Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi toán 6

Bộ Đề TOáN 6 Kì 2
KIểM TRA HìNH TIếT 28
( thời gian 45)
Đề số I
Bài 1) (2điểm)
Vẽ tam giác ABC cóAB=3cm,AC=5cm,BC=6cm
lấy điểm Mnằm trong tam giác
vẽ các tia AM,BM, và đoạn thẳng MC
bài 2:(2 điểm)Các câu sau đúng hay sai:
a)góc bẹt là góc có2 cạnh là hai tia đối nhau
b)góc 60
0
và 40
0
Là hai góc phụ nhau
c)nếu tia0b nằm giữa hai tia 0avà Oc thì
aÔb+bÔc =aÔc
bài 3, (2 điểm )Hãy chọn phơng án đúng trong các phơng án A, B,C thích hợp :
1/Tia0t là phân giáccủa xÔy nếu :
A/Tia Ot là tia nằm giữa 2 tia Ox và Oy
B/ yÔt = tÔx

C/ Tia Ot nằm giữa hai tia 0x và0yvà yÔt= tÔx
2/ Cho đờng tròn tâm O bán kính R , lấy điểmM sao cho OM=R thì :
A/ Điểm M nằm trên đờng tròn
B/ Điểm M nằm ngoài đờng tròn
C/Điểm M nằm trong đờng tròn
Bài 4 (4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox vẽ 2 tia Oz và Oy sao cho
xÔz=45
0
:;xÔy=90
0

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? vì sao?
b) Tính zÔy
c) Tia Oz là tia phân giác của xÔy hay không ? vì sao ?
Biểu điểm và đáp án :
Bài 1 Nêu đợc cách vẽ tam giác ABC đợc (1đ)
*Cách vẽ :
+ Vẽ đoạn thẳng BC =6cm
+Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm và cung tròn tâm C bán kính 5cm cắt
nhau tại A
+Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta đợc tam giác ABC cần vẽ
*Vẽ đúng hình đợc (1đ)
Bài 2 (2đ)
Câu a) là câu đúng (0,5đ)
Câu b ) là câu sai (0,75đ)
Câu c) là câu đúng (0,75đ)
Bài 3 (2đ)
Mỗi câu đúng đợc 1đ)
1) Đáp án là C/
2) Đáp án là A/
Bài 4 Vẽ đúng hình đợc 0,5đ)
a) Vì trên một nửa mạt phẳng có bờ chứa tia Ox
xÔy < xÔz (90
0
<150
0
)
=> tia Oy nằm giữa 2 tia Oxvà Oz
=> xÔy +yÔz=xÔz
=>yÔz=xÔz-xÔy


=> yÔz=150
0
-90
0
=> yÔz=60
0
b)Trong 3 điểm A ;B;C điểm B nằm giữa 2 điểm Avà C
Vì đờng thẳng ab cắt 3 tia Ox; Oy Oz lần lựot tại 3điểm A; B; C ;mà tia Oy nằm
giữa 2 tia Ox và Oz (B

Oy)
=> B nằm giữa 2điểm A và B.


B
A
C
M
x
O
a
b
y
z
b
A
Kiểm tra Học kì II Toán 6
(Thời gian làm bài 90)
Đề số I
Bài 1 Hãy chọn câu đúng trong các phơng án A; B; C thích hợp
1/Kết quả rút gọn của phân số
130
26

đén phân số tối giản là :
A/
10
2

;B/
5
1
;C /
5
1

2/trong các phân số
;
12
11

15
14

;
60
16


Phân số nhỏ nhất là
A/
;
12
11

B/
15
14

C/
60
16


3/
5
)4(
2

bằng :
A/
25
16
; B /
5
8

C/
5
16
4/
4
1
+
)
3
2
2
1
(
4
3
+
Bằng :
A/
6
1
; B/
8
3
; C/
4
1
5/ Trên mặt phẳng cho (O;5cm) lấy điểm M sao cho OM = 6cm
thì :
A/Điểm nằm trên đờng ttòn (O)
B/Điểm M nằm trong đờng tròn (O)
C /Điểm M nằm ngoài đờng tròn (O)
6) Cho xÔy =60
0
; yÔz=30
0
xÔz=90
0
thì :
A/Tia Oz nằm giữ a 2 tia Ox và Oy
B Tia Ox nằn giữa 2 tia Oy và Oz
C/ Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz
Bài 2 (1,5đ) Thực hiện phép tính (nhanh chónh nếu có thể)
a/ M =
7
5
1
11
9
.
7
5
11
2
.
7
5
+

+

b/N=
2
)2.(
16
3
5:
8
5
.
7
6
+
Bài 3 (1đ) Tìm x biết (
3
1
5
3
2
3).2
2
1
3(
=+
x
Bài 4 (1,5đ)Lan đọc quyển sách trong 3 ngày .Ngày thứ nhất đọc
4
1
số trang
ngay thứ 2 đọc 60
0
0
số trang ngày thứ 3 đọc nốt 60 còn lại .tính xem cuón sách
có bao nhiêu trang?
Bài 5 (2đ)Cho aÔb =135
0
.Tia Oc nằm trong aÔb biết aÔc =
2
1
cÔb.
a) Tính aÔc ; bÔc.
b)trong 3 góc aÔb ; bÔc ; cÔa góc nào là góc nhọn góc , nào làgóc vuông, góc
nào là góc tù.

