Tải bản đầy đủ

Sự chuyển biến về thế giới quan, phương pháp sáng tác và phong cách nghệ thuật của các nhà văn từ chủ nghĩa hiện thực phê phán đi tới chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa ở việt nam

SEOQBG ĩkLl HOC TOBtK HOP wOOC SZA HA HOI

!•£

XDAH

IAM

V-

Lifgi

IX s n r a s DOI m i .
WG UBGC fHflBc KE HOkCH EDA m vrfSAfi xar

Uhuyêa ai^nh « TầH £EU HOC

. 1 hiệu I 1 . 01 V 09
/:

LưảS AE ISO TIP® 31 TOÁÍỉ - ÒHH sa


H

ỉẫ n $ i -

1969

\


Cồng trinh được hoàn thanh t ẹ i Bộ môn Phương pháp
t ín h iJaofi T oln - Oơ - ĩ i a Ì19C Truong ữ ệ i học Tỗns hyp Hai n ậ i

^guừl hứcm- dẫn I G3I# Ĩ Ĩ S M v m

QỨĨ Eữ

f íỉ^ . , d(?y

0£a

Khoe Toan - Cơ - T ia học ĩr u o n g ỉiẹ 1 họo TÔng hyp 11« n ộ i

ttúái£ ngừơl dọc lu ệ n Tănt

1.

& uó' T U ' T óÀm , f T £ ? \J& T W ^

2*

, óc$ỵ , Pĩ^ yT'icU

ítfr Hí

3« Đ fi d ij n ocr quan phin b iộ n i

CỂuX

^Hofh Mt43A.

lu/l\^

Ếi^oci@ -0*


ĩtâuh ^ *4)'
To
b ị ~\'-vdi H£ ^ ^

Luận văn đupc bễo ▼§ trư ớ c ỈỈỘ1 05ng chẩm lu ậ n In nha nước
hfp t f l Trường Đ fi hỹc Tỗng hpp Ha n ộ i Tao h ồ i f ý g iờ

Qgày iđ

th á a g 4ữ n£m 1S&S'

oổ t h l tim đọo lu ậ n vân t ọ ỉ Thư v iệ n Qưổo g ia ▼« Thư v l | n
tru-QKg Dại Ỉ19C lỗ n g b?p Ha o ộ i .


M0Ũ Lưc

ỵẶ câu
ýề quăn Ếhẵ tĩO Q g ữẵc nỗ

2^1 1^6

o&Ek. I$ tỉiu y ể t đ ồ i ia á t.
iu
ằ i. ^

h i yn ệ « p ^ đ ổ i TWỈ flífcsi raột h'2 n ^ ln n h i^A t ■• • • •

4-

a â ậ a i t t rpil« t b l l ự rth llw , ■TT■- Tr r T______r - T.

s

Ĩ ĩm (Ẩữ * ể ểặữ t e m e ehA p ỉx tt trA.ềữ CMO. «|»fta ib ễ

n M ln * i,i

§ * . •■ĩJtfĩ tỊìỀ tự rậtậ,êm YgJ lA feh oAf^t CfiSaag IrfMft.* %yẨn, , t
• <&

Ì5 .
-ýi&300£ T ^ t^ Ịn
rthfwh

lêu,

th ẵ ,
2T

lc .
b . Tflfe rf|nti oÁc đặofoy, tìm hỆỊ, ẩ ^ Ị f a TO,

Sa. v*a đtì th u h ồ i đầu l u ............ .....................................................
ẵs.
% d U ’ TTT _Tk» tJyg «Ỉ2 <|£9u khlỆ n t í i •u H H mJIn fch* • • >. •

ễto, » H n ộ t; to a n t e í y lìÃi dự laío S" p h ắ t I r t l n -

i t ! , » Q u ậ t t ®$n t i u y h ồ i dự b^> h ệu ({ỉa t ẩ e dtộn& n h ú * aẩoh l ề u <Ịiiftn t o l ........................................ ...............
I t * t ịỹự 'pì'ĩụ tỉtLÌỘQ *?&! tXỊỊữ£


vầo fflCo fthlwh

iO l
ổ14(»

•? ?

t ố i Utt

lAĩl

.Se
•1r
l^ c IX# L ietiO t; Htt< ìA ị to&ài dự b aa vỗ. diBu ĩfH<ẳYi t ố i ưu
•iojA i l i ệ u th o a khao*
lầịa l ụ c .


MO ĐAU
Trướo (Xíự nguĩrl ta đã xây dựng trong lý thuyết đỗi nổi khaj
n iệm về "quá trlnli đêì mỡi" c&a một dối tưọng. ỉ)ổ 1& dẩy ị £ a \

cáo đại iưọng ngỗu nhiÊn kbône ủaệ độo lập oun& phán bố ĩ Ị ị ) •
ĩ ị zm l x } 9 t y O, a m 2,3#... tron*; đố

biỉu thị"tuôi thọncuẲ

đối tugng' ồ lăn đêi ỉaơi thứ m • Gọi

lằ thời điều

đỗi QX$1 va H(t) » au^niị < tị là số xốn đíĩ aớl trong khoỗag
thiri gian (0#t). oftn u(t) • E£»(t)Ị la l&m đôi raớl và cũnfí ohi
chính l à oổ l ầ n đ ồ i o ỡ i^ tr g o e ( 0 #t ) . T r ể n cơ aơ này oõ th ế t l c

U (t+ A t) • U (t) m 4 U ( t) (oố lầ n d ồ i o ớ i!? tran £ khoẳag th ờ i
gian At). Hăra 1941 teller w« /7/ đã đưa ra "phiaơne trinh đdl
mơi " dươi áẹ&g tíoh phan t

t
(1>

ư(«) - j u (t - 2 )df ( t )

. > ,( t) - í (

đt dự bao 0ổ lăn sẲy va hiện tupog đồi oổi tx o a g khoỉng thời
nh^ft đ ịn h , Sau d ổ 9 B laokv/ell D ./1 / (1 9 > 8 ), Coz P*R# vằ

Smith W.L./4/O 960-1961) dã đua ra các định lý cơ b4n lit n
quan đềb oác b&ỉ toán oỗ điền về vlệo tim giới b ẹ n t
(í)

Ịiu

m >
tx* t
biẽu thị ẽ ổ lằn đỗi

1 truat; binh troQỂ một đon Tị t h b i gian

của dột tưonc lai xa 1rt bạn*
Như Yệy oáo bài toái oô điền obưa quan tân đến quá trình
đối aới oủa đồng thời nhiều đối tưọ»£ trong tru&ng hợp tông
quát. Cao xaỗ hình nay 00 nhựơo điln lằi
• Hệ đưyc x ể t c h i gồm 00 một đ ố i tu ọ n g .
• G1Ẵ t h i ế t V® t í n h độo lậ p g tu u cẩc

l a qúa c h ặ t a h ẽ .

