Tải bản đầy đủ

bao cao xay dung don vi van hoa

Phòng GD-ĐT Hng hà
Trờng THCS Tân Lễ
Số:01/BC-VH
Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Tân Lễ, ngày 24 tháng 9 năm2010
Báo cáo
Kết quả xây dựng đơn vị văn hoá
Từ năm 2008 đến năm 2010
Kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá huyện H ng Hà-tỉnh Thái Bình
-Quán triệt tinh thần nghị quyết TW 5 khoá VIII của BCH Trung ơng Đảng
khoá VIII về việc phát triển xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc; Quyết định 2080/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực
hiện nếp sống văn hoá và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hng Hà lần thứ 13 về
việc xây dựng chơng trình xây dựng và phát triển thôn, làng, đơn vị văn hoá, gia đình
văn hoá, dòng họ văn hoá giai đoạn 2006-2010.
-Hởng ứng phong trào xây dựng đơn vị văn hoá do Liên đoàn Lao động huyện,
Ban chỉ đạo phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Hng
Hà phát động. Trờng THCS Tân Lễ đã đợc công nhận Đơn vị văn hoá cấp huyện
năm 2009. Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trờng tiếp tục nỗ lực phấn đấu và khắc

phục khó khăn, tích cực thi đua Dạy tốt, học tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chuyên môn, thờng xuyên chăm lo, xây dựng, phát triển đời sống văn hoá của cơ
quan. Sau 4 năm liên tục phấn đấu và thực hiện quy ớc xây dựng đơn vị văn hoá đến
nay, trờng THCS Tân Lễ đã đạt đợc những thành tích sau:
I.Khái quát tình hình đặc điểm
*Trờng THCS Tân Lễ (tiền thân là trờng PTCS Tân Mỹ-Phạm Lễ) đợc thành
lập năm 1960 trên mảnh đất có truyền thống cách mạng và truyền thống hiếu học.
Năm 1993 để phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền giáo dục và tình hình mới của đất
nớc, nhà trờng đợc tách ra và chính thức mang tên Trờng THCS Tân Lễ.
Trải qua 50 năm xây dựng và trởng thành, trờng THCS Tân Lễ ngày càng
khẳng định đợc vai trò của mình trong sự nghiệp trồng ngời, thầy và trò trờng luôn
biết phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp của quê hơng và lớp lớp các thầy cô đi
trớc, từ mái trờng THCS Tân Lễ thân yêu, biết bao thế hệ học sinh đã trởng thành,
đang học tập, lao động, công tác, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đã đóng góp
không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc.
*Trờng THCS Tân Lễ ngày nay đã mang một diện mạo mới, đáp ứng nhu cầu
học tập ngày càng cao của con em địa phơng. Đến nay nhà trờng đã có hệ thống cơ sở
vật chất khá khang trang trên khuôn viên rộng 8246,3m
2
(đảm bảo đủ diện tích theo
quy định của trờng chuẩn Quốc gia) với 18 phòng học kiên cố; 2 phòng học chức
năng; 1 phòng hoạt động đội; 1 phòng Y tế học đờng; 1 phòng thiết bị; 1 phòng tin
học.
*Về đội ngũ giáo viên
Năm học
Tổng
Số
CBGV
Nữ
Chia ra Trình độ chuyên môn
Biên chế Hợp đồng ĐH CĐ TC
T.số Nữ T.số Nữ
2008-2009 52 36 41 25 11 11 12 34 0
2009-2010 49 33 39 23 10 10 15 31 0
2010-2011 48 33 39 24 9 9 18 25 1
*Chi bộ nhà trờng
Năm học Đảng viên Trình độ chính trị
Tổng số Dự bị Trung cấp Sơ cấp
2008-2009 27 2 2 25
2009-2010 21 2 2 19


