Tải bản đầy đủ

giáo án chuyên đề huyện Lĩnh vực phát triển nhận thức

Giáo án
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Đề tài: Số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết đếm đến đối tượng trong phạm vi 7.
- Trẻ nhận biết được nhóm đối tượng trong phạm vi 7 và nhận biết số 7.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh và ghi nhó có chủ đích.
3. Thái độ
- Trẻ sôi nổi, hào hứng tham gia vào các hoạt động
II Chuẩn bị
1. Đồ cùng của thầy
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ
- Thẻ số 6 của thầy
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ đầy đủ đồ dùng đồ chơi (mỗi trẻ 7 cái đĩa, 7 viên kẹo hoặc 7 cái thạch
hay 7 cái bánh)
III. Tiến hành
Hoạt động của thầy


Hoạt động của trẻ

*Gây hứng thú
Thầy gọi trẻ lại gần
Thầy thông báo hôm nay gia đình bạn Huyền tổ chức
sinh nhật cho bạn bây giờ thầy cùng các con cùng đến
siêu thị chọn quà cho bạn nhé.
Thầy cho trẻ đi đến siêu thị vừa đi vừa hát “ Mừng
sinh nhật”
* Hoạt động 1: Ôn đếm đến đối tượng trong phạm vi
6 và đếm theo khả năng.
Thầy cho trẻ đếm 6 hộp quà hình vuông
Ở đây có rất nhiều hộp quà, các con ơi đây là hộp quà
hình gì ?
Các con cùng đếm xem có bao nhiêu hộp quà nào?
(cho cả lớp đếm và từng trẻ đếm)
Có tất cả
Thầy cho trẻ đếm 5 hộp quà hình chữ nhật.
Ở đây có rất nhiều hộp quà, các con ơi đây là hộp quà
hình gì ?
Các con cùng đếm xem có bao nhiêu hộp quà nào?
(cho cả lớp đếm và từng trẻ đếm)
1

Trẻ lại gần

Trẻ đi siêu thị cùng
thầy

Hình vuông
Trẻ đếm
6 hộp quà
Hình chữ nhật
Trẻ đếm
5 hộp quà


Có tất cả
Thầy cho trẻ đếm 3 hộp quà hình trái tim
Ở đây có rất nhiều hộp quà, các con ơi đây là hộp quà


hình gì?
Các con cùng đếm xem có bao nhiêu hộp quà nào?
(cho cả lớp đếm và từng trẻ đếm)
Có tất cả
Cho trẻ đếm số nơ theo khả năng
Để trang trí cho hộp quà thật đệp thì ở đây còn có rất
nhiều cái nơ đầy sắc màu chúng mình cùng đếm xem
có nhiều nơ không nhé.
(cho cả lớp đếm và từng trẻ đếm)
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đếm đến đối tượng trong
phạm vi 7 và nhận biết nhóm có 7 đối tượng.
Vậy là các con đã đi được một vòng siêu thi rồi đấy
bây giờ các con hãy lấy khay nhanh tay chọn cho mình
một hộp quà yêu thích và mỗi bạn chỉ được chọn lấy 6
viên kẹo hoặc 6 cái thạch hoặc 6 cái bánh rồi nhanh
chân về tổ của mình để chúng mình cùng kiểm tra lại
quà trước khi tặng bản Huyền nhé.
Thầy cho trẻ ngồi thành 3 tổ
Thầy cho trẻ mở hộp quà ra.
Nào bây giờ các con hãy cùng nhau mở hộp quà ra
xem trong hộp quà có gì nào?
(1,2,3 mở)
Bây giờ các con hãy xếp hết số đĩa ra khay đi nào.
Tiếp theo các con hãy xếp tương ứng mỗi cái đĩa là
một cái thạch, hay kẹo, hay bánh nào.
(Thầy cho trẻ lấy thạch, keo, bánh ra xếp tương ứng)
Các con cùng đếm xem có mấy cái thạch?
(Cho trẻ đếm theo nhóm)
Mấy cái bánh?
(Cho trẻ đếm theo nhóm)
Mấy viên kẹo?
(Cho trẻ đếm theo nhóm)
Vậy bây giờ số thạch, bánh, kẹo với số đĩa như thế nào?
Vì sao con biết không bằng nhau?
Số nào nhiều hơn?
Nhiều hơn là mấy?
Vì sao con biết?
Vậy làm thế nào để số thạch, bánh, kẹo bằng với số đĩa?
Vậy còn xin mời các con chúng mình hãy cùng quay
lại siêu thị chọn đi nào.
Bây giờ các con có bao nhiêu cái thạch?
(Cho trẻ đếm theo nhóm và cá nhân)
Có tất cả
2

Trái tim
Trẻ đếm
3 hộp quà
Trẻ cùng đếm theo khả
năng
Trẻ chọn hộp quà theo
yêu cầu của thầy