Biểu điểm - đáp án
Bài 1 (4đ)
1/Đáp án là C/ (0,5đ)
2/Đáp án là B/ ( 0,75đ)
3/ Đáp án là C/ (0,5đ)
4/ Đáp án là B/ (0,75đ)
5/ Đáp án là C/ (0,75đ)
6/ Đáp án là C/ (0,75đ)
Bài 2 (1,5đ) Mỗi ý 0,75đ
a) M =-
7
5
1)
11
4
11
2
.(
7
5
++
(0,25đ)
M = -
7
5
11.
7
5
+
(0,25đ)
M =1 (0,25đ)
b) N =
4.
16
3
5
1
.
8
5
7
6
+
(0,25đ)
N=
56
42
56
7
56
48
+
(0,25đ)
N=
56
13
(0,25đ)
Bài 3 (1đ)
22
45
11
45
2
2
7
11
16
2
11
16
2
2
7
3
11
:
3
16
2
2
7

=

=
=
=+
=+
x
x
x
x
x
Baì 4 (1,5đ)
Ngày thứ ba đọc phần quyển sách là :
(1-
20
3
)60
4
1
0
0
=
(q/sách) (0,5đ)
20
2
tơng ứng với 60 trang (0,5đ)
Vậy quyển sách dày số trang là :
60:
400
20
3
=
(trang) (0,5đ)
Bài 5 Vẽ hình (0,25đ)

a) Vì Oc nằm trong aÔb=> Oc nằm giữa 2 tia Oa và Ob
=>
aÔc+cÔb=aÔb=135
0
(0,5đ)
mà aÔc=
2
1
cÔb => 2aÔc=cÔb
=>3aÔc=135
0
=>aÔc=135
0
:3=45
0
vì cÔb=2aÔc=2 . 45
0
= 90
0
(0,5đ)
b) Trong các góc aÔb;bÔc;aÔc thì
aÔb là góc tù và aôb=135
o.
.>90
o
(0,25điểm)
mà135
0
<180
aÔc nhọn vì aÔc=45
0
<90
0
aÔc.>0
o
(0,25đ)
bÔc vuông vì bÔc=90
0
(0,25đ)

Bài 4 Vẽ hình đúng đợc 0,5đ)
O
a
c
b
a)Tia Oz nằm giữa 2 tia còn lại (0,5đ)
Vì trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oxcó xÔz<xÔy(vì 45
0
<90
0
)
=> Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy (0,75đ)
b)Vì tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy (0,5đ)
=> xÔz + zÔy= xÔy
=>zÔy =xÔy xÔz
thay số xÔy=90
0
,xÔz=45
0
=>yÔz =90
0
-45
0
= 45
0
(0.75đ)
c) tia Oz là tia phân giác của xÔy (0.5đ)
Vì xÔz = zÔy(câu b)
và tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy (câu a) (0,5đ)
y
z
x
O
Kiểm tra hình tiết 28
( Thời gian 45)
Đề số II
Bài 1 (2đ) Vẽ nÔm =60
0
Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc mÔn
Bài 2 ( 2đ) Các câu sau đây đúng hay sai :
a) Hai góc có tổng bằng 180
0
là 2 góc kề bù .
b) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC.
c) Hình gồm các điểm cách I một khoảng 3 cm gọi là đờng tròn tâm I bán kính 3
cm .
d) Góc nhọn là góc lớn hơn 0
0
nhỏ hơn 90
0
Bài 3 (2đ) Chọn phơng án đúng trong các phơng án A / ;B/ ; C/ thích hợp
1/ Trong mặt phẳng cho ( O;cm) ; điểm M là điểm bất kì trên mặt phẳng sao cho
OM= 3cm
A/Điểm M nằm trên đờng tròn
B/Điểm M nằm trong đờng tròn
C/ Điểm M nằm ngoài đờng tròn
2/ Nếu aÔb + aÔc=bÔc thì :
A/ Tia Oa nằm giữa 2 tiaOb và Oc
B/Tia Oc nằm giữa 2 tia Oa và Ob
C/Tia Ob nằm giữa 2tia Oa và Oc
Bài 4 (4đ)
Cho xÔy =90
0
,trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox (có chứa tia Oy)
Vẽ xÔz = 150
0
a) Tính yÔz
b)Vẽ đờng thẳng ab cắt ba tia Ox ;Oy; Oz lần lợt tại các điểm A; B ;C.Trong 3
điểm A;B;C thì điểm nào nằm giữa 2 đimẻ còn lại ? Vì sao?
Biểu điểm - đáp án
Bài 1 :Cách vẽ đúng đợc (1đ)
+Vẽ tia Om bất kì Trên 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia On
Đặt thớc đo góc sao cho tâm thớc trùng với gốc O ; vạch số 0 trùng với tia Om;
vạch 60
0
trùng với tia On.
+ vẽ tia Ot tơng tự vẽ tia On trên 1nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Om có chứa
góc mÔn vẽ tia Ot sao cho tÔm=30
0
Hình vẽ (đ) 1
Bài 2 (2đ)Mỗi câu đúng cho 0.5đ
a)là câu sai (0,5đ)
b)là câu sai (0,5đ)
c) là câu đúng (0,5đ)
d) là câu đúng (0,5đ)
Bài 3 Mỗi câu đúng 1đ)
1/ Đáp án dúng là B/
2) Đáp án đúng là A/
O
m
t
n
Đề kiểm tra Học kì II Toán 6
(Thời gian làm bài 90)
Đề II
Bài1:(2đ)Trong các câu sau đâyhãy chỉ ra câu nào đúng câu nào sai:
a/ tỉ số của 60 cm và 1,5m là
5
2
b/
3
2

