
- Lợif nhuậnf mongf đợif trongf tươngf lai.
- Chif phíf khác.
1.1.4. Vaif tròf củaf hoạtf độngf chof vay.
1.1.4.1. Vaif tròf đốif vớif nềnf kinhf tế.
*f Chof vayf gópf phầnf thuf hútf vốnf đầuf tưf chof nềnf kinhf tế.
Dof đặcf điểmf chof vayf làf quyf môf rộng,f kháchf hàngf đaf dạngf mặtf khácf nóf f làf f
hìnhf thứcf kinhf doanhf chủf yếuf củaf ngânf hàng.f Vớif vaif tròf làf trungf gianf tàif
chínhf ngânf hàngf đóngf vaif tròf làf cầuf nốif vốnf chof nềnf kinhf tế,f giữaf ngườif thừaf
vốnf vàf ngườif cầnf vốnf đểf đầuf tư.
* Doanh nghiệp
*Cá nhân
* Hộ gia đình…

Ngân hàng

* Doanh nghiệp
*Cá nhân
* Hộ gia đình…

Vìf thếf màf ngânf hàngf giảif quyếtf đượcf mộtf trongf nhữngf đặcf điểmf củaf tiềnf là.


“Tiềnf cóf giáf trịf theof thờif gian”f cácf nguồnf vốnf nhànf rỗif đươcf tậpf hợpf vàf
đầuf tưf chof cácf phươngf án,f dựf ánf kinhf doanhf khácf nhauf đangf cầnf vốnf đểf thưcf
hiệnf dựf án.f Đápf ứngf đượcf nhuf cầuf vốnf củaf dựf ánf nghĩaf làf phươngf án,f dựf ánf f
đãf đượcf giảif quyếtf vềf vấnf đềf vốn.f Đâyf làf yếuf tốf khóf khăn,f Quanf trọngf đểf biếnf
ýf tưởngf kinhf doanhf thànhf thựcf tế.f Vàf chínhf nóf giảif quyếtf đượcf cácf vấnf đềf f
kinhf tếf xãf hộif nhưf tăngf trưởng,f phátf triểnf kinhf tế.f Giảif quyếtf côngf ănf việcf làmf
chof ngườif laof động…
*f Hoạtf độngf chof vayf gópf phầnf mởf rộngf sảnf xuất,f thúcf đẩyf đổif mớif công
nghệ,f thiếtf bị,f cảif tiếnf khoaf họcf kỹf thuật…
Viêcf vayf vốnf khôngf nhữngf giảif quyếtf đượcf nhuf cầuf vốnf kinhf doanhf màf
cònf làmf thayf đổif cáchf nghĩ,f cáchf làmf …f làmf thếf nàof đểf sửf dụngf vốnf cóf hiệuf
quảf kinhf tếf vàf vấnf đềf phầnf mỡf rộngf sảnf xuất,f thúcf đẩyf đổif mớif côngf nghệ,f
thiếtf bị,f cảif tiếnf khoaf họcf kỹf thuậtf sẽf làmf tiềnf đềf chof sựf phátf triểnf cóf hiệuf quảf
đó.f Trongf đóf vốnf quyếtf địnhf mọif vấnf đềf trongf kinhf doanh.f Đặcf biệtf trongf xuf
thếf hộif nhậpf nềnf kinhf tếf thịf trườngf thìf đâyf làf vấnf đềf quanf trọngf cầnf giảif quyếtf
củaf cácf doanhf nghiệpf Việtf Nam.
1.1.4.2. Vaif tròf đốif vớif ngườif đif vay.
Hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf thươngf maif cóf cácf kỳf hạnf khácf nhau.f
Ngắnf hạn,f trungf hanf vàf dàif hạnf bênf cạnhf đóf lãif suấtf linhf hoạtf cốf địnhf hayf thảf
nổi…f vìf thếf kháchf hàngf tuỳf ýf lựaf chọnf kỳf hạnf vayf vàf thoãf thuậnf hìnhf thứcf lãif
suấtf vayf phùf hợpf vớif mụcf tiêuf kinhf doanhf củaf mình.
Mặtf khácf việcf vayf vốnf ngânf hàngf giúpf kháchf hàngf tậpf chungf đượcf vốnf
kinhf doanhf đồngf bộ,f giảmf chif phíf huyf độngf vàf chủf độngf trongf việcf hoànf trảf
gốcf vàf lãif theof hợpf đồng.f Bênf cạnhf đóf việcf thoãf thuậnf giữaf ngânf hàngf vàf
kháchf hàng
khif hếtf hợpf đồngf chof vayf tạof điềuf kiệnf chof kháchf hàngf kinhf doanhf tiếp…f như
trợf giúpf vốn,f giaf hạnf hợpf đồng.
1.1.4.3f Lợif íchf củaf ngânf hàng.


Hoạtf độngf chof vayf làf hoạtf độngf chứaf nhiềuf rủif rof tiềmf ẩn,f nhưngf nóf lạif
làf hoạtf độngf chínhf củaf ngânf hàngf chof vay.f Bênf cạnhf rủif rof tiềmf ẩnf thìf ngânf
hàngf chof vayf thuf đươcf lãif suấtf phùf hợpf vớif cácf khoảnf vayf đóf vàf đóf cũngf làf f
thuf nhậpf chínhf củaf ngânf hàngf chof vay.
Đốif vớif ngânf hàng.
Trongf nềnf kinhf tếf thịf trường,f chof vayf làf chứcf năngf kinhf tếf cơf bảnf củaf
ngânf hàng.f Đốif vớif cácf hầuf hêtf cácf ngânf hàng,f dưf nợf tínf dụngf chiếmf tớif hơnf
50%f tổngf tàif sảnf cóf vàf thuf nhậpf từf hoạtf độngf chof vayf chiếmf khoảngf từf ½f đếnf
2/3f tổngf thuf nhậpf củaf ngânf hàng.f Mặtf khácf rủif rof trongf hoàtf độngf chof vayf cóf
xuf hướngf tậpf chungf chủf yếuf vàof danhf mụcf chof vay.f Khif ngânf hàngf rơif vàof
trạngf tháif tàif chínhf khóf khănf nghiêmf trọng,f thìf nguyênf nhânf thườngf phátf sinhf
từf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàng,f viêcf ngânf hàngf khôngf thuf hồif đươcf vốn,f
cóf thểf làf dof ngânf hàngf buôngf lỏngf quảnf lý,f cấpf tínf dụngf khôngf minhf bạch,f ápf
dụngf mộtf chínhf sáchf tínf dụngf kémf hợpf lý,f hayf dof nềnf kinhf tếf đif xuốngf khôngf
lườngf trướcf hayf dof nguyênf nhânf chủf quanf từf phíaf hachf hàngf …
1.2.