Trẻ chia thành 3 tổ
Trẻ mở hộp quà
Có đĩa
Trẻ bày đĩa ra khai
Trẻ xếp tương ứng
Trẻ đếm theo nhóm
Trẻ đếm theo nhóm
Trẻ đếm theo nhóm
Không bằng nhau
Một cái đĩa không có
Số đĩa
Nhiều hơn là 1
1 cái đĩa không có
Thêm 1
Trẻ quay lại siêu thi lấy
đồ
Trẻ đếm theo nhóm, cá
nhận
7 cái thạch
Trẻ đếm
7 cái bánh


Bao nhiêu cái bánh?
(Cho trẻ đếm theo nhóm và cá nhân)
Có tất cả
Bao nhiêu viên kẹo?
(Cho trẻ đếm theo nhóm và cá nhân)
Có tất cả
Vậy bây giờ trên mỗi đĩa của các con đều đã có thạch,
bánh và kẹo rồi. Vậy các con ơi 6 viên kẹo thêm 1
bằng mấy?
6 cái thạch thêm 1 cái thạch được mấy cái thạch?
Còn 6 cái bánh thêm 1 cái bánh thì các con được mấy
cái bánh?
Còn 6 viên kẹo thêm 1 viên kẹo thì được mấy viên
kẹo?
+ Thầy khái quát: À đúng rồi có 6 viên kẹo thêm 1
mình sễ được 7 viên kẹo, có 6 cái thạch thêm 1 mình
sẽ được 7 cái thạch và có 6 cái bánh thêm 1 thì mình
cúng được 7 cái bánh.
Bây giờ các con hãy đếm số đĩa nào.
Có tất cả bao nhiêu cái đĩa?
Vậy bây giờ số đĩa và số thạch như thế nào với nhau?
Bằng nhau và bằng mấy?
(Thầy hỏi từng trẻ )
Thầy đố chúng mình nhé. Cứ mỗi nhóm có số lượng là
7 thì các con đặt tương ứng thẻ số mấy ?
(Cho trẻ cầm thể số 7 dơ lên)
Thầy xuất hiện số 7: Thầy có số mấy đây?
(Cho trẻ đọc nhiều theo mọi hình thức)
Đúng rồi cứ mỗi nhóm có số lượng là 6 thì được đặt
tương ứng với thẻ số 7.
Số 7 dùng để làm gì ?
(Thầy hỏi từng trẻ)
Đã đến giờ đến buổi sinh nhật rồi các con hãy nhẹ
nhàng xếp quà vào hộp nào,
Đầu tiên các con xếp cho thầy 3 cái thach, 3 cái bánh
và 3 viên kẹo vào hộp nào.
Bây giờ các con còn bao nhiêu cái thạch?
Còn bao nhiêu cái bánh?
Còn bao nhiêu viên kẹo?
Cho trẻ dơ thẻ số tương ứng
Cho trẻ cất hết thạch, bánh, kẹo
Cho trẻ cất 3 cái đĩa cho trẻ đếm và dơ thẻ số tương
ứng
Cho trẻ cất hết.
Cho trẻ đi đến nhà bạn thỏ vừa đi vừa hát “Chúc mừng
sinh nhật”
3

Trẻ đếm
7 viên thạch
Bằng 7
7 cái kẹo
7 cái bánh
7 viên kẹo
Trẻ nghe
Trẻ đếm
7 cái đĩa
Bằng nhau
Bằng 7
Số 7
Trẻ dơ thẻ số 7
Số 7
Trẻ đọc
Đặt tương ứng cho
nhóm có 7 đối tượng
Trẻ cất theo yêu cầu
4
4
4
Trẻ giơ thẻ số tương
ứng
Trẻ cất và giơ thẻ số
tương ứng

Trẻ cất hộp quà

Trẻ bày bàn tiệc theo


Cho trẻ cất đồ dùng cho trẻ tặng hộp quà cho bạn yêu cầu
Huyền.
* Hoạt động 3: Trang trí bàn tiệc sinh nhật
Trẻ kiểm tra giữa các tổ
Hôm nay gia đình nhà bạn Huyền tổ chức sinh nhật
cho bạn và mời rất đông khách. Bây giờ thầy cùng các
con chúng mình cùng bày bàn tiệc giúp gia đình nhé.
Các con nhớ bày làm sao cho mỗi bàn tiệc có đủ số Trẻ thu dọn đồ chơi
lượng là 7 để 7 người ngồi nhé.
Thầy cho trẻ 3 nhóm đi lấy bánh keọ, hoa quả ở các
góc về bày cỗ.
Thầy cho các nhóm đi kiểm tra nhau
Bây giờ các tổ các con hãy đi kiểm tra xem các tổ còn
lại bày bàn tiệc đúng và đủ chưa nào.
Tổ 1 kiểm tra tổ 2, tổ 2 kiểm tra tổ 3 và tổ 3 kiểm tra
tổ 1.
* Thầy đánh giá kết thúc

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×