• Glẳ thiết v ế tính o&ag phân bố aủa oáo

z

oũag rất n&ặt

H£hfeo» So với thực tế vỗ 0UXỈ4, đa dạng Vũ phong phií.
Tư năm 1965- 1 97s> oẩc tắc glẳ Ba Xon như KoánXmaka I./1Q /,
Valodarossyk & ./1 1 /.V .V . đã aử dụn£ 0*0 mu k ìn h .Jarkov đễ nở
rộ n g các k ế t q ỉa k iề u - e l l e r , B lao k w o ll#Cox và o o ith ohoị;rưc«éỉ
họp th M

c la n r ờ i r ạ c vằ oố tr u n £ b ìn h oac đ ố i

tu y n c vn b a S i


-3-

thồi ky n

0»)ữổ thề tb a j đồi tha* yễu Gầu oảa thực ti

tl£ n « Họ đã mồ» r ộ n t (1 ) th a n h h* pỉiưonc t r i n h tr u y
t
<3 > “n - £

í& V i

h ồ i đ ô i nổi

* Tn - Tn -1 • <“ » '> •

traag ăổt P* IẰ m o suất đẽ inột dổi. tưgng đượo đỗi xaổi v&o tỉiồ
ky n vằ Bự đỗi mơi tiế p theo v&o thời kỳ n+1 khi nõ l~tudi«
oáe k ể t qủa nay con m n s oác nhưọo


điếm x ầ i

cá 0 mô b ìn h sâ y o&n đ b ỉ h ố i ôJL& t h i ế t về t í a h o&ng phên

bổ oãa tuồi thọ oủa oáo đối tưọng ửuợo d ồ i isổi trong CUEL.^ ».iột
th ờ i kỳ ▼' g iẳ t h i ế t về t í o h độc lậ p odu t u ồ i t h f của Oíĩc đ ế l
tưọog d ô i n£ i»

—Một BỐ qụyết định Tịhự "chXoh ữđoh dđhi tư"* "cnínli y fộh ỊtK
th ắ o n9no b in ii eáoli đồi mới dự ph%ag” liễn quan á ễ a lịch e ĩt phát

triền oủa oão đối tuyng, tuy bưỡc đâu đã đugo đề ỡập ăềa (xem
/10,11/) nhuug ohi troo£ trưồB£ bợp VQ - ooost (Va) và P* » p1
* oonst (Va) . Hgay oẲ trong trv&ĩkẸ bợ p nằy, những quyết định
C(ỉ Tft i trò quan tv ệ ữ g trong nhlầu r ẩ a đề tai ahính và kiah t ể

(như"ch£ah sđoh thu hồi ũầu tur* I#oh£nh 8Q0h

glá"T«t»)

o ik s ữhưti đề oệp đến TỠi một oơ s è to a n học o h ặ t obS (x e a / 1 0 /
Đễ khắc phục Dbựơo đ iếm cáa oác mỏ hình nỗu t r ê n đổy ve.
giẳi quyết một oắch hệ thổbẽ rắ n đề nêu » 1

luận vtín aàỹ sẽ

a& rộ n £ ỳầ tỗ n e q u át hổiì k h á i nlậm v ì £\iẮa ìĩU\f) i d i ĩaữi oủa
Palma • > 'e ll« r ( x e a /1 1 /) VE đua r a một â ịa h o é h lẵ Xoắn hỳứ cho
k h á i niệm ”quÊn th i* t r o n s trư& nc Ỉ19P

tb M

g ia n r c i

I|C » ĩr o n g

đổ , tu ỗ i tliọ củu đ ố i tư ẹn g lù
CÙQ£ phân bố* kboỉae độc Xệp vằ s ố lư ^ n g oẩo đ ố l tư ọ n s

tru n g

b ìn h ố mSl th ơ i kỷ n ó i 0Ỉ3UH& l ằ th a y d ỗ i ,
Thônt: qua 19 đ ịn h a õ h ia , 2 i bồ đề* 11 đ ịn h l ý , 7 b ệ qẬa» ỈU
chú ý vù 3 th u ộ t to:!n , lu ộ n văn t r i n h t> v t-*on^ 14 t i ể t o h ia
Xầa 3 ohuo&Ê; và 2 pìy* l ụ o .

Chsjcrae I* (từ ị 1 tiến § í?), kliúi aiệdi V® quân thê trong cáo


-3mô h ln h ro d r ạ c cùa l ý th u y ế t đ S ỉ mới V& phương t r i n h đ ỗ ỉ mơi
tư ơ ng U&S ( b i l u t h ị sự p h a t t r i ề n một oẩoh ngãu a h lề n ) ouẲ
quẫn t h i được t h i ể t lậ p đẽ chaẳn b ị cho những n ĩã cầ bS g i ả i
q u y ết tr o n g lu ệ n v ă n ,
Chương I I ậ ( tư £6 đến ệ 9 ) đ ặ t b à ỉ to á n X iêa quan đến hệu
quẳ của một sổ oh£nh sá c h tá c động một cáoh ngẫu n h iê n Xên
qu&n t h l v à t r i a cơ Dẻr đổ t h i ế t lệ p Etểi H ằ n hệ cơ bẳn g iữ a
chủng l ầ phương t r ì n h g iã t r ị i
CtaưoĐÊ I I I , tro n g § 10 vầ § 11 ĩaột phương pháp lu ậ n chunc
cho v iệ c dự bao aự p h ẩ t t r ỉ ĩ n của một quăn t h l va hộu quẲ t á c
động của c á s c h ín h sãữ h lô n quần t h i dưực đồ cập đ ể n . T rên cơ
aỗ- nay* sự phụ thuộc của " tr ạ n g t h a i một quần t h ế ” Tằoe&o
c h ín h Bẩoh được t r ì n h bày tr o n g ẵ 12 đề chuẫn b ị cho v iệ c t h i ế t
Xập oẩo b à i to á n q u y ết đ ịn h bộ cão ch£nk sá c h ( " c h iế n lư ọ c " )
t ố i ư u . ĐÓ l ằ những b à i to a n đ iề u k h i In kha phức tạ p v ớ i hệ
động lự c l a oác phương t r i n h đ ô i mới và phương t r i n h g i á t r ị .
Trong § 13 Vũ § 14 cẩc b à i to á n đ iề u k h iỗ n t ố i ưu xÁỵ được
ohuyằn về một l o ạ i b à i to á n đ iề u k h i In đơn glẴn hon ( " b à i to á n
cơ bốn") bang phương pháp Mont e * C a r lo .
tr ũ n g phụ lụ c 1 g iớ i t h i ệ u một Bổ nô h ìn h ắp dụng th ự c t l l n
Đồy oũng là /n h ữ n g k h á i niệm to á n học đưựo xây dựng tr o n ^ lu ệ n \
răn. T>Ị^

/nhimg xuđt phắt đlằm của/ lục 2 bao gầm g chương t

trinh mẫu thề nghiệm nhũng kết quả tỉxu đvtọo trong luận văn,
Ihữn.£ ý tư ỗng c h ín h c i a lu ệ n văn ban đầu được h ìn h th à n h
từ một rểra đề th ự c t ế do Ban Kinh t ế ĩr u n g ương Dẳng nêu lỗ n
năm 1986 về v iệ c " lệ p k ể h o ạch r a y - th a n h to a n n ọ quốc t ố Cf nước
t a đến năm £000"* ĩá c g ia n g h iê n cứ uậEỉừ rộ n g Tằ hoằn t h i ệ n cão
k h á i niệm oơ bẳn cuẳ l ý th u y ế t đ ỗ i mới áp dụng th ự c t i l n quẳn 1
và k ể hoạch hóa nền k in h t ể quốc d ẫ n . Hầân đây t á c giẴ x ìn t r â n

trọng cẲm ơn Bộ môn Phương phííp tín h Khoa To.Ji-Cơ-Tin học Trườn,
E ại học Tỗng họp Kằ n ộ i , x ẽ m ina" G iẳ i t í c h Bổ vn cắ c phưcttig pháp
EgSu n h iín % c á c đồnc n g h i£ p #đặc b i ệ t l à Giáo eư Nguyễn Quy Ilỹ,


-t-

» gổp nhiêu # kiếrỉ f|di «íu vẳ tạo điều ĩỉi«n
th u ận l f i đỗ *ho!ln thânh ban l u |n vùn này#