Rủif rof trongf hoàtf độngf chof vayf ngânf hàngf thươngf mại.
1.2.1 .f Quanf niệmf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vay.
Dướif gócf độf chuyênf môn,f chof vayf làf hoạtf độngf tínf dụngf baof gồmf ngắnf
hạn,f trungf hạnf vàf dàif hạnf củaf ngânf hàngf thươngf mạif thựcf hiện,f trongf hoạtf
độngf tínf dụngf này.f Xétf vềf bảnf chấtf vàf quanf hệf kinhf tếf cóf thểf nóif chof vayf làf
mộtf nghiệpf vụf tínf dụngf chiếmf hơnf 50%f tổngf tàif sảnf cóf vàf cóf thuf nhậpf từf chof
vayf chiếmf từf 50%f đếnf 80%f tổngf thuf nhậpf củaf ngânf hàng.f Hơnf nữaf f rủif rof
trongf hoạtf độngf kinhf doanhf cóf xuf hướngf tậpf chungf chủf yếuf vàof danhf mụcf f
chof vayf củaf ngânf hàng.
Cóf rấtf nhiềuf quanf niệmf vềf rủif rof như:f “Rủif rof làf bấtf trắcf gâyf raf mấtf
mát,f thiệtf hại”f hayf “rủif rof làf sựf bấtf trắcf cụf thểf liênf quanf đếnf mộtf hayf nhiềuf
biếnf cốf khôngf mongf đợi”…f Nhưngf nóif chung,f mọif quanf niệmf đềuf đif đếnf
thốngf nhất:f “rủif rof làf biếnf cốf xẩyf raf ngoàif ýf muốn,f sựf hiểuf biết,f dựf tínhf củaf
chủf thểf vàf f đemf lạif nhữngf hậuf quảf xấu”.f Rủif rof cóf thểf xẩyf raf bấtf cứf lúcf nàof
trongf mọi


lĩnhf vựcf cuộcf sống,f nhấtf làf trongf lĩnhf vựcf tínf dụngf nóif chungf vàf nghiệpf vụ
chof vayf nóif riêng.
Lýf luậnf vàf thựcf tiễnf đãf chứngf minhf rằngf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf làf
nhiềuf nhấtf trongf hoạtf độngf kinhf doanhf tàif chínhf tiềnf tệ.f Nóf xẩyf raf dướif nhiềuf
hìnhf thức,f mứcf độf khácf nhauf làf rof cácf nguyênf nhânf sau.
• Tiềnf làf nguyênf liệuf chínhf tạof raf sảnf phẩmf chof vay.f Tiềnf đượcf dùngf đểf giaof
dịchf giữaf ngườif chof vayf vàf kháchf hàngf vay.f Mặtf khácf tiềnf làf thứf nguyênf liệuf
độcf tônf khôngf thểf thayf thế,f nguyênf liệuf nayf chịuf tácf f độngf rấtf nhiềuf f yếuf tốf
nhưf kinhf tế,f chínhf trịf xãf hội,f chiếnf tranh,f thiênf taif …f mộtf trongf cácf yếuf tốf nàyf
thayf đổif thìf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf sẽf bịf ảnhf hưởng.
• Ngânf hàngf thươngf mạif làf tổf chứcf tínf dụngf chịuf sựf quảnf lýf vĩf môf củaf nhàf
nướcf theof hànhf langf phápf lýf quyf định.f Nhàf nướcf canf thiệpf vĩf môf vàof nềnf
kinhf tếf thịf trường.f Trongf đóf lĩnhf vựcf tàif chínhf tiềnf tệf nóf chịuf nhiềuf sựf quảnf lýf
lớnf củaf chínhf phủf thôngf quaf cácf côngf cụf chínhf sáchf củaf nhàf nước,f nhữngf quyf
định,f nghịf định,f phápf lệnhf củaf ngânf hàngf nhàf nước.f Dof f vậyf mỗif khif cóf f sựf
điềuf chỉnhf củaf chínhf phủf hoặcf củaf ngânf hàngf nhàf nướcf làmf chof cácf ngânf f
hàngf thươngf mạif gặpf khôngf ítf khóf khănf trongf hoạtf độngf kinhf doanh,f thậmf chíf
cóf thểf phảif ngánhf chịuf nhữngf tổnf thấtf trongf hoạtf độngf kinhf doanhf củaf mình.
• Ngânf hàngf thươngf mạif làf tổf chứcf tàif chínhf cóf quanf hệf mậtf thiếtf vớif nhiềuf lĩnhf
vực,f thànhf phầnf kinhf tếf củaf nềnf kinhf tếf quốcf dân.f Bấtf cứf mộtf sựf thayf đổif nàof
củaf cácf lĩnhf vực,f thànhf phầnf kinhf tếf cũngf đềuf tácf độngf gâyf phảnf ứngf dâyf
truyềnf đốif vớif cácf ngânf hàng.f Víf dụ:f hiệnf nayf tìnhf trạngf chiếmf dụngf vốn,f nợf
đọngf trongf xâyf dựngf cơf bảnf đãf làmf nhiềuf doanhf nghiệpf xâyf dựngf gặpf phảif
khóf khăn,f mấtf khảf năngf thanhf toán,f khôngf thểf trảf nợf chof cácf ngânf hàngf
thươngf mạif làmf chof nợf quáf hạnf củaf ngânf hàngf dângf cao,f chiếmf tỉf lệf lớnf trongf
tổngf dưf nợf chof vay.
Dof nhữngf đặcf điểmf trên,f ruif rof trongf chof vayf làf rấtf lớn.f Vìf vậyf nhậnf thứcf
đúngf đắnf vàf đầyf đủf ruif rof chof vayf làf rấtf quanf trọngf đểf từf đóf đưaf raf cácf biệnf
phápf hạnf chếf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vay.


