Tải bản đầy đủ

BA swipe it

"EFORE!FTER
š

ˆ 3 6

"!MAGAZINECOM

3WIPEIT
À̈Ã̈V>ÞÊiÀ>ÃiÊ«>ÀÌÊ
œvÊ>˜Êˆ“>}i]ÊÅ>«ˆ˜}ʈÌÊ
̜ÊwÌÊ̅iÊë>Vi°

Ê
œ˜Ìˆ˜Õi`


œ˜Ìˆ˜Õi`Ê ÊÊ0

3WIPEIT "EFORE!FTER

"!MAGAZINECOM

š

ˆ 3 6

3WIPEIT
!RTISTICALLYERASEPARTOFANIMAGE
SHAPINGITTOlTTHESPACE

Zinfandel Landscaping

Zinfandel Landscaping

Zinfandel Landscaping

521 Turner Rd., Galt, CA Tel 209.954.6565 Fax 209.954.6566
www.zinfandellandscaping.com

521 Turner Rd., Galt, CA Tel 209.954.6565 Fax 209.954.6566
www.zinfandellandscaping.com

521 Turner Rd., Galt, CA Tel 209.954.6565 Fax 209.954.6566
www.zinfandellandscaping.com

ÀðÊÕ`ÞÊiÌâiÀ
iÌâiÀʘÃÕÀ>˜Vi
ÈxÓÊiÌ̏i“>˜Ê>˜i
œ`ˆ]Ê
ʙxÓ{Ó

ÀðÊÕ`ÞÊiÌâiÀ
iÌâiÀʘÃÕÀ>˜Vi
ÈxÓÊiÌ̏i“>˜Ê>˜i
œ`ˆ]Ê
ʙxÓ{Ó

ÀðÊÕ`ÞÊiÌâiÀ


iÌâiÀʘÃÕÀ>˜Vi
ÈxÓÊiÌ̏i“>˜Ê>˜i
œ`ˆ]Ê
ʙxÓ{Ó


i>ÀÊÀðÊiÌâiÀ]


i>ÀÊÀðÊiÌâiÀ]


i>ÀÊÀðÊiÌâiÀ]

œÀiÀÊ>Ìʈ˜ÊÛiÀ>iÃÌÀÕ`Ê`œÊœ`Ê`œœLœÀ̈˜}ÊiÃÃi˜ˆÌʘœ˜ÊiÀÊ>`ÊÌiÌÕiÀˆÌÊ>ÕÌʏœÀiʓ>}˜>Ê
viÕ`ՈÊL>˜ÊiÃÌÀÕ`Ê`ˆ«ˆÌʘՏÕ«Ì>ÌÊiՈÃÊ>ÕÌÊ«À>iÃ̈˜}ÊiÌʈ˜Vˆ˜Vˆ˜ˆ“ÊiÕ}ÕiÀœÊœ`œÊ
œ`ˆ>“Vœ˜ÃiÊ`œœLœÀi“ʈ˜VˆÊ̈œÊVœ˜Ãi˜ˆÃÊ>`ˆÌÊÛiÀÊÃՓÃ>˜`ˆÌÊ>`ÊÌ>Ìi“ÊÛi˜ˆÃˆÊL>ÊviÕÊ
viÕ}ÕiÀˆÕÀi“Êi˜ˆÃÊ`œœÀ̈iÊ`œi˜`ˆœ˜Ãi`ÊÌ>Ì°Ê
ՈÏÊÕÌ«>ÌÕiÊ>iÃȓʘˆ>ÌՓÊââÀˆÊÕÌÊ`ˆ«ˆÌÊ
Õ«Ì>ÌiÊÌiÊ`՘ÌÊ«À>̈œÊœ`ʓˆ˜ÊiÌÊ`ˆÌÊ«À>iÃiµÕˆÊÌiÌՓʈˆµÕ>ÌiʓœœÀ«iÀˆÊ`ˆœ˜ÊÛiiÃi˜ˆÃÊ
iՓÃ>˜`ÀiiÌʘœ˜ÃiµÕ>ÌÊ`œœÀiiÌʈ˜ÊÕÌ«>ÌʏիÌ>ÌՓÊ`œœÀiʓœÕ«Ì>Ì°

