Tải bản đầy đủ

báo cáo thanh tra

Báo cáo
tổng kết công tác thanh tra nhân dân
năm học 2008-2009
Ph ơng h ớng hoạt động năm học 2009-2010
A. Đặc điểm tình hình chung
1,Thuận lợi :
Năm học 2009 -2010 là năm học tiếp tục đợc sự đầu t quan tâm của đảng và nhà nớc , năm
học tiếp tục thực hiện những cuộc vận động lớn do ngành GD phát động
-Tổ chức thanh tra của trờng THCS Bạch Lu hoạt động dới sự chỉ đạo sát sao của chi bộ
đảng, BGH nhà trờng
2, khó khăn :
- Ban thanh tra đa số là các đồng chí hoạt động kiêm nhiệm cha đợc đào tạo về chuyên môn
nghiệp vụ nên có ảnh hởng đến công tác thanh tra
B .Nội dung báo cáo
I,Đánh giá công tác thanh tra năm học 2008-2009
1, về tổ chức
Ban thanh tra gồm 3 đồng chí đợc HĐSP bầu ra tại hội nghị CB-CC năm học 2006-2007
1, ông Hà Văn Dũng (TB)
2, ông Lê Văn Thạnh (uv)
3,ông Hoàng Cao Thắng (UV)
2,Những việc đã làm đ ợc

A, công tác chỉ đạo :
- Dới sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn của chi bộ BGH thanh tra đã phối hợp với các tổ chức
đoàn thể trong nhà trờng xây dựng đợc chơng trình hoạt động có hiệu quả, chế độ thông tin
báo cáo kịp thời, chính xác
B, về hoạt động
-Ban thanh tra đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát kiểm tra trong đó:
+kiểm tra có điều kiện :không
+kiểm tra phối hợp với các tổ :12 lần
+kiểm tra về cơ sở vật chất :2 lần qua kiểm tra cho thấy CSVC tạm đủ cho việc dạy và học
+kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp:nhà trờng đã tiến hành tổ chức thi khảo sát HS vào lớp
6 đúng theo quy định
+kiểm tra việc thực hiện phổ cập GD trung học chính xác hồ sơ phổ cập đầy đủ ,rõ ràng
+kiểm tra công tác xét TN cho HS lớp 9 : qua kiểm tra cho thấy nhà trờng tổ chức xét TN
cho HS lớp 9 đúng quy chế không có tiêu cực ,gian lận
+kiểm tra hoạt động dạy và học
-việc dạy và học đảm bảo đúng chơng trình đúng quy chế .
+phối hợp với BGH thanh tra chuyên môn:
-Thanh tra toàn diện :10/ 17 GV
-Thanh tra chuyên đề :100% GV
-Thanh tra từng mặt : 80% GV
Trờng THCS Bạch Lu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do - hạnh phúc
-Thanh tra đột xuất : 60% GV
+ về giờ dạy : các giờ dạy của GV đều xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên
+về hồ sơ các tổ và nhà trờng đảm bảo chính xác , rõ ràng bảo quản tốt
Trởng ban thanh tra phối hợp chặt chẽ vớ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra sự
lãnh , chỉ đạo của BGH : BGH đã chỉ đạo thực hiện đúng nhiệm vụ , chỉ thị năm học
Thanh tra về ngân sách tài chính : qua kiểm tra cho thấy nhà trờng và các tổ chức ban
ngành thực hiện tốt việc thu, chi theo luật ngân sách nhà nớc không có tiêu cực xảy ra
Thanh tra về chế độ chính sách : BGH và các tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với ngời lao động
Ban thanh tra đã tổ chức học tập các văn bản pháp luật đầy đủ
-Tuy nhiên trong năm học vừa qua ban thanh tra hoạt động đôi khi còn thụ động cha rút ra
đợc bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động
II, ph ơng h ớng , kế hoạch thanh tra năm học 2009-2010
- khắc phục những tồn tại của năm học 2008-2009
- Tổ chức cho mọi CB-CC học tập lại các văn bản về pháp lệnh công chức, quy chế dân
chủ và pháp lệnh khiếu nại tố cáo đảm bảo cho cán bộ viên chức thực hiện tốt quyền và
nghĩa vụ của công dân
- Thanh tra và có kết luận cụ thể, chính xác các hoạt động của nhà trờng và của mỗi thành
viên trong hội đồnggiúp ban thi đua đánh giá đúng ngời dúng việc
- Phối hợp với tổ chuyên môn thanh tra về học lực ,hạnh kiểm của HS
- Chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định
+ Chỉ tiêu cụ thể
-kiểm tra về csvc :2 lần/ năm
-kiểm tra công tác tuyển sinh :1 lần/năm
-phối hợp kiểm tra công tác chuyên môn:2 lần/tháng
-kiểm tra hồ sơ sổ sách nhà trờng :2 lần/năm
-Thanh tra thu chi tài chính : 2 lần/năm
-kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách :2 lần/năm
+biện pháp :bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng ,kế hoạch năm học
-Ban thanh tra phối hợp chặt chẽ với các tổ chức,ban ngành trong nhà trờng xây dựng kế
hoạch hoạt động cụ thể
-Đổi mới về tác phong làm việc,cách thanh tra ,báo cáo
Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết về công tác thanh tra năm học 2008-2009 và phơng h-
ớng công tác thanh tra năm học 2009 2010. Thay mặt cho ban thanh tra kính sức khỏe
các vị đại biểu các đồng chí cán bộ công nhân viên chức nhà trờng, chúc hội nghị thành
công rực rỡ
Xin cảm ơn!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×