Tải bản đầy đủ

GIAI NHANH TRAC NGHIEM VAT LY 12 BANG CASIO

oo
HH
íhcíhch

oo

oo

oo

hchHH
hchHH
hchHH
Page
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
í

í
í
í
í
h
h
h
h
h
TT

TT

ící
hh
TT

TT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÔN THẤT TÙNG

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo


oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

oc

01

VẬT LÝ

ai
H

12
nT

hi

D

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
BẰNGTThMÁY
TÍNHTThhícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
h
h
TT
TT

CASIO
FXDD570ES/VN
ieveVINACAL
rirvieve
rirvieve
rirvrirvieve
DD
DD
DD
cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

Ta
iL
ie

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

uO

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
h

ící
hh
TT

up
s/

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

om
/g

ro

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

ce

bo

ok

.c

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

w

w

.fa

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

w

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
rirvieve
2016
D
D
cc
oo

HH
íhcíhch

rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
c
ícíc
ícícTỔ VẬT LÝ - CÔNG
ícíNGHỆ
ící
hh
hh
hh
hh
TT
T
T
T
T
T
T
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
HH
íhcíhch

oo

oo

oo

hchHH
hchHH
hchHH
Page
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
í
í
í
í
í
h
h
h
h
h
TT

TT

ící
hh
TT

TT

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

ai
H

oc

01

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

nT

hi

D

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

Ta
iL
ie

uO

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

up
s/

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

om
/g

ro

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oVẬT
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
H
Copyright
© by 2016hTỔ
LÝ CÔNG NGHỆ
h
h
h
h
h
h
h
ícíc TRƯỜNG THPTTTT
ícícTHẤT TÙNG
ícíc
ícíc
ící
hÔN
hh
hh
hh
h
h
TT
TT
TT

w

w

w

.fa

ce

bo

ok

.c

Tài liệu iđược
giảng
irvieveđích làm tài liệuDD
r rvieve biên soạn nhằm
rmục
rirvieve dạy cho các đốiDtượng
rirvievehọc
D
D
D
D
D
c cmong muốn rèn luyện
c ckhả năng tư duy và
c c nhanh một số dạng
c c VẬT LÝ
sinh
oo
oo
ogiải
otoán
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc dung biên soạn bám
ícíc 12 bằng máy tính.
íNội
ícícsát chương trìnhTsách
ícícgiáo khoa của BộTT
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
T
Giáo dục và Đào tạo và được phân loại thành các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao.
Các nội dung trong tài liệu bao gồm
e tìm nhanh một số
ieve chức năng SOLVE
ieve lượng.
rirvdụng
rirvievđể
rirvđại
rirvieve
• Ứng
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
o•o
oo
oo
odòng
o
H
H
H
H
H
H
H
H
Viết
nhanh
phương
trình
dao
động
biểu
thức
điện
áp

cường
độ
điện.
h
h
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíc
í
í
í
ící
í
í
í
h
h
h
hh
h nhiều dao động điều
TThay
TTh hòa.
TTh
TT
• Tổng hợp hai
• Ứng dụng chức năng TABLE MODE 7
e hiện trong daoriđộng
• Tìmriv
nhanh
vật
vieve điều hòa.
ieve quãng đườngDD
rirvievthực
rirvieve
r
r
D
D
D
D
D
D
cTìm
c c R, L, C trong hộp
cc
cc
c nhanh các đạiHlượng
o•o
oo
okín.
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c nên không tránh
ícíc Tài liệu được sưu
ícíc và biên soạn lầnTđầu
ícítiên
íckhỏi
ící
íc việc còn nhiềuTT
htầm
hh
hh
hh
h
h
TT
TT
T
sai sót. Mọi ý kiến xin vui lòng đóng góp về địa chỉ email: tolycn.thptttt@gmail.com

vee

vee

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
cc
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
TT
T
T
T
T
T
T
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

ririvnội bộ - Đà Nẵng,DTháng
ri iv
Lưuc chành
DD
c c Dr 11/2016

oo
HH
íhcíhch

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT

ỨNG DỤNGveSỐ
PHỨC VÀ vMÁY
TÍNH
e
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oGIẢI
oo
oo
oLÝ
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
NHANH
MỘT
SỐ
BÀI
TOÁN
VẬT
12
h
h
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíc
í
í
í
ící
í
í
í
h
h
h
hh
TTh
TTh
TTh
TT
NGHĨA SỐ PHỨC - e
CÁC PHÉP TÍNH TRÊN
SỐ PHỨC
I ĐỊNH
vee
v e
vee

b
2 + b2 và tan ϕ =
với riv
=e
a
e
r riv
rirvieve
DD
DaD

ai
H

z = a + bi

b

2

rirvieve
D
D
cc
oo
r = HH
h
h
ícícr
ící
hh
hh
TT
T
T
=
Trục thực
2

+

b

hi

D

a

nT

là những số thực và số i thoả i2 = −1.
• Kí hiệu
là phần
vievelà z = a + bi với a D
vieve thực, b là phầnDảo,
vievi elà
i
i
i
r
r
r
r
r
r
D
cđơn
cc D
cc D
c Dvị ảo.
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
lượng
ícíhch • Số phức được
ícíhchdiễn dưới dạng T
ícíhcgiác
hbiểu
hh
h
h
TT
T
z = a + bi = r(cos ϕ + isin ϕ)

oc

01

ririv
ririv
ririv
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c c nghĩa số phức
cc
cc
cc
oĐịnh
oo
oo
oo
1H
o
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc • Số phức là T
ícíc viết dưới dạngTaT
ícíbci, trong đó a, b TT
ícTrục
ící
íc ảo
hđược
h+h
hh
hh
h
h
sốT
TT

a2
+

b2

Ta
iL
ie

uO

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
–b
cc
chòa
cc
cz =ca − bi
c dưới dạng sốHphức
oo
oo
oo
oo
2H
Biểu diễn hàm h
điều
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hdiễn
hícíc
hh
h
h
TT
TT
TT
Xét hàm điều hòa
x = A cos(ωt + ϕ). Biểu
x bằng vectơ TTh
quay, tại t = 0 ta có

Ta thấy:

up
s/rirvieve
rirvieve
rirviev=eA
rirvieve
OM
A =


D
D
D
D
D
D
D
D
cc
ccos(
cc
cc
c ωt + ϕ) ⇔ A : HH
xH=
oo
oAo
oo
oo
−−→
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc ϕ = (Ox, OM)TT
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT

a = A cos ϕ
. Tại t = 0 ta biểu diễn x bởi x = a + bi = A(cos ϕ + isin ϕ) = Aeiϕ
b
A
sin
ϕ
ee
ee
ee
ee

om
/g

ro

rirviv
rirviv
rirviv
rirviv
D
D
D
D
D
D
D
D
cCÁC
c cBẢN TRONG TÍNH
c cTOÁN BẰNG MÁY
cTÍNH
c THAO TÁCHCƠ
c
oo
oo
oo
oo
II
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
hnhập
hh
hh
h
h
TT
TT
TT
1 Các thao tác
xuất trên máy
Casio Fx570ES/VN

Nút bấm
Màn hình hiển thị
e
e
e
e
e
e
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
1
SHIFT
MODE
Chỉ
định
dạng
nhập
/
xuất
toán
Math
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c
ícíc Thực hiện phép
ícíc số phức
ícíc
ící
MODEhh
CMPLX
htính
hh
hh
h
h
TT
TTí 2íc
TT
TT

bo

ok

.c

Chọn chế độ

ící
hh
TT

ce

Hiển thị dạng tọa độ cực

e tọa độ Đề các rirvieveSHIFT
Hiển rthị
irvievdạng

.fa

DD
DD
c
c
c
c
o
o
o
o
HH
HH
sang
íhcíhch Chuyển từ a +TbiT
ícíhch A∠ϕ
hh

w

w

Chuyển từ A∠ϕ sang a + bi

3

SHIFT MODE

2

A ∠ϕ

3rivie
v1 e a + bi
rirvieve
r
D
D
D
D
cc
oc= c
oo
H
4 Ho
H
SHIFT 2 h H
A

ϕ
h
h
h
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
T
T
T
T
T
T
=
3
SHIFT 2
a + bi
MODE

Chọn đơn
e vị đo góc là Rad

SHIFT MODE

Nhập ẩn số X

ALPHA

w

R
e
e
e
e
e
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
3
SHIFT
MODE
Chọn
D
c c đơn vị đo góc làHđộ
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c
ícíc Nhập kí hiệu Tgóc
íc∠íc
ícíc
ící
SHIFThh
hh
hh
hh
∠TT
h
TTí(–)íc
TT
T
)

4

X

ee
irvieve= trong biểu thức
Nhập
Drdấu
Drirviv ALPHA

CALC
rirvieve =
rirvieve
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Trang
3
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
Tìm nhanh ẩn số X

SHIFT CALC

e

e

=

e

X=

rirvieve
D
D
cc
oo
H
H
h
h
cíc hiển thị
Giáhh
ící
hh
TTítrị
T
T
−27

ve xuất một số
ve12
irvive số dùng cho D
rirvinhập
rhằng
rirvilý
2 Bảng
Vật
DD
DD
D

cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
ícíc Hằng số Vật TlýT
ícíc
hh
h
Khối lượng prôton mp

cc
oo
H
H
h
h
Nút bấm
ícíc
hh
TT
SHIFT

7

0

1, 67262158.10

1

−27

Khối lượng
ivieve nơtron

SHIFT

iveve

7

0

6.62606957.10−34

6

ai
H

Hằng số Plăng (h)

oc

01

rDr
rDirvieveSHIFT 7 0 2 DD
rirvieve 1.674927351.10DD
rirvieve
D
D
c c lượng electron Hoo
cc
c3 c
c c−31
oo
oo
o.10
o
0H
SHIFT 7 H
Khối
9.10938291
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
T
7
0
5
SHIFT
Bán kính Bo TT
5.T
291772109
.10−11

19
rirvieveSHIFT 7 2 3 DD
rirvieve 1.602176565.10D−D
rirvieve
D
D
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
SHIFThíc
ícíc Hằng số Rydberg
ícRícH
ícíc
ící
10973731.57
hh
hh
hh
h
TT
TTh7íc 1 6
TT
TT

nT

hi

D

r ri êlectron (e)
Điện
c cDDtích

ícíc
h

ícíc
hh

ícíc
hh

uO

Lưu ý: Khi nhập xuất các số liệu này thường máy tính chỉ trả về dạng kí hiệu (Ví
evethấy các giá trị sốricủa
e chúng ta nhấn r=irvisẽ
vieve;ee; . . .). Để hiển thịDgiá
vievecác
rirvievtrị
dụ: mD
;rim
r
r
nD
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
đại
lượng trên.
H
hhH
hhHH
hhHH
hhHH

ícíc
hh
TT

Ta
iL
ie

TT VÀ PHƯƠNG PHÁP
TT GIẢI NHANH
III PHÂN LOẠI

ící
hh
TT

e NHANH MỘTriĐẠI
Dạng r1:
irvievTÌM
irvieve NĂNG SOLVErirvieve
rvieve LƯỢNG BẰNGrCHỨC

up
s/

DD
DD
DD
DD
c
c
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
o
o
HH
HH người dùng có cthể
HH chưa biết. c
H nhanh một đạichclượng
hcgiúp
hchHtìm
h
h
c
íhcíhch Chức năng SOLVE
í
í
í
íí
í
í
í
h
h
h
hh
h
TThnăng này giống như
TThphương trình.
TTchúng
TT
Việc sử dụng chức
ta đang giải một

om
/g

ro

Thông thường chúng ta phải thực hiện nhiều
eve
e như nhân chéo,rirvchuyển
vievenhập xuất Drirvieve
thao tác
vế đổi Thaoritác
i
rDirvievgiải
r
D
D
D
c cmới ra nghiệm cần
c c DViệc này thườngHo•o
cXác
ctính
c Dđịnh đa thức cần
c Dtoán
oo
otìm.
oo
o
dấu,
H
H
H
H
H
H
H
hch • Nhập ẩn số X:
cíhchgian trong việc làm
ícíhch chiếm khá nhiều
íthời
ícíbài
ícALPHA
íhch )
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
thi trắc nghiệm. Chưa kể đến việc nhân chia • Nhập dấu =: ALPHA CALC
• Thực hiện giải: SHIFT CALC =
sai cho kết
quả
không
như
ý
muốn.
ee
ee
ee
ee

bo

ok

.c

rirviv
rirviv
D
D
D
D
cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
VÍ DỤ MINH
ícíc
ícHỌA
íc
hh
h
T
T
Ví dụ 1

rirviv
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

rirviv
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

ící
hh
TT

w

ícíhch
hh
TT

ícíhch

ícíhch
hh
TT

hhdẫn giải
TT
Hướng

ící
hh
TT

w

ícíhch
h

.fa

ce

Gia tốc trọng trường tại nơi có con lắc đơn, khi biết chu kỳ T = 2(s) và chiều dài của
con lắcriđơn
vievedao động nhỏ làD1rim
vievlàe
rirvieve
rirvieve
r
r
D
D
D
D
D
D
D
c cg = 9, 78 m/s2. H
c=c 9, 87 m/s2.
c9c, 96 m/s2.
c cm/s2.
oA.
ogo
o=o
o, 69
o
o
B.H
C. H
gH
D. g =H9H
HH

ící
hh
TT

Chu kì của con lắc đơn được tính theo công thức: T = 2π

w

. Thực hiện nhập dữ liệu
e
e
e
e
e
e
g
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
1
H
H
H
H
H
H
H
H
vào
máy
tính
theo
cấu
trúc
2
=
2
π
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
X TT
h
TT
TT
TT
• Nhập máy tính: 2
• Bấm SHIFT CALC

ALPHA CALC1

ALPHA

)

=

Kết quảehiển thị X = 9, 869604401
e
e
v
v
i
irvive 2
i
r
r87
rirvieve
rirvieve
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Vậy
gia
tốc
trọng
trường
g

9
,
m
/
s
.Đáp
án
B.
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV

Khánh
Loan
Trang
4
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Ví dụ 2

Một mạch
e có điện dung Crvà
e cuộn cảm có độritự
e
vievmột
vievcảm
irvievđiện
i
rDirvievedao động gồm một
rDtụ
r
r
D
D
D
D
D
D
cMạch
csốc riêng 100kHz vàHtụ
cđiện
c cảm
c dao động có tần
c có C = 5nF. ĐộHH
c lúcủa
L.
tự
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc mạch dao độngTlà:
ícíc
ícíc
ícíc
ící
h
h
h
h
h
h
h
h
h
T
T
T
T
T
T
T
A. 5.10−5 H.
B. 5.10−4 H.
C. 5.10−3 H.
D. 2.10−4 H.
e
eHướng dẫn giải
e
e

rirvive

D nhập dữ liệuovào
D tính
. Thực
c cDhiện
c cDmáy
oo
o

2π LC
chhHH

í íc
hh
TT

hchHH
c
í
í
h
TTh

2π 5.10−9 X

−9
CALC
• Nhập
dữ
liệu: 100000 ALPHA
1
2π 5i.v10
e
e
e
e
e
e
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
r
r
r
r
r
r
−4
D
D
D
D
D
D
=
SHIFT
CALC
cBấm
c c quả hiển thị X = 5,o0660
c c × 10
c
o•o
oKết
o
o

01

HH
hchH1H
c
íhcíhch
í
í
h
h
cấu trúc 100000T=T

rirvive

1

oc

rirvive

ící
hh
TT

ai
H

rirvive

DDriêng của mạch dao
D f=
Tần
động:
c csố
c cD
oo
oo

rirvieve
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc
ící
hh
hh
TT
TT
)

ALPHA

hi

D

HH
hch−H4HH. Đáp án B. hícíhchHH
íhcíhchVậy độ tự cảm LT≈T
í5c.í10
hh
TTh

nT

Ví dụ 3

ících
hh
TT

ících
h
h
T
T
Hướng dẫn giải

v
Xuất phátetừ
công
thức
liên
hệ:
A
=
x
+
ee
e
ω
Drirviv
Drirviv
2

cc D
cc D
o•o
oCALC
o
2 ALPHA
H
H
H
H
10
Nhập:
20
x
hch
c
íhcíhch
í
í
h
Th =
SHIFT TCALC

2

Ta
iL
ie

ícíhch
h

uO

Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận
vecm/s. Chu kì daoDđộng
tốc 20
πrirvi3e
rirvievecủa vật là
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
c c1 s.
c c s.
cs.c
cc
oA.
o0,5
oo
oo
o
o
B.H
C.
D. h
5 s.
HH
HH
H
hH
h H0,1
2

ících
hh
TT

vT
⇔ 20 = x e
+e
Drirviv 2π
2

2

2

2

20π 3T
= 10 +
ve
2πrirvie
D
2

cc D
c c D2
o20o
oo
H
H
)
H
H
ALPHA
π
3
2
π
hch
hch ) x
c
c
í
í
í
í
h
h
ThX = 1. Đáp án A. TTh
Kết quả hiểnTthị

