Tải bản đầy đủ

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA môn hóa năm 2020 đề 4

PENBOOK LUYỆN THI

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

GV: PHẠM THẮNG

NĂM HỌC: 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 04

MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Câu 1. Muối nào sau đây không phải là muối axit?
A. Na2HPO4

B. NaHSO4

C. NaH2PO4

D. Na2HPO3


Câu 2. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là phản ứng
A. xà phòng hóa.

B. hiđro hóa.

C. tráng bạc.

D. hiđrat hoá.

Câu 3. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?
A. Dung dịch alanin.

B. Dung dịch glyxin.

C. Dung dịch lysin.

D. Dung dịch valin.

Câu 4. Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và
A. C17H33COONa

B. C17H35COONa

C. C15H31COONa

D. C17H31COONa

Câu 5. Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?
A. Ala-Gly.

B. Ala-Gly-Gly.

C. Ala-Ala-Gly-Gly.

D. Gly-Ala-Gly.

Câu 6. Đun nóng este CH2=CHOOCCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. . CH2=CHCOONa và CH3OH


B. CH3COONa và CH2=CHOH

C. CH3COONa và CH3CHO

D. C2H5COONa và CH3OH

Câu 7. Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime) có khối lượng bằng tổng
khối lượng của các monome hợp thành được gọi là
A. Sự peptit hoá

B. Sự trùng hợp

C. Sự tổng hợp

D. Sự trùng ngưng

Câu 8. Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí chung của kim loại?
A. Dẫn nhiệt

B. Cứng

C. Dẫn điện

D. Ánh kim

C. CrO3

D. K2CrO4

Câu 9. Hợp chất nào sau đây có màu đỏ thẫm?
A. Cr2O3

B. Cr(OH)3

Câu 10. Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống của các câu sau đây: Tương tự
xenlulozơ, tinh bột không có phản ứng………………………(1)….., có phản ứng……………….(2)……..
trong dung dịch axit thành………………..(3)….. .
A. (1) khử, (2) oxi hóa, (3) saccarozơ

B. (1) thủy phần, (2) tráng bạc, (3) fructozơ

C. (1) tráng bạc, (2) thủy phân, (3) glucozơ

D. (1) oxi hóa, (2) este hóa, (3) mantozơ

Câu 11. Sản phẩm chính sinh ra khi hidrat hóa ankin X (đồng đẳng kế tiếp với axetilen) trong điều kiện (
Hg 2+ , H + , t ° ) là?
A. ancol isopropylic

B. axeton

C. propan-1-ol

D. đietylxeton

Câu 12. Khi cho isopren tham gia phản ứng cộng với H2 (xt, t° ), thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trang 1


Câu 13. Cho các dung dịch: axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím
chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh và không chuyển màu lần lượt là
A. 2, 1, 3

B. 1, 2, 3

C. 3, 1, 2

D. 1, 1, 4

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 7 gam sắt trong 3,36 lít khí Cl 2 (đktc) thu được m gam FeCl3. Giá trị của m
là?
A. 16,250

B. 8,125

C. 20,313

D. 17,650

Câu 15. Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 17063 đvC, của tơ enang bằng 21717 đvC. Số mắt
xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là?
A. 151 và 171

B. 171 và 151

C. 115 và 117

D. 150 và l70

Câu 16. Thể tích dung dịch HNO3 65% (khối lượng riêng là 1,5 gam/ml) cần dùng để tác dụng với
xenlulozơ tạo thành 89,5 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 25%)?
A. 58,41 lít

B. 88,77 lít

C. 51 lít

D. 77,88 lít

Câu 17. Nhiệt phân hoàn toàn một hỗn hợp 17,4g M 2CO3 và CaCO3. Đến khi phản ứng kết thúc thu được
8,6g chất rắn X và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V và kim loại M tương ứng là?
A. 2,24; Na

B. 2,24; K

C. 4,48; Li

D. 4,48; Na

Câu 18. Cho hỗn hợp X gồm Al, Zn, Cu, Mg tác dụng hết với dung dịch HNO 3 đặc, nguội, dư thì thu
được dung dịch Y và phần không tan Z. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa rồi
đem nung đến khối lượng không đổi thì được chất rắn E. Nếu cho khí CO dư đi qua E nung nóng tới phản
ứng hoàn toàn thì chất rắn thu được sau cùng có chứa
A. Cu và Mg

B. CuO và Mg

C. Cu và MgO

D. Cu, Zn và MgO

Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P trong khí O2 dư, toàn bộ sản phẩm sinh ra cho vào 500 ml dung
dịch hỗn hợp NaOH 0,4M và KOH 0,6M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Biết các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch X là?
A. 39,0 gam

B. 44,4 gam

C. 35,4 gam

D. 37,2 gam

Câu 20. X, Y, Z là ba hiđrocacbon mạch hở ( M X < M Y < M Z < 62 ) có cùng số nguyên tử cacbon trong
phân tử và đều phản ứng với dung dịch AgNO 3 trong NH3 dư. Cho 15,6 gam hỗn hợp E gỗm X, Y, Z (có
cùng số mol) tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 1,2