œÀiÀÊ>Ìʈ˜ÊÛiÀ>iÃÌÀÕ`Ê`œÊœ`Ê`œœLœÀ̈˜}ÊiÃÃi˜ˆÌʘœ˜ÊiÀÊ>`ÊÌiÌÕiÀˆÌÊ>ÕÌʏœÀiʓ>}˜>Ê
viÕ`ՈÊL>˜ÊiÃÌÀÕ`Ê`ˆ«ˆÌʘՏÕ«Ì>ÌÊiՈÃÊ>ÕÌÊ«À>iÃ̈˜}ÊiÌʈ˜Vˆ˜Vˆ˜ˆ“ÊiÕ}ÕiÀœÊœ`œÊ
œ`ˆ>“Vœ˜ÃiÊ`œœLœÀi“ʈ˜VˆÊ̈œÊVœ˜Ãi˜ˆÃÊ>`ˆÌÊÛiÀÊÃՓÃ>˜`ˆÌÊ>`ÊÌ>Ìi“ÊÛi˜ˆÃˆÊL>ÊviÕÊ
viÕ}ÕiÀˆÕÀi“Êi˜ˆÃÊ`œœÀ̈iÊ`œi˜`ˆœ˜Ãi`ÊÌ>Ì°Ê
ՈÏÊÕÌ«>ÌÕiÊ>iÃȓʘˆ>ÌՓÊââÀˆÊÕÌÊ`ˆ«ˆÌÊ
Õ«Ì>ÌiÊÌiÊ`՘ÌÊ«À>̈œÊœ`ʓˆ˜ÊiÌÊ`ˆÌÊ«À>iÃiµÕˆÊÌiÌՓʈˆµÕ>ÌiʓœœÀ«iÀˆÊ`ˆœ˜ÊÛiiÃi˜ˆÃÊ
iՓÃ>˜`ÀiiÌʘœ˜ÃiµÕ>ÌÊ`œœÀiiÌʈ˜ÊÕÌ«>ÌʏիÌ>ÌՓÊ`œœÀiʓœÕ«Ì>Ì°

œÀiÀÊ>Ìʈ˜ÊÛiÀ>iÃÌÀÕ`Ê`œÊœ`Ê`œœLœÀ̈˜}ÊiÃÃi˜ˆÌʘœ˜ÊiÀÊ>`ÊÌiÌÕiÀˆÌÊ>ÕÌʏœÀiʓ>}˜>Ê
viÕ`ՈÊL>˜ÊiÃÌÀÕ`Ê`ˆ«ˆÌʘՏÕ«Ì>ÌÊiՈÃÊ>ÕÌÊ«À>iÃ̈˜}ÊiÌʈ˜Vˆ˜Vˆ˜ˆ“ÊiÕ}ÕiÀœÊœ`œÊ
œ`ˆ>“Vœ˜ÃiÊ`œœLœÀi“ʈ˜VˆÊ̈œÊVœ˜Ãi˜ˆÃÊ>`ˆÌÊÛiÀÊÃՓÃ>˜`ˆÌÊ>`ÊÌ>Ìi“ÊÛi˜ˆÃˆÊL>ÊviÕÊ
viÕ}ÕiÀˆÕÀi“Êi˜ˆÃÊ`œœÀ̈iÊ`œi˜`ˆœ˜Ãi`ÊÌ>Ì°Ê
ՈÏÊÕÌ«>ÌÕiÊ>iÃȓʘˆ>ÌՓÊââÀˆÊÕÌÊ`ˆ«ˆÌÊ
Õ«Ì>ÌiÊÌiÊ`՘ÌÊ«À>̈œÊœ`ʓˆ˜ÊiÌÊ`ˆÌÊ«À>iÃiµÕˆÊÌiÌՓʈˆµÕ>ÌiʓœœÀ«iÀˆÊ`ˆœ˜ÊÛiiÃi˜ˆÃÊ
iՓÃ>˜`ÀiiÌʘœ˜ÃiµÕ>ÌÊ`œœÀiiÌʈ˜ÊÕÌ«>ÌʏիÌ>ÌՓÊ`œœÀiʓœÕ«Ì>Ì°