Ví dụ 4

+

(

up
s/

• Bấm

x2

ící
hh
TT

=

ící
hh
TT

om
/g

ro

Khi treovvật
eve nặng có khối lượng
e
vievmevào lò xo có độ cứng
vikev1e= 60 N/m thì vậtDdao
vievđộng
i
i
i
i
i
r
r
r
r
r
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
với
chu

2s
Khi
treo
vật
nặng
đó
vào

xo

độ
cứng
k
=
0
,
3
N
/
cm
thì
vật
dao
cc
cc
cc
cc
2
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
cíhchkì là
ícíhch động điều hoà Tvới
íchu
ícíhch
ícíhch
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
A. 4 s.
B. 2 s.
C. 0,5 s.
D. 3 s.

bo

ok

.c

Hướng dẫn giải
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirvieve
rirvieve
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
T
k
1
2
cem
c cthức: =
c clà ẩn số X cần tìmHoo
cc
c tự chứng minhHcông
oo
oo
oTo
Các
với
H
H
H
H
H
H
2
h
h
h
h
h
h
h
h
T2
ícíc
ícíc
íkcí1c
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
ALPHA )
ALPHA CALC

ce

• Nhập:
• Bấm SHIFT

2

CALC

30

=

60

Kết quả hiển thị X = 2. Đáp án B.

w

.fa

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
Ví dụD
5D
D
D
D
D
D
D
c c áp xoay chiều đặt
c c hai đầu một đoạn
c c R, L, C khôngHophân
c c nhánh.
oo
ovào
omạch
o
o
o
Điện
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c đầu mạch là 100V,
ícíc Điện áp hiệu dụng
ícíhai
ícíchai đầu cuộn cảmTT
ícíc L là 120V, hai TT
ící
hh
hh
hh
hh
h
thuần
TT
TT

w

w

bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là:
A. 80 V.
B. 140 V.ve
C. 260 V. ve
D. 20 V.
rDirvieve
rDirive
rDirive
rirvieve
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
Hướng dẫn giải
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
2
2
2
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Hiệu điện thế hiệu
ícdụng
ícíc U = UR + (UL −TUT
í)cí.cVới UR là biến sốTT
ící
íc hai đầu đoạnTmạch:
hh
hh
hCh
hh
h
TT
T
X.
• Nhập: 100 x2 ALPHA CALC ALPHA ) x2 + ( 120 – 60 ) x2
eve
e
rirviSHIFT
rirvievhiển
rUirvRiev=e80V. Đáp án A. DD
rirvieve
CALC = Kết
•cBấm
quả
thị
X
=
80
hay
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
c

oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch
í
í
í
hhí
hhí
hhí
TT
TT
TT
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 5


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí

BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1.rTrong
irvieve thực hành, đểDđo
irvievehọc sinh dùng một
ieve tốc trọng trường,
ieve lắc
rirvgia
rmột
rirvcon
D
D
D
D
D
D
D
ccó
c ccm. Khi cho con lắc
c c động điều hòa, học
c c này thấy
c chiều dài dây treo
oo
o80
odao
osinh
đơn
o
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc con lắc thực hiện
ícíc 20 dao động toàn
ícíc trong thời gianT36
ícs.
ící
íc Theo kết quả thíTT
hđược
hphần
hh
hh
h
h
h
TT
TT
T
nghiệm trên, gia tốc trọng trường tại nơi học sinh làm thí nghiệm bằng:

T

T

T

oc

T

01

2
e
e
e
A. g =ri9v,i748
m/s2 .
B. g = 9,r874
m/s2 .
C. g = 9, 847
m
/s2 .
D. g = 9, 783 rm
/ise
e
e
e
e.
v
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
r
r
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
c c2. Trên một sợi dây
c c1m, hai đầu cố định,
ccóc sóng dừng với 2 bụng
c csóng. Bước
Câu
oo
odài
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc sóng của sóng trên
ícdây
ícíc
ícíc
ící
íc là:
h
Thh
Thh
Thh
Thh

T

3

T

T

hi

T

D

ai
H

A. 1 m.
B. 2 m.
C. 0,5 m.
D. 0,25 m.
Câu 3. Một
eve truyền theo phương
e có tốc độ 30 m/s.rKhoảng
irvieve
rDirvievesóng cơ có tần sốD50
rDirviHz
rDirvievOx
D
D
D
D
cách
các
c cgiữa hai điểm gầnHnhau
c c nhất trên phương
c cmà dao động của H
cphần
c tử môi
oo
oo
oOx
oo
o
H
H
H
H
H
H
π
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc nhau bằng hh
c
ícíc trường tại đó lệch
ípha
ícíc
ící
h
Thh
T í íc
Thh
Thh

Ta
iL
ie

uO

nT

A. 20 cm.
B. 10 cm.
C. 5 cm.
D. 60 cm.
e phát điện đếnrnơi
Câu 4.rNgười
một
irvieve ta truyền mộtDcông
irvievetiêu
rirvievesuất 500 kW từ D
rirvievtrạm
D
D
D
D
D
D
cbằng
c c Biết công suất H
cphí
c10
c đường dây một
c trên đường dâyHH
c kW, điện
thụ
hao

oo
opha.
oo
oo
o
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc số công suất của h
ícíc áp hiệu dụng ởTtrạm
ícíc phát là 35 kV. Coi
íhệ
ícíc truyền tải điệnTT
ící
hh
hh
hh
h
h
TT
TTmạch
T
bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là

TT

up
s/

A. 55Ωiv
B. 38Ω. ivie
C. 49Ω. ivie
D. 52Ω.
rDr.ieve
rDr ve
rDr ve
rirvieve
D
D
D
D
D
c c5. Công thoát êlectron
c c của một kim loạiHlà
c4,14
c c điện của
Câu
quang
c eV. Giới hạn H
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc kim loại này là hh
ícíc
ícíc
ícíc
hh
hh
h

TT

ící
hh
TT

TT

TT

ící
hh
TT

TT

om
/g

ro

A. 0,6 µm.
B. 0,3 µm.
C. 0,4 µm.
D. 0,2 µm.
Câu 6. Một
eve vật nhỏ là m1 =ri300
eve với
vievecon lắc lò xo có khối
vilượng
vievegam dao động điều
vhòa
i
i
i
i
r
r
r
r
r
r
r
D
D
D
D
D nhỏ có khối lượng
chu
1s. Nếu thay vật nhỏ
ckì
c ccóDkhối lượng m1 Hbằng
c cvật
c cmD2 thì con
cD
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
ícíhchlắc dao động với chu
ícíhckìh 0,5s. Giá trị m2 bằng
ícíhch
ícíhch
hh
hh
hh
h

TT

A. 100 gam.

B. 150 gam.

C. 25 gam.

D. 75 gam.

eve
eve
e TRỊ TỨC THỜI
Dạng r2:
HÀM ĐIỀU
irvievGIÁ
rirviTRONG
rirviHÒA

bo

ok

.c

rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
o- o
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
Li
độ
tức
thời
trong
dao
động
điều
hòa
Độ
lêch
pha
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
hđộng
hh
hh
hící
h
h
TT
TT
T
Xét một vật dao
điều hòa có phương
trình dao động (li T
độ):
x = A cos(ωt + ϕ) TTh

.fa

ce

• Tại thời điểm t1 vật có li độ x1
e có li độ x =?
• Hỏi
+r∆irv
tie
vvật
ievethời điểm t2 = t1D
rirvtại
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
c c dẫn: Độ lệch pha
cgiữa
ct.cSuy ra li độ của vật
c cthời điểm
c x1 và x2: ∆ϕ = H
ω.∆
oo
oo
oo
otại
o
HHướng
HH
HH
H
H

w

ícíhch t2 là
h

ícíhch
hh
TT

ícíhch
hh
TT

ícíhch
hh
TT

x1
+ ∆ϕ với
A
ee

ící
hh
TT

w

w

dấu + nếu x1 ↓
dấu −eenếu x1 ↑
e
e
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirviv(+).
r
r
D
D
D
D
D
D
Nếu
đề
không
nói
đang
tăng
hay
đang
giảm,
ta
lấy
dấu
cc
cc
cc
oo
oo
oo
x2 = A cos ± cos−1

HH
hchHHcos
c
íhcíhch Thao tác trênTT
í
í
h
h A
máy:

±

hchxH1H
c
í
í
h
TTh

SHIFT cos

A

+ ∆ϕ

)

rirvieve
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc
ící
h= h
hh
TT
TT

Điện áp - Cường độ dòng điện tức thời
ee
e mạch điện RLCrimắc
e
Tương
thức
độ
ritự
rirvieveđiện áp và cườngDD
rirvievdòng
rvievxét
DD
DDrviv nối tiếp có biểuDD

cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV

Khánh
Loan
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 6


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
điện qua mạch lần lượt là

rirvieve
rirvievωet + ϕu);
rirvωievt +e ϕi)
rirvieve
u = U0Dcos(
i = I0 cos(
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
othời
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
Điện
áp và cường độ
dòng
điện qua mạchhtại
điểm t2 = t1 + h
∆h
tHđược
xác định
h
h
h
h
h
c
c
c
c
íhcíc bằng công thứcTT
ícíc
í
í
ící
í
í
hh
h
h
hh
TTh
TTh
TT
u1
+ ∆ϕ với
e
U
e
0
v
i iv
i1
I0

rr
D
D
c
c
oodấu +
HH
+ ∆ϕícíh
với
h
c
hh
dấu −
TT

rirvieve
D
D
cc
oo
nếu i1 ↓
H
H
h
h
ícíc
ící
h↑h
hh
nếu T
i1T
TT

01

rirvieve
rr
D
D
D
D
c
c
c
c
oo
oo −1
HH
HH
h
ií=
I
cos
± cos
h
0
c
c
íhcíhch
hhí
TT

dấu + nếu u1 ↓
dấuivi−
evenếu u1 ↑

oc

u = U0 cos ± cos−1

oo
HH
h
h
c
c
í
hhí
TT

hi

D

oo
HH
h
h
c
c
í
hhí
TT

Ví dụ 1


v1 evật
(cm). KhiDtD
=irvtie
r
8
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
thì
vật

li
độ
x
=
x
=

6
cm

đang
tăng.
Vậy
tại
thời
điểm
t
=
t
+
0
,
125
s vật có li
h
h
h
h
ícíc
ící1c
ícíc
íc1íc

hh
TT

độ
A. 8 cm.

hh
TT

hh
TT

ící
hh
TT

C. – 6 cm.
D. – 8 cm.
e
dẫn giảiDD
rirvieve
rirvievHướng
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
c cMODE 2 và SHIFTHoMODE
cc
ctoán
c c thị dạng
c dạng số phức và
oo
oo
ohiển
o
o
3
2 để tính
Bấm
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc tọa độ cực. SHIFT
ícíc 4 để hiển thịTđơn
ícícvị đo góc Radian.TT
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
MODE
TT
TT
T
π
Độ lệch pha giữa x1 và x2 : ∆ϕ = 4π.0, 125 = rad. Li độ của vật tại thời điểm t = t1 + 0, 125 s:

up
s/

B. 6 cm.

Ta
iL
ie

h

uO

eve động điều hòa córirvphương
ee trình x = 10 cos
Một D
vật
rirvidao
rirvi4evπet −
DD iv
DD
D

ící
hh
TT

nT

oo
oo
HH
HH
h
h
c
c
íhcíhch
í
í
hhHỌA
TT
VÍ DỤ MINH

ai
H

Việc thao tác trên máy tính hoàn toàn tương tự như trên.
Lưu ý: Ngoài
ra bài toán trên còn
được áp dụng tốt cho
các bài toán sóng cơehọc.
e
e
e
e
e
e
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvive
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Việc
áp
dụng
hoàn
toàn
tương
tự.
cc
cc
cc
cc

om
/g

ro

2
e
e
e
e

6
π
v
v
ririv− cos−1 +
ririv
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
x2 =c10
cos
D
D
D
D
cc
cc
cc
ooc
oo
oo
oo
10 2
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cc
c
ícíc
ícíc
ící
SHIFT ×10 hh
−6 Thh
h−
hh
h
h
TT
TTí íc ) =
TT
Tí )í +
SHIFT cos
10 cos
x

10
Màn hìnhehiển thị giá trị: 8. Hayex2 = 8 cm. Đáp án A.

2

rirvive
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo

H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Một vật dao động
ícđiều
ícíc x = 5 cos 4πt + 8TT
í(ccm
ící
íc hòa có phương
íc ). Khi t = t1 vật TT
hh
htrình
hh
hh
h
h
TT
TT

v e

bo

ok

.c

ririv
Ví dụD
2D

w

w

w

.fa

ce

thì vật có li độ x = x1 = −3 cm và đang tăng. Vậy tại thời điểm t = t1 + 0, 25 s vật có li
độ
vieve
rircm.
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
A.
–3
B.
3
cm.
C.

6
cm.
D.
6
cm.
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
Hướng
cíc giải
ícíc
ícíc
ídẫn
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
3
2 để tính toán dạng số phức và hiển thị dạng
Bấm MODE 2 và SHIFT MODE
tọa độ cực. SHIFT MODE 4 để hiển thị đơn vị đo góc Radian.
e tại thời điểm t = tr1irv+iev0e, 25 s:
irvievegiữa x1 và x2: ∆ϕD=D
iev0e, 25 = π rad. Li độDcủa
Độ lệch
rpha
r4irvπ.
rirvievvật
DD
DD
D

cc
oo
H
H
h
h
ícíc x2 = 5 cos
h

cos

−1

cc
oo
−3
H
H
h
h
íc+ícπ
hh
T5T
5

cosSHIFT cos

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

−3

)

+

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

SHIFT ×10x

)

vieve
vieve 5
i
i
r
r
rirvieve
r
r
D
D
D
D
D
D
Màn
hình
hiển
thị
giá
trị:
3.
Hay
x
=
3
cm
.
Đáp
án
B.
2
oc c
oc c
oc c

ící
hh
TT

=

rirvieve
D
D
cc
oo
o
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Trang
7
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
Ví dụ 3

e xoay chiều i = r4icos
Cho dòng
rirvievđiện
rvieve8πt +

π
e t1 dòng điện córirvcường
(A), vào thời
ieve
rirvievđiểm
D
D
D
D
6
cc
cc

DD
DD
c
c
c
c
o
o
oo độ i là bao nhiêu?HH
oo
o
o
đó
cường
Hđộ
HH3s thì dòng điện có
HH
H i = 0, 7A. Hỏi sau
2
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch A.1 4 A.
í
í
í
hhí B. 0,7 A.
hhíC. – 4 A.
hD.
hí –0,7 A.
TT
TT
TT

ící
hh
TT

0, 7
+ 24π
4

ai
H

• i2 = i1 = 0, 7A (vì i1 cùng pha với i2 ) Hoặc: i2 = 4 cos cos−1

oc

01

Hướng dẫn giải
e
Bấm MODE
irvievdạng
ieve số phức và hiển
rirvieve 2 và SHIFT MODE
rirvieve 3 2 để tính toán
rirvdạng
rthị
D
D
D
D
D
D
D
D
cđộ
c cđể hiển thị đơn vịHđooo
cgóc
cc
c cực. SHIFT MODEHH
c Radian.
oo
o4o
oo
tọa
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cc
c điện i2 là Thh
ícíc Độ lệch pha: ∆ϕT=T
ícπ.íc3 = 24π rad. Cường
ícídòng
ící
h8h
hđộ
hh
h
h
TT
TT
Tí í

rirvieve
rirvieve0, 7
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
=
cos
cos
)
cc
cc
c24c SHIFT ×10 ) Hoo
cc
SHIFT
+oo
4
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
4
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
h,h
hh
hh
h
TT
TT
T
Màn hình hiển T
thị
giá trị: 0,7. Hay i2 =T0T
7 A. Đáp án B.

hi

D

x

nT

Ví dụ 4

hh
TT
Độ lệch pha giữa u và u
1

e −1
u = 160 rcos
irvievcos

80

+
rirvieve
160
2 c cDD

oo
HH
h
h
c
cos
c
SHIFT
í
2 Thhí
T

om
/g

DD
c
c
o
o
HH
íhcíhch
200

2

hh 3π
hh
hh
TT
TT
TT
: ∆ϕ = 100π.0, 015 =
rad. Điện áp sau thời điểm đó 0,015s:
2

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
cc
oc c
oo
HH
80 chhHHo
3 SHIFT ×c10
h
h
í íc ) +
í íc ) =
ící
hh
hh
hh
T
T
T
T
T
T
160
2

ro

h

up
s/

Ta
iL
ie

uO

(CĐ 2013)
cos(
eve
irvievemạch là u = 160D
ieveπt) (V) (t tính bằng
rDirvieveĐiện áp ở hai đầuDD
rđoạn
rDirv100
rDirvigiây).
D
D
Tại
c cthời điểm t1, điệnHápoo
cởchai đầu đoạn mạch
c cgiá trị là 80V và đang
c cgiảm. đến
oo
ocóo
oo
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c
ícíc thời điểm t2 = tT1 T
í0cí, c015 s, điện áp ở hai
ícíc đoạn mạch có giáTT
ícíbằng
ící
+h
h
hđầu
htrịh
hh
h
h
TT
TT
A. 40 3 V.
B. 80 3 V.
C. 40 V.
D. 80 V.
Hướng dẫn giải
e
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
irvievdạng
i
i
ieve số phức và hiển
r
r
rirvdạng
rthị
r
r
2 và SHIFT MODE
3
2 để tính toán
MODE
D
D
D
D
Bấm
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
o4o
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
SHIFT MODE
tọa
độ
cực.
để
hiển
thị
đơn
vị
đo
góc
Radian.
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící

cos

x

Màn hình hiển thị giá trị: ≈ −100 2. Hay u = 80 3 V. Đáp án B.
Ví dụ 5 rivie
ve

bo

ok

.c

rirvieve
rirvieve
rirvieve
r
D
D
D
D
π
D
D
D
D
c c2010) Tại thời điểm
ct,c điện áp điện áp Huo=o
c200
c)ccó giá trị
c 2 cos 100πt − HH
oo
oo
o
(ĐH
(Vo
H
H
H
H
H
h
h
h
h
2
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ící1c
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
100 2 Vvà đang giảm. Sau thời điểm đó

s, điện áp này có giá trị là bao nhiêu?