Rủif rof chof vayf làf ruif rof vềf sựf tổnf thấtf tàif chínhf trựcf tiếpf hoặcf giánf tiếpf
xuấtf phátf từf ngườif chof vayf khôngf thựcf hiệnf nghĩaf vụf trảf nợf đúngf hạnf theof f
camf kếtf hoặcf mấtf khảf năngf thanhf toán.
Chúngf taf biếtf rằngf tínf dụngf làf quanf hệf vayf mượnf dướif dạngf tiềnf tệf cóf
hoànf trảf gốcf vàf lãif giữaf ngườif đif vayf vàf ngườif chof vay.f Chof f vayf hoànf trảf f
khácf vớif nghiệpf vụf tàif trợf cấpf vốnf củaf nhàf nướcf chof cácf thànhf phầnf kinhf tế…f
Hoạtf độngf chof vayf làf hoạtf độngf rấtf đaf dạng,f làf mộtf hoạtf độngf kinhf doanhf f
hàngf hoáf phứcf tạp.f Tínhf phứcf tạpf củaf nóf chínhf làf đốif tượngf kinhf doanhf tứcf làf
tiềnf tệ,f ởf đâyf tiềnf tệf đượcf táchf rờif giữaf quyềnf sởf hữuf vàf quyềnf sửf dụngf khif f
chof vay.
Ngườif taf chof rằngf quyềnf chof vayf làf củaf ngườif chof vayf vàf quyềnf trảf f nợf f
thựcf tếf làf củaf ngườif đif vay.f Chínhf vìf vậyf đòif hỏif ngườif chof vayf phảif tìmf mọif
cáchf đểf kiểmf soátf đượcf khảf năngf trảf nợf củaf ngườif đif vay,f dựf tính,f phánf đoánf
khảf năng,f mứcf độf rủif ro.f Quanf hệf chof vayf làf quanf hệf kinhf tếf bìnhf đẳngf giữaf
ngườif đif vayf vàf ngườif chof vay,f làf sựf camf kếtf thoảf thuậnf bằngf cácf điềuf khoảnf
thif hànhf thểf hiệnf trongf cácf hợpf đồngf chof vay.f Sựf camf kếtf nàyf chínhf làf cơf sỏf
phápf lýf cơf bảnf đểf thựcf hiệnf nghĩaf vụf củaf haif bênf thamf giaf hoạtf độngf chof vay.f
Nóf làf cơf sởf phápf lýf đểf đảmf bảof tínf dụng.f Bênf cạnhf đóf cònf cóf cácf camf kếtf f
khácf bằngf cácf hànhf vif hayf năngf lựcf kínhf tế,f thểf hiệnf bằngf vậtf chất,f uyf tínf nhưf
tàif sảnf thếf chấp,f cầmf cố,f kýf quỹf bảof lãnh.
Trongf chof vayf mộtf bênf làf ngườif chof vayf vốn,f mộtf bênf làf ngườif đif vayf vốnf
vàf mộtf bênf làf chof vayf giữaf haif bênf làf hợpf đồngf tínf dụng.f Vốnf ởf đâyf đượcf thểf
hiệnf bằngf tiềnf chứf khôngf bằngf tàif sảnf hayf bấtf cứf gìf khác.f Rủif rof vẫnf xẩyf raf
mặcf dùf bênf đif vayf camf kếtf sẽf trảf đầyf đủf vàf đúngf hạnf chof bênf chof vayf theof f
cácf điềuf khoảnf củaf đồngf chof vay.f Nhưngf tìnhf trạngf vif phạmf f camf f kếtf đóf xảyf
raf kháf phổf biếnf kểf cảf trongf trườngf hợpf ngườif đif vayf cóf đủf năngf lựcf tàif chính.
Mặtf khácf rủif rof chof vayf cònf cóf thểf xảyf raf ngayf cảf khif bênf đif vayf hiệnf
nghiêmf cácf điềuf khoảnf camf kếtf trongf hoạtf độngf chof vay,f thanhf toánf đầyf đủf
tiềnf vayf (gốcf vàf lãi)f chof bênf chof vayf nhưngf dof biếnf độngf củaf lãif suất,f
rủif ro


trongf trườngf hợpf màf sốf tiềnf chof vayf thuf vềf khôngf bằngf chif phíf cơf hộif của
khoảnf vayf đóf ởf thờif điểmf chof vay.
Rủif rof trongf chof vayf làf mộtf loạif rủif rof tínf dụng.f Rủif rof tínf dụngf vốnf làf loạif
rủif rof phứcf tạp,f đểf đánhf giáf rủif rof tínf dụngf làf việcf làmf rấtf khóf khănf đốif vớif
ngânf hàng.f Rủif rof tínf dụngf cóf thểf xảyf raf vớif bấtf kỳf mónf tiềnf nào,f bấtf cứf nơif
nào.f Chínhf vìf vậyf rủif rof chof vayf đòif hỏif cácf ngânf hàngf thươngf mạif cóf cáchf
nhìnf cụf thểf vềf rủif ro,f cóf nhữngf giảif phápf đồngf bộ,f hửuf hiệuf mớif cóf thểf ngănf
ngừaf bớtf rủif ro.
1.2.2. Cácf loạif rủif rof thườngf gặpf trongf hoạtf độngf chof vay.
Ởf nướcf taf vấnf đềf rủif rof trongf kinhf doanhf ngânf hàngf vàf vấnf đềf quảnf lýf nóf
khôngf cònf mớif mẻ.f Vớif sựf nonf yếuf vềf nghiệpf vụf ngânf hàngf đồngf thờif hoạtf
độngf trongf môif trườngf đầyf rủif ro,f vấnf đềf nhậnf thứcf rủif rof đặcf thùf vàf quảnf lýf
nóf đangf làf vấnf đềf cấpf báchf trongf hệf thốngf ngânf hàngf cảf nước.f Bộf máyf quảnf f
lýf ngânf hàngf kémf năngf động,f rủif rof càngf dểf phátf sinh.f Khiếnf nóf khôngf thểf
hiệnf đượcf hếtf khảf năngf vốnf cóf củaf mình,f thiệtf hạif chof nềnf kinhf tếf sẽf xẩyf ra.
Rủif rof ngânf hàngf khôngf nhữngf làf nổif ámf ảnhf củaf hệf thốngf ngânf hàngf mộtf
nướcf màf cònf làf nổif ámf ảnhf chungf củaf hệf thốngf ngânf hàngf trênf thếf giới.f f
Nhữngf bấtf ngờf luônf xẩyf raf ngayf cảf đốif vớif cácf ngânf hàngf cóf độif ngũf nhânf sựf
giỏif nhất,f nhiềuf kinhf nghiệmf nhấtf cũngf khóf lườngf trướcf đượcf rủif ro.f Vìf thếf
nhậnf thứcf đượcf rủif rof trongf chof vayf làf nhữngf vấnf đềf thờif sựf chof hệf f thốngf
ngânf hàng.f Cóf haif loạif rủif rof chínhf thườngf xẩyf raf trongf hoạtf độngf chof vayf
trongf hệf thốngf ngânf hàng.
-f Rủif rof vềf mặtf tàif chínhf baof gồm.
+f Rủif rof thanhf toánf tiềnf vay:f Khif ngườif đif vayf khôngf thanhf toánf hoặcf
khôngf thanhf toánf đầyf đủf tiềnf vayf khif đếnf hạnf dof f tìnhf hìnhf kinhf doanhf gậpf f
khóf khăn,f dẫnf đếnf mấtf khảf năngf thanhf toánf tạmf thờif hoặcf vỉnhf f viễnf hayf f
ngườif đif vayf cốf ýf khôngf trảf tiềnf vayf dof ýf đồf chiếmf dụngf hoặcf lừaf đảo.
+f Sốf tiềnf thuf vềf (cảf gốcf vàf lãi)f khôngf bùf đắpf đượcf sốf vốnf màf ngânf hàng
chof vayf đóf bỏf raf đểf chof vay.