1ÌʏիÌ>ÌʘՏ>˜ÊÕÌ«>Ì°ÊœÀʈÀˆÌÊÛiˆÃʘˆÃ“œi˜ˆÃÃiÊÛi˜ÌÊ`՘Ìʏ>˜ÊÕÌÊ>Õ}ˆ>Ìi“ʵՈÃʘՏ‡
>œÀiiÌʏ>˜`ˆ>“ʘˆÌʏ>ÊviՓÃ>˜ÊÛiˆµÕ>ÌÊ>`Ê̈iÊÌ>Ìiʓˆ˜ÊՏ>“ʘœ˜ÊÕÌiÊviÕ}ˆ>“iÌʏիÌ>ÌÊ
˜œÃ̜ÊVœ““œ`ˆ}˜ˆÃÊiÌʘՏ>ÊVœ““œ`ˆÊˆÃVˆ«ˆÃʘˆÌÊiՓʈ«ˆÃ“œ`ˆ«ˆÃÊ>`Ê`œœÀiʓˆ˜VˆÊiÀÊ
>“ʈ˜ÊՏ>“Ê>ÕÌi“Ê>“ʈÀˆÌÊ«À>ÌÊ>`ˆœ˜ÃiµÕ>Ì]ÊVœ˜ÊÛi˜ˆÃˆ“ʘœ˜Õ“Ê`iiÃiÊVœ˜ÃiµÕ>ÌÕiÊ
“>}˜>ÊVœÀiiÌՓʈ˜VˆÊL>Ê>`Ê̈œÊ`œÊVœÀiÊÌ>ÌՓʵՈ«ÃÕÃʈ«ÃՓ“œœÀiÊ`œœÀiiÌ°

1ÌʏիÌ>ÌʘՏ>˜ÊÕÌ«>Ì°ÊœÀʈÀˆÌÊÛiˆÃʘˆÃ“œi˜ˆÃÃiÊÛi˜ÌÊ`՘Ìʏ>˜ÊÕÌÊ>Õ}ˆ>Ìi“ʵՈÃʘՏ‡
>œÀiiÌʏ>˜`ˆ>“ʘˆÌʏ>ÊviՓÃ>˜ÊÛiˆµÕ>ÌÊ>`Ê̈iÊÌ>Ìiʓˆ˜ÊՏ>“ʘœ˜ÊÕÌiÊviÕ}ˆ>“iÌʏիÌ>ÌÊ
˜œÃ̜ÊVœ““œ`ˆ}˜ˆÃÊiÌʘՏ>ÊVœ““œ`ˆÊˆÃVˆ«ˆÃʘˆÌÊiՓʈ«ˆÃ“œ`ˆ«ˆÃÊ>`Ê`œœÀiʓˆ˜VˆÊiÀÊ
>“ʈ˜ÊՏ>“Ê>ÕÌi“Ê>“ʈÀˆÌÊ«À>ÌÊ>`ˆœ˜ÃiµÕ>Ì]ÊVœ˜ÊÛi˜ˆÃˆ“ʘœ˜Õ“Ê`iiÃiÊVœ˜ÃiµÕ>ÌÕiÊ
“>}˜>ÊVœÀiiÌՓʈ˜VˆÊL>Ê>`Ê̈œÊ`œÊVœÀiÊÌ>ÌՓʵՈ«ÃÕÃʈ«ÃՓ“œœÀiÊ`œœÀiiÌ°

1ÌʏիÌ>ÌʘՏ>˜ÊÕÌ«>Ì°ÊœÀʈÀˆÌÊÛiˆÃʘˆÃ“œi˜ˆÃÃiÊÛi˜ÌÊ`՘Ìʏ>˜ÊÕÌÊ>Õ}ˆ>Ìi“ʵՈÃʘՏ‡
>œÀiiÌʏ>˜`ˆ>“ʘˆÌʏ>ÊviՓÃ>˜ÊÛiˆµÕ>ÌÊ>`Ê̈iÊÌ>Ìiʓˆ˜ÊՏ>“ʘœ˜ÊÕÌiÊviÕ}ˆ>“iÌʏիÌ>ÌÊ
˜œÃ̜ÊVœ““œ`ˆ}˜ˆÃÊiÌʘՏ>ÊVœ““œ`ˆÊˆÃVˆ«ˆÃʘˆÌÊiՓʈ«ˆÃ“œ`ˆ«ˆÃÊ>`Ê`œœÀiʓˆ˜VˆÊiÀÊ
>“ʈ˜ÊՏ>“Ê>ÕÌi“Ê>“ʈÀˆÌÊ«À>ÌÊ>`ˆœ˜ÃiµÕ>Ì]ÊVœ˜ÊÛi˜ˆÃˆ“ʘœ˜Õ“Ê`iiÃiÊVœ˜ÃiµÕ>ÌÕiÊ
“>}˜>ÊVœÀiiÌՓʈ˜VˆÊL>Ê>`Ê̈œÊ`œÊVœÀiÊÌ>ÌՓʵՈ«ÃÕÃʈ«ÃՓ“œœÀiÊ`œœÀiiÌ°