CHUGHO I
IQiẨI

n

m?? g C a g Ề S c.tc .ổ HIKH RỎI RAC
CỦA L f THUYẾT Dỏỉ Hỏt

1 1 . sđ c hlệr. frw ng d ô i g á ffl& 5 g t h à w p ũ Khiên

/

1-1* Tron" phạcâ v i l ý tỉsuyểt đ ò ỉ o i l (liTHí) ta tló n hầnh
nghiên oểu iăột hê nglu rửilển XL aằ th ©0 d iên b iển c«a th H gian
, a ĩo phãn tũ tro n g hẻ đuựe s in h m * tồ n t ạ l vô dãu nhận mật
chiSc nâng nỉio đố- fcbuc R-.ng khai tte íc )« Hhunc- đo ©ẩo tẩ c đợn$
ngĩu n h iên , nen otrfo nâng khui thác o m oẩc phẵn tũ này cíÉrighị
biổn ổỘng một eifcAt n®ẵũ nliiồn ( h iên togliỊg g iằ gịận hay

hao

màn ự£ chức nàng khai th 'c )* Khủ»g hao taèn rứy gồẩ v ^ i l ị c h sử
tôn t 3 l củn ®ol phần tũ tran g hệ

I t*H ®ợt at5c nào đổ

th i

mọt Bố phẫn tử tron g hệ khòĩig oftn đãa nhận ữurềo mía ohũc

nâng

k h a i t h t c ( h iẹ n tu m g hu h ạ i )• Khi cổ sự hư h ạ i vê ohổo nâng
khai th tc cũn tiệt phẫn tL rả o đ ỗ t t h ì phần tũ ẩy pbãi lo ạ ik h õ i
hệ S L ( h ±|n tutfng bi. lo a i đo hư h^ i )» Đe*phụe b ô i Xạì
n ing khai t&ĩc CU1 hê S i
taõt th * i

di&lì tù o đổ

9

» § t a6 phâr tó *1^1 đufe sin h ra trai

( h i m tucti/ĩ
s / i )• ữ fc ptôn tữ ra#t,

đu$B bo’suag l ạ i tồn tạ i trong hệ J 1 » vì oủng cẩc phần tử
Qh&ig lạ i c h ịu Bhâvr tíĩc ẻợng ngẫs nhirâ
đoi a^i* V^i

mt t í c ■ 5: ’ cữa qui l ư ỉt

thành hê dôi

ìi.-*i JTL •(gọi t- t là he SI 1 hay J 1 )

jọ t

oủ »

bị bao aồiì, hư hại

Pổi lạ i bị lo ạ i trong cắc th*i điêả tlểp theo. Đổ lâ

!foi đu 1>1

Ghtle

cui l u ị t

nâyỆ hẹ n?ạu nhiên Í1 tr
(XetTi / 10 / ) . xểt họ jTLpồra cẩo ruẩy a ể t của

v ị san X tiẩ tẹ cổ 0ÙR,g ohđo nâng l à lâra ro một aan

pbâẳ

nào đổ ( n!njf ĩĩìđy đ®t sản x u : t r a v * í , ổ tõ l â v ậ n t ả i * ,* ) .Sau


~ST-

tẵng t h 'l gian hoạt động, c?c sẩy iổc nây lin Iiíựt hao òn
r ô l hư hong ho$c ph.ìi sửa ohĩ 1 định kỳ (b ị l o ạ i ) , Khl đổ v
chdng đunyc thay (đôi , / i ) bâèg C-ĨC uiđy taổo c / i đ©*tiểp tục
công cđo ữáy k h íc đẫm ahạn chứtt Bâng k h u i tìxíc chung.

■ĩPhl đu 1 .2 . (Xffia / 32 /Ị frong vifcc ohiẮi dựng vổn tìẽ*
phắt triẽn sắn xuất băăg ođch m y tHỆ ( trong hay ngoài made )

cũa một tfr-n v ị kinh tể náo cồm SI v~ hẻ too gõra rửĩutxg đm

vị

tiôn vồn đuvc o h iế . ítụog# Chác nâng ỉớiai thẩc của raoĩ đrtti vị
t iề n vốn lằ tx*o ề i m đề v | t c h í t đ ê'p h á t tr lô n sẩn xuất
ú m v ị kinh t ể ứổ ( nbư nua n g u y ệ t nhiản v ệ t l i ệ u . . .

của
).Sau

nỗi Khoảng t l # i gian, nệ phái t&mh toẩn ( sự bị lo ạ i của ơie
ủ m v ị t i ề n vốn c h ỉỡ . đụng đ u ^ ) vâ l ạ i p h ẵ i vay nự taâi (sự

bỗ*su»í? cáo đfm v ị tiền vốn m*fi ) đề bù lạ i lượng vổrs đã trả
n$r ho&o ta<* rộng Bẩn x u ấ t thỡo y©u o5u phẩt trier* kinh tể*

Thí dụ Ĩ.3 (Xm / 2 8 , 29 / ) . xát hệ Slgặ-Ì ođc nhân viền
của lẬ t h i« c câng một nhi£. vụ o h ín h t r ị ( h o ịc sẩn v x ẩ t ) 0WD đcm v i

(chúc nâng khai ttklc )• Sau tỉơi£ th ^ i kỳ, mót sể nhân viần bi
lo ạ i khôi Off chể ( nhu* đễ t* ỉt, chuyori công t!Ĩof nghi hưUfr00e
chết ••• ) Đê*thyc hlỉn t llp lihlira vụ chính t r ị ( boụo mmoxít)
om

ih ứ i, oc? t p n p h ả i tu y ền th ê a nhản v i« n am4! ( Bự bo*sun(5

ngii^l vâo Of? chể ) t n n g tĩm/ĩ th * i kỷ,

1«2» IVong oẩc th í c!ụ kS*trên, khái n i f .i V© » chiĩc nồng
iỂhai th lc M f VO 8V B liu rQl % « b ị lo ạ i *’ ho#c ° đôi B**i »

dtryc hicủ theo n.^hĩa thông thuftng, Tuy nhiên, tror.r nhiều tru^ni
hcp9 các khái niỉfâ tr&Ti c h i .a n g tín h c h ấ t qui ưẽo c*n a ậ t thu4a

HỊỊữ chưỵên ĩaồn tron

LTĨM,


- é'

Thí đu 1«4

/ l o / ) Dot v**l n lũng cpẫĩì th ếsii-h hgo

vô íc h , khẩi nlf© * oh'c a in f khai thẩũ « đugro hiêủ lâ

tie

hoi cứa nổ dền :iỌt mật tầo ứổ của đH sổng con ngi/ i* Châng
ivỳn9 tác hại cm mệt ĩoẹi Bầu bựnh đén . .ùa ĩâẳngt t ie h ạ i của

a ọ t lo ạ i v i trồng đói v #i việc truyền binbf tác b ạ i e m rdmmg
tể tòo phát t r i in vò tô ’ohứo đến vỉệô ;;;ìy bệnh UU3 thư v«v*.«

Còn dổi vễi nhũng quằn thc*âinh h-pc hũu ích ( ahu gia sú c, 3la
oềữặ cây trông v .v ..,) th i khái niậsỉ ” chúc nAsg Wbsal thẩo
đòng n^iĩa v f ị aự nuoi

. Trong cểc tr *ng bựp tren#8ự

11 già độn" { hao ta&n) OU1 mỗl cẩ thS’trong QUin thê ’đư.chiàủ
2â cw trưỡug thânh* còn ittòi sự 15 b ị lo ạ i » khỏi quần th ề ’ ĩầ
sv Chet của ođc ođ t ii 'i ho^c sự thu hoạch ( đổi v^i những
quân thíThiiu íoh )• Bự • đo i ta ề i »» ( bô*sung vẳô qụẫtt th£*)eổ
rwfrla lâ sự sii>h Vũ ( ho#c Hự trỏn^ ơay th&íi ) của ttỢt oẩ tho*
mềi*
1.3* Nhũn* khái ũiỉm VÔQ nổu g^ẩ v*i hiẹn tutfng b ị le ậ l

trong hf J1 đo nguyêĩ: từmn hu* hại về ch'o nừnq khai thác. vì
v$yf nhũng hiện tưựng đôi mẽl tu n g ổng lâ hlàn tugni? đôi s f l

