Tải bản đầy đủ

2 AutoCAD co ban chuong II draw

AUTOCAD CƠ BẢN

Chương I : Các lệnh vẽ cơ bản

GV.ThS Phạm Văn Hoàn

(1) Bộ môn Tin học Xây dựng, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Xây dựng,
Phòng 423, Nhà A1, Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(2) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Xây
www.RDSiC.edu.vn , https://www.facebook.com/RdSic
1

dựng RDSiC.

Email : phamvanhoan@nuce.edu.vn


Line kết hợp END, PER, MID

(Hình 1)


2

(B2: End)

(B 1: Mid)

(B3: Per)


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)
I.

Vẽ tia: lệnh RAY
Command: Ray (đường này giới hạn một đầu).
 Specify start point: <điểm bắt đầu>
 Specify through point: <điểm đi qua>
 Specify through point:

II. Vẽ đường tròn (lệnh CIRCLE)
Command: C (Circle)
 CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

1.

3

Vẽ đường tròn bằng tâm và bán kính (Center, Radius)
Command: Circle (C)
 CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

 Specify radius of circle or [Diameter]: kính>


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)
2.

Vẽ đường tròn qua 3 điểm (3P)
Command: Circle (C)


 CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

 Specify first point on circle:
 Specify second point on circle:
 Specify third point on circle:

3.

Vẽ đường tròn qua 2 điểm (2P)
Command: Circle (C)
 CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

 Specify first end point of circle’s diameter:
 Specify second end point of circle’s diameter:

4.
4

Vẽ đường tròn tiếp xúc với 2 đường và bán kính R (Tan,
tan, Radius)


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)
Command: Circle (C)
 CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

 Specify point on object for first tangent of circle: đường tròn tiếp xúc>
 Specify point on object for second tangent of circle: mà đường tròn tiếp xúc>
 Specify radius of circle:

5.

Vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đường (Tan, tan, tan)
Truy nhập từ menu: Draw\Circle\Tan, Tan, Tan
 _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
 _3p Specify first point on circle:
 Specify second point on circle:
 Specify third point on circle:

5


Line kết hợp tagen
Hướng dẫn vẽ đường tròn: Tâm + Bán kính

(Hình 1)

(Hình 2)

6


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)
III. Vẽ cung tròn : Gõ lệnh A hoặc Arc
Các cung tròn được vẽ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
Command: Arc
Quy ước:

1.

Cung tròn qua 3 điểm
Command: A (Arc)
 Specify start point of arc or [Center]:
 Specify second point of arc or [Center/End]:
 Specify end point of arc:

2.
7

Cung tròn qua điểm đầu, tâm, điểm cuối (Start, Center,
End)


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)
Command: A hoặc Arc
 Specify start point of arc or [Center]:
 Specify second point of arc or [Center/End]:
 Specify center point of arc:
 Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:
Angle: <đưa vào góc ở tâm>
chord Length:
VD: dùng Line, Arc, Cirle vẽ:

8


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)
IV. Vẽ hình chữ nhật (lệnh RECTANGLE)
Command: REC (Rectangle)
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
(nhập điểm góc đầu tiên) (dòng 1)
 Specify other corner point or [Area/Dimension/Rotation]: (nếu ở dòng
trên ta cho 1 điểm thì ở đây cho điểm góc thứ 2 hoặc chọn D để nhập
chiều dài, rộng)
Các lựa chọn trên dòng 1:
 Chamfer: vát góc hình chữ nhật.
Specify first chamfer distance for rectangles: độ thụt lùi theo phương X.
Specify second chamfer distance for rectangles: độ thụt lùi theo phương Y.
 Fillet: lượn tròn các góc.
Specify radius for rectangles:
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

 Width: định bề rộng nét vẽ.
9


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)

V.

Vẽ hình elip: EL (lệnh ELLIPSE)

1.

Cho 1 trục và ½ trục thứ hai
 Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:
1 trục: P1>
 Specify other endpoint of axis:
 Specify distance to other axis or [Rotation]: khoảng cách là ½ trục còn lại, hoặc đưa vào góc quay>
P3

P1

10

P2


Chương II: Các lệnh vẽ cơ bản (công cụ Draw)
2.

Cho tâm và ½ độ dài các trục
 Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:
Ellipse>
 Specify center of ellipse: <đưa vào tâm Ellipse>
 Specify endpoint of axis: các trục, hoặc cho khoảng cách>

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×