B. 100 2 V.
C. −100 2 V.e
D. –200 V.
e
e
e
e
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Hướng
dẫn
giải
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
2
3
2
MODE
SHIFT
MODE
h
h
h
h
vàhícíc
cíctính toán dạng số phức
ícíc Bấm
íđể
ícíc và hiển thị dạngTT
ící
hh
hh
hh
h
h
T
T
T
T
T
T
tọa độ cực. SHIFT MODE 4 để hiển thị đơn vị đo góc Radian.

w

w

.fa

ce

A. 200 V.
e

300

Độ lệch pha giữa u1 và u2 : ∆ϕ = 100π.

1
π
1
= rad. Điện áp sau thời điểm đó
eve s:
300 3
rirvieve
rirvi300

w

rirvieve
rirvieve
D
D
DD
D
D
c
c
c
100 o2o
π
c
c
c
o
o

1
o
o
H
uH
= 200 2 cos cos
hchHH2 + 3
hchHH
c
c
íhcíhch
í
í
í
í
200
h
h
TTh
TTh
200 2

cos SHIFT cos

100 2

)

+

DD
c
c
o
o
hchHH
c
í
í
h
TTh

SHIFT ×10x

)

ící
hh
TT

=

vieve
vieve 200 2
vieve 3
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Màn
hình
hiển
thị
giá
trị:

100
2
.
Hay
u
=
100
2
V
.
Đáp
án
B.
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV

Khánh
Loan
Trang
8
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Dạng 3: VIẾT NHANH PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG - BIỂU THỨC ĐIỆN
irvieve
ieve
rirvCƯỜNG
rĐIỆN
rirvieve
rirvieve
ÁP VÀ
ĐỘ DÒNG
DD
DD
DD
DD

cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
Phương trình
ícíc
ícdao
ícícđộng điều hòa TT
ícíc
íc động của vậtTdao
hh
hh
hh
h
TT
T
Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng: x = x0 −

ící
hh
TT

v0
i
ω

oc

01

irvievetrên máy tính DD
Thao
rtác
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
c c MODE 2 và SHIFT
c cMODE
c c toán dạng số phức
cvà
c hiển thị
oBấm
oo
otính
oo
o
o
3
2 để
•H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc dạng tọa độ cực.
ícíc MODE 4 để hiển
ícthị
ícíc
ící
íc đơn vị đo góc Radian.
hSHIFT
hh
hh
hh
h
h
TT
TT
TT
TT
v0
(–)
ENG Suy ra phương trình dao động của vật
• Nhập x0 +

ai
H

ω

Ta
iL
ie

uO

nT

hi

D

eve hiệu điện thế,
e mạch RLC mắc
ve
Biểu
độ dòng điện
nối
rirvithức
rirviecường
rirvievcủa
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c
c
c
c
c
c
c
c
oo
oo
oo
oo
Htiếp
HH
HH
HH
H
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch • Xác định tổng
í
í
í
ící
í phức của đoạn mạch:
hhtrở
hhí Z = R + (ZL − ZC)iTT
hhí
hh
TT
TT
TT
• Nếu bài toán yêu cầu viết biểu thức u (điện áp, hiệu điện thế), ta chỉ việc thay
vàoivcác
bấm
rDrievebiểu thức sau vàDD
rirvievemáy tính
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
cc
c c uR = i.R; uL = i.ZHLo; o
c cuC = i.ZC
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc • Nếu bài toán
ícíc cầu viết biểu thức
íc(cường
ícíc mạch
ící
yêu
độ dòng điện)
íc
hh
hih
hqua
hh
h
h
TT
TT
TT
T
T
U0 ∠ϕ
U0 SHIFT (–) ϕ
uR uL uC u
=
=
= =
=
i=
R
ZL ZC z R + (ZL − ZC )i R + ( ZL – ZC ) ENG

up
s/

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cVÍ
cc
cc
cc
c DỤ MINH HỌA
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Ví dụ 1
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
Vật m dao động điều hòa với tần số 0,5Hz, tại gốc thời gian nó có li độ x0 = 4cm, vận
tốc v0 = 12e,e
56cm/s, lấy π = 3, 14. Hãy
ee viết phương trình dao
ee động.
ee

ro

rirviv
rirviv
rirviv
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
Hướng dẫnHgiải
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
cíc MODE
cíctính toán dạng số phức
3
íSHIFT
íđể
ícíc và hiển thị dạngTT
ící

hh
hh
hh
hh
TT
T2T
TT

om
/g

rirviv
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc Bấm MODE
h

2

tọa độ cực. SHIFT MODE 4 để hiển thị đơn vị đo góc Radian.
• Tính ω = 2πf = π rad/s. Tại t = 0 ta có x0 = 4; v0 = 12, 56 cm/s.
e
e
e

ok

bo

ící
hh
TT

ce

Ví dụ 2

(–)

.c

12, 56 Drirvive
rirv2iv∠e− 1 π
rirvieve
D
D
D
D
D
ENG
Màn
hình
hiển
thị
4
cc
cc
cc
o14o
oo
oo
H
H
H
H
3,H
4
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
π
hh
h
hh
h
TT
TT
Vậy phương trình
dao động của vật: x =
4 h2 cos πt − (cm) TT
4

rivive

r
cNhập
cDD 4 +
o•o

w

w

.fa

eve chu kỳ 1s. ngườirta
e
vieve dao động điều D
Vật m rgắn
hòa
irvievevào đầu một lò xo
irvievkích
rinhẹ,
rirvivới
r
D
D
D
D
D
D
D
c c dao động bằng cách
ckéo
cbằng
c cmột đoạn
c m khỏi vị trí cân
c ngược chiều dương
oo
oo
oo
oo
thích
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc 3 cm rồi buông.
ícíc gốc tọa độ ở VTCB,
ícíc gốc thời gian lúc
ícíc vật, hãy viết TT
ící
hChọn
hh
hbuông
hh
h
h
h
TT
TT
TT
phương trình dao động.

w

dẫn giải rivie
e
ve
rirvieve
rirvievHướng
rirvieve
r
D
D
D
D
D
D
D
D
c cMODE 2 và SHIFTHoMODE
cc
ctoán
c c thị dạng
3
2 để tính
c dạng số phức và
Bấm
oo
oo
ohiển
o
o
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc tọa độ cực. SHIFT
ícíc 4 để hiển thịTđơn
ícícvị đo góc Radian.TT
ícíc
ící
MODE
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T

• Tính ω =

ee

T

= 2π rad/s. Tại t = 0 ta có x0 = 3; v0 = 0 cm/s.

0
e hiển thị 3∠π rirvieve
rirvievhình
ENG Màn
D
DD
D
cc
c
c
2πHoo
o
o
H

rirvieve
D
D
cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Trang
9
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

rirviv−3 +
• Nhập
DD

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
Vậy phương trình dao động của vật: x = 3 cos(2πt + π)(cm)

irvi−ev4e
rirvieve
rirvieve
r10
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
1
c cđoạn mạch xoay chiều
c ccó R = 40 Ω; L = HHo;o
cCc=
c cđiện áp 2
oo
oo
oo
F mắc nốiH
tiếp,
Cho
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
0, 6π
ícíc
ícíc
ícícπ
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
đầu mạch u = 100 2 cos(100πt)(V), Cường độ dòng điện qua mạch là
Ví dụ 3

π
(A).
4
e
e
v
ri2ri,v0 cos 100πt − π (A).DD
rirvieve
D
D
C.
i
=
cc
cc
oo
oo
4H
hhHH
hhH

π
(A).
4
e
e
v
ririv100πt + π (A).
rirvieve
D
D
D
D
D. i =o2o
,
0
cos
cc
cc
oo
4 hhHH
hhHH

Bấm MODE 2 và
tọa độ cực.
rivieveSHIFT

SHIFT

ícíc

ícíc

ící

hhdẫn giải
hh
hh
TT
TT
TT
Hướng
3
2 để tính toán dạng số phức và hiển thị dạng
MODE
4 để hiển
ivieve
rivieve thị đơn vị đo góc rRadian.
rivieve

oc

ícíc
hh
TT

ai
H

ícíc
h

B. i = 2, 5 cos 100πt −

01

A. i = 2, 5 cos 100πt +

rirvieve
D
D
D
cc
c5c 1
oEND
oo
o
H
H
H
H
40 +h40
Màn hình hiển
thị
∠− π
h
h
h
c
c
c
c
í
í
ící
2
4
í
í
h
h
hh
TTh
TTh
TT
π

uO

rirvieve
D
D
cc
c c D(–)
o•o
oo
H
H
SHIFT
H
H
100
2
Nhập
ícíhch
ícíhch
hh
h
TT

=

0

Ta
iL
ie

u

nT

U0 ∠ϕ
100 2∠0
=
eeR + (ZL − ZC)i 40ri+rviev40ei
DrirvZiv
D
i=

hi

D

MODE
r
D
DDr 1
DDr
DDr
D
c
c
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
o
o
HH• Ta có: ZL = Lω =c100
HH
Ω ; ZC =
= 60 Ω ⇒
dòng điện qua
hchHH
hchZHLH− ZC = 40 Ω. Cường
hcđộ
h
c
c
ω
C
íhcíhch
í
í
í
ící
í
í
í
h
h
h
hh
TTh
TTh
TTh
TT
mạch

Vậy biểu thức cường độ dòng điện: i = 2, 5 cos 100πt −

4

(A). Đáp án B.

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve1
D
D
D
D
D
D
D
D
c chiệu điện thế giữaHhai
c cđầu đoạn mạch xoay
c c chỉ có cuộn thuần
ccảm
c L= H
Cho
oo
oo
ochiều
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
π
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc π
ícíc
ícíc
ící
h
h
h
hh
h
h
h
h
T
T
T
TT
T
T
T
là: u = 220 2 cos 100πt + (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

up
s/

Ví dụ 4

om
/g

ro

3
π
A. i = 3 cos
100πt + (A).
e
e
6
v
v
i
i
r
rirvieve
r
π
D
D
D
D
c ci = 3 cos 100πt − H(Ao).o
cc
oC.
o
H
H
H
4
h
h
h
h
ícíc
ícíc

hh
TT

Bấm MODE 2 và
tọa độDcực.
rirvieveSHIFT

hh
TT
Hướng
dẫn giải

hh
TT

2

MODE 4
D
c
cc D 1
cc D
cc D
c
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
ZLíc=
h
cíhch độ dòng điện qua
ícíhch • Cảm kháng:TT
íCường
ícíhcmạch
hhíhcωhL = 100π π = 100TΩT
h. h
hh
h
TT

bo

ok

ící
hh
TT

để tính toán dạng số phức và hiển thị dạng
ee
irvieve
đểrihiển
rvieve thị đơn vị đo góc
D
DrRadian.
Drirviv
3

SHIFT MODE

.c

h

π
(A).
e
6
v
v
i
i
r
rirvieve
r
π
D
D
D
D
c,c2 2 cos 100πt + H
cc
o2o
o).o
D. H
i=
(AH
H
4
h
h
h
h
ícíc
ícíc

B. i = 2, 2 2 cos
e 100πt −

220 2∠ π3
U0 ∠ϕu
i= =
=
R
+
(
Z

Z
)i
100eie
L
C
Z
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
irviv
i
i
r
r
r
rirvieve
π
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
=
÷
(–)
SHIFT
ENG
cNhập
cc
cc
cc
100
220 2
c
o•o
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
3
h
h
h
h
h
h
h
h
c 2 1
ícíc
ící11
ícíc
ícíc
hh
hh
hh
h
π
TT
TT
TT
Màn hình hiển thị:
∠ − π ⇒ i = 2, 2 2 cos 100πt − (A).
5
6
6

ící
hh
TT

w

w

.fa

ce

u

ící
hh
TT

Ví dụ 5

w

−4
rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
10
D
D
D
D
D
D
D
D
c chiệu điện thế haiHđầu
c c tụ C là u = 100 H
c c100πt. Biết C = HoFo
c. cBiểu thức
Cho
2H
cos
oo
oo
oo
H
H
H
H
π
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc cường độ dòng Tđiện
ícícqua mạch là
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
T

A. i = 2 cos 100πt(A).
π
C. i =ivie
2
cos
100
π
t
+
(A).
e
v

B. i = 2 cos(100πt + π)(A).
π
D. i = 2 cosivi100
eve πt − (A).

rirvieve
rr
rirvieve
2
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
T
T
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV

Khánh
Loan
Trang
10
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

rr
D
D
c
c
oo
HH
íhcíhch

2

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Hướng dẫn giải
e
Bấm MODE
irvievdạng
ieve số phức và hiển
rirvieve 2 và SHIFT MODE
rirvieve 3 2 để tính toán
rirvdạng
rthị
D
D
D
D
D
D
D
D
cđộ
c cđể hiển thị đơn vịHđooo
c c Radian.
cc
c cực. SHIFT MODEHH
tọa
oo
o4o
oo
H
HH
H
H góc

ícíhch
h

ícíhch 1

hZhC =
TT
• Dung kháng:

ωC

h
ícíhcΩh. Cường độ dòngTđiện
ícíhcqua
h100
hh
h
T
=
mạch
T
T
−4

1

=

10
π
e
e
e
e
e0
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirviev2∠
rirvieve
r
r
u
U0 ∠ϕu
100
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
c ci = =
cc
cc
oo
oo
o=o
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
R
+
(
Z

Z
)i

100
i
L
C
Z
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc =
ícíc
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
SHIFT (–) 0 ÷ −100
ENG
• Nhập 100 2
1
π
Màn hình hiển thị: 1, 4142 . . . ∠ π ⇒ i = 2 cos 100πt + (A). Đáp án C.
2ivie
2ivie
ve
ve
ivieve
ivieve

mạch

rr
D
D
c
c
oo
HH
h
h
c
c
cuộn hdây
thuần
cảm
í
TThí

rr
D
D
c
c
oo
HH
1
h
h
c
c
c
L= H

điện
trở thuần hh
í
hhí
TT
TTí í
π

D

oo
HH
íhcíhch Cho

rr
D
D
c
c
oo
HH
h
h
c
c
điện hxoay
chiều
gồm
í
TThí

hi

r
Ví dụ
c cD6Dr

ící
hh
TT

ai
H

oc

01

100π.