B. 0,6

C. 0,8

D. 0,9

Câu 21. Cho hỗn hợp A gồm Fe, Ag, Cu, Al tác dụng với oxi dư khi đun nóng được chất rắn B. Cho B
vào dung dịch HCL dư, khuấy kĩ, sau đó lấy dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH loãng,
dư. Lọc lấy kết tủa tạo thành đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần của C gồm:
A. Fe2O3, CuO

B. Fe2O3, CuO, Ag

C. Fe2O3, Al2O3

D. Fe2O3, CuO, Ag2O

Câu 22. Tách nước hoàn toàn từ 25,8 gam hỗn hợp A gồm hai ancol X và Y ( M X < M Y ) sau phản ứng
thu được hỗn hợp B gồm hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn B cần 1,8 mol

Trang 2


O2. Mặt khác, nếu tách nước không hoàn toàn 25,8 gam hỗn hợp trên (140°C , xúc tác H2SO4) sau phản
ứng thu được 11,76 gam hỗn hợp ete. Biết hiệu suất ete hóa của Y là 50%. Hiệu suất ete hóa của X là?
A. 80%

B. 50%

C. 60%

D. 70%

Câu 23. Tripeptit X có công thức sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Thủy phân
hoàn toàn 0,15 mol X trong 250 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung
dịch sau phản ứng là?
A. 50,55 gam

B. 47,85 gam

C. 49,85 gam

D. 52,1 gam

Câu 24. Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với Heli là 11. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và
etylamin có tỉ khối so với H2 là

107
. Để đốt cháy hoàn toàn V 1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm
6

cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V2 : V1 là:
A. 3 : 5

B. 5 : 3

C. 2 : 1

D. 1 : 2

Câu 25. Trong chất béo luôn có một lượng axit béo tự do. Khi thuỷ phân hoàn toàn 2,145 kg chất béo,
cẩn dùng 0,3 kg NaOH, thu 0,092 kg glixerol, và m gam hỗn hợp muối Na. Khối lượng xà phòng chứa
60% muối natri về khối lượng thu được là?
A. 7,84 kg

B. 3,92 kg

C. 2,61 kg

D. 3,787 kg

Câu 26. Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl 3 a mol/lít và Al2(SO4)3 b mol/lít tác dụng với 612 ml dung
dịch NaOH IM, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E
tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ số a : b có giá trị là
A. 2,0

B. 2,75

C. 1,75

D. 0,75

Câu 27. Đốt cháy m gam hỗn hợp E gồm anđehit fomic, metyl fomat, benzen, etylen glicol thu được 6,72
lít CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Mặt khác, cho 9,03 gam E tác dụng với Na dư thu được 1,344 lít H 2
(đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 7,224

B. 3,010

C. 6,020

D. 4,515

Câu 28. Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este là đồng phân X và Y, cần dùng 30 ml
dung dịch NaOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO 2 và hơi nước với tỉ
lệ thể tích VH2 O : VCO2 = 1:1 . Tên gọi của hai este là?
A. propyl fomat; isopropyl fomat

B. metyl axetat; etyl fomat

C. etyl axetat; metyl propionat

D. metyl acrylat; vinyl axetat

Câu 29. Thí nghiệm trên hình mô tả phản ứng nào sau đây?
(Biết phản ứng đã xảy ra trong điều kiện thích hợp).
A. FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S
B. NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O
C. CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
D. CaC2 + 2HCl → C2H2 + CaCl2
Trang 3


Câu 30. Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong các chất: CH 3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C2H5OH
và các tính chất được ghi trong bảng sau:
Chất
Nhiệt độ sôi ( °C )
Độ hòa tan trong nước (g/100 ml ở 0°C )
Kết luận nào sau đây đúng?
A. Y là C6H5OH

B. Z là CH3NH2

X
182
8,3

Y
78


C. T là C2H5OH

Z
−6, 7
108,0

T
−33, 4
89,9

D. X là NH3

Câu 31. Cho các phát biểu sau:
a) Chất béo chứa các gốc axit no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.
b) Chất béo bị thủy phân trong môi trường axit tạo ra etylen glicol và các axit béo.
c) Tơ nitron dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.
d) Trong phân tử peptit mạch hở số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc α - aminoaxit.
e) Amilopectin và amilozơ là đồng phân, khác nhau ở cấu trúc có nhánh và không phân nhánh.
f) Để nhận biết metylamin, anilin, glyxin, metylíomat, có thể sử dụng quỳ tím và nước brom.
g) Este CH2=C(CH3)-COOCH3 CÓ tên gọi là etyl acrylat.
Số phát biểu sai là:
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 32. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na và a mol Al vào lượng nước dư.
(2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3.
(3) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4vào dung dịch chứa a mol KHCO3.
(4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4.
(5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.
(6) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4.
(7) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 33. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH) 2 vào
dung dịch gồm Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của
khối lượng kết tủa vào số mol Ba(OH) 2 được biểu diễn
bằng đồ thị dưới đây. Nếu số mol Ba(OH) 2 đã dùng là
0,065 mol, thì lượng kết tủa thu được sẽ là:
A. 9,33

B. 9,04

C. 9,82

D. 8,55

Trang 4


Câu 34. Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol KCl và a mol Cu(NO 3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau
một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch
X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thấy thoát ra khí NO
(sản phẩm khử duy nhất). Biết Cu(NO3)2 còn dư sau khi quá trình điện phân kết thúc. Giá trị của a là
A. 0,2 mol

B. 0,3 mol

C. 0,4 mol

D. 0,5 mol

Câu 35. Một học sinh nghiên cứu tính chất của ba dung dịch lần lượt chứa các chất A, B, C như sau:
- A tác dụng với B thu được kết tủa X, cho X vào dung dịch HNO 3 loãng dư, thấy thoát ra khí không màu
hóa nâu ngoài không khí; đồng thời thu được kết tủa Y.
- B tác dụng với C thấy khí thoát ra, đồng thời thu được kết tủa.
- A tác dụng C thu được kết tủa Z, cho Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí không màu thoát ra.
Các chất A, B và C lần lượt là
A. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.

B. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2.

C. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3.

D. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3.

Câu 36. Hỗn hợp X gổm Na, K, BaO, Al2O3 (trong đó oxi chiếm 17,527% khối lượng hỗn hợp). Cho m
gam hỗn hợp X tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 3,36 lít H 2 (đktc). Cho dung dịch Y tác dụng
với 400ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,25M và H 2SO4 0,35M thu được 37,32 gam kết tủa T và dung dịch Z
chỉ chứa 31,61 gam muối clorua và sunfat trung hoà. Phần trăm khối lượng BaO trong hỗn hợp X gần
nhất với
A. 46,5%.

B. 47,0%.

C. 47,5%.

D. 48,0%.

Câu 37. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến
hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiêm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được a mol kết tủa.
Thí nghiệm 2: cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được b mol kết tủa.
Thí nghiệm 3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được c mol kết tủa.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và a < b < c. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CuCl2, FeCl2

B. CuCl2, FeCl3

C. FeCl2, FeCl3

D. FeCl2, AlCl3

Câu 38. Cho 30 gam hỗn hợp T gồm Mg, FeCO3, Fe và Fe(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, kết
thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa 54,33 gam muối và 6,78 gam hỗn hợp khí Y gồm NO; H 2 và
0,08 mol CO2. Cho dung dịch X tác dụng tối đa với 510 ml dung dịch NaOH 2M, thu được kết tủa Z.
Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 26,4 gam rắn. Khối lượng của kim loại Fe
trong T có giá trị gần nhất với
A. 5,4 gam

B. 8,96 gam

C. 5,6 gam

D. 2,24 gam

Câu 39. Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T
là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 268,32 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau.
Đốt cháy hoàn toàn phần một cần vừa đủ 7,17 mol O 2. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch
NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic).
Trang 5


Đốt cháy hoàn toàn G, thu được Na 2CO3, N2, 2,58 mol CO2 và 2,8 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y
trong E là
A. 18,90%.

B. 2,17%.

C. 1,30%.

D. 3,26%.

Câu 40. Cho hỗn hợp E gồm một axit hữu cơ A, no mạch hở, và 2 hợp chất hữu cơ B, C (có cùng số
nguyên tử cacbon, M B < M C ). Biết các hợp chất hữu cơ B, C chứa chức este của axit hữu cơ A. Đốt cháy
hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp E cần vừa đủ 3,08 lít khí O 2, thu được 4,48 lít khí CO2 và 2,07 gam nước.
Mặc khác, cho 0,06 mol hỗn hợp E phản ứng vừa đủ với 60 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng, sau
phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn X thì thu được 9,24 gam chất rắn và phần hơi Z chỉ
gồm 3 chất. Ngưng tụ rồi chia Z làm 2 phần bằng nhau, phần một cho tác dụng hoàn toàn với Na dư thì
thu được 17,332 lít khí H2. Còn phần hai, thêm tiếp AgNO3 trong NH3 dư vào dung dịch thì thu được 2,7
gam kết tủa Ag. Nếu thêm từ từ NaHCO3 vào ½ hỗn hợp E cho tới khi khí ngừng thoát ra thì thu được
0,728 lít CO2. Các khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng este có phân tử lượng nhỏ
hơn trong E gần nhất với giá trị nào sau đây:
A. 2,7

B. 3,0

C. 3,2

D. 4,0

Trang 6


Đáp án
1-D
11-B
21-A
31-D

2-A
12-D
22-C
32-B

3-C
13-B
23-C
33-A

4-B
14-A
24-C
34-C

5-A
15-A
25-D
35-C

6-C
16-D
26-C
36-D

7-B
17-C
27-C
37-D

8-B
18-C
28-B
38-C

9-C
19-C
29-C
39-C

10-C
20-D
30-B
40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Muối axit là muối mà gốc axit vẫn còn H có khả năng phân li ra ion H + Muối trung hòa là muối mà gốc
axit không còn H có khả năng phân li ra ion H + .
Trong công thức cấu tạo của Na2HPO3 vẫn còn nguyên tử H, nhưng không có khả năng phân li ra ion H + ,
vì liên kết giữa H - P là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Trong công thức cấu tạo của các muối còn
lại vẫn còn nguyên tử H có khả năng phân li ra ion H + (do liên kết giữa H - O là liên kết cộng hóa trị có
cực, cặp e dùng chung lệch hẳn về phía oxi là nguyên tử có độ âm điện lớn hơn).