2010-2011 23 2 2 21
*Các đoàn thể
Năm học Công đoàn Đoàn thanh niên Đội thiếu niên
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ
2008-2009 52 36 25 16 752 339
2009-2010 49 33 23 15 709 333
2010-2011 48 33 22 14 668 310
*Tổng số lớp học-số lợng học sinh
Năm học Khối lớp Số lớp Số
Lợng
Học sinh
Nam Nữ
2008-2009
6 5 162 89 73
7 4 155 84 71
8 5 199 110 89
9 6 236 130 106
Toàn trờng 20 752 413 339
2009-2010
6 6 200 97 103
7 5 163 90 73
8 4 151 81 70
9 5 195 108 87
Toàn trờng 20 709 376 333
2010-2011
6 6 161 100 61
7 6 197 92 105
8 5 163 88 75
9 4 147 77 70
Toàn trờng 21 668 358 310
*Những thuận lợi
-Trong những năm qua, Tân Lễ là một xã có tình hình chính trị ổn định, an
ninh quốc phòng đợc giữ vững, cơ cấu kinh tế có chuyển biến khá rõ, văn hoá giáo
dục phát triển, toàn xã có nhiều thôn làng đợc công nhận Làng văn hoá cấp huyện,
tỉnh. Năm 2009 nhà trờng đợc công nhận: Đơn vị văn hoá cấp huyện
-Đợc sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hng Hà, của cấp uỷ Đảng,
chính quyền các cấp nên cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trờng đã khá đầy
đủ, phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục.
-Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trờng có khả đủ về số lợng,
vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và lập trờng t tởng, có tinh thần đoàn kết, năng
động nhiệt tình trong công tác; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý
luận chính trị, nhiều thầy cô giáo trẻ đã tích cực đổi mới phơng pháp, phơng tiện dạy
học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Chất lợng giáo dục toàn diện của
nhà trờng không ngừng đợc nâng cao và phát triển ổn định.
-Học sinh Tân Lễ chăm ngoan, lễ phép, tích cực tham gia các hoạt động xã hội,
không có học sinh mắc tệ nạn xã hội và đa số học sinh có thái độ, động cơ học tập
đúng đắn, nền nếp kỷ cơng học đờng đợc giữ vững.
-Trong những năm qua Chi bộ nhà trờng luôn giữ vững danh hiệu: Chi bộ
trong sạch vững mạnh, trờng đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến
*Những khó khăn
-Một bộ phận cha mẹ học sinh cha có sự quan tâm chăm sóc và đầu t đúng
mức trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái. Do bận rộn cuộc sống mu sinh, mải làm
kinh tế nên một bộ phận cha mẹ học sinh phó mặc con cái ở nhà cho ông bà nuôi để
đi làm kinh tế xa, một bộ phận đi làm không ổn định kéo theo việc luân chuyển con
cái đi-về gây không ít khó khăn trong công tác giáo dục của nhà trờng.
-Mặt khác do địa bàn của nhà trờng nằm giáp gianh với Hng Yên, có đờng 39
chạy qua nên cũng ảnh hởng không nhỏ tới việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Xã
Tân Lễ lại là xã có nghề phụ phát triển nên cũng ảnh hởng tới thời gian học tập của
các em.
*Với nhận thức: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, dới sự lãnh đạo của cấp uỷ
Đảng, chính quyền địa phơng, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo H-
ng Hà, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phơng,
thầy và trò trờng THCS Tân Lễ đã từng bớc khắc phục khó khăn, đa nhà trờng phát
triển mạnh mẽ, ổn định và toàn diện.
II-Kết quả thực hiện 4 tiêu chuẩn đơn vị văn hoá
1.Tiêu chí 1. Chấp hành tốt chủ trơng, đờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nớc.
Trong những năm qua, toàn thể giáo viên và học sinh đã thực hiện Sống và
làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực vận động các thành viên trong gia
đình, họ hàng, làng xóm nơi c trú thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của công
dân. Thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản đóng góp với Nhà nớc, địa
phơng, bản thân cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt quy chế của thôn
làng.
Trong những năm qua, nhà trờng không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên
và học sinh vi phạm pháp luật, quy ớc của thôn làng, quy chế của ngành, nội quy cơ
quan và quy định của địa phơng nơi công tác cũng nh nơi c trú. Không có cán bộ,
giáo viên, công nhân viên, học sinh mắc tệ nạn xã hội nh: cờ bạc, nghiện hút, sai
phạm về ATGT trong năm học 100% giáo viên và 100% học sinh của nhà tr ờng có
cha (anh) ký cam kết không hút thuốc lá.
Cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trờng thực hiện tốt nếp sống văn hoá;
mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều thực hiện nghiêm chỉnh luật hôn nhân gia
đình, các đồng chí trong độ tuổi sinh đẻ đều thực hiện đúng pháp lệnh dân số. Làm
tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên sinh
con thứ ba, con thứ nhất cách con thứ hai ít nhất 5 năm; không có trẻ suy dinh dỡng;
không có trẻ bỏ học. Con cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều chăm ngoan, học
giỏi.
Hàng năm nhà trờng đã kết hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền luật