ící
hh
TT

Ta
iL
ie

uO

nT

R = 100Ω mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có
biểu thức
u = 200 cos 100πt(V) thìebiểu
thức cường độ dòng
điện trong mạch làvee
rDirvieve
rDirvive
rDirvieve π
ririv
π
D
D
D
D
D
c
c
c
c
2
cos
100
π
t

(
A
).
B.
i
=
2
cos
100
π
t

(
A
).
A.
i
=
c
c
c
c
oo
oo
oo
oo
HH
H
HH
HH
4H
4
h
h
h
h
h
h
c
c
c
π
π
c
c
c
íhcíhch C. i = cos 100T
í
í
í
ící
h−hí (A).
hhíD. i = cos 100πt + T(T
hAh).í
hh
TT
TT
πtT
2
4

up
s/

Hướng dẫn giải
e
e
e
e3 2
e
v
v
v
v
i
i
irvievdạng
i
i
ieve số phức và hiển
r
r
rirvdạng
rthị
r
r
2 và SHIFT MODE
MODE
Bấm
để
tính
toán
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
o4o
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
SHIFT MODE
tọa
độ
cực.
để
hiển
thị
đơn
vị
đo
góc
Radian.
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
1

om
/g

ro

• Cảm kháng: ZL = ωL = .100π = 100Ω. Cường độ dòng điện qua mạch
π
200∠
0
ue
U0 ∠ϕu
e
e
e
e
e
v
v
v
=
i
=
=
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
R
+
(
Z

Z
)i
100
+
100
i
L
C
Z
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
=
÷
(–)
(
)
SHIFT
ENG
+
h
h
h
h

Nhập
200
0
100
100
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
1
π
Màn hình hiển thị: 2∠ − π ⇒ i = 2 cos 100πt − (A). Đáp án A.
4
4

ící
hh
TT

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
3
D
D
D
D
D
D
D
D
c cmạch điện xoay chiều
c cAB gồm cuộn dâyHthuần
c c cảm L = H, H
c ctrở thuần
Cho
điện
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
5
π
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
h4 h
hh
hh
h
10T−T
TT
TT
TT

bo

ok

.c

Ví dụ 7

R = 40Ω và tụ điện có điện dung C =

F mắc nối tiếp. Để cường độ dòng điện qua
π
2 cos(100eπet)(V) thì biểu thức điện
ee áp đặt vào hai đầueeAB

.fa

ce

mạch có e
biểu
thức i =
e
v
v
i
i
r
rirviv
r
D
D
D
D
phải

cc
cc
oo
oo
πH
H
H
H
h
h
h
h
ícíc A. u = 80 cos 100
íπcítc+ (V).
hh
h

TT

w

w

4
π
C. u = 80 2 cos 100πt + (V).
4

rirviv
rirviv
D
D
D
D
cc
cc
oo
oo
π h HH
H
H
h
h
h
−híc(íV
c u = 80 cos 100πt T
c ).
ícíB.
hh
TT
T4h π
D. u = 80 2 cos 100πt −

4

ící
hh
TT

(V).

w

e
rirvieve
rirvievHướng
rirvieve
rirvieve
dẫn giảiDD
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oMODE
oo
ohiển
o
o
H
H
H
H
3
2 đểhtính
MODE 2 và SHIFT
H
H
H
H
Bấm
toán
dạng
số
phức

thị dạng
h
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíc
í
í
í
ící
í
í
í
h
h
h
hh
TTh
Tđơn
TT
MODE 4 để hiển thị
Th vị đo góc Radian.TTh
tọa độ cực. SHIFT
• Ta có: ZL = ωL =

3
1
.100π = 60Ω; ZC =
=

ω
C
e
e
v
i v

1

= 100Ω. Điện áp đặt vào hai

4
10−iv
e
ee
e
v
v
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
100πDDriv
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc π
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Trang
11
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
đầu đoạn mạch AB

)ri×rvi(e
2∠r0
vRe+ (ZL − ZC)i) = D
irv×iev(e40 + (60 − 100)i) DD
rirvieve u = i.Z = (I0∠ϕDiD
rirvieve
D
D
D
cNhập
c0c x ( 40 (60-100)
c cENG ) =
cc
c
o•o
oo
oo
oo
(–)
SHIFTHH
2
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc 1
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
π
T
T
T
T
T
T
T
T
Màn hình hiển thị: 80∠ − π ⇒ u = 80 cos 100πt − (V). Đáp án B.
4

AB

4

π

4

ai
H

Dòng điện qua đoạn mạch là

c

íí
hh
(V).TT

oc

H
H
hch H
hch H
h
5 ícíh
π
c
c
c
íhcíhchthuần cảm L = 0T,T
í
í
í
í
hH
h
h
h. Đặt vào hai đầu đoạn
TThmạch điện áp u = 100
TTh2 cos 100πt −

01

BÀIriTẬP
vieve VẬN DỤNG Drirvieve
rirvieve
rirvieve
r
D
D
D
D
D
D
D
c c1. Cho một doạn mạch
c cđiện gồm điện trởHRo=o
c50
c c cuộn dây
c Ω mắc nối tiếp với
Câu
oo
o
H
Hoo
Homột

π
e π) (A).
rirvieve
rirviev100
rirvieve
(A).DD
B. i = 2 D
2D
cos(
D
D
cc
cc
cc
cc
4 oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
π
h
h
h
h
h
h
h
h
c i = 2 cos(100π) (AT).hh
ícíc C. i = 2 2 cos T
íπcí−c (A).
ícíD.
ícíc
ící
hh
hh
hh
100
h
T
T
T
T
T
T
2
Câu 2. Mắc điện áp u = 200 2 cos 100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có
−4
10
e
e
e thuần 100Ω. Biểu
v
v
ve cường độ dòngDD
i
i
r
rirvievtrở
rirviethức
rirvievequa
r
điện dung
F nối tiếp vớiDđiện
điện
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
π
oo
oo
oo
oo

hchHH
c
í
í
h
TTh π

A. i = 2 cos 100πt +

ieve100πt −
C. iD
=D
r2irvcos

4

hchHH
c
í
í
h
TTh

Ta
iL
ie

HH
íhcíhchmạch là

uO

nT

hi

D

r2irviev2ecos 100π −
A. iD
=D

B. i = 2 cos 100πt +

(A).

π
(A). DD
rirvieve
4
cc
oo

hchHH
c
í
í
h
TπTh
4

eve πt −
D. i = 2Dcos
rirvi100
D

ící
hh
TT

(A).

π
(A).
rirvieve
D
D
4
cc
oo

trong mạch là i = 2 cos 100πt +

rivieve

up
s/

cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
H
H
100
h
h
h
hchHHđộ dòng điện hící
h
h
h
c
c
c
c
c
íhcíc Câu 3. Mạch điện
í
í
í
RLC

R
=
100
Ω,
L
=
0
,
381H
,
C
=
µ
F
.
Nếu
cường
í
í
í
h
h
h
TTh
TTh
TTh
TTh

π
(A) thì biểu thức điện áp là
4

.c

om
/g

ro

e
π
π
rirvieve
rirviev100
rirvieve
D
D
D
D
D
D
(
V
).
B.
u
=
200
cos
π
t
+
(
V
).
cc
cc
cc
oo
oo
oo
4H
4 h HH
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc π
ícíc
íπcíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
T
T
C. u = 200 cos T
100
πt −
(V).
D. u = 100 cos 100πT
t−
(V).
4
2
Câu 4. Cuộn dây có điện trở 50Ω có hệ số tự cảm 0,636H mắc nối tiếp với một điện
eve độ dòng điện chạy
e πt) (A) thì biểu thức
rirv, icường
rirvievequa mạch: i = 2Dcos(
rirviev100
rirvieveđiện
trở 100

DD
DD
DD
D

r cos 100πt +
A.o
c cuD=D100
o

bo

ok

cc
cc
oo
oo
H
H
áp
hai đầu cuộn dây hlàhHH
h
h
ícíc
ícíc
hh
h
TT
76π
A. 50 34 cos 100πt +

ce

(V).
180
e
76π
ievcos
rirv34
r).irvieve
C.c c
50
100πt −
(
V
D
D
D
D
cc
oo
oo
180
HH
HH

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

B. 50 cos 100πt +

veve

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
76TπT
180

riri 100πt +
D. 250c cD
2 cos
D

ící
hh
TT

(V).

53π
rirvieve
(V).c cDD
oo
180 HH

ící
hh
TT

L
3
10−4
A R
B
L=
H, C =
F
e
e
e
e
e
e
e
5
π
π
v
v
v
v
ririv
ririv
ririv E
ririve
F DD
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
π
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
Hiệu
điện
thế
u
=
80
cos
100
π
t

(
V
).
Biểu
thức
của
điện
áp
u

dạng
h
h
h
h
h
h
h
h
EB ícíc
cíc
ícíc
ícíc
íAB
hh
hh
hh
3 TT
h
TT
TT
π
π
A. uAB = 80 2 cos 100πt − (V).
B. uAB = 80 cos 100πt − (V).
3
4
e
e
e
e
e
e
v
v
v
iv 100πt − π (V). DD
rir=iv80 2 cos 100πt − πDD
r(iVri).v
ricos
rirvieve
r
D
D
D
D
C.
u
D.
u
=
80
AB
c cAB
c12
cc
cc
c
oo
oo
oo
oo
12 HH
HH
HH
HH

ící
hh
TT

w

.fa

oo
HH
h
h
h
h
c
c
c
c
íhcíhchCâu 5. Cho mạch
í
í
ícthuần
í RLC như hình Tvẽ.
í trở R = 50Ω, cuộn
íhch cảm
điện
hh
hhĐiện
hh
TT
TT
T

w

w

C

ícíhch
ícíhch
ícíhch
ícíhch
h
h
h
h
h
h
h
T
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn: GV Lê
Khánh: Loan
Group
Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 12


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Dạng 4: CỘNG TRỪ HAI HÀM SỐ ĐIỀU HÒA

rirvieve

rirvieve

rirvieve

rirvieve

íí
hh
T
T
• Phương trình tổng hợp: x = A

íí
hh
T
T
1 SHIFT (–) ϕ1 +

A2 SHIFT

(–)

íí
hh
T
T
ϕ =

oc

íí
h

01

DMODE
DD 4 để tính toán odưới
DD
DD
D
2 và SHIFT MODE
Bấm
dạng số phức và đơn
vị
Radian.
c
c
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
cíhch động điều hòahh
ícíhch Tổng hợp hai
ídao
ícíhch
ícíhch
ící
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Xét một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương
trình lần lượt là x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 ) và x2 = A2 cos(ωt + ϕ2 ). Phương trình dao động
e vật có dạng rirvieve
rirvievcủa
rirvieve
rirvieve
tổngD
hợp
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
ox o
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
)
)
x
=
+
x
=
A
cos(
ω
t
+
ϕ
+
A
cos(
ω
t
+
ϕ
1
2
1
1
2
2
h
h
h
h
h
h
h
h
cc
cc
cc
cc
c
2

íí
hh
TT

up
s/

Ta
iL
ie

uO

nT

hi

D

ai
H

Biết phương trình dao động tổng hợp và một dao động thành phần, xác
e lại
địnhDD
phương
rirvieve trình dao động
rirvievcòn
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
c cvật thực hiện hai
cdao
c c phương, cùngHotần
c c số, biết
c động điều hòa
oo
oo
ocùng
o
o
Xét
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc
ícíc phương trình Tdao
ícícđộng tổng hợp TxT
ícAíccos(ωt + ϕ) và dao
íđộng
ící
hh
h=h
hh
hh
h
thành phần TT
TT
T
x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 ). Phương trình dao động của thành phần thứ hai
(–) ϕ – e
(–) ϕ1 =
= xiv
rDirvixev2e= A2 cos(ωt + ϕ2) D
rDr−ievxe1 = A SHIFT
rDirvivAe1 SHIFT
rirvieve
D
D
D
D
cTìm
c c toàn mạch
cc
cc
c biểu thức điện
oo
oáp
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
H
C
h
h
h
h
h
h
h
h
c hình vẽ, giả sử
ícíc Xét đoạn mạchTAB
ícínhư
ícíccó biểu
ícíc L
ící
hh
hta
hh
hh
h
h
A R TT
B TT
TT
T
thức điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AM và
M
MB lần lượt là
ri=rvievUe1 cos(ωt + ϕ1); uD
rirv=ievUe2 cos(ωt + ϕ2) DD
rirvieve
rirvieve
uAM
MB
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H

đoạn
mạch
AM
mắc
nối
tiếp
với
đoạn
mạch
MB
nên:
u
=
u
+
u
h
h
h
h
h
h
h
h
AB
AM
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc MB.
ící
h
h
h
hh
h
h
h
h
T
T
T
TT
T
T
T
• Biểu thức điện áp đoạn mạch AB: uAB = U1 SHIFT (–) ϕ1 + U2 SHIFT (–) ϕ2 =

om
/g

ro

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H

DỤ
MINH
HỌA
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Ví dụ 1
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

bo

ok

.c

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có
π
phươngivtrình:
x
=
5
cos
π
t
+
e
eve); x2 = 5 cos πt(cm).rDao
eve có
e
1
vieveđộng tổng hợp của
vvật
i
i
i
rDriv
rirv(icm
r
r
r
3D
D
D
D
D
c c trình
cc
cc D
cc D
phương
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
hch
π ícíh
ícíhch A. x = 5 3 cosTπT
í−cíhcπh(cm).
ícíB.
ící
hth
hh
h(hcmc).h
hh
h
x = 5 3 cos πt + TT
TT
TT
6
π
D. x = 5 cos πt − (cm).
ee 3

ce

4
π
C. x = 5 cos πt + (cm).
4
ee

w

.fa

rirviv
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc Nhấn MODE
h

w

Radian

rirvieve
rirviv
rirvieve
D
D
D
D
D
D
Hướng dẫn giải
cc
cc
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
2 và
ícícSHIFT MODE 4 để
ícíc toán theo số phức
ícvà
ící
íc đổi sang đơn vịTT
hh
htính
hh
hh
h
TT
TT
TT

w

rirvieveSHIFT (–) π + DD
rirvieve (–)
rirvieve
r3irvieve
15 5DD
D
D
D
D
=
SHIFT
cNhập
c c5
c cKết quả hiển thị Ho+
cc i
5
0. Bấm oo
c
o•o
oo
H
H
H
H
3HH
2Ho 2
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
1
T
T
T
T
T
T
T
T
• Bấm SHIFT 2 3 = Kết quả thu được 5 3∠ π
6

ivieve

ivieve

ivieve

r r trình dao động tổng
r r hợp của vật là x = D
r 3r cos πt +
D
D
D
D
D
Vậy
phương
5
c
c
c
c
c
c
o
o
o

π
irvieve
rán
D
D
(cm).oĐáp
B.
cc
6
HHo

HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
c
c
c
c
íhcíhch
í
í
ícíhch
hhí
hhí
hh
T
T
T
T
T
T
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 13


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
Ví dụ 2

Dao động
haiivie
eve phương có biểu
e động điều hòarirvcùng
e
vievthức
i
i
rDirvievetổng πhợp của D
rDr vdao
r
r
π
D
D
D
D
D
c5c 3 cos 6πt + cm.HDao
c cđộng thứ nhất cóHbiểu
c c thức x1 = 5 cos 6πHto+o
c
o=o
oo
oo
HxH
H
H
H c cm. Biểu

2ích
ícíhch thức dao động Tthứ
ícíhch
ích có biểu thức TT
hh
hh
h
hai
T

A. x2 = 5 2 cos 6πt −

π
cm.
4

ícíhch
hh
TT

B. x2 = 5 2 cos 6πt +

3


cm.
4

ící
hh
TT

Nhấn MODE 2 và SHIFT
Radian.rirv
Nhấn
ieve SHIFT 2 3ai
H

DD
c
c
o
o
H (π/3)
hchH(–)
SHIFT
5h
c
í
í
TTh

Vậy phương trình dao động tổng hợp là: x = 5 cos 6πt +

veve

DD
c
c
o
o
hch5H
Kết h
quả:
∠H
2π/3
c
í
í
TTh

D

DD
c
c
o
o
hchHH(–) (π/2)
SHIFT
c
í
í
h
TTh

4

=

ící
hh
TT

hi

3

để tính toán theo số phức và đổi sang đơn vị
e tọa độ cực. rirvieve
= iv
ievehiển thị kết quả tính
r rđể
rirvievtheo

MODE


cm. Đáp án D.
3ee

nT

DD
c
c
o
o
HH
íhcíhch • Nhập 5

oc

01

rirvieve
rirvieve
rirvieve 2π
rirvieve
π
D
D
D
D
D
D
D
D
c cx2 = 5 cos 6πt − cm
cc
c5ccos 6πt + cm. Hoo
cc
D. x2o=o
oC.
o. o
o
H
H
H
H
H
3hhHH
3
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
T
T
T
T
T
T
Hướng dẫn giải

rirvieve
rirviv
rirvieve
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
ocùng
o
H
H
H
H
H
H
H
H
Một
vật
thực
hiện
đồng
thời
hai
dao
động
điều
hòa
cùng
phương,
tần số
h
h
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíc
í
í
í
ící
í
í
í
π
h
h
h
hh
TTxh = 3 3 cos ωt − (cm
TT) hvà x = cos ωt(cm). Phương
TTh trình dao động TT
có phương trình
1

Ta
iL
ie

uO

riri
Ví dụD
3D

2

2

veve

π
rirvieve
(cmc).cDD
oo
oo
4 HH
HH
h
π
h
c
c
íhcíhch C. x = 2 cos ωT
í
hhí (cm).
t−
T
3

rir2i 2 cos ωt −
A.
xD
=
c cD

veve


rirvieve
(cm). c cDD
oo
oo
4
HH
HH
h
h
π
h
h
c
c
c
c
í
í
hhíD. x = 2 cos ωt + T
hh).í
(cm
TT
3 T

iri ωt +
rcos
B. x = c
2 cD2D

up
s/

tổng hợp của vật là

ící
hh
TT

Hướng dẫn giải

• Nhập 3 3

om
/g

ro

eve vị
e phức và đổi sang
MODE
rirvieve 2 và SHIFT MODE
rirvieve4 để tính toán D
rirvievsố
rirviđơn
NhấnDD
theo
D
D
D
D
D
cc
cc =
cc
cc
oo
o3o
oo
oo
H
H
H
để hiển thị kết
quả
tính theo tọa độ
cực.
Radian.
Nhấn SHIFThh2HH
H
H
H
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
SHIFT (–)

(−π/2) + 1

SHIFT (–)

=

(0)

Kết quả: 2∠ − π/3

π
oc cDD3

e là: x = 2 cos ωt −rirvievcm
e. Đáp án C.
Vậy phương
rirvievetrình dao động tổng
rirvievhợp

bo

ok

.c

rirvieve
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
odụ
oo
oo
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H

4
h
h
h
h
h
h
h
h
c thời hai daoTđộng
ícíc Một vật thực hiện
ícíđồng
ícícđiều hòa cùng phương,
ícíc cùng tần số có TT
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
T
π

w

ícíc4h
hπh
T
T
C. x = 2 cos πt − cm.