đo hu hại ( vã ch£c lĩ n -; lữmi t&.1o ). Trong kinh tể và kỹthu$t
, k h i cđo p h in tữ oủa hè o l 1 ' tửâmg t ằ i san cổ lítn h , t h i nhung

h iịn tupgìầg hu- hạl nầy# thư&r»£ là ođo hư hại hưu hình, tuy Xầhlím
» oũng cổ t h è ’x ể t sitting ìm b ậ t vồ h ìn h ,# Nổi mọt cách to n g q u ẩ t

9 khi oãĩi nhoié 0 1 mổo dợ lợ ị (thu hoạch) tmy hại ( Chi phí )
cũa qđi t r ì n h k h a i ttvtc hữ S I * t a cổ thl*3cểt yứámg h iệ n taring

ứoỉ wfi gủ/ v^i hỈỆD tu 0 if b ị lo ạ i củi cẩc phin tũ’ tarong

khl

nổ clasEầ hoàn to ^ n m ẩ t c h đ c Đấng ítìiai t h í c . Nhũng h i t n tar.lìir d ỗ i

ar?i l ơ j i nầy, gọl liH hiện ta9Ae ổỗl a*i dự phông ( x m A o ,17/)


-9 "
3faí đu 1*5 {X m / 6 f s p9 /) x ể t h ỉ S I , gồm oàng s ậ t l o ạ i
phuvng tiê n vậĩỉ t ẩ i ( ĩ:Ầy bayf t ìu hóa, ô tô v * v # .„ ) hoặc gÔQ
củng u ộ t l o ạ i t h i ể t b ị <;um bcọng của íaọt đây ehuyỗn ữẩnxtxỉt

MỖI híẹĩì ttr.Hg hu- hại hhonn Itf'iip: tn rfc ftur.c cửi cấc th lể t b ị
n ìy

tro n g qdb t r i n h kh i tiiẩc s ẽ gây r a nhữtip: tô n t ih ẩ t l ổ n ì ã o

không ohĩ kểo th®o BV chi phí dê*thay ttâi9 mằ còn kểo theo
n h ỉê u

chi phí v ề t a l Men fcfe h ạỉ đển dẫy chuyên sản xuất,

tb&B chi c* ten tỉn h Eìạng con ngu^l, ĨĨỶÌỖ^Ì glẫiii b#t những hư
hững đ ệ t xurít n ổ i tr ê n , n g i# i ta thuồng đ ậ t ra cđ 0 l ịc h xiũìk

tu sữa định kỳ# hoặc thay thể truAs cẩc t h l é t b ị.
'?uy nhiên trong nhiễu truửng hợp (xem /3 1 /) ta không
nhế.f, t h ỉ ế t phải t iế n hình các thay th ể đụ phồnp mà cMi x ể t
.Việc " ngùng khai thác " của *eắc phân tú tron g J2. (m.ặc dâu

chung váìĩ éốe ]$íL 'tomg'fy? ìw Chồng- i®n
MẩỂS*

l«3f nhunf nhàr.

U m ÌHỆO hbl; l i 1 v ỉ i n vè v l ©0 ngưng khai thííc trơn**

ché nổi tren# Rỏ rằng rẫằg \ú%ít nlfm i5!5jỗBig khai tháo ( xem
/ 31 / ) bao g&R <4 khắl niẽm . 4 ti M

vậy trong

3cfy đựng định nghía to ĩn học cho khẩi nl#M Hầy

vft

©ìn nghiền cún chứng mọt cẩch kỹ Xunng hull*
Trong I 2 đir*i dãy, nbảíi ĩầm viẹc nảy ta cổ

rộng

k h á t n l i a vr» eđc qứa t r i n h đ ỗ i !3^i đã b l ổ t trơní? / 4 ,7 ,1 6 ,2 1 /

vủ chính xác hổa cáo kết qũa dã tỉm đuựte trong / 10,11 / đe*
a ỉy đựng o ío khríi niêu toẩĩì học oh ặt chề mô t* d iềỉí biétt của
©ẩc b ẹ S l tr o n g

-ột khoả

th ' i

i m n'iO

ổ« lâ y ch ín h l ă ìt ò đ ị

niẹuì v è ■ qưăn th ê 'tự nhiên vâ ** ợuản t h ễ ’ « ( xem / 10 /•T fo iff
cáo khẩi n iỉo này h ỉ d ồ i 3*1 úượo x m lâ Bíột tập hợp gèa nhièu

pbăn tử# ôi phân tủ («eẩ t hc**) om. hộ tíuvc dậo truĩig br*tlịch
ỡũ d iín biển ( Bự p b tt triõr.) tầieo tuôỉ củi nổ t2|i :.iôĩ th^i kỳ.


i 2* ^ Ẻ ằ ^ ầ í j L ^ L ^ M J Ê à m »

Trong pi*ỉ» vi ơfo O0 h iĩ » ĩ ^ ị r ị 0» ta 3cểt su đlc» biẩR
củ 1.19 Slt'KJO cđo .. "
( 2 .1 )

■ 4 , ‘"gi

R (?) « ị -K vô ĩ lă eẩR B$ tự áhioii e io $é9 &iă& mỡ tằ nham/! tđo đậniĩ
n g ỉũ tth iền c tb q ú i l u ; t ổ ồ l W0ị lầcú n đ t rti nhũng ph&i ỉaị tro iĩổ

fei» ếs^ v#i «ồi e 6 r ( :) , ta x ể t tait pHQB bồ xđc atuđt
^ a

' í ) &2Ù a '!°

vJÍ C4X 5°’

( r . 2) r 0 Ắ p ị < 1 ,
£

s \, )

c'Ị < 1 i t i p i *ot ( u

ị* ^ :

i í g

i

“ _ iC • 1
i-1 ^ ^
(ể*2#)

* aox ^ 0# - B I g

(mé P(T))

ftl«h nafilft a y i . v f i ĩ M ũổ % n h iê n K d i oho# t a - o i bệ

(2.3) £ «• < T, p >

g&a 1 0Ổ tụ nbiẫn f vầ m tp ịn oẩp ( H ♦ ĩ ) X f
•I
P ĩ-T

i- T

I_J-K ................... TJ
t a n g A v l â o ẽ t aHfnvi sfc h

(r ■?) X T

:ò i a * l . náu õ íc p tó » t ú oủa tua

t r i n p « P(T) tháo cũn a i í u kl*B ( ? . ? ) . m t r ậ n p » 1 lfl uo

jjrô *jọ a á t đôi S i .
xora H&g v^o th,vl I# ton diu c H*H kỳ R *0) đã tồn
t ặ i trorr* hộ .SI lữxSữg fthfe ptaitt t ỉ alish pa (đ ô i a**i) vèo cổo
ISrORí: đ ổ , SỖ lu m g cồn tồ n long 341

th > i

trong h i

vồo thftf !$■ lun ổửu ữũa nhấ3 €M sinlì n vào tlVH

tcỳ &i ( n < 0 >) 15 *ộfc

■.: V...