Câu 2: Đáp án A
Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng gọi là phản ứng xà phòng hóa.
Câu 3: Đáp án C
Công thức cấu tạo của lysin: H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH, số nhóm chức -NH2 > -COOH → Lysin làm
quỳ tím hóa xanh.
Câu 4: Đáp án B
Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và C17H35COONa.
Câu 5: Đáp án A
Điều kiện để có phản ứng màu biure là peptit phải chứa 2 liên kết peptit -CO-NH- trở lên (từ tripeptit trở
lên).
Câu 6: Đáp án C
CH2=CHOOCCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO
Câu 7: Đáp án B
Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime) có khối lượng bằng tổng khối
lượng của các monome hợp thành được gọi là sự trùng hợp.
Câu 8: Đáp án B
Kim loại có các tính chất vật lí chung là: Dẫn nhiệt, dẫn điện, ánh kim và tính dẻo.
Kim loại có các tính chất vật lí riêng là: Tính cứng, khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy.
Trang 7


Câu 9: Đáp án C
Cr2O3: màu lục thẫm; Cr(OH)3: màu lục xám; CrO3: màu đỏ thẫm; K2CrO4 : màu vàng
Câu 10: Đáp án C
Tương tự xenlulozơ, tinh bột không có phản ứng tráng bạc, có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit
thành glucozơ.
Câu 11: Đáp án B
HgSO 4 /H 2SO 4
Khong ben
CH3 − C = CH + H − OH 
→ [CH 3 − C = CH 2 ] 
→ CH 3 − CO − CH 3
t °C
|
1 44 2 4 43
14 42 4 43
X(propin )

(axeton )

OH

Câu 12: Đáp án D
Isopren có thể tham gia phản ứng cộng với H2 theo tỉ lệ 1:1 và 1:2, thu được tối đa 4 dẫn xuất như sau:

1

2

3


2
3
4
1,2
 
→ CH 3 − CH − CH = CH 2
|

CH3

1
2
3
4
 3,4
(1:1)
→


CH
=
C

CH

CH

2
2
3
|

CH3

1
2
3
4
1,4
 
→ CH 3 − C = CH − CH 3
|

CH3


4

+ H2
CH 2 = C − CH = CH 2 

|

CH3

1

2

3

4

(1:2)

→ CH3 − CH − CH 2 − CH 3
|

CH3

Câu 13: Đáp án B
Cần nhớ công thức cấu tạo của các chất:
Axit glutamic: HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH
Valin: (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH
Lysin: H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH
Alanin: NH2-CH(CH3)-COOH
Etylamin: C2H5NH2
Anilin: C6H5NH2
 Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu hồng: axit glutamic
 Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh: lysin, etylamin
 Dung dịch không làm quỳ đổi màu: valin, alanin, anilin
Câu 14: Đáp án A
Phương trình phản ứng:
Fe
Ban đầu:
Phản ứng:

+

0,125
0,1

¬ 0,1 →

3

Cl2 
→ FeCl3
2
0,15
0,1
Trang 8


Sau phản ứng: 0,25

0

0,1

→ m FeCl3 = 0,1.162,5 = 16, 25 (gam).
Lưu ý: Mặc dù sau phản ứng trên Fe dư, nhưng không phản ứng với FeCl3 (phản ứng chỉ xảy ra trong
dung dịch).
Câu 15: Đáp án A
Mắt xích của tơ capron (nilon-6) và tơ enang (nilon-7) có cấu tạo lẩn lượt là:
(-HN-(CH2)5-CO-) và (-HN-(CH2)6-CO-).
Số mắt xích trong công thức phân tử của tơ carpon là: n1 =

17063
= 151
113

Số mắt xích trong công thức phân tử của tơ enang là: n 2 =

21717
= 171
127

Câu 16: Đáp án D
Vì lượng HNO3 hao hụt 25% nên hiệu suất phản ứng chỉ đạt 75%. Gọi x là số kg HNO 3 đem phản ứng thì
lượng HNO3 phản ứng là x.75% kg.
Phương trình phản ứng:
xt,t °
C6H7O2(OH)3 + 3HNO3 
→ C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O (1)

gam:

63.3297

kg:

x.75% ¬

89,5

Theo (1) và giả thiết ta thấy khối lượng HNO3 nguyên chất đã tham gia phản ứng là:
x=

63.3.89,5
75,94
= 75,94 kg ⇒ m dd HNO3 65% =
= 116,83kg .
297.75%
65%

Thể tích dung dịch HNO3 nguyên chất cần dùng là: Vdd HNO3 65% =

116,83
= 77,88 lít.
1,5

Câu 17: Đáp án C
 M 2 CO3 : a(mol) t °

→ X


{ + CO
{ 2
8,6(gam)
3 : b(mol)
1CaCO
V(l)
4 44 2 4 4 43
17,4(gam)

m ran giam = 17, 4 − 8, 6 = 8,8 = m CO2 → n CO2 = 0, 2(mol) → VCO2 = 4, 48(l) → loại A và B.
Ta có hệ phương trình:
(2M + 60)a + 100b = 17, 4
1,3
→a =
< 0, 2 → 20 − M > 6,5 → M < 13,5 → M : Li .

