Tải bản đầy đủ

Vấn đề công nợ trên toàn tây nguyên

1 Phân tích tình hình công nợ trên toàn Tây Nguyên.
Theo như trong bảng thì các đại lý tập trung phần lớn công nợ là :
- Tại Gia Lai :
Đại lý , Lê Tưởng , Thu hà 2 , Việt Hà ,Toan Hoa , Chư Prong , Thần Nông , Vũ
Hợi , Xuân Trường , Mười Thu .
- Tại Đăk Lăk :
Tập trung thu hồi công nợ tại các đại lý , A Hùng , Thanh Hải , Sáu Diệu. Riêng
đại lý Vũ Anh Măng đề nghị Long quan tâm thuờng xuyên và quyết liệt hơn.
- Tại Đăk Nông :
Tập trung thu hồi ở các đại lý , Huyên Nghĩa , Khuê Thuý , Thái Nga , Chị Nga ,
Đức lý , Hoàng Vinh , Thoả Xuyến , Trúc Tâm.
Chúng ta sẽ quan tâm thuờng xuyên với các đại lý này .
2. Kế hoạch và mục tiêu
Mục Tiêu cho từng tỉnh đến 20-12-2015 là
Gia lai : đạt 80%
Đăk Lăk : đạt 80%
Đăk Nông : đạt 80%
để đạt được mục tiêu này , chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch thu nợ
+ Dự liệu thời gian và khoản tối thiểu phải thu
+ Cách thức tiếp cận , đàm phán ra sao , ở giai đoạn đàm phán bằng mọi cách phải
thu được nợ vì :

. Chúng ta tiết kiệm được thời gian , tài chính
. Giữ lại tình cảm với khách nợ > tạo cơ hội tiếp tục bán hàng .
+ Năm được ưu nhược điểm của khách nợ để có thể chủ động trong đàm phán thu
hồi nợ
-- Ở những đại lý có công nợ lớn , chúng ta tập trung thu > 50% và các đại lý có
công nợ nhỏ >80%.
3. Làm việc với các khu vực để có lịch làm việc cụ thể cho vấn đề xác nhận và thu
hồi công nợ .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×