Tải bản đầy đủ

Autocad huong dan

BÀI GI NG AUTOCAD

M CL C
M

U

2 CÁC L NH V FILE
3 NH P T

CB

4 CÁC L NH HI U CH
C

5 CÁC L NH V

M

N
N


6 CÁC L NH HI U CH NH T O HÌNH
7 CÁC PHÉP BI

I VÀ SAO CHÉP H

8 NH P VÀ HI U CH

N

9 QU N LÝ B N V THEO L
10 GHI VÀ HI U CH
NG KIÊN TH

NÉT VÀ MÀU
C
L PB NV K

THU T

1


BÀI GI NG AUTOCAD

M
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

U
Gi i thi u v Autocad.
t Autocad.
Kh
ng Autocad.
C u trúc màn hình.
- Gi i thi u v màn hình Autocad


- Gi i thi u v vi c b t và t t các thanh
Autocad
Các phím t t ch n l nh
- S
c gi i thi u trong q

trong quá trình v

CÁC L NH V FIL
2.1. T o file b n v m
- L nh

+ N ho c vào menu File/New.

2


BÀI GI NG AUTOCAD

nv .
-L nh + Ctrl + S ho c vào menu File/Save

2.

e b n v có s n.
- L nh : + Crtl + O ho c vào menu File/Open.

3


BÀI GI NG AUTOCAD

2.4. Xu t b n v

nh d ng khác ( l nh Ex

- L nh : Vào menui File/Export.

nv .
- L nh : + Vào menu File/close

4


BÀI GI NG AUTOCAD

n v và thoát kh i Autocad.
- L nh: + Vào menu file/Drawing Ulitities/Reco
+ Ch n File c n khôi ph c l i.

2.7. Khôi ph c b n v
5


BÀI GI NG AUTOCAD
-L nh
+ Vào Menu File/ Drawing Ulitities/ Recover
+ Ch n file c n khôi ph c l i

N

CB
pt
3.1.1. Nh p t

m tuy

M

m.
i.

3.1.2. Nh p t
3.1.3 Nh p t
3.2 B t và t

i.
c

i.

i (Grid).
6


BÀI GI NG AUTOCAD
- L nh : n phím F7
3.3 B t và t t ch

truy b

m ( L nh Snap).

- L nh: + Os/enter (cách) ho c Shift + phím ph i chu t.
-

+En

u các ch

truy b

m trong b ng.

truy b

m cu i c

dpoint: Truy b

mc

ng

nter: Truy b t tâm c
+Node: B t m

ng tròn ho c cung tròn.

m trên màn hình.

+Quadrant: Truy b

m ¼ hình tròn ho

+Intersecsion: Truy b
+Nearest: Truy b

ng.

mc
mg n

ng tròn.
ng.

ng nh t.

7


BÀI GI NG AUTOCAD
3.4. B t t t ch

v

ng th ng ( Ortho).

-L nh: n phím F8
-Khi b t ch
ho c n m ngang.

Ortho thì ch có th v

CÁC L NH HI U CH

ng th ng theo d ng th

ng

N
ng.

- Cách 1: Ch n b ng cách nh p tr c ti

n

h n.

- Cách 2: Ch n b ng c a s windows:
+ N u kéo chu t t bên ph i sang tr
và giao c t v i vung ch n s
c ch n.

ng n m trong

+ N u kéo chu t t bên trái
vùng ch n s
c ch n.

ng n m trong

h i thì nh

ng (l nh Erase).
- Cách 1: +E/enter (cách
+ Ch

ng c n xóa / cách.

-Cách 2: + Ch

ng c n xóa.
hím delete ho c E/enter (cách).

4.3 H y b
-L n
4.

h c hi n (l nh undo)
er (cách) ho c Ctrl +Z
ng v a undo (l nh redo)

nh: + Ctrl + Y
4.5 Tái t

ng trên màn hình (l nh regen).

- L nh: Re/enter (cách)
4.6 G i lai l nh v a th c hi n.
-L nh: Enter (cách).

8


BÀI GI NG AUTOCAD
4.7 Thu phóng màn hình (L nh Zoom)
-Zoom window
+ Z/Enter (cách)
+ Khoanh vùng c n phóng to c c b .
-Zoom cu n:
+Z/Enter (cách)
+B m chu t ph

phóng to màn hình và kéo

thu nh

màn hình.
-Zoom toàn màn hình:
+Z/Enter (cách).
+A/Enter (cách).
4.8. Di chuy n màn hình (L nh Pan).
-L nh: P/Enter (cách).

CÁC L NH V
5.1 V

N

n th ng(L nh L
-L nh: + L/(Cá
-Cách 1
nh L/Cách
u tiên c

n th ng.

m th 2.
h2
+ Gõ L nh L/Cách
+ Ch
+ B t ch
+ Nh p chi

u tiên c

n th ng.

v th ng. (F8).
n th ng c n v

9


BÀI GI NG AUTOCAD
-Cách 3
+Gõ L nh L/Cách
+ Ch

u tiên c

+Nh p góc và chi

n th ng.
n th ng c n v

Bài T p v n d ng

5.2 V

n (L n
- L nh :
ter (Cách )
u tiên c

n th ng.

m th 2
5.

ng tròn (L nh Circle)
-L nh:
+C/ Enter (Cách)
+ Draw/Circle.
-Cách 1:
+Gõ L nh C/Cách
10