■;i ■*u

(" ỸỈ V ) y ° « $ } i :2ốí
m


thM kỳ n tl*p theo m t 0$ lư9Rg (
80 ©inh ra Vi

nhiên) các phẫn tử

9 ( 1
Dối v ề ị csột phùn tủ' th ứ k ( H

♦ y ° ) n ằo đổ 1Ổ1UỌCI

ỉỉhđb aInh ra vào th&i kỳ *3ếK(ĩ)| t i gọi c (k fm) lâ tuôỉ 1310
(số th H kỳ s i tôn t a i trong h« i l ) của nổ- kê*từ thM

kỳ

ban đầu tr^ đ i. Dê*Jighiln cứu aự pbẩt triên củi r>oĩ phần tữ
trong h ỉ JL ta cổ th e ’uôn# rihtt nổ v*l tu ồ i thọ £ (fc»si)twmg

Àg« Khi đổ, trong nhlmi truồng hgp phó*blah om bặ S i te oồ
the "đồng nhẩt nổ v*l một * quàn thê* % Dhlen " hieũ t tếềù ngh,la
sau €ẳy «
Dinh náhĩa g»2. Giã stl T lâ ijột sổ
(a.4)

■>i>°: -

nhiền nâo đổf

1 I e H(T) ỉ

l i aột dãy oáe BU® nhln g li t r t nguyân Mwng âu vd
cíp D£MN (k,m) (

) nhạn g;ÌẴ t r ị tự nhiõn trong tiphựp

bô vác suẩtC

ị %* * ##••# T I *01 cừrig n$t lAiẵn
(2.5)

é » (í)

p \ £ (V > 1 ỉ

P*# ( 1 - i ắ I» oéN (t)V j(»lt ? ,.)

Oil su Va éN{T), DO* V® độc 1ỈP r ễ l dãy

(k#* )jk

Khi đó tĩp
(•v ỉ) -SI:- 1 1 ( ; , ):

é ;•(?), -V " > 0, I r t ♦ v® ị

gợi lâ raột cuăn ttaõ*tu nhlen ( r r o ) ổng v f i chính aẩóh ầoi
•^1 (2*3) vằ dỉy (2 .4 ).
I-SI phần tơ £(fcpĐ)éJ2 gọi lâ mọt oă th ẽ !
®ỈP a £ -« ị £
}<■

K (T ))f g ọ i u

tk ể hế J|« B ật

(2.8)

t.: « : X ị i ĩ :?* >0 j ,(eì e U(T))

net


_ A ok c ,

) > ! Ỉ ,

Tủ (2#8)p ( U 2) tẵ m ty m

k

<•■•
1

(■>. 10)

1 ^ t v. Ắ ? , ( j é ; (T ))

: .11)

P Ỉ Ỉ ( M U( - .1 2 )

. Í £ (* .,< > *

^

X, ( u e !,(?), f c - ' W " )
1 ,f c - v - )

Ifir h© tiỉá e ( 2*10) -f
t a ©* ttao'xBRi
th g tó i éa c ầ ì ứtổ hò iếf om í V tu £ tiiQ t.ốí

1l l ẳ tik iyt ca

j M j f c s m ; 3-«

ttệt kh'fc, từ (2*3) ta nhỉn -tbííy rỄA/j th i sổ p
■t;hír':.ỉ ottíh &- 1 ' ::#c «Mẩt b l l o a i vầ» t u ồ i i cua fi*SI ©í

trong
th ã * tb ể

h§ a-> ĩfcr ng tựf từ (í? /) tusr ra <9 lâ x:u: 3UPttồn t i l
4 ôỉ-i

(.->.1-3)

ỉiiSl C't thí'*#tátaệG th ế b i m«

C11" 1 -

-

1 ,

3i tfc'i

( l i l i ĩ )

» :

' 3í

, (m étf(?))

■ tu ả l

c ^ i

,S2. ./i'.,'':-: nhurr-- ]r . s u '

•* ,
IU ì i

C ( K .n - i> i? C i > ° >
T )

^ iâlằấ


-M ^ - *
< 2.1 6 )

i <1 *
* <
°>
_
7 / *
V
^
l \ Z Q v * 4 i t S L • £ < * ♦» -1 ) • i ỉ # ( V ^ 4 > o )

C lé li* )
$•»1 4
( 2 .1 9 ) sa , - ư 3 i
,
i-0
(2 U O ) 5 1 B « .

^

.

T
4
Ú *£
U1

B Sjj .

ư|Mi ngfcia 2 .3 . & 2Ị1 I
a* l i

lểp wfc r f j f t t 1 - tttiị t»a » n i b t t k 4 i i

a* ử

lfca&> sá a?,

^

ll

lá p o io o á t h f x i a t e l «&* « * 1 k j a ,

s_ l l

lớp cáo oá tb? bí lo ai »ẵo tt& ỉ l ị a ,

.*-*■& ,W-ÌS»ắ »*o « * 1 Ộ tt,

j^>n l a lỡ p m m b (oà tỒEi t ạ l

b ị l o ạ i ) v&o tb ìrl

a

3$ (2«ỗ)#(z»7) # (2*20) ta il dĩ«ỉ MQT n t

(2.2% ị

m yx>a

51

(2 . 22)

n

(2*23)

l *>n **n

° 6*

m

n i

awO
m ệ


0

^

, <0 i t i l

. U i )

» ( U ỉ í t , i * í)


i* -® >

đó, tò (2.17) • (2.18) te đ ĩ dăne ouy m
/ sj
( 2 .2 5 )

. U - 0)

» | « ỉ
(. B*


.

c J - ’L

<1 - I > .

. d l l < t)


-U -

(rv*>)

* ■ s 1*1 ( 1 41 < T)

n

( ? .? ? )

th*l

S4 n n j » 0 ( x 4 t < ? )
n

KgoAl I* từ Ỉ2«20) jp ofe cổ 1
( ,.* )

a ,

-

5a*

Từ (£*22) »(2*19) V?. (2*25) ta guy m
iP .Z,) S l l

XI

n

r,

- ế ( 0 41,3 Ổ T) i* Ì )

Cfad ứ 2 . 1 . A định n£iỉa 2*2 ta otaỉn tfcjy r %
toàn ÌĨÍỒ định ĩ / i chính 6&À ẩ m < T*p c* ) ^ ^

o n J2. hcủn
dẵy avẵũ

Bhióu y 0. 8^'i vjy ta eữ *VP£ ' f hivii
( .3 0 )

« ^ ( T t P (T )* ^ °) .

saL.v.9- jiẺ iìJ Ê Ể .'& a a ỉiA ấ ì
Khi ttfíhiền oổu sv p b ẩ t t r l ỡ ó oũs a f t

.Tí® J2.(rt ỉj # v ° )

vỏo oto tỉrH ty n « 1 * Kf vỗ taật định lugtỉ£t ta quar;

tôo

«§ển BỔ lu ợ n s ođo ©t thô*oổ tron?* c #c l^ p (2*17) t (2*2©).Cự
t

thẽ*lằ ĩeío <*íe DU® I
( 3 . 1 ) y * ìm

(3 .2 )^

ơ ird s i

t ( 0 i 1
f- 0 3 ^ Ri ^
n

n

( *5) y r i* Oìĩ*’

n

n

• o* tầ»ỗ#tSn

M )
(h -

tarosa;* 6, kf hi3u oarđ A
M b
a

lvc lugfr* cữí t?ìp !iựp A,

ciđ t r i trung binh ( kỳ vọng ) của sổ V
vSo wSL

]-ỳ

0 < Ĩ1 £ U : to oổ ĩiiô*


l o , I S L nhu e

.

i t e k a f l d a j h l * I:^u

a** c 4 N aA

E f VR ị m eonotf th i JX 15 ìỌt rjuẵn the 'dòi aềi ( c m )

(3. )

giủ n » H |

(3*6)

E ị y n ị < * í •>>»**}# ( n - 0 4 K > t h ì ^ i a J i : . g&TBMi
I ị y n ị > E ^ V i ị ,
( 3 ,7 )