+f Rủif rof khif cóf sựf thayf đổif tỷf giáf hốif đoái:f Dof cácf khoảnf chof vayf bằngf
ngoạif tệf ngàyf càngf tăng,f cùngf vớif cácf nghiệpf vụf khácf nênf cácf ngânf hàngf phảif
trựcf tiếpf thamf giaf vàof thịf trườngf hốif đoái.f Từf lúcf kýf hợpf đồngf chof vayf đếnf f
khif giảif ngânf song.f Ngânf hàngf cầnf cóf mộtf khoảngf thờif gianf nhấtf định.f Dof đóf
khóf tránhf khỏif nhữngf rủif rof xảyf raf khif tỷf giáf hốif đoáif thayf đổi.
+f Rủif rof khif cóf sựf thayf đổif lãif suấtf bìnhf quânf trênf thịf trườngf ảnhf hưởngf
đếnf mứcf lãif suấtf ngânf hàngf đangf ápf dụngf trongf cácf giaof dịchf chof f vay.Lãif f
xuấtf chof vayf củaf cácf ngânf hàngf thươngf mạif đượcf xácf địnhf trênf lãif xuấtf bìnhf
quânf trênf thịf trườngf vàf chínhf sáchf lãif suấtf củaf ngânf hàng.f Mứcf lãif xuấtf nàyf
đượcf ápf f dụngf chof ngườif đif vayf trongf suốtf thờif gianf vayf (hợpf đồngf vayf lãif f
suấtf cốf định).f Vìf vậyf trongf thờif gianf đó,f nếuf cóf sựf biếnf độngf lớnf vềf lãif suấtf
sẽf gâyf ảnhf hưởngf khôngf nhỏf đếnf hoạtf độngf củaf ngânf hàngf đặcf biệtf làf khảf
năngf cạnhf tranhf củaf ngânf hàngf trênf thịf trường.f Rủif rof vềf tàif sảnf đảmf bảof biếnf
độngf vềf giáf cả.f Rủif rof nàyf xảyf raf khif cácf tàif sảnf đảmf bảof bịf thayf cốtf lõif hoặcf
bịf chiếmf đoạtf hayf mấtf chộmf ….điềuf nàyf gâyf chof ngânf hàngf tổnf thấtf khif
thanhf lýf đểf bùf đắpf khoảnf vay.
Đểf thựcf hiệnf việcchof vayf mộtf cáchf chof vayf cóf hiệuf quả,f điềuf khôngf thểf
khôngf làmf làf phòngf ngừaf vàf hạnf chếf rủif rof xuốngf mứcf thấpf f nhất,f vừaf đảmf f
bảof chof vayf cóf điềuf kiệnf phátf triểnf sảnf xuấtf kinhf doanhf trongf khif bênf chof vayf
vẫnf thuf hồif đượcf gốcf vàf cóf lãi.
1.2.3. Cácf chỉf tiêuf đánhf giáf đọf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf
hàngf thươngf mại.
1.2.3.1 Chỉf tiêuf phảnf ánhf rủif rof chof vay.
+f Kếtf cấuf dưf nợf chof vay:f Dựaf vàof kếtf cấuf dưf nợf chof vayf màf taf cóf thểf f
xácf địnhf rủif rof củaf ngânf hàngf chof vayf caof hayf thấp.f Nếuf kếtf cấuf dưf f nợf quáf
tậpf trungf vàof mộtf sốf doanhf nghiệpf hoặcf thànhf phầnf kinhf tếf chuyênf sảnf xuấtf
kinhf doanhf trongf mộtf hoặcf mộtf sốf lĩnhf vựcf nhấtf địnhf hoặcf chof vayf tiêuf dùngf
quáf nhiều,f sẽf cóf rủif rof lớnf dof mứcf đọf tậpf chungf vốnf chof f vayf cao.f Nhưf vậyf f
dựaf vàof kếtf cấuf dưf nợf chof vayf theof thànhf phầnf kinhf tế,f đốif tượng,f nghề