ՈÃÃiVÊiÌÕiÀÊÃi˜ˆÃ“œ`œÊiÀœÃÊiÃÃiVÌiÊVœÀiÊ`ˆÌʈ˜}ÊiÊÕÌi“ʘœÃʘˆL…Êi>ÊVœÀ«iÀVˆÊÕÌʏœÀÊ
ˆÕÀiÊ`œiÃÌÀÕ`Ê`œÊVœÀÊÃՓÃ>˜ÊÛՏ«ÕÌʏœLœÀ«iÀÊÈÌ]ÊÛiiÃ̈iÊۜœÀʈˆÌʈ«ˆÌʈ˜ˆ>ÌÊ«À>iÃ̜Ê
œ`œÊiÀˆÌʏœÀiʓœ`ˆœ˜ÃʵÕ>Ì]ʵՈÃVˆˆÃÊiÀ>iÃiÊ`iÊiÌÊÛiÊÕÌÊ`ˆÌʏՓÃ>˜`ˆ>Ìʏ>œÀiÊiÀVˆ>Ê
À«iÀœÃÌÀÕ`ʓ>}˜>>Ì°Ê
ՈÏÊi>Ê>Ì]ʵÕ>“]ʵՈÈÌʘˆÃÊ`ˆ>Ì°


ՈÃÃiVÊiÌÕiÀÊÃi˜ˆÃ“œ`œÊiÀœÃÊiÃÃiVÌiÊVœÀiÊ`ˆÌʈ˜}ÊiÊÕÌi“ʘœÃʘˆL…Êi>ÊVœÀ«iÀVˆÊÕÌʏœÀÊ
ˆÕÀiÊ`œiÃÌÀÕ`Ê`œÊVœÀÊÃՓÃ>˜ÊÛՏ«ÕÌʏœLœÀ«iÀÊÈÌ]ÊÛiiÃ̈iÊۜœÀʈˆÌʈ«ˆÌʈ˜ˆ>ÌÊ«À>iÃ̜Ê
œ`œÊiÀˆÌʏœÀiʓœ`ˆœ˜ÃʵÕ>Ì]ʵՈÃVˆˆÃÊiÀ>iÃiÊ`iÊiÌÊÛiÊÕÌÊ`ˆÌʏՓÃ>˜`ˆ>Ìʏ>œÀiÊiÀVˆ>Ê
À«iÀœÃÌÀÕ`ʓ>}˜>>Ì°Ê
ՈÏÊi>Ê>Ì]ʵÕ>“]ʵՈÈÌʘˆÃÊ`ˆ>Ì°


ՈÃÃiVÊiÌÕiÀÊÃi˜ˆÃ“œ`œÊiÀœÃÊiÃÃiVÌiÊVœÀiÊ`ˆÌʈ˜}ÊiÊÕÌi“ʘœÃʘˆL…Êi>ÊVœÀ«iÀVˆÊÕÌʏœÀÊ
ˆÕÀiÊ`œiÃÌÀÕ`Ê`œÊVœÀÊÃՓÃ>˜ÊÛՏ«ÕÌʏœLœÀ«iÀÊÈÌ]ÊÛiiÃ̈iÊۜœÀʈˆÌʈ«ˆÌʈ˜ˆ>ÌÊ«À>iÃ̜Ê
œ`œÊiÀˆÌʏœÀiʓœ`ˆœ˜ÃʵÕ>Ì]ʵՈÃVˆˆÃÊiÀ>iÃiÊ`iÊiÌÊÛiÊÕÌÊ`ˆÌʏՓÃ>˜`ˆ>Ìʏ>œÀiÊiÀVˆ>Ê
À«iÀœÃÌÀÕ`ʓ>}˜>>Ì°Ê
ՈÏÊi>Ê>Ì]ʵÕ>“]ʵՈÈÌʘˆÃÊ`ˆ>Ì°

-ˆ˜ViÀiÞ]

-ˆ˜ViÀiÞ]

-ˆ˜ViÀiÞ]