*rưv# v * i d o

I-/

, 'm \

(::Vj) <• ( 5 .7 ) t ill

lu J te M n ft truh&s Wì» o fc hẵng cửa an tran V(T) b tà g lứíiVLẹtml
( 3 .3 )

PB " ( p * 1«**»

th i

li

) ■ ( PX»*««» p * ) • O O M t,( V i6 R ( T ) )

r A tha.r. KliTt.

ripu^o yẽi tpv&m hựp (3*3) th i SL ÌÁ í m \ ìátằmtt ỆHÊầ
Ijfeit* cfo khẩi n l j i neu trơi

Inh nỉậìlx 3.1 lẳ «VI ohínỉ xĩo

\A tone rjtfit hổQ rôỉtmỉi ĩđiíi niv

nu«r< thuộc trtmn Lm:« Cu

thô *11 *
• H ột GBK hSn ty p khònr: H m ìk títầ t v # i t

chinh 1Ã a ậ t tao

hình toẳg qưđt oú* sự ửồỉ u£l

ĩ ( Y &)

khòng tỗmTiB n h it

( m ỉ / 10» l i /
-

u ề i * ? i a ệ t ƠĨĨK t ứ * đ m s i a ằ Vn • 1 (V W“0 4 M) vô

« 0 , ( B < 0 ) Ệ t a đ ậ t £ k« £ ( 1 , ĩ c » , . . . ♦ * rk_1 ) t
r c i.o ) ,^ ®

# Í M 4 , rfc

(3 .3 #) p f c j. ầ ị* A

« 1 | - V 0 « 0 ( n Ỷ Z ữ..........+Zỵ )

( l { i { ĩ

ì ĩ l i ĩ a 3â đãy n ^ ũ nhiõr* ị £ k ị .
á a cổ cống p b ĩiỉ
1

bổ

,V k - l #2 , . . )
Id ^ > gầẩ t r ị nr>uyÔB M blnt

r « j '•;?/ 'i i t ể t fiftf* ©lo oif thc»*eửì

*; tĩịo xfp trflRf? to ltỉ bệ t h t ị ^ ^

toằn bọ. Khi. đổ, ta thu

cÌB g đ ậi lậ p t m §

'T. ? t da trin h <ĩỏi ?j#i I*'i rsc


Palmu

(xem / 1 1 , 1 6 , 2 1 / ) ,

4ề 3 .1 . b6l v ố i QMT S l ;;ỉ’ th iế t rầngi
(3.9)

E}

° ỳ<

(VW (-1(5) ).

Klìl ổy V n *= 0 * H ta 00»
( 3 .1 0 )

*}-»*} ■ ^

B ậ v ^ ì

(3.11)

t ịỊl ỉ ị -

E ịv z _ ị f -

Chim^jninh. Truero hết lưu ý rang n&iA vơi một oặ, (%1) nao đó
2Ằm cho đ iề u k iệ u (3*9) 00 dạng đ£o b i£ t l ằ Mjfú Y 0» “• 1 *
i* 0

ra 7

đố từ ( 2 . 1 7 ) , ( 2 . 1 8 ) , ( 3 . 1 ) , ( 3 . 2 ) dE dong suy

oard 0 « 0 ,( h .c .c ) . Tronc trưong htfp nẳy ta oổ oáo

pi

sàng thứ c (3 * 1 0 ), (3*11) một cách 111i n nh iên *

Sau đây ta xểt tm&n^; họTi E)>® j } > c A . t
khi đc tồn t ạ i (h .o .c)
ứig Tcd oũc 06 thễ
m
° ' í * n - i ..

2$ 10

ccíc cá th*£(k,n~ i) với

(h .c.c)
(k ®1 ♦

nay vo, vơi ( O Ắ i< | I & *0ệ H

) ta lệp ĐLSKI

f s2ề ịi >) .
,’ (< ír ( ?k ,,nn -"i>
i ) f-

KM áy ,tư Oíĩc ữòni: thứo (<ỉ#9)»(2.17) ta o£í
<2) * H n - í ỉ - <*í-i

.( 0 - » < * ) .

ĩừ ( 1 ) ,( 2 ) ,( 3 .1 ),( 2 .9 ) ,( 3 .9 ) ta o il
(3 .) í ị ? ỉ ị - E ịo a n iịt(k ,n -i) e s£ ; k

-

F ÍV “ ; }
& ’ A '- í 5

Ta « n

lo ).

I - y ắ _ ji I =


-

£*chứng Blr-h (3.11)* ềrìíĩ v^i 'ô | of thô* £ (kfn - i)

(k*l ♦ y °

X i l ế ? , a • 0 4 rí) nà 'y ®

t

n -i

n i

1 tar xập

DLRN
(* )

f k
.
n -i

i 1
c 0 f

e < >
( ^ ( k #n - i ) 6 F5* )

Khi ẩ y t t i ( g * 5 ) ,( ? * is ) tã thu dugpe
(5 Ỉ

S Ũ 11 Ị - p i . , ,

( ỉ d t ỉ ! )

n -i
Tar nr. tw rửa? (5 ), từ ( 3 .2 ) .(* )» (s), (3.9) vă (? .s ) ta

cổ ( 3 .1 1 ) .
lilah girihla 3*2» TTOrv- c?c đ i? o kiõra cứ-ì b õ ’đè
3 # lf v * i 13» 0 ♦ N ta đ ặt
(% ia )tt* ,.

(3.15)

- E

> .ị y ị ị , ( O i i í t ) ,

ịvn ỉ

^ . s ị p i ự x m t )

I XB» - sịjn n t .

*hl íyịu* , * * ,*>B , x n

1» í đ ề M M U Ê B m 9»tt

trlôn cua r v m s i 9 cụ thợ#ta n?i
u£ - M BBÊSLSom M s L l m L a ẩ t J Ể j a ả ! ! Ì L j a á i J t f t L M ẳ
thM kỳ n ,

X * - Xuoa/! TB gíc S.T chô*4 tuoi bl loai ¥ằo 0 0 1 kỳ n
n

^>n - ỵ&M, Xâ sẩs.
X a - ***** TO

th f/tftn t a i Ao th H kỳ n


vâo tto&i kfr «J.

a á ,.m f iẩ s . g ẩ J Ề iả L&iLláL £
( 3 .1 4 ) ^

-

^

L
°n i»

e:
- Khi . )ỵ 0 14^ biỡtl th ị

.;^i .:A.7T: y*o th * i kỳ

a • Khi « < 0 , tti biêu th ị 3H5fftn 3SL1&. th e’ c^A)- jMẳt cftn
j& uai.jK \9. £ Ề Ấ ì i J & ..


b i $ t rửằg ( w m ( 2 . 2 #) . ( ? .1 4 ) ) q ^ . 1 , ( m < 0 ) ,

»

B*i vạy tà (3.10), (3*12), (3*14) cổthe'suy
(3 .1 5 )

,

Mm

ra

(m ^O )

0 7 ( i B§j H 3â&» ^

»v n

k ic n (3 .9 )» c-ío oõ đao tru n g ư*,

9x r> lu à too -;ji, Huu hạn vủ
*ạ

(3.16)

T
4

( 5 .1 7 )

« ỉ .< 4 *

»

<«4»á«)

V i t o u

í t),

*- ỉ - 4 - 1 V i *

( 1 £ i ^ T)

flafeft -linh, 1t (3.1) 4 (3 .4 ), (2 ,1 9 ), (2 .2 2 ), <2.23) te suy

** •
(3*18)7

n

*•!