nghiệp…kếtf hợpf vớif việcf phânf tíchf cácf yếuf tốf liênf quanf đếnf kháchf hàngf cóf f
thểf đánhf giáf rủif rof caof hayf làf thấp.
+f Tỷf lệf nợf quáf hạnf /tổngf dưf nợf chof vay.
Cácf ngânf hàngf chof vayf vàf kháchf hàngf vayf đềuf muốnf tránhf tìnhf trạngf nợf
quáf hạn.f Vềf phíaf kháchf hàngf đif vay,f nếuf quáf hạnf khôngf trảf đượcf sẽf mấtf uyf f
tín,f phảif chịuf mộtf lãif xuấtf quáf hạnf caof hơnf lãif xuấtf trongf hạn,f đốif vớif ngânf
hàngf chof vay,f nợf quáf hạnf sẽf làmf tăngf tỷf lệf nợf quáf hạn/dưf nợf chof vay.f Tỷf lệf
nàyf giánf tiếpf chof taf thấyf quyf môf củaf cácf khoảnf chof vayf cóf vấnf đềf củaf ngânf
hàngf thươngf mại.f Nếuf tỷf lệf nàyf càngf lớnf chứngf tỏf chấtf lượngf cácf hợpf đồngf
chof vayf làf kém,f ngânf hàngf côngf thươngf phảif xemf xétf lạif khảf năng,f đánhf giáf f
lạif quyf trình,f thủf tụcf chof vay,f đặcf biệtf làf xemf xétf lạif khảf năngf f thựcf hiệnf f
nhiệmf vụf củaf cánf bộf chof vay.
Tuyf nhiên,f nợf quáf hạnf chưaf phảif làf tổnf thấtf củaf ngânf hàngf thươngf mại,f
đâyf vẫnf làf chỉf tiêuf giánf tiếp,f bởif vìf khôngf phảif tấtf cảf cácf khoảnf nợf quáf hạnf f
nàyf đềuf dẫnf đếnf tổnf thất.
+f Tỷf lệf nợf quáf hạnf cóf khảf năngf tổnf thất/dưf nợf quáf hạn:
Tỷf lệf nợf quáf hạnf cóf khảf năngf tổnf thất/dưf nợf quáf hạnf làf mộtf chỉf tiêuf trựcf
tiếpf phảnf ánhf rủif ro.f Nóf chof thấyf trongf mộtf đồngf nợf quáf hạnf thìf cóf baof nhiêuf
đồngf bịf tổnf thất.f Nóif cáchf khác,f chỉf tiêuf nàyf phảnf ánhf mứcf độf cóf thểf gâyf raf f
rủif rof trongf sốf nợf quáf hạnf củaf ngânf hàngf chof vay.
Nợf quáf hạnf cóf khảf năngf tổnf thấtf thườngf baof gồmf nhữngf khoảnf nợf quáf
hạnf cóf thờif gianf quáf hạnf lớnf (từf 6f thángf trởf lên).f Đốif vớif ngânf hàngf chof vayf
việcf duyf trìf cácf chỉf tiêuf nàyf vớif tỷf lệf caof trongf báof cáof tàif chínhf làf điềuf khóf
chấpf nhận.f Ngânf hàngf chof vayf luônf tìmf cáchf giảmf chỉf tiêuf nàyf xuốngf vàf biệnf
phápf duyf nhấtf làf tíchf cựcf truyf thuf cácf khoảnf vayf này.f Nhữngf khoảnf nàyf thựcf
sựf khôngf thuf hồif đượcf phảif hạchf toánf vàof chif phíf hoạtf độngf vàf lấyf quỹf dựf
phòngf rủif rof đểf bùf đắpf tổnf thất.
1.2.3.2 Cácf chỉf tiêuf đof lườngf rủif ro.
+f Tổnf thấtf tínf dụngf chof vay:


Tổnf thấtf tínf dụngf chof vayf =f giáf trịf mấtf trongf hoạtf độngf chof vay
Chỉf tiêuf nàyf phảnf ánhf giáf trịf bằngf tiềnf bịf tổnf thấtf trongf kỳf dof hoạtf độngf f
chof vayf gâyf nên,f đâyf làf chỉf tiêuf phảnf ánhf quyf mô,f giáf trịf tuyệtf đốif củaf tổnf f
thất.
+f Tỷf lệf tổnf thấtf tínf dụngf chof vay:

Chỉf tiêuf nàyf phảnf ánhf mộtf đồngf chof vayf trongf kỳf thìf cóf baof nhiêuf giáf trịf
bịf tổnf thấtf trongf kỳ,f nóf mangf tínhf thờif kỳf thuậnf tiệnf việcf khif sửf dụngf nóf đểf sof
sánh,f phảnf ánhf giữaf cácf kỳ.
1.2.4 Nguyênf nhânf gâyf raf rủif ro.
1.2.4.1. Nguyênf nhânf bấtf khảf kháng.
Đâyf làf nhữngf nguyênf nhânf gâyf nênf rủif rof cof hoạtf độngf kinhf doanhf củaf
ngânf hàngf chof vayf khôngf xuấtf phátf từf cánf bộf chof vayf hayf ýf thứcf trảf nợf củaf
kháchf hàngf màf dof môif trườngf bênf ngoàif tácf độngf vào.f Nguyênf nhânf nàyf xuấtf
hiệnf độtf ngột,f khóf đoán,f khóf kiểmf soát,f nóf thườngf gâyf raf nhữngf thiệtf hạif lớnf
chof kháchf hàngf vàf ngânf hàngf chof vay.f Baof gồmf cácf nguyênf nhanf cụf thểf sau.
Dof sựf thayf đổif chínhf sáchf củaf chínhf phủ
Nướcf taf đangf thựcf hiệnf quáf trìnhf chuyểnf đổif cơf cấuf kinhf tếf sangf nềnf
kinhf tếf thịf trường.f Dof đóf phảif tuânf thủf vàf chấpf nhậnf sựf biếnf độngf theof quyf
luậtf củaf nềnf kinhf tếf thịf trường.f Mổif khif nềnf kinhf tếf biếnf độngf lên,f xuốngf thìf
lậpf tứcf chínhf phủf phảif đưaf raf cácf chínhf sáchf kinhf tếf mớif phùf hợpf vớif điềuf kiệnf
hiệnf hànhf nhằmf hạnf chếf ảnhf hưởngf xấuf tớif nềnf kinhf tếf đấtf nước.f Cácf chínhf
sáchf củaf chínhf phủf thườngf xuyênf quanf tâmf vàf cóf sựf thayf đổif kịpf thờif là:
+f Chínhf sáchf tàif chính:f Chínhf sáchf nàyf liênf quanf đếnf cơf chếf thuf chi
ngânf sáchf chínhf phủ.