BÀI GI NG AUTOCAD
+Ch n tâm hình tròn
+Nh p bán kính hình tròn
-Cách 2:
+Gõ C/Cách
+Ch n tâm hình tròn
+Gõ L nh D/Cách
+Nh

5.4 V cun

ng kính hình tròn

nh arc)

-L n
Arc/Cách
+Ch

m c a cung Tròn

11


BÀI GI NG AUTOCAD

5.5 V hình ch nh t (L nh rectang)
-L nh :
+REC/Cách
+Draw/polyline
-Cách 1
+Gõ L nh REC/Cách
+Ch

m ó

+Ch

ên trái c a hình ch nh t
i bên trái c a hình ch nh t

-Cách 2
h REC/Cách
m góc trên bên trái c a hình ch nh t
@ chi u dài c

c x, chi u dài c nh theo

cy
@80,60

12


BÀI GI NG AUTOCAD

5.6 V

u (L nh polygon)
-L nh
+POL/Cách
+Draw/polygon
- V
u nôi ti p hì
+ Gõ L nh POL/Cách
+ Nh p s c nh c
+ Ch n tâm c
+ Nh
V
òn n i ti p
+ Nh
tròn
- V
i ti
ng tròn
+ Gõ L h
ách
+N
nh c
u
+
c
u
+
V
ng tròn n i ti p
+
án kính c a hình tròn

13


BÀI GI NG AUTOCAD

5.7. V Elip (L nh Ellipse)
- L nh :
+ EL/Cách
+ Draw/
+ Ch

ú nh t
u

ng tr c th nh t
ng kính c a Elip theo tr c th nh t

14


BÀI GI NG AUTOCAD

5.8. V

ng Splinline (L nh Splinline)
-L nh
+ SPL/Cách
+ Ch

m th nh t

+ Ch

m th 2

+ Ch

m ti p theo

ng thành nhi

n th ng b ng nhau (L nh Dvide)

L nh
+ DIV/Cách
+ Ch

ng c n chia

+ Nh p s

n c n chia

15


BÀI GI NG AUTOCAD

5.10. V m t c t
- L nh
+ H/Cách
+ Th c hi n theo b ng

5.11. Bài T p ôn t

16


BÀI GI NG AUTOCAD

17


BÀI GI NG AUTOCAD

18


BÀI GI NG AUTOCAD

CÁC L NH HI U CH NH T O HÌNH
6.1. Xén m t ph

ng (L nh trim)

- L nh
+ TR/Cách
+ Ch

ng c t ( Ch n dao c t) /Cách

+ Ch

ng b c t

6.2. B

ng ( L nh Break)

+ BR/Cách
+ Ch

ng c n b gãy /Cách

+ Gõ F/Cách
+ Ch

b

ng

19


BÀI GI NG AUTOCAD

ng (L nh Extend)
-L nh
+ EX/Cách
+ Ch
+ Ch

ng
éo dài

ng (L nh Lengthen)
- L nh

20


BÀI GI NG AUTOCAD
+LEN/Cách
- Cách 1: Kéo dài them

n delta

+ LEN/Cách
+ DE/Cách
+ Nh p chi

n kéo dài

+ Ch

ng c n kéo dài

- Cách 2: Kéo dài theo ph
ng
+ LEN/Cách
+ P/Cách
+ Nh p t l ph
ng m i so v
+ Ch
ng c n kéo dài
ng theo t ng ch
+ LEN /Cách
+ T/Cách
+ Nh p chi u dài cu i cùng c
+ Ch
ng c n kéo
6.5 V

ng song song (L

ng

et)

-L nh :
+ O/Cách
+ Nh p

gi

h

ng c n t o song song/Cách

ng c n t o song song
m

m bên trong ho

t

i

ng son

21


BÀI GI NG AUTOCAD

6.6. Vát mép các c nh (L nh Chamfer)
- L nh
+ CHA /Cách
+ Gõ D /Cách
+ Nh p chi

ng th nh t /Cách

+ Nh p

2 /Cách

+ Ch n

nh
nh th

vát
vát

22


BÀI GI NG AUTOCAD

6.7. Bo tròn góc gi

ng (L n

-L nh
+ F/Cách
+ Gõ R/Cách
+ Nh p
+ Nh p

cung tròn c n bo tròn /Cách
giao nhau c a hình c n bo tròn

23


BÀI GI NG AUTOCAD

6.8. N

n th

n

- L nh
+ PE/Cách
+ Ch

n th

+

h nh
huy

+

n

Ch n L nh n

ng

ng c n n i
ng t L nh
u dày c

ng (L nh Pedit)

nh
+ PE/Cách
+ Ch
+

n th ng c n hi u ch nh
chuy

+
+ Nh p chi u dày m i c

ng th
i chi

n
ng

ng

24


BÀI GI NG AUTOCAD
+
6.10. Phá v

k t thúc L nh
ng (L nh Explode)

-L nh
+ X/Cách
+ Ch

ng c n phá v

+ n phím cách/Cách

k t thúc L nh

6.11. Bài T

CÁC PHÉ

I VÀ SAO CHÉP HÌNH
ng (L nh Copy)

nh
+ CO/Cách
-Cách 1: copy theo kho ng cách
+ CO/Cách
+ Ch

ng c n copy /Cách

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×