1

Ỉ O

ur

T
*I

0*
y n * ^1*1^ B

Khi đổ, tè (3*1?)« (3*13) ta thu đUtft (3.16), và (sbđ (3*1G)
(3 .1 1 )

v%i -^n
Hf*oẵi ro t è (3 .1 /;) teì th ù <*tr;TQ (3*17)« DPCM
y ' i .cjẠÍnlỊ ỵ Ị q h ja à & : .Ịg g Ấ ^ a ẩ a

:úy glề ta s ể t mật lo ạ i tẩe •'ồng
vi ọc n$R?* khai thĩc CU1 tioĩ phan tử trong

XI lic n m.iĩ: đỈB
c XGĩi I I tnục

1*3). tighll lA x ểt otc Íĩhính Sitcto MíTÙng kẫiai tliđc ềễế v*ị
mol ỮĨ2N theo nghía ổfèffềi dẵy*
Dinh n cliia 4 .1 . Gâắ v H một © rw 51 t i g ọ i v*c tff c ợ t
(K ♦ T )-ch iễu
ft. '\\
(■>•!/

<
1 f 2
*• (

>•»•» \ . ị t

v' l #**#t %ỉ '

lằ t.ợt chíriì siah rriay: lútAi th ic * nổu

A
A /V/N*-


-1?-(‘ . )

-.

{■ -•

ị ,(

c Í * ».«.»

/V
trx n g d j Hffi đ ẽ ohot y a f - . ( r ) , DISH
( 4 .3 )

g fl lằ tuỗi khai thaa^cuẪ 0» thễ
■?
Ci$u>

,;)

4

t
' tw

'

y ~ U / 4 P ’■■■


ffl«

m% /\*ỉ»
« ' /\ i.V& m>& Ú*ỉk...S%ỆZ S.....
ilijjF ....
3?u

*X

£ (k,m )

r

I■--■>?-. •
I.

(k ,» ), * „ }

ĩ( k ,a ) > * ! c

i-.il,.i thao cuủ thế

(-f■. )

■£ (k ,si) <1 ĩ a ỉữ ii

(4«6)

Z ( ỵ 9m) * ỉ a k h i

szik).i)t

,

V* .:hả khá. ỉ
,

o h l k h i ^ t e ,n ) ỳ t ffi •

(4.7) Hếu Z (k»n) < ■£ (k,n)

tu i

ĩ
?ể i aSl a * 0 ♦ I ta vẵữ địch oắc tệp


* s»

9

f

th a o oa® côac th ổ o i

C-..o)

S*

-ã *

= S*

=? (khi

V

■> 0 )

Trưông hợp
^ L i > 0 th lỉ
(4*9) i* 1» ị r (k,n«l) « ^(k*»-á) > i } »(0*1 (4*10) i * * - ị t (k #n - i ) i

ĩ ( k , n - 4 ) - i * ? 0 M * ế ) ? •> ( 1 i ầ < C } »

(4.11) s i l a ị t ^ p ậ ) !

t(k ,n -d ) Ẩi cc(k»n~i) )

(4 * t a ) b J I « ị t ( k , » 4 )

(e ^ ịc il*

I £ ( k , n - ì )
Khi

ta

5^ l ẳ

1<$PGẩc 0& t h t

i - t u ồ i dang k h a i th á o vằo th ơ i ky B |

S* l ằ

l$ p ođo o i t h ỉ

i - t i i ồ i t ằ n t ạ i a m k h a i th á c -mb ky n»

py lĩx

lợp ỡắô oẩ thễ 1-tuỗi bị lo ạ i trang khai thẩe V0.0 tliSd kya

Fy lằ

lổn oio on thê i-tu ỗ i l3ị l0í>i a.^i khai tháo vầo tliìd

:. liy

-...li

c ọ it

7 .,

_

(4*13) 8a »ỉ=u0 s j t s a . U l i f ^
Vá w9 1

T

T
. Ù ã*

f l^ .U

f —. — ., -,., - — ----- T"
Ị TRUONGSAIHOCTCÃ*HC;VHAnOi

|ĩiìiỉllcĩAHĨÉIfiTI*i.ĩHỈ;

_r J

a.


3jj ( hoệo a rt ) ìà l/p cđ thê* Am* (

gff% )

ttẩ i

v \o t b H 1$ n

ĩ , t < h»je ?„> - Kp <ĩĩ thõ*bi Icrjl tra-:- ( hoíc aaa ) ' t f j

t&íc v^o tlv' i kỳ n.
lồ * á ằ 4 .1 . GỈẴ sử 4- l ả 1 o h ín h ff?óh ngùng k h a i tẳiío

v^i araK

. Khi đổ

( 0 £ 1 < T) ,
M

,« * . < i ạ

<

w

,

ai. (V i< ií* >

* •< u 4 < w

" ẳ • < V i < * 4 *>

(1 L l é. T) .
Chúng ninh, l í u ì ^ ị • 0 (h .c.o)

till tù ( ? . I7)f (?.lB) vả

(4*8) ta ỡổ

Biy r iâ to xổi:

' —

> 0 , (h .c .c )

Từ c 4*4) } (4.9)# (2*17)» ( 2 . 18 ) ta suy ra
(4.16)

S* CL S* ,

( 0 £ i < T).

» m g tv# tùr (4,11),( p ,1 7 ) t (í»#l8) ti oổ
(4 .1 7 ) ạẳ C Ễ $ , ( O i i <

?)«

Í)ê*eh1nf' JLnh bio h ' ! thắc agu$c l^ Ị v^i ( 4*15),
» IỈ o í i < t ^ ị t te xểt L (k#n -i) e s j * Khi cổ
(4.18)

z (k#n -i) > i
Bả&g phán àhổn^t giẴ. th iể t ỉằ

x (xes (4*3))

mto (4.5) thi
"C ( k ^ - i)

"£ (

Diõu này câu th m v-*i

t

21 (k ,« -i) <

i) i i

^ 1 th ì
Do đế


-A y

(iổ9 tồ (4*9) any m

6

( O é i < i ^ ) . Kbl Ệ0t fctfp
( 4 .1 9 )

^

- 8^ ,

• tifftltt lâ s* c: ĩị*
(4.16) te

Cc ^ À < í

cổ i

- i ).

Ensfcng hgfp t j ^ ị í i < ĩ f nóu gtẵ th io t tdtt t ạ i c(u fr~ i)
e 3At t h ì tfe (4 * 9 ) t a rử*4n t h ĩ y vt& c

£ ( k fn - i ) > i ^ ^ . ị *

iơu tóy uổu tìỉuâu# V*H (&«&)» t*l#
S* » 0

(4*?0)

â ( ^

ắ i <. ĩ )

ứô*óhínf .JMì bqo hồn tbẩo ncưựe l 'ỉ i v#i (4.17)
Xhi ( V i ế 1 < *) ta xổt

£ (lỉ7 » - i) fc 3*. Khl đế c (kf» - i ) > i

mhg pbiriftg híp phẫn oh&»£ đậđẫag mar Itt

vỉy (xoKi (4,11))

^ (k^n*!) e

C-(kfH-l) < i*B$i

hay s ị c

í ^ - ị ' i < *1

k hi í y t t£r (4*17) suy ra I
(4 .2 1 )

s * -s * ,

(V iíK * )-

Tron;* tru ^ ig h ;?

0 £ i < t,

x, đụi vảo ( 4 .3 ) ,( 4 * 5 ) lồ

p'w*ng ỆÊẩtặ. phẳn chdnn Buy m iu » Jl (C ( 4 0 9 ) , ( 4 ,2 1 ) t a th u ỔU-3ÍC ( 4 .1 4 )
BmỒc ơ ĩo h l j p ỉuQTi t t r t o f tự t a th u ềếÊỆo (4 * 1 5 ). S p iB .
s Ì Ổ .± J h Z

( 4 .2 )

• ^
8*

( 4 .3 )

0

r> ị £

V* (4,13) 4&~đân£ suy ra
S* « 8*

(

< i < ĩ ) f ?* » ?.* • 1 ^ ,(1 a

4?)