4 hících
ících
hh
h
π TT
TT
D. x = 2 cos πt + cm.

3

w

ícíhch
h

.fa

ce

phương trình x1 = 3 cos πt − cm, x2 = cos(πt)cm. Phương trình dao động tổng hợp
2
e
e
v
của vật

v
i
irvieve
i
r
r
rirvieve π
rirvieve
r
D
D
D
D
D
D
D
D
π
c cx = 2 2 cos πt − Hcmo.o
cc
c2 c 2 cos πt + cm. Hoo
cc
oA.
oo
o
B.
xH
=
HH
h H
hH
h H

ící
hh
TT

3

w

dẫn giải ivie
e
rDirvieve
rDirvievHướng
r r ve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
c c MODE 2 và SHIFT
c cMODE 4 để tính Htoán
c ctheo số phức và H
csang
đổi
Nhấn
c đơn vị
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c quả tính theo Ttọa
ícíc Radian. Nhấn SHIFT
ícíc 2 3 = để hiểnTT
ícíkết
ícđộ
ící
thị
íc cực.
hh
h
hh
hh
h
h
TT
TT
T
• Nhập

3

ivieve

SHIFT (–)

(−π/2) + 1

ivieve

SHIFT (–)

(0)

=

Kết quả: 2∠ − π/3

ve
πivie
3

ivieve

r r trình dao động tổng
r r hợp là: x = 2 cos πtD
r r cm. Đáp án C. DD
rr
D
D
D
D
D
Vậy
phương

c
c
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o

HHo
HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch
í
í
í
hhLêí Khánh Loan
hhí
hhí
TT
TT
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 14


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Ví dụ 5

eve động điều hòa xung
Một vật
ivievlieđộ
rividao
rivievequanh vị trí cân bằng
rivievedọc theo trục Ox rcó

DDr
DDr
DDr
4
π
4 c cDDr π
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
o
o
x
=
cos
2
π
t
+
+
cos
2
π
t
+
(
cm
).
Biên
độ

pha
ban
đầu
của
dao
HH
HH
HH
HH động là
h
h
h
h
h
6hícíh
2
c
c
3
3
c
c
c
íhcíhch
í
í
hhí
hhí 8
TT
TT
π TTh
π
π
π
A. 4 cm; rad.
B. 2 cm; rad.
C. 4 3 cm; rad. D.
cm; rad.
3
6
3
3
3

ící
hh
TT

π
. Bấm = Kết quả hiển thị 2 + 2 3i
2
3
3
rDirvieve
rDirvieve
rirvieve
rirvieve
1 DD
D
D
D
D
cBấm
cKết
cc
cc
c SHIFT 2 3 H=H
c quả thu được 4∠HH
o•o
oo
oπo
oo
H
H
H
H
3
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc π
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
T
T
Biên độ và pha T
ban
đầu của dao động T
làT4 cm; rad. Đáp ánTB.
3

4

SHIFT (–)

nT

hi

D

SHIFT (–)

ai
H

4

• Nhập

π
+
6

oc

01

e
rirvieve
rirvievHướng
rirvieve
rirvieve
dẫn giảiDD
D
D
D
D
D
D
c c MODE 2 và SHIFT
c cMODE 4 để tính Htoán
c ctheo số phức và H
csang
c đơn vị
oo
oo
oo
oo
H
H
đổi
Nhấn
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Radian
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

Ví dụ 6

eve hai dao động điều
ve cùng phương,Dcùng
(ĐH-2010)
rirvieveDao động tổng hợp
rirvicủa
rirviehòa
rirvievetần
DD
DD
DD
D

cc
cc

oo
oo
H
H
H
H
(cm).
Biết
dao
động
thứ
nhất
có phương
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
T6T
TT
TT

uO

cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
số

phương
trình
li
độ
x
= 3 cos
h
h
h
h
ícíc
ícíc
hh
h
TT

πt −

Ta
iL
ie

π
(cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là
6
e πt + π (cm). rirvieve
viπevte− 5π (cm).
i
r=irvi8evcos
r
rirvieve
r
A. D
x2D
B.
x
=
2
cos
2
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
6
6
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
π
5
π
h
h
h
h
c x2 = 2 cos πt + T(cm
ícíc C. x2 = 8 cos πTtT
ícíc (cm).
ícíD.
íc).íc
h−h
hh
hh
h
T
T
T
6
6

up
s/

trình li độ x1 = 5 cos πt +

ící
hh
TT

om
/g

ro

Hướng dẫn giải
e
e
eve
e
e phức và đổi sang
v
v
ririv 2 và SHIFT MODE
ririve4 để tính toán D
rirvievsố
rirviđơn
MODE
NhấnDD
theo
vị
D
D
D
D
D
c
c
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
o
o
HH
hchHH
hchHH
hchHH
c
c
c
íhcíhchRadian
í
í
í
ící
í
í
í
h
h
h
hh
h (–) 5π
h π
h
T
T
T
T
T
T
T
T
– 5 SHIFT (–) . Bấm = Kết quả hiển thị −4 3 − 4i
• Nhập 3 SHIFT (–)
6

eve
• Bấm
rirviSHIFT

6

5
c6

Kết rquả
irvievethu được 8∠ − π

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
oo
oo
ooc
oo

H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
dao
(íc
cm
cíc là x = 8 cos πt − hh
c
c). Đáp án C. Thh
ícíc Vậy phương trình
ícíc động tổng hợp của
ívật
hh
hh
h
6T í
TT
TT
T
Tí í
=

.c

3

bo

ok

2

Ví dụ 7

ce

Một chất
e điểm dao động eđiều hoà có phương
e trình dao động etổng

w

.fa

rirvive
rirvive
rirvive
rirvive

D
D
D
D
D
D
D
D
c c x = 2 cos πt + (Hcm
c) c với các dao động
c cthành phần cùng
cphương
hợp

c
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
12hh H
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
h)(h
hπh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
x1 = A1 cos(πt +T
ϕT
cm
)

x
=
5
cos
π
t
+
(
cm
),
Biên
độ

pha
ban
đầu
của
dao
1
2
6

w

w

động 1 là:

ee

irviv ϕ1 =
rcm;
A. D
5D

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
h


.
3

ee

π
2

rirvivϕ1 = .
B. 10D
cm;
D

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

ee

π
4

πee
3

rirvϕiv1 = . D. 5 cm; ϕD
rirviv.
C. 5 2 cm;
1=
DD
D

cc
oo
H
H
h
h
cíc giải
ídẫn
Hướng
hh
TT

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

ící
hh
TT

Nhấn MODE 2 và SHIFT MODE 4 để tính toán theo số phức và đổi sang đơn vị
Radian ee
ieve nhất: x = A ∠ϕDD
rirviv trình của dao động
rirvthứ
r=irvxiev−ex = A∠ϕ − 5∠ϕ DD
rirvieve
D
D
D
D

Phương
1
2
oc c
oc c
o1 c c 1
oc2c

HHo
HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch
í
í
í
hhí
hhí
hhí
TT
TT
TT
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 15


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
• Nhập e
2

SHIFT (-)


12

– 5

SHIFT (-)

π
6

=

2
3

Kết quả e
hiển
e thị: 5∠ π

rirvive
rirvieve
rirviv
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo

H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Vậy biên độ và pha
ícban
íc1íclà 5 cm và ϕ1 = 3T.T
ícíc án A.
ící
íc đầu của dao động
hh
hh
hĐáp
hh
h
h
TT
TT
TT
Ví dụ 8

Nếu đặt vào hai đầu một đoạn mạch điện chứa một điện trở thuần và một tụ điện
eve
eve
eve
π
vieveđó
rirvitiếp
rirvichiều
ri=rvi100
rirkhi
D
D
D
D
2
cos
ω
t

(
V
),
mắc
nối
một
điện
áp
xoay

biểu
thức
u
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc

tụ điện sẽ bằng
π
A. uC = 100 cos ωt − .

π
.
e
e
4
v
v
i
i
r
rirvieve
r
π
D
D
D
D
c c100 2 cos ωt + . Hoo
cc
D. H
uH
o=o
C
H
2
h
h
h
h
íc c
íc cSHIFT

4

MODE

D

hi

hhí
TT

ící
hh
TT

nT

2

ai
H

B. uC = 100 2 cos ωt +

2
rirvieve
rirvieve
π
D
D
D
D
c cuC = 100 cos ωt + H.oo
cc
oC.
o
H
H
H
4
h
h
h
h
ícíc
ícíc
hh
hhí
h
TT
TT
Hướng
dẫn giải

Nhấn MODE
ee
Radian
Drirviv

oc

01

oo
oo
oo
o
4o
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
c
trở
thuần

biểu
thức
u
=
100
cos
ω
t
.
Biểu
thức
điện
áp hai đầu hh
íhcíhch điện áp giữa điện
í
í
í
hhí
hhíR
hhí
TT
TT
TT
TTí í

để tính toán theo số phức và đổi sang đơn vị

Ta
iL
ie

uO

rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
π
o•o
o=o
oo
oo

H
H
H
H
H
H
H
H
Biểu
thức
điện
áp:
u
u
+
u

u
=
u

u
,

=

45
R
C
C
R
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc 4
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
– 0 SHIFT (–) 0 =
SHIFT (–) ( (–) 45 )
• Nhập: 100 2
Kết quả hiển
thị: 100∠ − π/2. Vậye biểu thức điện áp giữa
hai đầu tụ điện có e
dạng:
e
e
e
e
e
e
v
v
v
v
v
v
v
v
π
i
i
i
i
i
i
i
i
r
r
r
r
r
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
.
Đáp
án
A.
uCo=
100
cos
ω
t

cc
oc c
oc c
oc c

2
HHo
HHo
h
h
c
c
íhcíhch BÀI TẬP VẬN
í
í
hhDỤNG
TT

up
s/

HHo
h
h
c
c
í
hhí
TT

HHo
h
h
c
c
í
hhí
TT

ící
hh
TT

H

A. x1 = 5

hcπh H
c
í
í
h
2 cosTT
πth−
(cm).

om
/g

ícíhch
h

ro

Câu 1. Cho các dao động thành phần lần lượt có phương trình
= 3iv
eve); x4 = 2 sin πt (cm)rirvieve
1
v=e 3 cos πt (cm); x2D
ieveπt (cm); x3 = 2 cosDπD
rDirvxie
rDrsin
rtirv(icm
D
DD
c
c
c
c
c
c
c
c
Phương
trình
dao
động
tổng
hợp
của
bốn
dao
động
trên

o
o
o
o
o
o
o
o
H
H
H
H
4
π
C. x3 = 5e
cos πt −
(cm).
4
rirvive

hch H
c
í
í
h
TTh B. x2 = 5

H

πhícíh
ch).
h(cm
2 cos πt +TT
4
π
D. x4 = 5 cos πet +
(cm).
rirvive 4

ící
hh
TT

bo

ok

.c

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c c2. Một vật thực hiện
c cđồng thời hai daoHođộng
c c cùng phương, cùng
c ctần số với
Câu
oo
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
π
h
h
h
h
h
h
h
h
cc
c
c tốc của vật tạiThh
ícíc x1 = 4 3 cos 10πtT(T
ící)cvà x2 = 4 cos 10πtT
ícíVận
−hh
hcm
hh
h
h
TT
T2í í(cm), t tính bằng giây.
Tí í

ce

thời điểm t = 2s

.fa

A. v =ri20
s).
D. v = 20π(cm
vieve2π(cm/s). B. v =D40rirvi2evπe(cm/s). C. v = 40Dπr(icm
viev/e
rirv/siev).e
r
r
D
D
D
D
D
D
c c3. Một vật thực hiện
cđồng
ccùng
c c trình lần
c thời hai dao động
c phương với phương
Câu
oo
oo
oo
oo
H
HH
HH
HH
H

w

ícíhchlượt là x1 = A1 cos
ícíhc+hπ
h20t
h
h
TT
6

chch

í í 20t +
hh
(cm) và x2 = T
3T
cos


ícíhchtốc dao động cựcTT
ící
hvận
hh
h
(cm). Biết
T
T
6

w

đại của vật là 140 cm/s. Giá trị của A1 là

e

e

e

e

w

ive .
r=irv10cm
rirviv.e
rirv.ive
A. AD1D
B. A1 D
=D
9cm
C. A1 = 8cm
D. A1 = 7cm
.rirvive
D
D
D
D
c c4. Một vật có khốiHlượng
c c 100g thực hiệnHđồng
cc
c c hòa cùng
oo
oo
oo
oo
Câu
điều
H
hhH
hh H
hh H thời hai dao động
hhHH

ícíc
h

ícíc
ícíc
hh
hh
T
T
T
T
phương có phương trình x1 = 3 sin 20t(cm) và x2 = 2 cos

ícíc
ící
hh
hh
5πTT
T
T
20t −
(cm). Năng lượng dao
6

động của vật là

ivieve

ivieve

r r0, 038J.
D
D
A.
W
=
c
c
o

ivieve

r
B.oW
0, r38J.
c c=DD

r r.
D
C. Wo=c3cD
, 8J

ivieve

r
D. W =o38J
c cD. Dr

HHo
HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch
í
í
í
hhLêí Khánh Loan
hhí
hhí
TT
TT
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 16


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Dạng 5: CHỨC NĂNG TABLE

iveve

MODE

iveve

7

iveve

iveve

Ta
iL
ie

uO

nT

hi

D

ai
H

oc

01

r ri TABLE của các Dmáy
r ri Casio FX500 hoặcDVINACAlúcó
r ri
r ri ta
D
D
Chức
năng
thể giúp
chúng
D
D
D
D
c
c
c
c
c
c
c
c
oo
oo
oo
oo
HH
H
HH
H
H
H
các
bài
toán
liên
quan
đến
sóng
âm,
sóng
dừng,
giao
thoa sóng
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch giải quyết nhanh
í
í
í
ící
hhí
hhí
hhí
hh
T
T
T
T
T
T
T
T
hoặc sóng ánh sáng
Nguyên tắc hoạt động: Ban đầu chúng ta có một hàm số f(x) với x là các số
e trị của x ta sẽ córirvgiá
nguyên
ieve Khi thay x vào
ieve số f(x), ứng vớiDmỗi
ievetrị
rirvdương.
rirvhàm
rirvievgiá
D
D
D
D
D
D
D
c c f(x) tương ứng. Hoo
cc
cc
cc
oo
oo
oo
hàm
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc ta suy ra đại lượng
ífc(íxc) biến thiên mà đề
ícíc
ící
htính
hh
hcho
hh
Từ công thức
h
h
h
TT
TT
TT
TT
Nhập dữ liệu vào máy tính
7 để mở chức năng Table
• Bấm eMODE
e
v
v
i
irvieve biểu thức vừa suy
i
ieveở bước trên. BấmDD
r
rnhập
rirvra
ri=rvieve
r hình hiển thị f(Xc) D
D
D
D
D
D
•c c
Màn
=
,
cc
cc
oo
ooc
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
=
1
h
h
h
h
h
h
h
h

Hiển
thị:
Start?
Nhập
Đây

giá
trị
ban
đầu
của
X
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
=
– Hiển thị: End? Nhập 30
Đây là giá trị kết thúc của X.
– Hiển thị: Step? Nhập a = (a là một số, thường chọn 1, 2,. . . ) Đây là bước
e trị X tiếp theo khi
e
vieve máy tính sẽ tựDđộng
các
rinhảy,
rirvievecộng thêm a vàoDD
rirvievgiá
rirvievthay
r
D
D
D
D
D
c c vào hàm f(X) theo
cthứ
c, . c. .
cc
c tự X, X + a, X + aH+H
oo
oo
oao
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc thỏa mãn yêu cầu
ícíctoán.
ící
hhoặc
hquả
hbài
hh
h
h
h
h
Bấm phím TT
để dò tìm kết
TT
TT
TT
VÍ DỤ
veveMINH HỌA

rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
oo
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
Sợi
dây
dài
=
1m
được
treo

lững
trên
một
cần
rung.
Cần
rung
dao
động theo
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
phương ngang với tần số thay đổi từ 100Hz đến 120Hz. Tốc độ truyền sóng trên

riri

up
s/

Víodụ
c cD1D

om
/g

ro

dây là 8m/s. Trong quá trình thay đổi tần số thì quan sát được mấy lần sóng dừng
A. 5.rirvie
B. 4. rirvie
C. 6.
D. 15.
ve
ve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
Hướng dẫn
giải
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícícλ
ícíc v (2X + 1)8 TT
ící
v
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
Điều kiện có sóng dừng trên dây: = (2k + 1) = (2k + 1) ⇒ f = (2k + 1) =
• Bấm

