Tải bản đầy đủ

Tác dụng của riazolgold với 3 hợp chất

Tác d ụng c ủa RiazolGold v ới 3 h ợp ch ất
Ninnangmycin là hôñ h ợp cuả 17 acid amin, m ọt sô ́ vitamin thiêt́ yêú
nhât́ cho cơ thể sinh v ạt và m ọt sô ́ nguyên tố vi lượng.Vì thê,́
Ninnangmycin là chât́ đi êu
̀ tiêt́ sinh trương cuả sinh v ạt theo hai hu ̛ớng
khác nhau: +V ới cây trông:
̀
ðiêù tiêt́ sinh trương cuả cây theo hướng có
l ợi: kích thích cây hút chât́ dinh dương manh
̣ và cân ñôí hon,
̛ giúp cây
tông
̉ h ợp chât́ dinh dương nhiêù và tôt́ hon,
̛ giúp cây khoe,̉ tang
̆ s ưc
chông
́ chiu
̣ v ới nh ưng ñiêù ki ẹn th ơi tiêt́ bât́ l ợi ( khô han,
̣ rét ), làm tang
̆
khả nang

̆ chông
́ chiu
̣ cuả cây v ới các loài sinh v ạt gây haị ( b ẹnh và sâu
hai),
̣ làm tang
̆ nang
̆ suât́ và chât́ lượng nông san.
̉ +ðôí v ới sinh v ạt gây
hai:
̣ ðiêù tiêt́ quá trình sinh trương cuả nâm
́ và vi khuân̉ b ăng cách kìm
hãm các quá trình sinh trương cuả nâm
́ và vi khuân,
̉ kìm hãm hoaṭ ñ ọng
cuả các loaị men có trong cơ thể chúng, can
̉ tr ơquá trình ta ọ nguyên
sinh chât́ cuả vi khuân,
̉ ngan
̆ can
̉ s ưhình thành vách tê ́ bào nâm
́ và s ư
hình thành bào t ưdâ ñ ñêń vách tế bào cuả nâm
́ b ẹnh và nguyên sinh chât́
cuả vi khuân
̉ không hình thành ñược. Ninnangmycin ngan̆ can̉ s ưhình
thành các phân
̀ t ưvirus ( nga n̆ can̉ s ưtô ng
̉ h ợp protein và ARN), làm
giam
̉ nông
̀ ñ ọvirus trong cây, kéo dài th ơi gian u ̉ b ẹnh, giúp cây vu ̛ợt
nhanh qua giai ñoaṇ dễ nhiêm
̃ b ẹnh. Th ạm chí trong m ọt sô ́ trương h ợp,
ninnangmycin còn có tác dung
̣ làm ng ưng t ưc thì s ưphát triê n̉ cuả virus
trên cây ñã bị b ẹnh.
Gentamicin sulfate: Thuôć tr ưvi khuâ n,
̉ khi phun lên lá. It ñ ọc. Dê ̃ bị
phân huỷ trong môi trương.
Streptomycin : San
̉ xuât́ b ăng s ưlên men cu ả Streptomyces griseus và
ñược bán ơda ng
̣ sesquisulfat. Thuôć tr ưnhiê ù loài vi khuân̉ gây b ẹnh
trên cây an
̆ qua,̉ rau, khoai tây, cà chua, bông và cây canh
̉ v ới tác ñ ọng
n ọi hâp.
́ Streptomycin kìm hãm sinh tông
̉ h ợp protein cuả vi khuân̉ b ăng
cách bao vây kêt́ nôí ñoan
̣ phân t ưribozom 30S cu ̉a vi khuân
̉ và ñoc̣
nhâm
̀ các mã gen trong quá trình sinh tông
̉ h ợp protein. Vi khuân̉ dễ
hình thành tính kháng thuôc.
́Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×