. 0 , < ũ 4 i i ĩ ) I n* n ạ j «0 ,(1 .ỉi í T)

TSnên Qtf &' (4 # 2 2 )t(4 .£ 3 ) to n h ỉn t t ó y rftfcfT v * i t i e ể f a g

oU2<ẩoh J- th i á ữ oẩ tbỡ*tăn trji tro n r OTĨK J7L v^o 1
tb*i kỳ n^o đó eẽ t %cột- o' t h '* dang id 'll tỉtíc húệo 8UU khai

ttsíc# VỉiÌỄì <ĩẽ èũnc tuan; tự ế i v»*i nhuĩỉg c i thỡ*bị l 05i ,
dre éi&ẳ rù y J1 gội ĩâ OT®ỉ V*1 tấc địng cũi ohính sách n^ÙBg
!đ»i thđc £ (cọi « t t lâ « 5ỉSn thÔ#« (CT)) vâ ký hiộu ia


-T« !)

--XL" vH- ( »i I y

lố')

~

(.9 ,y Í O ' ) *

Chu y 4*3« Đổi với QI i t till cune: VỚI tu ồ i thọ t(k,m ) ouẫ làSl
Oit tbft (mằ đưyc kỹ h iý u
tbtc £(k,ra) cua oẩ thỉ nay * Khi đó,ouaw với oẩc Bố dặo trni'j
cho phắt t r i ’a (3*1) ♦ 0*4) ta oồn oẩ ùđo Dố đặc tru ag aou đâgri
( 4 .2 i) <4

- E ịv íì

» “4

• ú

4

- i - i l ’ M

‘ ~ị n

A iíiíĩh

(4.26) r B - Eịỹn i, yB . Eịyn u ^
u .s t)

ỹ * - c a rd s j

,

ỹ ^

,

oură ~ìị

(4.28) ->rB -eard

(hoặc U*

^

V * - c a rd S*

f ầ “ °*r d -Ú

- *?£

.

.( O iỉ^ I) .

itíííiD '

sa , VB» oard ỊỊa , f B - oaxtì \

jjfoh afftia ịịÁ * Dối rễx s2 Ấ , t a
phãt tr iễ n ouả

,(0
, / I ,» o a rt Kjj"

a.!o sđ đặc tnaas cho sụ

Q2 vằo thơi ì ậ a , ( O ỉ a ì K ) như m ui
) - l ĩơạ& ĨB o íe Qẩ t h ỉ i - t u ồ l đanổ (hoặc sa u )

khai thác,
3* (hoặc ^

) - lươạ* XB oẩo oầ fehễ i-tu ỗ i bị lo ạ i trong (hoặo

sau) khai thác »
vn (hoặo Ya ) - lươụg T8 cắc e£ thê đaag (hoặo sau) khai thác*
XK (hoặo X h ) • Xuong f l ©ác oẩ th ố b ị x«gậ tro n g (h o $ 6 m a )

kha i thao*
Trang trư&ag tagp đ $0 b iệ t (xom (3*15)» (4 .2 5 ), ( 4 .‘7)» (4*14))

ta 00«
(4*29)

* u£ * ú£

í W <»<:;)«


_ ZA Jiai :f 4 «4» 2 ro n s txworii.; i.ýp t,

« t

( a f i(5J)) t i l l từ

(4«3}»(4«9) ♦ (4*14) fft (4*15) ta d f dằng MỰ m
r ( k ,t t ) t 8* •

Z-(k,m) i

H ^iiS l ấ tu ồ i khai

th á o ouả a S i oá th ễ a h f.J i l a t u ồ i th ọ cuẫ n ổ 4 Lổp Qẩo Qẩ th ế
ỉ - t u ỗ i đang khai th á o (hoặc b ị l o ạ i tr o n $ k lia i ịầ Ẵ c) vào moi
th ằ d ley n o h ín h l ằ lẶp các ỡẩ thỉ- tB n t f i (hoặc b ị l o ạ i )

tuông úng QT 51( $ , y \ £ ) vói tắ c đệag cttẴ ữhùừi Qắoh ngaig
khai thao auy biếu tbằỉứi Qsm S l ( S Ệy°) vs. ữhỉah Bấch ngteic
k h a i th á c l o ạ i aẳy t r ở th à n h ah£nh ữấQÌì__ùầị mởl t ự .n h i ê n .

§ **

t ^ Ị ầ à ỗ ị .Ịạỵi

Sĩxằm xía định mối l i Ca hý siữa oắữ 60 đặo tnmg cho phắt
t r i ca cuả V.T JX t a s ể t các k đ t qua sa u ị

BỆ đề

1, Dối vối Qĩ JL *giả th iế t rằag diồu iciyn (3*3)

đưựo thực MfA*Xki ấy cáo

(4* 7 )» (4 fíii)

Đum

cS kỹ

vfH£ hưu

hệi* Vu (V n - 0 + 1 ) tỉilị
( 5 ,,)

(5*2) à£
^

(^ - * )B“ '
(0 i ± 4 S )

‘ í1

“t 1 • \
L

ȣ1,33T (tft-i))* * *
[ i , T j r^ 1 J n

(1 i i í $ )
T-I

(5,3)

Va *s

.
V.n

*t

VJ a **

Ậ %
i~ |$1 •

.

Ã.=o

tr o a g đ o i
(í *4)

. (t)

{'• £ ■
' 5

f~~

TJ
UIT

/C=0
ì - ?ấ
-C-1.


_

t- u u i «

2-X-

Tư (4 #<-i>) * (4 • 7 ) , ( 4 * ^ )# (. » :) # (- • ‘ ^ ) 1 » - CO ( b • *)

2uc*u; tự như trón»khl thuy (4#14) b cd (4 « 1 5 )|D .1 ) bơi (3*2) ta
th u dycro (5*2)*

Tù’ (4*9) + (4*12) ta trựo tiể p suy ra
( 5 .5 )

(5.6)

n iẳ * e ị

ặj n

n ạị

» 0 , ( oíi.ac: 1 1i )

rì KÍ * ặ , < 1 í 1,J i l l i |< J )

rữ (4* 8 )f (4«i:>)»(5t5)f(4. ^ ta cũng suy rai
_
T-1 4
M
( 5 .7 )
A • ẫ , 2 i
i»0 "
i*0

1

2uone tự như lý luận trìu kM thây (5*5) bSi (5*6) ta ữ&ị

<5.a )


j ỉ
i^n . Z Ị t

_
l n " z íía

*-1

i


I& (5 * 7 ).(5 .8 )> a .< ĩ5 M 4 .2 é ) ta thu dụơc (5 .3 ).

TÍuh hữu hạn oủa oẩo số đặc tnm& (4.25) vẳ U«ií6) đựữo suy từ
bỗ đề

3.2 Y& oac oôagthức (5.1) ♦ (5 .3 ).

ĐPCM.

vổi mỗi m ( IĨ(T) ta đặti

(5*9)

^ (tm )

« ..»

A & . ,

-[’ - V , , , - ,< * .«

<0

- i - 4

.

(0 ^ i < T ).

(5.11)
( 5 .1 2 )

pi_p £ < Í b > * 6

# 3

.
»J*Ể • ^

4

M I i *

«

2a có kết quả sauỉ
Lịnh lý 5 »1« o ia sư cao t'^ja 3Ổ y 0 tron* QT J2 thỏa mẫn
điều k iệ n (3«9)*k h i á&r cfcnc VÍH C.ÍC cône thức (3*17) »( a *0 ♦ I )
t a cần cổ t

tt * « » % -

< V i> V i * ! Í

< 5 .1 0 **

C tj.^ ) V

. jJ *

t i ặ *

3
P Ỉ-1 < W

W

{1 i 1 - ĩ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×