4

4f

4

4

bo

ok

.c

MODE 7 để mở chức năng Table, màn hình hiển thị f(X) =
eve
v
i
i
r
rirvieve ) + 1 ) 8 DD
rirvieve
rirvieve
r
( 2D
ALPHA
D
D
D
D
D
cNhập
cc
c c= Màn hình hiển thị
c(cX) =, chúng
c biểu thức HH
o•o
oo
oo
ogo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
4
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hbỏ
hh
hh
hh
h
h
TT
TT
TT
TT
ta bấm = để
qua bước nhập g(X)
=

End? 30

=

Step? 1

=

ce

• Nhập Start? 20

.fa

e mãn yêu cầu bài
ve thấy tại X = 25
Bấm phím
toán,
irviev29e thì
rirvieve để dò tìm kếtDquả
rirvievthỏa
rirvie
r→
D
D
D
D
D
D
D
ctrị
c c→ 118, thỏa mãn H
c ckiện 100 ≤ f ≤ 120. HĐáp
c cán A.
c f(X) tương ứng là
oo
o102
oo
oo
o
giá
điều
H
HH
H
H
H

w

ícíhchVí dụ 2
h

ícíhch
hh
TT

ícíhch
hh
TT

ícíhch
hh
TT

ící
hh
TT

w

w

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ
truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm
e
ieve phần tử môi trường
rirviởevecùng một phía soDvới
rirviOevevà cách nhau 10cm.
rirvHai
rirvievluôn
trên
Ox,
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
dao
động
ngược
pha.
Tốc
độ
truyền
sóng

h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hícíc
hh
hD.
hh
h
h
TT
TT
TT
A. 100 cm/s. TTh B. 85 cm/s.
C. 90 cm/s.
80 cm/s.
Hướng dẫn giải

ee

ee

ee

λ
cc
Ho2o

ee v

iv ngược pha. Điều
iv d = (2k + 1) =D(D
rirviv tử A và B luôn dao
rirvđộng
rirvkiện:
rirv+iv1) .
Vì haiDD
phần
2k
DD
DD

cc
cc
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
h
h
h
hch H
h
h
h
c
c
c
c
c
íhcíc
í
í
í
í
í
í
h
h
h
TThGroup : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
TTh
TTh
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

2f

ící
hh
TT

Trang 17


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
d.2f
0, 1.2.20
4
4
=
=
⇒ f(X) =
2X + 1
ivieve2k + 1 2k + 1 2kiv+iev1e

Suy ra: v =

r r MODE

cBấm
cDD
o•o

7

rirvieve

rirvieve
D
D
cc
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
cíc g(X) =, chúng ta hh
c
ícíc = Màn hình hiển
íthị
hh
hh
TT
TT
TTí í

rr

để mởoo
chức
hình
c cDDnăng Table, mànoo
c cDDhiển thị f(X) =

HH
hchHH
c
íhcíhch • Nhập biểu thức
í
í
h
TTh
2

4

+ 1

)

ALPHA

=

oc

01

bấm
để bỏ qua bước nhập g(X)
e
e
v
ririvStart? 1 = End? 10
rirv=ieveStep? 1 =
rirvieve
rirvieve
• Nhập
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
okết
oo
o=o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
Bấm
phím
để

tìm
quả
thỏa
mãn
yêu
cầu
bài
toán,
thấy
tại
X
2 thì giá trị íc
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
h
h
h
hhí
h
h
h
h
T
T
T
TT
T
T
T
f(X) tương ứng là 0.8. Đáp án D.

ai
H

Ví dụ 3

hhí
hhí λ
hhí
hhí
v TT
v
TT
TT
TT
Ta có hai điểm vuông pha nhau thì d = (2k + 1) = (2k + 1) ⇒ f = (2k + 1) . Thay các

Ta
iL
ieuO

nT

hi

D

Một sợiivdây
tần
e f và theo phươngrirvvuông
ieve A dao động vớiDD
ieve
rDrieve đàn hồi rất dàiDcó
rDirvđầu
rirvievsố
D
D
D
c cvới sợi dây. Biên độ
c c động là 4 cm, vận
c c truyền sóng trênHodây
c c là 4 m/s.
góc
oo
odao
otốc
o
o
o
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Xét một điểm M
ícíc dây và cách A một
ícíc 28 cm, người taTthấy
ícícM luôn luôn dao TT
ící
htrên
hđoạn
hh
hh
h
h
h
TT
TT
T
động vuông pha với A. Tìm bước sóng λ. Biết rằng tần số f có giá trị trong khoảng
từ 22 Hz đến 26 Hz
vieve
rircm.
rirvieve
rirvieve
rirvieve
A. D
12
B. 8 cm.
C. 14 cm.
D. 16 cm. DD
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
Hướng
dẫn
giải
h
h
h
h
h
h
h
h
íc c
íc c
íc c
íc c
íc

up
s/

4
4f
4d
4
2X + 1
e ta có: f = (2X + 1)rirvieve =
giá trị đã
rirvievcho
rirvieve
rirvieve
4
.
0
,
28
0
,
28
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
MODE 7 để

Bấm
mở
chức
năng
Table,
màn
hình
hiển
thị
f
(
X
)
=
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hícíc
hh
hh
h
TT
TT
TT
2 ALPHA ) +TT1h
= Màn hình hiển thị g(X) =, chúng ta
• Nhập biểu thức
0, 28

om
/g

ro

e
bấm
rirvi=eveđể bỏ qua bước nhập
rirvievg(X)
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cNhập
c c10 = Step? 1 = Hoo
cc
cc
c
o•o
oo
oo
Start? 1 = End?
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c cầu bài toán, thấy
c X = 3 thì giá trịThh
ícíc Bấm phím để
ícíctìm kết quả thỏa mãn
ícíyêu
ícítại
ící
hdò
hh
hh
h
h
TT
TT
TT
T
v
f(X) tương ứng là 25. Suy ra λ = = 16cm Đáp án D.
f

bo

ok

.c

ve
Ví dụ 4 rirvie
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c c thí nghiệm giao
c c sóng nước người
c cquan sát 2 điểm H
c ctrên đoạn
Trong
MN
oo
othoa
otao
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c M dao động với
ícíc thẳng nối 2 nguồn
ícíthấy
ícíc độ cực đại, N không
ícícdao động và MN TT
ící
biên
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT

.fa

w

oo
HH
íhcíhch

ce

cách nhau 3cm. Biết tần số dao động của nguồn bằng 50Hz, vận tốc truyền sóng
trong khoảng
0, 9m/s ≤ v ≤ 1, 6m/se. Vận tốc truyền sóng là
e
e
v
v
i
irvive
i
r
rm/s.
rirvieve
rirvieve
r
D
D
D
D
A.
1,00
m/s.
B.
1,20
C.
1,50
m/s.
D.
1,33
m/s.
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc

oo
HH
h
h
c
c
í
hhí
TT

w

Theo bài ta có: MN = (k + 0, 5)i =

oo
HH

cíhch giải
Hướng
ídẫn
hh
T
T
(k + 0, 5)v
MN.2f
2f

⇒v=

k + 0, 5

oo
HH
h
h
c
c
í
hhí
TT

=

3
3
⇒ f(X) =
k + 0, 5
X + 0, 5

ící
hh
TT

w

eve
rirviMODE
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
7
cBấm
c c năng Table, màn
c c hiển thị f(X) =Hoo
cc
để mởoo
chức
hình
c
o•o
oo
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc
3
ícíc • Nhập biểu T
ícíc
ícíc = Màn hình hiển
íthị
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
g(X) =, chúng taTT
thức
T
ALPHA )

+ 0, 5

bấm =eeđể bỏ qua bước nhậpeg(X)
rirvivStart? 1 = End? 10
rirv=iveStep? 1
D
D
D
D

Nhập
oc c
oc c

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
cc
cc
oo
oo
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV

Khánh
Loan
Trang
18
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
=

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Bấm phím
để dò tìm kết quả thỏa mãn yêu cầu bài toán, thấy tại X = 2 thì giá trị
f(X) tương
e là 1, 2. Đáp án rB.
irvieve
rirvievứng
rirvieve
rirvieve

D

DD
DD
DD
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
HH
HH
HH
HH
hchnghiệm
hcthoa
hcđược
h
h
c
c
c
c
thí
Y-âng
về
giao
ánh
sáng,
hai
khe
chiếu bằng hh
íhcíhch (ĐH-2009) Trong
í
í
í
í
í
í
h
h
h
TTh
TTh
TTh
TTí í

c c5D
Víodụ
o

veve

rirvieve
rirvieve
r ri
D
D
D
D
D
D
c
c
c
c
c
c
oo 3, 04
oo
oo
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
f
(
X
)
=
với
0
,
38
µ
m

f
(
X
)

0
,
76
µ
m
í
í
í
hhí
hhí
hhí
TT
TT
TT
X

hi

7

MODE

ící
hh
TT

để mở chức năng Table, màn hình hiển thị f(X) =

nT

• Bấm

D

riri
Đặtc cDD

oo
HH
íhcíhch

k1 λ1 4.0, 76 3, 04
=
=
.
k2
k2 ive
k
2
e
v

ai
H

Xuất từ điều kiện hai vân sáng trùng nhau: k1 λ1 = k2 λ2 ⇒ λ2 =

oc

01

ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của
ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh
e khác?
rirvievsắc
rirvieve
rirvieve
rirvieve
sángDđơn
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oA.
o8.
oo
oo
o
o
H
H
H
H
3.
B.H
C.
7.H
D. h
4.hHH
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
Hướng
dẫn giải

3, 04

e thức
• Nhập
rirvievbiểu

Ta
iL
ie

uO

= Màn hìnhrihiển
vieve thị g(X) =, chúng
vievebấm
rirviev) e
rirta
r
D
D
D
D
D
D
D
D
ALPHA
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
=
h
h
h
h
h
h
h
h
để bỏ quahbước
ícíc
ícíc nhập g(X)
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
h
h
T
T
T
T
T
T
T
T
• Nhập Start? 1 = End? 10 = Step? 1 =

Bấm phím
để dò tìm kết quả thỏa mãn yêu cầu bài toán, thấy tại X = 5 → 8 thì giá
e
e
e mãn. Đáp án D.
v
v
i
i
r
r,i38
rirkvievthỏa
rirvieve
r
rviev. eVậy có 4 giá trịccủa
trị c
f(XD)Dtương
ứng là 0, 608c→D0D
DD
D
D
c

up
s/

odụ
ooc
ooc
ooc
oc6
H
H
H
H
H
H
H
H

h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Trong thí nghiệm
ícY-âng
ícsáng,
ícíchai khe là 2 mm, TT
ící
íc về giao thoa ánh
íc khoảng cáchTgiữa
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
T

om
/g

ro

khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn phát ánh
sáng gồm
eve sóng trong khoảng
e bức xạ đơn sắc có
e µm đến 0,76 µm
e
rDirvievcác
rDirvibước
rDirviev0,40
rDirv.ievTrên
D
D
D
D
màn,
vân
c c tại điểm cách vân
c c tâm 3,3 mm cóHbao
c cnhiêu bức xạ cho H
ctối?
c
oo
otrung
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c 3 bức xạ.
ícíc A. 6 bức xạ. hh
ícíc B. 4 bức xạ.
ícíC.
ícíc5 bức xạ.
hh
hD.
h
h

TT

TT

TT

Hướng dẫn giải

ící
hh
TT

λD
axt
2. 3, 3
3, 3
⇒λ=
=

f
(
X
)
=
e
e
v
ririv(k + 0, 5)2
r+irv0iev, 5e
a
(k + 0, 5D
)D
DkD
D

.c

Điều kiện
e vân tối: xt = (k + 0iv,i5ev)e
ivievcho

bo

ok

rr
rr
D
D
D
D
c
c
cc
cc
c
c
o•oBấm MODE 7 để mở
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
chức
năng
Table,
màn
hình
hiển
thị
f
(
X
)
=
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
3, 3
=

ce

• Nhập biểu thức

ALPHA

)

+ 0, 5

ící
hh
TT

Màn hình hiển thị g(X) =, chúng ta

.fa

e
bấm
rirvi=eveđể bỏ qua bước nhập
rirvievg(X)
D
D
D
D
cNhập
c c10 = Step? 1
c
o•o
oo
Start? 1 = End?
HH
HH

w

ícíhchBấm phím
h

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
cc
cc
=
oo
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
c kết quả thỏa mãn
ícítìm
ícyêu
íctại
ící
íc cầu bài toán, thấy
íc X = 4 → 7 thì giáTT
hdò
hh
hh
hh
h
để
TT
TT
TT

w

trị f(X) tương ứng là 0, 733 → 0, 44. Vậy có 4 giá trị của k thỏa mãn. Đáp án B.
Ví dụ 7

ivieve

ivieve

ivieve

ivieve

w

r r Trong thí nghiệm
rY-âng
rsáng,
r r bằng
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
(ĐH-2010)
về
giao
thoa
ánh
hai
khe
được
chiếu
c
c
c
c
c
c
c
c
oo
oo
oo
oo
HH
HH
H
HH
H
h
h
h
h
h
h
cóícbước
sóng
từ
380
nm
đến
760
nm.
Khoảng
cách
giữa
hai khe là
c
c
c
c
c
íhcíhch ánh sáng trắngTT
í
í
ící
hhí
hhí
hhí
hh
T
T
T
T
T
T
0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên
màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng
ee
A. D
0,48
B. 0,40 µDmrirv

ieve0,60 µm.
rirvievµem và 0,56 µm. Drirvieve
Drirviv
D

cc D
cc D
cc D
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
ícíhch
ícíhch
ícíhch
hh
hh
hh
T
T
T
T
T
T
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
h

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 19


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
C. 0,40 µm và 0,64 µm.

D. 0,45 µm và 0,60 µm.

e
rirvieve
rirvievHướng
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
dẫn
giải
D
D
D
D
cc
c c λD
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
axs h1h
,H
2H
1, 2
H
H
H
h
h
h
h
h
h
ícíc Điều kiện có vân
ícíc xs = k ⇒ λ = TT
í=cíc ⇒ f(X) =
ícíc
ící
hsáng:
hh
hh
hh
h
h
TT
TT
a
kD
k
X TT
• Bấm

7

MODE

để mở chức năng Table, màn hình hiển thị f(X) =

=

End? 10

ivieve

=

=

Step? 1

ivieve

ai
H

• Nhập Start? 1

oc

01

rirvieve
rirvieve =
rirvieve
rirvieve =
1D
, 2D
D
D
D
D
D
D
cNhập
cc
c chiển thị g(X) =, chúng
c cta bấm
biểu thức
Màn hình
c
o•o
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
ALPHA )
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT
để bỏ qua bước
nhập g(X)
ivieve

ivieve

hh
TT

hh
TT

hh
TT

hi

h

D

rr
r r thỏa mãn yêu cầuDbài
r r toán, thấy tại X = D
r3rthì giá
D
D
D
D
D
Bấm
phím
để

tìm
kết
quả
2,D
c
c
c
c
c
c
c
c
oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
ícíhchtrị f(X) tương ứng ílàcíhc0h, 6; 0, 4. Đáp án B. ícíhch
ícíhch

nT

Dạng 6: QUÃNG ĐƯỜNG VẬT THỰC HIỆN TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

ící
hh
TT

t2

Ta
iL
ie

uO

Quãng
từ
ve thời điểm t1 đến
ieve điểm t2
rirvieveđường vật đi được
rirvie
rirvthời
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c cmột vật dao động điều
c chòa có phương trình
c=cA cos(ωt + ϕ). Để xác
cđịnh
c quãng
Xét
oo
oo
oxo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cícsử dụng công thứchh
c
ícíc đường vật đi được
íctừ
íta
ící
íc thời điểm t1 đếnTtT
hh
h2 h
hh
h
TT
TTí íc
TT
t2

t2 − t1

up
s/

) .dt
+ive
e m=
rDirvieveS = |v|.dt = m.4ADD
r rive −ωA sin(ωt + ϕD
rDirvievvới
rirvieve
T
D
D
D
cc
c c t1+mT
cc
cc
t1
oo
oo
oo
oo
phần nguyên
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc Thao tác nhậpTdữ
ícliệu
ícíc
ícíc
ící
íc vào máy tính TT
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
T
SHIFT hyp Aω × sin ω ALPHA )
+ ϕ )
t1 + mT
t2
m.4A +
Khoảng
ee thời gian ngắn nhất
ee để vật đi từ điểm ecóe li độ x1 đến x2

• Nhấn

ro

rirviv
rirviv
D
D
D
D
x
x
c c∆t = arccos 2 − arccos
c c1 : ω
oo
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
A
ícíc
ícíc
hh
hAh
T
T
T
T
SHIFT hyp

om
/g

rirviv
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc
h

=

rirvieve
D
D
cc
oo
H
H
h
h
ícíc
ící
hh
hh
TT
TT

để màn hình hiển thị biểu tượng trị tuyệt đối | |
x1
rirvieveA

x2
rirvievAe

ω
e
e
v
v
i
i
r
rirvievecâu
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Lưu
ý:
Việc
tính
tích
phân
cho
kết
quả
khá
lâu,
các
em

thể
đọc
đề

làm
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc tiếp theo để máy
ícíc thực hiện và choTT
ícícquả.
ícíc
ící
htính
hkết
hh
hh
h
h
h
TT
TT
TT

• Nhập dữ liệu:SHIFT cos

÷

=

ce

bo

ok

.c

SHIFT cos

irvieveMINH HỌA

rDỤ
DD

w

w

.fa

rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
c c1
cc
cc
cc
odụ
oo
oo
oo
o

H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc
cíc
ícíc Một vật dao động
íđiều
íOx
í=cíc3 cos 4πt − π (cm) TT
ící
hh
hh
hxh
hh
h
hoà dọc theo trục
với phương trình:
TT
TT
TT
3
(t đo bằng giây). Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 =

iveve

w

r ri
23
D
D
c
c
o=o s là
2
HtH
6
ícíhch

h

A. 40 cm.

13
s đến thời điểm
6
rivieve

rirvieve
rirvieve
D
D
DDr
D
D
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
hchHH
hchHH
hchHH
c
c
c
í
í
í
í
í
í
h
h
h
h 56 cm.
TTh B. 57,5 cm. TTh C. 40,5 cm.
TTD.