ˆŽiÊ<ˆ˜v>˜`i
“ˆŽiJ∘v>˜`i>˜`ÃV>«ˆ˜}°Vœ“

ˆŽiÊ<ˆ˜v>˜`i
“ˆŽiJ∘v>˜`i>˜`ÃV>«ˆ˜}°Vœ“

ˆŽiÊ<ˆ˜v>˜`i
“ˆŽiJ∘v>˜`i>˜`ÃV>«ˆ˜}°Vœ“

/RIGINAL6IBRANT
IMPOSSIBLETOREAD

'HOST&UNCTIONALBUTDULLANDBUSY

3WIPE6IBRANT
WITHDESIGNERSHAPE

iÀi½ÃÊޜÕÀÊ«ÀœLi“\Ê9œÕʅ>ÛiÊ«…œÌœÊ>˜`ÊÌÞ«iÊVœ“«ï˜}ÊvœÀÊ̅iÊÃ>“iÊë>Vi]Ê>˜`Ê
ܓi̅ˆ˜}ʅ>ÃÊ̜Ê}ˆÛi°Ê"˜iÊ«œÃÈLˆˆÌÞʈÃÊ̜Ê}…œÃÌÊ̅iÊ«…œÌœÊ>˜`ʜÛiÀ>ÞÊ̅iÊÌÞ«i]ÊLÕÌÊ̅ˆÃÊ
`À>ˆ˜ÃʈÌÃÊۈLÀ>˜VÞ]Ê̅iÊÛiÀÞÊ̅ˆ˜}ÊޜÕʏˆŽi°Ê˜Ê>ÌiÀ˜>̈Ûi¶Ê/ÀÞÊiÀ>Ș}ÊܓiʜvÊ̅iÊ«…œÌœ]Ê
>˜`ÊÌÕÀ˜ÊˆÌʈ˜ÌœÊ>Ê`iÈ}˜Êii“i˜Ì°ÊÊvi>̅iÀi`Êi`}iÊ܈ÊÜvÌi˜ÊˆÌÃÊÌÀ>˜ÃˆÌˆœ˜Ê̜Ê̅iÊ«>}i°

1 h hÓʜvÊ ™Ê ÊÊ0

3WIPEIT 


"EFORE!FTER
š

"!MAGAZINECOM

-܈«iʈÌtÊÊÊÊÊÊÊÎʜvÊ ™

ˆ 3 6

7ATCHFORINTERACTION

7…iÀi½ÃÊ̅iʈ`i>Ê«>ViÊ̜ʓ>ŽiÊޜÕÀÊÃ܈«i¶Êii«Êˆ˜Ê“ˆ˜`Ê̅>ÌÊޜÕÊÜ>˜ÌÊÌÞ«iÊ>˜`Ê
ˆ“>}iÊ̜ÊܜÀŽÊ̜}i̅iÀ] ÊÜÊ܅>ÌÊޜսÀiʏœœŽˆ˜}ÊvœÀʈÃʅœÜÊ̅iÞʈ˜ÌiÀ>VÌ°

Zinfandel Landscaping
521 Turner Rd., Galt, CA Tel 209.954.6565 Fax 209.954.6566
www.zinfandellandscaping.com