20 − M
a + b = 0, 2
Câu 18: Đáp án C

Trang 9


 Al
 Zn

+ HNO3 (dac, nguoi)
X


Cu
 Mg

 Zn(NO3 ) 2
Cu(NO )
Cu(OH) 2 t ° CuO + CO Cu

3 2
+ NaOH
Y
→

→

→


Mg(NO
)
Mg(OH)
MgO

MgO
3
2

2

HNO3
Z : Al

Câu 19: Đáp án C
Sơ đồ phản ứng:
 HPO 24−
OH − :0,5(mol)


P 
→ P2O5 
→ H3PO4
 3−
k = 2,5
 PO 4
+ O2

0,2 →

+ H 2O

0,10,2 (mol)

BTKL

→ 0,
2.98
2.40
12
3 + 0,
12
3 + 0,3.56
1 2 3 = m + 0,5.18
12 3 → m = 35, 4(gam)
H3PO 4

NaOH

KOH

H 2O

.

Câu 20: Đáp án D
Từ dữ kiện: M X < M Y < M Z < 62
X : HC ≡ C − C ≡ CH

BTKL
→ Y : HC ≡ C − CH = CH 2 
→ m X + m Y + m Z = 15, 6
 Z : HC ≡ C − CH − CH
2
3

↔ (50 + 52 + 54)x = 15, 6 → x = 0,1(mol)
Mặt khác, trong CTCT, X có 4 liên kết π, Y có 3 liến kết π, Z có 2 liên kết π
→ Tổng số liên kết π = 4 + 3 + 2 = 9 → a = n Br2 = 9.x = 0,9(mol) .
Câu 21: Đáp án A
 Fe 2O3
 Fe
FeCl3
 Ag
 Ag
Fe(OH)3 t °
 Fe O+ O2
+ HCl
+ NaOH(l)
A  
→B

→ dd CuCl2 
→ ket tua 

→ Ran Z  2 3 .
du
du
t0
CuO
Cu(OH) 2
Cu
CuO
AlCl
3

 Al
 Al 2O3
Câu 22: Đáp án C
Theo đầu bài ta có:
C n H 2n + 2 O →

25,8 3n
. = 1,8 → n = 2, 4
14n + 18 2

C 2 H 5OH : a  46a + 60b = 25,8
a = 0,3
⇒
→
→
(mol)
C3H 7 OH : b 2a + 3b = 2, 4(a + b) b = 0, 2
C2 H5OH : H% BTKL

→ 46.0,3.0, 01H + 0, 2.0,5.60 = 11, 76 + (0,15.0, 01H + 0,1.0,5).18

C3H 7 OH : 50%
⇒ H = 60%

Câu 23: Đáp án C
Trang 10


Theo đầu bài ta có: X là tripeptit nên một phân tử X phản ứng với 3 phân tử NaOH : 2 phân tử NaOH
tham gia phản ứng thủy phân 2 liên kết peptit, 1 phân tử NaOH để trung hòa nhóm –COOH đồng thời giải
phóng ra một phân tử nước.
Phương trình phản ứng tổng quát:
X
mol:

+

0,15 →

3NaOH → muối + H2O
0,45(1)

0,15

Vậy theo phản ứng (1) ta thấy chất rắn thu được có cả NaOH dư. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
ta có: m chat ran = m X + m NaOH − m H2O = 0,15.217 + 0,5.40 − 0,15.18 = 49,85(gam) .
Câu 24: Đáp án C
Đặt CTPT trung bình của 2 amin là C n H 2n +3 N .
Theo giả thiết suy ra: 14n + 17 = 2.17,833 → n =

4
.
3

Quy đổi hỗn hợp O3, O2 thành O, theo định luật bảo toàn khối lượng ta có m (O3 ,O2 ) = m O .
Sơ đồ phản ứng:
+ O2
2C n H 2n +3 N 
→ 2n CO2 + (2n + 3) H2O + N2

mol:

1

(1)

2n + 3
2

n

Theo (1) ta có:
n O p.u = 2n +

2n + 3
= 5,5 mol ⇒ m (O3 ,O2 ) = m O = 5,5.16 = 88 gam
2

⇒ n (O3 ,O2 ) =

88
= 2 mol .
4.11

Vậy VX : VY = 2 :1 .
Câu 25: Đáp án D
Đặt công thức tổng quát của chất béo là C3 H5 (OOCR)3 .
Phương trình phản ứng hóa học:
C3 H 5 (OOCR)3 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa

(1)

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

(2)

Xà phòng thu được bao gồm cả muối natri tạo ra ở (1) và (2).
Ta có: n NaOH (1) = 3n C3H5 (OH)3 = 3.

0, 092.1000
= 3mol ;
92

trong khi số mol NaOH đã phản ứng là

0,3.1000
= 7,5 mol
40

⇒ n NaOH(2) = 7,5 − 3 = 4,5 mol và bằng số mol H2O tạo ra ở (2).
Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:
Trang 11


m chat beo + m NaOH = m muoi + m glixerol + m H2O ⇒ 2,145.1000 + 0,3.1000 = m + 0, 092.1000 + 4,5.18
⇒ m = 2272 gam .
Khối lượng xà phòng chứa 60% muối natri về khối lượng thu được là:
2272
.100 = 3786, 67 ≈ 3, 787kg .
60
Câu 26: Đáp án C
Theo đầu bài ta có:
 n AlCl3 = 0, 4a
n Al3+ = 0, 4a + 0,8b n Al2 (SO4 )3 = 0, 4b n SO24− = 1, 2b
n BaSO4 = 1, 2b = 0,144 → b = 0,12(mol)
n −
 n NaOH = 0, 612
→ n Al(OH)3 < OH
Mặt khác: 
3
 n Al(OH)3 = 0,108
→ Kết tủa đạt cực đại sau đó bị hòa tan một phần → 4n Al3+ = n OH− + n Al(OH)3 ↓
↔ 4(0, 4a + 0,8b) = 0, 612 + 0,108 → a = 0, 21(mol) →

a 0, 21
=
= 1, 75 .
b 0,12

Câu 27: Đáp án C
Hỗn hợp E gồm: HCHO, C2H4O2, C2H4(OH)2, C6H6.
Cách 1: Quy đổi E thành:


CH 2 O : x
 x = 0, 04(mol)
n CO 2 = x + y + 2z = 0,3→ n H2O = x + 0,5y + 3z = 0, 25 →  y = 0,18(mol)
CH : y
C H (OH) : z 
z = 0, 04(mol)
2
 2 4
 m E = 30x + 13y + 62z = 9, 03 
 n H 2
z
0, 06
→ m E = 6, 02(gam) .
Cách 2: Phân tích hỗn hợp E ta thấy rằng:
n OH (ancol) = n H − n C − n O ↔

0, 06.2m
m − 0, 25.2 − 0,3.12
= 0, 25.2 − 0,3 −
→ m = 6, 02(gam) .
9, 03
16

Câu 28: Đáp án B
Do VH2 O : VCO2 = 1:1 ⇒ n H 2O : n CO2 = 1:1 ⇒ 2 este no, đơn chức, mạch hở.
Công thức phân tử của este có dạng C n H 2n O 2 .
Trừ este của phenol, este đơn chức sẽ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.
Suy ra: n este = n NaOH = 0, 03.1 = 0, 03 mol ⇒ M este =

2, 22
= 74 (gam/mol).
0, 03

⇒ 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3 .
Trang 12


Công thức phân tử C3H6O2 chỉ tồn tại 2 este đồng phân là HCOOC 2H5 (etyl fomat) và CH3COOCH3
(metyl axetat).
Câu 29: Đáp án C
Sau phản ứng khí được thu bằng phương pháp đẩy nước → loại A và B vì H 2S và NH3 tan trong nước nên
không thu khí bằng phương pháp đẩy nước được. Loại D vì phản ứng xảy ra mãnh liệt ở điều kiện
thường, không cần dùng đèn cồn đun nóng.
Câu 30: Đáp án B
Chỉ có ancol etylic C2H5OH tan vô hạn trong nước → Y là C2H5OH.
Ở điểu kiện thường phenol là chất rắn, còn NH3 và CH3NH2 đều là các chất khí.
→ dựa vào nhiệt độ sôi X, Z, T còn lại → X là phenol; còn Z, T là một trong hai khí còn lại.
CH3NH2 CÓ phân tử khối lớn hơn NH3 nên nhiệt độ sôi CH3NH2 lớn hơn NH3.
→ Z là CH3NH2 và còn lại T là NH3.
Chất
Nhiệt độ sôi ( °C )
Độ hòa tan trong nước (g/100 ml ở 0°C )
Suy luận ra
Câu 31: Đáp án D

X
182
8,3
C6H5OH

Y
78

C2H5OH

Z
−6, 7
108,0
CH3NH2

T
−33, 4
89,9
NH3

(a) Sai, chất béo chứa các gốc axit no thường là chất rắn ở nhiệt độ thường.
(b) Sai, chất béo bị thủy phân trong môi trường axit tạo ra glixerol và các axit béo.
(c) Đúng.
(d) Sai, trong phân tử peptit mạch hở số liên kết peptit bao giờ cũng nhỏ hơn số gốc α - aminoaxit.
(e) Sai, amilopectin và amilozơ không phải là đồng phân của nhau.
(f) Đúng, metylamin (quỳ → xanh), anilin (không đổi màu quỳ, brom kết tủa trắng), glyxin (không đổi
màu quỳ), metylfomat (không đổi màu quỳ, mất màu brom, sủi bọt khí CO2).
(g) Sai, este CH2=C(CH3)-COOCH3 có tên gọi là metyl metacrylat.
Câu 32: Đáp án B
(1) Thu được NaOH (a) và NaAlO2 (a)
Na + H2O → NaOH + 1/2H2
NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + 3/2H2
(2) Thu được CuSO4 (a) và FeSO4 (2a)
Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4
(3) Thu được K2SO4 (a)
KHSO4 + KHCO3 → K2SO4 + CO2 + H2O
(4) Thu được CuCl2 (a)
CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2
(5) Thu được Fe(NO3)3 (a)
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
Trang 13


(6) Thu được Na2SO4 (a)
Na2O + H2O → 2NaOH
2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4
(7) Thu được FeCl3, FeCl2, CuCl2
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2
Câu 33: Đáp án A
 Al 2 (SO 4 )3 : a(mol)
Gọi 
ta có bản chất thứ tự các phản ứng xảy ra như sau:
 AlCl3 : b(mol)
3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaSO4 ↓
¬

3aa

2a

3a

3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2
1,5b ¬

b(1)
(2)

b

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O

(3)

