Tải bản đầy đủ

DIEN VAN BE MAC NGAY THANH LAP DOAN

TÀI LIỆU TÍCH HỢP NĂNG LƯỢNG ĐỊA LÍ 8
STT BÀI MỤC NỘI DUNG CÁCH TÍCH
HỢP
1 Sông ngòi
châu Á
1.Đặc điểm sông
ngòi
Phát triển thủy điện
và hiệu quả
Liên hệ
2 Khu vực
Tây Nam
Á
2.Đặc điểm dân cư
,kinh tế chính trị
Khai thác và sử
dụng quá mức tài
nguyên hóa thạch
( dầu khí)
Liên hệ
3 Con người

và môi
trường địa

2.Hoạt động công
nghiệp với môi
trường địa lí
Khai thác và sử
dụng quá mức tài
nguyên hóa thạch
( dầu khí)
Bộ phận
4 Đặc điểm
tài nguyên
khoáng sản
Việt Nam
3.Vấn đề khai thác
và bảo vệ tài
nguyên khoáng
sản
Khai thác và sử
dựng tài nguyên
khoáng sản tiết kiệm
và hợp lí ( Nhấn
mạnh vào KSNL)
Bộ phận
5 Đặc điểm
sông ngòi
Việt Nam
2.Khai thác kinh
tế và bảo vệ sự
trong sạch của các
dòng sông
Giá trị của sông
( Thủy điện)
Bộ phận
6 Các hệ
thống sông
lớn ở nước
ta
Cả ba phần Giá trị của sông
( Thủy điện)
Toàn phần

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×