ící
hh
TT

Hướng dẫn giải

e

e

π

t −t
rDirvieve2 1 = 3.
; T=
= 0, 5s

D
cc
3
ω oo
T

rirvieve
D
D
cc
cc
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV

Khánh
Loan
Trang
20
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

e vật: v = −3.4π sinri4rvπivte−
rirvivcủa
• VậnDtốc
DD
D

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
23
6

• Quãng
ieve vật đi: S = 3.4.3ri+rvieve
rirvđường

DD
DD
c
c
c
c
o
o
o
o
HH
hchHH
c
íhcíhchThao tác trên máy
í
í
h
TThtính
3. 4. 3 +

SHIFT hyp

ee

HHo
h
h
c
c
í
hhí
TT

13
6 +3.0,5

3 × 4π sin 4π

πee
v
−3.4π sin 4πt −
i
iv .dt = 40, 5 cm DD
r
rirvieve
r
D
D
3
oc c
oc c

ALPHA)

ee

HHo
h
h
c
c
í
hhí
TT

π
3

13
+ 3 × 0, 5
6
ee

23
6

ící
hh
TT

=

oc

01

rirviv
rirvieve
D
D
D
D
c c2
cc
cc
cc
odụ
oo
oo
oo
o

H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc
cíc
ícíc Một vật dao động
íđiều
íOx
í=cíc2 cos 4πt − π (cm) TT
ící
hh
hh
hxh
hh
h
TT
TT
TT
hoà dọc theo trục
với phương trình:

rirvivhiển thị kết quả: 40,5.
rirvivĐáp án C.
Màn D
hình
DD
D

DD
c
c
o
o
hchH
B.H32,5 cm.
c
í
í
h
TTh

DD
c
c
o
o
H
hc31hHcm.
D.
c
í
í
h
TTh

D

h

DD
c
c
o
o
H cm.
hchH30,5
C.
c
í
í
h
TTh

Hướng dẫn giải

nT

cc
oo
H
H
h
h
í2cí.4cπ sin 4πt − π
h−h
TT

rirvieve
D
D
cc
oo
H
H
h
h
íccm
ící
íc
.dt =T31
hh
hh
TT
T

uO

rirviv
rirviv
D
D
D
D
cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
c S = 1.4.2 +
ícíc • Quãng đườngTvật
ícíđi:
hh
h
T

π

t2 − t1
= 1.
; T=
= 0, 5s ⇒ ee
3
ω
rirviv T
DD

2

Ta
iL
ie

• Vận tốc e
của
e vật: v = −2.4π sin 4πete−

ící
hh
TT

hi

làoc cDD
HHo
ícíhch A. 40 cm.

ai
H

3
1
(t đo bằngegiây). Quãng đường vật
đi được từ thời điểm te1 = s đến thời điểm t2e= 2s
rirvive
rirvieve
rirvive 12
rirvive

3

1
12 +1.0,5

Thao tácvtrên
ee máy tính

up
s/

ririv
rirvieve
rirvieve
rirvieve
π
1
D
D
D
D
D
D
D
D
c.4c.2 +
c×c4π sin 4π ALPHA H) oo
c–c )
cc 2 =
SHIFT hyp o
2o
+H0o
, 5o
o1o
H
H
H
H
H
H
3
12
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc
ícíc Màn hình hiển Tthị
íckết
íC.
ícíc
ící
íc quả: 40,5. Đáp án
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
T
Ví dụ 3

ro

Một chấte điểm dao động điều
hoà dọc theo trục
Ox với phương trình:
e
e
e
e
e
e
v
v
v
π
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvievđiểm
r
r
D
D
D
Dr4πt + (cm) (t ođo
D
D
D
xo=c8cD
cos
bằng
giây).
Quãng
đường
vật
đi
được
từ
thời
cc
oc c
oc c

6
HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
c
c
c
c
íhcíhch t1 = 2, 375s đếnTthời
í
í
hhíđiểm t2 = 4, 75s là TT
hhí
T

om
/g

HHo
h
h
c
c
í
hhí
TT

A. 149 cm.

B. 127 cm.
C. 117 cm.
dẫn giải
eHướng
e

D. 169 cm.

ící
hh
TT

SHIFT hyp

32π sin 4π

)

ALPHA

ce

4.4.8 +

bo

ok

.c

ee
rirviv
rirvieve
rirvieve
2D
πrirviv
t2 − t1
π
D
D
D
D
D
D
D
c=c = 0, 5s ⇒
c4c. Vận tốc của vật:Hvo=o
c−c32π sin 4πt + . Hoo
cc
•o
To
o=o
H
H
H
H
H
H
ω
T
6
h
h
h
h
h
h
h
h
c
ícíc • Quãng đườngTvật
ícíđi:
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
T
T
T
T
T
π
e thị kết quả: 149.
Màn hình
Đáp
ve án A.
rirvievhiển
rirvie

+

2, 375 + 0, 5.4

6

4, 75

=

w

.fa

rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c c4
cc
cc
cc
Víodụ
oo
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
H
π
h
h
h
h
h
h
h
h
c ). Khoảng thời Thh
ícíc Một vật dao động
ícđiều
ícíc li độ x = 8 cos 7t T
íc(ícm
ící
íc hoà có phươngTtrình
hh
hh
hh
+T
h
TT
T
T
6

w

gian tối thiểu để vật đi từ li độ 7 cm đến vị trí có li độ 2 cm là
1 ee
rirvs.iv
D
D
24
oc c

5
ve
s.rirvie
D
D
12
oc c

w

D. 0,12s.
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
cc
cc
oo
oo
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc giải
Hướng
ícíc
ícíc
ídẫn
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Các em bấm máy theo công thức tính ∆t
A.

B.

∆t =

C. 6,65s.

7
82
ee
Drirviv 8

÷ 7 =
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirvieve
r
r
D
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Trang
21
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
SHIFT cos

SHIFT cos

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
Màn hình hiển thị giá trị ≈ 0, 12. Đáp án D.
BÀIriTẬP
vieve VẬN DỤNG Drirvieve
rirvieve
rirvieve
r
D
D
D
π
D
D
D
D
c c1. Một vật dao động
c c hoà theo phương
c c x = 1, 25 cos 2πtH−oo
c
oo
ođiều
otrình
o
o
Câu
H
HH
HH
H
H c (cm) (t đo

ícíhch
ícíhch
ícíhch
ícíhch 12
ící
h
h
h
hh
h
h
h
h
T
T
T
T
T
T
bằng giây). Quãng đường vật đi được sau thời gian t = 2, 5 s kể từ lúc bắt đầu daoTT

ai
H

oc

01

động là
A. 7,9ricm.
B. 22,5 rcm.
C. 7,5 cm.rirvie
D. 12,5 cm. rirvie
vieve
ve
ve
irvieve
r
D
D
D
D
D
D
D
D
c c2. Một con lắc lò xo
c c một lò xo có độ cứng
c40
clượng
c N/m và vật có khối
c 100 g,
oo
ogồm
oo
oo
Câu
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc biên độ 5 (cm). Chọn
ícíc dao động điều hoà
ívới
ícícgốc thời gian t = 0TT
ícícvật qua vị trí cânTT
ící
hh
hh
hlúc
hh
h
h
TT
TT
bằng. Quãng đường vật đi được trong 0, 175π (s) đầu tiên là
A. 5 cm.ee
B. 35 cm. ee
C. 30 cm. ee
D. 25 cm.
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
ri8rvπievte+ π
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Câu
3.
Một
vật
dao
động
điều
hòa
dọc
theo
trục
Ox
với
phương
trình:
x
=
5
cos
oc c
oc c
oc c
oc c
3

hi

D

HHo
HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch(cm). Quãng đường
í
í
í
hhívật đi được từ thờiTđiểm
hhí t = 0 đến thời điểm
hth=í 1, 5 (s) là
TT
TT
T

nT

A. 15 cm.
B. 135 cm.
C. 120 cm.
D. 16 cm.
π
Câu 4. Một
vật
dao
động
điều
hoà
dọc
theo
trục
Ox
với
phương
trình:
x
=
3
cos
4
π
t

e
e
e
e

ící
hh
TT

Ta
iL
ie

uO

rirvive
rirvive
rirvive
rirvive 3
D
D
D
D
D
D
D
D
c cQuãng đường vậtHđioo
cđược
cđến
c) clà
(cm).
=o
0o
3 (oso
c từ thời điểm t H
c thời điểm t = 2/H
oo
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c 21 cm.
ícíc A. 15 cm. TT
ícíc B. 13,5 cm.
ícíC.
ícíc16,5 cm.
ící
hh
hh
hD.
hh
h
h
TT
TT
π TT
Câu 5. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình: x = 7 cos 5πt +

9

up
s/

(cm). Quãng
e điểm t1 = 2, 16 (rsirv)ievđến
e thời điểm t2 = 3,r56
vievthời
viev(se) là
i
rDirvieve đường vật đi được
rDitừ
r
r
D
D
D
D
c c56 cm.
c ccm.
ccm.
cc D
cD
A.o
B.
C. H
49oo
D. 112
o
o98
ocm.
o
o
H
H
H
H
H
H
H
ícíhch Dạng 7: TÌM NHANH
ícíhch CÁC ĐẠI LƯỢNG
ícíhchR, L, C TRONGTT
ícíhchKÍN
ící
hh
hh
hHỘP
hh
h
h
TT
TT
TT

.c

om
/g

ro

Nếu cho biểu thức dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
u = U0rcos(
irvievωet + ϕu); i = I0 cos(
rirvieve
rωirvtiev+eϕi)
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cc
c c u U0∠ϕu Hoo
cc
cc
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
Z
=
Trở
kháng
của
đoạn
mạch:
=
=
R
+
(
Z

Z
)i
L
C
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
íi cíc
ícíc
ící
i
I0T
∠h
ϕh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
T
Thao tác trên máy tính
3
1 để tính toán dạng số phức và hiển thị
• Bấm MODE 2 và SHIFT MODE
e
e
e
e
e góc Radian.
v
v
irvievđo
MODE
ririvđộ Đề các. SHIFT D
ririv 4 để hiển thị đơn
rvị
rirvieve
dạngDtọa
DD
DD
D
D
U0

SHIFT (–)

bo

I0

c
oo
ϕc
H
H
u =
h
h
c
c
í
í
h
TSHIFT
Th (–) ϕ

ok

cc
oo
H
H
h
h
ícíc • Nhập
h

i

cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
Nhận xét
íckết
ícícra các đại lượng TT
ící
íc quả trên máy để
hh
hrút
hh
h
TT
TT

w

w

w

.fa

ce

cần tìm. Các em lưu ý:
• Nếuivkết
eve
e thực a, không córiphần
vieve ảo, có nghĩa đoạn
vimạch
i
rDrieve quả hiển thị làDgiá
rDirvievtrị
r
r
r
D
D
D
D
D
c cchỉ có chứa điện trở
choặc
c ccộng hưởng.
cc
c xảy ra hiện tượng
oo
oRo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc mạch có tính cảm
c
có chứa R, hh
ícíc • Kết kết quảTT
ícíc thị a + bi, có nghĩa
íđoạn
íckháng,
íc
hhiển
hh
hh
h
h
TT
TT
TTí í
L, C với ZL > ZC hoặc chỉ chứa R và L.
• Kết kết quả hiển thị a − bi, có nghĩa đoạn mạch có tính dung kháng, có chứa R,
eve Z < Z hoặc chỉ chứa
rCirvivới
rirvieveR và C.
rirvieve
rirvieve
L,
L
C
DD
DD
DD
DD

cc
cc
oo
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
ícíc
ícHỌA
íc
hh
h
VÍ DỤ MINH
TT

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

ící
hh
TT

Các em lưu ý: Khi thực hành dạng toán này chỉ cần bấm 1 lần các phím chức năng
3
1 và SHIFT MODE 4 Các ví dụ dưới đây trình bày
MODE 2 • SHIFT MODE
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirvieve
rirvieve
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
chi
tiết
nên
cụm
từ
trên
được
lặp
đi
lặp
lại
nhiều
lần.
oc c
oc c
oc c
oc c

HHo
HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch
í
í
í
hhLêí Khánh Loan
hhí
hhí
TT
TT
T
Sưu tâm và biên soạn:TGV
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 22


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
Ví dụ 1

Điện ápiviởe
t(Viv
e cường độ dòng điện
e
irvieve u = 100 cos 100πD
rDr ve2 đầu cuộn dây có
rDdạng
rDr)ievvà
rDirvievqua
π
D
D
D
c c có dạng i = 2 cos H100
cπct − (A). Điện trởHthuần
c c của cuộn dây làHoo
c
oo
oo
oo
Hmạch
H
H
H
H c

ícíhch
h

A. 25 2 Ω.

3
ícíhch
hh
TT
B. 25Ω.

ícíhch
hh
TT
C. 50Ω.

ícíhch
hD.
h
TT
125Ω.

ící
hh
TT

4

ai
H

oc

01

Hướng dẫn giải
e
Bấm MODE
irvievdạng
ieve số phức và hiển
rirvieve 2 và SHIFT MODE
rirvieve 3 1 để tính toán
rirvdạng
rthị
D
D
D
D
D
D
D
D
cđộ
c c 4 để hiển thị đơnHvị
cđo
cc
c Đề các. SHIFT MODE
c góc Radian. HH
oo
oo
oo
oo
tọa
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
íc100
ícíc
ící
íc 2 SHIFT (–) 0 TT
u 100∠0 TT
h=h
hh
hh
hh
h
T
TT
=
ZT
R + ZL i = =
=
π
i 4∠ − π 2 SHIFT (–) (–)
3

ee
e thị kết quả 25 +rirv43
ieve án B.
Màn D
hình
rirvievhiển
r.irvĐáp
DD iv, 3i. Suy ra R = 25DΩD
D

hi

D

rirvieve
D
D
c c2
cc
cc
cc
odụ
oo
oo
oo
o

H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc2
ícíc
ící
hcảm
hh
hh
hh
h
h
TT
T
Cuộn dây thuần
có hệ số tự cảmTT
L
= H mắc nối tiếp T
với
đoạn mạch X. Đặt TT
hch H
c
í
í
h
TTh B. 120

3 V.

hch H
c
í
í
h
TTh C. 60

Ta
iL
ie

H
íhcíhch có giá trị là
A. 240 V.

uO

nT

π
vào 2 đầu mạch một điện áp u = 120 2 cos 100πt(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn
viev0e, 6 2 cos 100πt − πDr(iArvi).eveHiệu điện thế hiệu
vieve giữa 2 đầu đoạn
irvieve X
rDii=
ridụng
rmạch
r
r
dây là
D
D
D
D
D
D
cc
c c6
cc
cc
Hoo
Hoo
Hoo
Hoo

2 V.

hch H
c
í
í
h
h 120 V.
TTD.

