Tải bản đầy đủ

bài giảng điện tử vật lý 9 kì I ( T. Hương)


Kiểm tra bài cũ
1. Lõi sắt trong nam châm có tác dụng gì?
A.Làm cho nam châm được chắc chắn.
B.Làm tăng từ trường của ống dây
C.Làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn.
D.Không có tác dụng gì.
2. Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác
dụng lên một vật bằng những cách nào?
-
Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.
-
Tăng số vòng của ống dây.
-
Tăng khối lượng của nam châm, hoặc tạo cho lõi sắt
một hình dạng thích hợp
Đúng

Quan s¸t ho¹t ®éng cña m¹ch ®iÖn sau
M
Nguån ®iÖn

MÊt
®iÖn

Bài 26: ứng dụng cuả nam châm
I. Loa điện:
1. Nguyên tắc hoạt động của loa điện
Loa điện hoạt động dựa vào tác dụng từ của nam châm lên
ống dây có dòng điện chạy qua
-
Đóng công tắc K cho dòng điện
chạy qua ống dây
a. Thí nghiệm: Mắc mạch điện theo sơ đồ H26.1.
Quan sát và cho biết, có hiện tượng gì xảy ra
với ống dây trong các trường hợp sau
- Đóng công tắc K, di chuyển con
chạy của biến trở để tăng, giảm cư
ờng độ dòng điện qua ống dây

b. KÕt luËn:
-
Khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua, èng d©y chuyÓn ®éng.
-
Khi c­êng ®é dßng ®iÖn thay ®æi, èng d©y dÞch chuyÓn
däc theo khe hë gi÷a hai cùc cña nam ch©m
Nguån
A
N
S
K

2. Cấu tạo của loa điện
- ống dây L có thể dao động dọc
theo khe nhỏ giữa hai từ cực của
nam châm
E(Nam châm)
M(Màng loa)
L( ống dây )
* Trong loa điện khi dòng điện có cường độ thay đổi (theo biên độ và
tần số của âm thanh), được truyền từ micrô qua bộ phận tăng âm đến
ống dây thì ống dây dao động. Vì màng loa được gắn chặt với ống dây
nên khi ống dây dao động, màng loa dao động theo và phát ra âm
thanh đúng như âm thanh mà nó nhận được từ micrô (Tần số dao động
của loa bằng tần số của tín hiệu điện đưa vào). Loa điện biến dao động
điện thành âm thanh.
1
2
3
- Em hãy cho biết quá trình
biến đổi dao động điện thành
âm thanh trong loa điện diễn
ra như thế nào?

M
II. Rơ le điện từ:
1. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ
Quan sát mạch điện và trả lời câu hỏi C1 :Tại sao khi
đóng công tắc K để dòng điện chạy trong mạch điện 1 thì
động cơ M ở mạch điện 2 làm việc?
Rơ le điện từ là một thiết bị
tự động đóng ngắt mạch
điện, bảo vệ và điều khiển
sự làm việc của mạch điện
Bộ phận chủ yếu gồm một
nam châm điện và một
thanh sắt non.
Mạch
điện1
Mạch
điện2
* Vì khi đóng công tắc K, có dòng điện trong mạch 1
thì nam châm điện hút thanh sắt và đóng mạch điện 2.
Động cơ làm việc
K

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×