ATGT cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, đặc biệt tuyên truyền sâu
rộng về tháng ATGT vào tháng 9 hàng năm. Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên
tham gia giao thông bằng xe gắn máy đều có bằng lái xe, đội mũ bảo hiểm và thực
hiện nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đờng bộ.
Nhà trờng đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài chính, tài sản. Công khai
dân chủ xây dựng quy chế chi nội bộ, công tác tài chính đảm bảo nghiêm ngặt về
nguyên tắc, công khai minh bạch, đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chế độ cho học sinh,
cán bộ giáo viên, công nhân viên. Đảm bảo thu-chi đúng nguyên tắc tài chính, không
lạm thu. Sử dụng đúng mục đích các khoản tiền đóng góp của học sinh. Thực hiện
luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong quản lí tài chính, Quản lí
tài sản chặt chẽ, đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định.
Việc sử dụng các quỹ: Công đoàn đã xây dựng đợc quỹ tổ chức động viên kịp
thời cán bộ, giáo viên, công nhân viên đi xây dựng gia đình; thăm hỏi cán bộ, giáo
viên công nhân viên và ngời thân trong gia đình ốm đau, thăm viếng khi gia đình ốm
đau, thăm viếng chia buồn khi cán bộ, giáo viên, công nhân viên có tứ thân phụ mẫu
qua đời ; quỹ Công đoàn đ ợc sử dụng đúng mục đích, công khai minh bạch vào
cuối kỳ, cuối năm.
Nhà trờng và Công đoàn đã tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập và thảo luận 4
tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 5 tiêu chuẩn nhà giáo văn hoá. Phát động 100% cán bộ,
giáo viên, công nhân viên đăng ký xây dựng gia đình văn hoá ở nơi c trú, xây dựng
nhà giáo văn hoá. Cuối năm học tổ chức bình xét công bằng, chính xác căn cứ vào
bình xét ở khu dân c mỗi gia đình và kết quả phấn đấu công tác tại trờng của mỗi cán
bộ, giáo viên, công nhân viên. Kết quả hàng năm 100% gia đình cán bộ, giáo viên,
công nhân viên đều đạt gia đình văn hoá. Mỗi gia đình nhà giáo văn hoá là điểm sáng
có tác dụng khích lệ phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở địa phơng.
2.Tiêu chí 2: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao
2.1 Thực hiện công tác chuyên môn
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết TW2 khoá VIII về giáo dục-đào tạo: Nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài
Thấm nhuần và quán triệt sẵn sàng nghị quyết của Đảng đối với sự nghiệp giáo
dục-đào tạo, thực hiện Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá giáo dục bảo đảm công
bằng về cơ hội học tập cho mọi ngời, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập
suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc.
Trong những năm qua, lãnh đạo và Công đoàn nhà trờng đã động viên, tuyên
truyền giáo dục cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ tr-
ơng, chính sách về đổi mới giáo dục, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động Hai
không, Ba không; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng về đạo đức về tự học và
sáng tạo và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh.
Mọi cán bộ, giáo viên đều nỗ lực học hỏi, thi đua Dạy tốt, học tốt; u tiên hàng đầu
cho việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, đổi mới chơng trình, phơng pháp, ph-
ơng tiện dạy học, nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ
đề ra của từng năm học.
Hàng năm nhà trờng đã căn cứ vào nhiệm vụ năm học để đề ra quy chế chuyên
môn phù hợp và thực hiện công khai, dân chủ từ khâu bàn bạc xây dựng quy chế đến
khâu tổ chức thực hiện nhằm tạo động lực và điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ giáo
viên hoàn thành nhiệm vụ.
Nhà trờng đã thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cơng dạy-học, quản lý chặt chẽ
công tác số lợng để duy trì sĩ số.
a) Công tác phổ cập
Nhà trờng đã duy trì các năm đều đạt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Hồ sơ sổ
sách đầy đủ, đảm bảo tính chính xác và tính thẩm mỹ.
Năm học HS tốt nghiệp BTVH HS bỏ học
2008-2009 100% 07 0
2009-2010 100% 02 0
b) Xếp loại từng năm học
*Giáo dục đạo đức
Hàng tuần nhà trờng tổ chức tốt các tiết chào cờ đầu tuần, các buổi tuyên
truyền măng non nên học sinh đến lớp đều Nói điều hay, làm việc tốt, mặc đồng
phục. Không có hiện tợng học sinh vẽ bậy, nói tục, chửi bậy. Các lớp đều xây dựng
đợc những Đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập, lao động và rèn luyện.
Kết quả xếp loại hạnh kiểm
Năm học Tốt Khá Trung bình Yếu
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
2008-2009 490 65,2% 202 26,9% 60 7,9% 0 0
2009-2010 507 71,5% 163 23% 39 5,5% 0 0
*Giáo dục văn hoá
+Chất lợng đại trà

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×