Tải bản đầy đủ

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phổ cập

UBND huyện kinh môn
UBND xã Hiệp Hoà
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-UBND
Hiệp Hoà, ngày 26 tháng 07 năm 2010
Quyết định
Về việc thành lập Ban chỉ đạo PCGDTH đúng độ tuổi
Uỷ ban nhân dân xã Hiệp Hoà
Căn cứ luật HĐND, UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông t số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành qui định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục
Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi;
Quyết định
Điều 1: Thành lập Ban PCGDTH đúng độ tuổi xã Hiệp Hoà năm học 2010 -
2011 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND xã - Trởng ban
2. Ông: Lơng Đức Toàn - Hiệu trởng trờng Tiểu học - Phó ban
3. Các ông (bà) Uỷ viên trong Ban chỉ đạo gồm 50 ông (bà) (có danh sách
kèm theo).
Điều 2: Ban chỉ đạo PCGDTH đúng độ tuổi xã có nhiệm vụ xây dựng kế

hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn PCGD theo các văn bản qui định h-
ớng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo và công tác PCGDTH đúng độ tuổi hiện
hành.
Điều 3: Văn phòng UBND xã; Trờng Tiểu học Hiệp Hoà và các ông (bà) có
tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCGDTH ĐĐT huyện (báo cáo);
- Ban chỉ đạo PCGDTH ĐĐT xã (thực hiện);
- Lu
Tm. UBND xã
Chủ tịch
Phạm Văn Mậu
Danh sách uỷ viên ban chỉ đạo PCGDTH
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 26/07/2010)
TT Họ và tên
Thành viên
trong Ban PC
Công tác Chính quyền, Đoàn thể đang đảm
nhiệm
1 Nguyễn Thị Hiền Th kí Phó HT trờng Tiểu học
2 Nguyễn Văn Nh Uỷ viên Phó HT trờng Tiểu học
3 Vũ Văn Mạnh Uỷ viên Văn th
4 Nguyễn Thị Lý Uỷ viên Chủ tịch MTTQ xã
5 Nguyễn Văn Tiến Uỷ viên Văn phòng HĐND-UBND xã
6 Nguyễn Thị Nhung Uỷ viên Chủ tịch HPN xã
7 Nguyễn Hữu Hoàn Uỷ viên Chủ tịch Hội CCB xã
8 Nguyễn Thị Hiền Uỷ viên Cán bộ T pháp - Hộ tịch xã
9 Phạm Văn Định Uỷ viên Phó Chủ tịch Hội khuyến học xã
10 Nguyễn Văn Hồng Uỷ viên Bí th Chi bộ 1
11 Nguyễn Văn Tuyên Uỷ viên Bí th Chi bộ 2
12 Nguyễn Đức Hán Uỷ viên Bí th Chi bộ 3
13 Mạc Văn Lơng Uỷ viên Bí th Chi bộ 7
14 Đinh Văn Quân Uỷ viên Trởng thôn Châu Bộ
15 Nguyễn Văn Miền Uỷ viên Trởng thôn An Bộ
16 Mạc Xuân Thúc Uỷ viên Trởng thôn Đích Sơn
17 Nguyễn Văn Chính Uỷ viên Bí th Đoàn TNCS HCM
18 Phạm Văn Thạch Uỷ viên Chủ tịch Hội CMHS
19 Bùi Thị Lãng Uỷ viên Giáo viên
20 Đào Thị Quyên Uỷ viên Giáo viên
21 Nguyễn T.Lan Hơng Uỷ viên Giáo viên
22 Phạm Thị Lan Uỷ viên Giáo viên
23 Nguyễn T.Thuỳ Dơng Uỷ viên Giáo viên
24 Nguyễn Thị Nhu Uỷ viên Giáo viên
25 Bùi T.Kim Quy Uỷ viên Giáo viên
26 Lê Thị Hơng Uỷ viên Giáo viên
27 Nguyễn Thanh Dịu Uỷ viên Giáo viên
28 Nguyễn Viết Thế Uỷ viên Giáo viên
29 Bùi Thị Mùa Uỷ viên Giáo viên
30 Ngô Thị Hiên Uỷ viên Giáo viên
31 Nguyễn Thị An Uỷ viên Giáo viên
32 Lơng Thị Hoài Uỷ viên Giáo viên
TT Họ và tên
Thành viên
trong Ban PC
Công tác Chính quyền, Đoàn thể đang đảm
nhiệm
33 Nguyễn Thị Cúc Uỷ viên Giáo viên
34 Mạc Tuấn Hng Uỷ viên Giáo viên
35 Nguyễn Thị Hơng Uỷ viên Giáo viên
36 Ngô Văn Nghị Uỷ viên Giáo viên
37 Nguyễn Thị Thảo Uỷ viên Giáo viên
38 Nguyễn Thị Hằng Uỷ viên Giáo viên
39 Nguyễn Thị Ngọc Uỷ viên Giáo viên
40 Nguyễn Thị Thái Uỷ viên Giáo viên
41 Bùi Văn Trờng Uỷ viên Giáo viên
42 Nguyễn Thị Nga Uỷ viên Giáo viên
43 Trần Đức Hải Uỷ viên Giáo viên
44 Nguyễn Thị Nguyệt Uỷ viên Giáo viên
45 Mạc Thị Bình Uỷ viên Giáo viên
46 Nguyễn Văn Tuyên Uỷ viên Giáo viên
47 Nguyễn Thị Huyền Uỷ viên Giáo viên
48 Nguyễn Thị Thu Lý Uỷ viên Giáo viên
49 Nguyễn Thị Hiền Uỷ viên Giáo viên
50 Nguyễn Thị Lan Uỷ viên Giáo viên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×