Tải bản đầy đủ

BÁO cáo MT1 viện BVTV DỊCH hại CHÍNH TRÊN hồ TIÊU và BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Viẹn Bảo vẹ thực vạtViẹn Khoa học
Nông nghiẹp Viẹt Nam
*******************

BÁO CÁO DỊCH HẠI CHÍNH
TRÊN HÔ TIÊU VÀ BIẸN PHÁP
PHÒNG TRƯ
Tại Đắc Nông, Quảng Trị, Bình
Phước 2006-2012

Tài liệu tham khảo cho các đại biểu về dự hội nghị của
sản phẩm 3 SAO SỐ 1 MT1


Phòng trư bệnh chêt chạm băng chê phẩm MT 1
Cũng giống như bẹnh vàng lá trên cà phê, phòng trừ bẹnh chết chạm trên cây hô
tiêu hạn chế mạt độ tuyến trùng trong đất. Một trong những biẹn pháp hạn chế là
sử dụng thuốc hóa học trừ tuyến trùng. Nhiều loại thuốc trừ dịch hại này đã được
thương mại hóa. Tuy nhiên sau khi dùng thuốc hóa học 60 ngày thì quần thể tuyến
trùng ở vùng rễ đã hôi phục. Để hạn chế mạt độ tuyến trùng trong đất, những năm
vừa qua Viẹn Bảo vẹ thực vạt đã phát triển chế phẩm sinh học MT1 như một dạng

phân hữu cơ vi sinh có tác dụng hạn chế tuyến trùng và một số nấm gây bẹnh tôn
tại trong đất. Thành phần cơ bản của chế phẩm MT1 bao gôm: Chất hữu cơ, bột
thảo mộc có khả năng ức chế tuyến trùng và nấm đối kháng Trichoderma. Trong
đó hiẹu quả ức chế mạt độ tuyến trùng là chính. Các thí nghiẹm với liều lượng 1 kg
MT1/ nọc tiêu sau 60 ngày có thể hạn chế 73,4 % mạt độ tuyến trùng trong đất tại
Quảng Trị ( 2006). Sử dụng chế phẩm MT1 với liều cao trên hô tiêu tại Đắc Nông
cũng cho kết quả hạn chế bẹnh và tăng năng suất hô tiêu. ( xem bảng 6)

TT

TLB   (%) Ty lệ bệnh (%) sau xư lý
Công thưc thư nghiệm Trước   xư
4tháng
8tháng 12tháng


NS   lý
Năng suât
thuyêt
sinh hoc
(tân/ha)

1

Phân vi sinh đa chức
1,33
năng MT1 (2kg/nọc)

1,33

3,33

4,67

3,8

5,6

3

§èi chøng (chØ bãn
1,33
ph©n v« c¬)

4.00

5,33

6,67

1,5

2,28

Bảng 6. Hiệu quả c ủa chê ph ẩm sinh hoc MT1 đên bệnh chêt chạm và nang
suât hô tiêu tại Đắc Nông 2006 ­ 2007
Mặc dù hiẹu quả trừ bẹnh nhìn thấy được bằng mắt thường chỉ chênh lẹch 2 % so
với đối chứng, nhưng hiẹu quả tăng năng suất thì rất rõ ràng. Có lẽ có hiẹu quả về
năng suất này đã có tác động cộng hưởng cả về bổ sung hàm lượng hữu cơ, ức chế
tuyến trùng bằng bột thảo mộc và hạn chế nấm đất bằng nấm Trichoderma. Thí
nghiẹm vẫn đang được tiếp tục theo dõi dài hạn hơn để có kết luạn chắc chắn hơn
về chế phẩm MT1 đối với bẹnh chết chạm và năng suất ổn định của hô tiêu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×