Tải bản đầy đủ

25 lenh color cast

25. LỆNH COLOR CAST
1. Mở Lệnh Auto Color: Đôi khi ảnh bị Color Cast (Mất cân bằng màu), tình trạng
này xảy ra do quét ảnh hoặc do ảnh gốc. Ảnh tromg file 03Start.psd bị dư màu
xanh (Color Cast). Bạn dùng tính năng Auto Color để chỉnh sửa. Bạn vào: Menu
Image | Auto Color (Ctrl+Shift+B), hiện tượng dư màu xanh dương đã được loại
bỏ > Chọn Menu File | Save để lưu thay đổi vừa làm.

Ảnh Begin

Ảnh After

2. Giải thích: Lệnh Auto Color điều chỉnh độ tương phản và màu của ảnh dựa trên
các giá trị tối (Shadow), trung tính (Midtone) và sáng (Highlight) của biểu đồ phạm
vi tông màu (Color Channel) của file ảnh. Lệnh này sẽ điều chỉnh các giá trị trung
tính và ánh xạ các pixel tối và sáng nhất trong ảnh thành màu đen và màu
trắng , dựa trên các giá trị xác lập trong hộp thoại Color Correction Options.
3. Color Channels (Kênh Màu):

Chế độ màu RGB: Một ảnh có chế độ màu RGB sẽ có 3 Kênh màu lưu trư
thông tin về 3 màu thành phần là RED (Đỏ) – GREEN (Xanh lá) và BLUE (Xanh
dương).
Chế độ màu CMYK: Một ảnh có chế độ màu CMYK sẽ có 4 Kênh màu lưu trư
thông tin về 3 màu thành phần là CYAN (Xanh da trời), Magenta (Đỏ cánh
sen), YELLOW (Màu vàng) và BLACK (Màu đen).
Còn có thêm các kênh màu khác gọi là Kênh ALPHA (Alpha Channnel)


4. Hộp Thoại AUTO COLOR CORRECTION OPTIONS:

Cho phép bạn tự động chỉnh sửa tổng quát phạm vi tông màu của ảnh, gán
các giá trị màu cho điểm điều khiển Shadow (Tối) , Midtone (Trung tính) và
Highlight (Sáng), xác định số % pixel tối hoặc sáng của ảnh được qui đổi (Ánh
xạ) sang giá trị Shadow hoặc Highlight.
Bạn lưu các xác lập khi sử dụng Hộp thoại Levels hoặc Curves để sử dụng lại
sau này trong các lệnh Levels, Curves, Auto Levels, Auto Contrast và
Auto Color.
Mở file ảnh 03Star.psd > Ctrl+M để mở Curves > Nhấp Options mở HT Auto
Color Correction Options > Nhập giá trị trong hộp nhập Clip và quan sát ảnh
trong lúc thay đổi giá trị nhập, ưng ý nhấp OK.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×