(a + 0,5b) ¬ (2a + b)
(1)(2)
→ m ↓ max = m BaSO4 + m Al(OH )3 = 233.3a + 78(2a + b) = 10,11
Tại A: 
(1)(2)(3)
→ n Ba (OH )2 = 4a + 2b = 0, 08
Tại B: 

(4)

(5)

a = 0, 01(mol)
(4)(5)
→
→ y = 3a + 1,5b = 0, 06(mol)
Vậy: 
 b = 0, 02(mol)
Khi kết tủa đạt cực đại tại A, nếu tiếp tục nhỏ
thêm Ba(OH)2 vào, chỉ có Al(OH)3 bị hòa tan.
Đoạn AB chính là đoạn hòa tan kết tủa. Tại điểm
B, kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan hết, đường đồ thị
nằm ngang khi tăng lượng Ba(OH)2 là đường kết
tủa BaSO4 không đổi.
Theo đầu bài → n Ba (OH)2 dùng để hòa tan
Al(OH)3 = 0,065 – 0,06 = 0,005 (mol)
Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O
0,0050,01

Khối lượng kết tủa còn lại là: m = 10,11 – 0,01.78 = 9,33 (gam).
Câu 34: Đáp án C
Bản chất quá trình: Cu 2+ về catot − bị khử tạo thành Cu, Cl− về anot + bị oxi hóa → Cl2
Vì cho Fe + X có khí thoát ra, Cu(NO3)2 còn dư sau quá trình điện phân, KCl hết → quá trình điện phân
chia 2 giai đoạn, ở giai đoạn 2 chưa kết thúc.
→ Khối lượng dung dịch giảm = mCu + mCl2 ↑ + mO2 ↑
Trang 14


Cu(NO3)2 + 2KCl → Cu + Cl2 + 2KNO3
0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + O2 + 4HNO3
x

x

0,5x

2x

Khối lượng dung dịch giảm: 64(0,1 + x) + 0,1.71 +

32
x = 21,5 → x = 0,1
2

2+
+

Dung dịch sau phản ứng gồm: Cu , H , NO3

Fe +

4H + + NO3− → Fe3+ + NO + 2H 2O

0, 05

0,2

Fe +
0, 025

0,05

2Fe3+ → 3Fe 2+
0,05

Fe + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu
y
y
y
Khối lượng thanh sắt giảm: 56(0, 075 + y) − 64y = 2, 6 → y = 0, 2 → a = 0, 4 .
Câu 35: Đáp án C
- A tác dụng với dung dịch B: FeSO 4 (A) + Ba(OH) 2 (B) → Fe(OH) 2↓ + BaSO 4↓ (Y) .
Vậy kết tủa X gồm Fe(OH)2 và BaSO4.
- X tác dụng với HNO3 loãng dư: 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 8H2O.
Vậy kết tủa Y là BaSO4.
- B tác dụng với dung dịch C: Ba(OH)2 (B) + (NH4)2CO3 (C) → BaCO3↓ + 2NH ↑3 + 2H2O
- A tác dụng với dung dịch C: FeSO4 (A) + (NH4)2CO3 (C) → FeCO3↓ (Z) + (NH4)2SO4
- Z tác dụng với dung dịch HCl thì: FeCO3 (Z) + 2HCl → FeCl2 + CO2 ↑ + H2O
Câu 36: Đáp án D
 Na
 Ba

+ H2O

Đổi X  
Al

O

H2 ↑
T : ( Al(OH)3 + BaSO 4 ) ↓

Y 
→  Cation KL
Z
2−

 Anion : SO 4 , Cl
+ HCl,H 2SO 4

Số mol điện tích kim loại = 3n Al(OH)3 + 2n SO24− + n Cl− = 2n H2 + 2n O

(1)

Tổng khối lượng muối, kết tủa: m Z + m T = m KL + 51.n Al(OH)3 + 35,5.n Cl− + 96n SO24− (2)
Đặt:
78a + 233b = 37,32
a = 0,12
 Al(OH)3 : a 
0,17527m

→ (1) : 3a + 0,14.2 + 0,5 = 0,15.2 +
→ b = 0,12

8
 BaSO 4 : b

m = 38,34
(2) : 31, 61 + 37,32 = 0,82473m + 51a + 0,5.35,5 + 0,14.96 
Trang 15


→ %m BaO = 47,887% .
Câu 37: Đáp án D
Vì CuCl2 tạo phức với dung dịch NH3 nên a > b → loại câu A, B. Nếu đáp án là câu c thì a = b → Chỉ có
D thoả mãn.
Câu 38: Đáp án C
Quy đổi hỗn hợp (T) thành Mg, Fe, CO3 và NO3 ta có sơ đồ:
 Mg 2+
 Mg
 n+
 NO : b
 Fe

 Fe

T
+ HCl → X 
+ H 2 : c
+ H2O
+
.
CO3 : 0, 08
 NH 4 : a
CO : 0, 08

2
 NO
Cl − :1, 02 1 4 2 4 3
6,78g
1 44 23 4 43
1 44 2 4 43
30g

54,33g

+ Natri cuối cùng đi về NaCl ⇒ n HCl pu = n NaOH = 1, 02 mol ⇒ n HCl pu = 37, 23 (gam)
+ Bảo toàn khối lượng → n H2 O = 0,34 (mol).
+ Phương trình theo m X − m T : 44a + 62b = 7, 08

(1).

