Tải bản đầy đủ

BA label style title

"EFORE!FTER

"!MAGAZINECOM

š

ˆ 3 6

$ESIGNA

LABEL
STYLE

TITLE

7œÀ`Ãʈ˜Ê>ÊÅ>«iÊVœ˜ÛiÞÊ>Ê
«i>Ș}ÊLi˜`ʜvʈ˜vœÀ“>ˆÌÞÊ
>˜`Ê«iÀ“>˜i˜Vi° Ê
œ˜Ìˆ˜Õi`œ˜Ìˆ˜Õi`Ê ÊÊ0

,ABEL
STYLETITLE 


"EFORE!FTER

ˆ 3 6

"!MAGAZINECOM

š

$ESIGNALABEL
STYLETITLE

7ORDSINASHAPEMAKEASIMPLEANDATTRACTIVEPOINTOFINTEREST

'&
#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR


i
È}
˜Ê

>Ã
ÈV
Ã
,

/,
 
Ê /"
1
, 
- Ê /


- ,"THOMASFABRICS
7).4%2#/,,%#4)/.
37!4#("//+


``Ê>ʏˆÌ̏iÊv՘Ê̜ÊޜÕÀʘiÝÌÊVœÛiÀÊLÞÊ}ˆÛˆ˜}ʈÌÊ>ʏ>Li‡ÃÌޏiÊ̈̏i°Ê/…iÊȓ«ˆVˆÌÞ]Ê`i«Ì…Ê
>˜`ÊÀi>‡œLiVÌÊviiÊœvÊ>ʏ>LiÊވi`ÃÊ}Ài>ÌÊÀiÃՏÌÃʜ˜Ê>Ê܈`iÊÛ>ÀˆiÌÞʜvÊL>VŽ}ÀœÕ˜`ðÊÊ
>LiÊ`À>ÜÃÊ̅iÊÀi>`iÀ½ÃÊiÞiʈ““i`ˆ>ÌiÞ]ʈÌÊVœ˜ÛiÞÃÊ>Ê«i>Ș}ÊLi˜`ʜvʈ˜vœÀ“>ˆÌÞÊ
>˜`Ê«iÀ“>˜i˜Vi]Ê>˜`ʈ̽ÃÊiëiVˆ>ÞÊÕÃivՏÊ܅i˜ÊޜÕʅ>ÛiʘœÊœÌ…iÀÊ>ÀÌܜÀŽ°ÊÌÌi˜Ìˆœ˜Ê
̜ʫ>Vi“i˜ÌÊ>˜`ÊVœ˜ÌÀ>ÃÌÃÊ>ÀiÊ̅iʎiÞÃÊ̜ʫÀœ`ÕVˆ˜}Ê}œœ`Ê`iÈ}˜Ã°Ê

1 h hÓʜvÊ £äÊ ÊÊ0

,ABEL
STYLETITLE 


"EFORE!FTER
š

#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

"!MAGAZINECOM

>Li‡ÃÌޏiÊ̈̏iÊÊÊÊÊÊÊÎʜvÊ £ä

ˆ 3 6

!CTIVATEYOURDESIGN

ʏ>Li‡ÃÌޏiÊ̈̏iÊVœ˜ÛiÞÃÊ>ÊÃi˜ÃiʜvÊ`iˆLiÀ>ÌiÊ`iÈ}˜°ÊÌʫՏÃÊ̅iÊiÞiÊ>VÀœÃÃÊi“«ÌÞÊë>ViÊ
ˆŽiÊ>Ê«>ˆ˜Ìˆ˜}ʜ˜Ê>˜Êi“«ÌÞÊÜ>Ê>˜`Êi˜}>}iÃÊ̅iÊÀi>`iÀÊ܈̅ʈÌÃÊÅ>«iÊ>˜`Ê«ÀiÃi˜Vi°

9OUHAVEABLANKPAGE
ANDATITLETOPUTONIT
7HEREDOYOUSTART

#2!:9
#/,/23

!/NEAPPROACHISTO
lLLUPTHESPACEWITH
TYPE4HERESULTISREAD
ABLEANDSTANDSOUTONA
SHELF
BUTITSSTATICAND
HASNOARTISTRYORGRACE
"!LABELTURNSTHE
EMPTYSPACEINTOAVISUAL
FORCETHATPUSHESTHEEYE
RIGHTWARD
ENERGIZINGTHE
DESIGN4HELABEL
STYLE
TREATMENTCREATESAFOCAL
POINTANDMIMICSREALITY

TOO4HATSDESIGN

#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

4HEYEARINCOLOR
#ALENDAR

!
/FFCENTERCREATESMOTIONˆBUTWHICHSIDE
"ECAUSEWEREADLEFTTORIGHT
OUREYESNATURALLY
DRIFTTOTHERIGHTˆWEREFERTOTHISASRIDINGTHEhREAD
BREEZEvˆWHICHAFFECTSOURDESIGN!!LABELON
THERIGHTISADESTINATIONˆOUREYESMOVEACROSS
EMPTYSPACETOWARDTHELABEL4HISISSTRONGDESIGN
"#ONVERSELY
ALABELONTHELEFTISREADlRST
THEN
THEEYEDRIFTSRIGHTWARDINTOEMPTYANDUNREWARDING
SPACE!CCEPTABLEDESIGNBUTNOTASSTRONG

"

!