ící
hh
TT

Hướng dẫn giải

up
s/

e
MODE
irvievdạng
ieve số phức và hiển
Bấm D
rirvieve 2 và SHIFT MODE
rirvieve 3 1 để tính toán
rirvdạng
rthị
D
D
D
D
D
D
D
cđộ
c c 4 để hiển thị đơnHvị
cđo
cc
c Đề các. SHIFT MODE
c góc Radian. HH
oo
oo
oo
oo
tọa
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
• Hiệu điện thế
hai đầu đoạn mạch T
XT
π
200i (ZL = ωL = 200 Ω)
6 vee
r(–)irivπ ) 200 ENG = DD
rirvieve
D
D
0, 6 2 SHIFT
cc
cc
oo
oo
6
hhHH
hhHH

uX = u − uL = u − iZL = 120 2∠0 − 0, 6 2∠

rirvieve

om
/g

SHIFT (–)

ro

r0irviev–e (
D
D
cc
oo
H
H
H
H
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
hh
hh
hh
h
1
T
T
T
T
T
T
Kết quả hiển thị: 120 2∠ − π. Suy ra: UX = 120 V. Đáp án D.

cNhập
cDD 120 2
o•o

ící
hh
TT

3

rivieve

.c

Ví dụ 3

rivieve

rivieve

ve
0, 6 rivie
HH π

ok

r điện
Dr mạch xoay chiều
Drtiếp gồm cuộn cảm
Dr có độ tự cảmoo
Một
đoạn
nối
c cD
c cD
c cDthuần
c cDDH,
oo
oo
oo

bo

HH
H
hchHHcó điện dung C.híBiết
hchHbiểu
c
c
íhcíhch trở thuần R vàTtụ
í
ícgiữa
ící
í
í
íhch hai đầu đoạn TT
điện
thức điệnTáp
h
hh
hh
TTh
Th
T

ce

mạch và dòng điện trong mạch có phương trình lần lượt là: u = 240 2 cos(100πt)(V)
π
và i = 4 2ecos
100
π
t

(A). Giá etrị
ee
e
e của R và C lần lượtelàe

w

.fa

6
rirviv 1
ri1rviv
r1irviv
r1irviv
D
D
D
D
D
D
D
D
c c30Ω; mF.
c cΩ; mF.
cΩc; mF. D. 30Ho3 o
cΩc; mF.
oA.
o75
oo
o
o
H
H
H
B.H
C.
150
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h

π


ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

w

w

Hướng dẫn giải
3
1 để tính toán dạng số phức và hiển thị dạng
Bấm MODE 2 và SHIFT MODE
e
e
e
e
e
v
v
iv hiển thị đơn vị đoDD
ririvcác. SHIFT MODE D4D
riđể
rirvievRadian.
rirvieve
r
tọacđộDD
Đề
góc
D
D
cc
cc
cc
c
oocó:
o=o
o−o
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
Ta
Z
=
ω
L
=
60


Z
R
+
(
Z

Z
)i
=
R
+
(
60
Z
)i.
Mặt
khác
h
h
h
h
L
C
C
L
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc SHIFT (–) TT
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
u 240 2∠0 TT240
2
0
=
Z=

π=
π
4 2∠ −
4 2 SHIFT (–) (–)
6
vieve
vieve
vieve 6
i
i
i
r
r
r
rirvievD.e
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Màn
hình
hiển
thị
kết
quả
30
3
+
30
i.
Suy
ra
R
=
30
3


Z
=
30

.
Đáp
án
C
oc c
oc c
oc c
oc c

i

=

HHo
HHo
HHo
HHo
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch
í
í
í
hhí
hhí
hhí
TT
TT
TT
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ící
hh
TT

Trang 23


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchTrường THPT TônPage
í
í
ící
hhí GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM
hhíVẬT LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNHTT
hh
ThấtT
Tùng
TT
TT
Thí
Ví dụ 4

Một đoạn
xoay chiều gồm
e
e trở thuần R mắc
e tiếp hộp kín X. Hộp
rirvievmạch
rirvievđiện
rirvievnối
rirvievekín
D
D
D
D
D
D
D
D
c c là tụ điện hoặcHcuộn
c c cảm thuần hoặc H
c ctrở thuần. Biết biểu
c c điện áp
Xohoặc
điện
oo
oo
othức
o
o
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc giữa hai đầu đoạn
ícmạch
ícícmạch lần lượt là:TuT
íc100
ící
íc và dòng điện Ttrong
íc 2 cos 100πt(V) TT
hh
hh
h=h
hh
h
TT
T
π
và i = 4 cos 100πt − (A). Hộp kín X là
4

A. điện
e thuần 50Ω.
rirvievtrở
rirvieve
D
D
D
D
c ctụ điện có ZC = 50 Ωo. o
cc
oC.
o

hchHH
c
í
í
h
Hướng
TThdẫn giải

hchHH
c
í
í
h
TTh

01

hchHH
c
í
í
h
TTh

oc

HH
íhcíhch

B. cuộn cảm
e có ZL = 25 Ω. rirvieve
rirvievthuần
D
D
c ccảm thuần có ZL = 50
cΩcD. D
D. cuộn
oo
oo

ící
hh
TT

Màn hình hiển thị kết quả 25 + 25i. Suy ra

4

R
= 25 Ω
. Đáp án B.
ZL − ZC =
25

e
e
v
i iv

nT

4

hi

D

ai
H

3
1 để tính toán dạng số phức và hiển thị dạng
Bấm MODE 2 và SHIFT MODE
SHIFT MODE 4 để hiển thị đơn vị đo góc Radian.
tọa độ Đề e
các.
eve
e
v
v
i
i
r
rirvuieve100 2∠0 100DD
r2irviSHIFT
rirvieve
r
D
D
D
(–)
D
D
D
0
cc
cCc)i = =
cc
cc
=oo
oo
oZo
oo
Z = R + (ZLH
−H
=HH
H
H
H
H
π
π
h
h
h
h
h
h
h
h
i
ícíc
ícíc
ícíc 4 SHIFT (–) (–)TT
ícíc
ící
4∠

hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT

lần lượt có biểu thức: u = 60 cos 100πt −

rirvieve

rirvieve

Ta
iL
ie

uO

rirvieve
rirvieve
rr
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c c5
cc
cc
cc
Víodụ
oo
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
chứa
ícíc Một đoạn mạchTT
ícíc hai trong ba phần
ícíctụ điện, điện trở thuần,
ícíccuộn cảm thuần TT
ící
hh
htử:
hh
hh
h
h
TT
TT
mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó
π
π
(V), i = 2 sin 100πt + (A). Hỏi trong đoạn
2
rirvieve 6
rirvieve

up
s/

DD
DD dung kháng, cảm
Dkháng
DD ứng
D
mạch
có các phần tử nào?
Tính
hoặc điện trở
tương
c
c
c
c
c
c
c
c
o
o
o
o
o
o
o
o
HH
HH
HH
hHH công suất tiêuhthụ
íhcíhch với mỗi phần tử hđó.
íhcíhcTính
íhcíhchcủa đoạn mạch. hh
ícíhch
TT

TT

TT

ící
hh
TT

ro

Hướng dẫn giải
2 và SHIFT MODE
3
1 để tính toán dạng số phức và hiển thị dạng
Bấm MODE
e
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirvievRadian.
rirvieve
r các. SHIFT MODEc D4Dđể
r hiển thị đơn vịcđoDD
D
D
tọacđộ
Đề
góc
D
D
cc
c
c
c

om
/g

oo
oo
oo
HH
HH
HH
h
h
h
h
π
c
c
c
c
íhcíhch Viết lại biểuTT
í
í
hthức
hh=í 2 cos 100πt − π
hí i: i = 2 sin 100πt +TT
mạch

6

3

oo
HH
h
h
c
c
í
ící
hTrở
hh
hí kháng của đoạnTT
(AT
).T

bo

ok

.c

π
π
e
e
e
e
e
e
(–) (–)
SHIFT
v
v
v
60
60


v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvieve
r
r
r
u
D
D
D
D
D
D
D
D
2
2
cc
cCc)i = =
cc
cc
= oo
Z = R + (ZLH−
oo
oZo
oo
H
πhhHH
π h=hHH
H
H
i
h
h
h
h
2 SHIFT (–) (–)
2∠ −
ícíc
ícíc
í3cíc
íc3íc
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
TT
TT

ce

Màn hình hiển thị kết quả: 15 3 − 15i. Suy ra R = 15 3 Ω; ZL − ZC = −15 ⇒ ZC = 15 Ω;
2
ZL = 0. Công
vevesuất tiêu thụ: P = IvevRe= 30 3W
veve
veve

ri i

riri
riri
riri
D
D
D
D
D
D
c
c
c
c
c
c
oo
oo
oo
oo
HH
Hchứa
Htử
HH
H
H
chỉ
hai
trong
3
phần
R,
L,
C
mắc
nối
tiếp.
Nếu đặt vào
h
h
h
h
h
h
c
c
c
c
c
c
íhcíhch Một hộp kín (đen)
í
í
í
ící
hhí
hhí
hhí
hh
πTT
TT
TT
TT

.fa

Ví dụ
c cD6Dr

w

w

hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = 200 6 cos 100πt +

w

điện qua
e đen là i = 2 2 cosve100
e πt −
vehộp

ririv

ririv

DDcủa các đại lượngocđó?
DD
c
c
c
Giá
trị
o
o
o
HH
hHHΩ.
íhcíhch A. R = 50 3Ω,TT
íLcí=hc150
hZh
C. ZC = 50Ω, ZL = 150Ω.

6

(V) thì cường độ dòng

π
. Đoạn mạch
chứa những phần tửvenào?
6
rirvieve
ririve
DD
DD

cc
oo
H
H
h
h
c R = 50
ícíB.
hh
TT

cc
oo
H
H
h
h
ícΩ
3Ω, ZC = 150
íc.
hh
TT

D. R = 60Ω, ZL = 160Ω.

ící
hh
TT

dẫn giải
e
vieve
vievHướng
i
i
irvieve
ieve số phức và hiển
r
r
rirvdạng
rthị
r
r
D
D
D
D
2
3
1
D
D
D
D
MODE
SHIFT
MODE
Bấm

để
tính
toán
dạng
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
ícíhch
ícíhch
ícíhch
ícíhch
ící
h
h
h
hh
h
h
h
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Sưu tâm và biên soạn: GV Lê
Khánh
Loan
Trang
24
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/

Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


oo
oo
oo
oo
HH
HH
HH
HH
h
h
h
h
h
h
:: ícwww.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
Pageh
Facebook.com/ThichHocDrive/
c
c
c
íhcíhchGIẢI NHANH TRẮCPage
í
í
ící
í LÝ 12 BẰNG MÁY TÍNH TT
í
hhí
hhTrường
hh
NGHIỆM
THPT Tôn Thất TùngTT
TThVẬT
TT
tọa độ Đề các.

để hiển thị đơn vị đo góc Radian.
eve
rirvitrở
rirvieveZ = 200 6∠π/6 DD
rirvieve
rirvieve
• Tổng
phức
của
đoạn
mạch:
D
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
o/6o
oo
2 2∠ −H
πH
H
H
H
H
H
H
π
π
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc • Nhập 200 6TT
ícícSHIFT (–) − : T(T
ícíc2 SHIFT (–) − )TT
ícíc
hh
hh
h=h
2
h
SHIFT MODE

4

6
6
Màn hình hiển thị 86, 60 . . . + 150i ⇒ R = 50 3Ω, ZL = 150Ω. Đáp án A.

ící
hh
TT

rirvieve
rirvieve
rirvieve
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
c chộp kín (đen) chỉHchứa
c c hai trong 3 phầnHtử
cR,
c c đặt vào
Một
c L, C mắc nối tiếp.
oo
oo
oo
oNếu
o
H
H
H
H
H
H
π
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc 2 cos 100πt + (hVh
c
c cường độ dòng Thh
ícíc hai đầu mạch một
ícđiện
í200
í)cíthì
íc áp xoay chiều TuT
hh
h=h
h
TT
Tí í
4TT

oc

01

Ví dụ 7

TT

TT

hi

TT

D

ai
H

điện qua hộp đen là i = 2 cos 100πt. Đoạn mạch chứa những phần tử nào? Giá trị của
các đại ilượng
vieve đó?
irvieve
irvieve
irvieve
r
r
r
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
B. R o
=o
c cR = 60 3Ω, ZC = 150
c.c
c50c Ω, ZC = 50Ω.
cc
oA.
oΩo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
c R = 100Ω, ZL = 100hΩ
ícíc C. ZC = 150Ω, ZhLh
íc=íc150Ω.
ícíD.
íc.íc
hh
h
h

ící
hh
TT

Ta
iL
ie

uO

nT

Hướng dẫn giải
2 và SHIFT MODE
3
1 để tính toán dạng số phức và hiển thị dạng
Bấm MODE
e
e
e
e
e
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirvievRadian.
rirvieve
r các. SHIFT MODEc D4Dđể
r hiển thị đơn vịcđoDD
D
D
tọacđộ
Đề
góc
D
D
cc
ooc
ooc
o/4oc
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
200
2

π
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc đoạn mạch: Z = hh
c
ícíc • Tổng trở phức
ícủa
ícíc
ící
hh
hh
hh
h
TT
TTí2í∠c0
TT
TT
π
=
:
( 2 SHIFT (–) 0 )
SHIFT (–)
• Nhập 200 2

up
s/

4 ee
e
e
v
viv= 100Ω, ZL = 100ΩD
v
i
i
i
r
r
rirvieve
rirvieve
r
r
Màn D
hình
hiển thị 100 + 100iD⇒
R
. Đáp
án D.
D
D
D
D
D
cc
cc
cc
cc
oo
oo
oo
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
cíc - HỆ SỐ CÔNG
ícíc Dạng 8: CÔNG
íSUẤT
ícícSUẤT TRONG TMẠCH
ícíc ĐIỆN XOAY TT
ící
hh
hh
hh
hh
h
TT
TT
T

CHIỀU

.c

om
/g

ro

Công e
suất
của mạch điện xoay
chiều RLC mắcenối
tiếp
e
e
e
e
e
v
v
v
v
v
v
i
i
i
i
i
i
r
r
r
rirvievdạng
rcông suất của mạch
r
r
D
D
D
D
D
D
D
D
Đểctính
điện
xoay
chiều
chúng
ta
chuyển
biểu
thức
i
sang
cc
cc
cc
ooc
oo
o∗o
oo
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
)
)
liên
hợp
i
=
I
cos(
ω
t
+
ϕ

i
=
I
cos(
ω
t

ϕ
h
h
h
h
0
0
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T

T
T
T
T
Suy ra công suất phức: P = ui . Phần thực của công suất phức là công suất tiêu
thụ còn phần ảo là công suất phản kháng.
ee
ee
Tìm
ieve hệ số côngDsuất
rirvievecos ϕ
Drirvnhanh
Drirviv
Drirviv

bo

ok

cc D
cc D
oo
oo
H
H
H
H
ícíhch VÍ DỤ MINH
ícHỌA
íhch
hh
h
TT
Ví dụ 1

D

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

cc
oo
H
H
h
h
ícíc
hh
TT

D

π
(V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện
e
e
e
e
6
v
v
v
v
i
i
i
i
r
r
rirvieve
rirvieve
r
r
π
D
D
D
D
D
D
D
D
c c mạch có biểu thức
ci =c 4 cos 100πt + (AH).oCông
c c suất tiêu thụ của
cđoạn
c mạch
trong
oo
oo
oo
o
H
H
H
H
H
H
H
6
h
h
h
h
h
h
h
h
cc
cc
cc
cc

ící
hh
TT

w


A. 240 3W.

íí
hh
TT

w

íí
h

.fa

ce

Đặt điện áp u = 120 cos 100πt −

B. 120W.

íí
hh
TT

íí
hh
TT

C. 240W.
dẫn giải
e
ivevHướng

D. 120 3W.

ící
hh
TT

w

rirvieve
r ri
rirv1ieve∗
rirvieve
D
D
D
D
D
D
D
D
cic là số phức liên hợp
c c i thì công suất phức
cPc = ui . Phần thực
c c công suất
Gọi
oo
ocủa
oo
ocủa
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
2
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc phức là công suất
ícíc thụ còn phần ảoTT
íccông
ícíc
ící
íc suất phản kháng
htiêu
hh
hh
hh
h
h
TT
TT
TTP=

1
2

(

120

(–)
SHIFT (–)

π

)

×

(

4

SHIFT (–) (–)

vieve
vieve 6
vieve
i
i
r
r
rián
r
r
r
D
D
D
D
D
D
Kết
quả
hiển
thị:
120-207,85
i
.
Suy
ra
P
=
120W
.
Đáp
B.
oc c
oc c
oc c

π
6

)

=

rirvieve
D
D
cc
oo
o
o
o
H
H
H
H
H
H
H
H
h
h
h
h
h
h
h
h
ícíc
ícíc
ícíc
ícíc
ící
hh
hh
hh
hh
h
T
T
T
T
T
T
T
T
Trang
25
TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
Group : Facebook.com/groups/ThichHocDrive/
www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×