ÀðÊÕ`ÞÊiÌâiÀ
iÌâiÀʘÃÕÀ>˜Vi
ÈxÓÊiÌ̏i“>˜Ê>˜i
œ`ˆ]Ê
ʙxÓ{Ó


i>ÀÊÀðÊiÌâiÀ]
œÀiÀÊ>Ìʈ˜ÊÛiÀ>iÃÌÀÕ`Ê`œÊœ`Ê`œœLœÀ̈˜}ÊiÃÃi˜ˆÌʘœ˜ÊiÀÊ>`ÊÌiÌÕiÀˆÌÊ>ÕÌʏœÀiʓ>}˜>Ê
viÕ`ՈÊL>˜ÊiÃÌÀÕ`Ê`ˆ«ˆÌʘՏÕ«Ì>ÌÊiՈÃÊ>ÕÌÊ«À>iÃ̈˜}ÊiÌʈ˜Vˆ˜Vˆ˜ˆ“ÊiÕ}ÕiÀœÊœ`œÊ
œ`ˆ>“Vœ˜ÃiÊ`œœLœÀi“ʈ˜VˆÊ̈œÊVœ˜Ãi˜ˆÃÊ>`ˆÌÊÛiÀÊÃՓÃ>˜`ˆÌÊ>`ÊÌ>Ìi“ÊÛi˜ˆÃˆÊL>ÊviÕÊ
viÕ}ÕiÀˆÕÀi“Êi˜ˆÃÊ`œœÀ̈iÊ`œi˜`ˆœ˜Ãi`ÊÌ>Ì°Ê
ՈÏÊÕÌ«>ÌÕiÊ>iÃȓʘˆ>ÌՓÊââÀˆÊÕÌÊ`ˆ«ˆÌÊ
Õ«Ì>ÌiÊÌiÊ`՘ÌÊ«À>̈œÊœ`ʓˆ˜ÊiÌÊ`ˆÌÊ«À>iÃiµÕˆÊÌiÌՓʈˆµÕ>ÌiʓœœÀ«iÀˆÊ`ˆœ˜ÊÛiiÃi˜ˆÃÊ
iՓÃ>˜`ÀiiÌʘœ˜ÃiµÕ>ÌÊ`œœÀiiÌʈ˜ÊÕÌ«>ÌʏիÌ>ÌՓÊ`œœÀiʓœÕ«Ì>Ì°
1ÌʏիÌ>ÌʘՏ>˜ÊÕÌ«>Ì°ÊœÀʈÀˆÌÊÛiˆÃʘˆÃ“œi˜ˆÃÃiÊÛi˜ÌÊ`՘Ìʏ>˜ÊÕÌÊ>Õ}ˆ>Ìi“ʵՈÃʘՏ‡
>œÀiiÌʏ>˜`ˆ>“ʘˆÌʏ>ÊviՓÃ>˜ÊÛiˆµÕ>ÌÊ>`Ê̈iÊÌ>Ìiʓˆ˜ÊՏ>“ʘœ˜ÊÕÌiÊviÕ}ˆ>“iÌʏիÌ>ÌÊ
˜œÃ̜ÊVœ““œ`ˆ}˜ˆÃÊiÌʘՏ>ÊVœ““œ`ˆÊˆÃVˆ«ˆÃʘˆÌÊiՓʈ«ˆÃ“œ`ˆ«ˆÃÊ>`Ê`œœÀiʓˆ˜VˆÊiÀÊ
>“ʈ˜ÊՏ>“Ê>ÕÌi“Ê>“ʈÀˆÌÊ«À>ÌÊ>`ˆœ˜ÃiµÕ>Ì]ÊVœ˜ÊÛi˜ˆÃˆ“ʘœ˜Õ“Ê`iiÃiÊVœ˜ÃiµÕ>ÌÕiÊ
“>}˜>ÊVœÀiiÌՓʈ˜VˆÊL>Ê>`Ê̈œÊ`œÊVœÀiÊÌ>ÌՓʵՈ«ÃÕÃʈ«ÃՓ“œœÀiÊ`œœÀiiÌ°

!BOVELEFT%VENFEATHERED
THESWIPEDIMAGEHASA
DElNITEEDGETHATAHARDLEFTTEXTMARGINAMPLIlES

RESULTINGINAVISIBLE
VERTICALCOLUMN
!BOVERIGHT!BETTERSOLUTIONPUTSTHESWIPEONTHE
RIGHT
WHEREITFEATHERSNATURALLYINTOTHERAGGEDTEXT


ՈÃÃiVÊiÌÕiÀÊÃi˜ˆÃ“œ`œÊiÀœÃÊiÃÃiVÌiÊVœÀiÊ`ˆÌʈ˜}ÊiÊÕÌi“ʘœÃʘˆL…Êi>ÊVœÀ«iÀVˆÊÕÌʏœÀÊ
ˆÕÀiÊ`œiÃÌÀÕ`Ê`œÊVœÀÊÃՓÃ>˜ÊÛՏ«ÕÌʏœLœÀ«iÀÊÈÌ]ÊÛiiÃ̈iÊۜœÀʈˆÌʈ«ˆÌʈ˜ˆ>ÌÊ«À>iÃ̜Ê
œ`œÊiÀˆÌʏœÀiʓœ`ˆœ˜ÃʵÕ>Ì]ʵՈÃVˆˆÃÊiÀ>iÃiÊ`iÊiÌÊÛiÊÕÌÊ`ˆÌʏՓÃ>˜`ˆ>Ìʏ>œÀiÊiÀVˆ>Ê
À«iÀœÃÌÀÕ`ʓ>}˜>>Ì°Ê

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×