"

1 h hÎʜvÊ £äÊ ÊÊ0

,ABEL
STYLETITLE 


"EFORE!FTER
š

#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

"!MAGAZINECOM

>Li‡ÃÌޏiÊ̈̏iÊÊÊÊÊÊÊ{ʜvÊ £ä

ˆ 3 6

#OLORÊÊ

œÀÊ>ÊvÀiÅ]ʈ˜ÛˆÌˆ˜}ʏœœŽ]ÊÕÃiÊ>`>Vi˜ÌÊ­>˜>œ}œÕîÊVœœÀÃ]Ê܅ˆV…Ê>Ü>ÞÃÊܜÀŽÊÜiÊ
̜}i̅iÀ°Ê1ÃiÊ`>ÀŽ]ʓi`ˆÕ“Ê>˜`ʏˆ}…ÌÊÛ>ÕiÃÊvœÀÊ>ÊۈLÀ>˜ÌÊVœ˜ÌÀ>ÃÌ°

!NALOGOUSCOLORSMAKEHARMONIOUS
PALETTESBECAUSETHEYHAVEACOLOR
INCOMMON/RANGE
REDANDVIOLET

FOREXAMPLE
ALLCONTAINREDBELOW

#2!:9
#/,/23

CALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

!NALOGOUS
COLORSAREEASY
TOUSEˆPICK
ACOLORONTHE
WHEEL
ANDTHEN
PICKTHECOLOR
NEXTTOIT

#2!:9
#/,/23

CALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

$ARK

"LUE

2ED

,IGHT

-EDIUM

1 h h{ʜvÊ £äÊ ÊÊ0

,ABEL
STYLETITLE 


"EFORE!FTER
š

#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

ˆ 3 6

"!MAGAZINECOM

>Li‡ÃÌޏiÊ̈̏iÊÊÊÊÊÊÊxʜvÊ £ä

4YPEÊÊ

/…iʓ>ˆ˜ÊۈÃÕ>Êˆ˜ÌiÀiÃÌʜ˜Ê̅iÊÓ>Êwi`ʈÃʈÌÃÊÌÞ«œ}À>«…Þ°ÊiÀi]Ê>Ê`i˜ÃiÊLœVŽÊ
œvÊȓ«i]ÊLœ`ÊÌÞ«iÊVœ“«i“i˜ÌÃÊ̅iÊȓ«i]ÊLœ`ÊÀiVÌ>˜}i°

#RAZY
COLORS

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR
!

#RAZY
#OLORS

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR
"

$EFAULTLEADINGSPACINGTHATSCOR
RECTATTEXTSIZEISTOOAIRYATHEAD
LINESIZE3QUEEZETHEAIROUTOFYOUR
HEADLINEWITHNEGATIVELEADINGAND
TIGHTLETTERSPACING!PT

LETTERSPACING
"PT
LETTER
SPACINGn4HERESULTISABOLDBLOCK
OFTYPEINSIDETHEBOLDRECTANGLE

#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

4ITLE
5PPERCASEANDBOLD

3UPPORTCOPY
,OWERCASEANDLIGHT

4YPEISONESIZEANDCOLOR

DIFFERENTIATEDONLYBY
CONTRASTSOFWEIGHTAND
CASE9OULLNEEDATYPE
FAMILYTHATCONTAINSBOTH
LIGHTANDHEAVYWEIGHTSTO
ENSURETYPEHARMONY

1 h hxʜvÊ £äÊ ÊÊ0

,ABEL
STYLETITLE 


"EFORE!FTER
š

#2!:9
#/,/23

#ALENDAR
4HEYEAR
INCOLOR

>Li‡ÃÌޏiÊ̈̏iÊÊÊÊÊÊÊÈʜvÊ £ä

"!MAGAZINECOM

ˆ 3 6

4ITLETABÊÊ

iÀi½ÃÊ̅iʏ>LiÊ>ÃÊ>Ê·
ÊÌ>L°Ê՘Ê>˜`ÊÀi>ˆÃ̈V]Ê̜œ]Ê>ÊÌ>LÊÅÀˆ˜ŽÃÊޜÕÀÊ̈̏iÊwi`Ê̜Ê
>ʓ>˜>}i>LiÊÈâi]Ê>˜`ʈÌÊܜÀŽÃÊ}Ài>ÌÊ>̜«Ê«…œÌœÃ°

!TABDOESMORE
THANPROVIDE
SPACEFORTYPE
)TREDUCESYOUR
lELDTOAMAN
AGEABLESIZE
ANDCREATESAN
ALL
EYES
ON
ME
FOCALPOINTTHAT
YOUCANTMISS
ONANOPENlELD

4HEBESTBACKGROUNDPHOTOSHAVEFAIRLYUNI
FORMTEXTUREANDVALUE7HATDOYOUDOIFYOU
HAVEABUSYPHOTOABOVE
LEFT/NESOLUTION
ISTOENLARGEADETAILABOVE

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×