Tải bản đầy đủ

M2. KH CHI DAO CHUYEN MON (PHT)

PH ềNG GD& T VN YấN
TRNG THCS CHU QU H
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Chõu Qu H, ngy thỏng 8 nm 2010

Kế hoạch chuyên môn
Năm học 2010-2011
Nhng cn c thc hin:
-
-
....

I. TèNH HèNH, C IM CA NH TRNG
1. Thun li
- i ng
- C s vt cht, thit b
- Cht lng hc sinh
- Cỏc yu t khỏc
2. Khú khn
- i ng

- C s vt cht, thit b
- Cht lng hc sinh
- Cỏc yu t khỏc
II. CH TIấU CHT LNG
(Đăng ký tỷ lệ (%) điểm TBM: G,K,TB,Y,k năm học 2010-2011; hc sinh t
gii thi HSG, tt nghip,...)
1. T l im TBM
TT Môn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
G K TB Y k G K TB Y k G K TB Y k G K TB Y k
1 Toỏn
2 Lý
3 Hoỏ
4 Vn
5 S
6 a
7 T. Anh
8 Sinh
9 CN
10 CD
11 TD
12 MT
13 Nhạc
14 Tin
2. Tỷ lệ xếp loại học lực học sinh
TT Lớp Xếp loại
G K TB Y k’
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
1 Khối 6
2 Khối 7
3 Khối 8
4 Khối 9
Cộng
3. Học sinh đạt giải thi HSG các cấp, môn:
3.1. Cấp trường
+ Các môn Văn Hóa
Môn Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý T.Anh
Số giải
+ Thi giải toán trên Internet: …….. số giải:.......
+ Thi giải toán trên MTCT: …….. số giải:.......
3.2. Cấp huyện


+ Các môn Văn Hóa:
Môn Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý T.Anh
Số giải
+ Thi giải toán trên MTCT, số giải: ..........
+ Thi giải toán trên Internet, số giải:.........
3.3. Cấp tỉnh:
+ Các môn Văn Hóa
Môn Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý T.Anh Tin học
Số giải
+ Thi giải toán trên MTCT: ……. số giải: ……
+ Thi giải toán trên Internet (THCS), số giải:.........
4. Tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp THCS, THPT vào THPT; ĐH,CĐ, TCCN
+ Tỷ lệ lên lớp (đối với lớp 6,7,8):…….;tỷ lệ tốt nghiệp THCS(lớp 9):.….…...;
tỷ lệ đỗ vào THPT:……………………
III. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Tổ chức, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, chủ đề năm
học.
...
...
2. Thực hiện chương trình kế hoạch dạy học.
2.1. Chương trình dạy học (phân phối chương trình ?, thời gian? ); Kế hoạch
dạy học (số tiết của mỗi môn, khối lớp, ban,... nên lập thành bảng)
2.2. Dạy học tự chọn cho các lớp:
- Số lớp, số học sinh học tự chọn bám sát; triển khai, thực hiện dạy học tự chọn
bám sát ? Khung PPCT, Soạn, giảng,...
2.3. Dạy học Ngoại ngữ, Tin học trong nhà trường:
- Số lớp, số học sinh học Tin học; việc triển khai dạy học môn Tin học ?
- Số lớp, số học sinh học Ngoại ngữ
2.5. Thực hiện các hoạt động giáo dục:
a) Hoạt động ngoài giờ lên lớp (phân công, nội dung chương trình, tổ chức thực
hiện)
b) Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (phân công, nội dung chương trình, tổ
chức thực hiện)
c) Hoạt động giáo dục nghề phổ thông
( Số lớp, số học sinh học nghề phổ thông, tỷ lệ so với học sinh toàn khối, toàn
trường; triển khai, thực hiện ?)
d) Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (phân công, nội dung chương
trình, tổ chức thực hiện)
e) Thực hiện giáo dục chính sách pháp luật thuế (phân công, nội dung chương
trình, tổ chức thực hiện)
g) Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học
và bảo tồn thiên nhiên trong một số môn học theo hướng dẫn của Bộ.
h) Thực hiện công tác giáo dục dân tộc
3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
(Ngoài nội chung này, các trường cần có Kế hoạch riêng thực hiện cụ thể)
3.1. Công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
3.2. Công tác chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá
4. Công tác phụ đạo học sinh yếu kém, duy trì tỷ lệ chuyên cần của học
sinh, hạn chế việc học sinh bỏ học; tổ chức ôn thi lớp 12; bồi dưỡng học sinh
giỏi, tổ chức thi học sinh giỏi; quản lý dạy thêm, học thêm; công tác hội giảng.
(Ngoài nội dung chung này, mỗi công tác cần có Kế hoạch thực hiện riêng)
5. Giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật.
6. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng giáo viên, giúp đỡ giáo viên mới vào
nghề.
7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục
8. Công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn (SHCM).
- Quy định số lần SHCM/tháng
- Nội dung sinh hoạt, chuyên đề, hình thức sinh hoạt,...
9. Công tác kiểm tra, đánh giá
- Quy nh s ln kim tra
- Hỡnh thc kim tra (bỏo trc, khụng bỏo trc, nh k,...)
- Ni dung kim tra (nn np chuyờn mụn, thc hin quy ch chuyờn mụn, h
s s sỏch chuyờn mụn, cỏc hot ng v chuyờn mụn,...)
10. Cụng tỏc thụng tin, bỏo cỏo; thng kờ ỏnh giỏ cht lng dy v hc;
cụng tỏc thi ua.
- Cụng tỏc thụng tin, bỏo cỏo vi cp trờn (m bo y , kp thi, chớnh xỏc,
) ?
- Thng kờ phõn tớch cht lng tuyn sinh u vo; kho sỏt u nm hc
cú nhng gii phỏp hiu qu nõng cao cht lng.
- Thng kờ phõn tớch kt qu tt nghip, kt qu vo lp 10; rỳt ra
nhng bi hc trong cụng tỏc lónh o, ch o chuyờn mụn trong nhng nm qua, t
ú cú nhng gii phỏp lónh o, ch o trong cỏc nm tip theo.
IV.Lịch hoạt động CHUYấN MễN trong năm học 2010-2011
Tháng Nội dung công việc Mục đích, yêu cầu, biện pháp,
điều kiện, phơng tiện thực hiện
Ngi thc hin
Tháng 8/2010
...
Tháng 7/2011
Tháng 8/2011

DUYT CA HIU TRNG P. HIU TRNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, úng du) (Ký, ghi rõ họ, tên)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×