+f Chínhf sáchf tiềnf tệ:f Chínhf phủf sửf dụngf cácf côngf cụf như:f lãif suấtf chiếtf
khấu,f dựf trửf bắtf buộc,f nghiệpf vụf thịf trườngf mở…f Đểf điềuf chỉnhf mứcf cungf f
ứngf tiềnf tệf khif cóf biếnf độngf xẩyf ra.
+f Chínhf sáchf đầuf tưf phátf triển:f Đâyf làf nhữngf chínhf sáchf màf khif chínhf
phủf điềuf chỉnhf sẽf gâyf ảnhf hưởngf trựcf tiếpf chof cácf ngânf hàngf thươngf mại,f
thườngf làf nhữngf ảnhf hưởngf khôngf tíchf cựcf chof hoạtf độngf kinhf doanhf củaf f
ngânf hàngf thươngf mại.f Tuyf nhiênf nếuf ngânf hàngf thươngf mạif nắmf bắtf đượcf
thôngf tinf kinhf tếf kịpf thờif thìf sẽf hạnf chếf đượcf rủif rof sẩyf ra.
Nguyênf nhânf từf phíaf môif trườngf phápf lý.
Hoạtf độngf kinhf doanhf củaf cácf ngânf hàngf thươngf mạif liênf quanf đếnf f
nhiềuf lĩnhf vựcf củaf nềnf kinhf tế,f mangf tínhf xãf hộif cao,f khif hệf thốngf phápf luậtf f
ổnf địnhf vàf lànhf mạnhf thìf môif trườngf kinhf doanhf củaf f ngânf hàngf thươngf mạif f
sẽf cóf nhiềuf thuậnf lợi.f Ngượcf lạif nếuf môif trườngf phápf lýf thiếuf đồngf bộ,f cóf
nhiềuf khef hởf thìf rấtf rểf bịf lợif dụngf gâyf raf tìnhf trạngf thamf ô,f chiếmf đoạtf tàif
sản…f Kinhf tếf xãf hộif kémf ổnf địnhf dẫnf đếnf kinhf doanhf gậpf nhiềuf khóf khăn,f
ngânf hàngf chof vayf gặpf rủif ro.
Môif trườngf tựf nhiên.
Nhữngf biếnf độngf lớnf vềf thờif tiết,f khíf hậuf gâyf ảnhf hưởngf hoạtf độngf sảnf
xuấtf kinhf doanhf đặcf biệtf làf lĩnhf vựcf sảnf xuấtf nôngf nghiệp,f điềuf kiệnf tựf nhiênf
làf yếuf tốf khóf dựf đoán,f nóf thườngf xẩyf raf bấtf ngờf vớif thiệtf hạif lớnf ngoàif tầmf
kiểmf soátf củaf conf người.f Vìf vậyf khif cóf thiênf taif địchf hoạf xẩyf raf kháchf hàngf
cùngf cácf ngânf hàngf chof vayf sẽf cóf f nguyf cơf tổnf thấtf lớn,f phươngf án,f dựf ánf f
kinhf doanhf khôngf cóf nguồnf thuf …f Điềuf đóf đồngf nghĩaf vớif cácf ngânf hàngf chof
vayf phảif cùngf chiaf sẽf rủif rof vớif kháchf hàngf củaf mình.f Ởf Việtf Namf dof thờif
tiếtf diễnf biếnf phứcf tạpf nênf môif trườngf tựf nhiênf đươcf coif làf nguyênf nhânf gâyf
raf f rủif rof chof hoạtf độngf kinhf doanhf củaf cácf ngânf hàngf chof vayf khif đầuf tưf
phátf triểnf cácf thànhf phầnf kinhf tế.
Môif trườngf kinhf tếf xãf hội.
Môif trườngf kinhf tếf xãf hộif trongf mộtf nướcf biếnf độngf chịuf ảnhf hưỏngf của
nhữngf biếnf độngf từf nềnf kinhf tếf thếf giới,f đóf làf nguyênf nhânf làmf phátf sinhf rủi


rof trongf hoạtf độngf kinhf doanhf củaf nềnf kinhf tế,f từf đóf ảnhf hưởngf tớif cácf lĩnhf
vựcf kinhf tếf trongf đóf hoạtf độngf kinhf doanhf tiềnf tệf chứaf nhiềuf nguyf cơf rủif rof
lớnf nhất.
Sựf thayf đổif cácf mốif quanf hệf quốc,f cácf quanf hệf ngoạif giaof củaf chínhf phủf
củngf làf nguyênf nhânf gâyf raf rủif rof lớnf chof hoạtf độngf chof vayf củaf ngânf hàngf
chof vay.
Bênf cạnhf đóf hoạtf độngf chof vayf phụf thuộcf rấtf nhiềuf thóif quen,f truyềnf
thống,f tậpf quánf củaf ngươif dân.f Nhữngf yếuf tốf đóf nhiêuf khif gâyf khóf khănf vàf
hạnf chếf mởf rộngf hoạtf độngf chof vayf củaf cácf ngânf hàngf chof vay.
Tấtf cảf nhữngf nguyênf nhânf kháchf quanf trênf nếuf khôngf đượcf dựf báo,f vàf f
cóf biệnf phápf phòngf ngừaf kịpf thờif sẽf gâyf ảnhf hưởngf tiêuf cựcf tớif môif trườngf
kinhf doanhf vàf điềuf kiệnf kinhf doanhf củaf ngânf hàngf chof vayf vàf kháchf f hàngf f
vayf vốn.
Khif kháchf hàngf gậpf phảif rủif rof dof ngyênf nhânf kháchf quanf gâyf nên,f họf
khôngf cònf đủf khảf năngf thựcf hiệnf camf kếtf trongf hợpf đồngf chof vayf thìf viêcf tốtf
nhấtf làf ngânf hàngf chof vayf cóf thểf làmf làf giúpf đỡf hổf trợf kháchf hàngf đểf kháchf
hàngf đểf họf khôif phụcf lạif hoạtf độngf kinhf doanhf tạof nguồnf trảf nợf chof ngânf f
hàngf chof vay.
1.2.4.2. Nguyênf nhânf từf phíaf kháchf hàng.
Cácf yếuf tốf chủf quanf từf phíaf bênf đif vayf chínhf như:f Khảf năngf kinhf doanhf
yếuf kémf hayf bênf đif vayf cóf hànhf vif lừaf đảo,f vif phạmf phápf luật…f Cũngf gâyf f
nênf cácf tổnf thấtf chof cácf ngânf hàngf chof vay.f Trườngf hợpf nàyf nếuf bênf chof vayf
(ngânf hàngf chof vay)f phátf hiênf raf sớmf thìf rủif rof cóf thểf đượcf ngănf chặn.
Hiệnf nayf cùngf vớif chínhf sáchf chuyểnf dịchf cơf cấuf kinhf tế,f bênf đif vayf
thườngf gặpf rủif rof sau.
-Thiệtf hạif từf phíaf thịf trườngf đầuf vào:f Giáf cảf củaf cácf yếuf tốf đầuf vàof f
tăngf cùngf vớif cácf chif phíf phụcf vụf chof sảnf xuấtf tăngf làmf giảmf đif nguồnf dựf
thuf dựf tínhf củaf kháchf hàng,f nhưf vậyf việcf trảf nợf chof cácf ngânf hàngf chof vayf sẽf
gặpf nhiềuf khóf khăn.


