Tải bản đầy đủ

TAM GIÁC BỆNH

BÀN TRÒN: TAM GIÁC BỆNH
Bệnh truyền nhiễm phát sinh là kết quả của sự tác động phức tạp của ba yếu tố.

Về vi sinh vật gây bệnh: phải có mặt của vi sinh vật gây bệnh và đảm bảo về chất lượng và p
lượng xâm nhiễm tối thiểu của bệnh đó (lượng xâm nhiễm tối thiểu là số lượng vi sinh vật ít
vẫn đảm bảo cho quá trình xâm nhiễm và lây bệnh được tiến hành, lượng xâm nhiễm tối thiể
thuộc vào loại vi sinh vật và điều kiện ngoại cảnh khác nhau).

Về cây ký chủ: phải có mặt cây ký chủ cảm bệnh và đang ở trong giai đoạn cảm nhiễm bệnh
Về điều kiện ngoại cảnh: phải có điều kiện ngoại cảnh phù hợp cho bệnh phát sinh gây hại.
truyền nhiễm phát sinh và gây hại phải thoả mãn ba điều kiện trên.

Nếu một trong các điều kiện đó không thoả mãn thì bệnh không thể phát sinh gây hại được.

Như vậy, để xuất hiện bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh thối gốc rễ Phytophthora nói riê
thỏa mãn các yêu cầu trên. Để bệnh không hình thành thì ta phải áp dụng các biện pháp cần
loại bỏ đi một trong ba điều kiện đó.

Đó cũng là cở sở để đề ra các nguyên tắc và yêu cầu khi xây dựng hệ thống phòng trừ tổng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×