+ Bảo toàn nguyên tố hidro: 4a + 2c = 0,34 (2).
+ Phương trình theo khối lượng khí thoát ra: 30b + 2c = 3,26

(3).

 Giải hệ (1) (2) và (3) ta có a = 0,02, b = 0,1 và c = 0,13.
+ Đặt

∑n

Mg

= x và

∑n

Fe

= y ta có:

+ PT theo ∑ (mMg + mFe) : 24x + 56y = 30 − 0, 08.60 − (0, 02 + 0,1).62 = 17, 76
+ PT theo tổng khối lượng oxit thu được: 40x + 80y = 26, 4

(3).

(4).

 Giải hệ (3) và (4) ⇒ ∑ n Fe/T = y = 0, 24 (mol).
⇒ n Fe kim loai/T = 0, 24 − 0, 08 −

0,12
= 0,1 (mol) ⇒ m Fe/T = 0,1.56 = 5, 6 (gam).
2

Câu 39: Đáp án C
C2 H3ON : x mol
CO 2 : 2x + y
CH : y mol
57x + 14y + 18z + 32t = 134,16
 2

+ O2
E

→  H 2 O :1,5x + y + z ⇒ 
0,5x + t + 7,17 = 2x + y + 0, 75x + 0,5y (BTO)
H 2O : z mol
 N : 0,5x
2

OO : t mol
CO 2 : 2x + y − 2t − 0,5(x + t) = 2,58
C 2 H 4O 2 NNa : x mol

CH : y mol
 2
H 2 O : 2x + y − 2,5t = 2,8
+ O2
+ NaOH
→

→
Hỗn hợp E 
− C2 H5OH
C 2 H 5 : − t mol
 N 2 : 0,5x
OONa : t mol
 Na 2 CO3 : 0,5(x + t)

Trang 16


57x + 14y + 18z + 32t = 134,16
 x = 0, 44
2, 25x + 1,5y − t = 7,17
 y = 4,92


→
⇔
1,5x + y − 2,5t = 2,58
z = 0,1 = mol hon hop peptit
2x + y − 2,5t = 2,8
 t = 1, 2
Gọi số cacbon trung bình của peptit là n, Este là C m H 2m O 2 .
→ mol C trong E = 0,1n + 1, 2m = 2.0, 44 + 4,92
→ Chỉ có n = 10 và m = 4 là phù hợp (vì 5 < n < 11 và m ≥ 3 ).
Số N trung bình – 0,44/0,1 = 4,4 → Z phải là Gly4Ala: a mol (vì có peptit ≥ 5N , số C max = 11).
→ X là GlyAla: b mol.
→ Y là Gly-Val: c mol (Vì muối gồm Gly, Ala, Val → loại Gly2Ala).
a + b + c = 0,1
a = 0, 08


5a + 2b + 2c = 0, 44 ⇔ b = 0, 01
11a + 5b + 7c = 10.0,1 c = 0, 01


→ % khối lượng của Y trong E =

0, 01(75 + 117 − 18).100%
= 1,3% .
134,16

Câu 40: Đáp án B
Từ phản ứng đốt cháy: E + O2 → CO2 + H2O
Số nguyên tử C trung bình =
Số nguyên tử H trung bình =

n CO2
nE

=

2n H2O
nE

0, 2
= 3,333
0, 06
=

0, 23
= 3,833
0, 06

BTO

→ n O(E) = 0, 2.2 + 0,115 − 0,1375.2 = 0, 24(mol) → số nguyên tử oxi trung bình = 4

Vậy: Axit A phải là: HOOC – COOH
BTKL

→ m E = 0, 2.44 + 2, 07 − 0,1375.32 = 6, 47(gam)

Từ phản ứng E + NaOH
BTKL

→ 6, 47 + 60 = 9, 24 + m Z → m Z = 57, 23(gam)

Từ n Ag = 0, 025(mol) → n Andehit = 0, 0125(mol)
 H 2 O /( NaOH) :1,5

1
a = 0, 015(mol)
 Ancol : a
a + b + 1,5 = 2n H2
Z
→
↔
gồm

2
{
b = 0, 0325(mol)
 b = n COOH = n CO2
 Andehit : 0, 0125
28,615(g)
 H 2 O trung hoa : b
M Ancol,Andehit =

28, 615 − 1,5.18 − 0, 0325.18
= 37, 45 → Chỉ có ancol CH3OH thỏa mãn.
0, 0125 + 0, 015

→ 32.0,015 + 0,0125.M = 1,03 → M = 44 (CH3CHO)

Trang 17


(B) : HOOC − COOCH = CH 2
Theo đầu bài, vì B và C có cùng số cacbon ( M B < M C ) → 
(C) : H 3COOC − COOCH 3
Vậy 1/2E gồm
(A) : HOOC − COOH : x(mol)
x + y + z = 0, 03
x = 0, 01(mol)(B) : HOOC − COOCH = CH 2 : y(mol) → 2x + y = 0, 0325 →  y = 0, 0125(mol)
(C) : H COOC − COOCH : z(mol)
 y = 0, 0125
z = 0, 0075(mol)


3
3

Khối lượng este B có phân tử lượng nhỏ hơn trong E là: m B = 0, 025.116 = 2,9 (gam).

Trang 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×