- Dof thịf trườngf đầuf ra:f Thịf trườngf đầuf raf nếuf cóf biếnf độngf phứcf tạp,f f giáf cảf
giảmf thấpf cũngf làmf nguồnf thuf cuaf kháchf hàngf khôngf đảmf bảo.f Ngoàif ra,f sựf
thayf đôif thịf hiếuf tiêuf dùng,f cungf vượtf quáf cầu,f hoạtf độngf maketingf yếuf kém…
f

cũngf gâyf nênf tìnhf trạngf ứf đọngf sảnf phẩmf làmf ảnhf hưởngf tớif nguồnf trảf nợf

chof cácf ngânf hàngf chof vay.
- Rủif rof f vềf khảf năngf tàif chínhf củaf kháchf hàng:f Nguồnf vốnf tựf cóf hayf f thuf nhậpf
củaf kháchf hàngf nhỏ,f kháchf hàngf sẽf khôngf cóf khảf năngf tựf vựcf dậyf f khif gặpf
khóf khănf vìf vậyf cũngf sẽf mấtf khảf năngf thanhf toánf nợf chof ngânf hàngf chof vay.
Ngoàif nhữngf nguyênf nhânf trênf cònf phảif kểf đếnf ýf thứcf trảf nợf củaf bênf đif
vayf nhiềuf khif chưaf tốt,f nhiềuf đốif tượngf kháchf hàngf sauf khif nhậnf đượcf tiềnf f
vayf rồif bỏf trốnf gâyf raf thiệtf hạif nghiêmf trọngf chof ngânf hàngf chof vay.
Nhữngf tiêuf chíf trênf cùngf vớif nhữngf tiêuf chíf địnhf lượngf đểf ngânf hàngf
xếpf hạngf kháchf hàng.
1.2.4.3. Nguyênf nhânf từf phíaf ngânf hàngf chof vay.
- Dof chínhf sáchf củaf ngânf hàngf chof vayf khôngf phùf hợp,f thiếuf sựf kiểmf soátf chặtf
chẽf hoặcf đặtf mụcf tiêuf lợif nhuậnf quáf cao.f Chúngf taf đềuf biếtf đặcf điểmf củaf kinhf
doanhf tiềnf tệf là:f Lợif nhuậnf caof luônf đif cùngf vớif cácf ngânf hàngf chof vayf phảif
biếtf lựaf sứcf mìnhf đểf xácf định,f lợif nhuậnf hợpf lýf chof ngânf hàngf củaf mình
- Trìnhf độ,f năngf lực,f phẩmf chấtf đạof đứcf củaf độif ngũf cánf bộf chof vayf yếuf kémf
dẫnf đếnf cánf bộf chof vayf khôngf đánhf giáf chínhf xácf vềf kháchf hàngf vàf phươngf
ánf vayf vốn,f từf đóf làmf phátf sinhf nhữngf hợpf đồngf chof f vayf kémf anf f toàn.f Mứcf
độf rủif rof trongf trườngf hợpf nàyf sẽf ngàyf càngf tăngf dầnf trongf suốtf f quáf trìnhf kểf
từf khif xétf duyệtf đếnf khif giámf sátf vàf cuốif cùngf làf f thuf f nợ.f Cùngf vớif sựf hạnf
chếf vềf trìnhf độf làf vấnf đềf phẩmf chấtf đạof đứcf củaf cánf bộf chof vay.f Đặcf thùf
nghềf nghiệpf buộcf mộtf cánf bộf tínf dụngf phảif khôngf nhữngf cóf trìnhf độf màf cònf
phảif cóf đạof đứcf tốt.f Trướcf sựf cámf dỗf củaf vậtf chất,f nhiềuf cánf bộf chof vayf đãf xaf
ngã,f cóf thểf hànhf độngf vôf nguyênf tắc,f vôf tổf chức,f làmf tráif quyf định,f mócf
ngoặcf vớif kháchf hàng,f ngâyf tổnf thấtf tof lớnf vớif ngânf hàngf chof vay.


