Tải bản đầy đủ

3 w tuyen trung pra

Tuyến trùng gây vết thương gây hại trên cây trồng
Pratylenchus hơn 70 loài

- Hơn 400 cây kí chủ bị tt tấn công khoai tây,
đậu phộng, cây 1 lá mần, cây ăn quả
- Đây là tuyến trùng gây
hại nghiêm trọng thứ 3
về mặt kinh tế trên toàn
thế giới sau tuyến trùng
gây sưng rễ, tuyến trùng
cyst
- Phổ kí chủ rộng, phân
bố rộng, gây hại nghiêm
trọng


Triệu chứng:

Bộ phận khí sinh
- Biểu hiện khí sinh không rõ
ràng, đặc biệt mật độ tt thấp hay

trung bình
- Cây sinh trưởng chậm, biểu
hiện thiếu dinh dưỡng, nước,
bệnh nặng cây chết khô
- Bệnh gây hại nặng khi mật độ
tuyến trùng cao, cây con biểu
hiện nặng hơn


Triệu chứng

- Biểu hiện rất khác nhau: mật độ TT, sinh
trưởng của cây, giống, điều kiện môi trường,


Khác nhau cơ bản giữa dinh dưỡng và tuyến trùng là
độ trương của láTriệu chứng chung:
- Vết bệnh trên rễ chạy dọc theo rễ, màu nâu, mô
bị thối hỏng
- Màu vết bệnh biểu hiện từ màu nâu đỏ sang
đen chạy dọc theo rễ
- Sau đó vết bệnh lớn dần, nếu bệnh nặng gây
sinh trưởng chậm, chuyển vàng, chết khô


- Sự phối hợp gây
bệnh giữa Pra và Ver
gây bệnh chết sớm
trên cây khoai tây

- Tuyến trùng
Pra gây bệnh
trên cây đậu
phộng


• Triãûu chæïng
• - Kiãún thiãút cå
baín
• Kinh doanh
• Caì phã cheì
• Caì phã väúiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×