của x là 30 thì x =20
c/
3
2

<
3
1

d/ hai góc có số đo bằng135
0
và 55
0
thì bù nhau
Bài 2(2đ)Chọn đáp án đúng trong các phơng án đúng A-B-C-D
1
( )
9
8
2

bằng:
A/
9
64
; B/
81
64
; C/
9
64


2,Phân số
30
24


rút gọn đến phân số tối giản là :
A/
5
4

; B/
5
4
; C/
15
12


Tổng của -


++

4
3
6
1
4
3
2
6
11
Kết quả là :
A/ 0 ; B/2
3
; C/1
2
1

Bài 3(3đ)
1/Thực hiện phép tính (nhanh chóng nếu có thể )
a/ M=
( )
5
2
4
3
.
3
2
6
1
2

+

+

b/ N=
15.13
2
13.11
2
11.9
2
9.7
2
7.5
2
5.3
2
+++++
2/ Tìm x biết
3
=+
4
3
16
3
1
x
25,13

Bài 4(1,5đ) .Trong thùng có 60l xăng ngời ta lấy ra lần thứ nhất 40%và lần thứ 2 là
10
3
số lít xăng đó . Hỏi trong thùng có bao nhiêu lít xăng?
Bài 5,(1,5đ) Cho hai góc kề bù xÔy và yÔy biết xÔy bằng
5
1
góc xÔy .tính
xÔyvà yÔy
Biểu điểm và đápán
Bài1 . Mỗi ý đợc 0,5 đ tổng 2đ
a)đúng 0,5đ
b)sai 0,5đ
c)đúng 0,5đ
d)sai 0,5đ
Bài 2
1) A/ đợc 0.5đ
2)B/ đợc 0,5đ
3)A/đợc 1đ
Baì 3. 1,Mỗi ý 1đ tổng 2đ
a, M=
4
25
1
3
2
6
1
+

+


+

0,25 đ
M=
5
4
2
1
6
4
6
1
+

+


+

0,25
M=
5
4
2
1
2
1
++
0,25đ
M=0+
5
4
5
4
=
0,25đ
b, N=
+++++
11
1
11
1
9
1
9
1
7
1
7
1
5
1
5
1
3
1
15
1
13
1
13
1
+
(0,5đ)
N=
15
4
15
1
2
1
=
2) Tìm x đợc 1đ
9
10
3
.30
3
10
:30
25,1625,13
3
10
25,13
4
3
16
3
1
3
=
=
=
=
=+
x
x
x
x
x
Bài 4(1,5đ)
Lần thứ I ngời ta lấy ra số (l) xăng là :
40%.60 =24(l) (0,5đ)
Lần thứ II ngời ta lấy ra số (l) xăng là :
60.
10
3
=18(l) (0,5đ)
trong thung còn số (l)xăng là :
60-(24+18)=18 (l) (0,5đ)

Bài5:
Vì 2 góc :
x Ôy và yÔy là gốc kề bù nên :
xÔy +yÔy= 180
0
(1) (0.25đ)
Do xÔy =
5
1
yÔy =5. xÔy (0,25đ)
thay vào (1) ta có :
xÔy+5.xÔy=180
0
do đó (0,25đ)
6 xÔy =180
0
=> xÔy =180
0
:6=30
0

và yÔy=30
0
= 150
0
y
O
x
y

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×