Ngoàif raf cònf cácf nguyênf nhânf gâyf rủif rof từf vấnf đềf bảof đảmf tiềnf vay.
Trongf hoạtf đôngf chof vay,f việcf đảmf bảof tàif sảnf chof cácf khoảnf vayf đượcf
địnhf giáf gốcf vàf kýf kếtf giữaf ngânf hàngf chof vayf vàf kháchf hàngf vay.f Rủif rof cóf
thểf xảyf raf dof ngânf hàngf chof vayf khôngf đánhf giáf đúngf giáf trịf tàif sảnf đảmf bảof
hoặcf giáf trịf tàif sảnf thếf chấpf cóf biếnf độngf theof chiềuf hướngf xấu.
Tómf lại:f Việcf nghiênf cứuf cácf guyênf nhânf gâyf nênf rủif rof chof vayf cóf ýf
nghĩaf rấtf quanf trọngf giúpf cácf ngânf hàngf chof vayf đưaf raf đượcf nhữngf giảif phápf
hữuf hiệuf nhằmf ngănf chặnf rủif rof xảyf raf chof hoạtf độngf kinhf doanhf củaf mình.
1.2.5. Tácf độngf củaf rủif rof trongf hoạtf độngf chof vay.
1.2.5.1. Rủif rof làmf phátf sinhf tăngf chif phíf giảmf lợif nhuận.
Khif cácf ngânf hàngf chof vayf xuấtf hiệnf nhữngf khoảnf nợf quáf hạn,f việcf đầuf
tiênf làf cácf ngânf hàngf chof vayf phảif tìmf cáchf thuf hồif nợ.f Việcf thuf hồif nợf quáf
hạnf vừaf làmf mấtf thờif gianf củaf cánf bộf chof vay,f vừaf làmf tăngf khoảnf chif phíf vềf
đif lạif đểf lấyf nợ.f Nếuf cácf khoảnf nợf nàyf cóf liênf quanf đếnf nhiềuf bênf thìf ngânf
hàngf chof vayf phảif chif phíf vềf cảf thờif gianf lẫnf tiềnf chof côngf f việcf f thươngf
lượng,f gặpf gỡf cacf bênf trongf quáf trìnhf xửf lýf nợ.f Đâyf làf nhữngf chif phíf trướcf f
mắtf màf cácf ngânf hàngf chof vayf phảif bỏf ra.f f Bênf cạnhf đóf cácf ngânf hàngf chof f
vayf phảif bỏf raf chif phíf cơf hộif rấtf lớn:f Cácf khoảnf nợf quáf hạnf làmf chậmf f lạif f
vòngf quayf vốnf tínf dụng,f làmf mấtf đif cácf khoảnf đầuf tưf khácf củaf mình,f đóf làf
chưaf kểf đếnf sựf ảnhf hưởngf lớnf củaf nợf qúaf hạnf vớif tâmf lýf cuảf cánf bộf chof vay.f
Nợf quáf hạnf phátf sinhf làmf chof cánf bộf tínf dụngf phảif mấtf thờif gianf xửf lýf nợ,f
khôngf tiếpf cậnf đượcf nhữngf mónf vayf mớif đồngf thờif cònf làmf chof cánf bộf chof
vayf ngầnf ngạif mởf rộngf hoạtf độngf chof vay…f Tấtf cảf nhữngf vấnf đềf nàyf làmf
giảmf thuf nhậpf tiềmf ẩnf vàf làmf tăngf chif phíf chof cácf ngânf hàngf chof vay,f từf đóf
làmf ảnhf hưởngf tớif kếtf quảf hoạtf độngf kinhf doanhf củaf ngânf hàngf chof vay.

1.2.5.2. Rủif rof làmf giảmf uyf tínf củaf cacf ngânf hàngf chof vay.


Cácf ngânf hàngf chof vayf khif gặpf rủif ro,f kinhf doanhf kémf hiệuf quả,f f uyf tínf sẽf f
bịf giảmf sútf trênf thịf trường.f Đâyf làf sựf thiệtf hạif vôf hìnhf màf khôngf thểf lườngf
đượcf giáf trị.
1.2.5.3f Rủif rof trongf hoạtf độngf chof vayf cònf gâyf raf tổnf thấtf giánf tiếpf chof các
ngânf hàngf khác.
Ngânf hàngf đóngf vaif tròf quanf trọngf trongf nềnf kinhf tếf thịf trường.f Nóf liênf
quanf đếnf mọif ngành,f mọif thànhf phầnf kinhf tế,f làf khâuf cốtf yếuf cungf cấpf vốnf f
chof nềnf kinhf tế.f Vìf vậy,f ngânf hàngf cóf ảnhf hưởngf lớnf đếnf chínhf sáchf tiềnf tệ,f
đếnf côngf cụf điềuf tiếtf vĩf môf củaf nhàf nước.f Nếuf cóf sựf thấtf thoátf lớnf trongf hoạtf
độngf tínf dụngf dùf chỉf ởf mộtf ngânf hàngf chof vayf trựcf thuộc,f khôngf khắcf phụcf f
kịpf thờif thìf cóf thểf gâyf nênf “phảnf ứngf dâyf truyền”f đef doạf đếnf anf toànf vàf ổnf
địnhf củaf toànf bộf f hệf thốngf ngânf hàng,f gâyf hậuf quảf rấtf lớnf đếnf sựf phátf triểnf f
củaf nềnf kinhf tế.
Hiệnf nayf ởf Việtf Nam,f dưf nợf chof vayf chiếmf phầnf lớnf trongf dưf nợf tínf dụngf
củaf ngânf hàngf thươngf mạif vàf phif ngânf hàng,f đâyf sẽf làf hoạtf độngf kinhf doanhf
chínhf củaf ngânf hàngf thươngf mạif làf điềuf kiệnf cầnf phátf triểnf trongf chof nềnf f f
kinhf tế,f việcf cácf ngânf hàngf thươngf mạif gặpf rủif ro,f bịf tổnf thấtf sẽf gâyf ảnhf f
hưởngf lớnf đếnf hệf thốngf ngânf hàngf vàf gâyf ảnhf hưởngf lớnf đếnf nềnf kinhf tế.
1.3.

Cácf biệnf phápf đểf hạnf chếf vàf khắpf phụcf rủif rof chof vayf ởf cácf ngânf
hàngf thươngf mại.

1.3.1. Cácf biệnf phápf hạnf chếf rủif ro.
Nângf caof khảf năngf tựf đềf khángf rủif rof làf mộtf cáchf phòngf ngừaf vàf hạnf chếf
rủif rof mộtf cáchf tốtf nhấtf chof ngânf hàng.f Nhìnf cáchf khác,f khảf năngf tựf đềf khángf
rủif rof thểf hiệnf năngf lựcf “chịuf đựngf đượcf rủif ro”f ởf mứcf độf nhấtf địnhf củaf ngânf
hàngf trongf hoạtf độngf kinhf doanh.f Vìf kinhf doanhf hàmf chứaf rủif rof nênf chủf thểf
kinhf doanhf luônf phảif chấpf nhậnf bắtf buộcf mộtf sốf rủif rof nàof đó.f Rủif rof f càngf f
lớnf thìf lợif nhuậnf càngf cao,f nênf khif “khốngf chế”f đượcf cácf rủif rof lớnf (thôngf f
quaf cáf hoạtf độngf quảnf lýf rủif rof nênf thiệtf hạif gâyf raf đượcf giảmf thiểu)f chủf thểf
kinhf doanhf càngf cóf nhiềuf cơf hộif đểf nângf caof lợif nhuận.f Giữf vữngf vàf
nâng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×